Lịch tàu Tuyến South China – Taiwan
HAIPHONG to QINZHOU
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
45 TSL LANTAU BRIDE 18011N 04-Nov-18 SUN 05-Nov-18 MON 1
46 TSL HANSE ENDURANCE 18010N 11-Nov-18 SUN 12-Nov-18 MON 1
47 TSL LANTAU BEE 18009N 18-Nov-18 SUN 19-Nov-18 MON 1
45 TSL LANTAU BRIDE 18011N 04-Nov-18 SUN 05-Nov-18 MON 1
46 TSL HANSE ENDURANCE 18010N 11-Nov-18 SUN 12-Nov-18 MON 1
47 TSL LANTAU BEE 18009N 18-Nov-18 SUN 19-Nov-18 MON 1
45 SITC SITC JAKARTA 1811N 07-Nov-18 WED 08-Nov-18 THU 1
46 SITC SITC HANSHIN 1811N 14-Nov-18 WED 15-Nov-18 THU 1
47 SITC SITC LIAONING 1821N 21-Nov-18 WED 22-Nov-18 THU 1
45 SITC SITC JAKARTA 1811N 07-Nov-18 WED 08-Nov-18 THU 1
46 SITC SITC HANSHIN 1811N 14-Nov-18 WED 15-Nov-18 THU 1
47 SITC SITC LIAONING 1821N 21-Nov-18 WED 22-Nov-18 THU 1
44 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 01-Nov-18 THU 07-Nov-18 WED 6
44 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 03-Nov-18 SAT 09-Nov-18 FRI 7
45 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 08-Nov-18 THU 14-Nov-18 WED 6
45 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 10-Nov-18 SAT 16-Nov-18 FRI 7
46 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 15-Nov-18 THU 21-Nov-18 WED 6
46 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 17-Nov-18 SAT 23-Nov-18 FRI 7
44 IAL SINAR BATAM 146 03-Nov-18 SAT 04-Nov-18 SUN 1
45 IAL HUNSA BHUM 421 10-Nov-18 SAT 11-Nov-18 SUN 1
46 IAL PACITA 24 17-Nov-18 SAT 18-Nov-18 SUN 1
47 IAL RATANA THIDA 124 24-Nov-18 SAT 25-Nov-18 SUN 1
HAIPHONG to SHEKOU
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
45 TSL LANTAU BRIDE 18011N 04-Nov-18 SUN 07-Nov-18 WED 3
46 TSL HANSE ENDURANCE 18010N 11-Nov-18 SUN 14-Nov-18 WED 3
47 TSL LANTAU BEE 18009N 18-Nov-18 SUN 21-Nov-18 WED 3
45 TSL LANTAU BRIDE 18011N 04-Nov-18 SUN 07-Nov-18 WED 3
46 TSL HANSE ENDURANCE 18010N 11-Nov-18 SUN 14-Nov-18 WED 3
47 TSL LANTAU BEE 18009N 18-Nov-18 SUN 21-Nov-18 WED 3
45 SITC SITC INCHON 1817N 06-Nov-18 TUE 10-Nov-18 SAT 4
46 SITC PERTH BRIDGE 1817N 13-Nov-18 TUE 17-Nov-18 SAT 4
47 SITC VAN HARMONY 1819N 20-Nov-18 TUE 24-Nov-18 SAT 4
45 SITC SITC JAKARTA 1811N 07-Nov-18 WED 09-Nov-18 FRI 2
46 SITC SITC HANSHIN 1811N 14-Nov-18 WED 16-Nov-18 FRI 2
47 SITC SITC LIAONING 1821N 21-Nov-18 WED 23-Nov-18 FRI 2
44 SITC SITC NAGOYA 1817N 01-Nov-18 THU 02-Nov-18 FRI 1
45 SITC SITC YOKKAICHI 1815N 08-Nov-18 THU 09-Nov-18 FRI 1
46 SITC SITC OSAKA 1819N 15-Nov-18 THU 16-Nov-18 FRI 1
47 SITC SITC NAGOYA 1819N 22-Nov-18 THU 23-Nov-18 FRI 1
44 SITC SINOKOR HONGKONG 0174E 03-Nov-18 SAT 04-Nov-18 SUN 1
45 SITC DONGJIN AUBE 0044E 10-Nov-18 SAT 11-Nov-18 SUN 1
46 SITC SINOKOR HONGKONG 0175E 17-Nov-18 SAT 18-Nov-18 SUN 1
47 SITC DONGJIN AUBE 0045E 24-Nov-18 SAT 25-Nov-18 SUN 1
45 SITC EPONYMA 1817N 04-Nov-18 SUN 05-Nov-18 MON 1
46 SITC SITC WEIHAI 1815N 11-Nov-18 SUN 12-Nov-18 MON 1
47 SITC SITC YANTAI 1815N 18-Nov-18 SUN 19-Nov-18 MON 1
48 SITC REFLECTION 1729N 25-Nov-18 SUN 26-Nov-18 MON 1
45 SITC SITC INCHON 1817N 06-Nov-18 TUE 10-Nov-18 SAT 4
46 SITC PERTH BRIDGE 1817N 13-Nov-18 TUE 17-Nov-18 SAT 4
47 SITC VAN HARMONY 1819N 20-Nov-18 TUE 24-Nov-18 SAT 4
45 SITC SITC JAKARTA 1811N 07-Nov-18 WED 09-Nov-18 FRI 2
46 SITC SITC HANSHIN 1811N 14-Nov-18 WED 16-Nov-18 FRI 2
47 SITC SITC LIAONING 1821N 21-Nov-18 WED 23-Nov-18 FRI 2
44 SITC SITC NAGOYA 1817N 01-Nov-18 THU 02-Nov-18 FRI 1
45 SITC SITC YOKKAICHI 1815N 08-Nov-18 THU 09-Nov-18 FRI 1
46 SITC SITC OSAKA 1819N 15-Nov-18 THU 16-Nov-18 FRI 1
47 SITC SITC NAGOYA 1819N 22-Nov-18 THU 23-Nov-18 FRI 1
44 SITC SINOKOR HONGKONG 0174E 03-Nov-18 SAT 04-Nov-18 SUN 1
45 SITC DONGJIN AUBE 0044E 10-Nov-18 SAT 11-Nov-18 SUN 1
46 SITC SINOKOR HONGKONG 0175E 17-Nov-18 SAT 18-Nov-18 SUN 1
47 SITC DONGJIN AUBE 0045E 24-Nov-18 SAT 25-Nov-18 SUN 1
45 SITC EPONYMA 1817N 04-Nov-18 SUN 05-Nov-18 MON 1
46 SITC SITC WEIHAI 1815N 11-Nov-18 SUN 12-Nov-18 MON 1
47 SITC SITC YANTAI 1815N 18-Nov-18 SUN 19-Nov-18 MON 1
48 SITC REFLECTION 1819N 25-Nov-18 SUN 26-Nov-18 MON 1
44 HEUNG A SUNNY CLOVER 1812N 01-Nov-18 THU 03-Nov-18 SAT 2
44 HEUNG A SUNNY ROSE 1812N 03-Nov-18 SAT 05-Nov-18 MON 2
45 HEUNG A SINOKOR HONGKONG 0174E 05-Nov-18 MON 06-Nov-18 TUE 1
45 HEUNG A TRIUMPH 1812N 07-Nov-18 WED 09-Nov-18 FRI 2
45 HEUNG A SUNNY CAMELLIA 1813N 08-Nov-18 THU 10-Nov-18 SAT 2
45 HEUNG A PEGASUS UNIX 0018N 10-Nov-18 SAT 12-Nov-18 MON 2
46 HEUNG A DONGJIN AUBE 0044E 12-Nov-18 MON 13-Nov-18 TUE 1
46 HEUNG A TRIDENT 1813N 14-Nov-18 WED 16-Nov-18 FRI 2
46 HEUNG A SUNNY CLOVER 1813N 15-Nov-18 THU 17-Nov-18 SAT 2
46 HEUNG A SUNNY ROSE 1813N 17-Nov-18 SAT 19-Nov-18 MON 2
47 HEUNG A SINOKOR HONGKONG 0175E 19-Nov-18 MON 20-Nov-18 TUE 1
44 DONGYOUNG SUNNY ROSE 1812N 03-Nov-18 SAT 04-Nov-18 SUN 1
45 DONGYOUNG PEGASUS UNIX 0018N 10-Nov-18 SAT 11-Nov-18 SUN 1
46 DONGYOUNG SUNNY ROSE 1813N 17-Nov-18 SAT 18-Nov-18 SUN 1
44 SINOKOR WAN HAI 205 471N 01-Nov-18 THU 02-Nov-18 FRI 1
44 SINOKOR SUNNY ROSE 1812N 03-Nov-18 SAT 05-Nov-18 MON 2
44 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0174E 03-Nov-18 SAT 05-Nov-18 MON 2
45 SINOKOR TRIUMPH 1812N 07-Nov-18 WED 09-Nov-18 FRI 2
45 SINOKOR WAN HAI 203 464N 08-Nov-18 THU 09-Nov-18 FRI 1
45 SINOKOR PEGASUS UNIX 0018N 10-Nov-18 SAT 12-Nov-18 MON 2
45 SINOKOR DONGJIN AUBE 0044E 10-Nov-18 SAT 12-Nov-18 MON 2
45 ONE MOL HOPE 050N 05-Nov-18 MON 07-Nov-18 WED 2
46 ONE SIMA PRESTIGE 132N 12-Nov-18 MON 14-Nov-18 WED 2
47 ONE MOL HOPE 051N 19-Nov-18 MON 21-Nov-18 WED 2
44 IAL SINAR BATAM 146 03-Nov-18 SAT 07-Nov-18 WED 4
45 IAL HUNSA BHUM 421 10-Nov-18 SAT 14-Nov-18 WED 4
46 IAL PACITA 24 17-Nov-18 SAT 21-Nov-18 WED 4
47 IAL RATANA THIDA 124 24-Nov-18 SAT 28-Nov-18 WED 4
HAIPHONG to HONGKONG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
45 TSL LANTAU BRIDE 18011N 04-Nov-18 SUN 08-Nov-18 THU 4
46 TSL HANSE ENDURANCE 18010N 11-Nov-18 SUN 15-Nov-18 THU 4
47 TSL LANTAU BEE 18009N 18-Nov-18 SUN 22-Nov-18 THU 4
44 TSL MAERSK ATLANTIC 806B 01-Nov-18 THU 03-Nov-18 SAT 2
45 TSL ASIATIC DAWN 002B 08-Nov-18 THU 10-Nov-18 SAT 2
46 TSL MAERSK ABERDEEN 806B 15-Nov-18 THU 17-Nov-18 SAT 2
47 TSL PADIAN 2 18005B 22-Nov-18 THU 24-Nov-18 SAT 2
44 TSL MAERSK ATLANTIC 806B 01-Nov-18 THU 03-Nov-18 SAT 2
45 TSL LANTAU BRIDE 18011N 04-Nov-18 SUN 08-Nov-18 THU 4
45 TSL ASIATIC DAWN 002B 08-Nov-18 THU 10-Nov-18 SAT 2
46 TSL HANSE ENDURANCE 18010N 11-Nov-18 SUN 15-Nov-18 THU 4
46 TSL MAERSK ABERDEEN 806B 15-Nov-18 THU 17-Nov-18 SAT 2
47 TSL LANTAU BEE 18009N 18-Nov-18 SUN 22-Nov-18 THU 4
47 TSL PADIAN 2 18005B 22-Nov-18 THU 24-Nov-18 SAT 2
45 SITC KUO LUNG 1822N 06-Nov-18 TUE 09-Nov-18 FRI 3
46 SITC WISDOM GRACE 1823N 13-Nov-18 TUE 16-Nov-18 FRI 3
47 SITC TBA TBA 20-Nov-18 TUE 23-Nov-18 FRI 3
45 SITC KUO LUNG 1822N 06-Nov-18 TUE 09-Nov-18 FRI 3
46 SITC WISDOM GRACE 1823N 13-Nov-18 TUE 16-Nov-18 FRI 3
47 SITC TBA TBA 20-Nov-18 TUE 23-Nov-18 FRI 3
44 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 01-Nov-18 THU 02-Nov-18 FRI 1
44 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 03-Nov-18 SAT 04-Nov-18 SUN 1
45 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 08-Nov-18 THU 09-Nov-18 FRI 1
45 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 10-Nov-18 SAT 11-Nov-18 SUN 1
46 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 15-Nov-18 THU 16-Nov-18 FRI 1
46 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 17-Nov-18 SAT 18-Nov-18 SUN 1
45 SINOTRANS KUO LUNG 1822N 06-Nov-18 TUE 09-Nov-18 FRI 3
46 SINOTRANS WISDOM GRACE 1823N 13-Nov-18 TUE 16-Nov-18 FRI 3
47 SINOTRANS KUO LUNG 1824N 20-Nov-18 TUE 23-Nov-18 FRI 3
48 SINOTRANS WISDOM GRACE 1825N 27-Nov-18 TUE 30-Nov-18 FRI 3
44 DONGYOUNG PEGASUS ZETTA 0055N 01-Nov-18 THU 03-Nov-18 SAT 2
45 DONGYOUNG LANTAU BAY 1812N 08-Nov-18 THU 10-Nov-18 SAT 2
46 DONGYOUNG PEGASUS ZETTA 0056N 15-Nov-18 THU 17-Nov-18 SAT 2
44 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0055N 01-Nov-18 THU 03-Nov-18 SAT 2
44 SINOKOR WAN HAI 205 471N 01-Nov-18 THU 03-Nov-18 SAT 2
45 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0077N 05-Nov-18 MON 07-Nov-18 WED 2
45 SINOKOR LANTAU BAY 1808N 08-Nov-18 THU 10-Nov-18 SAT 2
45 SINOKOR WAN HAI 203 464N 08-Nov-18 THU 10-Nov-18 SAT 2
46 SINOKOR SUNNY CANNA 1812N 12-Nov-18 MON 14-Nov-18 WED 2
44 IAL SINAR BATAM 146 03-Nov-18 SAT 06-Nov-18 TUE 3
45 IAL HUNSA BHUM 421 10-Nov-18 SAT 13-Nov-18 TUE 3
46 IAL PACITA 24 17-Nov-18 SAT 20-Nov-18 TUE 3
47 IAL RATANA THIDA 124 24-Nov-18 SAT 27-Nov-18 TUE 3
45 RCL ORA BHUM 396 04-Nov-18 SUN 06-Nov-18 TUE 2
46 RCL RATHA BHUM 670 11-Nov-18 SUN 13-Nov-18 TUE 2
47 RCL PIRA BHUM 457 18-Nov-18 SUN 20-Nov-18 TUE 2
48 RCL ORA BHUM 397 25-Nov-18 SUN 27-Nov-18 TUE 2
HAIPHONG to QINGDAO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 TSL MAERSK ATLANTIC 806B 01-Nov-18 THU 07-Nov-18 WED 6
45 TSL ASIATIC DAWN 002B 08-Nov-18 THU 14-Nov-18 WED 6
46 TSL MAERSK ABERDEEN 806B 15-Nov-18 THU 21-Nov-18 WED 6
47 TSL PADIAN 2 18005B 22-Nov-18 THU 28-Nov-18 WED 6
44 TSL MAERSK ATLANTIC 806B 01-Nov-18 THU 07-Nov-18 WED 6
45 TSL ASIATIC DAWN 002B 08-Nov-18 THU 14-Nov-18 WED 6
46 TSL MAERSK ABERDEEN 806B 15-Nov-18 THU 21-Nov-18 WED 6
47 TSL PADIAN 2 18005B 22-Nov-18 THU 28-Nov-18 WED 6
45 SITC SITC INCHON 1817N 06-Nov-18 TUE 19-Nov-18 MON 13
46 SITC PERTH BRIDGE 1817N 13-Nov-18 TUE 26-Nov-18 MON 13
47 SITC VAN HARMONY 1819N 20-Nov-18 TUE 03-Dec-18 MON 13
45 SITC SITC JAKARTA 1811N 07-Nov-18 WED 16-Nov-18 FRI 9
46 SITC SITC HANSHIN 1811N 14-Nov-18 WED 23-Nov-18 FRI 9
47 SITC SITC LIAONING 1821N 21-Nov-18 WED 30-Nov-18 FRI 9
45 SITC SITC INCHON 1817N 06-Nov-18 TUE 19-Nov-18 MON 13
46 SITC PERTH BRIDGE 1817N 13-Nov-18 TUE 26-Nov-18 MON 13
47 SITC VAN HARMONY 1819N 20-Nov-18 TUE 03-Dec-18 MON 13
45 SITC SITC JAKARTA 1811N 07-Nov-18 WED 16-Nov-18 FRI 9
46 SITC SITC HANSHIN 1811N 14-Nov-18 WED 23-Nov-18 FRI 9
47 SITC SITC LIAONING 1821N 21-Nov-18 WED 30-Nov-18 FRI 9
44 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 01-Nov-18 THU 12-Nov-18 MON 11
44 HEUNG A SUNNY CLOVER 1812N 01-Nov-18 THU 12-Nov-18 MON 11
44 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 03-Nov-18 SAT 14-Nov-18 WED 12
45 HEUNG A SINOKOR HONGKONG 0174E 05-Nov-18 MON 16-Nov-18 FRI 11
45 HEUNG A TRIUMPH 1812N 07-Nov-18 WED 18-Nov-18 SUN 12
45 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 08-Nov-18 THU 19-Nov-18 MON 11
45 HEUNG A SUNNY CAMELLIA 1813N 08-Nov-18 THU 19-Nov-18 MON 11
45 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 10-Nov-18 SAT 21-Nov-18 WED 12
46 HEUNG A TRIDENT 1813N 14-Nov-18 WED 25-Nov-18 SUN 12
46 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 15-Nov-18 THU 26-Nov-18 MON 11
46 HEUNG A SUNNY CLOVER 1813N 15-Nov-18 THU 26-Nov-18 MON 11
46 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 17-Nov-18 SAT 28-Nov-18 WED 12
44 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0055N 01-Nov-18 THU 13-Nov-18 TUE 12
44 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1722N 02-Nov-18 FRI 14-Nov-18 WED 12
45 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0077N 05-Nov-18 MON 17-Nov-18 SAT 12
45 SINOKOR TRIUMPH 1812N 07-Nov-18 WED 19-Nov-18 MON 12
45 SINOKOR LANTAU BAY 1808N 08-Nov-18 THU 20-Nov-18 TUE 12
45 SINOKOR HSL AQUA 0036N 09-Nov-18 FRI 21-Nov-18 WED 12
46 SINOKOR SUNNY CANNA 1812N 12-Nov-18 MON 24-Nov-18 SAT 12
HAIPHONG to NINGBO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 TSL MAERSK ABERDEEN 805D 02-Nov-18 FRI 08-Nov-18 THU 6
45 TSL PADIAN 2 18004D 09-Nov-18 FRI 15-Nov-18 THU 6
46 TSL MAERSK ATLANTIC 806D 16-Nov-18 FRI 22-Nov-18 THU 6
47 TSL ASIATIC DAWN 002D 23-Nov-18 FRI 29-Nov-18 THU 6
44 TSL MAERSK ABERDEEN 805D 02-Nov-18 FRI 08-Nov-18 THU 6
45 TSL PADIAN 2 18004D 09-Nov-18 FRI 15-Nov-18 THU 6
46 TSL MAERSK ATLANTIC 806D 16-Nov-18 FRI 22-Nov-18 THU 6
47 TSL ASIATIC DAWN 002D 23-Nov-18 FRI 29-Nov-18 THU 6
45 SITC KUO LUNG 1822N 06-Nov-18 TUE 14-Nov-18 WED 8
46 SITC WISDOM GRACE 1823N 13-Nov-18 TUE 21-Nov-18 WED 8
47 SITC TBA TBA 20-Nov-18 TUE 28-Nov-18 WED 8
45 SITC EPONYMA 1817N 04-Nov-18 SUN 09-Nov-18 FRI 5
46 SITC SITC WEIHAI 1815N 11-Nov-18 SUN 16-Nov-18 FRI 5
47 SITC SITC YANTAI 1815N 18-Nov-18 SUN 23-Nov-18 FRI 5
48 SITC REFLECTION 1729N 25-Nov-18 SUN 30-Nov-18 FRI 5
45 SITC KUO LUNG 1822N 06-Nov-18 TUE 14-Nov-18 WED 8
46 SITC WISDOM GRACE 1823N 13-Nov-18 TUE 21-Nov-18 WED 8
46 SITC TBA TBA 20-Nov-18 TUE 28-Nov-18 WED 8
45 SITC EPONYMA 1817N 04-Nov-18 SUN 09-Nov-18 FRI 5
46 SITC SITC WEIHAI 1815N 11-Nov-18 SUN 16-Nov-18 FRI 5
47 SITC SITC YANTAI 1815N 18-Nov-18 SUN 23-Nov-18 FRI 5
48 SITC REFLECTION 1819N 25-Nov-18 SUN 30-Nov-18 FRI 5
44 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 01-Nov-18 THU 12-Nov-18 MON 11
44 HEUNG A SUNNY CLOVER 1812N 01-Nov-18 THU 12-Nov-18 MON 11
44 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 03-Nov-18 SAT 14-Nov-18 WED 12
45 HEUNG A SINOKOR HONGKONG 0174E 05-Nov-18 MON 16-Nov-18 FRI 11
45 HEUNG A TRIUMPH 1812N 07-Nov-18 WED 19-Nov-18 MON 13
45 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 08-Nov-18 THU 19-Nov-18 MON 11
45 HEUNG A SUNNY CAMELLIA 1813N 08-Nov-18 THU 19-Nov-18 MON 11
45 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 10-Nov-18 SAT 21-Nov-18 WED 12
46 HEUNG A TRIDENT 1813N 14-Nov-18 WED 26-Nov-18 MON 13
46 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 15-Nov-18 THU 26-Nov-18 MON 11
46 HEUNG A SUNNY CLOVER 1813N 15-Nov-18 THU 26-Nov-18 MON 11
46 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 17-Nov-18 SAT 28-Nov-18 WED 12
45 SINOTRANS KUO LUNG 1822N 06-Nov-18 TUE 13-Nov-18 TUE 7
46 SINOTRANS WISDOM GRACE 1823N 13-Nov-18 TUE 20-Nov-18 TUE 7
47 SINOTRANS KUO LUNG 1824N 20-Nov-18 TUE 27-Nov-18 TUE 7
48 SINOTRANS WISDOM GRACE 1825N 27-Nov-18 TUE 04-Dec-18 TUE 7
44 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0055N 01-Nov-18 #REF! 05-Nov-18 MON 4
44 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1722N 02-Nov-18 FRI 06-Nov-18 TUE 4
45 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0077N 05-Nov-18 MON 15-Nov-18 THU 10
45 SINOKOR TRIUMPH 1812N 07-Nov-18 WED 17-Nov-18 SAT 10
45 SINOKOR LANTAU BAY 1808N 08-Nov-18 THU 12-Nov-18 MON 4
45 SINOKOR HSL AQUA 0036N 09-Nov-18 FRI 13-Nov-18 TUE 4
46 SINOKOR SUNNY CANNA 1812N 12-Nov-18 MON 22-Nov-18 THU 10
HAIPHONG to XIAMEN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
45 SITC SITC INCHON 1817N 06-Nov-18 TUE 12-Nov-18 MON 6
46 SITC PERTH BRIDGE 1817N 13-Nov-18 TUE 19-Nov-18 MON 6
47 SITC VAN HARMONY 1819N 20-Nov-18 TUE 26-Nov-18 MON 6
45 SITC SITC JAKARTA 1811N 07-Nov-18 WED 11-Nov-18 SUN 4
46 SITC SITC HANSHIN 1811N 14-Nov-18 WED 18-Nov-18 SUN 4
47 SITC SITC LIAONING 1821N 21-Nov-18 WED 25-Nov-18 SUN 4
44 SITC SINOKOR HONGKONG 0174E 03-Nov-18 SAT 06-Nov-18 TUE 3
45 SITC DONGJIN AUBE 0044E 10-Nov-18 SAT 13-Nov-18 TUE 3
46 SITC SINOKOR HONGKONG 0175E 17-Nov-18 SAT 20-Nov-18 TUE 3
47 SITC DONGJIN AUBE 0045E 24-Nov-18 SAT 27-Nov-18 TUE 3
45 SITC SITC INCHON 1817N 06-Nov-18 TUE 12-Nov-18 MON 6
46 SITC PERTH BRIDGE 1817N 13-Nov-18 TUE 19-Nov-18 MON 6
47 SITC VAN HARMONY 1819N 20-Nov-18 TUE 26-Nov-18 MON 6
45 SITC SITC JAKARTA 1811N 07-Nov-18 WED 11-Nov-18 SUN 4
46 SITC SITC HANSHIN 1811N 14-Nov-18 WED 18-Nov-18 SUN 4
47 SITC SITC LIAONING 1821N 21-Nov-18 WED 25-Nov-18 SUN 4
44 SITC SINOKOR HONGKONG 0174E 03-Nov-18 SAT 06-Nov-18 TUE 3
45 SITC DONGJIN AUBE 0044E 10-Nov-18 SAT 13-Nov-18 TUE 3
46 SITC SINOKOR HONGKONG 0175E 17-Nov-18 SAT 20-Nov-18 TUE 3
47 SITC DONGJIN AUBE 0045E 24-Nov-18 SAT 27-Nov-18 TUE 3
44 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 03-Nov-18 SAT 06-Nov-18 TUE 3
44 HEUNG A SUNNY ROSE 1812N 03-Nov-18 SAT 07-Nov-18 WED 4
45 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 10-Nov-18 SAT 13-Nov-18 TUE 3
45 HEUNG A PEGASUS UNIX 0018N 10-Nov-18 SAT 14-Nov-18 WED 4
46 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 17-Nov-18 SAT 20-Nov-18 TUE 3
46 HEUNG A SUNNY ROSE 1813N 17-Nov-18 SAT 21-Nov-18 WED 4
44 DONGYOUNG SUNNY ROSE 1812N 03-Nov-18 SAT 06-Nov-18 TUE 3
45 DONGYOUNG PEGASUS UNIX 0018N 10-Nov-18 SAT 13-Nov-18 TUE 3
46 DONGYOUNG SUNNY ROSE 1813N 17-Nov-18 SAT 20-Nov-18 TUE 3
44 SINOKOR WAN HAI 205 471N 01-Nov-18 THU 05-Nov-18 MON 4
44 SINOKOR SUNNY ROSE 1812N 03-Nov-18 SAT 06-Nov-18 TUE 3
44 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0174E 03-Nov-18 SAT 06-Nov-18 TUE 3
45 SINOKOR WAN HAI 203 464N 08-Nov-18 THU 12-Nov-18 MON 4
45 SINOKOR PEGASUS UNIX 0018N 10-Nov-18 SAT 13-Nov-18 TUE 3
45 SINOKOR DONGJIN AUBE 0044E 10-Nov-18 SAT 13-Nov-18 TUE 3
HAIPHONG to TAICANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 SITC SITC NAGOYA 1817N 01-Nov-18 THU 05-Nov-18 MON 4
45 SITC SITC YOKKAICHI 1815N 08-Nov-18 THU 12-Nov-18 MON 4
46 SITC SITC OSAKA 1819N 15-Nov-18 THU 19-Nov-18 MON 4
47 SITC SITC NAGOYA 1819N 22-Nov-18 THU 26-Nov-18 MON 4
44 SITC SITC NAGOYA 1817N 01-Nov-18 THU 05-Nov-18 MON 4
45 SITC SITC YOKKAICHI 1815N 08-Nov-18 THU 12-Nov-18 MON 4
46 SITC SITC OSAKA 1819N 15-Nov-18 THU 19-Nov-18 MON 4
47 SITC SITC NAGOYA 1819N 22-Nov-18 THU 26-Nov-18 MON 4
HAIPHONG to SHANGHAI
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
36 KMTC HAMBURG BAY V.25E 14-Nov-18 SUN 21-Nov-18 SUN 7
37 KMTC E.R. SWEDEN V.1802E 14-Nov-18 SUN 21-Nov-18 SUN 7
38 KMTC CONTI STOCKHOLM V.2E 15-Nov-18 SUN 22-Nov-18 SUN 7
39 KMTC E.R.AMSTERDAM V.E1803 18-Nov-18 SUN 25-Nov-18 SUN 7
40 KMTC IAN H V.3E 19-Nov-18 SUN 26-Nov-18 SUN 7
44 SITC SITC NAGOYA 1817N 01-Nov-18 THU 06-Nov-18 TUE 5
45 SITC SITC YOKKAICHI 1815N 08-Nov-18 THU 13-Nov-18 TUE 5
46 SITC SITC OSAKA 1819N 15-Nov-18 THU 20-Nov-18 TUE 5
47 SITC SITC NAGOYA 1819N 22-Nov-18 THU 27-Nov-18 TUE 5
HAIPHONG to XINGANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
45 SITC EPONYMA 1817N 04-Nov-18 SUN 16-Nov-18 FRI 12
46 SITC SITC WEIHAI 1815N 11-Nov-18 SUN 23-Nov-18 FRI 12
47 SITC SITC YANTAI 1815N 18-Nov-18 SUN 30-Nov-18 FRI 12
48 SITC REFLECTION 1729N 25-Nov-18 SUN 07-Dec-18 FRI 12
45 SITC EPONYMA 1817N 04-Nov-18 SUN 16-Nov-18 FRI 12
46 SITC SITC WEIHAI 1815N 11-Nov-18 SUN 23-Nov-18 FRI 12
47 SITC SITC YANTAI 1815N 18-Nov-18 SUN 30-Nov-18 FRI 12
48 SITC REFLECTION 1819N 25-Nov-18 SUN 07-Dec-18 FRI 12
44 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 01-Nov-18 THU 12-Nov-18 MON 11
44 HEUNG A SUNNY CLOVER 1812N 01-Nov-18 THU 12-Nov-18 MON 11
44 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 03-Nov-18 SAT 14-Nov-18 WED 12
45 HEUNG A SINOKOR HONGKONG 0174E 05-Nov-18 MON 16-Nov-18 FRI 11
45 HEUNG A TRIUMPH 1812N 07-Nov-18 WED 18-Nov-18 SUN 12
45 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 08-Nov-18 THU 19-Nov-18 MON 11
45 HEUNG A SUNNY CAMELLIA 1813N 08-Nov-18 THU 19-Nov-18 MON 11
45 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 10-Nov-18 SAT 21-Nov-18 WED 12
46 HEUNG A TRIDENT 1813N 14-Nov-18 WED 25-Nov-18 SUN 12
46 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 15-Nov-18 THU 26-Nov-18 MON 11
46 HEUNG A SUNNY CLOVER 1813N 15-Nov-18 THU 26-Nov-18 MON 11
46 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 17-Nov-18 SAT 28-Nov-18 WED 12
HAIPHONG to DALIAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
45 SITC EPONYMA 1817N 04-Nov-18 SUN 17-Nov-18 SAT 13
46 SITC SITC WEIHAI 1815N 11-Nov-18 SUN 24-Nov-18 SAT 13
47 SITC SITC YANTAI 1815N 18-Nov-18 SUN 01-Dec-18 SAT 13
48 SITC REFLECTION 1729N 25-Nov-18 SUN 08-Dec-18 SAT 13
45 SITC EPONYMA 1817N 04-Nov-18 SUN 17-Nov-18 SAT 13
46 SITC SITC WEIHAI 1815N 11-Nov-18 SUN 24-Nov-18 SAT 13
47 SITC SITC YANTAI 1815N 18-Nov-18 SUN 01-Dec-18 SAT 13
48 SITC REFLECTION 1819N 25-Nov-18 SUN 08-Dec-18 SAT 13
HAIPHONG to SHIDAO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
45 SITC EPONYMA 1817N 04-Nov-18 SUN 19-Nov-18 MON 15
46 SITC SITC WEIHAI 1815N 11-Nov-18 SUN 26-Nov-18 MON 15
47 SITC SITC YANTAI 1815N 18-Nov-18 SUN 03-Dec-18 MON 15
48 SITC REFLECTION 1729N 25-Nov-18 SUN 10-Dec-18 MON 15
45 SITC EPONYMA 1817N 04-Nov-18 SUN 19-Nov-18 MON 15
46 SITC SITC WEIHAI 1815N 11-Nov-18 SUN 26-Nov-18 MON 15
47 SITC SITC YANTAI 1815N 18-Nov-18 SUN 03-Dec-18 MON 15
48 SITC REFLECTION 1819N 25-Nov-18 SUN 10-Dec-18 MON 15
HAIPHONG to JIANGMEN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 01-Nov-18 THU 07-Nov-18 WED 6
44 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 03-Nov-18 SAT 09-Nov-18 FRI 7
45 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 08-Nov-18 THU 14-Nov-18 WED 6
45 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 10-Nov-18 SAT 16-Nov-18 FRI 7
46 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 15-Nov-18 THU 21-Nov-18 WED 6
46 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 17-Nov-18 SAT 23-Nov-18 FRI 7
44 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 01-Nov-18 THU 07-Nov-18 WED 6
44 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 03-Nov-18 SAT 09-Nov-18 FRI 7
45 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 08-Nov-18 THU 14-Nov-18 WED 6
45 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 10-Nov-18 SAT 16-Nov-18 FRI 7
46 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 15-Nov-18 THU 21-Nov-18 WED 6
46 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 17-Nov-18 SAT 23-Nov-18 FRI 7
HAIPHONG to FOSHAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 01-Nov-18 THU 07-Nov-18 WED 6
44 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 03-Nov-18 SAT 09-Nov-18 FRI 7
45 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 08-Nov-18 THU 14-Nov-18 WED 6
45 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 10-Nov-18 SAT 16-Nov-18 FRI 7
46 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 15-Nov-18 THU 21-Nov-18 WED 6
46 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 17-Nov-18 SAT 23-Nov-18 FRI 7
HAIPHONG to TAIPING
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 01-Nov-18 THU 07-Nov-18 WED 6
44 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 03-Nov-18 SAT 09-Nov-18 FRI 7
45 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 08-Nov-18 THU 14-Nov-18 WED 6
45 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 10-Nov-18 SAT 16-Nov-18 FRI 7
46 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 15-Nov-18 THU 21-Nov-18 WED 6
46 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 17-Nov-18 SAT 23-Nov-18 FRI 7
HAIPHONG to YANTIAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 01-Nov-18 THU 07-Nov-18 WED 6
44 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 03-Nov-18 SAT 09-Nov-18 FRI 7
45 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 08-Nov-18 THU 14-Nov-18 WED 6
45 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 10-Nov-18 SAT 16-Nov-18 FRI 7
46 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 15-Nov-18 THU 21-Nov-18 WED 6
46 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 17-Nov-18 SAT 23-Nov-18 FRI 7
1 2