Nhân viên hành chính nhân sự tại Hải Phòng (Mã: JD-HR-02)
HAIPHONG to SINGAPORE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 A.E.L YM HARMONY 301S 10-Jan-19 SUN 17-Jan-19 SUN 7
12 YANGMING YM INSTRUCTION 225S 21-Mar-19 SUN 27-Mar-19 SAT 6
13 A.E.L CAPE QUEST 1856 24-Mar-19 SAT 31-Mar-19 SAT 7
13 YANGMING GREEN HORIZON 003S 25-Mar-19 WED 02-Apr-19 THU 8
13 A.E.L GREEN HORIZON 003S 25-Mar-19 SAT 01-Apr-19 SAT 7
13 YANGMING PRINCESS OF LUCK 021S 28-Mar-19 SUN 05-Apr-19 MON 8
13 A.E.L PRINCESS OF LUCK 021S 28-Mar-19 THU 05-Apr-19 FRI 8
13 A.E.L KOTA JASA KJAA0055S 29-Mar-19 THU 06-Apr-19 FRI 8
14 A.E.L CAPE FORTIUS 1852 31-Mar-19 THU 08-Apr-19 FRI 8
14 YANGMING YM INCEPTION 130S 01-Apr-19 WED 07-Apr-19 TUE 6
14 A.E.L YM INCEPTION 130S 01-Apr-19 THU 09-Apr-19 FRI 8
14 YANGMING YM HARMONY 301S 04-Apr-19 SUN 10-Apr-19 SAT 6
14 A.E.L YM HARMONY? 301S 04-Apr-19 SUN 11-Apr-19 SUN 7
14 A.E.L KOTA JAYA KJYY0067S 05-Apr-19 SUN 12-Apr-19 SUN 7
15 A.E.L CALIFORNIA TRADER 1832 07-Apr-19 SUN 14-Apr-19 SUN 7
15 YANGMING GREEN HORIZON 004S 08-Apr-19 TUE 21-Apr-19 MON 13
15 A.E.L GREEN HORIZON 004S 08-Apr-19 SUN 15-Apr-19 SUN 7
15 YANGMING YM INTELLIGENT 141S 11-Apr-19 FRI 24-Apr-19 THU 13
15 A.E.L YM INTELLIGENT 141S 11-Apr-19 SUN 18-Apr-19 SUN 7
16 A.E.L CAPE QUEST 1860 14-Apr-19 SUN 26-Apr-19 FRI 12
16 YANGMING YM INCEPTION 131S 15-Apr-19 SAT 26-Apr-19 WED 11
16 A.E.L YM INCEPTION 131S 15-Apr-19 MON 27-Apr-19 SAT 12
HAIPHONG to BUSAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
13 CKL KOTA WANGSA 0017N 26-Mar-19 TUE 03-Apr-19 WED 8
13 CKL SKY HOPE 1816N 30-Mar-19 SAT 05-Apr-19 FRI 6
14 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 31-Mar-19 SUN 06-Apr-19 SAT 6
14 CKL SUNNY IRIS 1825N 03-Apr-19 WED 11-Apr-19 THU 8
15 CKL KOTA WANGSA 0018N 07-Apr-19 SUN 15-Apr-19 MON 8
15 CKL SKY HOPE 1817N 10-Apr-19 WED 16-Apr-19 TUE 6
16 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 14-Apr-19 SUN 20-Apr-19 SAT 6
14 DONGJIN KHARIS HERITAGE 1726N 31-Mar-19 FRI 07-Apr-19 FRI 7
15 DONGJIN HONGKONG VOYAGER 0083N 07-Apr-19 MON 13-Apr-19 SUN 6
16 DONGJIN TRIUMPH 1818N 14-Apr-19 THU 22-Apr-19 FRI 8
13 KMTC FRISIA NUERNBERG V.081N 28-Mar-19 WED 05-Apr-19 THU 8
14 KMTC KING CRIMSON V.020N 04-Apr-19 WED 12-Apr-19 THU 8
15 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 11-Apr-19 WED 19-Apr-19 THU 8
13 KMTC SKY HOPE 1816 28-Mar-19 WED 03-Apr-19 TUE 6
14 KMTC SUNNY IRIS 1825 04-Apr-19 WED 10-Apr-19 TUE 6
15 KMTC SKY HOPE 1817 11-Apr-19 WED 17-Apr-19 TUE 6
14 KMTC TRIDENT 1818 31-Mar-19 WED 07-Apr-19 WED 7
15 KMTC TRIUMPH V.1818N 07-Apr-19 WED 14-Apr-19 WED 7
16 KMTC TRIDENT 1819 14-Apr-19 WED 21-Apr-19 WED 7
14 KMTC SUNNY CAMELLIA 1819 01-Apr-19 THU 08-Apr-19 THU 7
15 KMTC SUNNY CALLA 1817 08-Apr-19 THU 15-Apr-19 THU 7
14 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 04-Apr-19 THU 18-Apr-19 THU 14
15 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 11-Apr-19 SUN 25-Apr-19 SUN 14
13 KMTC KOTA WANGSA V.018N 26-Mar-19 SUN 09-Apr-19 SUN 14
14 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 02-Apr-19 SUN 16-Apr-19 SUN 14
15 KMTC SUNNY CANNA 1817 09-Apr-19 MON 15-Apr-19 SUN 6
16 KMTC HONGKONG VOYAGER 83 16-Apr-19 MON 22-Apr-19 SUN 6
HAIPHONG to OSAKA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
13 CKL KOTA WANGSA 0017N 26-Mar-19 TUE 08-Apr-19 MON 13
13 CKL SKY HOPE 1816N 30-Mar-19 SAT 10-Apr-19 WED 11
14 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 31-Mar-19 SUN 11-Apr-19 THU 11
14 CKL SUNNY IRIS 1825N 03-Apr-19 WED 16-Apr-19 TUE 13
15 CKL KOTA WANGSA 0018N 07-Apr-19 SUN 20-Apr-19 SAT 13
15 CKL SKY HOPE 1817N 10-Apr-19 WED 21-Apr-19 SUN 11
16 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 14-Apr-19 SUN 25-Apr-19 THU 11
15 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 10-Apr-19 SUN 22-Apr-19 FRI 12
15 KMTC SUNNY CANNA 1817 10-Apr-19 MON 22-Apr-19 SAT 12
15 KMTC KING CRIMSON V.019N 10-Apr-19 WED 22-Apr-19 MON 12
15 KMTC SUNNY IRIS 1824 11-Apr-19 WED 23-Apr-19 MON 12
16 KMTC TRIDENT 1818 14-Apr-19 WED 26-Apr-19 MON 12
13 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 27-Mar-19 MON 08-Apr-19 SAT 12
13 KMTC KING CRIMSON V.020N 27-Mar-19 WED 08-Apr-19 MON 12
13 KMTC SUNNY IRIS 1825 27-Mar-19 WED 08-Apr-19 MON 12
13 KMTC TRIDENT 1819 28-Mar-19 WED 09-Apr-19 MON 12
14 KMTC SUNNY CALLA 1817 31-Mar-19 THU 12-Apr-19 TUE 12
14 KMTC KOTA WANGSA V.018N 01-Apr-19 SUN 13-Apr-19 FRI 12
14 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 03-Apr-19 MON 15-Apr-19 SAT 12
14 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 03-Apr-19 WED 15-Apr-19 MON 12
14 KMTC SKY HOPE 1817 03-Apr-19 WED 15-Apr-19 MON 12
14 KMTC TRIUMPH V.1819N 04-Apr-19 WED 16-Apr-19 MON 12
15 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 07-Apr-19 THU 19-Apr-19 TUE 12
15 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 08-Apr-19 SUN 20-Apr-19 FRI 12
HAIPHONG to KOBE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
13 CKL KOTA WANGSA 0017N 26-Mar-19 TUE 08-Apr-19 MON 13
13 CKL SKY HOPE 1816N 30-Mar-19 SAT 10-Apr-19 WED 11
14 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 31-Mar-19 SUN 11-Apr-19 THU 11
14 CKL SUNNY IRIS 1825N 03-Apr-19 WED 16-Apr-19 TUE 13
15 CKL KOTA WANGSA 0018N 07-Apr-19 SUN 20-Apr-19 SAT 13
15 CKL SKY HOPE 1817N 10-Apr-19 WED 21-Apr-19 SUN 11
16 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 14-Apr-19 SUN 25-Apr-19 THU 11
15 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 10-Apr-19 SUN 21-Apr-19 THU 11
15 KMTC SUNNY CANNA 1817 10-Apr-19 MON 21-Apr-19 FRI 11
15 KMTC KING CRIMSON V.019N 10-Apr-19 WED 21-Apr-19 SUN 11
15 KMTC SUNNY IRIS 1824 11-Apr-19 WED 22-Apr-19 SUN 11
16 KMTC TRIDENT 1818 14-Apr-19 WED 25-Apr-19 SUN 11
13 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 27-Mar-19 MON 07-Apr-19 FRI 11
13 KMTC KING CRIMSON V.020N 27-Mar-19 WED 07-Apr-19 SUN 11
13 KMTC SUNNY IRIS 1825 27-Mar-19 WED 07-Apr-19 SUN 11
13 KMTC TRIDENT 1819 28-Mar-19 WED 08-Apr-19 SUN 11
14 KMTC SUNNY CALLA 1817 31-Mar-19 THU 11-Apr-19 MON 11
14 KMTC KOTA WANGSA V.018N 01-Apr-19 SUN 12-Apr-19 THU 11
14 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 03-Apr-19 MON 14-Apr-19 FRI 11
14 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 03-Apr-19 WED 14-Apr-19 SUN 11
14 KMTC SKY HOPE 1817 03-Apr-19 WED 14-Apr-19 SUN 11
14 KMTC TRIUMPH V.1819N 04-Apr-19 WED 15-Apr-19 SUN 11
15 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 07-Apr-19 THU 18-Apr-19 MON 11
15 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 08-Apr-19 SUN 19-Apr-19 THU 11
HAIPHONG to TOKYO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
13 CKL KOTA WANGSA 0017N 26-Mar-19 TUE 08-Apr-19 MON 13
13 CKL SKY HOPE 1816N 30-Mar-19 SAT 10-Apr-19 WED 11
14 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 31-Mar-19 SUN 11-Apr-19 THU 11
14 CKL SUNNY IRIS 1825N 03-Apr-19 WED 16-Apr-19 TUE 13
15 CKL KOTA WANGSA 0018N 07-Apr-19 SUN 20-Apr-19 SAT 13
15 CKL SKY HOPE 1817N 10-Apr-19 WED 21-Apr-19 SUN 11
16 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 14-Apr-19 SUN 25-Apr-19 THU 11
15 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 10-Apr-19 SUN 22-Apr-19 FRI 12
15 KMTC SUNNY CANNA 1817 10-Apr-19 MON 22-Apr-19 SAT 12
15 KMTC KING CRIMSON V.019N 10-Apr-19 WED 22-Apr-19 MON 12
15 KMTC SUNNY IRIS 1824 11-Apr-19 WED 23-Apr-19 MON 12
16 KMTC TRIDENT 1818 14-Apr-19 WED 26-Apr-19 MON 12
13 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 27-Mar-19 MON 08-Apr-19 SAT 12
13 KMTC KING CRIMSON V.020N 27-Mar-19 WED 08-Apr-19 MON 12
13 KMTC SUNNY IRIS 1825 27-Mar-19 WED 08-Apr-19 MON 12
13 KMTC TRIDENT 1819 28-Mar-19 WED 09-Apr-19 MON 12
14 KMTC SUNNY CALLA 1817 31-Mar-19 THU 12-Apr-19 TUE 12
14 KMTC KOTA WANGSA V.018N 01-Apr-19 SUN 13-Apr-19 FRI 12
14 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 03-Apr-19 MON 15-Apr-19 SAT 12
14 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 03-Apr-19 WED 15-Apr-19 MON 12
14 KMTC SKY HOPE 1817 03-Apr-19 WED 15-Apr-19 MON 12
14 KMTC TRIUMPH V.1819N 04-Apr-19 WED 16-Apr-19 MON 12
15 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 07-Apr-19 THU 19-Apr-19 TUE 12
15 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 08-Apr-19 SUN 20-Apr-19 FRI 12
HAIPHONG to HAKATA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
13 CKL KOTA WANGSA 0017N 26-Mar-19 TUE 09-Apr-19 TUE 14
13 CKL SKY HOPE 1816N 30-Mar-19 SAT 11-Apr-19 THU 12
14 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 31-Mar-19 SUN 12-Apr-19 FRI 12
14 CKL SUNNY IRIS 1825N 03-Apr-19 WED 17-Apr-19 WED 14
15 CKL KOTA WANGSA 0018N 07-Apr-19 SUN 21-Apr-19 SUN 14
15 CKL SKY HOPE 1817N 10-Apr-19 WED 22-Apr-19 MON 12
16 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 14-Apr-19 SUN 26-Apr-19 FRI 12
13 KMTC CAPE FLINT V.005N 28-Mar-19 THU 05-Apr-19 FRI 8
14 KMTC WAN HAI 203 V.467N 31-Mar-19 THU 08-Apr-19 FRI 8
14 KMTC WAN HAI 213 V.334N 01-Apr-19 THU 09-Apr-19 FRI 8
14 KMTC CAPE FLINT V.006N 03-Apr-19 THU 11-Apr-19 FRI 8
HAIPHONG to YOKOHAMA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
13 CKL STARSHIP AQUILA 1814N 28-Mar-19 MON 10-Apr-19 SUN 13
13 CKL SUNNY IRIS 1824N 30-Mar-19 FRI 14-Apr-19 SAT 15
14 CKL KOTA WANGSA 0017N 06-Apr-19 TUE 21-Apr-19 WED 15
15 CKL SKY HOPE 1816N 11-Apr-19 SAT 24-Apr-19 FRI 13
15 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 13-Apr-19 SUN 26-Apr-19 SAT 13
15 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 10-Apr-19 SUN 22-Apr-19 FRI 12
15 KMTC SUNNY CANNA 1817 10-Apr-19 MON 22-Apr-19 SAT 12
15 KMTC KING CRIMSON V.019N 10-Apr-19 WED 22-Apr-19 MON 12
15 KMTC SUNNY IRIS 1824 11-Apr-19 WED 23-Apr-19 MON 12
16 KMTC TRIDENT 1818 14-Apr-19 WED 26-Apr-19 MON 12
13 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 27-Mar-19 MON 08-Apr-19 SAT 12
13 KMTC KING CRIMSON V.020N 27-Mar-19 WED 08-Apr-19 MON 12
13 KMTC SUNNY IRIS 1825 27-Mar-19 WED 08-Apr-19 MON 12
13 KMTC TRIDENT 1819 28-Mar-19 WED 09-Apr-19 MON 12
14 KMTC SUNNY CALLA 1817 31-Mar-19 THU 12-Apr-19 TUE 12
14 KMTC KOTA WANGSA V.018N 01-Apr-19 SUN 13-Apr-19 FRI 12
14 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 03-Apr-19 MON 15-Apr-19 SAT 12
14 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 03-Apr-19 WED 15-Apr-19 MON 12
14 KMTC SKY HOPE 1817 03-Apr-19 WED 15-Apr-19 MON 12
14 KMTC TRIUMPH V.1819N 04-Apr-19 WED 16-Apr-19 MON 12
15 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 07-Apr-19 THU 19-Apr-19 TUE 12
15 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 08-Apr-19 SUN 20-Apr-19 FRI 12
HAIPHONG to LIANYUNGANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
13 CKL SKY HOPE 1815N 28-Mar-19 SUN 15-Apr-19 THU 18
13 CKL STARSHIP AQUILA 1814N 29-Mar-19 MON 14-Apr-19 WED 16
14 CKL SUNNY IRIS 1824N 01-Apr-19 FRI 19-Apr-19 TUE 18
14 CKL KOTA WANGSA 0017N 05-Apr-19 TUE 21-Apr-19 THU 16
15 CKL SKY HOPE 1816N 08-Apr-19 SAT 26-Apr-19 WED 18
15 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 11-Apr-19 SUN 27-Apr-19 TUE 16
15 CKL SUNNY IRIS 1825N 12-Apr-19 WED 30-Apr-19 SUN 18
13 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 30-Mar-19 SUN 15-Apr-19 TUE 16
15 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 10-Apr-19 SUN 24-Apr-19 SUN 14
15 KMTC SUNNY CANNA 1817 10-Apr-19 MON 24-Apr-19 MON 14
15 KMTC KING CRIMSON V.019N 10-Apr-19 WED 24-Apr-19 WED 14
15 KMTC SUNNY IRIS 1824 11-Apr-19 WED 25-Apr-19 WED 14
16 KMTC TRIDENT 1818 14-Apr-19 WED 28-Apr-19 WED 14
13 KMTC KOTA WANGSA V.017N 27-Mar-19 SUN 10-Apr-19 SUN 14
14 KMTC HONGKONG VOYAGER 83 03-Apr-19 MON 17-Apr-19 MON 14
15 KMTC FRISIA NUERNBERG V.081N 10-Apr-19 WED 24-Apr-19 WED 14
13 KMTC TRIUMPH V.1818N 27-Mar-19 WED 10-Apr-19 WED 14
14 KMTC SUNNY CAMELLIA 1819 03-Apr-19 THU 17-Apr-19 THU 14
15 KMTC STARSHIP AQUILA 1815 10-Apr-19 SUN 24-Apr-19 SUN 14
13 KMTC KING CRIMSON V.020N 27-Mar-19 WED 10-Apr-19 WED 14
14 KMTC SUNNY IRIS 1825 03-Apr-19 WED 17-Apr-19 WED 14
15 KMTC TRIDENT 1819 10-Apr-19 WED 24-Apr-19 WED 14
13 KMTC KOTA WANGSA V.018N 27-Mar-19 SUN 10-Apr-19 SUN 14
14 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 03-Apr-19 MON 17-Apr-19 MON 14
15 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 10-Apr-19 WED 24-Apr-19 WED 14
13 KMTC TRIUMPH V.1819N 27-Mar-19 WED 10-Apr-19 WED 14
14 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 03-Apr-19 THU 17-Apr-19 THU 14
15 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 10-Apr-19 SUN 24-Apr-19 SUN 14
HAIPHONG to INCHEON
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
14 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0180E 06-Apr-19 SAT 12-Apr-19 FRI 6
15 DONGJIN TRIUMPH 1818N 13-Apr-19 THU 19-Apr-19 WED 6
13 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0181E 28-Mar-19 SAT 03-Apr-19 FRI 6
14 DONGJIN TRIUMPH 1819N 04-Apr-19 THU 10-Apr-19 WED 6
15 DONGJIN DONGJIN AUBE 0051E 11-Apr-19 SAT 18-Apr-19 SAT 7
13 KMTC FRISIA NUERNBERG V.081N 27-Mar-19 WED 02-Apr-19 TUE 6
14 KMTC KING CRIMSON V.020N 03-Apr-19 WED 09-Apr-19 TUE 6
15 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 10-Apr-19 WED 16-Apr-19 TUE 6
16 KMTC TRIDENT 1818 14-Apr-19 WED 20-Apr-19 TUE 6
15 KMTC TRIUMPH V.1818N 11-Apr-19 WED 17-Apr-19 TUE 6
14 KMTC SUNNY CAMELLIA 1819 01-Apr-19 THU 07-Apr-19 WED 6
15 KMTC SUNNY CALLA 1817 08-Apr-19 THU 14-Apr-19 WED 6
13 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 28-Mar-19 SUN 03-Apr-19 SAT 6
14 KMTC KOTA WANGSA V.017N 04-Apr-19 SUN 10-Apr-19 SAT 6
15 KMTC STARSHIP AQUILA 1815 11-Apr-19 SUN 17-Apr-19 SAT 6
13 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 28-Mar-19 SUN 03-Apr-19 SAT 6
HAIPHONG to PYONGTEAK
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
13 DONGJIN DONGJIN AUBE 0050E 27-Mar-19 SAT 03-Apr-19 SAT 7
13 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0181E 27-Mar-19 SAT 03-Apr-19 SAT 7
13 DONGJIN DONGJIN AUBE 0051E 27-Mar-19 SAT 03-Apr-19 SAT 7
HAIPHONG to SHANGHAI
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
14 KMTC HAMBURG BAY V.25E 03-Apr-19 SUN 10-Apr-19 SUN 7
14 KMTC E.R. SWEDEN V.1802E 03-Apr-19 SUN 10-Apr-19 SUN 7
14 KMTC CONTI STOCKHOLM V.2E 04-Apr-19 SUN 11-Apr-19 SUN 7
15 KMTC E.R.AMSTERDAM V.E1803 07-Apr-19 SUN 14-Apr-19 SUN 7
15 KMTC IAN H V.3E 08-Apr-19 SUN 15-Apr-19 SUN 7
12 SITC SITC NAGOYA 1817N 21-Mar-19 THU 26-Mar-19 TUE 5
13 SITC SITC YOKKAICHI 1815N 28-Mar-19 THU 02-Apr-19 TUE 5
14 SITC SITC OSAKA 1819N 04-Apr-19 THU 09-Apr-19 TUE 5
15 SITC SITC NAGOYA 1819N 11-Apr-19 THU 16-Apr-19 TUE 5
HAIPHONG to NAGOYA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
15 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 10-Apr-19 SUN 22-Apr-19 FRI 12
15 KMTC SUNNY CANNA 1817 10-Apr-19 MON 22-Apr-19 SAT 12
15 KMTC KING CRIMSON V.019N 10-Apr-19 WED 22-Apr-19 MON 12
15 KMTC SUNNY IRIS 1824 11-Apr-19 WED 23-Apr-19 MON 12
16 KMTC TRIDENT 1818 14-Apr-19 WED 26-Apr-19 MON 12
13 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 27-Mar-19 MON 08-Apr-19 SAT 12
13 KMTC KING CRIMSON V.020N 27-Mar-19 WED 08-Apr-19 MON 12
13 KMTC SUNNY IRIS 1825 27-Mar-19 WED 08-Apr-19 MON 12
13 KMTC TRIDENT 1819 28-Mar-19 WED 09-Apr-19 MON 12
14 KMTC SUNNY CALLA 1817 31-Mar-19 THU 12-Apr-19 TUE 12
14 KMTC KOTA WANGSA V.018N 01-Apr-19 SUN 13-Apr-19 FRI 12
14 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 03-Apr-19 MON 15-Apr-19 SAT 12
14 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 03-Apr-19 WED 15-Apr-19 MON 12
14 KMTC SKY HOPE 1817 03-Apr-19 WED 15-Apr-19 MON 12
14 KMTC TRIUMPH V.1819N 04-Apr-19 WED 16-Apr-19 MON 12
15 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 07-Apr-19 THU 19-Apr-19 TUE 12
15 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 08-Apr-19 SUN 20-Apr-19 FRI 12
HAIPHONG to KWANGYANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
14 KMTC SUNNY IRIS 1825 31-Mar-19 WED 07-Apr-19 WED 7
15 KMTC SKY HOPE 1817 07-Apr-19 WED 14-Apr-19 WED 7
13 KMTC HONGKONG VOYAGER 83 26-Mar-19 MON 01-Apr-19 SUN 6
14 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 02-Apr-19 MON 08-Apr-19 SUN 6
15 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 09-Apr-19 MON 15-Apr-19 SUN 6
HAIPHONG to DALIAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
13 SITC EPONYMA 1817N 24-Mar-19 SUN 06-Apr-19 SAT 13
13 SITC EPONYMA 1817N 24-Mar-19 SUN 06-Apr-19 SAT 13
14 SITC SITC WEIHAI 1815N 31-Mar-19 SUN 13-Apr-19 SAT 13
14 SITC SITC WEIHAI 1815N 31-Mar-19 SUN 13-Apr-19 SAT 13
15 SITC SITC YANTAI 1815N 07-Apr-19 SUN 20-Apr-19 SAT 13
15 SITC SITC YANTAI 1815N 07-Apr-19 SUN 20-Apr-19 SAT 13
16 SITC REFLECTION 1729N 14-Apr-19 SUN 27-Apr-19 SAT 13
16 SITC REFLECTION 1819N 14-Apr-19 SUN 27-Apr-19 SAT 13
HAIPHONG to FOSHAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
12 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 21-Mar-19 THU 27-Mar-19 WED 6
12 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 23-Mar-19 SAT 29-Mar-19 FRI 7
13 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 28-Mar-19 THU 03-Apr-19 WED 6
13 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 30-Mar-19 SAT 05-Apr-19 FRI 7
14 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 04-Apr-19 THU 10-Apr-19 WED 6
14 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 06-Apr-19 SAT 12-Apr-19 FRI 7
1 2 3 6
Miễn giảm giá dịch vụ lưu container, lưu bãi cho doanh nghiệp nhập khẩu
HAIPHONG to SINGAPORE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 A.E.L YM HARMONY 301S 10-Jan-19 SUN 17-Jan-19 SUN 7
12 YANGMING YM INSTRUCTION 225S 21-Mar-19 SUN 27-Mar-19 SAT 6
13 A.E.L CAPE QUEST 1856 24-Mar-19 SAT 31-Mar-19 SAT 7
13 YANGMING GREEN HORIZON 003S 25-Mar-19 WED 02-Apr-19 THU 8
13 A.E.L GREEN HORIZON 003S 25-Mar-19 SAT 01-Apr-19 SAT 7
13 YANGMING PRINCESS OF LUCK 021S 28-Mar-19 SUN 05-Apr-19 MON 8
13 A.E.L PRINCESS OF LUCK 021S 28-Mar-19 THU 05-Apr-19 FRI 8
13 A.E.L KOTA JASA KJAA0055S 29-Mar-19 THU 06-Apr-19 FRI 8
14 A.E.L CAPE FORTIUS 1852 31-Mar-19 THU 08-Apr-19 FRI 8
14 YANGMING YM INCEPTION 130S 01-Apr-19 WED 07-Apr-19 TUE 6
14 A.E.L YM INCEPTION 130S 01-Apr-19 THU 09-Apr-19 FRI 8
14 YANGMING YM HARMONY 301S 04-Apr-19 SUN 10-Apr-19 SAT 6
14 A.E.L YM HARMONY? 301S 04-Apr-19 SUN 11-Apr-19 SUN 7
14 A.E.L KOTA JAYA KJYY0067S 05-Apr-19 SUN 12-Apr-19 SUN 7
15 A.E.L CALIFORNIA TRADER 1832 07-Apr-19 SUN 14-Apr-19 SUN 7
15 YANGMING GREEN HORIZON 004S 08-Apr-19 TUE 21-Apr-19 MON 13
15 A.E.L GREEN HORIZON 004S 08-Apr-19 SUN 15-Apr-19 SUN 7
15 YANGMING YM INTELLIGENT 141S 11-Apr-19 FRI 24-Apr-19 THU 13
15 A.E.L YM INTELLIGENT 141S 11-Apr-19 SUN 18-Apr-19 SUN 7
16 A.E.L CAPE QUEST 1860 14-Apr-19 SUN 26-Apr-19 FRI 12
16 YANGMING YM INCEPTION 131S 15-Apr-19 SAT 26-Apr-19 WED 11
16 A.E.L YM INCEPTION 131S 15-Apr-19 MON 27-Apr-19 SAT 12
HAIPHONG to BUSAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
13 CKL KOTA WANGSA 0017N 26-Mar-19 TUE 03-Apr-19 WED 8
13 CKL SKY HOPE 1816N 30-Mar-19 SAT 05-Apr-19 FRI 6
14 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 31-Mar-19 SUN 06-Apr-19 SAT 6
14 CKL SUNNY IRIS 1825N 03-Apr-19 WED 11-Apr-19 THU 8
15 CKL KOTA WANGSA 0018N 07-Apr-19 SUN 15-Apr-19 MON 8
15 CKL SKY HOPE 1817N 10-Apr-19 WED 16-Apr-19 TUE 6
16 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 14-Apr-19 SUN 20-Apr-19 SAT 6
14 DONGJIN KHARIS HERITAGE 1726N 31-Mar-19 FRI 07-Apr-19 FRI 7
15 DONGJIN HONGKONG VOYAGER 0083N 07-Apr-19 MON 13-Apr-19 SUN 6
16 DONGJIN TRIUMPH 1818N 14-Apr-19 THU 22-Apr-19 FRI 8
13 KMTC FRISIA NUERNBERG V.081N 28-Mar-19 WED 05-Apr-19 THU 8
14 KMTC KING CRIMSON V.020N 04-Apr-19 WED 12-Apr-19 THU 8
15 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 11-Apr-19 WED 19-Apr-19 THU 8
13 KMTC SKY HOPE 1816 28-Mar-19 WED 03-Apr-19 TUE 6
14 KMTC SUNNY IRIS 1825 04-Apr-19 WED 10-Apr-19 TUE 6
15 KMTC SKY HOPE 1817 11-Apr-19 WED 17-Apr-19 TUE 6
14 KMTC TRIDENT 1818 31-Mar-19 WED 07-Apr-19 WED 7
15 KMTC TRIUMPH V.1818N 07-Apr-19 WED 14-Apr-19 WED 7
16 KMTC TRIDENT 1819 14-Apr-19 WED 21-Apr-19 WED 7
14 KMTC SUNNY CAMELLIA 1819 01-Apr-19 THU 08-Apr-19 THU 7
15 KMTC SUNNY CALLA 1817 08-Apr-19 THU 15-Apr-19 THU 7
14 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 04-Apr-19 THU 18-Apr-19 THU 14
15 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 11-Apr-19 SUN 25-Apr-19 SUN 14
13 KMTC KOTA WANGSA V.018N 26-Mar-19 SUN 09-Apr-19 SUN 14
14 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 02-Apr-19 SUN 16-Apr-19 SUN 14
15 KMTC SUNNY CANNA 1817 09-Apr-19 MON 15-Apr-19 SUN 6
16 KMTC HONGKONG VOYAGER 83 16-Apr-19 MON 22-Apr-19 SUN 6
HAIPHONG to OSAKA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
13 CKL KOTA WANGSA 0017N 26-Mar-19 TUE 08-Apr-19 MON 13
13 CKL SKY HOPE 1816N 30-Mar-19 SAT 10-Apr-19 WED 11
14 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 31-Mar-19 SUN 11-Apr-19 THU 11
14 CKL SUNNY IRIS 1825N 03-Apr-19 WED 16-Apr-19 TUE 13
15 CKL KOTA WANGSA 0018N 07-Apr-19 SUN 20-Apr-19 SAT 13
15 CKL SKY HOPE 1817N 10-Apr-19 WED 21-Apr-19 SUN 11
16 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 14-Apr-19 SUN 25-Apr-19 THU 11
15 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 10-Apr-19 SUN 22-Apr-19 FRI 12
15 KMTC SUNNY CANNA 1817 10-Apr-19 MON 22-Apr-19 SAT 12
15 KMTC KING CRIMSON V.019N 10-Apr-19 WED 22-Apr-19 MON 12
15 KMTC SUNNY IRIS 1824 11-Apr-19 WED 23-Apr-19 MON 12
16 KMTC TRIDENT 1818 14-Apr-19 WED 26-Apr-19 MON 12
13 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 27-Mar-19 MON 08-Apr-19 SAT 12
13 KMTC KING CRIMSON V.020N 27-Mar-19 WED 08-Apr-19 MON 12
13 KMTC SUNNY IRIS 1825 27-Mar-19 WED 08-Apr-19 MON 12
13 KMTC TRIDENT 1819 28-Mar-19 WED 09-Apr-19 MON 12
14 KMTC SUNNY CALLA 1817 31-Mar-19 THU 12-Apr-19 TUE 12
14 KMTC KOTA WANGSA V.018N 01-Apr-19 SUN 13-Apr-19 FRI 12
14 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 03-Apr-19 MON 15-Apr-19 SAT 12
14 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 03-Apr-19 WED 15-Apr-19 MON 12
14 KMTC SKY HOPE 1817 03-Apr-19 WED 15-Apr-19 MON 12
14 KMTC TRIUMPH V.1819N 04-Apr-19 WED 16-Apr-19 MON 12
15 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 07-Apr-19 THU 19-Apr-19 TUE 12
15 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 08-Apr-19 SUN 20-Apr-19 FRI 12
HAIPHONG to KOBE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
13 CKL KOTA WANGSA 0017N 26-Mar-19 TUE 08-Apr-19 MON 13
13 CKL SKY HOPE 1816N 30-Mar-19 SAT 10-Apr-19 WED 11
14 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 31-Mar-19 SUN 11-Apr-19 THU 11
14 CKL SUNNY IRIS 1825N 03-Apr-19 WED 16-Apr-19 TUE 13
15 CKL KOTA WANGSA 0018N 07-Apr-19 SUN 20-Apr-19 SAT 13
15 CKL SKY HOPE 1817N 10-Apr-19 WED 21-Apr-19 SUN 11
16 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 14-Apr-19 SUN 25-Apr-19 THU 11
15 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 10-Apr-19 SUN 21-Apr-19 THU 11
15 KMTC SUNNY CANNA 1817 10-Apr-19 MON 21-Apr-19 FRI 11
15 KMTC KING CRIMSON V.019N 10-Apr-19 WED 21-Apr-19 SUN 11
15 KMTC SUNNY IRIS 1824 11-Apr-19 WED 22-Apr-19 SUN 11
16 KMTC TRIDENT 1818 14-Apr-19 WED 25-Apr-19 SUN 11
13 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 27-Mar-19 MON 07-Apr-19 FRI 11
13 KMTC KING CRIMSON V.020N 27-Mar-19 WED 07-Apr-19 SUN 11
13 KMTC SUNNY IRIS 1825 27-Mar-19 WED 07-Apr-19 SUN 11
13 KMTC TRIDENT 1819 28-Mar-19 WED 08-Apr-19 SUN 11
14 KMTC SUNNY CALLA 1817 31-Mar-19 THU 11-Apr-19 MON 11
14 KMTC KOTA WANGSA V.018N 01-Apr-19 SUN 12-Apr-19 THU 11
14 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 03-Apr-19 MON 14-Apr-19 FRI 11
14 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 03-Apr-19 WED 14-Apr-19 SUN 11
14 KMTC SKY HOPE 1817 03-Apr-19 WED 14-Apr-19 SUN 11
14 KMTC TRIUMPH V.1819N 04-Apr-19 WED 15-Apr-19 SUN 11
15 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 07-Apr-19 THU 18-Apr-19 MON 11
15 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 08-Apr-19 SUN 19-Apr-19 THU 11
HAIPHONG to TOKYO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
13 CKL KOTA WANGSA 0017N 26-Mar-19 TUE 08-Apr-19 MON 13
13 CKL SKY HOPE 1816N 30-Mar-19 SAT 10-Apr-19 WED 11
14 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 31-Mar-19 SUN 11-Apr-19 THU 11
14 CKL SUNNY IRIS 1825N 03-Apr-19 WED 16-Apr-19 TUE 13
15 CKL KOTA WANGSA 0018N 07-Apr-19 SUN 20-Apr-19 SAT 13
15 CKL SKY HOPE 1817N 10-Apr-19 WED 21-Apr-19 SUN 11
16 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 14-Apr-19 SUN 25-Apr-19 THU 11
15 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 10-Apr-19 SUN 22-Apr-19 FRI 12
15 KMTC SUNNY CANNA 1817 10-Apr-19 MON 22-Apr-19 SAT 12
15 KMTC KING CRIMSON V.019N 10-Apr-19 WED 22-Apr-19 MON 12
15 KMTC SUNNY IRIS 1824 11-Apr-19 WED 23-Apr-19 MON 12
16 KMTC TRIDENT 1818 14-Apr-19 WED 26-Apr-19 MON 12
13 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 27-Mar-19 MON 08-Apr-19 SAT 12
13 KMTC KING CRIMSON V.020N 27-Mar-19 WED 08-Apr-19 MON 12
13 KMTC SUNNY IRIS 1825 27-Mar-19 WED 08-Apr-19 MON 12
13 KMTC TRIDENT 1819 28-Mar-19 WED 09-Apr-19 MON 12
14 KMTC SUNNY CALLA 1817 31-Mar-19 THU 12-Apr-19 TUE 12
14 KMTC KOTA WANGSA V.018N 01-Apr-19 SUN 13-Apr-19 FRI 12
14 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 03-Apr-19 MON 15-Apr-19 SAT 12
14 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 03-Apr-19 WED 15-Apr-19 MON 12
14 KMTC SKY HOPE 1817 03-Apr-19 WED 15-Apr-19 MON 12
14 KMTC TRIUMPH V.1819N 04-Apr-19 WED 16-Apr-19 MON 12
15 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 07-Apr-19 THU 19-Apr-19 TUE 12
15 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 08-Apr-19 SUN 20-Apr-19 FRI 12
HAIPHONG to HAKATA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
13 CKL KOTA WANGSA 0017N 26-Mar-19 TUE 09-Apr-19 TUE 14
13 CKL SKY HOPE 1816N 30-Mar-19 SAT 11-Apr-19 THU 12
14 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 31-Mar-19 SUN 12-Apr-19 FRI 12
14 CKL SUNNY IRIS 1825N 03-Apr-19 WED 17-Apr-19 WED 14
15 CKL KOTA WANGSA 0018N 07-Apr-19 SUN 21-Apr-19 SUN 14
15 CKL SKY HOPE 1817N 10-Apr-19 WED 22-Apr-19 MON 12
16 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 14-Apr-19 SUN 26-Apr-19 FRI 12
13 KMTC CAPE FLINT V.005N 28-Mar-19 THU 05-Apr-19 FRI 8
14 KMTC WAN HAI 203 V.467N 31-Mar-19 THU 08-Apr-19 FRI 8
14 KMTC WAN HAI 213 V.334N 01-Apr-19 THU 09-Apr-19 FRI 8
14 KMTC CAPE FLINT V.006N 03-Apr-19 THU 11-Apr-19 FRI 8
HAIPHONG to YOKOHAMA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
13 CKL STARSHIP AQUILA 1814N 28-Mar-19 MON 10-Apr-19 SUN 13
13 CKL SUNNY IRIS 1824N 30-Mar-19 FRI 14-Apr-19 SAT 15
14 CKL KOTA WANGSA 0017N 06-Apr-19 TUE 21-Apr-19 WED 15
15 CKL SKY HOPE 1816N 11-Apr-19 SAT 24-Apr-19 FRI 13
15 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 13-Apr-19 SUN 26-Apr-19 SAT 13
15 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 10-Apr-19 SUN 22-Apr-19 FRI 12
15 KMTC SUNNY CANNA 1817 10-Apr-19 MON 22-Apr-19 SAT 12
15 KMTC KING CRIMSON V.019N 10-Apr-19 WED 22-Apr-19 MON 12
15 KMTC SUNNY IRIS 1824 11-Apr-19 WED 23-Apr-19 MON 12
16 KMTC TRIDENT 1818 14-Apr-19 WED 26-Apr-19 MON 12
13 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 27-Mar-19 MON 08-Apr-19 SAT 12
13 KMTC KING CRIMSON V.020N 27-Mar-19 WED 08-Apr-19 MON 12
13 KMTC SUNNY IRIS 1825 27-Mar-19 WED 08-Apr-19 MON 12
13 KMTC TRIDENT 1819 28-Mar-19 WED 09-Apr-19 MON 12
14 KMTC SUNNY CALLA 1817 31-Mar-19 THU 12-Apr-19 TUE 12
14 KMTC KOTA WANGSA V.018N 01-Apr-19 SUN 13-Apr-19 FRI 12
14 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 03-Apr-19 MON 15-Apr-19 SAT 12
14 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 03-Apr-19 WED 15-Apr-19 MON 12
14 KMTC SKY HOPE 1817 03-Apr-19 WED 15-Apr-19 MON 12
14 KMTC TRIUMPH V.1819N 04-Apr-19 WED 16-Apr-19 MON 12
15 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 07-Apr-19 THU 19-Apr-19 TUE 12
15 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 08-Apr-19 SUN 20-Apr-19 FRI 12
HAIPHONG to LIANYUNGANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
13 CKL SKY HOPE 1815N 28-Mar-19 SUN 15-Apr-19 THU 18
13 CKL STARSHIP AQUILA 1814N 29-Mar-19 MON 14-Apr-19 WED 16
14 CKL SUNNY IRIS 1824N 01-Apr-19 FRI 19-Apr-19 TUE 18
14 CKL KOTA WANGSA 0017N 05-Apr-19 TUE 21-Apr-19 THU 16
15 CKL SKY HOPE 1816N 08-Apr-19 SAT 26-Apr-19 WED 18
15 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 11-Apr-19 SUN 27-Apr-19 TUE 16
15 CKL SUNNY IRIS 1825N 12-Apr-19 WED 30-Apr-19 SUN 18
13 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 30-Mar-19 SUN 15-Apr-19 TUE 16
15 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 10-Apr-19 SUN 24-Apr-19 SUN 14
15 KMTC SUNNY CANNA 1817 10-Apr-19 MON 24-Apr-19 MON 14
15 KMTC KING CRIMSON V.019N 10-Apr-19 WED 24-Apr-19 WED 14
15 KMTC SUNNY IRIS 1824 11-Apr-19 WED 25-Apr-19 WED 14
16 KMTC TRIDENT 1818 14-Apr-19 WED 28-Apr-19 WED 14
13 KMTC KOTA WANGSA V.017N 27-Mar-19 SUN 10-Apr-19 SUN 14
14 KMTC HONGKONG VOYAGER 83 03-Apr-19 MON 17-Apr-19 MON 14
15 KMTC FRISIA NUERNBERG V.081N 10-Apr-19 WED 24-Apr-19 WED 14
13 KMTC TRIUMPH V.1818N 27-Mar-19 WED 10-Apr-19 WED 14
14 KMTC SUNNY CAMELLIA 1819 03-Apr-19 THU 17-Apr-19 THU 14
15 KMTC STARSHIP AQUILA 1815 10-Apr-19 SUN 24-Apr-19 SUN 14
13 KMTC KING CRIMSON V.020N 27-Mar-19 WED 10-Apr-19 WED 14
14 KMTC SUNNY IRIS 1825 03-Apr-19 WED 17-Apr-19 WED 14
15 KMTC TRIDENT 1819 10-Apr-19 WED 24-Apr-19 WED 14
13 KMTC KOTA WANGSA V.018N 27-Mar-19 SUN 10-Apr-19 SUN 14
14 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 03-Apr-19 MON 17-Apr-19 MON 14
15 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 10-Apr-19 WED 24-Apr-19 WED 14
13 KMTC TRIUMPH V.1819N 27-Mar-19 WED 10-Apr-19 WED 14
14 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 03-Apr-19 THU 17-Apr-19 THU 14
15 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 10-Apr-19 SUN 24-Apr-19 SUN 14
HAIPHONG to INCHEON
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
14 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0180E 06-Apr-19 SAT 12-Apr-19 FRI 6
15 DONGJIN TRIUMPH 1818N 13-Apr-19 THU 19-Apr-19 WED 6
13 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0181E 28-Mar-19 SAT 03-Apr-19 FRI 6
14 DONGJIN TRIUMPH 1819N 04-Apr-19 THU 10-Apr-19 WED 6
15 DONGJIN DONGJIN AUBE 0051E 11-Apr-19 SAT 18-Apr-19 SAT 7
13 KMTC FRISIA NUERNBERG V.081N 27-Mar-19 WED 02-Apr-19 TUE 6
14 KMTC KING CRIMSON V.020N 03-Apr-19 WED 09-Apr-19 TUE 6
15 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 10-Apr-19 WED 16-Apr-19 TUE 6
16 KMTC TRIDENT 1818 14-Apr-19 WED 20-Apr-19 TUE 6
15 KMTC TRIUMPH V.1818N 11-Apr-19 WED 17-Apr-19 TUE 6
14 KMTC SUNNY CAMELLIA 1819 01-Apr-19 THU 07-Apr-19 WED 6
15 KMTC SUNNY CALLA 1817 08-Apr-19 THU 14-Apr-19 WED 6
13 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 28-Mar-19 SUN 03-Apr-19 SAT 6
14 KMTC KOTA WANGSA V.017N 04-Apr-19 SUN 10-Apr-19 SAT 6
15 KMTC STARSHIP AQUILA 1815 11-Apr-19 SUN 17-Apr-19 SAT 6
13 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 28-Mar-19 SUN 03-Apr-19 SAT 6
HAIPHONG to PYONGTEAK
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
13 DONGJIN DONGJIN AUBE 0050E 27-Mar-19 SAT 03-Apr-19 SAT 7
13 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0181E 27-Mar-19 SAT 03-Apr-19 SAT 7
13 DONGJIN DONGJIN AUBE 0051E 27-Mar-19 SAT 03-Apr-19 SAT 7
HAIPHONG to SHANGHAI
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
14 KMTC HAMBURG BAY V.25E 03-Apr-19 SUN 10-Apr-19 SUN 7
14 KMTC E.R. SWEDEN V.1802E 03-Apr-19 SUN 10-Apr-19 SUN 7
14 KMTC CONTI STOCKHOLM V.2E 04-Apr-19 SUN 11-Apr-19 SUN 7
15 KMTC E.R.AMSTERDAM V.E1803 07-Apr-19 SUN 14-Apr-19 SUN 7
15 KMTC IAN H V.3E 08-Apr-19 SUN 15-Apr-19 SUN 7
12 SITC SITC NAGOYA 1817N 21-Mar-19 THU 26-Mar-19 TUE 5
13 SITC SITC YOKKAICHI 1815N 28-Mar-19 THU 02-Apr-19 TUE 5
14 SITC SITC OSAKA 1819N 04-Apr-19 THU 09-Apr-19 TUE 5
15 SITC SITC NAGOYA 1819N 11-Apr-19 THU 16-Apr-19 TUE 5
HAIPHONG to NAGOYA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
15 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 10-Apr-19 SUN 22-Apr-19 FRI 12
15 KMTC SUNNY CANNA 1817 10-Apr-19 MON 22-Apr-19 SAT 12
15 KMTC KING CRIMSON V.019N 10-Apr-19 WED 22-Apr-19 MON 12
15 KMTC SUNNY IRIS 1824 11-Apr-19 WED 23-Apr-19 MON 12
16 KMTC TRIDENT 1818 14-Apr-19 WED 26-Apr-19 MON 12
13 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 27-Mar-19 MON 08-Apr-19 SAT 12
13 KMTC KING CRIMSON V.020N 27-Mar-19 WED 08-Apr-19 MON 12
13 KMTC SUNNY IRIS 1825 27-Mar-19 WED 08-Apr-19 MON 12
13 KMTC TRIDENT 1819 28-Mar-19 WED 09-Apr-19 MON 12
14 KMTC SUNNY CALLA 1817 31-Mar-19 THU 12-Apr-19 TUE 12
14 KMTC KOTA WANGSA V.018N 01-Apr-19 SUN 13-Apr-19 FRI 12
14 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 03-Apr-19 MON 15-Apr-19 SAT 12
14 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 03-Apr-19 WED 15-Apr-19 MON 12
14 KMTC SKY HOPE 1817 03-Apr-19 WED 15-Apr-19 MON 12
14 KMTC TRIUMPH V.1819N 04-Apr-19 WED 16-Apr-19 MON 12
15 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 07-Apr-19 THU 19-Apr-19 TUE 12
15 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 08-Apr-19 SUN 20-Apr-19 FRI 12
HAIPHONG to KWANGYANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
14 KMTC SUNNY IRIS 1825 31-Mar-19 WED 07-Apr-19 WED 7
15 KMTC SKY HOPE 1817 07-Apr-19 WED 14-Apr-19 WED 7
13 KMTC HONGKONG VOYAGER 83 26-Mar-19 MON 01-Apr-19 SUN 6
14 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 02-Apr-19 MON 08-Apr-19 SUN 6
15 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 09-Apr-19 MON 15-Apr-19 SUN 6
HAIPHONG to DALIAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
13 SITC EPONYMA 1817N 24-Mar-19 SUN 06-Apr-19 SAT 13
13 SITC EPONYMA 1817N 24-Mar-19 SUN 06-Apr-19 SAT 13
14 SITC SITC WEIHAI 1815N 31-Mar-19 SUN 13-Apr-19 SAT 13
14 SITC SITC WEIHAI 1815N 31-Mar-19 SUN 13-Apr-19 SAT 13
15 SITC SITC YANTAI 1815N 07-Apr-19 SUN 20-Apr-19 SAT 13
15 SITC SITC YANTAI 1815N 07-Apr-19 SUN 20-Apr-19 SAT 13
16 SITC REFLECTION 1729N 14-Apr-19 SUN 27-Apr-19 SAT 13
16 SITC REFLECTION 1819N 14-Apr-19 SUN 27-Apr-19 SAT 13
HAIPHONG to FOSHAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
12 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 21-Mar-19 THU 27-Mar-19 WED 6
12 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 23-Mar-19 SAT 29-Mar-19 FRI 7
13 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 28-Mar-19 THU 03-Apr-19 WED 6
13 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 30-Mar-19 SAT 05-Apr-19 FRI 7
14 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 04-Apr-19 THU 10-Apr-19 WED 6
14 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 06-Apr-19 SAT 12-Apr-19 FRI 7
1 2 3 6
Từ ngày 1/4/2019: Không dùng tiền mặt nộp thuế và lệ phí cho cơ quan Hải quan
HAIPHONG to SINGAPORE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 A.E.L YM HARMONY 301S 10-Jan-19 SUN 17-Jan-19 SUN 7
12 YANGMING YM INSTRUCTION 225S 21-Mar-19 SUN 27-Mar-19 SAT 6
13 A.E.L CAPE QUEST 1856 24-Mar-19 SAT 31-Mar-19 SAT 7
13 YANGMING GREEN HORIZON 003S 25-Mar-19 WED 02-Apr-19 THU 8
13 A.E.L GREEN HORIZON 003S 25-Mar-19 SAT 01-Apr-19 SAT 7
13 YANGMING PRINCESS OF LUCK 021S 28-Mar-19 SUN 05-Apr-19 MON 8
13 A.E.L PRINCESS OF LUCK 021S 28-Mar-19 THU 05-Apr-19 FRI 8
13 A.E.L KOTA JASA KJAA0055S 29-Mar-19 THU 06-Apr-19 FRI 8
14 A.E.L CAPE FORTIUS 1852 31-Mar-19 THU 08-Apr-19 FRI 8
14 YANGMING YM INCEPTION 130S 01-Apr-19 WED 07-Apr-19 TUE 6
14 A.E.L YM INCEPTION 130S 01-Apr-19 THU 09-Apr-19 FRI 8
14 YANGMING YM HARMONY 301S 04-Apr-19 SUN 10-Apr-19 SAT 6
14 A.E.L YM HARMONY? 301S 04-Apr-19 SUN 11-Apr-19 SUN 7
14 A.E.L KOTA JAYA KJYY0067S 05-Apr-19 SUN 12-Apr-19 SUN 7
15 A.E.L CALIFORNIA TRADER 1832 07-Apr-19 SUN 14-Apr-19 SUN 7
15 YANGMING GREEN HORIZON 004S 08-Apr-19 TUE 21-Apr-19 MON 13
15 A.E.L GREEN HORIZON 004S 08-Apr-19 SUN 15-Apr-19 SUN 7
15 YANGMING YM INTELLIGENT 141S 11-Apr-19 FRI 24-Apr-19 THU 13
15 A.E.L YM INTELLIGENT 141S 11-Apr-19 SUN 18-Apr-19 SUN 7
16 A.E.L CAPE QUEST 1860 14-Apr-19 SUN 26-Apr-19 FRI 12
16 YANGMING YM INCEPTION 131S 15-Apr-19 SAT 26-Apr-19 WED 11
16 A.E.L YM INCEPTION 131S 15-Apr-19 MON 27-Apr-19 SAT 12
HAIPHONG to BUSAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
13 CKL KOTA WANGSA 0017N 26-Mar-19 TUE 03-Apr-19 WED 8
13 CKL SKY HOPE 1816N 30-Mar-19 SAT 05-Apr-19 FRI 6
14 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 31-Mar-19 SUN 06-Apr-19 SAT 6
14 CKL SUNNY IRIS 1825N 03-Apr-19 WED 11-Apr-19 THU 8
15 CKL KOTA WANGSA 0018N 07-Apr-19 SUN 15-Apr-19 MON 8
15 CKL SKY HOPE 1817N 10-Apr-19 WED 16-Apr-19 TUE 6
16 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 14-Apr-19 SUN 20-Apr-19 SAT 6
14 DONGJIN KHARIS HERITAGE 1726N 31-Mar-19 FRI 07-Apr-19 FRI 7
15 DONGJIN HONGKONG VOYAGER 0083N 07-Apr-19 MON 13-Apr-19 SUN 6
16 DONGJIN TRIUMPH 1818N 14-Apr-19 THU 22-Apr-19 FRI 8
13 KMTC FRISIA NUERNBERG V.081N 28-Mar-19 WED 05-Apr-19 THU 8
14 KMTC KING CRIMSON V.020N 04-Apr-19 WED 12-Apr-19 THU 8
15 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 11-Apr-19 WED 19-Apr-19 THU 8
13 KMTC SKY HOPE 1816 28-Mar-19 WED 03-Apr-19 TUE 6
14 KMTC SUNNY IRIS 1825 04-Apr-19 WED 10-Apr-19 TUE 6
15 KMTC SKY HOPE 1817 11-Apr-19 WED 17-Apr-19 TUE 6
14 KMTC TRIDENT 1818 31-Mar-19 WED 07-Apr-19 WED 7
15 KMTC TRIUMPH V.1818N 07-Apr-19 WED 14-Apr-19 WED 7
16 KMTC TRIDENT 1819 14-Apr-19 WED 21-Apr-19 WED 7
14 KMTC SUNNY CAMELLIA 1819 01-Apr-19 THU 08-Apr-19 THU 7
15 KMTC SUNNY CALLA 1817 08-Apr-19 THU 15-Apr-19 THU 7
14 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 04-Apr-19 THU 18-Apr-19 THU 14
15 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 11-Apr-19 SUN 25-Apr-19 SUN 14
13 KMTC KOTA WANGSA V.018N 26-Mar-19 SUN 09-Apr-19 SUN 14
14 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 02-Apr-19 SUN 16-Apr-19 SUN 14
15 KMTC SUNNY CANNA 1817 09-Apr-19 MON 15-Apr-19 SUN 6
16 KMTC HONGKONG VOYAGER 83 16-Apr-19 MON 22-Apr-19 SUN 6
HAIPHONG to OSAKA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
13 CKL KOTA WANGSA 0017N 26-Mar-19 TUE 08-Apr-19 MON 13
13 CKL SKY HOPE 1816N 30-Mar-19 SAT 10-Apr-19 WED 11
14 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 31-Mar-19 SUN 11-Apr-19 THU 11
14 CKL SUNNY IRIS 1825N 03-Apr-19 WED 16-Apr-19 TUE 13
15 CKL KOTA WANGSA 0018N 07-Apr-19 SUN 20-Apr-19 SAT 13
15 CKL SKY HOPE 1817N 10-Apr-19 WED 21-Apr-19 SUN 11
16 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 14-Apr-19 SUN 25-Apr-19 THU 11
15 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 10-Apr-19 SUN 22-Apr-19 FRI 12
15 KMTC SUNNY CANNA 1817 10-Apr-19 MON 22-Apr-19 SAT 12
15 KMTC KING CRIMSON V.019N 10-Apr-19 WED 22-Apr-19 MON 12
15 KMTC SUNNY IRIS 1824 11-Apr-19 WED 23-Apr-19 MON 12
16 KMTC TRIDENT 1818 14-Apr-19 WED 26-Apr-19 MON 12
13 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 27-Mar-19 MON 08-Apr-19 SAT 12
13 KMTC KING CRIMSON V.020N 27-Mar-19 WED 08-Apr-19 MON 12
13 KMTC SUNNY IRIS 1825 27-Mar-19 WED 08-Apr-19 MON 12
13 KMTC TRIDENT 1819 28-Mar-19 WED 09-Apr-19 MON 12
14 KMTC SUNNY CALLA 1817 31-Mar-19 THU 12-Apr-19 TUE 12
14 KMTC KOTA WANGSA V.018N 01-Apr-19 SUN 13-Apr-19 FRI 12
14 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 03-Apr-19 MON 15-Apr-19 SAT 12
14 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 03-Apr-19 WED 15-Apr-19 MON 12
14 KMTC SKY HOPE 1817 03-Apr-19 WED 15-Apr-19 MON 12
14 KMTC TRIUMPH V.1819N 04-Apr-19 WED 16-Apr-19 MON 12
15 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 07-Apr-19 THU 19-Apr-19 TUE 12
15 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 08-Apr-19 SUN 20-Apr-19 FRI 12
HAIPHONG to KOBE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
13 CKL KOTA WANGSA 0017N 26-Mar-19 TUE 08-Apr-19 MON 13
13 CKL SKY HOPE 1816N 30-Mar-19 SAT 10-Apr-19 WED 11
14 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 31-Mar-19 SUN 11-Apr-19 THU 11
14 CKL SUNNY IRIS 1825N 03-Apr-19 WED 16-Apr-19 TUE 13
15 CKL KOTA WANGSA 0018N 07-Apr-19 SUN 20-Apr-19 SAT 13
15 CKL SKY HOPE 1817N 10-Apr-19 WED 21-Apr-19 SUN 11
16 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 14-Apr-19 SUN 25-Apr-19 THU 11
15 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 10-Apr-19 SUN 21-Apr-19 THU 11
15 KMTC SUNNY CANNA 1817 10-Apr-19 MON 21-Apr-19 FRI 11
15 KMTC KING CRIMSON V.019N 10-Apr-19 WED 21-Apr-19 SUN 11
15 KMTC SUNNY IRIS 1824 11-Apr-19 WED 22-Apr-19 SUN 11
16 KMTC TRIDENT 1818 14-Apr-19 WED 25-Apr-19 SUN 11
13 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 27-Mar-19 MON 07-Apr-19 FRI 11
13 KMTC KING CRIMSON V.020N 27-Mar-19 WED 07-Apr-19 SUN 11
13 KMTC SUNNY IRIS 1825 27-Mar-19 WED 07-Apr-19 SUN 11
13 KMTC TRIDENT 1819 28-Mar-19 WED 08-Apr-19 SUN 11
14 KMTC SUNNY CALLA 1817 31-Mar-19 THU 11-Apr-19 MON 11
14 KMTC KOTA WANGSA V.018N 01-Apr-19 SUN 12-Apr-19 THU 11
14 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 03-Apr-19 MON 14-Apr-19 FRI 11
14 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 03-Apr-19 WED 14-Apr-19 SUN 11
14 KMTC SKY HOPE 1817 03-Apr-19 WED 14-Apr-19 SUN 11
14 KMTC TRIUMPH V.1819N 04-Apr-19 WED 15-Apr-19 SUN 11
15 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 07-Apr-19 THU 18-Apr-19 MON 11
15 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 08-Apr-19 SUN 19-Apr-19 THU 11
HAIPHONG to TOKYO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
13 CKL KOTA WANGSA 0017N 26-Mar-19 TUE 08-Apr-19 MON 13
13 CKL SKY HOPE 1816N 30-Mar-19 SAT 10-Apr-19 WED 11
14 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 31-Mar-19 SUN 11-Apr-19 THU 11
14 CKL SUNNY IRIS 1825N 03-Apr-19 WED 16-Apr-19 TUE 13
15 CKL KOTA WANGSA 0018N 07-Apr-19 SUN 20-Apr-19 SAT 13
15 CKL SKY HOPE 1817N 10-Apr-19 WED 21-Apr-19 SUN 11
16 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 14-Apr-19 SUN 25-Apr-19 THU 11
15 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 10-Apr-19 SUN 22-Apr-19 FRI 12
15 KMTC SUNNY CANNA 1817 10-Apr-19 MON 22-Apr-19 SAT 12
15 KMTC KING CRIMSON V.019N 10-Apr-19 WED 22-Apr-19 MON 12
15 KMTC SUNNY IRIS 1824 11-Apr-19 WED 23-Apr-19 MON 12
16 KMTC TRIDENT 1818 14-Apr-19 WED 26-Apr-19 MON 12
13 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 27-Mar-19 MON 08-Apr-19 SAT 12
13 KMTC KING CRIMSON V.020N 27-Mar-19 WED 08-Apr-19 MON 12
13 KMTC SUNNY IRIS 1825 27-Mar-19 WED 08-Apr-19 MON 12
13 KMTC TRIDENT 1819 28-Mar-19 WED 09-Apr-19 MON 12
14 KMTC SUNNY CALLA 1817 31-Mar-19 THU 12-Apr-19 TUE 12
14 KMTC KOTA WANGSA V.018N 01-Apr-19 SUN 13-Apr-19 FRI 12
14 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 03-Apr-19 MON 15-Apr-19 SAT 12
14 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 03-Apr-19 WED 15-Apr-19 MON 12
14 KMTC SKY HOPE 1817 03-Apr-19 WED 15-Apr-19 MON 12
14 KMTC TRIUMPH V.1819N 04-Apr-19 WED 16-Apr-19 MON 12
15 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 07-Apr-19 THU 19-Apr-19 TUE 12
15 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 08-Apr-19 SUN 20-Apr-19 FRI 12
HAIPHONG to HAKATA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
13 CKL KOTA WANGSA 0017N 26-Mar-19 TUE 09-Apr-19 TUE 14
13 CKL SKY HOPE 1816N 30-Mar-19 SAT 11-Apr-19 THU 12
14 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 31-Mar-19 SUN 12-Apr-19 FRI 12
14 CKL SUNNY IRIS 1825N 03-Apr-19 WED 17-Apr-19 WED 14
15 CKL KOTA WANGSA 0018N 07-Apr-19 SUN 21-Apr-19 SUN 14
15 CKL SKY HOPE 1817N 10-Apr-19 WED 22-Apr-19 MON 12
16 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 14-Apr-19 SUN 26-Apr-19 FRI 12
13 KMTC CAPE FLINT V.005N 28-Mar-19 THU 05-Apr-19 FRI 8
14 KMTC WAN HAI 203 V.467N 31-Mar-19 THU 08-Apr-19 FRI 8
14 KMTC WAN HAI 213 V.334N 01-Apr-19 THU 09-Apr-19 FRI 8
14 KMTC CAPE FLINT V.006N 03-Apr-19 THU 11-Apr-19 FRI 8
HAIPHONG to YOKOHAMA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
13 CKL STARSHIP AQUILA 1814N 28-Mar-19 MON 10-Apr-19 SUN 13
13 CKL SUNNY IRIS 1824N 30-Mar-19 FRI 14-Apr-19 SAT 15
14 CKL KOTA WANGSA 0017N 06-Apr-19 TUE 21-Apr-19 WED 15
15 CKL SKY HOPE 1816N 11-Apr-19 SAT 24-Apr-19 FRI 13
15 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 13-Apr-19 SUN 26-Apr-19 SAT 13
15 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 10-Apr-19 SUN 22-Apr-19 FRI 12
15 KMTC SUNNY CANNA 1817 10-Apr-19 MON 22-Apr-19 SAT 12
15 KMTC KING CRIMSON V.019N 10-Apr-19 WED 22-Apr-19 MON 12
15 KMTC SUNNY IRIS 1824 11-Apr-19 WED 23-Apr-19 MON 12
16 KMTC TRIDENT 1818 14-Apr-19 WED 26-Apr-19 MON 12
13 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 27-Mar-19 MON 08-Apr-19 SAT 12
13 KMTC KING CRIMSON V.020N 27-Mar-19 WED 08-Apr-19 MON 12
13 KMTC SUNNY IRIS 1825 27-Mar-19 WED 08-Apr-19 MON 12
13 KMTC TRIDENT 1819 28-Mar-19 WED 09-Apr-19 MON 12
14 KMTC SUNNY CALLA 1817 31-Mar-19 THU 12-Apr-19 TUE 12
14 KMTC KOTA WANGSA V.018N 01-Apr-19 SUN 13-Apr-19 FRI 12
14 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 03-Apr-19 MON 15-Apr-19 SAT 12
14 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 03-Apr-19 WED 15-Apr-19 MON 12
14 KMTC SKY HOPE 1817 03-Apr-19 WED 15-Apr-19 MON 12
14 KMTC TRIUMPH V.1819N 04-Apr-19 WED 16-Apr-19 MON 12
15 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 07-Apr-19 THU 19-Apr-19 TUE 12
15 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 08-Apr-19 SUN 20-Apr-19 FRI 12
HAIPHONG to LIANYUNGANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
13 CKL SKY HOPE 1815N 28-Mar-19 SUN 15-Apr-19 THU 18
13 CKL STARSHIP AQUILA 1814N 29-Mar-19 MON 14-Apr-19 WED 16
14 CKL SUNNY IRIS 1824N 01-Apr-19 FRI 19-Apr-19 TUE 18
14 CKL KOTA WANGSA 0017N 05-Apr-19 TUE 21-Apr-19 THU 16
15 CKL SKY HOPE 1816N 08-Apr-19 SAT 26-Apr-19 WED 18
15 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 11-Apr-19 SUN 27-Apr-19 TUE 16
15 CKL SUNNY IRIS 1825N 12-Apr-19 WED 30-Apr-19 SUN 18
13 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 30-Mar-19 SUN 15-Apr-19 TUE 16
15 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 10-Apr-19 SUN 24-Apr-19 SUN 14
15 KMTC SUNNY CANNA 1817 10-Apr-19 MON 24-Apr-19 MON 14
15 KMTC KING CRIMSON V.019N 10-Apr-19 WED 24-Apr-19 WED 14
15 KMTC SUNNY IRIS 1824 11-Apr-19 WED 25-Apr-19 WED 14
16 KMTC TRIDENT 1818 14-Apr-19 WED 28-Apr-19 WED 14
13 KMTC KOTA WANGSA V.017N 27-Mar-19 SUN 10-Apr-19 SUN 14
14 KMTC HONGKONG VOYAGER 83 03-Apr-19 MON 17-Apr-19 MON 14
15 KMTC FRISIA NUERNBERG V.081N 10-Apr-19 WED 24-Apr-19 WED 14
13 KMTC TRIUMPH V.1818N 27-Mar-19 WED 10-Apr-19 WED 14
14 KMTC SUNNY CAMELLIA 1819 03-Apr-19 THU 17-Apr-19 THU 14
15 KMTC STARSHIP AQUILA 1815 10-Apr-19 SUN 24-Apr-19 SUN 14
13 KMTC KING CRIMSON V.020N 27-Mar-19 WED 10-Apr-19 WED 14
14 KMTC SUNNY IRIS 1825 03-Apr-19 WED 17-Apr-19 WED 14
15 KMTC TRIDENT 1819 10-Apr-19 WED 24-Apr-19 WED 14
13 KMTC KOTA WANGSA V.018N 27-Mar-19 SUN 10-Apr-19 SUN 14
14 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 03-Apr-19 MON 17-Apr-19 MON 14
15 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 10-Apr-19 WED 24-Apr-19 WED 14
13 KMTC TRIUMPH V.1819N 27-Mar-19 WED 10-Apr-19 WED 14
14 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 03-Apr-19 THU 17-Apr-19 THU 14
15 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 10-Apr-19 SUN 24-Apr-19 SUN 14
HAIPHONG to INCHEON
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
14 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0180E 06-Apr-19 SAT 12-Apr-19 FRI 6
15 DONGJIN TRIUMPH 1818N 13-Apr-19 THU 19-Apr-19 WED 6
13 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0181E 28-Mar-19 SAT 03-Apr-19 FRI 6
14 DONGJIN TRIUMPH 1819N 04-Apr-19 THU 10-Apr-19 WED 6
15 DONGJIN DONGJIN AUBE 0051E 11-Apr-19 SAT 18-Apr-19 SAT 7
13 KMTC FRISIA NUERNBERG V.081N 27-Mar-19 WED 02-Apr-19 TUE 6
14 KMTC KING CRIMSON V.020N 03-Apr-19 WED 09-Apr-19 TUE 6
15 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 10-Apr-19 WED 16-Apr-19 TUE 6
16 KMTC TRIDENT 1818 14-Apr-19 WED 20-Apr-19 TUE 6
15 KMTC TRIUMPH V.1818N 11-Apr-19 WED 17-Apr-19 TUE 6
14 KMTC SUNNY CAMELLIA 1819 01-Apr-19 THU 07-Apr-19 WED 6
15 KMTC SUNNY CALLA 1817 08-Apr-19 THU 14-Apr-19 WED 6
13 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 28-Mar-19 SUN 03-Apr-19 SAT 6
14 KMTC KOTA WANGSA V.017N 04-Apr-19 SUN 10-Apr-19 SAT 6
15 KMTC STARSHIP AQUILA 1815 11-Apr-19 SUN 17-Apr-19 SAT 6
13 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 28-Mar-19 SUN 03-Apr-19 SAT 6
HAIPHONG to PYONGTEAK
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
13 DONGJIN DONGJIN AUBE 0050E 27-Mar-19 SAT 03-Apr-19 SAT 7
13 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0181E 27-Mar-19 SAT 03-Apr-19 SAT 7
13 DONGJIN DONGJIN AUBE 0051E 27-Mar-19 SAT 03-Apr-19 SAT 7
HAIPHONG to SHANGHAI
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
14 KMTC HAMBURG BAY V.25E 03-Apr-19 SUN 10-Apr-19 SUN 7
14 KMTC E.R. SWEDEN V.1802E 03-Apr-19 SUN 10-Apr-19 SUN 7
14 KMTC CONTI STOCKHOLM V.2E 04-Apr-19 SUN 11-Apr-19 SUN 7
15 KMTC E.R.AMSTERDAM V.E1803 07-Apr-19 SUN 14-Apr-19 SUN 7
15 KMTC IAN H V.3E 08-Apr-19 SUN 15-Apr-19 SUN 7
12 SITC SITC NAGOYA 1817N 21-Mar-19 THU 26-Mar-19 TUE 5
13 SITC SITC YOKKAICHI 1815N 28-Mar-19 THU 02-Apr-19 TUE 5
14 SITC SITC OSAKA 1819N 04-Apr-19 THU 09-Apr-19 TUE 5
15 SITC SITC NAGOYA 1819N 11-Apr-19 THU 16-Apr-19 TUE 5
HAIPHONG to NAGOYA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
15 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 10-Apr-19 SUN 22-Apr-19 FRI 12
15 KMTC SUNNY CANNA 1817 10-Apr-19 MON 22-Apr-19 SAT 12
15 KMTC KING CRIMSON V.019N 10-Apr-19 WED 22-Apr-19 MON 12
15 KMTC SUNNY IRIS 1824 11-Apr-19 WED 23-Apr-19 MON 12
16 KMTC TRIDENT 1818 14-Apr-19 WED 26-Apr-19 MON 12
13 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 27-Mar-19 MON 08-Apr-19 SAT 12
13 KMTC KING CRIMSON V.020N 27-Mar-19 WED 08-Apr-19 MON 12
13 KMTC SUNNY IRIS 1825 27-Mar-19 WED 08-Apr-19 MON 12
13 KMTC TRIDENT 1819 28-Mar-19 WED 09-Apr-19 MON 12
14 KMTC SUNNY CALLA 1817 31-Mar-19 THU 12-Apr-19 TUE 12
14 KMTC KOTA WANGSA V.018N 01-Apr-19 SUN 13-Apr-19 FRI 12
14 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 03-Apr-19 MON 15-Apr-19 SAT 12
14 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 03-Apr-19 WED 15-Apr-19 MON 12
14 KMTC SKY HOPE 1817 03-Apr-19 WED 15-Apr-19 MON 12
14 KMTC TRIUMPH V.1819N 04-Apr-19 WED 16-Apr-19 MON 12
15 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 07-Apr-19 THU 19-Apr-19 TUE 12
15 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 08-Apr-19 SUN 20-Apr-19 FRI 12
HAIPHONG to KWANGYANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
14 KMTC SUNNY IRIS 1825 31-Mar-19 WED 07-Apr-19 WED 7
15 KMTC SKY HOPE 1817 07-Apr-19 WED 14-Apr-19 WED 7
13 KMTC HONGKONG VOYAGER 83 26-Mar-19 MON 01-Apr-19 SUN 6
14 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 02-Apr-19 MON 08-Apr-19 SUN 6
15 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 09-Apr-19 MON 15-Apr-19 SUN 6
HAIPHONG to DALIAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
13 SITC EPONYMA 1817N 24-Mar-19 SUN 06-Apr-19 SAT 13
13 SITC EPONYMA 1817N 24-Mar-19 SUN 06-Apr-19 SAT 13
14 SITC SITC WEIHAI 1815N 31-Mar-19 SUN 13-Apr-19 SAT 13
14 SITC SITC WEIHAI 1815N 31-Mar-19 SUN 13-Apr-19 SAT 13
15 SITC SITC YANTAI 1815N 07-Apr-19 SUN 20-Apr-19 SAT 13
15 SITC SITC YANTAI 1815N 07-Apr-19 SUN 20-Apr-19 SAT 13
16 SITC REFLECTION 1729N 14-Apr-19 SUN 27-Apr-19 SAT 13
16 SITC REFLECTION 1819N 14-Apr-19 SUN 27-Apr-19 SAT 13
HAIPHONG to FOSHAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
12 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 21-Mar-19 THU 27-Mar-19 WED 6
12 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 23-Mar-19 SAT 29-Mar-19 FRI 7
13 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 28-Mar-19 THU 03-Apr-19 WED 6
13 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 30-Mar-19 SAT 05-Apr-19 FRI 7
14 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 04-Apr-19 THU 10-Apr-19 WED 6
14 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 06-Apr-19 SAT 12-Apr-19 FRI 7
1 2 3 6
Nhân viên chứng từ làm việc tại Hồ Chí Minh
HAIPHONG to SINGAPORE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 A.E.L YM HARMONY 301S 10-Jan-19 SUN 17-Jan-19 SUN 7
12 YANGMING YM INSTRUCTION 225S 21-Mar-19 SUN 27-Mar-19 SAT 6
13 A.E.L CAPE QUEST 1856 24-Mar-19 SAT 31-Mar-19 SAT 7
13 YANGMING GREEN HORIZON 003S 25-Mar-19 WED 02-Apr-19 THU 8
13 A.E.L GREEN HORIZON 003S 25-Mar-19 SAT 01-Apr-19 SAT 7
13 YANGMING PRINCESS OF LUCK 021S 28-Mar-19 SUN 05-Apr-19 MON 8
13 A.E.L PRINCESS OF LUCK 021S 28-Mar-19 THU 05-Apr-19 FRI 8
13 A.E.L KOTA JASA KJAA0055S 29-Mar-19 THU 06-Apr-19 FRI 8
14 A.E.L CAPE FORTIUS 1852 31-Mar-19 THU 08-Apr-19 FRI 8
14 YANGMING YM INCEPTION 130S 01-Apr-19 WED 07-Apr-19 TUE 6
14 A.E.L YM INCEPTION 130S 01-Apr-19 THU 09-Apr-19 FRI 8
14 YANGMING YM HARMONY 301S 04-Apr-19 SUN 10-Apr-19 SAT 6
14 A.E.L YM HARMONY? 301S 04-Apr-19 SUN 11-Apr-19 SUN 7
14 A.E.L KOTA JAYA KJYY0067S 05-Apr-19 SUN 12-Apr-19 SUN 7
15 A.E.L CALIFORNIA TRADER 1832 07-Apr-19 SUN 14-Apr-19 SUN 7
15 YANGMING GREEN HORIZON 004S 08-Apr-19 TUE 21-Apr-19 MON 13
15 A.E.L GREEN HORIZON 004S 08-Apr-19 SUN 15-Apr-19 SUN 7
15 YANGMING YM INTELLIGENT 141S 11-Apr-19 FRI 24-Apr-19 THU 13
15 A.E.L YM INTELLIGENT 141S 11-Apr-19 SUN 18-Apr-19 SUN 7
16 A.E.L CAPE QUEST 1860 14-Apr-19 SUN 26-Apr-19 FRI 12
16 YANGMING YM INCEPTION 131S 15-Apr-19 SAT 26-Apr-19 WED 11
16 A.E.L YM INCEPTION 131S 15-Apr-19 MON 27-Apr-19 SAT 12
HAIPHONG to BUSAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
13 CKL KOTA WANGSA 0017N 26-Mar-19 TUE 03-Apr-19 WED 8
13 CKL SKY HOPE 1816N 30-Mar-19 SAT 05-Apr-19 FRI 6
14 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 31-Mar-19 SUN 06-Apr-19 SAT 6
14 CKL SUNNY IRIS 1825N 03-Apr-19 WED 11-Apr-19 THU 8
15 CKL KOTA WANGSA 0018N 07-Apr-19 SUN 15-Apr-19 MON 8
15 CKL SKY HOPE 1817N 10-Apr-19 WED 16-Apr-19 TUE 6
16 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 14-Apr-19 SUN 20-Apr-19 SAT 6
14 DONGJIN KHARIS HERITAGE 1726N 31-Mar-19 FRI 07-Apr-19 FRI 7
15 DONGJIN HONGKONG VOYAGER 0083N 07-Apr-19 MON 13-Apr-19 SUN 6
16 DONGJIN TRIUMPH 1818N 14-Apr-19 THU 22-Apr-19 FRI 8
13 KMTC FRISIA NUERNBERG V.081N 28-Mar-19 WED 05-Apr-19 THU 8
14 KMTC KING CRIMSON V.020N 04-Apr-19 WED 12-Apr-19 THU 8
15 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 11-Apr-19 WED 19-Apr-19 THU 8
13 KMTC SKY HOPE 1816 28-Mar-19 WED 03-Apr-19 TUE 6
14 KMTC SUNNY IRIS 1825 04-Apr-19 WED 10-Apr-19 TUE 6
15 KMTC SKY HOPE 1817 11-Apr-19 WED 17-Apr-19 TUE 6
14 KMTC TRIDENT 1818 31-Mar-19 WED 07-Apr-19 WED 7
15 KMTC TRIUMPH V.1818N 07-Apr-19 WED 14-Apr-19 WED 7
16 KMTC TRIDENT 1819 14-Apr-19 WED 21-Apr-19 WED 7
14 KMTC SUNNY CAMELLIA 1819 01-Apr-19 THU 08-Apr-19 THU 7
15 KMTC SUNNY CALLA 1817 08-Apr-19 THU 15-Apr-19 THU 7
14 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 04-Apr-19 THU 18-Apr-19 THU 14
15 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 11-Apr-19 SUN 25-Apr-19 SUN 14
13 KMTC KOTA WANGSA V.018N 26-Mar-19 SUN 09-Apr-19 SUN 14
14 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 02-Apr-19 SUN 16-Apr-19 SUN 14
15 KMTC SUNNY CANNA 1817 09-Apr-19 MON 15-Apr-19 SUN 6
16 KMTC HONGKONG VOYAGER 83 16-Apr-19 MON 22-Apr-19 SUN 6
HAIPHONG to OSAKA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
13 CKL KOTA WANGSA 0017N 26-Mar-19 TUE 08-Apr-19 MON 13
13 CKL SKY HOPE 1816N 30-Mar-19 SAT 10-Apr-19 WED 11
14 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 31-Mar-19 SUN 11-Apr-19 THU 11
14 CKL SUNNY IRIS 1825N 03-Apr-19 WED 16-Apr-19 TUE 13
15 CKL KOTA WANGSA 0018N 07-Apr-19 SUN 20-Apr-19 SAT 13
15 CKL SKY HOPE 1817N 10-Apr-19 WED 21-Apr-19 SUN 11
16 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 14-Apr-19 SUN 25-Apr-19 THU 11
15 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 10-Apr-19 SUN 22-Apr-19 FRI 12
15 KMTC SUNNY CANNA 1817 10-Apr-19 MON 22-Apr-19 SAT 12
15 KMTC KING CRIMSON V.019N 10-Apr-19 WED 22-Apr-19 MON 12
15 KMTC SUNNY IRIS 1824 11-Apr-19 WED 23-Apr-19 MON 12
16 KMTC TRIDENT 1818 14-Apr-19 WED 26-Apr-19 MON 12
13 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 27-Mar-19 MON 08-Apr-19 SAT 12
13 KMTC KING CRIMSON V.020N 27-Mar-19 WED 08-Apr-19 MON 12
13 KMTC SUNNY IRIS 1825 27-Mar-19 WED 08-Apr-19 MON 12
13 KMTC TRIDENT 1819 28-Mar-19 WED 09-Apr-19 MON 12
14 KMTC SUNNY CALLA 1817 31-Mar-19 THU 12-Apr-19 TUE 12
14 KMTC KOTA WANGSA V.018N 01-Apr-19 SUN 13-Apr-19 FRI 12
14 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 03-Apr-19 MON 15-Apr-19 SAT 12
14 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 03-Apr-19 WED 15-Apr-19 MON 12
14 KMTC SKY HOPE 1817 03-Apr-19 WED 15-Apr-19 MON 12
14 KMTC TRIUMPH V.1819N 04-Apr-19 WED 16-Apr-19 MON 12
15 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 07-Apr-19 THU 19-Apr-19 TUE 12
15 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 08-Apr-19 SUN 20-Apr-19 FRI 12
HAIPHONG to KOBE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
13 CKL KOTA WANGSA 0017N 26-Mar-19 TUE 08-Apr-19 MON 13
13 CKL SKY HOPE 1816N 30-Mar-19 SAT 10-Apr-19 WED 11
14 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 31-Mar-19 SUN 11-Apr-19 THU 11
14 CKL SUNNY IRIS 1825N 03-Apr-19 WED 16-Apr-19 TUE 13
15 CKL KOTA WANGSA 0018N 07-Apr-19 SUN 20-Apr-19 SAT 13
15 CKL SKY HOPE 1817N 10-Apr-19 WED 21-Apr-19 SUN 11
16 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 14-Apr-19 SUN 25-Apr-19 THU 11
15 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 10-Apr-19 SUN 21-Apr-19 THU 11
15 KMTC SUNNY CANNA 1817 10-Apr-19 MON 21-Apr-19 FRI 11
15 KMTC KING CRIMSON V.019N 10-Apr-19 WED 21-Apr-19 SUN 11
15 KMTC SUNNY IRIS 1824 11-Apr-19 WED 22-Apr-19 SUN 11
16 KMTC TRIDENT 1818 14-Apr-19 WED 25-Apr-19 SUN 11
13 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 27-Mar-19 MON 07-Apr-19 FRI 11
13 KMTC KING CRIMSON V.020N 27-Mar-19 WED 07-Apr-19 SUN 11
13 KMTC SUNNY IRIS 1825 27-Mar-19 WED 07-Apr-19 SUN 11
13 KMTC TRIDENT 1819 28-Mar-19 WED 08-Apr-19 SUN 11
14 KMTC SUNNY CALLA 1817 31-Mar-19 THU 11-Apr-19 MON 11
14 KMTC KOTA WANGSA V.018N 01-Apr-19 SUN 12-Apr-19 THU 11
14 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 03-Apr-19 MON 14-Apr-19 FRI 11
14 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 03-Apr-19 WED 14-Apr-19 SUN 11
14 KMTC SKY HOPE 1817 03-Apr-19 WED 14-Apr-19 SUN 11
14 KMTC TRIUMPH V.1819N 04-Apr-19 WED 15-Apr-19 SUN 11
15 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 07-Apr-19 THU 18-Apr-19 MON 11
15 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 08-Apr-19 SUN 19-Apr-19 THU 11
HAIPHONG to TOKYO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
13 CKL KOTA WANGSA 0017N 26-Mar-19 TUE 08-Apr-19 MON 13
13 CKL SKY HOPE 1816N 30-Mar-19 SAT 10-Apr-19 WED 11
14 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 31-Mar-19 SUN 11-Apr-19 THU 11
14 CKL SUNNY IRIS 1825N 03-Apr-19 WED 16-Apr-19 TUE 13
15 CKL KOTA WANGSA 0018N 07-Apr-19 SUN 20-Apr-19 SAT 13
15 CKL SKY HOPE 1817N 10-Apr-19 WED 21-Apr-19 SUN 11
16 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 14-Apr-19 SUN 25-Apr-19 THU 11
15 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 10-Apr-19 SUN 22-Apr-19 FRI 12
15 KMTC SUNNY CANNA 1817 10-Apr-19 MON 22-Apr-19 SAT 12
15 KMTC KING CRIMSON V.019N 10-Apr-19 WED 22-Apr-19 MON 12
15 KMTC SUNNY IRIS 1824 11-Apr-19 WED 23-Apr-19 MON 12
16 KMTC TRIDENT 1818 14-Apr-19 WED 26-Apr-19 MON 12
13 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 27-Mar-19 MON 08-Apr-19 SAT 12
13 KMTC KING CRIMSON V.020N 27-Mar-19 WED 08-Apr-19 MON 12
13 KMTC SUNNY IRIS 1825 27-Mar-19 WED 08-Apr-19 MON 12
13 KMTC TRIDENT 1819 28-Mar-19 WED 09-Apr-19 MON 12
14 KMTC SUNNY CALLA 1817 31-Mar-19 THU 12-Apr-19 TUE 12
14 KMTC KOTA WANGSA V.018N 01-Apr-19 SUN 13-Apr-19 FRI 12
14 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 03-Apr-19 MON 15-Apr-19 SAT 12
14 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 03-Apr-19 WED 15-Apr-19 MON 12
14 KMTC SKY HOPE 1817 03-Apr-19 WED 15-Apr-19 MON 12
14 KMTC TRIUMPH V.1819N 04-Apr-19 WED 16-Apr-19 MON 12
15 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 07-Apr-19 THU 19-Apr-19 TUE 12
15 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 08-Apr-19 SUN 20-Apr-19 FRI 12
HAIPHONG to HAKATA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
13 CKL KOTA WANGSA 0017N 26-Mar-19 TUE 09-Apr-19 TUE 14
13 CKL SKY HOPE 1816N 30-Mar-19 SAT 11-Apr-19 THU 12
14 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 31-Mar-19 SUN 12-Apr-19 FRI 12
14 CKL SUNNY IRIS 1825N 03-Apr-19 WED 17-Apr-19 WED 14
15 CKL KOTA WANGSA 0018N 07-Apr-19 SUN 21-Apr-19 SUN 14
15 CKL SKY HOPE 1817N 10-Apr-19 WED 22-Apr-19 MON 12
16 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 14-Apr-19 SUN 26-Apr-19 FRI 12
13 KMTC CAPE FLINT V.005N 28-Mar-19 THU 05-Apr-19 FRI 8
14 KMTC WAN HAI 203 V.467N 31-Mar-19 THU 08-Apr-19 FRI 8
14 KMTC WAN HAI 213 V.334N 01-Apr-19 THU 09-Apr-19 FRI 8
14 KMTC CAPE FLINT V.006N 03-Apr-19 THU 11-Apr-19 FRI 8
HAIPHONG to YOKOHAMA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
13 CKL STARSHIP AQUILA 1814N 28-Mar-19 MON 10-Apr-19 SUN 13
13 CKL SUNNY IRIS 1824N 30-Mar-19 FRI 14-Apr-19 SAT 15
14 CKL KOTA WANGSA 0017N 06-Apr-19 TUE 21-Apr-19 WED 15
15 CKL SKY HOPE 1816N 11-Apr-19 SAT 24-Apr-19 FRI 13
15 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 13-Apr-19 SUN 26-Apr-19 SAT 13
15 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 10-Apr-19 SUN 22-Apr-19 FRI 12
15 KMTC SUNNY CANNA 1817 10-Apr-19 MON 22-Apr-19 SAT 12
15 KMTC KING CRIMSON V.019N 10-Apr-19 WED 22-Apr-19 MON 12
15 KMTC SUNNY IRIS 1824 11-Apr-19 WED 23-Apr-19 MON 12
16 KMTC TRIDENT 1818 14-Apr-19 WED 26-Apr-19 MON 12
13 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 27-Mar-19 MON 08-Apr-19 SAT 12
13 KMTC KING CRIMSON V.020N 27-Mar-19 WED 08-Apr-19 MON 12
13 KMTC SUNNY IRIS 1825 27-Mar-19 WED 08-Apr-19 MON 12
13 KMTC TRIDENT 1819 28-Mar-19 WED 09-Apr-19 MON 12
14 KMTC SUNNY CALLA 1817 31-Mar-19 THU 12-Apr-19 TUE 12
14 KMTC KOTA WANGSA V.018N 01-Apr-19 SUN 13-Apr-19 FRI 12
14 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 03-Apr-19 MON 15-Apr-19 SAT 12
14 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 03-Apr-19 WED 15-Apr-19 MON 12
14 KMTC SKY HOPE 1817 03-Apr-19 WED 15-Apr-19 MON 12
14 KMTC TRIUMPH V.1819N 04-Apr-19 WED 16-Apr-19 MON 12
15 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 07-Apr-19 THU 19-Apr-19 TUE 12
15 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 08-Apr-19 SUN 20-Apr-19 FRI 12
HAIPHONG to LIANYUNGANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
13 CKL SKY HOPE 1815N 28-Mar-19 SUN 15-Apr-19 THU 18
13 CKL STARSHIP AQUILA 1814N 29-Mar-19 MON 14-Apr-19 WED 16
14 CKL SUNNY IRIS 1824N 01-Apr-19 FRI 19-Apr-19 TUE 18
14 CKL KOTA WANGSA 0017N 05-Apr-19 TUE 21-Apr-19 THU 16
15 CKL SKY HOPE 1816N 08-Apr-19 SAT 26-Apr-19 WED 18
15 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 11-Apr-19 SUN 27-Apr-19 TUE 16
15 CKL SUNNY IRIS 1825N 12-Apr-19 WED 30-Apr-19 SUN 18
13 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 30-Mar-19 SUN 15-Apr-19 TUE 16
15 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 10-Apr-19 SUN 24-Apr-19 SUN 14
15 KMTC SUNNY CANNA 1817 10-Apr-19 MON 24-Apr-19 MON 14
15 KMTC KING CRIMSON V.019N 10-Apr-19 WED 24-Apr-19 WED 14
15 KMTC SUNNY IRIS 1824 11-Apr-19 WED 25-Apr-19 WED 14
16 KMTC TRIDENT 1818 14-Apr-19 WED 28-Apr-19 WED 14
13 KMTC KOTA WANGSA V.017N 27-Mar-19 SUN 10-Apr-19 SUN 14
14 KMTC HONGKONG VOYAGER 83 03-Apr-19 MON 17-Apr-19 MON 14
15 KMTC FRISIA NUERNBERG V.081N 10-Apr-19 WED 24-Apr-19 WED 14
13 KMTC TRIUMPH V.1818N 27-Mar-19 WED 10-Apr-19 WED 14
14 KMTC SUNNY CAMELLIA 1819 03-Apr-19 THU 17-Apr-19 THU 14
15 KMTC STARSHIP AQUILA 1815 10-Apr-19 SUN 24-Apr-19 SUN 14
13 KMTC KING CRIMSON V.020N 27-Mar-19 WED 10-Apr-19 WED 14
14 KMTC SUNNY IRIS 1825 03-Apr-19 WED 17-Apr-19 WED 14
15 KMTC TRIDENT 1819 10-Apr-19 WED 24-Apr-19 WED 14
13 KMTC KOTA WANGSA V.018N 27-Mar-19 SUN 10-Apr-19 SUN 14
14 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 03-Apr-19 MON 17-Apr-19 MON 14
15 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 10-Apr-19 WED 24-Apr-19 WED 14
13 KMTC TRIUMPH V.1819N 27-Mar-19 WED 10-Apr-19 WED 14
14 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 03-Apr-19 THU 17-Apr-19 THU 14
15 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 10-Apr-19 SUN 24-Apr-19 SUN 14
HAIPHONG to INCHEON
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
14 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0180E 06-Apr-19 SAT 12-Apr-19 FRI 6
15 DONGJIN TRIUMPH 1818N 13-Apr-19 THU 19-Apr-19 WED 6
13 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0181E 28-Mar-19 SAT 03-Apr-19 FRI 6
14 DONGJIN TRIUMPH 1819N 04-Apr-19 THU 10-Apr-19 WED 6
15 DONGJIN DONGJIN AUBE 0051E 11-Apr-19 SAT 18-Apr-19 SAT 7
13 KMTC FRISIA NUERNBERG V.081N 27-Mar-19 WED 02-Apr-19 TUE 6
14 KMTC KING CRIMSON V.020N 03-Apr-19 WED 09-Apr-19 TUE 6
15 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 10-Apr-19 WED 16-Apr-19 TUE 6
16 KMTC TRIDENT 1818 14-Apr-19 WED 20-Apr-19 TUE 6
15 KMTC TRIUMPH V.1818N 11-Apr-19 WED 17-Apr-19 TUE 6
14 KMTC SUNNY CAMELLIA 1819 01-Apr-19 THU 07-Apr-19 WED 6
15 KMTC SUNNY CALLA 1817 08-Apr-19 THU 14-Apr-19 WED 6
13 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 28-Mar-19 SUN 03-Apr-19 SAT 6
14 KMTC KOTA WANGSA V.017N 04-Apr-19 SUN 10-Apr-19 SAT 6
15 KMTC STARSHIP AQUILA 1815 11-Apr-19 SUN 17-Apr-19 SAT 6
13 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 28-Mar-19 SUN 03-Apr-19 SAT 6
HAIPHONG to PYONGTEAK
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
13 DONGJIN DONGJIN AUBE 0050E 27-Mar-19 SAT 03-Apr-19 SAT 7
13 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0181E 27-Mar-19 SAT 03-Apr-19 SAT 7
13 DONGJIN DONGJIN AUBE 0051E 27-Mar-19 SAT 03-Apr-19 SAT 7
HAIPHONG to SHANGHAI
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
14 KMTC HAMBURG BAY V.25E 03-Apr-19 SUN 10-Apr-19 SUN 7
14 KMTC E.R. SWEDEN V.1802E 03-Apr-19 SUN 10-Apr-19 SUN 7
14 KMTC CONTI STOCKHOLM V.2E 04-Apr-19 SUN 11-Apr-19 SUN 7
15 KMTC E.R.AMSTERDAM V.E1803 07-Apr-19 SUN 14-Apr-19 SUN 7
15 KMTC IAN H V.3E 08-Apr-19 SUN 15-Apr-19 SUN 7
12 SITC SITC NAGOYA 1817N 21-Mar-19 THU 26-Mar-19 TUE 5
13 SITC SITC YOKKAICHI 1815N 28-Mar-19 THU 02-Apr-19 TUE 5
14 SITC SITC OSAKA 1819N 04-Apr-19 THU 09-Apr-19 TUE 5
15 SITC SITC NAGOYA 1819N 11-Apr-19 THU 16-Apr-19 TUE 5
HAIPHONG to NAGOYA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
15 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 10-Apr-19 SUN 22-Apr-19 FRI 12
15 KMTC SUNNY CANNA 1817 10-Apr-19 MON 22-Apr-19 SAT 12
15 KMTC KING CRIMSON V.019N 10-Apr-19 WED 22-Apr-19 MON 12
15 KMTC SUNNY IRIS 1824 11-Apr-19 WED 23-Apr-19 MON 12
16 KMTC TRIDENT 1818 14-Apr-19 WED 26-Apr-19 MON 12
13 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 27-Mar-19 MON 08-Apr-19 SAT 12
13 KMTC KING CRIMSON V.020N 27-Mar-19 WED 08-Apr-19 MON 12
13 KMTC SUNNY IRIS 1825 27-Mar-19 WED 08-Apr-19 MON 12
13 KMTC TRIDENT 1819 28-Mar-19 WED 09-Apr-19 MON 12
14 KMTC SUNNY CALLA 1817 31-Mar-19 THU 12-Apr-19 TUE 12
14 KMTC KOTA WANGSA V.018N 01-Apr-19 SUN 13-Apr-19 FRI 12
14 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 03-Apr-19 MON 15-Apr-19 SAT 12
14 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 03-Apr-19 WED 15-Apr-19 MON 12
14 KMTC SKY HOPE 1817 03-Apr-19 WED 15-Apr-19 MON 12
14 KMTC TRIUMPH V.1819N 04-Apr-19 WED 16-Apr-19 MON 12
15 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 07-Apr-19 THU 19-Apr-19 TUE 12
15 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 08-Apr-19 SUN 20-Apr-19 FRI 12
HAIPHONG to KWANGYANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
14 KMTC SUNNY IRIS 1825 31-Mar-19 WED 07-Apr-19 WED 7
15 KMTC SKY HOPE 1817 07-Apr-19 WED 14-Apr-19 WED 7
13 KMTC HONGKONG VOYAGER 83 26-Mar-19 MON 01-Apr-19 SUN 6
14 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 02-Apr-19 MON 08-Apr-19 SUN 6
15 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 09-Apr-19 MON 15-Apr-19 SUN 6
HAIPHONG to DALIAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
13 SITC EPONYMA 1817N 24-Mar-19 SUN 06-Apr-19 SAT 13
13 SITC EPONYMA 1817N 24-Mar-19 SUN 06-Apr-19 SAT 13
14 SITC SITC WEIHAI 1815N 31-Mar-19 SUN 13-Apr-19 SAT 13
14 SITC SITC WEIHAI 1815N 31-Mar-19 SUN 13-Apr-19 SAT 13
15 SITC SITC YANTAI 1815N 07-Apr-19 SUN 20-Apr-19 SAT 13
15 SITC SITC YANTAI 1815N 07-Apr-19 SUN 20-Apr-19 SAT 13
16 SITC REFLECTION 1729N 14-Apr-19 SUN 27-Apr-19 SAT 13
16 SITC REFLECTION 1819N 14-Apr-19 SUN 27-Apr-19 SAT 13
HAIPHONG to FOSHAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
12 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 21-Mar-19 THU 27-Mar-19 WED 6
12 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 23-Mar-19 SAT 29-Mar-19 FRI 7
13 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 28-Mar-19 THU 03-Apr-19 WED 6
13 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 30-Mar-19 SAT 05-Apr-19 FRI 7
14 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 04-Apr-19 THU 10-Apr-19 WED 6
14 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 06-Apr-19 SAT 12-Apr-19 FRI 7
1 2 3 6
Hội thảo “Hướng dẫn tận dụng lợi ích từ quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)”
HAIPHONG to SINGAPORE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 A.E.L YM HARMONY 301S 10-Jan-19 SUN 17-Jan-19 SUN 7
12 YANGMING YM INSTRUCTION 225S 21-Mar-19 SUN 27-Mar-19 SAT 6
13 A.E.L CAPE QUEST 1856 24-Mar-19 SAT 31-Mar-19 SAT 7
13 YANGMING GREEN HORIZON 003S 25-Mar-19 WED 02-Apr-19 THU 8
13 A.E.L GREEN HORIZON 003S 25-Mar-19 SAT 01-Apr-19 SAT 7
13 YANGMING PRINCESS OF LUCK 021S 28-Mar-19 SUN 05-Apr-19 MON 8
13 A.E.L PRINCESS OF LUCK 021S 28-Mar-19 THU 05-Apr-19 FRI 8
13 A.E.L KOTA JASA KJAA0055S 29-Mar-19 THU 06-Apr-19 FRI 8
14 A.E.L CAPE FORTIUS 1852 31-Mar-19 THU 08-Apr-19 FRI 8
14 YANGMING YM INCEPTION 130S 01-Apr-19 WED 07-Apr-19 TUE 6
14 A.E.L YM INCEPTION 130S 01-Apr-19 THU 09-Apr-19 FRI 8
14 YANGMING YM HARMONY 301S 04-Apr-19 SUN 10-Apr-19 SAT 6
14 A.E.L YM HARMONY? 301S 04-Apr-19 SUN 11-Apr-19 SUN 7
14 A.E.L KOTA JAYA KJYY0067S 05-Apr-19 SUN 12-Apr-19 SUN 7
15 A.E.L CALIFORNIA TRADER 1832 07-Apr-19 SUN 14-Apr-19 SUN 7
15 YANGMING GREEN HORIZON 004S 08-Apr-19 TUE 21-Apr-19 MON 13
15 A.E.L GREEN HORIZON 004S 08-Apr-19 SUN 15-Apr-19 SUN 7
15 YANGMING YM INTELLIGENT 141S 11-Apr-19 FRI 24-Apr-19 THU 13
15 A.E.L YM INTELLIGENT 141S 11-Apr-19 SUN 18-Apr-19 SUN 7
16 A.E.L CAPE QUEST 1860 14-Apr-19 SUN 26-Apr-19 FRI 12
16 YANGMING YM INCEPTION 131S 15-Apr-19 SAT 26-Apr-19 WED 11
16 A.E.L YM INCEPTION 131S 15-Apr-19 MON 27-Apr-19 SAT 12
HAIPHONG to BUSAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
13 CKL KOTA WANGSA 0017N 26-Mar-19 TUE 03-Apr-19 WED 8
13 CKL SKY HOPE 1816N 30-Mar-19 SAT 05-Apr-19 FRI 6
14 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 31-Mar-19 SUN 06-Apr-19 SAT 6
14 CKL SUNNY IRIS 1825N 03-Apr-19 WED 11-Apr-19 THU 8
15 CKL KOTA WANGSA 0018N 07-Apr-19 SUN 15-Apr-19 MON 8
15 CKL SKY HOPE 1817N 10-Apr-19 WED 16-Apr-19 TUE 6
16 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 14-Apr-19 SUN 20-Apr-19 SAT 6
14 DONGJIN KHARIS HERITAGE 1726N 31-Mar-19 FRI 07-Apr-19 FRI 7
15 DONGJIN HONGKONG VOYAGER 0083N 07-Apr-19 MON 13-Apr-19 SUN 6
16 DONGJIN TRIUMPH 1818N 14-Apr-19 THU 22-Apr-19 FRI 8
13 KMTC FRISIA NUERNBERG V.081N 28-Mar-19 WED 05-Apr-19 THU 8
14 KMTC KING CRIMSON V.020N 04-Apr-19 WED 12-Apr-19 THU 8
15 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 11-Apr-19 WED 19-Apr-19 THU 8
13 KMTC SKY HOPE 1816 28-Mar-19 WED 03-Apr-19 TUE 6
14 KMTC SUNNY IRIS 1825 04-Apr-19 WED 10-Apr-19 TUE 6
15 KMTC SKY HOPE 1817 11-Apr-19 WED 17-Apr-19 TUE 6
14 KMTC TRIDENT 1818 31-Mar-19 WED 07-Apr-19 WED 7
15 KMTC TRIUMPH V.1818N 07-Apr-19 WED 14-Apr-19 WED 7
16 KMTC TRIDENT 1819 14-Apr-19 WED 21-Apr-19 WED 7
14 KMTC SUNNY CAMELLIA 1819 01-Apr-19 THU 08-Apr-19 THU 7
15 KMTC SUNNY CALLA 1817 08-Apr-19 THU 15-Apr-19 THU 7
14 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 04-Apr-19 THU 18-Apr-19 THU 14
15 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 11-Apr-19 SUN 25-Apr-19 SUN 14
13 KMTC KOTA WANGSA V.018N 26-Mar-19 SUN 09-Apr-19 SUN 14
14 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 02-Apr-19 SUN 16-Apr-19 SUN 14
15 KMTC SUNNY CANNA 1817 09-Apr-19 MON 15-Apr-19 SUN 6
16 KMTC HONGKONG VOYAGER 83 16-Apr-19 MON 22-Apr-19 SUN 6
HAIPHONG to OSAKA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
13 CKL KOTA WANGSA 0017N 26-Mar-19 TUE 08-Apr-19 MON 13
13 CKL SKY HOPE 1816N 30-Mar-19 SAT 10-Apr-19 WED 11
14 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 31-Mar-19 SUN 11-Apr-19 THU 11
14 CKL SUNNY IRIS 1825N 03-Apr-19 WED 16-Apr-19 TUE 13
15 CKL KOTA WANGSA 0018N 07-Apr-19 SUN 20-Apr-19 SAT 13
15 CKL SKY HOPE 1817N 10-Apr-19 WED 21-Apr-19 SUN 11
16 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 14-Apr-19 SUN 25-Apr-19 THU 11
15 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 10-Apr-19 SUN 22-Apr-19 FRI 12
15 KMTC SUNNY CANNA 1817 10-Apr-19 MON 22-Apr-19 SAT 12
15 KMTC KING CRIMSON V.019N 10-Apr-19 WED 22-Apr-19 MON 12
15 KMTC SUNNY IRIS 1824 11-Apr-19 WED 23-Apr-19 MON 12
16 KMTC TRIDENT 1818 14-Apr-19 WED 26-Apr-19 MON 12
13 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 27-Mar-19 MON 08-Apr-19 SAT 12
13 KMTC KING CRIMSON V.020N 27-Mar-19 WED 08-Apr-19 MON 12
13 KMTC SUNNY IRIS 1825 27-Mar-19 WED 08-Apr-19 MON 12
13 KMTC TRIDENT 1819 28-Mar-19 WED 09-Apr-19 MON 12
14 KMTC SUNNY CALLA 1817 31-Mar-19 THU 12-Apr-19 TUE 12
14 KMTC KOTA WANGSA V.018N 01-Apr-19 SUN 13-Apr-19 FRI 12
14 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 03-Apr-19 MON 15-Apr-19 SAT 12
14 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 03-Apr-19 WED 15-Apr-19 MON 12
14 KMTC SKY HOPE 1817 03-Apr-19 WED 15-Apr-19 MON 12
14 KMTC TRIUMPH V.1819N 04-Apr-19 WED 16-Apr-19 MON 12
15 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 07-Apr-19 THU 19-Apr-19 TUE 12
15 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 08-Apr-19 SUN 20-Apr-19 FRI 12
HAIPHONG to KOBE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
13 CKL KOTA WANGSA 0017N 26-Mar-19 TUE 08-Apr-19 MON 13
13 CKL SKY HOPE 1816N 30-Mar-19 SAT 10-Apr-19 WED 11
14 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 31-Mar-19 SUN 11-Apr-19 THU 11
14 CKL SUNNY IRIS 1825N 03-Apr-19 WED 16-Apr-19 TUE 13
15 CKL KOTA WANGSA 0018N 07-Apr-19 SUN 20-Apr-19 SAT 13
15 CKL SKY HOPE 1817N 10-Apr-19 WED 21-Apr-19 SUN 11
16 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 14-Apr-19 SUN 25-Apr-19 THU 11
15 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 10-Apr-19 SUN 21-Apr-19 THU 11
15 KMTC SUNNY CANNA 1817 10-Apr-19 MON 21-Apr-19 FRI 11
15 KMTC KING CRIMSON V.019N 10-Apr-19 WED 21-Apr-19 SUN 11
15 KMTC SUNNY IRIS 1824 11-Apr-19 WED 22-Apr-19 SUN 11
16 KMTC TRIDENT 1818 14-Apr-19 WED 25-Apr-19 SUN 11
13 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 27-Mar-19 MON 07-Apr-19 FRI 11
13 KMTC KING CRIMSON V.020N 27-Mar-19 WED 07-Apr-19 SUN 11
13 KMTC SUNNY IRIS 1825 27-Mar-19 WED 07-Apr-19 SUN 11
13 KMTC TRIDENT 1819 28-Mar-19 WED 08-Apr-19 SUN 11
14 KMTC SUNNY CALLA 1817 31-Mar-19 THU 11-Apr-19 MON 11
14 KMTC KOTA WANGSA V.018N 01-Apr-19 SUN 12-Apr-19 THU 11
14 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 03-Apr-19 MON 14-Apr-19 FRI 11
14 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 03-Apr-19 WED 14-Apr-19 SUN 11
14 KMTC SKY HOPE 1817 03-Apr-19 WED 14-Apr-19 SUN 11
14 KMTC TRIUMPH V.1819N 04-Apr-19 WED 15-Apr-19 SUN 11
15 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 07-Apr-19 THU 18-Apr-19 MON 11
15 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 08-Apr-19 SUN 19-Apr-19 THU 11
HAIPHONG to TOKYO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
13 CKL KOTA WANGSA 0017N 26-Mar-19 TUE 08-Apr-19 MON 13
13 CKL SKY HOPE 1816N 30-Mar-19 SAT 10-Apr-19 WED 11
14 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 31-Mar-19 SUN 11-Apr-19 THU 11
14 CKL SUNNY IRIS 1825N 03-Apr-19 WED 16-Apr-19 TUE 13
15 CKL KOTA WANGSA 0018N 07-Apr-19 SUN 20-Apr-19 SAT 13
15 CKL SKY HOPE 1817N 10-Apr-19 WED 21-Apr-19 SUN 11
16 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 14-Apr-19 SUN 25-Apr-19 THU 11
15 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 10-Apr-19 SUN 22-Apr-19 FRI 12
15 KMTC SUNNY CANNA 1817 10-Apr-19 MON 22-Apr-19 SAT 12
15 KMTC KING CRIMSON V.019N 10-Apr-19 WED 22-Apr-19 MON 12
15 KMTC SUNNY IRIS 1824 11-Apr-19 WED 23-Apr-19 MON 12
16 KMTC TRIDENT 1818 14-Apr-19 WED 26-Apr-19 MON 12
13 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 27-Mar-19 MON 08-Apr-19 SAT 12
13 KMTC KING CRIMSON V.020N 27-Mar-19 WED 08-Apr-19 MON 12
13 KMTC SUNNY IRIS 1825 27-Mar-19 WED 08-Apr-19 MON 12
13 KMTC TRIDENT 1819 28-Mar-19 WED 09-Apr-19 MON 12
14 KMTC SUNNY CALLA 1817 31-Mar-19 THU 12-Apr-19 TUE 12
14 KMTC KOTA WANGSA V.018N 01-Apr-19 SUN 13-Apr-19 FRI 12
14 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 03-Apr-19 MON 15-Apr-19 SAT 12
14 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 03-Apr-19 WED 15-Apr-19 MON 12
14 KMTC SKY HOPE 1817 03-Apr-19 WED 15-Apr-19 MON 12
14 KMTC TRIUMPH V.1819N 04-Apr-19 WED 16-Apr-19 MON 12
15 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 07-Apr-19 THU 19-Apr-19 TUE 12
15 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 08-Apr-19 SUN 20-Apr-19 FRI 12
HAIPHONG to HAKATA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
13 CKL KOTA WANGSA 0017N 26-Mar-19 TUE 09-Apr-19 TUE 14
13 CKL SKY HOPE 1816N 30-Mar-19 SAT 11-Apr-19 THU 12
14 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 31-Mar-19 SUN 12-Apr-19 FRI 12
14 CKL SUNNY IRIS 1825N 03-Apr-19 WED 17-Apr-19 WED 14
15 CKL KOTA WANGSA 0018N 07-Apr-19 SUN 21-Apr-19 SUN 14
15 CKL SKY HOPE 1817N 10-Apr-19 WED 22-Apr-19 MON 12
16 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 14-Apr-19 SUN 26-Apr-19 FRI 12
13 KMTC CAPE FLINT V.005N 28-Mar-19 THU 05-Apr-19 FRI 8
14 KMTC WAN HAI 203 V.467N 31-Mar-19 THU 08-Apr-19 FRI 8
14 KMTC WAN HAI 213 V.334N 01-Apr-19 THU 09-Apr-19 FRI 8
14 KMTC CAPE FLINT V.006N 03-Apr-19 THU 11-Apr-19 FRI 8
HAIPHONG to YOKOHAMA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
13 CKL STARSHIP AQUILA 1814N 28-Mar-19 MON 10-Apr-19 SUN 13
13 CKL SUNNY IRIS 1824N 30-Mar-19 FRI 14-Apr-19 SAT 15
14 CKL KOTA WANGSA 0017N 06-Apr-19 TUE 21-Apr-19 WED 15
15 CKL SKY HOPE 1816N 11-Apr-19 SAT 24-Apr-19 FRI 13
15 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 13-Apr-19 SUN 26-Apr-19 SAT 13
15 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 10-Apr-19 SUN 22-Apr-19 FRI 12
15 KMTC SUNNY CANNA 1817 10-Apr-19 MON 22-Apr-19 SAT 12
15 KMTC KING CRIMSON V.019N 10-Apr-19 WED 22-Apr-19 MON 12
15 KMTC SUNNY IRIS 1824 11-Apr-19 WED 23-Apr-19 MON 12
16 KMTC TRIDENT 1818 14-Apr-19 WED 26-Apr-19 MON 12
13 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 27-Mar-19 MON 08-Apr-19 SAT 12
13 KMTC KING CRIMSON V.020N 27-Mar-19 WED 08-Apr-19 MON 12
13 KMTC SUNNY IRIS 1825 27-Mar-19 WED 08-Apr-19 MON 12
13 KMTC TRIDENT 1819 28-Mar-19 WED 09-Apr-19 MON 12
14 KMTC SUNNY CALLA 1817 31-Mar-19 THU 12-Apr-19 TUE 12
14 KMTC KOTA WANGSA V.018N 01-Apr-19 SUN 13-Apr-19 FRI 12
14 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 03-Apr-19 MON 15-Apr-19 SAT 12
14 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 03-Apr-19 WED 15-Apr-19 MON 12
14 KMTC SKY HOPE 1817 03-Apr-19 WED 15-Apr-19 MON 12
14 KMTC TRIUMPH V.1819N 04-Apr-19 WED 16-Apr-19 MON 12
15 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 07-Apr-19 THU 19-Apr-19 TUE 12
15 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 08-Apr-19 SUN 20-Apr-19 FRI 12
HAIPHONG to LIANYUNGANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
13 CKL SKY HOPE 1815N 28-Mar-19 SUN 15-Apr-19 THU 18
13 CKL STARSHIP AQUILA 1814N 29-Mar-19 MON 14-Apr-19 WED 16
14 CKL SUNNY IRIS 1824N 01-Apr-19 FRI 19-Apr-19 TUE 18
14 CKL KOTA WANGSA 0017N 05-Apr-19 TUE 21-Apr-19 THU 16
15 CKL SKY HOPE 1816N 08-Apr-19 SAT 26-Apr-19 WED 18
15 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 11-Apr-19 SUN 27-Apr-19 TUE 16
15 CKL SUNNY IRIS 1825N 12-Apr-19 WED 30-Apr-19 SUN 18
13 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 30-Mar-19 SUN 15-Apr-19 TUE 16
15 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 10-Apr-19 SUN 24-Apr-19 SUN 14
15 KMTC SUNNY CANNA 1817 10-Apr-19 MON 24-Apr-19 MON 14
15 KMTC KING CRIMSON V.019N 10-Apr-19 WED 24-Apr-19 WED 14
15 KMTC SUNNY IRIS 1824 11-Apr-19 WED 25-Apr-19 WED 14
16 KMTC TRIDENT 1818 14-Apr-19 WED 28-Apr-19 WED 14