Lịch tàu Tuyến Đông Bắc Á
HAIPHONG to BUSAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
42 CKL KOTA WANGSA 0017N 13-Oct-20 TUE 25-Oct-20 WED 12
42 KMTC KOTA WANGSA V.018N 13-Oct-20 SUN 25-Oct-20 SUN 12
42 KMTC FRISIA NUERNBERG V.081N 15-Oct-20 WED 27-Oct-20 THU 12
42 KMTC SKY HOPE 1816 15-Oct-20 WED 27-Oct-20 TUE 12
42 CKL SKY HOPE 1816N 17-Oct-20 SAT 29-Oct-20 FRI 12
43 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 18-Oct-20 SUN 30-Oct-20 SAT 12
43 DONGJIN KHARIS HERITAGE 1726N 18-Oct-20 FRI 30-Oct-20 FRI 12
43 KMTC TRIDENT 1818 18-Oct-20 WED 30-Oct-20 WED 12
43 KMTC SUNNY CAMELLIA 1819 19-Oct-20 THU 31-Oct-20 THU 12
43 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 20-Oct-20 SUN 01-Nov-20 SUN 12
43 CKL SUNNY IRIS 1825N 21-Oct-20 WED 02-Nov-20 THU 12
43 KMTC KING CRIMSON V.020N 22-Oct-20 WED 03-Nov-20 THU 12
43 KMTC SUNNY IRIS 1825 22-Oct-20 WED 29-Oct-20 TUE 7
43 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 22-Oct-20 THU 29-Oct-20 THU 7
44 CKL KOTA WANGSA 0018N 25-Oct-20 SUN 01-Nov-20 MON 7
44 DONGJIN HONGKONG VOYAGER 0083N 25-Oct-20 MON 01-Nov-20 SUN 7
44 KMTC TRIUMPH V.1818N 25-Oct-20 WED 31-Oct-20 WED 6
44 KMTC SUNNY CALLA 1817 26-Oct-20 THU 01-Nov-20 THU 6
44 KMTC SUNNY CANNA 1817 27-Oct-20 MON 02-Nov-20 SUN 6
44 CKL SKY HOPE 1817N 28-Oct-20 WED 03-Nov-20 TUE 6
44 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 29-Oct-20 WED 05-Nov-20 THU 7
44 KMTC SKY HOPE 1817 29-Oct-20 WED 05-Nov-20 TUE 7
44 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 29-Oct-20 SUN 05-Nov-20 SUN 7
45 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 01-Nov-20 SUN 08-Nov-20 SAT 7
45 DONGJIN TRIUMPH 1818N 01-Nov-20 THU 08-Nov-20 FRI 7
45 KMTC TRIDENT 1819 01-Nov-20 WED 08-Nov-20 WED 7
45 KMTC HONGKONG VOYAGER 83 03-Nov-20 MON 10-Nov-20 SUN 7
HAIPHONG to HAKATA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
42 CKL KOTA WANGSA 0017N 13-Oct-20 TUE 20-Oct-20 TUE 7
42 KMTC CAPE FLINT V.005N 15-Oct-20 THU 22-Oct-20 FRI 7
42 CKL SKY HOPE 1816N 17-Oct-20 SAT 25-Oct-20 THU 8
43 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 18-Oct-20 SUN 23-Oct-20 FRI 5
43 KMTC WAN HAI 203 V.467N 18-Oct-20 THU 24-Oct-20 FRI 6
43 KMTC WAN HAI 213 V.334N 19-Oct-20 THU 27-Oct-20 FRI 8
43 CKL SUNNY IRIS 1825N 21-Oct-20 WED 26-Oct-20 WED 5
43 KMTC CAPE FLINT V.006N 21-Oct-20 THU 27-Oct-20 FRI 6
44 CKL KOTA WANGSA 0018N 25-Oct-20 SUN 02-Nov-20 SUN 8
44 CKL SKY HOPE 1817N 28-Oct-20 WED 02-Nov-20 MON 5
45 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 01-Nov-20 SUN 07-Nov-20 FRI 6
HAIPHONG to INCHEON
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
42 KMTC FRISIA NUERNBERG V.081N 14-Oct-20 WED 22-Oct-20 TUE 8
42 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0181E 15-Oct-20 SAT 20-Oct-20 FRI 5
42 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 15-Oct-20 SUN 21-Oct-20 SAT 6
42 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 15-Oct-20 SUN 23-Oct-20 SAT 8
43 KMTC SUNNY CAMELLIA 1819 19-Oct-20 THU 24-Oct-20 WED 5
43 KMTC KING CRIMSON V.020N 21-Oct-20 WED 27-Oct-20 TUE 6
43 DONGJIN TRIUMPH 1819N 22-Oct-20 THU 30-Oct-20 WED 8
43 KMTC KOTA WANGSA V.017N 22-Oct-20 SUN 27-Oct-20 SAT 5
43 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0180E 24-Oct-20 SAT 30-Oct-20 FRI 6
44 KMTC SUNNY CALLA 1817 26-Oct-20 THU 03-Nov-20 WED 8
44 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 28-Oct-20 WED 02-Nov-20 TUE 5
44 DONGJIN DONGJIN AUBE 0051E 29-Oct-20 SAT 04-Nov-20 SAT 6
44 KMTC TRIUMPH V.1818N 29-Oct-20 WED 06-Nov-20 TUE 8
44 KMTC STARSHIP AQUILA 1815 29-Oct-20 SUN 03-Nov-20 SAT 5
44 DONGJIN TRIUMPH 1818N 31-Oct-20 THU 06-Nov-20 WED 6
45 KMTC TRIDENT 1818 01-Nov-20 WED 07-Nov-20 TUE 6
HAIPHONG to KOBE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
42 CKL KOTA WANGSA 0017N 13-Oct-20 TUE 20-Oct-20 MON 7
42 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 14-Oct-20 MON 20-Oct-20 FRI 6
42 KMTC KING CRIMSON V.020N 14-Oct-20 WED 21-Oct-20 SUN 7
42 KMTC SUNNY IRIS 1825 14-Oct-20 WED 20-Oct-20 SUN 6
42 KMTC TRIDENT 1819 15-Oct-20 WED 22-Oct-20 SUN 7
42 CKL SKY HOPE 1816N 17-Oct-20 SAT 23-Oct-20 WED 6
43 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 18-Oct-20 SUN 25-Oct-20 THU 7
43 KMTC SUNNY CALLA 1817 18-Oct-20 THU 27-Oct-20 MON 9
43 KMTC KOTA WANGSA V.018N 19-Oct-20 SUN 28-Oct-20 THU 9
43 CKL SUNNY IRIS 1825N 21-Oct-20 WED 30-Oct-20 TUE 9
43 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 21-Oct-20 MON 30-Oct-20 FRI 9
43 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 21-Oct-20 WED 30-Oct-20 SUN 9
43 KMTC SKY HOPE 1817 21-Oct-20 WED 28-Oct-20 SUN 7
43 KMTC TRIUMPH V.1819N 22-Oct-20 WED 29-Oct-20 SUN 7
44 CKL KOTA WANGSA 0018N 25-Oct-20 SUN 01-Nov-20 SAT 7
44 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 25-Oct-20 THU 01-Nov-20 MON 7
44 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 26-Oct-20 SUN 02-Nov-20 THU 7
44 CKL SKY HOPE 1817N 28-Oct-20 WED 04-Nov-20 SUN 7
44 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 28-Oct-20 SUN 04-Nov-20 THU 7
44 KMTC SUNNY CANNA 1817 28-Oct-20 MON 04-Nov-20 FRI 7
44 KMTC KING CRIMSON V.019N 28-Oct-20 WED 04-Nov-20 SUN 7
44 KMTC SUNNY IRIS 1824 29-Oct-20 WED 04-Nov-20 SUN 6
45 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 01-Nov-20 SUN 07-Nov-20 THU 6
45 KMTC TRIDENT 1818 01-Nov-20 WED 07-Nov-20 SUN 6
HAIPHONG to KWANGYANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
42 KMTC HONGKONG VOYAGER 83 13-Oct-20 MON 19-Oct-20 SUN 6
43 KMTC SUNNY IRIS 1825 18-Oct-20 WED 25-Oct-20 WED 7
43 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 20-Oct-20 MON 27-Oct-20 SUN 7
44 KMTC SKY HOPE 1817 25-Oct-20 WED 01-Nov-20 WED 7
44 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 27-Oct-20 MON 03-Nov-20 SUN 7
HAIPHONG to LIANYUNGANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
42 KMTC KOTA WANGSA V.017N 14-Oct-20 SUN 21-Oct-20 SUN 7
42 KMTC TRIUMPH V.1818N 14-Oct-20 WED 20-Oct-20 WED 6
42 KMTC KING CRIMSON V.020N 14-Oct-20 WED 20-Oct-20 WED 6
42 KMTC KOTA WANGSA V.018N 14-Oct-20 SUN 20-Oct-20 SUN 6
42 KMTC TRIUMPH V.1819N 14-Oct-20 WED 20-Oct-20 WED 6
42 CKL SKY HOPE 1815N 15-Oct-20 SUN 21-Oct-20 THU 6
42 CKL STARSHIP AQUILA 1814N 16-Oct-20 MON 21-Oct-20 WED 5
42 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 17-Oct-20 SUN 24-Oct-20 TUE 7
43 CKL SUNNY IRIS 1824N 19-Oct-20 FRI 26-Oct-20 TUE 7
43 KMTC HONGKONG VOYAGER 83 21-Oct-20 MON 28-Oct-20 MON 7
43 KMTC SUNNY CAMELLIA 1819 21-Oct-20 THU 26-Oct-20 THU 5
43 KMTC SUNNY IRIS 1825 21-Oct-20 WED 28-Oct-20 WED 7
43 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 21-Oct-20 MON 28-Oct-20 MON 7
43 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 21-Oct-20 THU 28-Oct-20 THU 7
43 CKL KOTA WANGSA 0017N 23-Oct-20 TUE 28-Oct-20 THU 5
44 CKL SKY HOPE 1816N 26-Oct-20 SAT 02-Nov-20 WED 7
44 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 28-Oct-20 SUN 04-Nov-20 SUN 7
44 KMTC SUNNY CANNA 1817 28-Oct-20 MON 04-Nov-20 MON 7
44 KMTC KING CRIMSON V.019N 28-Oct-20 WED 02-Nov-20 WED 5
44 KMTC FRISIA NUERNBERG V.081N 28-Oct-20 WED 04-Nov-20 WED 7
44 KMTC STARSHIP AQUILA 1815 28-Oct-20 SUN 04-Nov-20 SUN 7
44 KMTC TRIDENT 1819 28-Oct-20 WED 04-Nov-20 WED 7
44 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 28-Oct-20 WED 02-Nov-20 WED 5
44 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 28-Oct-20 SUN 04-Nov-20 SUN 7
44 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 29-Oct-20 SUN 05-Nov-20 TUE 7
44 KMTC SUNNY IRIS 1824 29-Oct-20 WED 05-Nov-20 WED 7
44 CKL SUNNY IRIS 1825N 30-Oct-20 WED 04-Nov-20 SUN 5
45 KMTC TRIDENT 1818 01-Nov-20 WED 08-Nov-20 WED 7
HAIPHONG to NAGOYA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
42 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 14-Oct-20 MON 21-Oct-20 SAT 7
42 KMTC KING CRIMSON V.020N 14-Oct-20 WED 21-Oct-20 MON 7
42 KMTC SUNNY IRIS 1825 14-Oct-20 WED 19-Oct-20 MON 5
42 KMTC TRIDENT 1819 15-Oct-20 WED 22-Oct-20 MON 7
43 KMTC SUNNY CALLA 1817 18-Oct-20 THU 25-Oct-20 TUE 7
43 KMTC KOTA WANGSA V.018N 19-Oct-20 SUN 26-Oct-20 FRI 7
43 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 21-Oct-20 MON 26-Oct-20 SAT 5
43 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 21-Oct-20 WED 28-Oct-20 MON 7
43 KMTC SKY HOPE 1817 21-Oct-20 WED 28-Oct-20 MON 7
43 KMTC TRIUMPH V.1819N 22-Oct-20 WED 29-Oct-20 MON 7
44 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 25-Oct-20 THU 01-Nov-20 TUE 7
44 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 26-Oct-20 SUN 31-Oct-20 FRI 5
44 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 28-Oct-20 SUN 04-Nov-20 FRI 7
44 KMTC SUNNY CANNA 1817 28-Oct-20 MON 02-Nov-20 SAT 5
44 KMTC KING CRIMSON V.019N 28-Oct-20 WED 04-Nov-20 MON 7
44 KMTC SUNNY IRIS 1824 29-Oct-20 WED 03-Nov-20 MON 5
45 KMTC TRIDENT 1818 01-Nov-20 WED 08-Nov-20 MON 7
HAIPHONG to OSAKA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
42 CKL KOTA WANGSA 0017N 13-Oct-20 TUE 18-Oct-20 MON 5
42 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 14-Oct-20 MON 21-Oct-20 SAT 7
42 KMTC KING CRIMSON V.020N 14-Oct-20 WED 24-Oct-20 MON 10
42 KMTC SUNNY IRIS 1825 14-Oct-20 WED 24-Oct-20 MON 10
42 KMTC TRIDENT 1819 15-Oct-20 WED 25-Oct-20 MON 10
42 CKL SKY HOPE 1816N 17-Oct-20 SAT 27-Oct-20 WED 10
43 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 18-Oct-20 SUN 28-Oct-20 THU 10
43 KMTC SUNNY CALLA 1817 18-Oct-20 THU 28-Oct-20 TUE 10
43 KMTC KOTA WANGSA V.018N 19-Oct-20 SUN 29-Oct-20 FRI 10
43 CKL SUNNY IRIS 1825N 21-Oct-20 WED 31-Oct-20 TUE 10
43 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 21-Oct-20 MON 31-Oct-20 SAT 10
43 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 21-Oct-20 WED 01-Nov-20 MON 11
43 KMTC SKY HOPE 1817 21-Oct-20 WED 01-Nov-20 MON 11
43 KMTC TRIUMPH V.1819N 22-Oct-20 WED 02-Nov-20 MON 11
44 CKL KOTA WANGSA 0018N 25-Oct-20 SUN 05-Nov-20 SAT 11
44 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 25-Oct-20 THU 05-Nov-20 TUE 11
44 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 26-Oct-20 SUN 06-Nov-20 FRI 11
44 CKL SKY HOPE 1817N 28-Oct-20 WED 08-Nov-20 SUN 11
44 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 28-Oct-20 SUN 08-Nov-20 FRI 11
44 KMTC SUNNY CANNA 1817 28-Oct-20 MON 05-Nov-20 SAT 8
44 KMTC KING CRIMSON V.019N 28-Oct-20 WED 05-Nov-20 MON 8
44 KMTC SUNNY IRIS 1824 29-Oct-20 WED 06-Nov-20 MON 8
45 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 01-Nov-20 SUN 09-Nov-20 THU 8
45 KMTC TRIDENT 1818 01-Nov-20 WED 09-Nov-20 MON 8
HAIPHONG to PYONGTEAK
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
42 DONGJIN DONGJIN AUBE 0050E 14-Oct-20 SAT 22-Oct-20 SAT 8
42 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0181E 14-Oct-20 SAT 21-Oct-20 SAT 7
42 DONGJIN DONGJIN AUBE 0051E 14-Oct-20 SAT 21-Oct-20 SAT 7
HAIPHONG to SHANGHAI
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
42 SITC SITC NAGOYA 1817N 15-Oct-20 THU 20-Oct-20 TUE 5
43 SITC SITC YOKKAICHI 1815N 22-Oct-20 THU 27-Oct-20 TUE 5
44 SITC SITC OSAKA 1819N 29-Oct-20 THU 03-Nov-20 TUE 5
45 SITC SITC NAGOYA 1819N 05-Nov-20 THU 10-Nov-20 TUE 5
43 KMTC HAMBURG BAY V.25E 21-Oct-20 SUN 24-Oct-20 SUN 3
43 KMTC E.R. SWEDEN V.1802E 21-Oct-20 SUN 24-Oct-20 SUN 3
43 KMTC CONTI STOCKHOLM V.2E 22-Oct-20 SUN 25-Oct-20 SUN 3
44 KMTC E.R.AMSTERDAM V.E1803 25-Oct-20 SUN 28-Oct-20 SUN 3
44 KMTC IAN H V.3E 26-Oct-20 SUN 29-Oct-20 SUN 3
HAIPHONG to TOKYO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
42 CKL KOTA WANGSA 0017N 13-Oct-20 TUE 23-Oct-20 MON 10
42 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 14-Oct-20 MON 24-Oct-20 SAT 10
42 KMTC KING CRIMSON V.020N 14-Oct-20 WED 24-Oct-20 MON 10
42 KMTC SUNNY IRIS 1825 14-Oct-20 WED 24-Oct-20 MON 10
42 KMTC TRIDENT 1819 15-Oct-20 WED 25-Oct-20 MON 10
42 CKL SKY HOPE 1816N 17-Oct-20 SAT 27-Oct-20 WED 10
43 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 18-Oct-20 SUN 28-Oct-20 THU 10
43 KMTC SUNNY CALLA 1817 18-Oct-20 THU 28-Oct-20 TUE 10
43 KMTC KOTA WANGSA V.018N 19-Oct-20 SUN 29-Oct-20 FRI 10
43 CKL SUNNY IRIS 1825N 21-Oct-20 WED 31-Oct-20 TUE 10
43 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 21-Oct-20 MON 31-Oct-20 SAT 10
43 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 21-Oct-20 WED 31-Oct-20 MON 10
43 KMTC SKY HOPE 1817 21-Oct-20 WED 31-Oct-20 MON 10
43 KMTC TRIUMPH V.1819N 22-Oct-20 WED 01-Nov-20 MON 10
44 CKL KOTA WANGSA 0018N 25-Oct-20 SUN 04-Nov-20 SAT 10
44 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 25-Oct-20 THU 04-Nov-20 TUE 10
44 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 26-Oct-20 SUN 05-Nov-20 FRI 10
44 CKL SKY HOPE 1817N 28-Oct-20 WED 07-Nov-20 SUN 10
44 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 28-Oct-20 SUN 07-Nov-20 FRI 10
44 KMTC SUNNY CANNA 1817 28-Oct-20 MON 07-Nov-20 SAT 10
44 KMTC KING CRIMSON V.019N 28-Oct-20 WED 07-Nov-20 MON 10
44 KMTC SUNNY IRIS 1824 29-Oct-20 WED 08-Nov-20 MON 10
45 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 01-Nov-20 SUN 11-Nov-20 THU 10
45 KMTC TRIDENT 1818 01-Nov-20 WED 11-Nov-20 MON 10
HAIPHONG to YOKOHAMA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
42 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 14-Oct-20 MON 25-Oct-20 SAT 11
42 KMTC KING CRIMSON V.020N 14-Oct-20 WED 25-Oct-20 MON 11
42 KMTC SUNNY IRIS 1825 14-Oct-20 WED 25-Oct-20 MON 11
42 CKL STARSHIP AQUILA 1814N 15-Oct-20 MON 26-Oct-20 SUN 11
42 KMTC TRIDENT 1819 15-Oct-20 WED 26-Oct-20 MON 11
42 CKL SUNNY IRIS 1824N 17-Oct-20 FRI 28-Oct-20 SAT 11
43 KMTC SUNNY CALLA 1817 18-Oct-20 THU 29-Oct-20 TUE 11
43 KMTC KOTA WANGSA V.018N 19-Oct-20 SUN 30-Oct-20 FRI 11
43 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 21-Oct-20 MON 01-Nov-20 SAT 11
43 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 21-Oct-20 WED 01-Nov-20 MON 11
43 KMTC SKY HOPE 1817 21-Oct-20 WED 01-Nov-20 MON 11
43 KMTC TRIUMPH V.1819N 22-Oct-20 WED 02-Nov-20 MON 11
43 CKL KOTA WANGSA 0017N 24-Oct-20 TUE 04-Nov-20 WED 11
44 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 25-Oct-20 THU 05-Nov-20 TUE 11
44 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 26-Oct-20 SUN 06-Nov-20 FRI 11
44 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 28-Oct-20 SUN 08-Nov-20 FRI 11
44 KMTC SUNNY CANNA 1817 28-Oct-20 MON 08-Nov-20 SAT 11
44 KMTC KING CRIMSON V.019N 28-Oct-20 WED 08-Nov-20 MON 11
44 CKL SKY HOPE 1816N 29-Oct-20 SAT 09-Nov-20 FRI 11
44 KMTC SUNNY IRIS 1824 29-Oct-20 WED 09-Nov-20 MON 11
44 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 31-Oct-20 SUN 11-Nov-20 SAT 11
45 KMTC TRIDENT 1818 01-Nov-20 WED 12-Nov-20 MON 11