THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ
HAIPHONG to BUSAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
36 CKL SUNNY IRIS 1824N 02-Nov-18 FRI 10-Nov-18 SAT 8
37 CKL KOTA WANGSA 0017N 06-Nov-18 TUE 14-Nov-18 WED 8
37 CKL SKY HOPE 1816N 10-Nov-18 SAT 16-Nov-18 FRI 6
38 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 11-Nov-18 SUN 17-Nov-18 SAT 6
38 CKL SUNNY IRIS 1825N 14-Nov-18 WED 22-Nov-18 THU 8
39 CKL KOTA WANGSA 0018N 18-Nov-18 SUN 26-Nov-18 MON 8
39 CKL SKY HOPE 1817N 21-Nov-18 WED 27-Nov-18 TUE 6
40 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 25-Nov-18 SUN 01-Dec-18 SAT 6
36 DONGJIN KHARIS HERITAGE 1726N 11-Nov-18 FRI 18-Nov-18 FRI 7
37 DONGJIN HONGKONG VOYAGER 0083N 18-Nov-18 MON 24-Nov-18 SUN 6
37 DONGJIN TRIUMPH 1818N 25-Nov-18 THU 03-Dec-18 FRI 8
39 DONGJIN KHARIS HERITAGE 1727N 01-Nov-18 FRI 08-Nov-18 FRI 7
36 KMTC KING CRIMSON V.019N 01-Nov-18 WED 09-Nov-18 THU 8
37 KMTC FRISIA NUERNBERG V.081N 08-Nov-18 WED 16-Nov-18 THU 8
38 KMTC KING CRIMSON V.020N 15-Nov-18 WED 23-Nov-18 THU 8
39 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 22-Nov-18 WED 30-Nov-18 THU 8
36 KMTC SUNNY IRIS 1824 01-Nov-18 WED 07-Nov-18 TUE 6
37 KMTC SKY HOPE 1816 08-Nov-18 WED 14-Nov-18 TUE 6
38 KMTC SUNNY IRIS 1825 15-Nov-18 WED 21-Nov-18 TUE 6
39 KMTC SKY HOPE 1817 22-Nov-18 WED 28-Nov-18 TUE 6
36 KMTC TRIDENT 1818 11-Nov-18 WED 18-Nov-18 WED 7
37 KMTC TRIUMPH V.1818N 18-Nov-18 WED 25-Nov-18 WED 7
38 KMTC TRIDENT 1819 25-Nov-18 WED 02-Dec-18 WED 7
36 KMTC SUNNY CALLA 1816 05-Nov-18 THU 12-Nov-18 THU 7
37 KMTC SUNNY CAMELLIA 1819 12-Nov-18 THU 19-Nov-18 THU 7
38 KMTC SUNNY CALLA 1817 19-Nov-18 THU 26-Nov-18 THU 7
39 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 15-Nov-18 THU 29-Nov-18 THU 14
36 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 22-Nov-18 SUN 06-Dec-18 SUN 14
39 KMTC KOTA WANGSA V.018N 06-Nov-18 SUN 20-Nov-18 SUN 14
40 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 13-Nov-18 SUN 27-Nov-18 SUN 14
36 KMTC SUNNY CANNA 1817 20-Nov-18 MON 26-Nov-18 SUN 6
37 KMTC HONGKONG VOYAGER 83 27-Nov-18 MON 03-Dec-18 SUN 6
HAIPHONG to OSAKA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
36 CKL SUNNY IRIS 1824N 02-Nov-18 FRI 15-Nov-18 THU 13
37 CKL KOTA WANGSA 0017N 06-Nov-18 TUE 19-Nov-18 MON 13
37 CKL SKY HOPE 1816N 10-Nov-18 SAT 21-Nov-18 WED 11
38 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 11-Nov-18 SUN 22-Nov-18 THU 11
38 CKL SUNNY IRIS 1825N 14-Nov-18 WED 27-Nov-18 TUE 13
39 CKL KOTA WANGSA 0018N 18-Nov-18 SUN 01-Dec-18 SAT 13
39 CKL SKY HOPE 1817N 21-Nov-18 WED 02-Dec-18 SUN 11
40 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 25-Nov-18 SUN 06-Dec-18 THU 11
36 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 21-Nov-18 SUN 03-Dec-18 FRI 12
36 KMTC SUNNY CANNA 1817 21-Nov-18 MON 03-Dec-18 SAT 12
36 KMTC KING CRIMSON V.019N 21-Nov-18 WED 03-Dec-18 MON 12
36 KMTC SUNNY IRIS 1824 22-Nov-18 WED 04-Dec-18 MON 12
36 KMTC TRIDENT 1818 25-Nov-18 WED 07-Dec-18 MON 12
37 KMTC TRIUMPH V.1818N 01-Nov-18 WED 13-Nov-18 MON 12
37 KMTC SUNNY CAMELLIA 1819 04-Nov-18 THU 16-Nov-18 TUE 12
38 KMTC STARSHIP AQUILA 1815 05-Nov-18 SUN 17-Nov-18 FRI 12
38 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 07-Nov-18 MON 19-Nov-18 SAT 12
38 KMTC KING CRIMSON V.020N 07-Nov-18 WED 19-Nov-18 MON 12
38 KMTC SUNNY IRIS 1825 07-Nov-18 WED 19-Nov-18 MON 12
38 KMTC TRIDENT 1819 08-Nov-18 WED 20-Nov-18 MON 12
38 KMTC SUNNY CALLA 1817 11-Nov-18 THU 23-Nov-18 TUE 12
39 KMTC KOTA WANGSA V.018N 12-Nov-18 SUN 24-Nov-18 FRI 12
39 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 14-Nov-18 MON 26-Nov-18 SAT 12
39 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 14-Nov-18 WED 26-Nov-18 MON 12
39 KMTC SKY HOPE 1817 14-Nov-18 WED 26-Nov-18 MON 12
39 KMTC TRIUMPH V.1819N 15-Nov-18 WED 27-Nov-18 MON 12
39 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 18-Nov-18 THU 30-Nov-18 TUE 12
40 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 19-Nov-18 SUN 01-Dec-18 FRI 12
HAIPHONG to KOBE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
36 CKL SUNNY IRIS 1824N 02-Nov-18 FRI 15-Nov-18 THU 13
37 CKL KOTA WANGSA 0017N 06-Nov-18 TUE 19-Nov-18 MON 13
37 CKL SKY HOPE 1816N 10-Nov-18 SAT 21-Nov-18 WED 11
38 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 11-Nov-18 SUN 22-Nov-18 THU 11
38 CKL SUNNY IRIS 1825N 14-Nov-18 WED 27-Nov-18 TUE 13
39 CKL KOTA WANGSA 0018N 18-Nov-18 SUN 01-Dec-18 SAT 13
39 CKL SKY HOPE 1817N 21-Nov-18 WED 02-Dec-18 SUN 11
40 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 25-Nov-18 SUN 06-Dec-18 THU 11
36 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 21-Nov-18 SUN 02-Dec-18 THU 11
36 KMTC SUNNY CANNA 1817 21-Nov-18 MON 02-Dec-18 FRI 11
36 KMTC KING CRIMSON V.019N 21-Nov-18 WED 02-Dec-18 SUN 11
36 KMTC SUNNY IRIS 1824 22-Nov-18 WED 03-Dec-18 SUN 11
36 KMTC TRIDENT 1818 25-Nov-18 WED 06-Dec-18 SUN 11
37 KMTC TRIUMPH V.1818N 01-Nov-18 WED 12-Nov-18 SUN 11
37 KMTC SUNNY CAMELLIA 1819 04-Nov-18 THU 15-Nov-18 MON 11
38 KMTC STARSHIP AQUILA 1815 05-Nov-18 SUN 16-Nov-18 THU 11
38 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 07-Nov-18 MON 18-Nov-18 FRI 11
38 KMTC KING CRIMSON V.020N 07-Nov-18 WED 18-Nov-18 SUN 11
38 KMTC SUNNY IRIS 1825 07-Nov-18 WED 18-Nov-18 SUN 11
38 KMTC TRIDENT 1819 08-Nov-18 WED 19-Nov-18 SUN 11
38 KMTC SUNNY CALLA 1817 11-Nov-18 THU 22-Nov-18 MON 11
39 KMTC KOTA WANGSA V.018N 12-Nov-18 SUN 23-Nov-18 THU 11
39 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 14-Nov-18 MON 25-Nov-18 FRI 11
39 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 14-Nov-18 WED 25-Nov-18 SUN 11
39 KMTC SKY HOPE 1817 14-Nov-18 WED 25-Nov-18 SUN 11
39 KMTC TRIUMPH V.1819N 15-Nov-18 WED 26-Nov-18 SUN 11
39 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 18-Nov-18 THU 29-Nov-18 MON 11
40 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 19-Nov-18 SUN 30-Nov-18 THU 11
HAIPHONG to TOKYO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
36 CKL SUNNY IRIS 1824N 02-Nov-18 FRI 15-Nov-18 THU 13
37 CKL KOTA WANGSA 0017N 06-Nov-18 TUE 19-Nov-18 MON 13
37 CKL SKY HOPE 1816N 10-Nov-18 SAT 21-Nov-18 WED 11
38 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 11-Nov-18 SUN 22-Nov-18 THU 11
38 CKL SUNNY IRIS 1825N 14-Nov-18 WED 27-Nov-18 TUE 13
39 CKL KOTA WANGSA 0018N 18-Nov-18 SUN 01-Dec-18 SAT 13
39 CKL SKY HOPE 1817N 21-Nov-18 WED 02-Dec-18 SUN 11
40 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 25-Nov-18 SUN 06-Dec-18 THU 11
36 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 21-Nov-18 SUN 03-Dec-18 FRI 12
36 KMTC SUNNY CANNA 1817 21-Nov-18 MON 03-Dec-18 SAT 12
36 KMTC KING CRIMSON V.019N 21-Nov-18 WED 03-Dec-18 MON 12
36 KMTC SUNNY IRIS 1824 22-Nov-18 WED 04-Dec-18 MON 12
36 KMTC TRIDENT 1818 25-Nov-18 WED 07-Dec-18 MON 12
37 KMTC TRIUMPH V.1818N 01-Nov-18 WED 13-Nov-18 MON 12
37 KMTC SUNNY CAMELLIA 1819 04-Nov-18 THU 16-Nov-18 TUE 12
38 KMTC STARSHIP AQUILA 1815 05-Nov-18 SUN 17-Nov-18 FRI 12
38 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 07-Nov-18 MON 19-Nov-18 SAT 12
38 KMTC KING CRIMSON V.020N 07-Nov-18 WED 19-Nov-18 MON 12
38 KMTC SUNNY IRIS 1825 07-Nov-18 WED 19-Nov-18 MON 12
38 KMTC TRIDENT 1819 08-Nov-18 WED 20-Nov-18 MON 12
38 KMTC SUNNY CALLA 1817 11-Nov-18 THU 23-Nov-18 TUE 12
39 KMTC KOTA WANGSA V.018N 12-Nov-18 SUN 24-Nov-18 FRI 12
39 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 14-Nov-18 MON 26-Nov-18 SAT 12
39 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 14-Nov-18 WED 26-Nov-18 MON 12
39 KMTC SKY HOPE 1817 14-Nov-18 WED 26-Nov-18 MON 12
39 KMTC TRIUMPH V.1819N 15-Nov-18 WED 27-Nov-18 MON 12
39 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 18-Nov-18 THU 30-Nov-18 TUE 12
40 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 19-Nov-18 SUN 01-Dec-18 FRI 12
HAIPHONG to HAKATA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
36 CKL SUNNY IRIS 1824N 02-Nov-18 FRI 16-Nov-18 FRI 14
37 CKL KOTA WANGSA 0017N 06-Nov-18 TUE 20-Nov-18 TUE 14
37 CKL SKY HOPE 1816N 10-Nov-18 SAT 22-Nov-18 THU 12
38 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 11-Nov-18 SUN 23-Nov-18 FRI 12
38 CKL SUNNY IRIS 1825N 14-Nov-18 WED 28-Nov-18 WED 14
39 CKL KOTA WANGSA 0018N 18-Nov-18 SUN 02-Dec-18 SUN 14
39 CKL SKY HOPE 1817N 21-Nov-18 WED 03-Dec-18 MON 12
40 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 25-Nov-18 SUN 07-Dec-18 FRI 12
36 KMTC CAPE FLINT V.005N 08-Nov-18 THU 16-Nov-18 FRI 8
37 KMTC WAN HAI 203 V.467N 11-Nov-18 THU 19-Nov-18 FRI 8
38 KMTC WAN HAI 213 V.334N 12-Nov-18 THU 20-Nov-18 FRI 8
39 KMTC CAPE FLINT V.006N 14-Nov-18 THU 22-Nov-18 FRI 8
HAIPHONG to YOKOHAMA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
36 CKL SKY HOPE 1815N 03-Nov-18 SUN 16-Nov-18 SAT 13
36 CKL STARSHIP AQUILA 1814N 08-Nov-18 MON 21-Nov-18 SUN 13
36 CKL SUNNY IRIS 1824N 10-Nov-18 FRI 25-Nov-18 SAT 15
37 CKL KOTA WANGSA 0017N 17-Nov-18 TUE 02-Dec-18 WED 15
37 CKL SKY HOPE 1816N 22-Nov-18 SAT 05-Dec-18 FRI 13
38 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 24-Nov-18 SUN 07-Dec-18 SAT 13
39 CKL KOTA WANGSA 0018N 01-Nov-18 SUN 16-Nov-18 MON 15
39 CKL SKY HOPE 1817N 02-Nov-18 WED 15-Nov-18 TUE 13
40 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 05-Nov-18 SUN 18-Nov-18 SAT 13
36 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 21-Nov-18 SUN 03-Dec-18 FRI 12
36 KMTC SUNNY CANNA 1817 21-Nov-18 MON 03-Dec-18 SAT 12
36 KMTC KING CRIMSON V.019N 21-Nov-18 WED 03-Dec-18 MON 12
36 KMTC SUNNY IRIS 1824 22-Nov-18 WED 04-Dec-18 MON 12
36 KMTC TRIDENT 1818 25-Nov-18 WED 07-Dec-18 MON 12
37 KMTC TRIUMPH V.1818N 01-Nov-18 WED 13-Nov-18 MON 12
37 KMTC SUNNY CAMELLIA 1819 04-Nov-18 THU 16-Nov-18 TUE 12
38 KMTC STARSHIP AQUILA 1815 05-Nov-18 SUN 17-Nov-18 FRI 12
38 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 07-Nov-18 MON 19-Nov-18 SAT 12
38 KMTC KING CRIMSON V.020N 07-Nov-18 WED 19-Nov-18 MON 12
38 KMTC SUNNY IRIS 1825 07-Nov-18 WED 19-Nov-18 MON 12
38 KMTC TRIDENT 1819 08-Nov-18 WED 20-Nov-18 MON 12
38 KMTC SUNNY CALLA 1817 11-Nov-18 THU 23-Nov-18 TUE 12
39 KMTC KOTA WANGSA V.018N 12-Nov-18 SUN 24-Nov-18 FRI 12
39 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 14-Nov-18 MON 26-Nov-18 SAT 12
39 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 14-Nov-18 WED 26-Nov-18 MON 12
39 KMTC SKY HOPE 1817 14-Nov-18 WED 26-Nov-18 MON 12
39 KMTC TRIUMPH V.1819N 15-Nov-18 WED 27-Nov-18 MON 12
39 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 18-Nov-18 THU 30-Nov-18 TUE 12
40 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 19-Nov-18 SUN 01-Dec-18 FRI 12
HAIPHONG to LIANYUNGANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
36 CKL SKY HOPE 1815N 08-Nov-18 SUN 26-Nov-18 THU 18
36 CKL STARSHIP AQUILA 1814N 09-Nov-18 MON 25-Nov-18 WED 16
36 CKL SUNNY IRIS 1824N 12-Nov-18 FRI 30-Nov-18 TUE 18
37 CKL KOTA WANGSA 0017N 16-Nov-18 TUE 02-Dec-18 THU 16
37 CKL SKY HOPE 1816N 19-Nov-18 SAT 07-Dec-18 WED 18
38 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 22-Nov-18 SUN 08-Dec-18 TUE 16
38 CKL SUNNY IRIS 1825N 23-Nov-18 WED 11-Dec-18 SUN 18
39 CKL SKY HOPE 1817N 03-Nov-18 WED 21-Nov-18 SUN 18
40 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 10-Nov-18 SUN 26-Nov-18 TUE 16
36 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 21-Nov-18 SUN 05-Dec-18 SUN 14
36 KMTC SUNNY CANNA 1817 21-Nov-18 MON 05-Dec-18 MON 14
36 KMTC KING CRIMSON V.019N 21-Nov-18 WED 05-Dec-18 WED 14
36 KMTC SUNNY IRIS 1824 22-Nov-18 WED 06-Dec-18 WED 14
36 KMTC TRIDENT 1818 25-Nov-18 WED 09-Dec-18 WED 14
37 KMTC KOTA WANGSA V.017N 07-Nov-18 SUN 21-Nov-18 SUN 14
37 KMTC HONGKONG VOYAGER 83 14-Nov-18 MON 28-Nov-18 MON 14
37 KMTC FRISIA NUERNBERG V.081N 21-Nov-18 WED 05-Dec-18 WED 14
37 KMTC TRIUMPH V.1818N 07-Nov-18 WED 21-Nov-18 WED 14
37 KMTC SUNNY CAMELLIA 1819 14-Nov-18 THU 28-Nov-18 THU 14
38 KMTC STARSHIP AQUILA 1815 21-Nov-18 SUN 05-Dec-18 SUN 14
38 KMTC KING CRIMSON V.020N 07-Nov-18 WED 21-Nov-18 WED 14
38 KMTC SUNNY IRIS 1825 14-Nov-18 WED 28-Nov-18 WED 14
38 KMTC TRIDENT 1819 21-Nov-18 WED 05-Dec-18 WED 14
39 KMTC KOTA WANGSA V.018N 07-Nov-18 SUN 21-Nov-18 SUN 14
39 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 14-Nov-18 MON 28-Nov-18 MON 14
39 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 21-Nov-18 WED 05-Dec-18 WED 14
39 KMTC TRIUMPH V.1819N 07-Nov-18 WED 21-Nov-18 WED 14
39 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 14-Nov-18 THU 28-Nov-18 THU 14
40 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 21-Nov-18 SUN 05-Dec-18 SUN 14
HAIPHONG to INCHEON
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
36 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0180E 17-Nov-18 SAT 23-Nov-18 FRI 6
37 DONGJIN TRIUMPH 1818N 24-Nov-18 THU 30-Nov-18 WED 6
37 DONGJIN DONGJIN AUBE 0050E 01-Nov-18 SAT 08-Nov-18 SAT 7
38 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0181E 08-Nov-18 SAT 14-Nov-18 FRI 6
39 DONGJIN TRIUMPH 1819N 15-Nov-18 THU 21-Nov-18 WED 6
39 DONGJIN DONGJIN AUBE 0051E 22-Nov-18 SAT 29-Nov-18 SAT 7
37 KMTC FRISIA NUERNBERG V.081N 07-Nov-18 WED 13-Nov-18 TUE 6
38 KMTC KING CRIMSON V.020N 14-Nov-18 WED 20-Nov-18 TUE 6
39 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 21-Nov-18 WED 27-Nov-18 TUE 6
36 KMTC TRIDENT 1818 25-Nov-18 WED 01-Dec-18 TUE 6
37 KMTC TRIUMPH V.1818N 22-Nov-18 WED 28-Nov-18 TUE 6
39 KMTC TRIUMPH V.1819N 04-Nov-18 WED 10-Nov-18 TUE 6
36 KMTC SUNNY CALLA 1816 05-Nov-18 THU 11-Nov-18 WED 6
37 KMTC SUNNY CAMELLIA 1819 12-Nov-18 THU 18-Nov-18 WED 6
38 KMTC SUNNY CALLA 1817 19-Nov-18 THU 25-Nov-18 WED 6
39 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 01-Nov-18 THU 08-Nov-18 THU 7
36 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 08-Nov-18 SUN 14-Nov-18 SAT 6
37 KMTC KOTA WANGSA V.017N 15-Nov-18 SUN 21-Nov-18 SAT 6
38 KMTC STARSHIP AQUILA 1815 22-Nov-18 SUN 28-Nov-18 SAT 6
39 KMTC KOTA WANGSA V.018N 01-Nov-18 SUN 07-Nov-18 SAT 6
40 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 08-Nov-18 SUN 14-Nov-18 SAT 6
HAIPHONG to PYONGTEAK
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
35 DONGJIN DONGJIN AUBE 0049E 04-Nov-18 SAT 11-Nov-18 SAT 7
36 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0180E 05-Nov-18 SAT 12-Nov-18 SAT 7
37 DONGJIN DONGJIN AUBE 0050E 07-Nov-18 SAT 14-Nov-18 SAT 7
38 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0181E 07-Nov-18 SAT 14-Nov-18 SAT 7
39 DONGJIN DONGJIN AUBE 0051E 07-Nov-18 SAT 14-Nov-18 SAT 7
HAIPHONG to SHANGHAI
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
36 KMTC HAMBURG BAY V.25E 14-Nov-18 SUN 21-Nov-18 SUN 7
37 KMTC E.R. SWEDEN V.1802E 14-Nov-18 SUN 21-Nov-18 SUN 7
38 KMTC CONTI STOCKHOLM V.2E 15-Nov-18 SUN 22-Nov-18 SUN 7
39 KMTC E.R.AMSTERDAM V.E1803 18-Nov-18 SUN 25-Nov-18 SUN 7
40 KMTC IAN H V.3E 19-Nov-18 SUN 26-Nov-18 SUN 7
44 SITC SITC NAGOYA 1817N 01-Nov-18 THU 06-Nov-18 TUE 5
45 SITC SITC YOKKAICHI 1815N 08-Nov-18 THU 13-Nov-18 TUE 5
46 SITC SITC OSAKA 1819N 15-Nov-18 THU 20-Nov-18 TUE 5
47 SITC SITC NAGOYA 1819N 22-Nov-18 THU 27-Nov-18 TUE 5
HAIPHONG to NAGOYA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
36 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 21-Nov-18 SUN 03-Dec-18 FRI 12
36 KMTC SUNNY CANNA 1817 21-Nov-18 MON 03-Dec-18 SAT 12
36 KMTC KING CRIMSON V.019N 21-Nov-18 WED 03-Dec-18 MON 12
36 KMTC SUNNY IRIS 1824 22-Nov-18 WED 04-Dec-18 MON 12
36 KMTC TRIDENT 1818 25-Nov-18 WED 07-Dec-18 MON 12
37 KMTC TRIUMPH V.1818N 01-Nov-18 WED 13-Nov-18 MON 12
37 KMTC SUNNY CAMELLIA 1819 04-Nov-18 THU 16-Nov-18 TUE 12
38 KMTC STARSHIP AQUILA 1815 05-Nov-18 SUN 17-Nov-18 FRI 12
38 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 07-Nov-18 MON 19-Nov-18 SAT 12
38 KMTC KING CRIMSON V.020N 07-Nov-18 WED 19-Nov-18 MON 12
38 KMTC SUNNY IRIS 1825 07-Nov-18 WED 19-Nov-18 MON 12
38 KMTC TRIDENT 1819 08-Nov-18 WED 20-Nov-18 MON 12
38 KMTC SUNNY CALLA 1817 11-Nov-18 THU 23-Nov-18 TUE 12
39 KMTC KOTA WANGSA V.018N 12-Nov-18 SUN 24-Nov-18 FRI 12
39 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 14-Nov-18 MON 26-Nov-18 SAT 12
39 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 14-Nov-18 WED 26-Nov-18 MON 12
39 KMTC SKY HOPE 1817 14-Nov-18 WED 26-Nov-18 MON 12
39 KMTC TRIUMPH V.1819N 15-Nov-18 WED 27-Nov-18 MON 12
39 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 18-Nov-18 THU 30-Nov-18 TUE 12
40 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 19-Nov-18 SUN 01-Dec-18 FRI 12
HAIPHONG to KWANGYANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
37 KMTC SKY HOPE 1816 04-Nov-18 WED 11-Nov-18 WED 7
38 KMTC SUNNY IRIS 1825 11-Nov-18 WED 18-Nov-18 WED 7
39 KMTC SKY HOPE 1817 18-Nov-18 WED 25-Nov-18 WED 7
37 KMTC HONGKONG VOYAGER 83 06-Nov-18 MON 12-Nov-18 SUN 6
38 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 13-Nov-18 MON 19-Nov-18 SUN 6
39 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 20-Nov-18 MON 26-Nov-18 SUN 6
HAIPHONG to QINZHOU
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
45 TSL LANTAU BRIDE 18011N 04-Nov-18 SUN 05-Nov-18 MON 1
46 TSL HANSE ENDURANCE 18010N 11-Nov-18 SUN 12-Nov-18 MON 1
47 TSL LANTAU BEE 18009N 18-Nov-18 SUN 19-Nov-18 MON 1
45 TSL LANTAU BRIDE 18011N 04-Nov-18 SUN 05-Nov-18 MON 1
46 TSL HANSE ENDURANCE 18010N 11-Nov-18 SUN 12-Nov-18 MON 1
47 TSL LANTAU BEE 18009N 18-Nov-18 SUN 19-Nov-18 MON 1
45 SITC SITC JAKARTA 1811N 07-Nov-18 WED 08-Nov-18 THU 1
46 SITC SITC HANSHIN 1811N 14-Nov-18 WED 15-Nov-18 THU 1
47 SITC SITC LIAONING 1821N 21-Nov-18 WED 22-Nov-18 THU 1
45 SITC SITC JAKARTA 1811N 07-Nov-18 WED 08-Nov-18 THU 1
46 SITC SITC HANSHIN 1811N 14-Nov-18 WED 15-Nov-18 THU 1
47 SITC SITC LIAONING 1821N 21-Nov-18 WED 22-Nov-18 THU 1
44 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 01-Nov-18 THU 07-Nov-18 WED 6
44 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 03-Nov-18 SAT 09-Nov-18 FRI 7
45 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 08-Nov-18 THU 14-Nov-18 WED 6
45 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 10-Nov-18 SAT 16-Nov-18 FRI 7
46 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 15-Nov-18 THU 21-Nov-18 WED 6
46 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 17-Nov-18 SAT 23-Nov-18 FRI 7
44 IAL SINAR BATAM 146 03-Nov-18 SAT 04-Nov-18 SUN 1
45 IAL HUNSA BHUM 421 10-Nov-18 SAT 11-Nov-18 SUN 1
46 IAL PACITA 24 17-Nov-18 SAT 18-Nov-18 SUN 1
47 IAL RATANA THIDA 124 24-Nov-18 SAT 25-Nov-18 SUN 1
HAIPHONG to SHEKOU
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
45 TSL LANTAU BRIDE 18011N 04-Nov-18 SUN 07-Nov-18 WED 3
46 TSL HANSE ENDURANCE 18010N 11-Nov-18 SUN 14-Nov-18 WED 3
47 TSL LANTAU BEE 18009N 18-Nov-18 SUN 21-Nov-18 WED 3
45 TSL LANTAU BRIDE 18011N 04-Nov-18 SUN 07-Nov-18 WED 3
46 TSL HANSE ENDURANCE 18010N 11-Nov-18 SUN 14-Nov-18 WED 3
47 TSL LANTAU BEE 18009N 18-Nov-18 SUN 21-Nov-18 WED 3
45 SITC SITC INCHON 1817N 06-Nov-18 TUE 10-Nov-18 SAT 4
46 SITC PERTH BRIDGE 1817N 13-Nov-18 TUE 17-Nov-18 SAT 4
47 SITC VAN HARMONY 1819N 20-Nov-18 TUE 24-Nov-18 SAT 4
45 SITC SITC JAKARTA 1811N 07-Nov-18 WED 09-Nov-18 FRI 2
46 SITC SITC HANSHIN 1811N 14-Nov-18 WED 16-Nov-18 FRI 2
47 SITC SITC LIAONING 1821N 21-Nov-18 WED 23-Nov-18 FRI 2
44 SITC SITC NAGOYA 1817N 01-Nov-18 THU 02-Nov-18 FRI 1
45 SITC SITC YOKKAICHI 1815N 08-Nov-18 THU 09-Nov-18 FRI 1
46 SITC SITC OSAKA 1819N 15-Nov-18 THU 16-Nov-18 FRI 1
47 SITC SITC NAGOYA 1819N 22-Nov-18 THU 23-Nov-18 FRI 1
44 SITC SINOKOR HONGKONG 0174E 03-Nov-18 SAT 04-Nov-18 SUN 1
45 SITC DONGJIN AUBE 0044E 10-Nov-18 SAT 11-Nov-18 SUN 1
46 SITC SINOKOR HONGKONG 0175E 17-Nov-18 SAT 18-Nov-18 SUN 1
47 SITC DONGJIN AUBE 0045E 24-Nov-18 SAT 25-Nov-18 SUN 1
45 SITC EPONYMA 1817N 04-Nov-18 SUN 05-Nov-18 MON 1
46 SITC SITC WEIHAI 1815N 11-Nov-18 SUN 12-Nov-18 MON 1
47 SITC SITC YANTAI 1815N 18-Nov-18 SUN 19-Nov-18 MON 1
48 SITC REFLECTION 1729N 25-Nov-18 SUN 26-Nov-18 MON 1
45 SITC SITC INCHON 1817N 06-Nov-18 TUE 10-Nov-18 SAT 4
46 SITC PERTH BRIDGE 1817N 13-Nov-18 TUE 17-Nov-18 SAT 4
47 SITC VAN HARMONY 1819N 20-Nov-18 TUE 24-Nov-18 SAT 4
45 SITC SITC JAKARTA 1811N 07-Nov-18 WED 09-Nov-18 FRI 2
46 SITC SITC HANSHIN 1811N 14-Nov-18 WED 16-Nov-18 FRI 2
47 SITC SITC LIAONING 1821N 21-Nov-18 WED 23-Nov-18 FRI 2
44 SITC SITC NAGOYA 1817N 01-Nov-18 THU 02-Nov-18 FRI 1
45 SITC SITC YOKKAICHI 1815N 08-Nov-18 THU 09-Nov-18 FRI 1
46 SITC SITC OSAKA 1819N 15-Nov-18 THU 16-Nov-18 FRI 1
47 SITC SITC NAGOYA 1819N 22-Nov-18 THU 23-Nov-18 FRI 1
44 SITC SINOKOR HONGKONG 0174E 03-Nov-18 SAT 04-Nov-18 SUN 1
45 SITC DONGJIN AUBE 0044E 10-Nov-18 SAT 11-Nov-18 SUN 1
46 SITC SINOKOR HONGKONG 0175E 17-Nov-18 SAT 18-Nov-18 SUN 1
47 SITC DONGJIN AUBE 0045E 24-Nov-18 SAT 25-Nov-18 SUN 1
45 SITC EPONYMA 1817N 04-Nov-18 SUN 05-Nov-18 MON 1
46 SITC SITC WEIHAI 1815N 11-Nov-18 SUN 12-Nov-18 MON 1
47 SITC SITC YANTAI 1815N 18-Nov-18 SUN 19-Nov-18 MON 1
48 SITC REFLECTION 1819N 25-Nov-18 SUN 26-Nov-18 MON 1
44 HEUNG A SUNNY CLOVER 1812N 01-Nov-18 THU 03-Nov-18 SAT 2
44 HEUNG A SUNNY ROSE 1812N 03-Nov-18 SAT 05-Nov-18 MON 2
45 HEUNG A SINOKOR HONGKONG 0174E 05-Nov-18 MON 06-Nov-18 TUE 1
45 HEUNG A TRIUMPH 1812N 07-Nov-18 WED 09-Nov-18 FRI 2
45 HEUNG A SUNNY CAMELLIA 1813N 08-Nov-18 THU 10-Nov-18 SAT 2
45 HEUNG A PEGASUS UNIX 0018N 10-Nov-18 SAT 12-Nov-18 MON 2
46 HEUNG A DONGJIN AUBE 0044E 12-Nov-18 MON 13-Nov-18 TUE 1
46 HEUNG A TRIDENT 1813N 14-Nov-18 WED 16-Nov-18 FRI 2
46 HEUNG A SUNNY CLOVER 1813N 15-Nov-18 THU 17-Nov-18 SAT 2
46 HEUNG A SUNNY ROSE 1813N 17-Nov-18 SAT 19-Nov-18 MON 2
47 HEUNG A SINOKOR HONGKONG 0175E 19-Nov-18 MON 20-Nov-18 TUE 1
44 DONGYOUNG SUNNY ROSE 1812N 03-Nov-18 SAT 04-Nov-18 SUN 1
45 DONGYOUNG PEGASUS UNIX 0018N 10-Nov-18 SAT 11-Nov-18 SUN 1
46 DONGYOUNG SUNNY ROSE 1813N 17-Nov-18 SAT 18-Nov-18 SUN 1
44 SINOKOR WAN HAI 205 471N 01-Nov-18 THU 02-Nov-18 FRI 1
44 SINOKOR SUNNY ROSE 1812N 03-Nov-18 SAT 05-Nov-18 MON 2
44 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0174E 03-Nov-18 SAT 05-Nov-18 MON 2
45 SINOKOR TRIUMPH 1812N 07-Nov-18 WED 09-Nov-18 FRI 2
45 SINOKOR WAN HAI 203 464N 08-Nov-18 THU 09-Nov-18 FRI 1
45 SINOKOR PEGASUS UNIX 0018N 10-Nov-18 SAT 12-Nov-18 MON 2
45 SINOKOR DONGJIN AUBE 0044E 10-Nov-18 SAT 12-Nov-18 MON 2
45 ONE MOL HOPE 050N 05-Nov-18 MON 07-Nov-18 WED 2
46 ONE SIMA PRESTIGE 132N 12-Nov-18 MON 14-Nov-18 WED 2
47 ONE MOL HOPE 051N 19-Nov-18 MON 21-Nov-18 WED 2
44 IAL SINAR BATAM 146 03-Nov-18 SAT 07-Nov-18 WED 4
45 IAL HUNSA BHUM 421 10-Nov-18 SAT 14-Nov-18 WED 4
46 IAL PACITA 24 17-Nov-18 SAT 21-Nov-18 WED 4
47 IAL RATANA THIDA 124 24-Nov-18 SAT 28-Nov-18 WED 4
to
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
1 2 3 8
Thông báo nghỉ lễ Quốc Khánh 02/09/2018
HAIPHONG to BUSAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
36 CKL SUNNY IRIS 1824N 02-Nov-18 FRI 10-Nov-18 SAT 8
37 CKL KOTA WANGSA 0017N 06-Nov-18 TUE 14-Nov-18 WED 8
37 CKL SKY HOPE 1816N 10-Nov-18 SAT 16-Nov-18 FRI 6
38 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 11-Nov-18 SUN 17-Nov-18 SAT 6
38 CKL SUNNY IRIS 1825N 14-Nov-18 WED 22-Nov-18 THU 8
39 CKL KOTA WANGSA 0018N 18-Nov-18 SUN 26-Nov-18 MON 8
39 CKL SKY HOPE 1817N 21-Nov-18 WED 27-Nov-18 TUE 6
40 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 25-Nov-18 SUN 01-Dec-18 SAT 6
36 DONGJIN KHARIS HERITAGE 1726N 11-Nov-18 FRI 18-Nov-18 FRI 7
37 DONGJIN HONGKONG VOYAGER 0083N 18-Nov-18 MON 24-Nov-18 SUN 6
37 DONGJIN TRIUMPH 1818N 25-Nov-18 THU 03-Dec-18 FRI 8
39 DONGJIN KHARIS HERITAGE 1727N 01-Nov-18 FRI 08-Nov-18 FRI 7
36 KMTC KING CRIMSON V.019N 01-Nov-18 WED 09-Nov-18 THU 8
37 KMTC FRISIA NUERNBERG V.081N 08-Nov-18 WED 16-Nov-18 THU 8
38 KMTC KING CRIMSON V.020N 15-Nov-18 WED 23-Nov-18 THU 8
39 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 22-Nov-18 WED 30-Nov-18 THU 8
36 KMTC SUNNY IRIS 1824 01-Nov-18 WED 07-Nov-18 TUE 6
37 KMTC SKY HOPE 1816 08-Nov-18 WED 14-Nov-18 TUE 6
38 KMTC SUNNY IRIS 1825 15-Nov-18 WED 21-Nov-18 TUE 6
39 KMTC SKY HOPE 1817 22-Nov-18 WED 28-Nov-18 TUE 6
36 KMTC TRIDENT 1818 11-Nov-18 WED 18-Nov-18 WED 7
37 KMTC TRIUMPH V.1818N 18-Nov-18 WED 25-Nov-18 WED 7
38 KMTC TRIDENT 1819 25-Nov-18 WED 02-Dec-18 WED 7
36 KMTC SUNNY CALLA 1816 05-Nov-18 THU 12-Nov-18 THU 7
37 KMTC SUNNY CAMELLIA 1819 12-Nov-18 THU 19-Nov-18 THU 7
38 KMTC SUNNY CALLA 1817 19-Nov-18 THU 26-Nov-18 THU 7
39 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 15-Nov-18 THU 29-Nov-18 THU 14
36 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 22-Nov-18 SUN 06-Dec-18 SUN 14
39 KMTC KOTA WANGSA V.018N 06-Nov-18 SUN 20-Nov-18 SUN 14
40 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 13-Nov-18 SUN 27-Nov-18 SUN 14
36 KMTC SUNNY CANNA 1817 20-Nov-18 MON 26-Nov-18 SUN 6
37 KMTC HONGKONG VOYAGER 83 27-Nov-18 MON 03-Dec-18 SUN 6
HAIPHONG to OSAKA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
36 CKL SUNNY IRIS 1824N 02-Nov-18 FRI 15-Nov-18 THU 13
37 CKL KOTA WANGSA 0017N 06-Nov-18 TUE 19-Nov-18 MON 13
37 CKL SKY HOPE 1816N 10-Nov-18 SAT 21-Nov-18 WED 11
38 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 11-Nov-18 SUN 22-Nov-18 THU 11
38 CKL SUNNY IRIS 1825N 14-Nov-18 WED 27-Nov-18 TUE 13
39 CKL KOTA WANGSA 0018N 18-Nov-18 SUN 01-Dec-18 SAT 13
39 CKL SKY HOPE 1817N 21-Nov-18 WED 02-Dec-18 SUN 11
40 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 25-Nov-18 SUN 06-Dec-18 THU 11
36 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 21-Nov-18 SUN 03-Dec-18 FRI 12
36 KMTC SUNNY CANNA 1817 21-Nov-18 MON 03-Dec-18 SAT 12
36 KMTC KING CRIMSON V.019N 21-Nov-18 WED 03-Dec-18 MON 12
36 KMTC SUNNY IRIS 1824 22-Nov-18 WED 04-Dec-18 MON 12
36 KMTC TRIDENT 1818 25-Nov-18 WED 07-Dec-18 MON 12
37 KMTC TRIUMPH V.1818N 01-Nov-18 WED 13-Nov-18 MON 12
37 KMTC SUNNY CAMELLIA 1819 04-Nov-18 THU 16-Nov-18 TUE 12
38 KMTC STARSHIP AQUILA 1815 05-Nov-18 SUN 17-Nov-18 FRI 12
38 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 07-Nov-18 MON 19-Nov-18 SAT 12
38 KMTC KING CRIMSON V.020N 07-Nov-18 WED 19-Nov-18 MON 12
38 KMTC SUNNY IRIS 1825 07-Nov-18 WED 19-Nov-18 MON 12
38 KMTC TRIDENT 1819 08-Nov-18 WED 20-Nov-18 MON 12
38 KMTC SUNNY CALLA 1817 11-Nov-18 THU 23-Nov-18 TUE 12
39 KMTC KOTA WANGSA V.018N 12-Nov-18 SUN 24-Nov-18 FRI 12
39 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 14-Nov-18 MON 26-Nov-18 SAT 12
39 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 14-Nov-18 WED 26-Nov-18 MON 12
39 KMTC SKY HOPE 1817 14-Nov-18 WED 26-Nov-18 MON 12
39 KMTC TRIUMPH V.1819N 15-Nov-18 WED 27-Nov-18 MON 12
39 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 18-Nov-18 THU 30-Nov-18 TUE 12
40 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 19-Nov-18 SUN 01-Dec-18 FRI 12
HAIPHONG to KOBE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
36 CKL SUNNY IRIS 1824N 02-Nov-18 FRI 15-Nov-18 THU 13
37 CKL KOTA WANGSA 0017N 06-Nov-18 TUE 19-Nov-18 MON 13
37 CKL SKY HOPE 1816N 10-Nov-18 SAT 21-Nov-18 WED 11
38 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 11-Nov-18 SUN 22-Nov-18 THU 11
38 CKL SUNNY IRIS 1825N 14-Nov-18 WED 27-Nov-18 TUE 13
39 CKL KOTA WANGSA 0018N 18-Nov-18 SUN 01-Dec-18 SAT 13
39 CKL SKY HOPE 1817N 21-Nov-18 WED 02-Dec-18 SUN 11
40 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 25-Nov-18 SUN 06-Dec-18 THU 11
36 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 21-Nov-18 SUN 02-Dec-18 THU 11
36 KMTC SUNNY CANNA 1817 21-Nov-18 MON 02-Dec-18 FRI 11
36 KMTC KING CRIMSON V.019N 21-Nov-18 WED 02-Dec-18 SUN 11
36 KMTC SUNNY IRIS 1824 22-Nov-18 WED 03-Dec-18 SUN 11
36 KMTC TRIDENT 1818 25-Nov-18 WED 06-Dec-18 SUN 11
37 KMTC TRIUMPH V.1818N 01-Nov-18 WED 12-Nov-18 SUN 11
37 KMTC SUNNY CAMELLIA 1819 04-Nov-18 THU 15-Nov-18 MON 11
38 KMTC STARSHIP AQUILA 1815 05-Nov-18 SUN 16-Nov-18 THU 11
38 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 07-Nov-18 MON 18-Nov-18 FRI 11
38 KMTC KING CRIMSON V.020N 07-Nov-18 WED 18-Nov-18 SUN 11
38 KMTC SUNNY IRIS 1825 07-Nov-18 WED 18-Nov-18 SUN 11
38 KMTC TRIDENT 1819 08-Nov-18 WED 19-Nov-18 SUN 11
38 KMTC SUNNY CALLA 1817 11-Nov-18 THU 22-Nov-18 MON 11
39 KMTC KOTA WANGSA V.018N 12-Nov-18 SUN 23-Nov-18 THU 11
39 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 14-Nov-18 MON 25-Nov-18 FRI 11
39 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 14-Nov-18 WED 25-Nov-18 SUN 11
39 KMTC SKY HOPE 1817 14-Nov-18 WED 25-Nov-18 SUN 11
39 KMTC TRIUMPH V.1819N 15-Nov-18 WED 26-Nov-18 SUN 11
39 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 18-Nov-18 THU 29-Nov-18 MON 11
40 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 19-Nov-18 SUN 30-Nov-18 THU 11
HAIPHONG to TOKYO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
36 CKL SUNNY IRIS 1824N 02-Nov-18 FRI 15-Nov-18 THU 13
37 CKL KOTA WANGSA 0017N 06-Nov-18 TUE 19-Nov-18 MON 13
37 CKL SKY HOPE 1816N 10-Nov-18 SAT 21-Nov-18 WED 11
38 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 11-Nov-18 SUN 22-Nov-18 THU 11
38 CKL SUNNY IRIS 1825N 14-Nov-18 WED 27-Nov-18 TUE 13
39 CKL KOTA WANGSA 0018N 18-Nov-18 SUN 01-Dec-18 SAT 13
39 CKL SKY HOPE 1817N 21-Nov-18 WED 02-Dec-18 SUN 11
40 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 25-Nov-18 SUN 06-Dec-18 THU 11
36 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 21-Nov-18 SUN 03-Dec-18 FRI 12
36 KMTC SUNNY CANNA 1817 21-Nov-18 MON 03-Dec-18 SAT 12
36 KMTC KING CRIMSON V.019N 21-Nov-18 WED 03-Dec-18 MON 12
36 KMTC SUNNY IRIS 1824 22-Nov-18 WED 04-Dec-18 MON 12
36 KMTC TRIDENT 1818 25-Nov-18 WED 07-Dec-18 MON 12
37 KMTC TRIUMPH V.1818N 01-Nov-18 WED 13-Nov-18 MON 12
37 KMTC SUNNY CAMELLIA 1819 04-Nov-18 THU 16-Nov-18 TUE 12
38 KMTC STARSHIP AQUILA 1815 05-Nov-18 SUN 17-Nov-18 FRI 12
38 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 07-Nov-18 MON 19-Nov-18 SAT 12
38 KMTC KING CRIMSON V.020N 07-Nov-18 WED 19-Nov-18 MON 12
38 KMTC SUNNY IRIS 1825 07-Nov-18 WED 19-Nov-18 MON 12
38 KMTC TRIDENT 1819 08-Nov-18 WED 20-Nov-18 MON 12
38 KMTC SUNNY CALLA 1817 11-Nov-18 THU 23-Nov-18 TUE 12
39 KMTC KOTA WANGSA V.018N 12-Nov-18 SUN 24-Nov-18 FRI 12
39 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 14-Nov-18 MON 26-Nov-18 SAT 12
39 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 14-Nov-18 WED 26-Nov-18 MON 12
39 KMTC SKY HOPE 1817 14-Nov-18 WED 26-Nov-18 MON 12
39 KMTC TRIUMPH V.1819N 15-Nov-18 WED 27-Nov-18 MON 12
39 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 18-Nov-18 THU 30-Nov-18 TUE 12
40 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 19-Nov-18 SUN 01-Dec-18 FRI 12
HAIPHONG to HAKATA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
36 CKL SUNNY IRIS 1824N 02-Nov-18 FRI 16-Nov-18 FRI 14
37 CKL KOTA WANGSA 0017N 06-Nov-18 TUE 20-Nov-18 TUE 14
37 CKL SKY HOPE 1816N 10-Nov-18 SAT 22-Nov-18 THU 12
38 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 11-Nov-18 SUN 23-Nov-18 FRI 12
38 CKL SUNNY IRIS 1825N 14-Nov-18 WED 28-Nov-18 WED 14
39 CKL KOTA WANGSA 0018N 18-Nov-18 SUN 02-Dec-18 SUN 14
39 CKL SKY HOPE 1817N 21-Nov-18 WED 03-Dec-18 MON 12
40 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 25-Nov-18 SUN 07-Dec-18 FRI 12
36 KMTC CAPE FLINT V.005N 08-Nov-18 THU 16-Nov-18 FRI 8
37 KMTC WAN HAI 203 V.467N 11-Nov-18 THU 19-Nov-18 FRI 8
38 KMTC WAN HAI 213 V.334N 12-Nov-18 THU 20-Nov-18 FRI 8
39 KMTC CAPE FLINT V.006N 14-Nov-18 THU 22-Nov-18 FRI 8
HAIPHONG to YOKOHAMA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
36 CKL SKY HOPE 1815N 03-Nov-18 SUN 16-Nov-18 SAT 13
36 CKL STARSHIP AQUILA 1814N 08-Nov-18 MON 21-Nov-18 SUN 13
36 CKL SUNNY IRIS 1824N 10-Nov-18 FRI 25-Nov-18 SAT 15
37 CKL KOTA WANGSA 0017N 17-Nov-18 TUE 02-Dec-18 WED 15
37 CKL SKY HOPE 1816N 22-Nov-18 SAT 05-Dec-18 FRI 13
38 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 24-Nov-18 SUN 07-Dec-18 SAT 13
39 CKL KOTA WANGSA 0018N 01-Nov-18 SUN 16-Nov-18 MON 15
39 CKL SKY HOPE 1817N 02-Nov-18 WED 15-Nov-18 TUE 13
40 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 05-Nov-18 SUN 18-Nov-18 SAT 13
36 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 21-Nov-18 SUN 03-Dec-18 FRI 12
36 KMTC SUNNY CANNA 1817 21-Nov-18 MON 03-Dec-18 SAT 12
36 KMTC KING CRIMSON V.019N 21-Nov-18 WED 03-Dec-18 MON 12
36 KMTC SUNNY IRIS 1824 22-Nov-18 WED 04-Dec-18 MON 12
36 KMTC TRIDENT 1818 25-Nov-18 WED 07-Dec-18 MON 12
37 KMTC TRIUMPH V.1818N 01-Nov-18 WED 13-Nov-18 MON 12
37 KMTC SUNNY CAMELLIA 1819 04-Nov-18 THU 16-Nov-18 TUE 12
38 KMTC STARSHIP AQUILA 1815 05-Nov-18 SUN 17-Nov-18 FRI 12
38 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 07-Nov-18 MON 19-Nov-18 SAT 12
38 KMTC KING CRIMSON V.020N 07-Nov-18 WED 19-Nov-18 MON 12
38 KMTC SUNNY IRIS 1825 07-Nov-18 WED 19-Nov-18 MON 12
38 KMTC TRIDENT 1819 08-Nov-18 WED 20-Nov-18 MON 12
38 KMTC SUNNY CALLA 1817 11-Nov-18 THU 23-Nov-18 TUE 12
39 KMTC KOTA WANGSA V.018N 12-Nov-18 SUN 24-Nov-18 FRI 12
39 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 14-Nov-18 MON 26-Nov-18 SAT 12
39 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 14-Nov-18 WED 26-Nov-18 MON 12
39 KMTC SKY HOPE 1817 14-Nov-18 WED 26-Nov-18 MON 12
39 KMTC TRIUMPH V.1819N 15-Nov-18 WED 27-Nov-18 MON 12
39 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 18-Nov-18 THU 30-Nov-18 TUE 12
40 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 19-Nov-18 SUN 01-Dec-18 FRI 12
HAIPHONG to LIANYUNGANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
36 CKL SKY HOPE 1815N 08-Nov-18 SUN 26-Nov-18 THU 18
36 CKL STARSHIP AQUILA 1814N 09-Nov-18 MON 25-Nov-18 WED 16
36 CKL SUNNY IRIS 1824N 12-Nov-18 FRI 30-Nov-18 TUE 18
37 CKL KOTA WANGSA 0017N 16-Nov-18 TUE 02-Dec-18 THU 16
37 CKL SKY HOPE 1816N 19-Nov-18 SAT 07-Dec-18 WED 18
38 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 22-Nov-18 SUN 08-Dec-18 TUE 16
38 CKL SUNNY IRIS 1825N 23-Nov-18 WED 11-Dec-18 SUN 18
39 CKL SKY HOPE 1817N 03-Nov-18 WED 21-Nov-18 SUN 18
40 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 10-Nov-18 SUN 26-Nov-18 TUE 16
36 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 21-Nov-18 SUN 05-Dec-18 SUN 14
36 KMTC SUNNY CANNA 1817 21-Nov-18 MON 05-Dec-18 MON 14
36 KMTC KING CRIMSON V.019N 21-Nov-18 WED 05-Dec-18 WED 14
36 KMTC SUNNY IRIS 1824 22-Nov-18 WED 06-Dec-18 WED 14
36 KMTC TRIDENT 1818 25-Nov-18 WED 09-Dec-18 WED 14
37 KMTC KOTA WANGSA V.017N 07-Nov-18 SUN 21-Nov-18 SUN 14
37 KMTC HONGKONG VOYAGER 83 14-Nov-18 MON 28-Nov-18 MON 14
37 KMTC FRISIA NUERNBERG V.081N 21-Nov-18 WED 05-Dec-18 WED 14
37 KMTC TRIUMPH V.1818N 07-Nov-18 WED 21-Nov-18 WED 14
37 KMTC SUNNY CAMELLIA 1819 14-Nov-18 THU 28-Nov-18 THU 14
38 KMTC STARSHIP AQUILA 1815 21-Nov-18 SUN 05-Dec-18 SUN 14
38 KMTC KING CRIMSON V.020N 07-Nov-18 WED 21-Nov-18 WED 14
38 KMTC SUNNY IRIS 1825 14-Nov-18 WED 28-Nov-18 WED 14
38 KMTC TRIDENT 1819 21-Nov-18 WED 05-Dec-18 WED 14
39 KMTC KOTA WANGSA V.018N 07-Nov-18 SUN 21-Nov-18 SUN 14
39 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 14-Nov-18 MON 28-Nov-18 MON 14
39 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 21-Nov-18 WED 05-Dec-18 WED 14
39 KMTC TRIUMPH V.1819N 07-Nov-18 WED 21-Nov-18 WED 14
39 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 14-Nov-18 THU 28-Nov-18 THU 14
40 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 21-Nov-18 SUN 05-Dec-18 SUN 14
HAIPHONG to INCHEON
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
36 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0180E 17-Nov-18 SAT 23-Nov-18 FRI 6
37 DONGJIN TRIUMPH 1818N 24-Nov-18 THU 30-Nov-18 WED 6
37 DONGJIN DONGJIN AUBE 0050E 01-Nov-18 SAT 08-Nov-18 SAT 7
38 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0181E 08-Nov-18 SAT 14-Nov-18 FRI 6
39 DONGJIN TRIUMPH 1819N 15-Nov-18 THU 21-Nov-18 WED 6
39 DONGJIN DONGJIN AUBE 0051E 22-Nov-18 SAT 29-Nov-18 SAT 7
37 KMTC FRISIA NUERNBERG V.081N 07-Nov-18 WED 13-Nov-18 TUE 6
38 KMTC KING CRIMSON V.020N 14-Nov-18 WED 20-Nov-18 TUE 6
39 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 21-Nov-18 WED 27-Nov-18 TUE 6
36 KMTC TRIDENT 1818 25-Nov-18 WED 01-Dec-18 TUE 6
37 KMTC TRIUMPH V.1818N 22-Nov-18 WED 28-Nov-18 TUE 6
39 KMTC TRIUMPH V.1819N 04-Nov-18 WED 10-Nov-18 TUE 6
36 KMTC SUNNY CALLA 1816 05-Nov-18 THU 11-Nov-18 WED 6
37 KMTC SUNNY CAMELLIA 1819 12-Nov-18 THU 18-Nov-18 WED 6
38 KMTC SUNNY CALLA 1817 19-Nov-18 THU 25-Nov-18 WED 6
39 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 01-Nov-18 THU 08-Nov-18 THU 7
36 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 08-Nov-18 SUN 14-Nov-18 SAT 6
37 KMTC KOTA WANGSA V.017N 15-Nov-18 SUN 21-Nov-18 SAT 6
38 KMTC STARSHIP AQUILA 1815 22-Nov-18 SUN 28-Nov-18 SAT 6
39 KMTC KOTA WANGSA V.018N 01-Nov-18 SUN 07-Nov-18 SAT 6
40 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 08-Nov-18 SUN 14-Nov-18 SAT 6
HAIPHONG to PYONGTEAK
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
35 DONGJIN DONGJIN AUBE 0049E 04-Nov-18 SAT 11-Nov-18 SAT 7
36 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0180E 05-Nov-18 SAT 12-Nov-18 SAT 7
37 DONGJIN DONGJIN AUBE 0050E 07-Nov-18 SAT 14-Nov-18 SAT 7
38 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0181E 07-Nov-18 SAT 14-Nov-18 SAT 7
39 DONGJIN DONGJIN AUBE 0051E 07-Nov-18 SAT 14-Nov-18 SAT 7
HAIPHONG to SHANGHAI
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
36 KMTC HAMBURG BAY V.25E 14-Nov-18 SUN 21-Nov-18 SUN 7
37 KMTC E.R. SWEDEN V.1802E 14-Nov-18 SUN 21-Nov-18 SUN 7
38 KMTC CONTI STOCKHOLM V.2E 15-Nov-18 SUN 22-Nov-18 SUN 7
39 KMTC E.R.AMSTERDAM V.E1803 18-Nov-18 SUN 25-Nov-18 SUN 7
40 KMTC IAN H V.3E 19-Nov-18 SUN 26-Nov-18 SUN 7
44 SITC SITC NAGOYA 1817N 01-Nov-18 THU 06-Nov-18 TUE 5
45 SITC SITC YOKKAICHI 1815N 08-Nov-18 THU 13-Nov-18 TUE 5
46 SITC SITC OSAKA 1819N 15-Nov-18 THU 20-Nov-18 TUE 5
47 SITC SITC NAGOYA 1819N 22-Nov-18 THU 27-Nov-18 TUE 5
HAIPHONG to NAGOYA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
36 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 21-Nov-18 SUN 03-Dec-18 FRI 12
36 KMTC SUNNY CANNA 1817 21-Nov-18 MON 03-Dec-18 SAT 12
36 KMTC KING CRIMSON V.019N 21-Nov-18 WED 03-Dec-18 MON 12
36 KMTC SUNNY IRIS 1824 22-Nov-18 WED 04-Dec-18 MON 12
36 KMTC TRIDENT 1818 25-Nov-18 WED 07-Dec-18 MON 12
37 KMTC TRIUMPH V.1818N 01-Nov-18 WED 13-Nov-18 MON 12
37 KMTC SUNNY CAMELLIA 1819 04-Nov-18 THU 16-Nov-18 TUE 12
38 KMTC STARSHIP AQUILA 1815 05-Nov-18 SUN 17-Nov-18 FRI 12
38 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 07-Nov-18 MON 19-Nov-18 SAT 12
38 KMTC KING CRIMSON V.020N 07-Nov-18 WED 19-Nov-18 MON 12
38 KMTC SUNNY IRIS 1825 07-Nov-18 WED 19-Nov-18 MON 12
38 KMTC TRIDENT 1819 08-Nov-18 WED 20-Nov-18 MON 12
38 KMTC SUNNY CALLA 1817 11-Nov-18 THU 23-Nov-18 TUE 12
39 KMTC KOTA WANGSA V.018N 12-Nov-18 SUN 24-Nov-18 FRI 12
39 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 14-Nov-18 MON 26-Nov-18 SAT 12
39 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 14-Nov-18 WED 26-Nov-18 MON 12
39 KMTC SKY HOPE 1817 14-Nov-18 WED 26-Nov-18 MON 12
39 KMTC TRIUMPH V.1819N 15-Nov-18 WED 27-Nov-18 MON 12
39 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 18-Nov-18 THU 30-Nov-18 TUE 12
40 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 19-Nov-18 SUN 01-Dec-18 FRI 12
HAIPHONG to KWANGYANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
37 KMTC SKY HOPE 1816 04-Nov-18 WED 11-Nov-18 WED 7
38 KMTC SUNNY IRIS 1825 11-Nov-18 WED 18-Nov-18 WED 7
39 KMTC SKY HOPE 1817 18-Nov-18 WED 25-Nov-18 WED 7
37 KMTC HONGKONG VOYAGER 83 06-Nov-18 MON 12-Nov-18 SUN 6
38 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 13-Nov-18 MON 19-Nov-18 SUN 6
39 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 20-Nov-18 MON 26-Nov-18 SUN 6
HAIPHONG to QINZHOU
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
45 TSL LANTAU BRIDE 18011N 04-Nov-18 SUN 05-Nov-18 MON 1
46 TSL HANSE ENDURANCE 18010N 11-Nov-18 SUN 12-Nov-18 MON 1
47 TSL LANTAU BEE 18009N 18-Nov-18 SUN 19-Nov-18 MON 1
45 TSL LANTAU BRIDE 18011N 04-Nov-18 SUN 05-Nov-18 MON 1
46 TSL HANSE ENDURANCE 18010N 11-Nov-18 SUN 12-Nov-18 MON 1
47 TSL LANTAU BEE 18009N 18-Nov-18 SUN 19-Nov-18 MON 1
45 SITC SITC JAKARTA 1811N 07-Nov-18 WED 08-Nov-18 THU 1
46 SITC SITC HANSHIN 1811N 14-Nov-18 WED 15-Nov-18 THU 1
47 SITC SITC LIAONING 1821N 21-Nov-18 WED 22-Nov-18 THU 1
45 SITC SITC JAKARTA 1811N 07-Nov-18 WED 08-Nov-18 THU 1
46 SITC SITC HANSHIN 1811N 14-Nov-18 WED 15-Nov-18 THU 1
47 SITC SITC LIAONING 1821N 21-Nov-18 WED 22-Nov-18 THU 1
44 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 01-Nov-18 THU 07-Nov-18 WED 6
44 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 03-Nov-18 SAT 09-Nov-18 FRI 7
45 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 08-Nov-18 THU 14-Nov-18 WED 6
45 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 10-Nov-18 SAT 16-Nov-18 FRI 7
46 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 15-Nov-18 THU 21-Nov-18 WED 6
46 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 17-Nov-18 SAT 23-Nov-18 FRI 7
44 IAL SINAR BATAM 146 03-Nov-18 SAT 04-Nov-18 SUN 1
45 IAL HUNSA BHUM 421 10-Nov-18 SAT 11-Nov-18 SUN 1
46 IAL PACITA 24 17-Nov-18 SAT 18-Nov-18 SUN 1
47 IAL RATANA THIDA 124 24-Nov-18 SAT 25-Nov-18 SUN 1
HAIPHONG to SHEKOU
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
45 TSL LANTAU BRIDE 18011N 04-Nov-18 SUN 07-Nov-18 WED 3
46 TSL HANSE ENDURANCE 18010N 11-Nov-18 SUN 14-Nov-18 WED 3
47 TSL LANTAU BEE 18009N 18-Nov-18 SUN 21-Nov-18 WED 3
45 TSL LANTAU BRIDE 18011N 04-Nov-18 SUN 07-Nov-18 WED 3
46 TSL HANSE ENDURANCE 18010N 11-Nov-18 SUN 14-Nov-18 WED 3
47 TSL LANTAU BEE 18009N 18-Nov-18 SUN 21-Nov-18 WED 3
45 SITC SITC INCHON 1817N 06-Nov-18 TUE 10-Nov-18 SAT 4
46 SITC PERTH BRIDGE 1817N 13-Nov-18 TUE 17-Nov-18 SAT 4
47 SITC VAN HARMONY 1819N 20-Nov-18 TUE 24-Nov-18 SAT 4
45 SITC SITC JAKARTA 1811N 07-Nov-18 WED 09-Nov-18 FRI 2
46 SITC SITC HANSHIN 1811N 14-Nov-18 WED 16-Nov-18 FRI 2
47 SITC SITC LIAONING 1821N 21-Nov-18 WED 23-Nov-18 FRI 2
44 SITC SITC NAGOYA 1817N 01-Nov-18 THU 02-Nov-18 FRI 1
45 SITC SITC YOKKAICHI 1815N 08-Nov-18 THU 09-Nov-18 FRI 1
46 SITC SITC OSAKA 1819N 15-Nov-18 THU 16-Nov-18 FRI 1
47 SITC SITC NAGOYA 1819N 22-Nov-18 THU 23-Nov-18 FRI 1
44 SITC SINOKOR HONGKONG 0174E 03-Nov-18 SAT 04-Nov-18 SUN 1
45 SITC DONGJIN AUBE 0044E 10-Nov-18 SAT 11-Nov-18 SUN 1
46 SITC SINOKOR HONGKONG 0175E 17-Nov-18 SAT 18-Nov-18 SUN 1
47 SITC DONGJIN AUBE 0045E 24-Nov-18 SAT 25-Nov-18 SUN 1
45 SITC EPONYMA 1817N 04-Nov-18 SUN 05-Nov-18 MON 1
46 SITC SITC WEIHAI 1815N 11-Nov-18 SUN 12-Nov-18 MON 1
47 SITC SITC YANTAI 1815N 18-Nov-18 SUN 19-Nov-18 MON 1
48 SITC REFLECTION 1729N 25-Nov-18 SUN 26-Nov-18 MON 1
45 SITC SITC INCHON 1817N 06-Nov-18 TUE 10-Nov-18 SAT 4
46 SITC PERTH BRIDGE 1817N 13-Nov-18 TUE 17-Nov-18 SAT 4
47 SITC VAN HARMONY 1819N 20-Nov-18 TUE 24-Nov-18 SAT 4
45 SITC SITC JAKARTA 1811N 07-Nov-18 WED 09-Nov-18 FRI 2
46 SITC SITC HANSHIN 1811N 14-Nov-18 WED 16-Nov-18 FRI 2
47 SITC SITC LIAONING 1821N 21-Nov-18 WED 23-Nov-18 FRI 2
44 SITC SITC NAGOYA 1817N 01-Nov-18 THU 02-Nov-18 FRI 1
45 SITC SITC YOKKAICHI 1815N 08-Nov-18 THU 09-Nov-18 FRI 1
46 SITC SITC OSAKA 1819N 15-Nov-18 THU 16-Nov-18 FRI 1
47 SITC SITC NAGOYA 1819N 22-Nov-18 THU 23-Nov-18 FRI 1
44 SITC SINOKOR HONGKONG 0174E 03-Nov-18 SAT 04-Nov-18 SUN 1
45 SITC DONGJIN AUBE 0044E 10-Nov-18 SAT 11-Nov-18 SUN 1
46 SITC SINOKOR HONGKONG 0175E 17-Nov-18 SAT 18-Nov-18 SUN 1
47 SITC DONGJIN AUBE 0045E 24-Nov-18 SAT 25-Nov-18 SUN 1
45 SITC EPONYMA 1817N 04-Nov-18 SUN 05-Nov-18 MON 1
46 SITC SITC WEIHAI 1815N 11-Nov-18 SUN 12-Nov-18 MON 1
47 SITC SITC YANTAI 1815N 18-Nov-18 SUN 19-Nov-18 MON 1
48 SITC REFLECTION 1819N 25-Nov-18 SUN 26-Nov-18 MON 1
44 HEUNG A SUNNY CLOVER 1812N 01-Nov-18 THU 03-Nov-18 SAT 2
44 HEUNG A SUNNY ROSE 1812N 03-Nov-18 SAT 05-Nov-18 MON 2
45 HEUNG A SINOKOR HONGKONG 0174E 05-Nov-18 MON 06-Nov-18 TUE 1
45 HEUNG A TRIUMPH 1812N 07-Nov-18 WED 09-Nov-18 FRI 2
45 HEUNG A SUNNY CAMELLIA 1813N 08-Nov-18 THU 10-Nov-18 SAT 2
45 HEUNG A PEGASUS UNIX 0018N 10-Nov-18 SAT 12-Nov-18 MON 2
46 HEUNG A DONGJIN AUBE 0044E 12-Nov-18 MON 13-Nov-18 TUE 1
46 HEUNG A TRIDENT 1813N 14-Nov-18 WED 16-Nov-18 FRI 2
46 HEUNG A SUNNY CLOVER 1813N 15-Nov-18 THU 17-Nov-18 SAT 2
46 HEUNG A SUNNY ROSE 1813N 17-Nov-18 SAT 19-Nov-18 MON 2
47 HEUNG A SINOKOR HONGKONG 0175E 19-Nov-18 MON 20-Nov-18 TUE 1
44 DONGYOUNG SUNNY ROSE 1812N 03-Nov-18 SAT 04-Nov-18 SUN 1
45 DONGYOUNG PEGASUS UNIX 0018N 10-Nov-18 SAT 11-Nov-18 SUN 1
46 DONGYOUNG SUNNY ROSE 1813N 17-Nov-18 SAT 18-Nov-18 SUN 1
44 SINOKOR WAN HAI 205 471N 01-Nov-18 THU 02-Nov-18 FRI 1
44 SINOKOR SUNNY ROSE 1812N 03-Nov-18 SAT 05-Nov-18 MON 2
44 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0174E 03-Nov-18 SAT 05-Nov-18 MON 2
45 SINOKOR TRIUMPH 1812N 07-Nov-18 WED 09-Nov-18 FRI 2
45 SINOKOR WAN HAI 203 464N 08-Nov-18 THU 09-Nov-18 FRI 1
45 SINOKOR PEGASUS UNIX 0018N 10-Nov-18 SAT 12-Nov-18 MON 2
45 SINOKOR DONGJIN AUBE 0044E 10-Nov-18 SAT 12-Nov-18 MON 2
45 ONE MOL HOPE 050N 05-Nov-18 MON 07-Nov-18 WED 2
46 ONE SIMA PRESTIGE 132N 12-Nov-18 MON 14-Nov-18 WED 2
47 ONE MOL HOPE 051N 19-Nov-18 MON 21-Nov-18 WED 2
44 IAL SINAR BATAM 146 03-Nov-18 SAT 07-Nov-18 WED 4
45 IAL HUNSA BHUM 421 10-Nov-18 SAT 14-Nov-18 WED 4
46 IAL PACITA 24 17-Nov-18 SAT 21-Nov-18 WED 4
47 IAL RATANA THIDA 124 24-Nov-18 SAT 28-Nov-18 WED 4
to
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
1 2 3 8
Cần tuyển nhân viên Môi giới Hải Quan làm việc tại Hải Phòng và HCM
HAIPHONG to BUSAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
36 CKL SUNNY IRIS 1824N 02-Nov-18 FRI 10-Nov-18 SAT 8
37 CKL KOTA WANGSA 0017N 06-Nov-18 TUE 14-Nov-18 WED 8
37 CKL SKY HOPE 1816N 10-Nov-18 SAT 16-Nov-18 FRI 6
38 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 11-Nov-18 SUN 17-Nov-18 SAT 6
38 CKL SUNNY IRIS 1825N 14-Nov-18 WED 22-Nov-18 THU 8
39 CKL KOTA WANGSA 0018N 18-Nov-18 SUN 26-Nov-18 MON 8
39 CKL SKY HOPE 1817N 21-Nov-18 WED 27-Nov-18 TUE 6
40 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 25-Nov-18 SUN 01-Dec-18 SAT 6
36 DONGJIN KHARIS HERITAGE 1726N 11-Nov-18 FRI 18-Nov-18 FRI 7
37 DONGJIN HONGKONG VOYAGER 0083N 18-Nov-18 MON 24-Nov-18 SUN 6
37 DONGJIN TRIUMPH 1818N 25-Nov-18 THU 03-Dec-18 FRI 8
39 DONGJIN KHARIS HERITAGE 1727N 01-Nov-18 FRI 08-Nov-18 FRI 7
36 KMTC KING CRIMSON V.019N 01-Nov-18 WED 09-Nov-18 THU 8
37 KMTC FRISIA NUERNBERG V.081N 08-Nov-18 WED 16-Nov-18 THU 8
38 KMTC KING CRIMSON V.020N 15-Nov-18 WED 23-Nov-18 THU 8
39 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 22-Nov-18 WED 30-Nov-18 THU 8
36 KMTC SUNNY IRIS 1824 01-Nov-18 WED 07-Nov-18 TUE 6
37 KMTC SKY HOPE 1816 08-Nov-18 WED 14-Nov-18 TUE 6
38 KMTC SUNNY IRIS 1825 15-Nov-18 WED 21-Nov-18 TUE 6
39 KMTC SKY HOPE 1817 22-Nov-18 WED 28-Nov-18 TUE 6
36 KMTC TRIDENT 1818 11-Nov-18 WED 18-Nov-18 WED 7
37 KMTC TRIUMPH V.1818N 18-Nov-18 WED 25-Nov-18 WED 7
38 KMTC TRIDENT 1819 25-Nov-18 WED 02-Dec-18 WED 7
36 KMTC SUNNY CALLA 1816 05-Nov-18 THU 12-Nov-18 THU 7
37 KMTC SUNNY CAMELLIA 1819 12-Nov-18 THU 19-Nov-18 THU 7
38 KMTC SUNNY CALLA 1817 19-Nov-18 THU 26-Nov-18 THU 7
39 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 15-Nov-18 THU 29-Nov-18 THU 14
36 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 22-Nov-18 SUN 06-Dec-18 SUN 14
39 KMTC KOTA WANGSA V.018N 06-Nov-18 SUN 20-Nov-18 SUN 14
40 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 13-Nov-18 SUN 27-Nov-18 SUN 14
36 KMTC SUNNY CANNA 1817 20-Nov-18 MON 26-Nov-18 SUN 6
37 KMTC HONGKONG VOYAGER 83 27-Nov-18 MON 03-Dec-18 SUN 6
HAIPHONG to OSAKA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
36 CKL SUNNY IRIS 1824N 02-Nov-18 FRI 15-Nov-18 THU 13
37 CKL KOTA WANGSA 0017N 06-Nov-18 TUE 19-Nov-18 MON 13
37 CKL SKY HOPE 1816N 10-Nov-18 SAT 21-Nov-18 WED 11
38 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 11-Nov-18 SUN 22-Nov-18 THU 11
38 CKL SUNNY IRIS 1825N 14-Nov-18 WED 27-Nov-18 TUE 13
39 CKL KOTA WANGSA 0018N 18-Nov-18 SUN 01-Dec-18 SAT 13
39 CKL SKY HOPE 1817N 21-Nov-18 WED 02-Dec-18 SUN 11
40 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 25-Nov-18 SUN 06-Dec-18 THU 11
36 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 21-Nov-18 SUN 03-Dec-18 FRI 12
36 KMTC SUNNY CANNA 1817 21-Nov-18 MON 03-Dec-18 SAT 12
36 KMTC KING CRIMSON V.019N 21-Nov-18 WED 03-Dec-18 MON 12
36 KMTC SUNNY IRIS 1824 22-Nov-18 WED 04-Dec-18 MON 12
36 KMTC TRIDENT 1818 25-Nov-18 WED 07-Dec-18 MON 12
37 KMTC TRIUMPH V.1818N 01-Nov-18 WED 13-Nov-18 MON 12
37 KMTC SUNNY CAMELLIA 1819 04-Nov-18 THU 16-Nov-18 TUE 12
38 KMTC STARSHIP AQUILA 1815 05-Nov-18 SUN 17-Nov-18 FRI 12
38 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 07-Nov-18 MON 19-Nov-18 SAT 12
38 KMTC KING CRIMSON V.020N 07-Nov-18 WED 19-Nov-18 MON 12
38 KMTC SUNNY IRIS 1825 07-Nov-18 WED 19-Nov-18 MON 12
38 KMTC TRIDENT 1819 08-Nov-18 WED 20-Nov-18 MON 12
38 KMTC SUNNY CALLA 1817 11-Nov-18 THU 23-Nov-18 TUE 12
39 KMTC KOTA WANGSA V.018N 12-Nov-18 SUN 24-Nov-18 FRI 12
39 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 14-Nov-18 MON 26-Nov-18 SAT 12
39 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 14-Nov-18 WED 26-Nov-18 MON 12
39 KMTC SKY HOPE 1817 14-Nov-18 WED 26-Nov-18 MON 12
39 KMTC TRIUMPH V.1819N 15-Nov-18 WED 27-Nov-18 MON 12
39 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 18-Nov-18 THU 30-Nov-18 TUE 12
40 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 19-Nov-18 SUN 01-Dec-18 FRI 12
HAIPHONG to KOBE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
36 CKL SUNNY IRIS 1824N 02-Nov-18 FRI 15-Nov-18 THU 13
37 CKL KOTA WANGSA 0017N 06-Nov-18 TUE 19-Nov-18 MON 13
37 CKL SKY HOPE 1816N 10-Nov-18 SAT 21-Nov-18 WED 11
38 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 11-Nov-18 SUN 22-Nov-18 THU 11
38 CKL SUNNY IRIS 1825N 14-Nov-18 WED 27-Nov-18 TUE 13
39 CKL KOTA WANGSA 0018N 18-Nov-18 SUN 01-Dec-18 SAT 13
39 CKL SKY HOPE 1817N 21-Nov-18 WED 02-Dec-18 SUN 11
40 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 25-Nov-18 SUN 06-Dec-18 THU 11
36 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 21-Nov-18 SUN 02-Dec-18 THU 11
36 KMTC SUNNY CANNA 1817 21-Nov-18 MON 02-Dec-18 FRI 11
36 KMTC KING CRIMSON V.019N 21-Nov-18 WED 02-Dec-18 SUN 11
36 KMTC SUNNY IRIS 1824 22-Nov-18 WED 03-Dec-18 SUN 11
36 KMTC TRIDENT 1818 25-Nov-18 WED 06-Dec-18 SUN 11
37 KMTC TRIUMPH V.1818N 01-Nov-18 WED 12-Nov-18 SUN 11
37 KMTC SUNNY CAMELLIA 1819 04-Nov-18 THU 15-Nov-18 MON 11
38 KMTC STARSHIP AQUILA 1815 05-Nov-18 SUN 16-Nov-18 THU 11
38 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 07-Nov-18 MON 18-Nov-18 FRI 11
38 KMTC KING CRIMSON V.020N 07-Nov-18 WED 18-Nov-18 SUN 11
38 KMTC SUNNY IRIS 1825 07-Nov-18 WED 18-Nov-18 SUN 11
38 KMTC TRIDENT 1819 08-Nov-18 WED 19-Nov-18 SUN 11
38 KMTC SUNNY CALLA 1817 11-Nov-18 THU 22-Nov-18 MON 11
39 KMTC KOTA WANGSA V.018N 12-Nov-18 SUN 23-Nov-18 THU 11
39 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 14-Nov-18 MON 25-Nov-18 FRI 11
39 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 14-Nov-18 WED 25-Nov-18 SUN 11
39 KMTC SKY HOPE 1817 14-Nov-18 WED 25-Nov-18 SUN 11
39 KMTC TRIUMPH V.1819N 15-Nov-18 WED 26-Nov-18 SUN 11
39 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 18-Nov-18 THU 29-Nov-18 MON 11
40 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 19-Nov-18 SUN 30-Nov-18 THU 11
HAIPHONG to TOKYO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
36 CKL SUNNY IRIS 1824N 02-Nov-18 FRI 15-Nov-18 THU 13
37 CKL KOTA WANGSA 0017N 06-Nov-18 TUE 19-Nov-18 MON 13
37 CKL SKY HOPE 1816N 10-Nov-18 SAT 21-Nov-18 WED 11
38 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 11-Nov-18 SUN 22-Nov-18 THU 11
38 CKL SUNNY IRIS 1825N 14-Nov-18 WED 27-Nov-18 TUE 13
39 CKL KOTA WANGSA 0018N 18-Nov-18 SUN 01-Dec-18 SAT 13
39 CKL SKY HOPE 1817N 21-Nov-18 WED 02-Dec-18 SUN 11
40 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 25-Nov-18 SUN 06-Dec-18 THU 11
36 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 21-Nov-18 SUN 03-Dec-18 FRI 12
36 KMTC SUNNY CANNA 1817 21-Nov-18 MON 03-Dec-18 SAT 12
36 KMTC KING CRIMSON V.019N 21-Nov-18 WED 03-Dec-18 MON 12
36 KMTC SUNNY IRIS 1824 22-Nov-18 WED 04-Dec-18 MON 12
36 KMTC TRIDENT 1818 25-Nov-18 WED 07-Dec-18 MON 12
37 KMTC TRIUMPH V.1818N 01-Nov-18 WED 13-Nov-18 MON 12
37 KMTC SUNNY CAMELLIA 1819 04-Nov-18 THU 16-Nov-18 TUE 12
38 KMTC STARSHIP AQUILA 1815 05-Nov-18 SUN 17-Nov-18 FRI 12
38 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 07-Nov-18 MON 19-Nov-18 SAT 12
38 KMTC KING CRIMSON V.020N 07-Nov-18 WED 19-Nov-18 MON 12
38 KMTC SUNNY IRIS 1825 07-Nov-18 WED 19-Nov-18 MON 12
38 KMTC TRIDENT 1819 08-Nov-18 WED 20-Nov-18 MON 12
38 KMTC SUNNY CALLA 1817 11-Nov-18 THU 23-Nov-18 TUE 12
39 KMTC KOTA WANGSA V.018N 12-Nov-18 SUN 24-Nov-18 FRI 12
39 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 14-Nov-18 MON 26-Nov-18 SAT 12
39 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 14-Nov-18 WED 26-Nov-18 MON 12
39 KMTC SKY HOPE 1817 14-Nov-18 WED 26-Nov-18 MON 12
39 KMTC TRIUMPH V.1819N 15-Nov-18 WED 27-Nov-18 MON 12
39 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 18-Nov-18 THU 30-Nov-18 TUE 12
40 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 19-Nov-18 SUN 01-Dec-18 FRI 12
HAIPHONG to HAKATA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
36 CKL SUNNY IRIS 1824N 02-Nov-18 FRI 16-Nov-18 FRI 14
37 CKL KOTA WANGSA 0017N 06-Nov-18 TUE 20-Nov-18 TUE 14
37 CKL SKY HOPE 1816N 10-Nov-18 SAT 22-Nov-18 THU 12
38 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 11-Nov-18 SUN 23-Nov-18 FRI 12
38 CKL SUNNY IRIS 1825N 14-Nov-18 WED 28-Nov-18 WED 14
39 CKL KOTA WANGSA 0018N 18-Nov-18 SUN 02-Dec-18 SUN 14
39 CKL SKY HOPE 1817N 21-Nov-18 WED 03-Dec-18 MON 12
40 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 25-Nov-18 SUN 07-Dec-18 FRI 12
36 KMTC CAPE FLINT V.005N 08-Nov-18 THU 16-Nov-18 FRI 8
37 KMTC WAN HAI 203 V.467N 11-Nov-18 THU 19-Nov-18 FRI 8
38 KMTC WAN HAI 213 V.334N 12-Nov-18 THU 20-Nov-18 FRI 8
39 KMTC CAPE FLINT V.006N 14-Nov-18 THU 22-Nov-18 FRI 8
HAIPHONG to YOKOHAMA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
36 CKL SKY HOPE 1815N 03-Nov-18 SUN 16-Nov-18 SAT 13
36 CKL STARSHIP AQUILA 1814N 08-Nov-18 MON 21-Nov-18 SUN 13
36 CKL SUNNY IRIS 1824N 10-Nov-18 FRI 25-Nov-18 SAT 15
37 CKL KOTA WANGSA 0017N 17-Nov-18 TUE 02-Dec-18 WED 15
37 CKL SKY HOPE 1816N 22-Nov-18 SAT 05-Dec-18 FRI 13
38 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 24-Nov-18 SUN 07-Dec-18 SAT 13
39 CKL KOTA WANGSA 0018N 01-Nov-18 SUN 16-Nov-18 MON 15
39 CKL SKY HOPE 1817N 02-Nov-18 WED 15-Nov-18 TUE 13
40 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 05-Nov-18 SUN 18-Nov-18 SAT 13
36 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 21-Nov-18 SUN 03-Dec-18 FRI 12
36 KMTC SUNNY CANNA 1817 21-Nov-18 MON 03-Dec-18 SAT 12
36 KMTC KING CRIMSON V.019N 21-Nov-18 WED 03-Dec-18 MON 12
36 KMTC SUNNY IRIS 1824 22-Nov-18 WED 04-Dec-18 MON 12
36 KMTC TRIDENT 1818 25-Nov-18 WED 07-Dec-18 MON 12
37 KMTC TRIUMPH V.1818N 01-Nov-18 WED 13-Nov-18 MON 12
37 KMTC SUNNY CAMELLIA 1819 04-Nov-18 THU 16-Nov-18 TUE 12
38 KMTC STARSHIP AQUILA 1815 05-Nov-18 SUN 17-Nov-18 FRI 12
38 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 07-Nov-18 MON 19-Nov-18 SAT 12
38 KMTC KING CRIMSON V.020N 07-Nov-18 WED 19-Nov-18 MON 12
38 KMTC SUNNY IRIS 1825 07-Nov-18 WED 19-Nov-18 MON 12
38 KMTC TRIDENT 1819 08-Nov-18 WED 20-Nov-18 MON 12
38 KMTC SUNNY CALLA 1817 11-Nov-18 THU 23-Nov-18 TUE 12
39 KMTC KOTA WANGSA V.018N 12-Nov-18 SUN 24-Nov-18 FRI 12
39 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 14-Nov-18 MON 26-Nov-18 SAT 12
39 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 14-Nov-18 WED 26-Nov-18 MON 12
39 KMTC SKY HOPE 1817 14-Nov-18 WED 26-Nov-18 MON 12
39 KMTC TRIUMPH V.1819N 15-Nov-18 WED 27-Nov-18 MON 12
39 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 18-Nov-18 THU 30-Nov-18 TUE 12
40 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 19-Nov-18 SUN 01-Dec-18 FRI 12
HAIPHONG to LIANYUNGANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
36 CKL SKY HOPE 1815N 08-Nov-18 SUN 26-Nov-18 THU 18
36 CKL STARSHIP AQUILA 1814N 09-Nov-18 MON 25-Nov-18 WED 16
36 CKL SUNNY IRIS 1824N 12-Nov-18 FRI 30-Nov-18 TUE 18
37 CKL KOTA WANGSA 0017N 16-Nov-18 TUE 02-Dec-18 THU 16
37 CKL SKY HOPE 1816N 19-Nov-18 SAT 07-Dec-18 WED 18
38 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 22-Nov-18 SUN 08-Dec-18 TUE 16
38 CKL SUNNY IRIS 1825N 23-Nov-18 WED 11-Dec-18 SUN 18
39 CKL SKY HOPE 1817N 03-Nov-18 WED 21-Nov-18 SUN 18
40 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 10-Nov-18 SUN 26-Nov-18 TUE 16
36 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 21-Nov-18 SUN 05-Dec-18 SUN 14
36 KMTC SUNNY CANNA 1817 21-Nov-18 MON 05-Dec-18 MON 14
36 KMTC KING CRIMSON V.019N 21-Nov-18 WED 05-Dec-18 WED 14
36 KMTC SUNNY IRIS 1824 22-Nov-18 WED 06-Dec-18 WED 14
36 KMTC TRIDENT 1818 25-Nov-18 WED 09-Dec-18 WED 14
37 KMTC KOTA WANGSA V.017N 07-Nov-18 SUN 21-Nov-18 SUN 14
37 KMTC HONGKONG VOYAGER 83 14-Nov-18 MON 28-Nov-18 MON 14
37 KMTC FRISIA NUERNBERG V.081N 21-Nov-18 WED 05-Dec-18 WED 14
37 KMTC TRIUMPH V.1818N 07-Nov-18 WED 21-Nov-18 WED 14
37 KMTC SUNNY CAMELLIA 1819 14-Nov-18 THU 28-Nov-18 THU 14
38 KMTC STARSHIP AQUILA 1815 21-Nov-18 SUN 05-Dec-18 SUN 14
38 KMTC KING CRIMSON V.020N 07-Nov-18 WED 21-Nov-18 WED 14
38 KMTC SUNNY IRIS 1825 14-Nov-18 WED 28-Nov-18 WED 14
38 KMTC TRIDENT 1819 21-Nov-18 WED 05-Dec-18 WED 14
39 KMTC KOTA WANGSA V.018N 07-Nov-18 SUN 21-Nov-18 SUN 14
39 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 14-Nov-18 MON 28-Nov-18 MON 14
39 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 21-Nov-18 WED 05-Dec-18 WED 14
39 KMTC TRIUMPH V.1819N 07-Nov-18 WED 21-Nov-18 WED 14
39 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 14-Nov-18 THU 28-Nov-18 THU 14
40 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 21-Nov-18 SUN 05-Dec-18 SUN 14
HAIPHONG to INCHEON
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
36 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0180E 17-Nov-18 SAT 23-Nov-18 FRI 6
37 DONGJIN TRIUMPH 1818N 24-Nov-18 THU 30-Nov-18 WED 6
37 DONGJIN DONGJIN AUBE 0050E 01-Nov-18 SAT 08-Nov-18 SAT 7
38 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0181E 08-Nov-18 SAT 14-Nov-18 FRI 6
39 DONGJIN TRIUMPH 1819N 15-Nov-18 THU 21-Nov-18 WED 6
39 DONGJIN DONGJIN AUBE 0051E 22-Nov-18 SAT 29-Nov-18 SAT 7
37 KMTC FRISIA NUERNBERG V.081N 07-Nov-18 WED 13-Nov-18 TUE 6
38 KMTC KING CRIMSON V.020N 14-Nov-18 WED 20-Nov-18 TUE 6
39 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 21-Nov-18 WED 27-Nov-18 TUE 6
36 KMTC TRIDENT 1818 25-Nov-18 WED 01-Dec-18 TUE 6
37 KMTC TRIUMPH V.1818N 22-Nov-18 WED 28-Nov-18 TUE 6
39 KMTC TRIUMPH V.1819N 04-Nov-18 WED 10-Nov-18 TUE 6
36 KMTC SUNNY CALLA 1816 05-Nov-18 THU 11-Nov-18 WED 6
37 KMTC SUNNY CAMELLIA 1819 12-Nov-18 THU 18-Nov-18 WED 6
38 KMTC SUNNY CALLA 1817 19-Nov-18 THU 25-Nov-18 WED 6
39 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 01-Nov-18 THU 08-Nov-18 THU 7
36 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 08-Nov-18 SUN 14-Nov-18 SAT 6
37 KMTC KOTA WANGSA V.017N 15-Nov-18 SUN 21-Nov-18 SAT 6
38 KMTC STARSHIP AQUILA 1815 22-Nov-18 SUN 28-Nov-18 SAT 6
39 KMTC KOTA WANGSA V.018N 01-Nov-18 SUN 07-Nov-18 SAT 6
40 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 08-Nov-18 SUN 14-Nov-18 SAT 6
HAIPHONG to PYONGTEAK
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
35 DONGJIN DONGJIN AUBE 0049E 04-Nov-18 SAT 11-Nov-18 SAT 7
36 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0180E 05-Nov-18 SAT 12-Nov-18 SAT 7
37 DONGJIN DONGJIN AUBE 0050E 07-Nov-18 SAT 14-Nov-18 SAT 7
38 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0181E 07-Nov-18 SAT 14-Nov-18 SAT 7
39 DONGJIN DONGJIN AUBE 0051E 07-Nov-18 SAT 14-Nov-18 SAT 7
HAIPHONG to SHANGHAI
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
36 KMTC HAMBURG BAY V.25E 14-Nov-18 SUN 21-Nov-18 SUN 7
37 KMTC E.R. SWEDEN V.1802E 14-Nov-18 SUN 21-Nov-18 SUN 7
38 KMTC CONTI STOCKHOLM V.2E 15-Nov-18 SUN 22-Nov-18 SUN 7
39 KMTC E.R.AMSTERDAM V.E1803 18-Nov-18 SUN 25-Nov-18 SUN 7
40 KMTC IAN H V.3E 19-Nov-18 SUN 26-Nov-18 SUN 7
44 SITC SITC NAGOYA 1817N 01-Nov-18 THU 06-Nov-18 TUE 5
45 SITC SITC YOKKAICHI 1815N 08-Nov-18 THU 13-Nov-18 TUE 5
46 SITC SITC OSAKA 1819N 15-Nov-18 THU 20-Nov-18 TUE 5
47 SITC SITC NAGOYA 1819N 22-Nov-18 THU 27-Nov-18 TUE 5
HAIPHONG to NAGOYA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
36 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 21-Nov-18 SUN 03-Dec-18 FRI 12
36 KMTC SUNNY CANNA 1817 21-Nov-18 MON 03-Dec-18 SAT 12
36 KMTC KING CRIMSON V.019N 21-Nov-18 WED 03-Dec-18 MON 12
36 KMTC SUNNY IRIS 1824 22-Nov-18 WED 04-Dec-18 MON 12
36 KMTC TRIDENT 1818 25-Nov-18 WED 07-Dec-18 MON 12
37 KMTC TRIUMPH V.1818N 01-Nov-18 WED 13-Nov-18 MON 12
37 KMTC SUNNY CAMELLIA 1819 04-Nov-18 THU 16-Nov-18 TUE 12
38 KMTC STARSHIP AQUILA 1815 05-Nov-18 SUN 17-Nov-18 FRI 12
38 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 07-Nov-18 MON 19-Nov-18 SAT 12
38 KMTC KING CRIMSON V.020N 07-Nov-18 WED 19-Nov-18 MON 12
38 KMTC SUNNY IRIS 1825 07-Nov-18 WED 19-Nov-18 MON 12
38 KMTC TRIDENT 1819 08-Nov-18 WED 20-Nov-18 MON 12
38 KMTC SUNNY CALLA 1817 11-Nov-18 THU 23-Nov-18 TUE 12
39 KMTC KOTA WANGSA V.018N 12-Nov-18 SUN 24-Nov-18 FRI 12
39 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 14-Nov-18 MON 26-Nov-18 SAT 12
39 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 14-Nov-18 WED 26-Nov-18 MON 12
39 KMTC SKY HOPE 1817 14-Nov-18 WED 26-Nov-18 MON 12
39 KMTC TRIUMPH V.1819N 15-Nov-18 WED 27-Nov-18 MON 12
39 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 18-Nov-18 THU 30-Nov-18 TUE 12
40 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 19-Nov-18 SUN 01-Dec-18 FRI 12
HAIPHONG to KWANGYANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
37 KMTC SKY HOPE 1816 04-Nov-18 WED 11-Nov-18 WED 7
38 KMTC SUNNY IRIS 1825 11-Nov-18 WED 18-Nov-18 WED 7
39 KMTC SKY HOPE 1817 18-Nov-18 WED 25-Nov-18 WED 7
37 KMTC HONGKONG VOYAGER 83 06-Nov-18 MON 12-Nov-18 SUN 6
38 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 13-Nov-18 MON 19-Nov-18 SUN 6
39 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 20-Nov-18 MON 26-Nov-18 SUN 6
HAIPHONG to QINZHOU
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
45 TSL LANTAU BRIDE 18011N 04-Nov-18 SUN 05-Nov-18 MON 1
46 TSL HANSE ENDURANCE 18010N 11-Nov-18 SUN 12-Nov-18 MON 1
47 TSL LANTAU BEE 18009N 18-Nov-18 SUN 19-Nov-18 MON 1
45 TSL LANTAU BRIDE 18011N 04-Nov-18 SUN 05-Nov-18 MON 1
46 TSL HANSE ENDURANCE 18010N 11-Nov-18 SUN 12-Nov-18 MON 1
47 TSL LANTAU BEE 18009N 18-Nov-18 SUN 19-Nov-18 MON 1
45 SITC SITC JAKARTA 1811N 07-Nov-18 WED 08-Nov-18 THU 1
46 SITC SITC HANSHIN 1811N 14-Nov-18 WED 15-Nov-18 THU 1
47 SITC SITC LIAONING 1821N 21-Nov-18 WED 22-Nov-18 THU 1
45 SITC SITC JAKARTA 1811N 07-Nov-18 WED 08-Nov-18 THU 1
46 SITC SITC HANSHIN 1811N 14-Nov-18 WED 15-Nov-18 THU 1
47 SITC SITC LIAONING 1821N 21-Nov-18 WED 22-Nov-18 THU 1
44 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 01-Nov-18 THU 07-Nov-18 WED 6
44 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 03-Nov-18 SAT 09-Nov-18 FRI 7
45 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 08-Nov-18 THU 14-Nov-18 WED 6
45 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 10-Nov-18 SAT 16-Nov-18 FRI 7
46 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 15-Nov-18 THU 21-Nov-18 WED 6
46 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 17-Nov-18 SAT 23-Nov-18 FRI 7
44 IAL SINAR BATAM 146 03-Nov-18 SAT 04-Nov-18 SUN 1
45 IAL HUNSA BHUM 421 10-Nov-18 SAT 11-Nov-18 SUN 1
46 IAL PACITA 24 17-Nov-18 SAT 18-Nov-18 SUN 1
47 IAL RATANA THIDA 124 24-Nov-18 SAT 25-Nov-18 SUN 1
HAIPHONG to SHEKOU
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
45 TSL LANTAU BRIDE 18011N 04-Nov-18 SUN 07-Nov-18 WED 3
46 TSL HANSE ENDURANCE 18010N 11-Nov-18 SUN 14-Nov-18 WED 3
47 TSL LANTAU BEE 18009N 18-Nov-18 SUN 21-Nov-18 WED 3
45 TSL LANTAU BRIDE 18011N 04-Nov-18 SUN 07-Nov-18 WED 3
46 TSL HANSE ENDURANCE 18010N 11-Nov-18 SUN 14-Nov-18 WED 3
47 TSL LANTAU BEE 18009N 18-Nov-18 SUN 21-Nov-18 WED 3
45 SITC SITC INCHON 1817N 06-Nov-18 TUE 10-Nov-18 SAT 4
46 SITC PERTH BRIDGE 1817N 13-Nov-18 TUE 17-Nov-18 SAT 4
47 SITC VAN HARMONY 1819N 20-Nov-18 TUE 24-Nov-18 SAT 4
45 SITC SITC JAKARTA 1811N 07-Nov-18 WED 09-Nov-18 FRI 2
46 SITC SITC HANSHIN 1811N 14-Nov-18 WED 16-Nov-18 FRI 2
47 SITC SITC LIAONING 1821N 21-Nov-18 WED 23-Nov-18 FRI 2
44 SITC SITC NAGOYA 1817N 01-Nov-18 THU 02-Nov-18 FRI 1
45 SITC SITC YOKKAICHI 1815N 08-Nov-18 THU 09-Nov-18 FRI 1
46 SITC SITC OSAKA 1819N 15-Nov-18 THU 16-Nov-18 FRI 1
47 SITC SITC NAGOYA 1819N 22-Nov-18 THU 23-Nov-18 FRI 1
44 SITC SINOKOR HONGKONG 0174E 03-Nov-18 SAT 04-Nov-18 SUN 1
45 SITC DONGJIN AUBE 0044E 10-Nov-18 SAT 11-Nov-18 SUN 1
46 SITC SINOKOR HONGKONG 0175E 17-Nov-18 SAT 18-Nov-18 SUN 1
47 SITC DONGJIN AUBE 0045E 24-Nov-18 SAT 25-Nov-18 SUN 1
45 SITC EPONYMA 1817N 04-Nov-18 SUN 05-Nov-18 MON 1
46 SITC SITC WEIHAI 1815N 11-Nov-18 SUN 12-Nov-18 MON 1
47 SITC SITC YANTAI 1815N 18-Nov-18 SUN 19-Nov-18 MON 1
48 SITC REFLECTION 1729N 25-Nov-18 SUN 26-Nov-18 MON 1
45 SITC SITC INCHON 1817N 06-Nov-18 TUE 10-Nov-18 SAT 4
46 SITC PERTH BRIDGE 1817N 13-Nov-18 TUE 17-Nov-18 SAT 4
47 SITC VAN HARMONY 1819N 20-Nov-18 TUE 24-Nov-18 SAT 4
45 SITC SITC JAKARTA 1811N 07-Nov-18 WED 09-Nov-18 FRI 2
46 SITC SITC HANSHIN 1811N 14-Nov-18 WED 16-Nov-18 FRI 2
47 SITC SITC LIAONING 1821N 21-Nov-18 WED 23-Nov-18 FRI 2
44 SITC SITC NAGOYA 1817N 01-Nov-18 THU 02-Nov-18 FRI 1
45 SITC SITC YOKKAICHI 1815N 08-Nov-18 THU 09-Nov-18 FRI 1
46 SITC SITC OSAKA 1819N 15-Nov-18 THU 16-Nov-18 FRI 1
47 SITC SITC NAGOYA 1819N 22-Nov-18 THU 23-Nov-18 FRI 1
44 SITC SINOKOR HONGKONG 0174E 03-Nov-18 SAT 04-Nov-18 SUN 1
45 SITC DONGJIN AUBE 0044E 10-Nov-18 SAT 11-Nov-18 SUN 1
46 SITC SINOKOR HONGKONG 0175E 17-Nov-18 SAT 18-Nov-18 SUN 1
47 SITC DONGJIN AUBE 0045E 24-Nov-18 SAT 25-Nov-18 SUN 1
45 SITC EPONYMA 1817N 04-Nov-18 SUN 05-Nov-18 MON 1
46 SITC SITC WEIHAI 1815N 11-Nov-18 SUN 12-Nov-18 MON 1
47 SITC SITC YANTAI 1815N 18-Nov-18 SUN 19-Nov-18 MON 1
48 SITC REFLECTION 1819N 25-Nov-18 SUN 26-Nov-18 MON 1
44 HEUNG A SUNNY CLOVER 1812N 01-Nov-18 THU 03-Nov-18 SAT 2
44 HEUNG A SUNNY ROSE 1812N 03-Nov-18 SAT 05-Nov-18 MON 2
45 HEUNG A SINOKOR HONGKONG 0174E 05-Nov-18 MON 06-Nov-18 TUE 1
45 HEUNG A TRIUMPH 1812N 07-Nov-18 WED 09-Nov-18 FRI 2
45 HEUNG A SUNNY CAMELLIA 1813N 08-Nov-18 THU 10-Nov-18 SAT 2
45 HEUNG A PEGASUS UNIX 0018N 10-Nov-18 SAT 12-Nov-18 MON 2
46 HEUNG A DONGJIN AUBE 0044E 12-Nov-18 MON 13-Nov-18 TUE 1
46 HEUNG A TRIDENT 1813N 14-Nov-18 WED 16-Nov-18 FRI 2
46 HEUNG A SUNNY CLOVER 1813N 15-Nov-18 THU 17-Nov-18 SAT 2
46 HEUNG A SUNNY ROSE 1813N 17-Nov-18 SAT 19-Nov-18 MON 2
47 HEUNG A SINOKOR HONGKONG 0175E 19-Nov-18 MON 20-Nov-18 TUE 1
44 DONGYOUNG SUNNY ROSE 1812N 03-Nov-18 SAT 04-Nov-18 SUN 1
45 DONGYOUNG PEGASUS UNIX 0018N 10-Nov-18 SAT 11-Nov-18 SUN 1
46 DONGYOUNG SUNNY ROSE 1813N 17-Nov-18 SAT 18-Nov-18 SUN 1
44 SINOKOR WAN HAI 205 471N 01-Nov-18 THU 02-Nov-18 FRI 1
44 SINOKOR SUNNY ROSE 1812N 03-Nov-18 SAT 05-Nov-18 MON 2
44 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0174E 03-Nov-18 SAT 05-Nov-18 MON 2
45 SINOKOR TRIUMPH 1812N 07-Nov-18 WED 09-Nov-18 FRI 2
45 SINOKOR WAN HAI 203 464N 08-Nov-18 THU 09-Nov-18 FRI 1
45 SINOKOR PEGASUS UNIX 0018N 10-Nov-18 SAT 12-Nov-18 MON 2
45 SINOKOR DONGJIN AUBE 0044E 10-Nov-18 SAT 12-Nov-18 MON 2
45 ONE MOL HOPE 050N 05-Nov-18 MON 07-Nov-18 WED 2
46 ONE SIMA PRESTIGE 132N 12-Nov-18 MON 14-Nov-18 WED 2
47 ONE MOL HOPE 051N 19-Nov-18 MON 21-Nov-18 WED 2
44 IAL SINAR BATAM 146 03-Nov-18 SAT 07-Nov-18 WED 4
45 IAL HUNSA BHUM 421 10-Nov-18 SAT 14-Nov-18 WED 4
46 IAL PACITA 24 17-Nov-18 SAT 21-Nov-18 WED 4
47 IAL RATANA THIDA 124 24-Nov-18 SAT 28-Nov-18 WED 4
to
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0