13/05/2020 – TNN Logistics trở thành đại lý chính thức của IATA
HAIPHONG to SINGAPORE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 A.E.L YM HARMONY 301S 10-Jan-19 SUN 17-Jan-19 SUN 7
22 YANGMING YM INSTRUCTION 225S 28-May-20 SUN 03-Jun-20 SAT 6
23 A.E.L CAPE QUEST 1856 31-May-20 SAT 07-Jun-20 SAT 7
23 YANGMING GREEN HORIZON 003S 01-Jun-20 WED 09-Jun-20 THU 8
23 A.E.L GREEN HORIZON 003S 01-Jun-20 SAT 08-Jun-20 SAT 7
23 YANGMING PRINCESS OF LUCK 021S 04-Jun-20 SUN 12-Jun-20 MON 8
23 A.E.L PRINCESS OF LUCK 021S 04-Jun-20 THU 12-Jun-20 FRI 8
23 A.E.L KOTA JASA KJAA0055S 05-Jun-20 THU 13-Jun-20 FRI 8
24 A.E.L CAPE FORTIUS 1852 07-Jun-20 THU 15-Jun-20 FRI 8
24 YANGMING YM INCEPTION 130S 08-Jun-20 WED 14-Jun-20 TUE 6
24 A.E.L YM INCEPTION 130S 08-Jun-20 THU 16-Jun-20 FRI 8
24 YANGMING YM HARMONY 301S 11-Jun-20 SUN 17-Jun-20 SAT 6
24 A.E.L YM HARMONY? 301S 11-Jun-20 SUN 18-Jun-20 SUN 7
24 A.E.L KOTA JAYA KJYY0067S 12-Jun-20 SUN 19-Jun-20 SUN 7
25 A.E.L CALIFORNIA TRADER 1832 14-Jun-20 SUN 21-Jun-20 SUN 7
25 YANGMING GREEN HORIZON 004S 15-Jun-20 TUE 28-Jun-20 MON 13
25 A.E.L GREEN HORIZON 004S 15-Jun-20 SUN 22-Jun-20 SUN 7
25 YANGMING YM INTELLIGENT 141S 18-Jun-20 FRI 01-Jul-20 THU 13
25 A.E.L YM INTELLIGENT 141S 18-Jun-20 SUN 25-Jun-20 SUN 7
26 A.E.L CAPE QUEST 1860 21-Jun-20 SUN 03-Jul-20 FRI 12
26 YANGMING YM INCEPTION 131S 22-Jun-20 SAT 03-Jul-20 WED 11
26 A.E.L YM INCEPTION 131S 22-Jun-20 MON 04-Jul-20 SAT 12
HAIPHONG to BUSAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
23 CKL KOTA WANGSA 0017N 02-Jun-20 TUE 14-Jun-20 WED 12
23 KMTC KOTA WANGSA V.018N 02-Jun-20 SUN 14-Jun-20 SUN 12
23 KMTC FRISIA NUERNBERG V.081N 04-Jun-20 WED 16-Jun-20 THU 12
23 KMTC SKY HOPE 1816 04-Jun-20 WED 16-Jun-20 TUE 12
23 CKL SKY HOPE 1816N 06-Jun-20 SAT 18-Jun-20 FRI 12
24 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 07-Jun-20 SUN 19-Jun-20 SAT 12
24 DONGJIN KHARIS HERITAGE 1726N 07-Jun-20 FRI 19-Jun-20 FRI 12
24 KMTC TRIDENT 1818 07-Jun-20 WED 19-Jun-20 WED 12
24 KMTC SUNNY CAMELLIA 1819 08-Jun-20 THU 20-Jun-20 THU 12
24 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 09-Jun-20 SUN 21-Jun-20 SUN 12
24 CKL SUNNY IRIS 1825N 10-Jun-20 WED 22-Jun-20 THU 12
24 KMTC KING CRIMSON V.020N 11-Jun-20 WED 23-Jun-20 THU 12
24 KMTC SUNNY IRIS 1825 11-Jun-20 WED 18-Jun-20 TUE 7
24 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 11-Jun-20 THU 18-Jun-20 THU 7
25 CKL KOTA WANGSA 0018N 14-Jun-20 SUN 21-Jun-20 MON 7
25 DONGJIN HONGKONG VOYAGER 0083N 14-Jun-20 MON 21-Jun-20 SUN 7
25 KMTC TRIUMPH V.1818N 14-Jun-20 WED 20-Jun-20 WED 6
25 KMTC SUNNY CALLA 1817 15-Jun-20 THU 21-Jun-20 THU 6
25 KMTC SUNNY CANNA 1817 16-Jun-20 MON 22-Jun-20 SUN 6
25 CKL SKY HOPE 1817N 17-Jun-20 WED 23-Jun-20 TUE 6
25 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 18-Jun-20 WED 25-Jun-20 THU 7
25 KMTC SKY HOPE 1817 18-Jun-20 WED 25-Jun-20 TUE 7
25 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 18-Jun-20 SUN 25-Jun-20 SUN 7
26 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 21-Jun-20 SUN 28-Jun-20 SAT 7
26 DONGJIN TRIUMPH 1818N 21-Jun-20 THU 28-Jun-20 FRI 7
26 KMTC TRIDENT 1819 21-Jun-20 WED 28-Jun-20 WED 7
26 KMTC HONGKONG VOYAGER 83 23-Jun-20 MON 30-Jun-20 SUN 7
HAIPHONG to HAKATA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
23 CKL KOTA WANGSA 0017N 02-Jun-20 TUE 09-Jun-20 TUE 7
23 KMTC CAPE FLINT V.005N 04-Jun-20 THU 11-Jun-20 FRI 7
23 CKL SKY HOPE 1816N 06-Jun-20 SAT 14-Jun-20 THU 8
24 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 07-Jun-20 SUN 12-Jun-20 FRI 5
24 KMTC WAN HAI 203 V.467N 07-Jun-20 THU 13-Jun-20 FRI 6
24 KMTC WAN HAI 213 V.334N 08-Jun-20 THU 16-Jun-20 FRI 8
24 CKL SUNNY IRIS 1825N 10-Jun-20 WED 15-Jun-20 WED 5
24 KMTC CAPE FLINT V.006N 10-Jun-20 THU 16-Jun-20 FRI 6
25 CKL KOTA WANGSA 0018N 14-Jun-20 SUN 22-Jun-20 SUN 8
25 CKL SKY HOPE 1817N 17-Jun-20 WED 22-Jun-20 MON 5
26 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 21-Jun-20 SUN 27-Jun-20 FRI 6
HAIPHONG to INCHEON
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
23 KMTC FRISIA NUERNBERG V.081N 03-Jun-20 WED 11-Jun-20 TUE 8
23 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0181E 04-Jun-20 SAT 09-Jun-20 FRI 5
23 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 04-Jun-20 SUN 10-Jun-20 SAT 6
23 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 04-Jun-20 SUN 12-Jun-20 SAT 8
24 KMTC SUNNY CAMELLIA 1819 08-Jun-20 THU 13-Jun-20 WED 5
24 KMTC KING CRIMSON V.020N 10-Jun-20 WED 16-Jun-20 TUE 6
24 DONGJIN TRIUMPH 1819N 11-Jun-20 THU 19-Jun-20 WED 8
24 KMTC KOTA WANGSA V.017N 11-Jun-20 SUN 16-Jun-20 SAT 5
24 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0180E 13-Jun-20 SAT 19-Jun-20 FRI 6
25 KMTC SUNNY CALLA 1817 15-Jun-20 THU 23-Jun-20 WED 8
25 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 17-Jun-20 WED 22-Jun-20 TUE 5
25 DONGJIN DONGJIN AUBE 0051E 18-Jun-20 SAT 24-Jun-20 SAT 6
25 KMTC TRIUMPH V.1818N 18-Jun-20 WED 26-Jun-20 TUE 8
25 KMTC STARSHIP AQUILA 1815 18-Jun-20 SUN 23-Jun-20 SAT 5
25 DONGJIN TRIUMPH 1818N 20-Jun-20 THU 26-Jun-20 WED 6
26 KMTC TRIDENT 1818 21-Jun-20 WED 27-Jun-20 TUE 6
HAIPHONG to KOBE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
23 CKL KOTA WANGSA 0017N 02-Jun-20 TUE 09-Jun-20 MON 7
23 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 03-Jun-20 MON 09-Jun-20 FRI 6
23 KMTC KING CRIMSON V.020N 03-Jun-20 WED 10-Jun-20 SUN 7
23 KMTC SUNNY IRIS 1825 03-Jun-20 WED 09-Jun-20 SUN 6
23 KMTC TRIDENT 1819 04-Jun-20 WED 11-Jun-20 SUN 7
23 CKL SKY HOPE 1816N 06-Jun-20 SAT 12-Jun-20 WED 6
24 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 07-Jun-20 SUN 14-Jun-20 THU 7
24 KMTC SUNNY CALLA 1817 07-Jun-20 THU 16-Jun-20 MON 9
24 KMTC KOTA WANGSA V.018N 08-Jun-20 SUN 17-Jun-20 THU 9
24 CKL SUNNY IRIS 1825N 10-Jun-20 WED 19-Jun-20 TUE 9
24 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 10-Jun-20 MON 19-Jun-20 FRI 9
24 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 10-Jun-20 WED 19-Jun-20 SUN 9
24 KMTC SKY HOPE 1817 10-Jun-20 WED 17-Jun-20 SUN 7
24 KMTC TRIUMPH V.1819N 11-Jun-20 WED 18-Jun-20 SUN 7
25 CKL KOTA WANGSA 0018N 14-Jun-20 SUN 21-Jun-20 SAT 7
25 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 14-Jun-20 THU 21-Jun-20 MON 7
25 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 15-Jun-20 SUN 22-Jun-20 THU 7
25 CKL SKY HOPE 1817N 17-Jun-20 WED 24-Jun-20 SUN 7
25 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 17-Jun-20 SUN 24-Jun-20 THU 7
25 KMTC SUNNY CANNA 1817 17-Jun-20 MON 24-Jun-20 FRI 7
25 KMTC KING CRIMSON V.019N 17-Jun-20 WED 24-Jun-20 SUN 7
25 KMTC SUNNY IRIS 1824 18-Jun-20 WED 24-Jun-20 SUN 6
26 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 21-Jun-20 SUN 27-Jun-20 THU 6
26 KMTC TRIDENT 1818 21-Jun-20 WED 27-Jun-20 SUN 6
HAIPHONG to KWANGYANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
23 KMTC HONGKONG VOYAGER 83 02-Jun-20 MON 08-Jun-20 SUN 6
24 KMTC SUNNY IRIS 1825 07-Jun-20 WED 14-Jun-20 WED 7
24 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 09-Jun-20 MON 16-Jun-20 SUN 7
25 KMTC SKY HOPE 1817 14-Jun-20 WED 21-Jun-20 WED 7
25 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 16-Jun-20 MON 23-Jun-20 SUN 7
HAIPHONG to LIANYUNGANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
23 KMTC KOTA WANGSA V.017N 03-Jun-20 SUN 10-Jun-20 SUN 7
23 KMTC TRIUMPH V.1818N 03-Jun-20 WED 09-Jun-20 WED 6
23 KMTC KING CRIMSON V.020N 03-Jun-20 WED 09-Jun-20 WED 6
23 KMTC KOTA WANGSA V.018N 03-Jun-20 SUN 09-Jun-20 SUN 6
23 KMTC TRIUMPH V.1819N 03-Jun-20 WED 09-Jun-20 WED 6
23 CKL SKY HOPE 1815N 04-Jun-20 SUN 10-Jun-20 THU 6
23 CKL STARSHIP AQUILA 1814N 05-Jun-20 MON 10-Jun-20 WED 5
23 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 06-Jun-20 SUN 13-Jun-20 TUE 7
24 CKL SUNNY IRIS 1824N 08-Jun-20 FRI 15-Jun-20 TUE 7
24 KMTC HONGKONG VOYAGER 83 10-Jun-20 MON 17-Jun-20 MON 7
24 KMTC SUNNY CAMELLIA 1819 10-Jun-20 THU 15-Jun-20 THU 5
24 KMTC SUNNY IRIS 1825 10-Jun-20 WED 17-Jun-20 WED 7
24 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 10-Jun-20 MON 17-Jun-20 MON 7
24 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 10-Jun-20 THU 17-Jun-20 THU 7
24 CKL KOTA WANGSA 0017N 12-Jun-20 TUE 17-Jun-20 THU 5
25 CKL SKY HOPE 1816N 15-Jun-20 SAT 22-Jun-20 WED 7
25 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 17-Jun-20 SUN 24-Jun-20 SUN 7
25 KMTC SUNNY CANNA 1817 17-Jun-20 MON 24-Jun-20 MON 7
25 KMTC KING CRIMSON V.019N 17-Jun-20 WED 22-Jun-20 WED 5
25 KMTC FRISIA NUERNBERG V.081N 17-Jun-20 WED 24-Jun-20 WED 7
25 KMTC STARSHIP AQUILA 1815 17-Jun-20 SUN 24-Jun-20 SUN 7
25 KMTC TRIDENT 1819 17-Jun-20 WED 24-Jun-20 WED 7
25 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 17-Jun-20 WED 22-Jun-20 WED 5
25 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 17-Jun-20 SUN 24-Jun-20 SUN 7
25 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 18-Jun-20 SUN 25-Jun-20 TUE 7
25 KMTC SUNNY IRIS 1824 18-Jun-20 WED 25-Jun-20 WED 7
25 CKL SUNNY IRIS 1825N 19-Jun-20 WED 24-Jun-20 SUN 5
26 KMTC TRIDENT 1818 21-Jun-20 WED 28-Jun-20 WED 7
HAIPHONG to NAGOYA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
23 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 03-Jun-20 MON 10-Jun-20 SAT 7
23 KMTC KING CRIMSON V.020N 03-Jun-20 WED 10-Jun-20 MON 7
23 KMTC SUNNY IRIS 1825 03-Jun-20 WED 08-Jun-20 MON 5
23 KMTC TRIDENT 1819 04-Jun-20 WED 11-Jun-20 MON 7
24 KMTC SUNNY CALLA 1817 07-Jun-20 THU 14-Jun-20 TUE 7
24 KMTC KOTA WANGSA V.018N 08-Jun-20 SUN 15-Jun-20 FRI 7
24 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 10-Jun-20 MON 15-Jun-20 SAT 5
24 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 10-Jun-20 WED 17-Jun-20 MON 7
24 KMTC SKY HOPE 1817 10-Jun-20 WED 17-Jun-20 MON 7
24 KMTC TRIUMPH V.1819N 11-Jun-20 WED 18-Jun-20 MON 7
25 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 14-Jun-20 THU 21-Jun-20 TUE 7
25 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 15-Jun-20 SUN 20-Jun-20 FRI 5
25 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 17-Jun-20 SUN 24-Jun-20 FRI 7
25 KMTC SUNNY CANNA 1817 17-Jun-20 MON 22-Jun-20 SAT 5
25 KMTC KING CRIMSON V.019N 17-Jun-20 WED 24-Jun-20 MON 7
25 KMTC SUNNY IRIS 1824 18-Jun-20 WED 23-Jun-20 MON 5
26 KMTC TRIDENT 1818 21-Jun-20 WED 28-Jun-20 MON 7
HAIPHONG to OSAKA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
23 CKL KOTA WANGSA 0017N 02-Jun-20 TUE 07-Jun-20 MON 5
23 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 03-Jun-20 MON 10-Jun-20 SAT 7
23 KMTC KING CRIMSON V.020N 03-Jun-20 WED 13-Jun-20 MON 10
23 KMTC SUNNY IRIS 1825 03-Jun-20 WED 13-Jun-20 MON 10
23 KMTC TRIDENT 1819 04-Jun-20 WED 14-Jun-20 MON 10
23 CKL SKY HOPE 1816N 06-Jun-20 SAT 16-Jun-20 WED 10
24 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 07-Jun-20 SUN 17-Jun-20 THU 10
24 KMTC SUNNY CALLA 1817 07-Jun-20 THU 17-Jun-20 TUE 10
24 KMTC KOTA WANGSA V.018N 08-Jun-20 SUN 18-Jun-20 FRI 10
24 CKL SUNNY IRIS 1825N 10-Jun-20 WED 20-Jun-20 TUE 10
24 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 10-Jun-20 MON 20-Jun-20 SAT 10
24 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 10-Jun-20 WED 21-Jun-20 MON 11
24 KMTC SKY HOPE 1817 10-Jun-20 WED 21-Jun-20 MON 11
24 KMTC TRIUMPH V.1819N 11-Jun-20 WED 22-Jun-20 MON 11
25 CKL KOTA WANGSA 0018N 14-Jun-20 SUN 25-Jun-20 SAT 11
25 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 14-Jun-20 THU 25-Jun-20 TUE 11
25 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 15-Jun-20 SUN 26-Jun-20 FRI 11
25 CKL SKY HOPE 1817N 17-Jun-20 WED 28-Jun-20 SUN 11
25 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 17-Jun-20 SUN 28-Jun-20 FRI 11
25 KMTC SUNNY CANNA 1817 17-Jun-20 MON 25-Jun-20 SAT 8
25 KMTC KING CRIMSON V.019N 17-Jun-20 WED 25-Jun-20 MON 8
25 KMTC SUNNY IRIS 1824 18-Jun-20 WED 26-Jun-20 MON 8
26 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 21-Jun-20 SUN 29-Jun-20 THU 8
26 KMTC TRIDENT 1818 21-Jun-20 WED 29-Jun-20 MON 8
HAIPHONG to PYONGTEAK
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
23 DONGJIN DONGJIN AUBE 0050E 03-Jun-20 SAT 11-Jun-20 SAT 8
23 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0181E 03-Jun-20 SAT 10-Jun-20 SAT 7
23 DONGJIN DONGJIN AUBE 0051E 03-Jun-20 SAT 10-Jun-20 SAT 7
HAIPHONG to SHANGHAI
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
24 KMTC HAMBURG BAY V.25E 10-Jun-20 SUN 13-Jun-20 SUN 3
24 KMTC E.R. SWEDEN V.1802E 10-Jun-20 SUN 13-Jun-20 SUN 3
24 KMTC CONTI STOCKHOLM V.2E 11-Jun-20 SUN 14-Jun-20 SUN 3
25 KMTC E.R.AMSTERDAM V.E1803 14-Jun-20 SUN 17-Jun-20 SUN 3
25 KMTC IAN H V.3E 15-Jun-20 SUN 18-Jun-20 SUN 3
22 SITC SITC NAGOYA 1817N 28-May-20 THU 02-Jun-20 TUE 5
23 SITC SITC YOKKAICHI 1815N 04-Jun-20 THU 09-Jun-20 TUE 5
24 SITC SITC OSAKA 1819N 11-Jun-20 THU 16-Jun-20 TUE 5
25 SITC SITC NAGOYA 1819N 18-Jun-20 THU 23-Jun-20 TUE 5
HAIPHONG to TOKYO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
23 CKL KOTA WANGSA 0017N 02-Jun-20 TUE 12-Jun-20 MON 10
23 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 03-Jun-20 MON 13-Jun-20 SAT 10
23 KMTC KING CRIMSON V.020N 03-Jun-20 WED 13-Jun-20 MON 10
23 KMTC SUNNY IRIS 1825 03-Jun-20 WED 13-Jun-20 MON 10
23 KMTC TRIDENT 1819 04-Jun-20 WED 14-Jun-20 MON 10
23 CKL SKY HOPE 1816N 06-Jun-20 SAT 16-Jun-20 WED 10
24 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 07-Jun-20 SUN 17-Jun-20 THU 10
24 KMTC SUNNY CALLA 1817 07-Jun-20 THU 17-Jun-20 TUE 10
24 KMTC KOTA WANGSA V.018N 08-Jun-20 SUN 18-Jun-20 FRI 10
24 CKL SUNNY IRIS 1825N 10-Jun-20 WED 20-Jun-20 TUE 10
24 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 10-Jun-20 MON 20-Jun-20 SAT 10
24 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 10-Jun-20 WED 20-Jun-20 MON 10
24 KMTC SKY HOPE 1817 10-Jun-20 WED 20-Jun-20 MON 10
24 KMTC TRIUMPH V.1819N 11-Jun-20 WED 21-Jun-20 MON 10
25 CKL KOTA WANGSA 0018N 14-Jun-20 SUN 24-Jun-20 SAT 10
25 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 14-Jun-20 THU 24-Jun-20 TUE 10
25 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 15-Jun-20 SUN 25-Jun-20 FRI 10
25 CKL SKY HOPE 1817N 17-Jun-20 WED 27-Jun-20 SUN 10
25 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 17-Jun-20 SUN 27-Jun-20 FRI 10
25 KMTC SUNNY CANNA 1817 17-Jun-20 MON 27-Jun-20 SAT 10
25 KMTC KING CRIMSON V.019N 17-Jun-20 WED 27-Jun-20 MON 10
25 KMTC SUNNY IRIS 1824 18-Jun-20 WED 28-Jun-20 MON 10
26 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 21-Jun-20 SUN 01-Jul-20 THU 10
26 KMTC TRIDENT 1818 21-Jun-20 WED 01-Jul-20 MON 10
HAIPHONG to YOKOHAMA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
23 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 03-Jun-20 MON 14-Jun-20 SAT 11
23 KMTC KING CRIMSON V.020N 03-Jun-20 WED 14-Jun-20 MON 11
23 KMTC SUNNY IRIS 1825 03-Jun-20 WED 14-Jun-20 MON 11
23 CKL STARSHIP AQUILA 1814N 04-Jun-20 MON 15-Jun-20 SUN 11
23 KMTC TRIDENT 1819 04-Jun-20 WED 15-Jun-20 MON 11
23 CKL SUNNY IRIS 1824N 06-Jun-20 FRI 17-Jun-20 SAT 11
24 KMTC SUNNY CALLA 1817 07-Jun-20 THU 18-Jun-20 TUE 11
24 KMTC KOTA WANGSA V.018N 08-Jun-20 SUN 19-Jun-20 FRI 11
24 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 10-Jun-20 MON 21-Jun-20 SAT 11
24 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 10-Jun-20 WED 21-Jun-20 MON 11
24 KMTC SKY HOPE 1817 10-Jun-20 WED 21-Jun-20 MON 11
24 KMTC TRIUMPH V.1819N 11-Jun-20 WED 22-Jun-20 MON 11
24 CKL KOTA WANGSA 0017N 13-Jun-20 TUE 24-Jun-20 WED 11
25 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 14-Jun-20 THU 25-Jun-20 TUE 11
25 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 15-Jun-20 SUN 26-Jun-20 FRI 11
25 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 17-Jun-20 SUN 28-Jun-20 FRI 11
25 KMTC SUNNY CANNA 1817 17-Jun-20 MON 28-Jun-20 SAT 11
25 KMTC KING CRIMSON V.019N 17-Jun-20 WED 28-Jun-20 MON 11
25 CKL SKY HOPE 1816N 18-Jun-20 SAT 29-Jun-20 FRI 11
25 KMTC SUNNY IRIS 1824 18-Jun-20 WED 29-Jun-20 MON 11
25 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 20-Jun-20 SUN 01-Jul-20 SAT 11
26 KMTC TRIDENT 1818 21-Jun-20 WED 02-Jul-20 MON 11
HAIPHONG to DALIAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
23 SITC EPONYMA 1817N 31-May-20 SUN 13-Jun-20 SAT 13
23 SITC EPONYMA 1817N 31-May-20 SUN 13-Jun-20 SAT 13
24 SITC SITC WEIHAI 1815N 07-Jun-20 SUN 20-Jun-20 SAT 13
24 SITC SITC WEIHAI 1815N 07-Jun-20 SUN 20-Jun-20 SAT 13
25 SITC SITC YANTAI 1815N 14-Jun-20 SUN 27-Jun-20 SAT 13
25 SITC SITC YANTAI 1815N 14-Jun-20 SUN 27-Jun-20 SAT 13
26 SITC REFLECTION 1729N 21-Jun-20 SUN 04-Jul-20 SAT 13
26 SITC REFLECTION 1819N 21-Jun-20 SUN 04-Jul-20 SAT 13
HAIPHONG to FOSHAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
22 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 28-May-20 THU 03-Jun-20 WED 6
22 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 30-May-20 SAT 06-Jun-20 FRI 7
23 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 04-Jun-20 THU 10-Jun-20 WED 6
23 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 06-Jun-20 SAT 13-Jun-20 FRI 7
24 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 11-Jun-20 THU 17-Jun-20 WED 6
24 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 13-Jun-20 SAT 20-Jun-20 FRI 7
1 2 3 6
Thông báo lịch nghỉ lễ 30/04 & 01/05 năm 2020
HAIPHONG to SINGAPORE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 A.E.L YM HARMONY 301S 10-Jan-19 SUN 17-Jan-19 SUN 7
22 YANGMING YM INSTRUCTION 225S 28-May-20 SUN 03-Jun-20 SAT 6
23 A.E.L CAPE QUEST 1856 31-May-20 SAT 07-Jun-20 SAT 7
23 YANGMING GREEN HORIZON 003S 01-Jun-20 WED 09-Jun-20 THU 8
23 A.E.L GREEN HORIZON 003S 01-Jun-20 SAT 08-Jun-20 SAT 7
23 YANGMING PRINCESS OF LUCK 021S 04-Jun-20 SUN 12-Jun-20 MON 8
23 A.E.L PRINCESS OF LUCK 021S 04-Jun-20 THU 12-Jun-20 FRI 8
23 A.E.L KOTA JASA KJAA0055S 05-Jun-20 THU 13-Jun-20 FRI 8
24 A.E.L CAPE FORTIUS 1852 07-Jun-20 THU 15-Jun-20 FRI 8
24 YANGMING YM INCEPTION 130S 08-Jun-20 WED 14-Jun-20 TUE 6
24 A.E.L YM INCEPTION 130S 08-Jun-20 THU 16-Jun-20 FRI 8
24 YANGMING YM HARMONY 301S 11-Jun-20 SUN 17-Jun-20 SAT 6
24 A.E.L YM HARMONY? 301S 11-Jun-20 SUN 18-Jun-20 SUN 7
24 A.E.L KOTA JAYA KJYY0067S 12-Jun-20 SUN 19-Jun-20 SUN 7
25 A.E.L CALIFORNIA TRADER 1832 14-Jun-20 SUN 21-Jun-20 SUN 7
25 YANGMING GREEN HORIZON 004S 15-Jun-20 TUE 28-Jun-20 MON 13
25 A.E.L GREEN HORIZON 004S 15-Jun-20 SUN 22-Jun-20 SUN 7
25 YANGMING YM INTELLIGENT 141S 18-Jun-20 FRI 01-Jul-20 THU 13
25 A.E.L YM INTELLIGENT 141S 18-Jun-20 SUN 25-Jun-20 SUN 7
26 A.E.L CAPE QUEST 1860 21-Jun-20 SUN 03-Jul-20 FRI 12
26 YANGMING YM INCEPTION 131S 22-Jun-20 SAT 03-Jul-20 WED 11
26 A.E.L YM INCEPTION 131S 22-Jun-20 MON 04-Jul-20 SAT 12
HAIPHONG to BUSAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
23 CKL KOTA WANGSA 0017N 02-Jun-20 TUE 14-Jun-20 WED 12
23 KMTC KOTA WANGSA V.018N 02-Jun-20 SUN 14-Jun-20 SUN 12
23 KMTC FRISIA NUERNBERG V.081N 04-Jun-20 WED 16-Jun-20 THU 12
23 KMTC SKY HOPE 1816 04-Jun-20 WED 16-Jun-20 TUE 12
23 CKL SKY HOPE 1816N 06-Jun-20 SAT 18-Jun-20 FRI 12
24 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 07-Jun-20 SUN 19-Jun-20 SAT 12
24 DONGJIN KHARIS HERITAGE 1726N 07-Jun-20 FRI 19-Jun-20 FRI 12
24 KMTC TRIDENT 1818 07-Jun-20 WED 19-Jun-20 WED 12
24 KMTC SUNNY CAMELLIA 1819 08-Jun-20 THU 20-Jun-20 THU 12
24 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 09-Jun-20 SUN 21-Jun-20 SUN 12
24 CKL SUNNY IRIS 1825N 10-Jun-20 WED 22-Jun-20 THU 12
24 KMTC KING CRIMSON V.020N 11-Jun-20 WED 23-Jun-20 THU 12
24 KMTC SUNNY IRIS 1825 11-Jun-20 WED 18-Jun-20 TUE 7
24 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 11-Jun-20 THU 18-Jun-20 THU 7
25 CKL KOTA WANGSA 0018N 14-Jun-20 SUN 21-Jun-20 MON 7
25 DONGJIN HONGKONG VOYAGER 0083N 14-Jun-20 MON 21-Jun-20 SUN 7
25 KMTC TRIUMPH V.1818N 14-Jun-20 WED 20-Jun-20 WED 6
25 KMTC SUNNY CALLA 1817 15-Jun-20 THU 21-Jun-20 THU 6
25 KMTC SUNNY CANNA 1817 16-Jun-20 MON 22-Jun-20 SUN 6
25 CKL SKY HOPE 1817N 17-Jun-20 WED 23-Jun-20 TUE 6
25 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 18-Jun-20 WED 25-Jun-20 THU 7
25 KMTC SKY HOPE 1817 18-Jun-20 WED 25-Jun-20 TUE 7
25 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 18-Jun-20 SUN 25-Jun-20 SUN 7
26 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 21-Jun-20 SUN 28-Jun-20 SAT 7
26 DONGJIN TRIUMPH 1818N 21-Jun-20 THU 28-Jun-20 FRI 7
26 KMTC TRIDENT 1819 21-Jun-20 WED 28-Jun-20 WED 7
26 KMTC HONGKONG VOYAGER 83 23-Jun-20 MON 30-Jun-20 SUN 7
HAIPHONG to HAKATA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
23 CKL KOTA WANGSA 0017N 02-Jun-20 TUE 09-Jun-20 TUE 7
23 KMTC CAPE FLINT V.005N 04-Jun-20 THU 11-Jun-20 FRI 7
23 CKL SKY HOPE 1816N 06-Jun-20 SAT 14-Jun-20 THU 8
24 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 07-Jun-20 SUN 12-Jun-20 FRI 5
24 KMTC WAN HAI 203 V.467N 07-Jun-20 THU 13-Jun-20 FRI 6
24 KMTC WAN HAI 213 V.334N 08-Jun-20 THU 16-Jun-20 FRI 8
24 CKL SUNNY IRIS 1825N 10-Jun-20 WED 15-Jun-20 WED 5
24 KMTC CAPE FLINT V.006N 10-Jun-20 THU 16-Jun-20 FRI 6
25 CKL KOTA WANGSA 0018N 14-Jun-20 SUN 22-Jun-20 SUN 8
25 CKL SKY HOPE 1817N 17-Jun-20 WED 22-Jun-20 MON 5
26 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 21-Jun-20 SUN 27-Jun-20 FRI 6
HAIPHONG to INCHEON
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
23 KMTC FRISIA NUERNBERG V.081N 03-Jun-20 WED 11-Jun-20 TUE 8
23 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0181E 04-Jun-20 SAT 09-Jun-20 FRI 5
23 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 04-Jun-20 SUN 10-Jun-20 SAT 6
23 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 04-Jun-20 SUN 12-Jun-20 SAT 8
24 KMTC SUNNY CAMELLIA 1819 08-Jun-20 THU 13-Jun-20 WED 5
24 KMTC KING CRIMSON V.020N 10-Jun-20 WED 16-Jun-20 TUE 6
24 DONGJIN TRIUMPH 1819N 11-Jun-20 THU 19-Jun-20 WED 8
24 KMTC KOTA WANGSA V.017N 11-Jun-20 SUN 16-Jun-20 SAT 5
24 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0180E 13-Jun-20 SAT 19-Jun-20 FRI 6
25 KMTC SUNNY CALLA 1817 15-Jun-20 THU 23-Jun-20 WED 8
25 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 17-Jun-20 WED 22-Jun-20 TUE 5
25 DONGJIN DONGJIN AUBE 0051E 18-Jun-20 SAT 24-Jun-20 SAT 6
25 KMTC TRIUMPH V.1818N 18-Jun-20 WED 26-Jun-20 TUE 8
25 KMTC STARSHIP AQUILA 1815 18-Jun-20 SUN 23-Jun-20 SAT 5
25 DONGJIN TRIUMPH 1818N 20-Jun-20 THU 26-Jun-20 WED 6
26 KMTC TRIDENT 1818 21-Jun-20 WED 27-Jun-20 TUE 6
HAIPHONG to KOBE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
23 CKL KOTA WANGSA 0017N 02-Jun-20 TUE 09-Jun-20 MON 7
23 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 03-Jun-20 MON 09-Jun-20 FRI 6
23 KMTC KING CRIMSON V.020N 03-Jun-20 WED 10-Jun-20 SUN 7
23 KMTC SUNNY IRIS 1825 03-Jun-20 WED 09-Jun-20 SUN 6
23 KMTC TRIDENT 1819 04-Jun-20 WED 11-Jun-20 SUN 7
23 CKL SKY HOPE 1816N 06-Jun-20 SAT 12-Jun-20 WED 6
24 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 07-Jun-20 SUN 14-Jun-20 THU 7
24 KMTC SUNNY CALLA 1817 07-Jun-20 THU 16-Jun-20 MON 9
24 KMTC KOTA WANGSA V.018N 08-Jun-20 SUN 17-Jun-20 THU 9
24 CKL SUNNY IRIS 1825N 10-Jun-20 WED 19-Jun-20 TUE 9
24 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 10-Jun-20 MON 19-Jun-20 FRI 9
24 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 10-Jun-20 WED 19-Jun-20 SUN 9
24 KMTC SKY HOPE 1817 10-Jun-20 WED 17-Jun-20 SUN 7
24 KMTC TRIUMPH V.1819N 11-Jun-20 WED 18-Jun-20 SUN 7
25 CKL KOTA WANGSA 0018N 14-Jun-20 SUN 21-Jun-20 SAT 7
25 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 14-Jun-20 THU 21-Jun-20 MON 7
25 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 15-Jun-20 SUN 22-Jun-20 THU 7
25 CKL SKY HOPE 1817N 17-Jun-20 WED 24-Jun-20 SUN 7
25 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 17-Jun-20 SUN 24-Jun-20 THU 7
25 KMTC SUNNY CANNA 1817 17-Jun-20 MON 24-Jun-20 FRI 7
25 KMTC KING CRIMSON V.019N 17-Jun-20 WED 24-Jun-20 SUN 7
25 KMTC SUNNY IRIS 1824 18-Jun-20 WED 24-Jun-20 SUN 6
26 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 21-Jun-20 SUN 27-Jun-20 THU 6
26 KMTC TRIDENT 1818 21-Jun-20 WED 27-Jun-20 SUN 6
HAIPHONG to KWANGYANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
23 KMTC HONGKONG VOYAGER 83 02-Jun-20 MON 08-Jun-20 SUN 6
24 KMTC SUNNY IRIS 1825 07-Jun-20 WED 14-Jun-20 WED 7
24 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 09-Jun-20 MON 16-Jun-20 SUN 7
25 KMTC SKY HOPE 1817 14-Jun-20 WED 21-Jun-20 WED 7
25 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 16-Jun-20 MON 23-Jun-20 SUN 7
HAIPHONG to LIANYUNGANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
23 KMTC KOTA WANGSA V.017N 03-Jun-20 SUN 10-Jun-20 SUN 7
23 KMTC TRIUMPH V.1818N 03-Jun-20 WED 09-Jun-20 WED 6
23 KMTC KING CRIMSON V.020N 03-Jun-20 WED 09-Jun-20 WED 6
23 KMTC KOTA WANGSA V.018N 03-Jun-20 SUN 09-Jun-20 SUN 6
23 KMTC TRIUMPH V.1819N 03-Jun-20 WED 09-Jun-20 WED 6
23 CKL SKY HOPE 1815N 04-Jun-20 SUN 10-Jun-20 THU 6
23 CKL STARSHIP AQUILA 1814N 05-Jun-20 MON 10-Jun-20 WED 5
23 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 06-Jun-20 SUN 13-Jun-20 TUE 7
24 CKL SUNNY IRIS 1824N 08-Jun-20 FRI 15-Jun-20 TUE 7
24 KMTC HONGKONG VOYAGER 83 10-Jun-20 MON 17-Jun-20 MON 7
24 KMTC SUNNY CAMELLIA 1819 10-Jun-20 THU 15-Jun-20 THU 5
24 KMTC SUNNY IRIS 1825 10-Jun-20 WED 17-Jun-20 WED 7
24 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 10-Jun-20 MON 17-Jun-20 MON 7
24 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 10-Jun-20 THU 17-Jun-20 THU 7
24 CKL KOTA WANGSA 0017N 12-Jun-20 TUE 17-Jun-20 THU 5
25 CKL SKY HOPE 1816N 15-Jun-20 SAT 22-Jun-20 WED 7
25 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 17-Jun-20 SUN 24-Jun-20 SUN 7
25 KMTC SUNNY CANNA 1817 17-Jun-20 MON 24-Jun-20 MON 7
25 KMTC KING CRIMSON V.019N 17-Jun-20 WED 22-Jun-20 WED 5
25 KMTC FRISIA NUERNBERG V.081N 17-Jun-20 WED 24-Jun-20 WED 7
25 KMTC STARSHIP AQUILA 1815 17-Jun-20 SUN 24-Jun-20 SUN 7
25 KMTC TRIDENT 1819 17-Jun-20 WED 24-Jun-20 WED 7
25 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 17-Jun-20 WED 22-Jun-20 WED 5
25 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 17-Jun-20 SUN 24-Jun-20 SUN 7
25 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 18-Jun-20 SUN 25-Jun-20 TUE 7
25 KMTC SUNNY IRIS 1824 18-Jun-20 WED 25-Jun-20 WED 7
25 CKL SUNNY IRIS 1825N 19-Jun-20 WED 24-Jun-20 SUN 5
26 KMTC TRIDENT 1818 21-Jun-20 WED 28-Jun-20 WED 7
HAIPHONG to NAGOYA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
23 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 03-Jun-20 MON 10-Jun-20 SAT 7
23 KMTC KING CRIMSON V.020N 03-Jun-20 WED 10-Jun-20 MON 7
23 KMTC SUNNY IRIS 1825 03-Jun-20 WED 08-Jun-20 MON 5
23 KMTC TRIDENT 1819 04-Jun-20 WED 11-Jun-20 MON 7
24 KMTC SUNNY CALLA 1817 07-Jun-20 THU 14-Jun-20 TUE 7
24 KMTC KOTA WANGSA V.018N 08-Jun-20 SUN 15-Jun-20 FRI 7
24 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 10-Jun-20 MON 15-Jun-20 SAT 5
24 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 10-Jun-20 WED 17-Jun-20 MON 7
24 KMTC SKY HOPE 1817 10-Jun-20 WED 17-Jun-20 MON 7
24 KMTC TRIUMPH V.1819N 11-Jun-20 WED 18-Jun-20 MON 7
25 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 14-Jun-20 THU 21-Jun-20 TUE 7
25 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 15-Jun-20 SUN 20-Jun-20 FRI 5
25 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 17-Jun-20 SUN 24-Jun-20 FRI 7
25 KMTC SUNNY CANNA 1817 17-Jun-20 MON 22-Jun-20 SAT 5
25 KMTC KING CRIMSON V.019N 17-Jun-20 WED 24-Jun-20 MON 7
25 KMTC SUNNY IRIS 1824 18-Jun-20 WED 23-Jun-20 MON 5
26 KMTC TRIDENT 1818 21-Jun-20 WED 28-Jun-20 MON 7
HAIPHONG to OSAKA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
23 CKL KOTA WANGSA 0017N 02-Jun-20 TUE 07-Jun-20 MON 5
23 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 03-Jun-20 MON 10-Jun-20 SAT 7
23 KMTC KING CRIMSON V.020N 03-Jun-20 WED 13-Jun-20 MON 10
23 KMTC SUNNY IRIS 1825 03-Jun-20 WED 13-Jun-20 MON 10
23 KMTC TRIDENT 1819 04-Jun-20 WED 14-Jun-20 MON 10
23 CKL SKY HOPE 1816N 06-Jun-20 SAT 16-Jun-20 WED 10
24 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 07-Jun-20 SUN 17-Jun-20 THU 10
24 KMTC SUNNY CALLA 1817 07-Jun-20 THU 17-Jun-20 TUE 10
24 KMTC KOTA WANGSA V.018N 08-Jun-20 SUN 18-Jun-20 FRI 10
24 CKL SUNNY IRIS 1825N 10-Jun-20 WED 20-Jun-20 TUE 10
24 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 10-Jun-20 MON 20-Jun-20 SAT 10
24 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 10-Jun-20 WED 21-Jun-20 MON 11
24 KMTC SKY HOPE 1817 10-Jun-20 WED 21-Jun-20 MON 11
24 KMTC TRIUMPH V.1819N 11-Jun-20 WED 22-Jun-20 MON 11
25 CKL KOTA WANGSA 0018N 14-Jun-20 SUN 25-Jun-20 SAT 11
25 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 14-Jun-20 THU 25-Jun-20 TUE 11
25 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 15-Jun-20 SUN 26-Jun-20 FRI 11
25 CKL SKY HOPE 1817N 17-Jun-20 WED 28-Jun-20 SUN 11
25 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 17-Jun-20 SUN 28-Jun-20 FRI 11
25 KMTC SUNNY CANNA 1817 17-Jun-20 MON 25-Jun-20 SAT 8
25 KMTC KING CRIMSON V.019N 17-Jun-20 WED 25-Jun-20 MON 8
25 KMTC SUNNY IRIS 1824 18-Jun-20 WED 26-Jun-20 MON 8
26 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 21-Jun-20 SUN 29-Jun-20 THU 8
26 KMTC TRIDENT 1818 21-Jun-20 WED 29-Jun-20 MON 8
HAIPHONG to PYONGTEAK
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
23 DONGJIN DONGJIN AUBE 0050E 03-Jun-20 SAT 11-Jun-20 SAT 8
23 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0181E 03-Jun-20 SAT 10-Jun-20 SAT 7
23 DONGJIN DONGJIN AUBE 0051E 03-Jun-20 SAT 10-Jun-20 SAT 7
HAIPHONG to SHANGHAI
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
24 KMTC HAMBURG BAY V.25E 10-Jun-20 SUN 13-Jun-20 SUN 3
24 KMTC E.R. SWEDEN V.1802E 10-Jun-20 SUN 13-Jun-20 SUN 3
24 KMTC CONTI STOCKHOLM V.2E 11-Jun-20 SUN 14-Jun-20 SUN 3
25 KMTC E.R.AMSTERDAM V.E1803 14-Jun-20 SUN 17-Jun-20 SUN 3
25 KMTC IAN H V.3E 15-Jun-20 SUN 18-Jun-20 SUN 3
22 SITC SITC NAGOYA 1817N 28-May-20 THU 02-Jun-20 TUE 5
23 SITC SITC YOKKAICHI 1815N 04-Jun-20 THU 09-Jun-20 TUE 5
24 SITC SITC OSAKA 1819N 11-Jun-20 THU 16-Jun-20 TUE 5
25 SITC SITC NAGOYA 1819N 18-Jun-20 THU 23-Jun-20 TUE 5
HAIPHONG to TOKYO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
23 CKL KOTA WANGSA 0017N 02-Jun-20 TUE 12-Jun-20 MON 10
23 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 03-Jun-20 MON 13-Jun-20 SAT 10
23 KMTC KING CRIMSON V.020N 03-Jun-20 WED 13-Jun-20 MON 10
23 KMTC SUNNY IRIS 1825 03-Jun-20 WED 13-Jun-20 MON 10
23 KMTC TRIDENT 1819 04-Jun-20 WED 14-Jun-20 MON 10
23 CKL SKY HOPE 1816N 06-Jun-20 SAT 16-Jun-20 WED 10
24 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 07-Jun-20 SUN 17-Jun-20 THU 10
24 KMTC SUNNY CALLA 1817 07-Jun-20 THU 17-Jun-20 TUE 10
24 KMTC KOTA WANGSA V.018N 08-Jun-20 SUN 18-Jun-20 FRI 10
24 CKL SUNNY IRIS 1825N 10-Jun-20 WED 20-Jun-20 TUE 10
24 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 10-Jun-20 MON 20-Jun-20 SAT 10
24 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 10-Jun-20 WED 20-Jun-20 MON 10
24 KMTC SKY HOPE 1817 10-Jun-20 WED 20-Jun-20 MON 10
24 KMTC TRIUMPH V.1819N 11-Jun-20 WED 21-Jun-20 MON 10
25 CKL KOTA WANGSA 0018N 14-Jun-20 SUN 24-Jun-20 SAT 10
25 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 14-Jun-20 THU 24-Jun-20 TUE 10
25 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 15-Jun-20 SUN 25-Jun-20 FRI 10
25 CKL SKY HOPE 1817N 17-Jun-20 WED 27-Jun-20 SUN 10
25 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 17-Jun-20 SUN 27-Jun-20 FRI 10
25 KMTC SUNNY CANNA 1817 17-Jun-20 MON 27-Jun-20 SAT 10
25 KMTC KING CRIMSON V.019N 17-Jun-20 WED 27-Jun-20 MON 10
25 KMTC SUNNY IRIS 1824 18-Jun-20 WED 28-Jun-20 MON 10
26 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 21-Jun-20 SUN 01-Jul-20 THU 10
26 KMTC TRIDENT 1818 21-Jun-20 WED 01-Jul-20 MON 10
HAIPHONG to YOKOHAMA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
23 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 03-Jun-20 MON 14-Jun-20 SAT 11
23 KMTC KING CRIMSON V.020N 03-Jun-20 WED 14-Jun-20 MON 11
23 KMTC SUNNY IRIS 1825 03-Jun-20 WED 14-Jun-20 MON 11
23 CKL STARSHIP AQUILA 1814N 04-Jun-20 MON 15-Jun-20 SUN 11
23 KMTC TRIDENT 1819 04-Jun-20 WED 15-Jun-20 MON 11
23 CKL SUNNY IRIS 1824N 06-Jun-20 FRI 17-Jun-20 SAT 11
24 KMTC SUNNY CALLA 1817 07-Jun-20 THU 18-Jun-20 TUE 11
24 KMTC KOTA WANGSA V.018N 08-Jun-20 SUN 19-Jun-20 FRI 11
24 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 10-Jun-20 MON 21-Jun-20 SAT 11
24 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 10-Jun-20 WED 21-Jun-20 MON 11
24 KMTC SKY HOPE 1817 10-Jun-20 WED 21-Jun-20 MON 11
24 KMTC TRIUMPH V.1819N 11-Jun-20 WED 22-Jun-20 MON 11
24 CKL KOTA WANGSA 0017N 13-Jun-20 TUE 24-Jun-20 WED 11
25 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 14-Jun-20 THU 25-Jun-20 TUE 11
25 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 15-Jun-20 SUN 26-Jun-20 FRI 11
25 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 17-Jun-20 SUN 28-Jun-20 FRI 11
25 KMTC SUNNY CANNA 1817 17-Jun-20 MON 28-Jun-20 SAT 11
25 KMTC KING CRIMSON V.019N 17-Jun-20 WED 28-Jun-20 MON 11
25 CKL SKY HOPE 1816N 18-Jun-20 SAT 29-Jun-20 FRI 11
25 KMTC SUNNY IRIS 1824 18-Jun-20 WED 29-Jun-20 MON 11
25 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 20-Jun-20 SUN 01-Jul-20 SAT 11
26 KMTC TRIDENT 1818 21-Jun-20 WED 02-Jul-20 MON 11
HAIPHONG to DALIAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
23 SITC EPONYMA 1817N 31-May-20 SUN 13-Jun-20 SAT 13
23 SITC EPONYMA 1817N 31-May-20 SUN 13-Jun-20 SAT 13
24 SITC SITC WEIHAI 1815N 07-Jun-20 SUN 20-Jun-20 SAT 13
24 SITC SITC WEIHAI 1815N 07-Jun-20 SUN 20-Jun-20 SAT 13
25 SITC SITC YANTAI 1815N 14-Jun-20 SUN 27-Jun-20 SAT 13
25 SITC SITC YANTAI 1815N 14-Jun-20 SUN 27-Jun-20 SAT 13
26 SITC REFLECTION 1729N 21-Jun-20 SUN 04-Jul-20 SAT 13
26 SITC REFLECTION 1819N 21-Jun-20 SUN 04-Jul-20 SAT 13
HAIPHONG to FOSHAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
22 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 28-May-20 THU 03-Jun-20 WED 6
22 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 30-May-20 SAT 06-Jun-20 FRI 7
23 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 04-Jun-20 THU 10-Jun-20 WED 6
23 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 06-Jun-20 SAT 13-Jun-20 FRI 7
24 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 11-Jun-20 THU 17-Jun-20 WED 6
24 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 13-Jun-20 SAT 20-Jun-20 FRI 7
1 2 3 6
Hội đồng châu Âu thông qua thủ tục cuối cùng cho EVFTA
HAIPHONG to SINGAPORE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 A.E.L YM HARMONY 301S 10-Jan-19 SUN 17-Jan-19 SUN 7
22 YANGMING YM INSTRUCTION 225S 28-May-20 SUN 03-Jun-20 SAT 6
23 A.E.L CAPE QUEST 1856 31-May-20 SAT 07-Jun-20 SAT 7
23 YANGMING GREEN HORIZON 003S 01-Jun-20 WED 09-Jun-20 THU 8
23 A.E.L GREEN HORIZON 003S 01-Jun-20 SAT 08-Jun-20 SAT 7
23 YANGMING PRINCESS OF LUCK 021S 04-Jun-20 SUN 12-Jun-20 MON 8
23 A.E.L PRINCESS OF LUCK 021S 04-Jun-20 THU 12-Jun-20 FRI 8
23 A.E.L KOTA JASA KJAA0055S 05-Jun-20 THU 13-Jun-20 FRI 8
24 A.E.L CAPE FORTIUS 1852 07-Jun-20 THU 15-Jun-20 FRI 8
24 YANGMING YM INCEPTION 130S 08-Jun-20 WED 14-Jun-20 TUE 6
24 A.E.L YM INCEPTION 130S 08-Jun-20 THU 16-Jun-20 FRI 8
24 YANGMING YM HARMONY 301S 11-Jun-20 SUN 17-Jun-20 SAT 6
24 A.E.L YM HARMONY? 301S 11-Jun-20 SUN 18-Jun-20 SUN 7
24 A.E.L KOTA JAYA KJYY0067S 12-Jun-20 SUN 19-Jun-20 SUN 7
25 A.E.L CALIFORNIA TRADER 1832 14-Jun-20 SUN 21-Jun-20 SUN 7
25 YANGMING GREEN HORIZON 004S 15-Jun-20 TUE 28-Jun-20 MON 13
25 A.E.L GREEN HORIZON 004S 15-Jun-20 SUN 22-Jun-20 SUN 7
25 YANGMING YM INTELLIGENT 141S 18-Jun-20 FRI 01-Jul-20 THU 13
25 A.E.L YM INTELLIGENT 141S 18-Jun-20 SUN 25-Jun-20 SUN 7
26 A.E.L CAPE QUEST 1860 21-Jun-20 SUN 03-Jul-20 FRI 12
26 YANGMING YM INCEPTION 131S 22-Jun-20 SAT 03-Jul-20 WED 11
26 A.E.L YM INCEPTION 131S 22-Jun-20 MON 04-Jul-20 SAT 12
HAIPHONG to BUSAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
23 CKL KOTA WANGSA 0017N 02-Jun-20 TUE 14-Jun-20 WED 12
23 KMTC KOTA WANGSA V.018N 02-Jun-20 SUN 14-Jun-20 SUN 12
23 KMTC FRISIA NUERNBERG V.081N 04-Jun-20 WED 16-Jun-20 THU 12
23 KMTC SKY HOPE 1816 04-Jun-20 WED 16-Jun-20 TUE 12
23 CKL SKY HOPE 1816N 06-Jun-20 SAT 18-Jun-20 FRI 12
24 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 07-Jun-20 SUN 19-Jun-20 SAT 12
24 DONGJIN KHARIS HERITAGE 1726N 07-Jun-20 FRI 19-Jun-20 FRI 12
24 KMTC TRIDENT 1818 07-Jun-20 WED 19-Jun-20 WED 12
24 KMTC SUNNY CAMELLIA 1819 08-Jun-20 THU 20-Jun-20 THU 12
24 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 09-Jun-20 SUN 21-Jun-20 SUN 12
24 CKL SUNNY IRIS 1825N 10-Jun-20 WED 22-Jun-20 THU 12
24 KMTC KING CRIMSON V.020N 11-Jun-20 WED 23-Jun-20 THU 12
24 KMTC SUNNY IRIS 1825 11-Jun-20 WED 18-Jun-20 TUE 7
24 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 11-Jun-20 THU 18-Jun-20 THU 7
25 CKL KOTA WANGSA 0018N 14-Jun-20 SUN 21-Jun-20 MON 7
25 DONGJIN HONGKONG VOYAGER 0083N 14-Jun-20 MON 21-Jun-20 SUN 7
25 KMTC TRIUMPH V.1818N 14-Jun-20 WED 20-Jun-20 WED 6
25 KMTC SUNNY CALLA 1817 15-Jun-20 THU 21-Jun-20 THU 6
25 KMTC SUNNY CANNA 1817 16-Jun-20 MON 22-Jun-20 SUN 6
25 CKL SKY HOPE 1817N 17-Jun-20 WED 23-Jun-20 TUE 6
25 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 18-Jun-20 WED 25-Jun-20 THU 7
25 KMTC SKY HOPE 1817 18-Jun-20 WED 25-Jun-20 TUE 7
25 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 18-Jun-20 SUN 25-Jun-20 SUN 7
26 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 21-Jun-20 SUN 28-Jun-20 SAT 7
26 DONGJIN TRIUMPH 1818N 21-Jun-20 THU 28-Jun-20 FRI 7
26 KMTC TRIDENT 1819 21-Jun-20 WED 28-Jun-20 WED 7
26 KMTC HONGKONG VOYAGER 83 23-Jun-20 MON 30-Jun-20 SUN 7
HAIPHONG to HAKATA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
23 CKL KOTA WANGSA 0017N 02-Jun-20 TUE 09-Jun-20 TUE 7
23 KMTC CAPE FLINT V.005N 04-Jun-20 THU 11-Jun-20 FRI 7
23 CKL SKY HOPE 1816N 06-Jun-20 SAT 14-Jun-20 THU 8
24 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 07-Jun-20 SUN 12-Jun-20 FRI 5
24 KMTC WAN HAI 203 V.467N 07-Jun-20 THU 13-Jun-20 FRI 6
24 KMTC WAN HAI 213 V.334N 08-Jun-20 THU 16-Jun-20 FRI 8
24 CKL SUNNY IRIS 1825N 10-Jun-20 WED 15-Jun-20 WED 5
24 KMTC CAPE FLINT V.006N 10-Jun-20 THU 16-Jun-20 FRI 6
25 CKL KOTA WANGSA 0018N 14-Jun-20 SUN 22-Jun-20 SUN 8
25 CKL SKY HOPE 1817N 17-Jun-20 WED 22-Jun-20 MON 5
26 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 21-Jun-20 SUN 27-Jun-20 FRI 6
HAIPHONG to INCHEON
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
23 KMTC FRISIA NUERNBERG V.081N 03-Jun-20 WED 11-Jun-20 TUE 8
23 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0181E 04-Jun-20 SAT 09-Jun-20 FRI 5
23 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 04-Jun-20 SUN 10-Jun-20 SAT 6
23 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 04-Jun-20 SUN 12-Jun-20 SAT 8
24 KMTC SUNNY CAMELLIA 1819 08-Jun-20 THU 13-Jun-20 WED 5
24 KMTC KING CRIMSON V.020N 10-Jun-20 WED 16-Jun-20 TUE 6
24 DONGJIN TRIUMPH 1819N 11-Jun-20 THU 19-Jun-20 WED 8
24 KMTC KOTA WANGSA V.017N 11-Jun-20 SUN 16-Jun-20 SAT 5
24 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0180E 13-Jun-20 SAT 19-Jun-20 FRI 6
25 KMTC SUNNY CALLA 1817 15-Jun-20 THU 23-Jun-20 WED 8
25 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 17-Jun-20 WED 22-Jun-20 TUE 5
25 DONGJIN DONGJIN AUBE 0051E 18-Jun-20 SAT 24-Jun-20 SAT 6
25 KMTC TRIUMPH V.1818N 18-Jun-20 WED 26-Jun-20 TUE 8
25 KMTC STARSHIP AQUILA 1815 18-Jun-20 SUN 23-Jun-20 SAT 5
25 DONGJIN TRIUMPH 1818N 20-Jun-20 THU 26-Jun-20 WED 6
26 KMTC TRIDENT 1818 21-Jun-20 WED 27-Jun-20 TUE 6
HAIPHONG to KOBE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
23 CKL KOTA WANGSA 0017N 02-Jun-20 TUE 09-Jun-20 MON 7
23 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 03-Jun-20 MON 09-Jun-20 FRI 6
23 KMTC KING CRIMSON V.020N 03-Jun-20 WED 10-Jun-20 SUN 7
23 KMTC SUNNY IRIS 1825 03-Jun-20 WED 09-Jun-20 SUN 6
23 KMTC TRIDENT 1819 04-Jun-20 WED 11-Jun-20 SUN 7
23 CKL SKY HOPE 1816N 06-Jun-20 SAT 12-Jun-20 WED 6
24 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 07-Jun-20 SUN 14-Jun-20 THU 7
24 KMTC SUNNY CALLA 1817 07-Jun-20 THU 16-Jun-20 MON 9
24 KMTC KOTA WANGSA V.018N 08-Jun-20 SUN 17-Jun-20 THU 9
24 CKL SUNNY IRIS 1825N 10-Jun-20 WED 19-Jun-20 TUE 9
24 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 10-Jun-20 MON 19-Jun-20 FRI 9
24 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 10-Jun-20 WED 19-Jun-20 SUN 9
24 KMTC SKY HOPE 1817 10-Jun-20 WED 17-Jun-20 SUN 7
24 KMTC TRIUMPH V.1819N 11-Jun-20 WED 18-Jun-20 SUN 7
25 CKL KOTA WANGSA 0018N 14-Jun-20 SUN 21-Jun-20 SAT 7
25 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 14-Jun-20 THU 21-Jun-20 MON 7
25 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 15-Jun-20 SUN 22-Jun-20 THU 7
25 CKL SKY HOPE 1817N 17-Jun-20 WED 24-Jun-20 SUN 7
25 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 17-Jun-20 SUN 24-Jun-20 THU 7
25 KMTC SUNNY CANNA 1817 17-Jun-20 MON 24-Jun-20 FRI 7
25 KMTC KING CRIMSON V.019N 17-Jun-20 WED 24-Jun-20 SUN 7
25 KMTC SUNNY IRIS 1824 18-Jun-20 WED 24-Jun-20 SUN 6
26 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 21-Jun-20 SUN 27-Jun-20 THU 6
26 KMTC TRIDENT 1818 21-Jun-20 WED 27-Jun-20 SUN 6
HAIPHONG to KWANGYANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
23 KMTC HONGKONG VOYAGER 83 02-Jun-20 MON 08-Jun-20 SUN 6
24 KMTC SUNNY IRIS 1825 07-Jun-20 WED 14-Jun-20 WED 7
24 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 09-Jun-20 MON 16-Jun-20 SUN 7
25 KMTC SKY HOPE 1817 14-Jun-20 WED 21-Jun-20 WED 7
25 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 16-Jun-20 MON 23-Jun-20 SUN 7
HAIPHONG to LIANYUNGANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
23 KMTC KOTA WANGSA V.017N 03-Jun-20 SUN 10-Jun-20 SUN 7
23 KMTC TRIUMPH V.1818N 03-Jun-20 WED 09-Jun-20 WED 6
23 KMTC KING CRIMSON V.020N 03-Jun-20 WED 09-Jun-20 WED 6
23 KMTC KOTA WANGSA V.018N 03-Jun-20 SUN 09-Jun-20 SUN 6
23 KMTC TRIUMPH V.1819N 03-Jun-20 WED 09-Jun-20 WED 6
23 CKL SKY HOPE 1815N 04-Jun-20 SUN 10-Jun-20 THU 6
23 CKL STARSHIP AQUILA 1814N 05-Jun-20 MON 10-Jun-20 WED 5
23 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 06-Jun-20 SUN 13-Jun-20 TUE 7
24 CKL SUNNY IRIS 1824N 08-Jun-20 FRI 15-Jun-20 TUE 7
24 KMTC HONGKONG VOYAGER 83 10-Jun-20 MON 17-Jun-20 MON 7
24 KMTC SUNNY CAMELLIA 1819 10-Jun-20 THU 15-Jun-20 THU 5
24 KMTC SUNNY IRIS 1825 10-Jun-20 WED 17-Jun-20 WED 7
24 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 10-Jun-20 MON 17-Jun-20 MON 7
24 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 10-Jun-20 THU 17-Jun-20 THU 7
24 CKL KOTA WANGSA 0017N 12-Jun-20 TUE 17-Jun-20 THU 5
25 CKL SKY HOPE 1816N 15-Jun-20 SAT 22-Jun-20 WED 7
25 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 17-Jun-20 SUN 24-Jun-20 SUN 7
25 KMTC SUNNY CANNA 1817 17-Jun-20 MON 24-Jun-20 MON 7
25 KMTC KING CRIMSON V.019N 17-Jun-20 WED 22-Jun-20 WED 5
25 KMTC FRISIA NUERNBERG V.081N 17-Jun-20 WED 24-Jun-20 WED 7
25 KMTC STARSHIP AQUILA 1815 17-Jun-20 SUN 24-Jun-20 SUN 7
25 KMTC TRIDENT 1819 17-Jun-20 WED 24-Jun-20 WED 7
25 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 17-Jun-20 WED 22-Jun-20 WED 5
25 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 17-Jun-20 SUN 24-Jun-20 SUN 7
25 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 18-Jun-20 SUN 25-Jun-20 TUE 7
25 KMTC SUNNY IRIS 1824 18-Jun-20 WED 25-Jun-20 WED 7
25 CKL SUNNY IRIS 1825N 19-Jun-20 WED 24-Jun-20 SUN 5
26 KMTC TRIDENT 1818 21-Jun-20 WED 28-Jun-20 WED 7
HAIPHONG to NAGOYA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
23 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 03-Jun-20 MON 10-Jun-20 SAT 7
23 KMTC KING CRIMSON V.020N 03-Jun-20 WED 10-Jun-20 MON 7
23 KMTC SUNNY IRIS 1825 03-Jun-20 WED 08-Jun-20 MON 5
23 KMTC TRIDENT 1819 04-Jun-20 WED 11-Jun-20 MON 7
24 KMTC SUNNY CALLA 1817 07-Jun-20 THU 14-Jun-20 TUE 7
24 KMTC KOTA WANGSA V.018N 08-Jun-20 SUN 15-Jun-20 FRI 7
24 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 10-Jun-20 MON 15-Jun-20 SAT 5
24 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 10-Jun-20 WED 17-Jun-20 MON 7
24 KMTC SKY HOPE 1817 10-Jun-20 WED 17-Jun-20 MON 7
24 KMTC TRIUMPH V.1819N 11-Jun-20 WED 18-Jun-20 MON 7
25 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 14-Jun-20 THU 21-Jun-20 TUE 7
25 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 15-Jun-20 SUN 20-Jun-20 FRI 5
25 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 17-Jun-20 SUN 24-Jun-20 FRI 7
25 KMTC SUNNY CANNA 1817 17-Jun-20 MON 22-Jun-20 SAT 5
25 KMTC KING CRIMSON V.019N 17-Jun-20 WED 24-Jun-20 MON 7
25 KMTC SUNNY IRIS 1824 18-Jun-20 WED 23-Jun-20 MON 5
26 KMTC TRIDENT 1818 21-Jun-20 WED 28-Jun-20 MON 7
HAIPHONG to OSAKA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
23 CKL KOTA WANGSA 0017N 02-Jun-20 TUE 07-Jun-20 MON 5
23 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 03-Jun-20 MON 10-Jun-20 SAT 7
23 KMTC KING CRIMSON V.020N 03-Jun-20 WED 13-Jun-20 MON 10
23 KMTC SUNNY IRIS 1825 03-Jun-20 WED 13-Jun-20 MON 10
23 KMTC TRIDENT 1819 04-Jun-20 WED 14-Jun-20 MON 10
23 CKL SKY HOPE 1816N 06-Jun-20 SAT 16-Jun-20 WED 10
24 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 07-Jun-20 SUN 17-Jun-20 THU 10
24 KMTC SUNNY CALLA 1817 07-Jun-20 THU 17-Jun-20 TUE 10
24 KMTC KOTA WANGSA V.018N 08-Jun-20 SUN 18-Jun-20 FRI 10
24 CKL SUNNY IRIS 1825N 10-Jun-20 WED 20-Jun-20 TUE 10
24 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 10-Jun-20 MON 20-Jun-20 SAT 10
24 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 10-Jun-20 WED 21-Jun-20 MON 11
24 KMTC SKY HOPE 1817 10-Jun-20 WED 21-Jun-20 MON 11
24 KMTC TRIUMPH V.1819N 11-Jun-20 WED 22-Jun-20 MON 11
25 CKL KOTA WANGSA 0018N 14-Jun-20 SUN 25-Jun-20 SAT 11
25 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 14-Jun-20 THU 25-Jun-20 TUE 11
25 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 15-Jun-20 SUN 26-Jun-20 FRI 11
25 CKL SKY HOPE 1817N 17-Jun-20 WED 28-Jun-20 SUN 11
25 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 17-Jun-20 SUN 28-Jun-20 FRI 11
25 KMTC SUNNY CANNA 1817 17-Jun-20 MON 25-Jun-20 SAT 8
25 KMTC KING CRIMSON V.019N 17-Jun-20 WED 25-Jun-20 MON 8
25 KMTC SUNNY IRIS 1824 18-Jun-20 WED 26-Jun-20 MON 8
26 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 21-Jun-20 SUN 29-Jun-20 THU 8
26 KMTC TRIDENT 1818 21-Jun-20 WED 29-Jun-20 MON 8
HAIPHONG to PYONGTEAK
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
23 DONGJIN DONGJIN AUBE 0050E 03-Jun-20 SAT 11-Jun-20 SAT 8
23 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0181E 03-Jun-20 SAT 10-Jun-20 SAT 7
23 DONGJIN DONGJIN AUBE 0051E 03-Jun-20 SAT 10-Jun-20 SAT 7
HAIPHONG to SHANGHAI
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
24 KMTC HAMBURG BAY V.25E 10-Jun-20 SUN 13-Jun-20 SUN 3
24 KMTC E.R. SWEDEN V.1802E 10-Jun-20 SUN 13-Jun-20 SUN 3
24 KMTC CONTI STOCKHOLM V.2E 11-Jun-20 SUN 14-Jun-20 SUN 3
25 KMTC E.R.AMSTERDAM V.E1803 14-Jun-20 SUN 17-Jun-20 SUN 3
25 KMTC IAN H V.3E 15-Jun-20 SUN 18-Jun-20 SUN 3
22 SITC SITC NAGOYA 1817N 28-May-20 THU 02-Jun-20 TUE 5
23 SITC SITC YOKKAICHI 1815N 04-Jun-20 THU 09-Jun-20 TUE 5
24 SITC SITC OSAKA 1819N 11-Jun-20 THU 16-Jun-20 TUE 5
25 SITC SITC NAGOYA 1819N 18-Jun-20 THU 23-Jun-20 TUE 5
HAIPHONG to TOKYO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
23 CKL KOTA WANGSA 0017N 02-Jun-20 TUE 12-Jun-20 MON 10
23 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 03-Jun-20 MON 13-Jun-20 SAT 10
23 KMTC KING CRIMSON V.020N 03-Jun-20 WED 13-Jun-20 MON 10
23 KMTC SUNNY IRIS 1825 03-Jun-20 WED 13-Jun-20 MON 10
23 KMTC TRIDENT 1819 04-Jun-20 WED 14-Jun-20 MON 10
23 CKL SKY HOPE 1816N 06-Jun-20 SAT 16-Jun-20 WED 10
24 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 07-Jun-20 SUN 17-Jun-20 THU 10
24 KMTC SUNNY CALLA 1817 07-Jun-20 THU 17-Jun-20 TUE 10
24 KMTC KOTA WANGSA V.018N 08-Jun-20 SUN 18-Jun-20 FRI 10
24 CKL SUNNY IRIS 1825N 10-Jun-20 WED 20-Jun-20 TUE 10
24 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 10-Jun-20 MON 20-Jun-20 SAT 10
24 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 10-Jun-20 WED 20-Jun-20 MON 10
24 KMTC SKY HOPE 1817 10-Jun-20 WED 20-Jun-20 MON 10
24 KMTC TRIUMPH V.1819N 11-Jun-20 WED 21-Jun-20 MON 10
25 CKL KOTA WANGSA 0018N 14-Jun-20 SUN 24-Jun-20 SAT 10
25 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 14-Jun-20 THU 24-Jun-20 TUE 10
25 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 15-Jun-20 SUN 25-Jun-20 FRI 10
25 CKL SKY HOPE 1817N 17-Jun-20 WED 27-Jun-20 SUN 10
25 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 17-Jun-20 SUN 27-Jun-20 FRI 10
25 KMTC SUNNY CANNA 1817 17-Jun-20 MON 27-Jun-20 SAT 10
25 KMTC KING CRIMSON V.019N 17-Jun-20 WED 27-Jun-20 MON 10
25 KMTC SUNNY IRIS 1824 18-Jun-20 WED 28-Jun-20 MON 10
26 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 21-Jun-20 SUN 01-Jul-20 THU 10
26 KMTC TRIDENT 1818 21-Jun-20 WED 01-Jul-20 MON 10
HAIPHONG to YOKOHAMA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
23 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 03-Jun-20 MON 14-Jun-20 SAT 11
23 KMTC KING CRIMSON V.020N 03-Jun-20 WED 14-Jun-20 MON 11
23 KMTC SUNNY IRIS 1825 03-Jun-20 WED 14-Jun-20 MON 11
23 CKL STARSHIP AQUILA 1814N 04-Jun-20 MON 15-Jun-20 SUN 11
23 KMTC TRIDENT 1819 04-Jun-20 WED 15-Jun-20 MON 11
23 CKL SUNNY IRIS 1824N 06-Jun-20 FRI 17-Jun-20 SAT 11
24 KMTC SUNNY CALLA 1817 07-Jun-20 THU 18-Jun-20 TUE 11
24 KMTC KOTA WANGSA V.018N 08-Jun-20 SUN 19-Jun-20 FRI 11
24 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 10-Jun-20 MON 21-Jun-20 SAT 11
24 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 10-Jun-20 WED 21-Jun-20 MON 11
24 KMTC SKY HOPE 1817 10-Jun-20 WED 21-Jun-20 MON 11
24 KMTC TRIUMPH V.1819N 11-Jun-20 WED 22-Jun-20 MON 11
24 CKL KOTA WANGSA 0017N 13-Jun-20 TUE 24-Jun-20 WED 11
25 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 14-Jun-20 THU 25-Jun-20 TUE 11
25 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 15-Jun-20 SUN 26-Jun-20 FRI 11
25 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 17-Jun-20 SUN 28-Jun-20 FRI 11
25 KMTC SUNNY CANNA 1817 17-Jun-20 MON 28-Jun-20 SAT 11
25 KMTC KING CRIMSON V.019N 17-Jun-20 WED 28-Jun-20 MON 11
25 CKL SKY HOPE 1816N 18-Jun-20 SAT 29-Jun-20 FRI 11
25 KMTC SUNNY IRIS 1824 18-Jun-20 WED 29-Jun-20 MON 11
25 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 20-Jun-20 SUN 01-Jul-20 SAT 11
26 KMTC TRIDENT 1818 21-Jun-20 WED 02-Jul-20 MON 11
HAIPHONG to DALIAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
23 SITC EPONYMA 1817N 31-May-20 SUN 13-Jun-20 SAT 13
23 SITC EPONYMA 1817N 31-May-20 SUN 13-Jun-20 SAT 13
24 SITC SITC WEIHAI 1815N 07-Jun-20 SUN 20-Jun-20 SAT 13
24 SITC SITC WEIHAI 1815N 07-Jun-20 SUN 20-Jun-20 SAT 13
25 SITC SITC YANTAI 1815N 14-Jun-20 SUN 27-Jun-20 SAT 13
25 SITC SITC YANTAI 1815N 14-Jun-20 SUN 27-Jun-20 SAT 13
26 SITC REFLECTION 1729N 21-Jun-20 SUN 04-Jul-20 SAT 13
26 SITC REFLECTION 1819N 21-Jun-20 SUN 04-Jul-20 SAT 13
HAIPHONG to FOSHAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
22 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 28-May-20 THU 03-Jun-20 WED 6
22 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 30-May-20 SAT 06-Jun-20 FRI 7
23 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 04-Jun-20 THU 10-Jun-20 WED 6
23 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 06-Jun-20 SAT 13-Jun-20 FRI 7
24 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 11-Jun-20 THU 17-Jun-20 WED 6
24 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 13-Jun-20 SAT 20-Jun-20 FRI 7
1 2 3 6
Top 10 hãng tàu lớn trên thế giới
HAIPHONG to SINGAPORE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 A.E.L YM HARMONY 301S 10-Jan-19 SUN 17-Jan-19 SUN 7
22 YANGMING YM INSTRUCTION 225S 28-May-20 SUN 03-Jun-20 SAT 6
23 A.E.L CAPE QUEST 1856 31-May-20 SAT 07-Jun-20 SAT 7
23 YANGMING GREEN HORIZON 003S 01-Jun-20 WED 09-Jun-20 THU 8
23 A.E.L GREEN HORIZON 003S 01-Jun-20 SAT 08-Jun-20 SAT 7
23 YANGMING PRINCESS OF LUCK 021S 04-Jun-20 SUN 12-Jun-20 MON 8
23 A.E.L PRINCESS OF LUCK 021S 04-Jun-20 THU 12-Jun-20 FRI 8
23 A.E.L KOTA JASA KJAA0055S 05-Jun-20 THU 13-Jun-20 FRI 8
24 A.E.L CAPE FORTIUS 1852 07-Jun-20 THU 15-Jun-20 FRI 8
24 YANGMING YM INCEPTION 130S 08-Jun-20 WED 14-Jun-20 TUE 6
24 A.E.L YM INCEPTION 130S 08-Jun-20 THU 16-Jun-20 FRI 8
24 YANGMING YM HARMONY 301S 11-Jun-20 SUN 17-Jun-20 SAT 6
24 A.E.L YM HARMONY? 301S 11-Jun-20 SUN 18-Jun-20 SUN 7
24 A.E.L KOTA JAYA KJYY0067S 12-Jun-20 SUN 19-Jun-20 SUN 7
25 A.E.L CALIFORNIA TRADER 1832 14-Jun-20 SUN 21-Jun-20 SUN 7
25 YANGMING GREEN HORIZON 004S 15-Jun-20 TUE 28-Jun-20 MON 13
25 A.E.L GREEN HORIZON 004S 15-Jun-20 SUN 22-Jun-20 SUN 7
25 YANGMING YM INTELLIGENT 141S 18-Jun-20 FRI 01-Jul-20 THU 13
25 A.E.L YM INTELLIGENT 141S 18-Jun-20 SUN 25-Jun-20 SUN 7
26 A.E.L CAPE QUEST 1860 21-Jun-20 SUN 03-Jul-20 FRI 12
26 YANGMING YM INCEPTION 131S 22-Jun-20 SAT 03-Jul-20 WED 11
26 A.E.L YM INCEPTION 131S 22-Jun-20 MON 04-Jul-20 SAT 12
HAIPHONG to BUSAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
23 CKL KOTA WANGSA 0017N 02-Jun-20 TUE 14-Jun-20 WED 12
23 KMTC KOTA WANGSA V.018N 02-Jun-20 SUN 14-Jun-20 SUN 12
23 KMTC FRISIA NUERNBERG V.081N 04-Jun-20 WED 16-Jun-20 THU 12
23 KMTC SKY HOPE 1816 04-Jun-20 WED 16-Jun-20 TUE 12
23 CKL SKY HOPE 1816N 06-Jun-20 SAT 18-Jun-20 FRI 12
24 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 07-Jun-20 SUN 19-Jun-20 SAT 12
24 DONGJIN KHARIS HERITAGE 1726N 07-Jun-20 FRI 19-Jun-20 FRI 12
24 KMTC TRIDENT 1818 07-Jun-20 WED 19-Jun-20 WED 12
24 KMTC SUNNY CAMELLIA 1819 08-Jun-20 THU 20-Jun-20 THU 12
24 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 09-Jun-20 SUN 21-Jun-20 SUN 12
24 CKL SUNNY IRIS 1825N 10-Jun-20 WED 22-Jun-20 THU 12
24 KMTC KING CRIMSON V.020N 11-Jun-20 WED 23-Jun-20 THU 12
24 KMTC SUNNY IRIS 1825 11-Jun-20 WED 18-Jun-20 TUE 7
24 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 11-Jun-20 THU 18-Jun-20 THU 7
25 CKL KOTA WANGSA 0018N 14-Jun-20 SUN 21-Jun-20 MON 7
25 DONGJIN HONGKONG VOYAGER 0083N 14-Jun-20 MON 21-Jun-20 SUN 7
25 KMTC TRIUMPH V.1818N 14-Jun-20 WED 20-Jun-20 WED 6
25 KMTC SUNNY CALLA 1817 15-Jun-20 THU 21-Jun-20 THU 6
25 KMTC SUNNY CANNA 1817 16-Jun-20 MON 22-Jun-20 SUN 6
25 CKL SKY HOPE 1817N 17-Jun-20 WED 23-Jun-20 TUE 6
25 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 18-Jun-20 WED 25-Jun-20 THU 7
25 KMTC SKY HOPE 1817 18-Jun-20 WED 25-Jun-20 TUE 7
25 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 18-Jun-20 SUN 25-Jun-20 SUN 7
26 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 21-Jun-20 SUN 28-Jun-20 SAT 7
26 DONGJIN TRIUMPH 1818N 21-Jun-20 THU 28-Jun-20 FRI 7
26 KMTC TRIDENT 1819 21-Jun-20 WED 28-Jun-20 WED 7
26 KMTC HONGKONG VOYAGER 83 23-Jun-20 MON 30-Jun-20 SUN 7
HAIPHONG to HAKATA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
23 CKL KOTA WANGSA 0017N 02-Jun-20 TUE 09-Jun-20 TUE 7
23 KMTC CAPE FLINT V.005N 04-Jun-20 THU 11-Jun-20 FRI 7
23 CKL SKY HOPE 1816N 06-Jun-20 SAT 14-Jun-20 THU 8
24 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 07-Jun-20 SUN 12-Jun-20 FRI 5
24 KMTC WAN HAI 203 V.467N 07-Jun-20 THU 13-Jun-20 FRI 6
24 KMTC WAN HAI 213 V.334N 08-Jun-20 THU 16-Jun-20 FRI 8
24 CKL SUNNY IRIS 1825N 10-Jun-20 WED 15-Jun-20 WED 5
24 KMTC CAPE FLINT V.006N 10-Jun-20 THU 16-Jun-20 FRI 6
25 CKL KOTA WANGSA 0018N 14-Jun-20 SUN 22-Jun-20 SUN 8
25 CKL SKY HOPE 1817N 17-Jun-20 WED 22-Jun-20 MON 5
26 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 21-Jun-20 SUN 27-Jun-20 FRI 6
HAIPHONG to INCHEON
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
23 KMTC FRISIA NUERNBERG V.081N 03-Jun-20 WED 11-Jun-20 TUE 8
23 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0181E 04-Jun-20 SAT 09-Jun-20 FRI 5
23 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 04-Jun-20 SUN 10-Jun-20 SAT 6
23 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 04-Jun-20 SUN 12-Jun-20 SAT 8
24 KMTC SUNNY CAMELLIA 1819 08-Jun-20 THU 13-Jun-20 WED 5
24 KMTC KING CRIMSON V.020N 10-Jun-20 WED 16-Jun-20 TUE 6
24 DONGJIN TRIUMPH 1819N 11-Jun-20 THU 19-Jun-20 WED 8
24 KMTC KOTA WANGSA V.017N 11-Jun-20 SUN 16-Jun-20 SAT 5
24 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0180E 13-Jun-20 SAT 19-Jun-20 FRI 6
25 KMTC SUNNY CALLA 1817 15-Jun-20 THU 23-Jun-20 WED 8
25 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 17-Jun-20 WED 22-Jun-20 TUE 5
25 DONGJIN DONGJIN AUBE 0051E 18-Jun-20 SAT 24-Jun-20 SAT 6
25 KMTC TRIUMPH V.1818N 18-Jun-20 WED 26-Jun-20 TUE 8
25 KMTC STARSHIP AQUILA 1815 18-Jun-20 SUN 23-Jun-20 SAT 5
25 DONGJIN TRIUMPH 1818N 20-Jun-20 THU 26-Jun-20 WED 6
26 KMTC TRIDENT 1818 21-Jun-20 WED 27-Jun-20 TUE 6
HAIPHONG to KOBE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
23 CKL KOTA WANGSA 0017N 02-Jun-20 TUE 09-Jun-20 MON 7
23 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 03-Jun-20 MON 09-Jun-20 FRI 6
23 KMTC KING CRIMSON V.020N 03-Jun-20 WED 10-Jun-20 SUN 7
23 KMTC SUNNY IRIS 1825 03-Jun-20 WED 09-Jun-20 SUN 6
23 KMTC TRIDENT 1819 04-Jun-20 WED 11-Jun-20 SUN 7
23 CKL SKY HOPE 1816N 06-Jun-20 SAT 12-Jun-20 WED 6
24 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 07-Jun-20 SUN 14-Jun-20 THU 7
24 KMTC SUNNY CALLA 1817 07-Jun-20 THU 16-Jun-20 MON 9
24 KMTC KOTA WANGSA V.018N 08-Jun-20 SUN 17-Jun-20 THU 9
24 CKL SUNNY IRIS 1825N 10-Jun-20 WED 19-Jun-20 TUE 9
24 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 10-Jun-20 MON 19-Jun-20 FRI 9
24 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 10-Jun-20 WED 19-Jun-20 SUN 9
24 KMTC SKY HOPE 1817 10-Jun-20 WED 17-Jun-20 SUN 7
24 KMTC TRIUMPH V.1819N 11-Jun-20 WED 18-Jun-20 SUN 7
25 CKL KOTA WANGSA 0018N 14-Jun-20 SUN 21-Jun-20 SAT 7
25 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 14-Jun-20 THU 21-Jun-20 MON 7
25 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 15-Jun-20 SUN 22-Jun-20 THU 7
25 CKL SKY HOPE 1817N 17-Jun-20 WED 24-Jun-20 SUN 7
25 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 17-Jun-20 SUN 24-Jun-20 THU 7
25 KMTC SUNNY CANNA 1817 17-Jun-20 MON 24-Jun-20 FRI 7
25 KMTC KING CRIMSON V.019N 17-Jun-20 WED 24-Jun-20 SUN 7
25 KMTC SUNNY IRIS 1824 18-Jun-20 WED 24-Jun-20 SUN 6
26 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 21-Jun-20 SUN 27-Jun-20 THU 6
26 KMTC TRIDENT 1818 21-Jun-20 WED 27-Jun-20 SUN 6
HAIPHONG to KWANGYANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
23 KMTC HONGKONG VOYAGER 83 02-Jun-20 MON 08-Jun-20 SUN 6
24 KMTC SUNNY IRIS 1825 07-Jun-20 WED 14-Jun-20 WED 7
24 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 09-Jun-20 MON 16-Jun-20 SUN 7
25 KMTC SKY HOPE 1817 14-Jun-20 WED 21-Jun-20 WED 7
25 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 16-Jun-20 MON 23-Jun-20 SUN 7
HAIPHONG to LIANYUNGANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
23 KMTC KOTA WANGSA V.017N 03-Jun-20 SUN 10-Jun-20 SUN 7
23 KMTC TRIUMPH V.1818N 03-Jun-20 WED 09-Jun-20 WED 6
23 KMTC KING CRIMSON V.020N 03-Jun-20 WED 09-Jun-20 WED 6
23 KMTC KOTA WANGSA V.018N 03-Jun-20 SUN 09-Jun-20 SUN 6
23 KMTC TRIUMPH V.1819N 03-Jun-20 WED 09-Jun-20 WED 6
23 CKL SKY HOPE 1815N 04-Jun-20 SUN 10-Jun-20 THU 6
23 CKL STARSHIP AQUILA 1814N 05-Jun-20 MON 10-Jun-20 WED 5
23 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 06-Jun-20 SUN 13-Jun-20 TUE 7
24 CKL SUNNY IRIS 1824N 08-Jun-20 FRI 15-Jun-20 TUE 7
24 KMTC HONGKONG VOYAGER 83 10-Jun-20 MON 17-Jun-20 MON 7
24 KMTC SUNNY CAMELLIA 1819 10-Jun-20 THU 15-Jun-20 THU 5
24 KMTC SUNNY IRIS 1825 10-Jun-20 WED 17-Jun-20 WED 7
24 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 10-Jun-20 MON 17-Jun-20 MON 7
24 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 10-Jun-20 THU 17-Jun-20 THU 7
24 CKL KOTA WANGSA 0017N 12-Jun-20 TUE 17-Jun-20 THU 5
25 CKL SKY HOPE 1816N 15-Jun-20 SAT 22-Jun-20 WED 7
25 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 17-Jun-20 SUN 24-Jun-20 SUN 7
25 KMTC SUNNY CANNA 1817 17-Jun-20 MON 24-Jun-20 MON 7
25 KMTC KING CRIMSON V.019N 17-Jun-20 WED 22-Jun-20 WED 5
25 KMTC FRISIA NUERNBERG V.081N 17-Jun-20 WED 24-Jun-20 WED 7
25 KMTC STARSHIP AQUILA 1815 17-Jun-20 SUN 24-Jun-20 SUN 7
25 KMTC TRIDENT 1819 17-Jun-20 WED 24-Jun-20 WED 7
25 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 17-Jun-20 WED 22-Jun-20 WED 5
25 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 17-Jun-20 SUN 24-Jun-20 SUN 7
25 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 18-Jun-20 SUN 25-Jun-20 TUE 7
25 KMTC SUNNY IRIS 1824 18-Jun-20 WED 25-Jun-20 WED 7
25 CKL SUNNY IRIS 1825N 19-Jun-20 WED 24-Jun-20 SUN 5
26 KMTC TRIDENT 1818 21-Jun-20 WED 28-Jun-20 WED 7
HAIPHONG to NAGOYA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
23 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 03-Jun-20 MON 10-Jun-20 SAT 7
23 KMTC KING CRIMSON V.020N 03-Jun-20 WED 10-Jun-20 MON 7
23 KMTC SUNNY IRIS 1825 03-Jun-20 WED 08-Jun-20 MON 5
23 KMTC TRIDENT 1819 04-Jun-20 WED 11-Jun-20 MON 7
24 KMTC SUNNY CALLA 1817 07-Jun-20 THU 14-Jun-20 TUE 7
24 KMTC KOTA WANGSA V.018N 08-Jun-20 SUN 15-Jun-20 FRI 7
24 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 10-Jun-20 MON 15-Jun-20 SAT 5
24 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 10-Jun-20 WED 17-Jun-20 MON 7
24 KMTC SKY HOPE 1817 10-Jun-20 WED 17-Jun-20 MON 7
24 KMTC TRIUMPH V.1819N 11-Jun-20 WED 18-Jun-20 MON 7
25 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 14-Jun-20 THU 21-Jun-20 TUE 7
25 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 15-Jun-20 SUN 20-Jun-20 FRI 5
25 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 17-Jun-20 SUN 24-Jun-20 FRI 7
25 KMTC SUNNY CANNA 1817 17-Jun-20 MON 22-Jun-20 SAT 5
25 KMTC KING CRIMSON V.019N 17-Jun-20 WED 24-Jun-20 MON 7
25 KMTC SUNNY IRIS 1824 18-Jun-20 WED 23-Jun-20 MON 5
26 KMTC TRIDENT 1818 21-Jun-20 WED 28-Jun-20 MON 7
HAIPHONG to OSAKA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
23 CKL KOTA WANGSA 0017N 02-Jun-20 TUE 07-Jun-20 MON 5
23 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 03-Jun-20 MON 10-Jun-20 SAT 7
23 KMTC KING CRIMSON V.020N 03-Jun-20 WED 13-Jun-20 MON 10
23 KMTC SUNNY IRIS 1825 03-Jun-20 WED 13-Jun-20 MON 10
23 KMTC TRIDENT 1819 04-Jun-20 WED 14-Jun-20 MON 10
23 CKL SKY HOPE 1816N 06-Jun-20 SAT 16-Jun-20 WED 10
24 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 07-Jun-20 SUN 17-Jun-20 THU 10
24 KMTC SUNNY CALLA 1817 07-Jun-20 THU 17-Jun-20 TUE 10
24 KMTC KOTA WANGSA V.018N 08-Jun-20 SUN 18-Jun-20 FRI 10
24 CKL SUNNY IRIS 1825N 10-Jun-20 WED 20-Jun-20 TUE 10
24 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 10-Jun-20 MON 20-Jun-20 SAT 10
24 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 10-Jun-20 WED 21-Jun-20 MON 11
24 KMTC SKY HOPE 1817 10-Jun-20 WED 21-Jun-20 MON 11
24 KMTC TRIUMPH V.1819N 11-Jun-20 WED 22-Jun-20 MON 11
25 CKL KOTA WANGSA 0018N 14-Jun-20 SUN 25-Jun-20 SAT 11
25 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 14-Jun-20 THU 25-Jun-20 TUE 11
25 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 15-Jun-20 SUN 26-Jun-20 FRI 11
25 CKL SKY HOPE 1817N 17-Jun-20 WED 28-Jun-20 SUN 11
25 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 17-Jun-20 SUN 28-Jun-20 FRI 11
25 KMTC SUNNY CANNA 1817 17-Jun-20 MON 25-Jun-20 SAT 8
25 KMTC KING CRIMSON V.019N 17-Jun-20 WED 25-Jun-20 MON 8
25 KMTC SUNNY IRIS 1824 18-Jun-20 WED 26-Jun-20 MON 8
26 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 21-Jun-20 SUN 29-Jun-20 THU 8
26 KMTC TRIDENT 1818 21-Jun-20 WED 29-Jun-20 MON 8
HAIPHONG to PYONGTEAK
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
23 DONGJIN DONGJIN AUBE 0050E 03-Jun-20 SAT 11-Jun-20 SAT 8
23 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0181E 03-Jun-20 SAT 10-Jun-20 SAT 7
23 DONGJIN DONGJIN AUBE 0051E 03-Jun-20 SAT 10-Jun-20 SAT 7
HAIPHONG to SHANGHAI
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
24 KMTC HAMBURG BAY V.25E 10-Jun-20 SUN 13-Jun-20 SUN 3
24 KMTC E.R. SWEDEN V.1802E 10-Jun-20 SUN 13-Jun-20 SUN 3
24 KMTC CONTI STOCKHOLM V.2E 11-Jun-20 SUN 14-Jun-20 SUN 3
25 KMTC E.R.AMSTERDAM V.E1803 14-Jun-20 SUN 17-Jun-20 SUN 3
25 KMTC IAN H V.3E 15-Jun-20 SUN 18-Jun-20 SUN 3
22 SITC SITC NAGOYA 1817N 28-May-20 THU 02-Jun-20 TUE 5
23 SITC SITC YOKKAICHI 1815N 04-Jun-20 THU 09-Jun-20 TUE 5
24 SITC SITC OSAKA 1819N 11-Jun-20 THU 16-Jun-20 TUE 5
25 SITC SITC NAGOYA 1819N 18-Jun-20 THU 23-Jun-20 TUE 5
HAIPHONG to TOKYO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
23 CKL KOTA WANGSA 0017N 02-Jun-20 TUE 12-Jun-20 MON 10
23 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 03-Jun-20 MON 13-Jun-20 SAT 10
23 KMTC KING CRIMSON V.020N 03-Jun-20 WED 13-Jun-20 MON 10
23 KMTC SUNNY IRIS 1825 03-Jun-20 WED 13-Jun-20 MON 10
23 KMTC TRIDENT 1819 04-Jun-20 WED 14-Jun-20 MON 10
23 CKL SKY HOPE 1816N 06-Jun-20 SAT 16-Jun-20 WED 10
24 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 07-Jun-20 SUN 17-Jun-20 THU 10
24 KMTC SUNNY CALLA 1817 07-Jun-20 THU 17-Jun-20 TUE 10
24 KMTC KOTA WANGSA V.018N 08-Jun-20 SUN 18-Jun-20 FRI 10
24 CKL SUNNY IRIS 1825N 10-Jun-20 WED 20-Jun-20 TUE 10
24 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 10-Jun-20 MON 20-Jun-20 SAT 10
24 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 10-Jun-20 WED 20-Jun-20 MON 10
24 KMTC SKY HOPE 1817 10-Jun-20 WED 20-Jun-20 MON 10
24 KMTC TRIUMPH V.1819N 11-Jun-20 WED 21-Jun-20 MON 10
25 CKL KOTA WANGSA 0018N 14-Jun-20 SUN 24-Jun-20 SAT 10
25 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 14-Jun-20 THU 24-Jun-20 TUE 10
25 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 15-Jun-20 SUN 25-Jun-20 FRI 10
25 CKL SKY HOPE 1817N 17-Jun-20 WED 27-Jun-20 SUN 10
25 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 17-Jun-20 SUN 27-Jun-20 FRI 10
25 KMTC SUNNY CANNA 1817 17-Jun-20 MON 27-Jun-20 SAT 10
25 KMTC KING CRIMSON V.019N 17-Jun-20 WED 27-Jun-20 MON 10
25 KMTC SUNNY IRIS 1824 18-Jun-20 WED 28-Jun-20 MON 10
26 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 21-Jun-20 SUN 01-Jul-20 THU 10
26 KMTC TRIDENT 1818 21-Jun-20 WED 01-Jul-20 MON 10
HAIPHONG to YOKOHAMA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
23 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 03-Jun-20 MON 14-Jun-20 SAT 11
23 KMTC KING CRIMSON V.020N 03-Jun-20 WED 14-Jun-20 MON 11
23 KMTC SUNNY IRIS 1825 03-Jun-20 WED 14-Jun-20 MON 11
23 CKL STARSHIP AQUILA 1814N 04-Jun-20 MON 15-Jun-20 SUN 11
23 KMTC TRIDENT 1819 04-Jun-20 WED 15-Jun-20 MON 11
23 CKL SUNNY IRIS 1824N 06-Jun-20 FRI 17-Jun-20 SAT 11
24 KMTC SUNNY CALLA 1817 07-Jun-20 THU 18-Jun-20 TUE 11
24 KMTC KOTA WANGSA V.018N 08-Jun-20 SUN 19-Jun-20 FRI 11
24 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 10-Jun-20 MON 21-Jun-20 SAT 11
24 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 10-Jun-20 WED 21-Jun-20 MON 11
24 KMTC SKY HOPE 1817 10-Jun-20 WED 21-Jun-20 MON 11
24 KMTC TRIUMPH V.1819N 11-Jun-20 WED 22-Jun-20 MON 11
24 CKL KOTA WANGSA 0017N 13-Jun-20 TUE 24-Jun-20 WED 11
25 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 14-Jun-20 THU 25-Jun-20 TUE 11
25 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 15-Jun-20 SUN 26-Jun-20 FRI 11
25 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 17-Jun-20 SUN 28-Jun-20 FRI 11
25 KMTC SUNNY CANNA 1817 17-Jun-20 MON 28-Jun-20 SAT 11
25 KMTC KING CRIMSON V.019N 17-Jun-20 WED 28-Jun-20 MON 11
25 CKL SKY HOPE 1816N 18-Jun-20 SAT 29-Jun-20 FRI 11
25 KMTC SUNNY IRIS 1824 18-Jun-20 WED 29-Jun-20 MON 11
25 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 20-Jun-20 SUN 01-Jul-20 SAT 11
26 KMTC TRIDENT 1818 21-Jun-20 WED 02-Jul-20 MON 11
HAIPHONG to DALIAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
23 SITC EPONYMA 1817N 31-May-20 SUN 13-Jun-20 SAT 13
23 SITC EPONYMA 1817N 31-May-20 SUN 13-Jun-20 SAT 13
24 SITC SITC WEIHAI 1815N 07-Jun-20 SUN 20-Jun-20 SAT 13
24 SITC SITC WEIHAI 1815N 07-Jun-20 SUN 20-Jun-20 SAT 13
25 SITC SITC YANTAI 1815N 14-Jun-20 SUN 27-Jun-20 SAT 13
25 SITC SITC YANTAI 1815N 14-Jun-20 SUN 27-Jun-20 SAT 13
26 SITC REFLECTION 1729N 21-Jun-20 SUN 04-Jul-20 SAT 13
26 SITC REFLECTION 1819N 21-Jun-20 SUN 04-Jul-20 SAT 13
HAIPHONG to FOSHAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
22 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 28-May-20 THU 03-Jun-20 WED 6
22 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 30-May-20 SAT 06-Jun-20 FRI 7
23 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 04-Jun-20 THU 10-Jun-20 WED 6
23 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 06-Jun-20 SAT 13-Jun-20 FRI 7
24 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 11-Jun-20 THU 17-Jun-20 WED 6
24 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 13-Jun-20 SAT 20-Jun-20 FRI 7
1 2 3 6
Thông báo lịch nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2020
HAIPHONG to SINGAPORE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 A.E.L YM HARMONY 301S 10-Jan-19 SUN 17-Jan-19 SUN 7
22 YANGMING YM INSTRUCTION 225S 28-May-20 SUN 03-Jun-20 SAT 6
23 A.E.L CAPE QUEST 1856 31-May-20 SAT 07-Jun-20 SAT 7
23 YANGMING GREEN HORIZON 003S 01-Jun-20 WED 09-Jun-20 THU 8
23 A.E.L GREEN HORIZON 003S 01-Jun-20 SAT 08-Jun-20 SAT 7
23 YANGMING PRINCESS OF LUCK 021S 04-Jun-20 SUN 12-Jun-20 MON 8
23 A.E.L PRINCESS OF LUCK 021S 04-Jun-20 THU 12-Jun-20 FRI 8
23 A.E.L KOTA JASA KJAA0055S 05-Jun-20 THU 13-Jun-20 FRI 8
24 A.E.L CAPE FORTIUS 1852 07-Jun-20 THU 15-Jun-20 FRI 8
24 YANGMING YM INCEPTION 130S 08-Jun-20 WED 14-Jun-20 TUE 6
24 A.E.L YM INCEPTION 130S 08-Jun-20 THU 16-Jun-20 FRI 8
24 YANGMING YM HARMONY 301S 11-Jun-20 SUN 17-Jun-20 SAT 6
24 A.E.L YM HARMONY? 301S 11-Jun-20 SUN 18-Jun-20 SUN 7
24 A.E.L KOTA JAYA KJYY0067S 12-Jun-20 SUN 19-Jun-20 SUN 7
25 A.E.L CALIFORNIA TRADER 1832 14-Jun-20 SUN 21-Jun-20 SUN 7
25 YANGMING GREEN HORIZON 004S 15-Jun-20 TUE 28-Jun-20 MON 13
25 A.E.L GREEN HORIZON 004S 15-Jun-20 SUN 22-Jun-20 SUN 7
25 YANGMING YM INTELLIGENT 141S 18-Jun-20 FRI 01-Jul-20 THU 13
25 A.E.L YM INTELLIGENT 141S 18-Jun-20 SUN 25-Jun-20 SUN 7
26 A.E.L CAPE QUEST 1860 21-Jun-20 SUN 03-Jul-20 FRI 12
26 YANGMING YM INCEPTION 131S 22-Jun-20 SAT 03-Jul-20 WED 11
26 A.E.L YM INCEPTION 131S 22-Jun-20 MON 04-Jul-20 SAT 12
HAIPHONG to BUSAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
23 CKL KOTA WANGSA 0017N 02-Jun-20 TUE 14-Jun-20 WED 12
23 KMTC KOTA WANGSA V.018N 02-Jun-20 SUN 14-Jun-20 SUN 12
23 KMTC FRISIA NUERNBERG V.081N 04-Jun-20 WED 16-Jun-20 THU 12
23 KMTC SKY HOPE 1816 04-Jun-20 WED 16-Jun-20 TUE 12
23 CKL SKY HOPE 1816N 06-Jun-20 SAT 18-Jun-20 FRI 12
24 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 07-Jun-20 SUN 19-Jun-20 SAT 12
24 DONGJIN KHARIS HERITAGE 1726N 07-Jun-20 FRI 19-Jun-20 FRI 12
24 KMTC TRIDENT 1818 07-Jun-20 WED 19-Jun-20 WED 12
24 KMTC SUNNY CAMELLIA 1819 08-Jun-20 THU 20-Jun-20 THU 12
24 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 09-Jun-20 SUN 21-Jun-20 SUN 12
24 CKL SUNNY IRIS 1825N 10-Jun-20 WED 22-Jun-20 THU 12
24 KMTC KING CRIMSON V.020N 11-Jun-20 WED 23-Jun-20 THU 12
24 KMTC SUNNY IRIS 1825 11-Jun-20 WED 18-Jun-20 TUE 7
24 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 11-Jun-20 THU 18-Jun-20 THU 7
25 CKL KOTA WANGSA 0018N 14-Jun-20 SUN 21-Jun-20 MON 7
25 DONGJIN HONGKONG VOYAGER 0083N 14-Jun-20 MON 21-Jun-20 SUN 7
25 KMTC TRIUMPH V.1818N 14-Jun-20 WED 20-Jun-20 WED 6
25 KMTC SUNNY CALLA 1817 15-Jun-20 THU 21-Jun-20 THU 6
25 KMTC SUNNY CANNA 1817 16-Jun-20 MON 22-Jun-20 SUN 6
25 CKL SKY HOPE 1817N 17-Jun-20 WED 23-Jun-20 TUE 6
25 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 18-Jun-20 WED 25-Jun-20 THU 7
25 KMTC SKY HOPE 1817 18-Jun-20 WED 25-Jun-20 TUE 7
25 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 18-Jun-20 SUN 25-Jun-20 SUN 7
26 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 21-Jun-20 SUN 28-Jun-20 SAT 7
26 DONGJIN TRIUMPH 1818N 21-Jun-20 THU 28-Jun-20 FRI 7
26 KMTC TRIDENT 1819 21-Jun-20 WED 28-Jun-20 WED 7
26 KMTC HONGKONG VOYAGER 83 23-Jun-20 MON 30-Jun-20 SUN 7
HAIPHONG to HAKATA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
23 CKL KOTA WANGSA 0017N 02-Jun-20 TUE 09-Jun-20 TUE 7
23 KMTC CAPE FLINT V.005N 04-Jun-20 THU 11-Jun-20 FRI 7
23 CKL SKY HOPE 1816N 06-Jun-20 SAT 14-Jun-20 THU 8
24 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 07-Jun-20 SUN 12-Jun-20 FRI 5
24 KMTC WAN HAI 203 V.467N 07-Jun-20 THU 13-Jun-20 FRI 6
24 KMTC WAN HAI 213 V.334N 08-Jun-20 THU 16-Jun-20 FRI 8
24 CKL SUNNY IRIS 1825N 10-Jun-20 WED 15-Jun-20 WED 5
24 KMTC CAPE FLINT V.006N 10-Jun-20 THU 16-Jun-20 FRI 6
25 CKL KOTA WANGSA 0018N 14-Jun-20 SUN 22-Jun-20 SUN 8
25 CKL SKY HOPE 1817N 17-Jun-20 WED 22-Jun-20 MON 5
26 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 21-Jun-20 SUN 27-Jun-20 FRI 6
HAIPHONG to INCHEON
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
23 KMTC FRISIA NUERNBERG V.081N 03-Jun-20 WED 11-Jun-20 TUE 8
23 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0181E 04-Jun-20 SAT 09-Jun-20 FRI 5
23 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 04-Jun-20 SUN 10-Jun-20 SAT 6
23 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 04-Jun-20 SUN 12-Jun-20 SAT 8
24 KMTC SUNNY CAMELLIA 1819 08-Jun-20 THU 13-Jun-20 WED 5
24 KMTC KING CRIMSON V.020N 10-Jun-20 WED 16-Jun-20 TUE 6
24 DONGJIN TRIUMPH 1819N 11-Jun-20 THU 19-Jun-20 WED 8
24 KMTC KOTA WANGSA V.017N 11-Jun-20 SUN 16-Jun-20 SAT 5
24 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0180E 13-Jun-20 SAT 19-Jun-20 FRI 6
25 KMTC SUNNY CALLA 1817 15-Jun-20 THU 23-Jun-20 WED 8
25 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 17-Jun-20 WED 22-Jun-20 TUE 5
25 DONGJIN DONGJIN AUBE 0051E 18-Jun-20 SAT 24-Jun-20 SAT 6
25 KMTC TRIUMPH V.1818N 18-Jun-20 WED 26-Jun-20 TUE 8
25 KMTC STARSHIP AQUILA 1815 18-Jun-20 SUN 23-Jun-20 SAT 5
25 DONGJIN TRIUMPH 1818N 20-Jun-20 THU 26-Jun-20 WED 6
26 KMTC TRIDENT 1818 21-Jun-20 WED 27-Jun-20 TUE 6
HAIPHONG to KOBE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
23 CKL KOTA WANGSA 0017N 02-Jun-20 TUE 09-Jun-20 MON 7
23 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 03-Jun-20 MON 09-Jun-20 FRI 6
23 KMTC KING CRIMSON V.020N 03-Jun-20 WED 10-Jun-20 SUN 7
23 KMTC SUNNY IRIS 1825 03-Jun-20 WED 09-Jun-20 SUN 6
23 KMTC TRIDENT 1819 04-Jun-20 WED 11-Jun-20 SUN 7
23 CKL SKY HOPE 1816N 06-Jun-20 SAT 12-Jun-20 WED 6
24 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 07-Jun-20 SUN 14-Jun-20 THU 7
24 KMTC SUNNY CALLA 1817 07-Jun-20 THU 16-Jun-20 MON 9
24 KMTC KOTA WANGSA V.018N 08-Jun-20 SUN 17-Jun-20 THU 9
24 CKL SUNNY IRIS 1825N 10-Jun-20 WED 19-Jun-20 TUE 9
24 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 10-Jun-20 MON 19-Jun-20 FRI 9
24 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 10-Jun-20 WED 19-Jun-20 SUN 9
24 KMTC SKY HOPE 1817 10-Jun-20 WED 17-Jun-20 SUN 7
24 KMTC TRIUMPH V.1819N 11-Jun-20 WED 18-Jun-20 SUN 7
25 CKL KOTA WANGSA 0018N 14-Jun-20 SUN 21-Jun-20 SAT 7
25 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 14-Jun-20 THU 21-Jun-20 MON 7
25 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 15-Jun-20 SUN 22-Jun-20 THU 7
25 CKL SKY HOPE 1817N 17-Jun-20 WED 24-Jun-20 SUN 7
25 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 17-Jun-20 SUN 24-Jun-20 THU 7
25 KMTC SUNNY CANNA 1817 17-Jun-20 MON 24-Jun-20 FRI 7
25 KMTC KING CRIMSON V.019N 17-Jun-20 WED 24-Jun-20 SUN 7
25 KMTC SUNNY IRIS 1824 18-Jun-20 WED 24-Jun-20 SUN 6
26 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 21-Jun-20 SUN 27-Jun-20 THU 6
26 KMTC TRIDENT 1818 21-Jun-20 WED 27-Jun-20 SUN 6
HAIPHONG to KWANGYANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
23 KMTC HONGKONG VOYAGER 83 02-Jun-20 MON 08-Jun-20 SUN 6
24 KMTC SUNNY IRIS 1825 07-Jun-20 WED 14-Jun-20 WED 7
24 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 09-Jun-20 MON 16-Jun-20 SUN 7
25 KMTC SKY HOPE 1817 14-Jun-20 WED 21-Jun-20 WED 7
25 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 16-Jun-20 MON 23-Jun-20 SUN 7
HAIPHONG to LIANYUNGANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
23 KMTC KOTA WANGSA V.017N 03-Jun-20 SUN 10-Jun-20 SUN 7
23 KMTC TRIUMPH V.1818N 03-Jun-20 WED 09-Jun-20 WED 6
23 KMTC KING CRIMSON V.020N 03-Jun-20 WED 09-Jun-20 WED 6
23 KMTC KOTA WANGSA V.018N 03-Jun-20 SUN 09-Jun-20 SUN 6
23 KMTC TRIUMPH V.1819N 03-Jun-20 WED 09-Jun-20 WED 6
23 CKL SKY HOPE 1815N 04-Jun-20 SUN 10-Jun-20 THU 6
23 CKL STARSHIP AQUILA 1814N 05-Jun-20 MON 10-Jun-20 WED 5
23 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 06-Jun-20 SUN 13-Jun-20 TUE 7
24 CKL SUNNY IRIS 1824N 08-Jun-20 FRI 15-Jun-20 TUE 7
24 KMTC HONGKONG VOYAGER 83 10-Jun-20 MON 17-Jun-20 MON 7
24 KMTC SUNNY CAMELLIA 1819 10-Jun-20 THU 15-Jun-20 THU 5
24 KMTC SUNNY IRIS 1825 10-Jun-20 WED 17-Jun-20 WED 7
24 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 10-Jun-20 MON 17-Jun-20 MON 7
24 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 10-Jun-20 THU 17-Jun-20 THU 7
24 CKL KOTA WANGSA 0017N 12-Jun-20 TUE 17-Jun-20 THU 5
25 CKL SKY HOPE 1816N 15-Jun-20 SAT 22-Jun-20 WED 7
25 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 17-Jun-20 SUN 24-Jun-20 SUN 7
25 KMTC SUNNY CANNA 1817 17-Jun-20 MON 24-Jun-20 MON 7
25 KMTC KING CRIMSON V.019N 17-Jun-20 WED 22-Jun-20 WED 5
25 KMTC FRISIA NUERNBERG V.081N 17-Jun-20 WED 24-Jun-20 WED 7
25 KMTC STARSHIP AQUILA 1815 17-Jun-20 SUN 24-Jun-20 SUN 7
25 KMTC TRIDENT 1819 17-Jun-20 WED 24-Jun-20 WED 7
25 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 17-Jun-20 WED 22-Jun-20 WED 5
25 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 17-Jun-20 SUN 24-Jun-20 SUN 7
25 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 18-Jun-20 SUN 25-Jun-20 TUE 7
25 KMTC SUNNY IRIS 1824 18-Jun-20 WED 25-Jun-20 WED 7
25 CKL SUNNY IRIS 1825N 19-Jun-20 WED 24-Jun-20 SUN 5
26 KMTC TRIDENT 1818 21-Jun-20 WED 28-Jun-20 WED 7
HAIPHONG to NAGOYA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
23 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 03-Jun-20 MON 10-Jun-20 SAT 7
23 KMTC KING CRIMSON V.020N 03-Jun-20 WED 10-Jun-20 MON 7
23 KMTC SUNNY IRIS 1825 03-Jun-20 WED 08-Jun-20 MON 5
23 KMTC TRIDENT 1819 04-Jun-20 WED 11-Jun-20 MON 7
24 KMTC SUNNY CALLA 1817 07-Jun-20 THU 14-Jun-20 TUE 7
24 KMTC KOTA WANGSA V.018N 08-Jun-20 SUN 15-Jun-20 FRI 7
24 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 10-Jun-20 MON 15-Jun-20 SAT 5
24 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 10-Jun-20 WED 17-Jun-20 MON 7
24 KMTC SKY HOPE 1817 10-Jun-20 WED 17-Jun-20 MON 7
24 KMTC TRIUMPH V.1819N 11-Jun-20 WED 18-Jun-20 MON 7
25 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 14-Jun-20 THU 21-Jun-20 TUE 7
25 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 15-Jun-20 SUN 20-Jun-20 FRI 5
25 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 17-Jun-20 SUN 24-Jun-20 FRI 7
25 KMTC SUNNY CANNA 1817 17-Jun-20 MON 22-Jun-20 SAT 5
25 KMTC KING CRIMSON V.019N 17-Jun-20 WED 24-Jun-20 MON 7
25 KMTC SUNNY IRIS 1824 18-Jun-20 WED 23-Jun-20 MON 5
26 KMTC TRIDENT 1818 21-Jun-20 WED 28-Jun-20 MON 7
HAIPHONG to OSAKA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
23 CKL KOTA WANGSA 0017N 02-Jun-20 TUE 07-Jun-20 MON 5
23 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 03-Jun-20 MON 10-Jun-20 SAT 7
23 KMTC KING CRIMSON V.020N 03-Jun-20 WED 13-Jun-20 MON 10
23 KMTC SUNNY IRIS 1825 03-Jun-20 WED 13-Jun-20 MON 10
23 KMTC TRIDENT 1819 04-Jun-20 WED 14-Jun-20 MON 10
23 CKL SKY HOPE 1816N 06-Jun-20 SAT 16-Jun-20 WED 10
24 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 07-Jun-20 SUN 17-Jun-20 THU 10
24 KMTC SUNNY CALLA 1817 07-Jun-20 THU 17-Jun-20 TUE 10
24 KMTC KOTA WANGSA V.018N 08-Jun-20 SUN 18-Jun-20 FRI 10
24 CKL SUNNY IRIS 1825N 10-Jun-20 WED 20-Jun-20 TUE 10
24 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 10-Jun-20 MON 20-Jun-20 SAT 10
24 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 10-Jun-20 WED 21-Jun-20 MON 11
24 KMTC SKY HOPE 1817 10-Jun-20 WED 21-Jun-20 MON 11
24 KMTC TRIUMPH V.1819N 11-Jun-20 WED 22-Jun-20 MON 11
25 CKL KOTA WANGSA 0018N 14-Jun-20 SUN 25-Jun-20 SAT 11
25 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 14-Jun-20 THU 25-Jun-20 TUE 11
25