[THÔNG BÁO VỀ VIỆC NGHỈ LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG NĂM 2020]
HAIPHONG to SINGAPORE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 A.E.L YM HARMONY 301S 10-Jan-19 SUN 17-Jan-19 SUN 7
13 YANGMING YM INSTRUCTION 225S 26-Mar-20 SUN 01-Apr-20 SAT 6
14 A.E.L CAPE QUEST 1856 29-Mar-20 SAT 05-Apr-20 SAT 7
14 YANGMING GREEN HORIZON 003S 30-Mar-20 WED 07-Apr-20 THU 8
14 A.E.L GREEN HORIZON 003S 30-Mar-20 SAT 06-Apr-20 SAT 7
14 YANGMING PRINCESS OF LUCK 021S 02-Apr-20 SUN 10-Apr-20 MON 8
14 A.E.L PRINCESS OF LUCK 021S 02-Apr-20 THU 10-Apr-20 FRI 8
14 A.E.L KOTA JASA KJAA0055S 03-Apr-20 THU 11-Apr-20 FRI 8
15 A.E.L CAPE FORTIUS 1852 05-Apr-20 THU 13-Apr-20 FRI 8
15 YANGMING YM INCEPTION 130S 06-Apr-20 WED 12-Apr-20 TUE 6
15 A.E.L YM INCEPTION 130S 06-Apr-20 THU 14-Apr-20 FRI 8
15 YANGMING YM HARMONY 301S 09-Apr-20 SUN 15-Apr-20 SAT 6
15 A.E.L YM HARMONY? 301S 09-Apr-20 SUN 16-Apr-20 SUN 7
15 A.E.L KOTA JAYA KJYY0067S 10-Apr-20 SUN 17-Apr-20 SUN 7
16 A.E.L CALIFORNIA TRADER 1832 12-Apr-20 SUN 19-Apr-20 SUN 7
16 YANGMING GREEN HORIZON 004S 13-Apr-20 TUE 26-Apr-20 MON 13
16 A.E.L GREEN HORIZON 004S 13-Apr-20 SUN 20-Apr-20 SUN 7
16 YANGMING YM INTELLIGENT 141S 16-Apr-20 FRI 29-Apr-20 THU 13
16 A.E.L YM INTELLIGENT 141S 16-Apr-20 SUN 23-Apr-20 SUN 7
17 A.E.L CAPE QUEST 1860 19-Apr-20 SUN 01-May-20 FRI 12
17 YANGMING YM INCEPTION 131S 20-Apr-20 SAT 01-May-20 WED 11
17 A.E.L YM INCEPTION 131S 20-Apr-20 MON 02-May-20 SAT 12
HAIPHONG to BUSAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
14 CKL KOTA WANGSA 0017N 31-Mar-20 TUE 12-Apr-20 WED 12
14 KMTC KOTA WANGSA V.018N 31-Mar-20 SUN 12-Apr-20 SUN 12
14 KMTC FRISIA NUERNBERG V.081N 02-Apr-20 WED 14-Apr-20 THU 12
14 KMTC SKY HOPE 1816 02-Apr-20 WED 14-Apr-20 TUE 12
14 CKL SKY HOPE 1816N 04-Apr-20 SAT 16-Apr-20 FRI 12
15 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 05-Apr-20 SUN 17-Apr-20 SAT 12
15 DONGJIN KHARIS HERITAGE 1726N 05-Apr-20 FRI 17-Apr-20 FRI 12
15 KMTC TRIDENT 1818 05-Apr-20 WED 17-Apr-20 WED 12
15 KMTC SUNNY CAMELLIA 1819 06-Apr-20 THU 18-Apr-20 THU 12
15 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 07-Apr-20 SUN 19-Apr-20 SUN 12
15 CKL SUNNY IRIS 1825N 08-Apr-20 WED 20-Apr-20 THU 12
15 KMTC KING CRIMSON V.020N 09-Apr-20 WED 21-Apr-20 THU 12
15 KMTC SUNNY IRIS 1825 09-Apr-20 WED 16-Apr-20 TUE 7
15 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 09-Apr-20 THU 16-Apr-20 THU 7
16 CKL KOTA WANGSA 0018N 12-Apr-20 SUN 19-Apr-20 MON 7
16 DONGJIN HONGKONG VOYAGER 0083N 12-Apr-20 MON 19-Apr-20 SUN 7
16 KMTC TRIUMPH V.1818N 12-Apr-20 WED 18-Apr-20 WED 6
16 KMTC SUNNY CALLA 1817 13-Apr-20 THU 19-Apr-20 THU 6
16 KMTC SUNNY CANNA 1817 14-Apr-20 MON 20-Apr-20 SUN 6
16 CKL SKY HOPE 1817N 15-Apr-20 WED 21-Apr-20 TUE 6
16 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 16-Apr-20 WED 23-Apr-20 THU 7
16 KMTC SKY HOPE 1817 16-Apr-20 WED 23-Apr-20 TUE 7
16 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 16-Apr-20 SUN 23-Apr-20 SUN 7
17 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 19-Apr-20 SUN 26-Apr-20 SAT 7
17 DONGJIN TRIUMPH 1818N 19-Apr-20 THU 26-Apr-20 FRI 7
17 KMTC TRIDENT 1819 19-Apr-20 WED 26-Apr-20 WED 7
17 KMTC HONGKONG VOYAGER 83 21-Apr-20 MON 28-Apr-20 SUN 7
HAIPHONG to HAKATA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
14 CKL KOTA WANGSA 0017N 31-Mar-20 TUE 07-Apr-20 TUE 7
14 KMTC CAPE FLINT V.005N 02-Apr-20 THU 09-Apr-20 FRI 7
14 CKL SKY HOPE 1816N 04-Apr-20 SAT 12-Apr-20 THU 8
15 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 05-Apr-20 SUN 10-Apr-20 FRI 5
15 KMTC WAN HAI 203 V.467N 05-Apr-20 THU 11-Apr-20 FRI 6
15 KMTC WAN HAI 213 V.334N 06-Apr-20 THU 14-Apr-20 FRI 8
15 CKL SUNNY IRIS 1825N 08-Apr-20 WED 13-Apr-20 WED 5
15 KMTC CAPE FLINT V.006N 08-Apr-20 THU 14-Apr-20 FRI 6
16 CKL KOTA WANGSA 0018N 12-Apr-20 SUN 20-Apr-20 SUN 8
16 CKL SKY HOPE 1817N 15-Apr-20 WED 20-Apr-20 MON 5
17 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 19-Apr-20 SUN 25-Apr-20 FRI 6
HAIPHONG to INCHEON
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
14 KMTC FRISIA NUERNBERG V.081N 01-Apr-20 WED 09-Apr-20 TUE 8
14 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0181E 02-Apr-20 SAT 07-Apr-20 FRI 5
14 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 02-Apr-20 SUN 08-Apr-20 SAT 6
14 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 02-Apr-20 SUN 10-Apr-20 SAT 8
15 KMTC SUNNY CAMELLIA 1819 06-Apr-20 THU 11-Apr-20 WED 5
15 KMTC KING CRIMSON V.020N 08-Apr-20 WED 14-Apr-20 TUE 6
15 DONGJIN TRIUMPH 1819N 09-Apr-20 THU 17-Apr-20 WED 8
15 KMTC KOTA WANGSA V.017N 09-Apr-20 SUN 14-Apr-20 SAT 5
15 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0180E 11-Apr-20 SAT 17-Apr-20 FRI 6
16 KMTC SUNNY CALLA 1817 13-Apr-20 THU 21-Apr-20 WED 8
16 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 15-Apr-20 WED 20-Apr-20 TUE 5
16 DONGJIN DONGJIN AUBE 0051E 16-Apr-20 SAT 22-Apr-20 SAT 6
16 KMTC TRIUMPH V.1818N 16-Apr-20 WED 24-Apr-20 TUE 8
16 KMTC STARSHIP AQUILA 1815 16-Apr-20 SUN 21-Apr-20 SAT 5
16 DONGJIN TRIUMPH 1818N 18-Apr-20 THU 24-Apr-20 WED 6
17 KMTC TRIDENT 1818 19-Apr-20 WED 25-Apr-20 TUE 6
HAIPHONG to KOBE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
14 CKL KOTA WANGSA 0017N 31-Mar-20 TUE 07-Apr-20 MON 7
14 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 01-Apr-20 MON 07-Apr-20 FRI 6
14 KMTC KING CRIMSON V.020N 01-Apr-20 WED 08-Apr-20 SUN 7
14 KMTC SUNNY IRIS 1825 01-Apr-20 WED 07-Apr-20 SUN 6
14 KMTC TRIDENT 1819 02-Apr-20 WED 09-Apr-20 SUN 7
14 CKL SKY HOPE 1816N 04-Apr-20 SAT 10-Apr-20 WED 6
15 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 05-Apr-20 SUN 12-Apr-20 THU 7
15 KMTC SUNNY CALLA 1817 05-Apr-20 THU 14-Apr-20 MON 9
15 KMTC KOTA WANGSA V.018N 06-Apr-20 SUN 15-Apr-20 THU 9
15 CKL SUNNY IRIS 1825N 08-Apr-20 WED 17-Apr-20 TUE 9
15 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 08-Apr-20 MON 17-Apr-20 FRI 9
15 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 08-Apr-20 WED 17-Apr-20 SUN 9
15 KMTC SKY HOPE 1817 08-Apr-20 WED 15-Apr-20 SUN 7
15 KMTC TRIUMPH V.1819N 09-Apr-20 WED 16-Apr-20 SUN 7
16 CKL KOTA WANGSA 0018N 12-Apr-20 SUN 19-Apr-20 SAT 7
16 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 12-Apr-20 THU 19-Apr-20 MON 7
16 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 13-Apr-20 SUN 20-Apr-20 THU 7
16 CKL SKY HOPE 1817N 15-Apr-20 WED 22-Apr-20 SUN 7
16 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 15-Apr-20 SUN 22-Apr-20 THU 7
16 KMTC SUNNY CANNA 1817 15-Apr-20 MON 22-Apr-20 FRI 7
16 KMTC KING CRIMSON V.019N 15-Apr-20 WED 22-Apr-20 SUN 7
16 KMTC SUNNY IRIS 1824 16-Apr-20 WED 22-Apr-20 SUN 6
17 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 19-Apr-20 SUN 25-Apr-20 THU 6
17 KMTC TRIDENT 1818 19-Apr-20 WED 25-Apr-20 SUN 6
HAIPHONG to KWANGYANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
14 KMTC HONGKONG VOYAGER 83 31-Mar-20 MON 06-Apr-20 SUN 6
15 KMTC SUNNY IRIS 1825 05-Apr-20 WED 12-Apr-20 WED 7
15 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 07-Apr-20 MON 14-Apr-20 SUN 7
16 KMTC SKY HOPE 1817 12-Apr-20 WED 19-Apr-20 WED 7
16 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 14-Apr-20 MON 21-Apr-20 SUN 7
HAIPHONG to LIANYUNGANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
14 KMTC KOTA WANGSA V.017N 01-Apr-20 SUN 08-Apr-20 SUN 7
14 KMTC TRIUMPH V.1818N 01-Apr-20 WED 07-Apr-20 WED 6
14 KMTC KING CRIMSON V.020N 01-Apr-20 WED 07-Apr-20 WED 6
14 KMTC KOTA WANGSA V.018N 01-Apr-20 SUN 07-Apr-20 SUN 6
14 KMTC TRIUMPH V.1819N 01-Apr-20 WED 07-Apr-20 WED 6
14 CKL SKY HOPE 1815N 02-Apr-20 SUN 08-Apr-20 THU 6
14 CKL STARSHIP AQUILA 1814N 03-Apr-20 MON 08-Apr-20 WED 5
14 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 04-Apr-20 SUN 11-Apr-20 TUE 7
15 CKL SUNNY IRIS 1824N 06-Apr-20 FRI 13-Apr-20 TUE 7
15 KMTC HONGKONG VOYAGER 83 08-Apr-20 MON 15-Apr-20 MON 7
15 KMTC SUNNY CAMELLIA 1819 08-Apr-20 THU 13-Apr-20 THU 5
15 KMTC SUNNY IRIS 1825 08-Apr-20 WED 15-Apr-20 WED 7
15 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 08-Apr-20 MON 15-Apr-20 MON 7
15 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 08-Apr-20 THU 15-Apr-20 THU 7
15 CKL KOTA WANGSA 0017N 10-Apr-20 TUE 15-Apr-20 THU 5
16 CKL SKY HOPE 1816N 13-Apr-20 SAT 20-Apr-20 WED 7
16 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 15-Apr-20 SUN 22-Apr-20 SUN 7
16 KMTC SUNNY CANNA 1817 15-Apr-20 MON 22-Apr-20 MON 7
16 KMTC KING CRIMSON V.019N 15-Apr-20 WED 20-Apr-20 WED 5
16 KMTC FRISIA NUERNBERG V.081N 15-Apr-20 WED 22-Apr-20 WED 7
16 KMTC STARSHIP AQUILA 1815 15-Apr-20 SUN 22-Apr-20 SUN 7
16 KMTC TRIDENT 1819 15-Apr-20 WED 22-Apr-20 WED 7
16 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 15-Apr-20 WED 20-Apr-20 WED 5
16 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 15-Apr-20 SUN 22-Apr-20 SUN 7
16 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 16-Apr-20 SUN 23-Apr-20 TUE 7
16 KMTC SUNNY IRIS 1824 16-Apr-20 WED 23-Apr-20 WED 7
16 CKL SUNNY IRIS 1825N 17-Apr-20 WED 22-Apr-20 SUN 5
17 KMTC TRIDENT 1818 19-Apr-20 WED 26-Apr-20 WED 7
HAIPHONG to NAGOYA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
14 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 01-Apr-20 MON 08-Apr-20 SAT 7
14 KMTC KING CRIMSON V.020N 01-Apr-20 WED 08-Apr-20 MON 7
14 KMTC SUNNY IRIS 1825 01-Apr-20 WED 06-Apr-20 MON 5
14 KMTC TRIDENT 1819 02-Apr-20 WED 09-Apr-20 MON 7
15 KMTC SUNNY CALLA 1817 05-Apr-20 THU 12-Apr-20 TUE 7
15 KMTC KOTA WANGSA V.018N 06-Apr-20 SUN 13-Apr-20 FRI 7
15 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 08-Apr-20 MON 13-Apr-20 SAT 5
15 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 08-Apr-20 WED 15-Apr-20 MON 7
15 KMTC SKY HOPE 1817 08-Apr-20 WED 15-Apr-20 MON 7
15 KMTC TRIUMPH V.1819N 09-Apr-20 WED 16-Apr-20 MON 7
16 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 12-Apr-20 THU 19-Apr-20 TUE 7
16 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 13-Apr-20 SUN 18-Apr-20 FRI 5
16 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 15-Apr-20 SUN 22-Apr-20 FRI 7
16 KMTC SUNNY CANNA 1817 15-Apr-20 MON 20-Apr-20 SAT 5
16 KMTC KING CRIMSON V.019N 15-Apr-20 WED 22-Apr-20 MON 7
16 KMTC SUNNY IRIS 1824 16-Apr-20 WED 21-Apr-20 MON 5
17 KMTC TRIDENT 1818 19-Apr-20 WED 26-Apr-20 MON 7
HAIPHONG to OSAKA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
14 CKL KOTA WANGSA 0017N 31-Mar-20 TUE 05-Apr-20 MON 5
14 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 01-Apr-20 MON 08-Apr-20 SAT 7
14 KMTC KING CRIMSON V.020N 01-Apr-20 WED 11-Apr-20 MON 10
14 KMTC SUNNY IRIS 1825 01-Apr-20 WED 11-Apr-20 MON 10
14 KMTC TRIDENT 1819 02-Apr-20 WED 12-Apr-20 MON 10
14 CKL SKY HOPE 1816N 04-Apr-20 SAT 14-Apr-20 WED 10
15 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 05-Apr-20 SUN 15-Apr-20 THU 10
15 KMTC SUNNY CALLA 1817 05-Apr-20 THU 15-Apr-20 TUE 10
15 KMTC KOTA WANGSA V.018N 06-Apr-20 SUN 16-Apr-20 FRI 10
15 CKL SUNNY IRIS 1825N 08-Apr-20 WED 18-Apr-20 TUE 10
15 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 08-Apr-20 MON 18-Apr-20 SAT 10
15 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 08-Apr-20 WED 19-Apr-20 MON 11
15 KMTC SKY HOPE 1817 08-Apr-20 WED 19-Apr-20 MON 11
15 KMTC TRIUMPH V.1819N 09-Apr-20 WED 20-Apr-20 MON 11
16 CKL KOTA WANGSA 0018N 12-Apr-20 SUN 23-Apr-20 SAT 11
16 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 12-Apr-20 THU 23-Apr-20 TUE 11
16 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 13-Apr-20 SUN 24-Apr-20 FRI 11
16 CKL SKY HOPE 1817N 15-Apr-20 WED 26-Apr-20 SUN 11
16 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 15-Apr-20 SUN 26-Apr-20 FRI 11
16 KMTC SUNNY CANNA 1817 15-Apr-20 MON 23-Apr-20 SAT 8
16 KMTC KING CRIMSON V.019N 15-Apr-20 WED 23-Apr-20 MON 8
16 KMTC SUNNY IRIS 1824 16-Apr-20 WED 24-Apr-20 MON 8
17 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 19-Apr-20 SUN 27-Apr-20 THU 8
17 KMTC TRIDENT 1818 19-Apr-20 WED 27-Apr-20 MON 8
HAIPHONG to PYONGTEAK
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
14 DONGJIN DONGJIN AUBE 0050E 01-Apr-20 SAT 09-Apr-20 SAT 8
14 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0181E 01-Apr-20 SAT 08-Apr-20 SAT 7
14 DONGJIN DONGJIN AUBE 0051E 01-Apr-20 SAT 08-Apr-20 SAT 7
HAIPHONG to SHANGHAI
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
15 KMTC HAMBURG BAY V.25E 08-Apr-20 SUN 11-Apr-20 SUN 3
15 KMTC E.R. SWEDEN V.1802E 08-Apr-20 SUN 11-Apr-20 SUN 3
15 KMTC CONTI STOCKHOLM V.2E 09-Apr-20 SUN 12-Apr-20 SUN 3
16 KMTC E.R.AMSTERDAM V.E1803 12-Apr-20 SUN 15-Apr-20 SUN 3
16 KMTC IAN H V.3E 13-Apr-20 SUN 16-Apr-20 SUN 3
13 SITC SITC NAGOYA 1817N 26-Mar-20 THU 31-Mar-20 TUE 5
14 SITC SITC YOKKAICHI 1815N 02-Apr-20 THU 07-Apr-20 TUE 5
15 SITC SITC OSAKA 1819N 09-Apr-20 THU 14-Apr-20 TUE 5
16 SITC SITC NAGOYA 1819N 16-Apr-20 THU 21-Apr-20 TUE 5
HAIPHONG to TOKYO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
14 CKL KOTA WANGSA 0017N 31-Mar-20 TUE 10-Apr-20 MON 10
14 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 01-Apr-20 MON 11-Apr-20 SAT 10
14 KMTC KING CRIMSON V.020N 01-Apr-20 WED 11-Apr-20 MON 10
14 KMTC SUNNY IRIS 1825 01-Apr-20 WED 11-Apr-20 MON 10
14 KMTC TRIDENT 1819 02-Apr-20 WED 12-Apr-20 MON 10
14 CKL SKY HOPE 1816N 04-Apr-20 SAT 14-Apr-20 WED 10
15 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 05-Apr-20 SUN 15-Apr-20 THU 10
15 KMTC SUNNY CALLA 1817 05-Apr-20 THU 15-Apr-20 TUE 10
15 KMTC KOTA WANGSA V.018N 06-Apr-20 SUN 16-Apr-20 FRI 10
15 CKL SUNNY IRIS 1825N 08-Apr-20 WED 18-Apr-20 TUE 10
15 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 08-Apr-20 MON 18-Apr-20 SAT 10
15 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 08-Apr-20 WED 18-Apr-20 MON 10
15 KMTC SKY HOPE 1817 08-Apr-20 WED 18-Apr-20 MON 10
15 KMTC TRIUMPH V.1819N 09-Apr-20 WED 19-Apr-20 MON 10
16 CKL KOTA WANGSA 0018N 12-Apr-20 SUN 22-Apr-20 SAT 10
16 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 12-Apr-20 THU 22-Apr-20 TUE 10
16 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 13-Apr-20 SUN 23-Apr-20 FRI 10
16 CKL SKY HOPE 1817N 15-Apr-20 WED 25-Apr-20 SUN 10
16 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 15-Apr-20 SUN 25-Apr-20 FRI 10
16 KMTC SUNNY CANNA 1817 15-Apr-20 MON 25-Apr-20 SAT 10
16 KMTC KING CRIMSON V.019N 15-Apr-20 WED 25-Apr-20 MON 10
16 KMTC SUNNY IRIS 1824 16-Apr-20 WED 26-Apr-20 MON 10
17 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 19-Apr-20 SUN 29-Apr-20 THU 10
17 KMTC TRIDENT 1818 19-Apr-20 WED 29-Apr-20 MON 10
HAIPHONG to YOKOHAMA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
14 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 01-Apr-20 MON 12-Apr-20 SAT 11
14 KMTC KING CRIMSON V.020N 01-Apr-20 WED 12-Apr-20 MON 11
14 KMTC SUNNY IRIS 1825 01-Apr-20 WED 12-Apr-20 MON 11
14 CKL STARSHIP AQUILA 1814N 02-Apr-20 MON 13-Apr-20 SUN 11
14 KMTC TRIDENT 1819 02-Apr-20 WED 13-Apr-20 MON 11
14 CKL SUNNY IRIS 1824N 04-Apr-20 FRI 15-Apr-20 SAT 11
15 KMTC SUNNY CALLA 1817 05-Apr-20 THU 16-Apr-20 TUE 11
15 KMTC KOTA WANGSA V.018N 06-Apr-20 SUN 17-Apr-20 FRI 11
15 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 08-Apr-20 MON 19-Apr-20 SAT 11
15 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 08-Apr-20 WED 19-Apr-20 MON 11
15 KMTC SKY HOPE 1817 08-Apr-20 WED 19-Apr-20 MON 11
15 KMTC TRIUMPH V.1819N 09-Apr-20 WED 20-Apr-20 MON 11
15 CKL KOTA WANGSA 0017N 11-Apr-20 TUE 22-Apr-20 WED 11
16 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 12-Apr-20 THU 23-Apr-20 TUE 11
16 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 13-Apr-20 SUN 24-Apr-20 FRI 11
16 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 15-Apr-20 SUN 26-Apr-20 FRI 11
16 KMTC SUNNY CANNA 1817 15-Apr-20 MON 26-Apr-20 SAT 11
16 KMTC KING CRIMSON V.019N 15-Apr-20 WED 26-Apr-20 MON 11
16 CKL SKY HOPE 1816N 16-Apr-20 SAT 27-Apr-20 FRI 11
16 KMTC SUNNY IRIS 1824 16-Apr-20 WED 27-Apr-20 MON 11
16 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 18-Apr-20 SUN 29-Apr-20 SAT 11
17 KMTC TRIDENT 1818 19-Apr-20 WED 30-Apr-20 MON 11
HAIPHONG to DALIAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
14 SITC EPONYMA 1817N 29-Mar-20 SUN 11-Apr-20 SAT 13
14 SITC EPONYMA 1817N 29-Mar-20 SUN 11-Apr-20 SAT 13
15 SITC SITC WEIHAI 1815N 05-Apr-20 SUN 18-Apr-20 SAT 13
15 SITC SITC WEIHAI 1815N 05-Apr-20 SUN 18-Apr-20 SAT 13
16 SITC SITC YANTAI 1815N 12-Apr-20 SUN 25-Apr-20 SAT 13
16 SITC SITC YANTAI 1815N 12-Apr-20 SUN 25-Apr-20 SAT 13
17 SITC REFLECTION 1729N 19-Apr-20 SUN 02-May-20 SAT 13
17 SITC REFLECTION 1819N 19-Apr-20 SUN 02-May-20 SAT 13
HAIPHONG to FOSHAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
13 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 26-Mar-20 THU 01-Apr-20 WED 6
13 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 28-Mar-20 SAT 04-Apr-20 FRI 7
14 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 02-Apr-20 THU 08-Apr-20 WED 6
14 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 04-Apr-20 SAT 11-Apr-20 FRI 7
15 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 09-Apr-20 THU 15-Apr-20 WED 6
15 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 11-Apr-20 SAT 18-Apr-20 FRI 7
1 2 3 6
Hãng tàu HMM chính thức gia nhập liên minh “The Alliance” vào tháng 4
HAIPHONG to SINGAPORE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 A.E.L YM HARMONY 301S 10-Jan-19 SUN 17-Jan-19 SUN 7
13 YANGMING YM INSTRUCTION 225S 26-Mar-20 SUN 01-Apr-20 SAT 6
14 A.E.L CAPE QUEST 1856 29-Mar-20 SAT 05-Apr-20 SAT 7
14 YANGMING GREEN HORIZON 003S 30-Mar-20 WED 07-Apr-20 THU 8
14 A.E.L GREEN HORIZON 003S 30-Mar-20 SAT 06-Apr-20 SAT 7
14 YANGMING PRINCESS OF LUCK 021S 02-Apr-20 SUN 10-Apr-20 MON 8
14 A.E.L PRINCESS OF LUCK 021S 02-Apr-20 THU 10-Apr-20 FRI 8
14 A.E.L KOTA JASA KJAA0055S 03-Apr-20 THU 11-Apr-20 FRI 8
15 A.E.L CAPE FORTIUS 1852 05-Apr-20 THU 13-Apr-20 FRI 8
15 YANGMING YM INCEPTION 130S 06-Apr-20 WED 12-Apr-20 TUE 6
15 A.E.L YM INCEPTION 130S 06-Apr-20 THU 14-Apr-20 FRI 8
15 YANGMING YM HARMONY 301S 09-Apr-20 SUN 15-Apr-20 SAT 6
15 A.E.L YM HARMONY? 301S 09-Apr-20 SUN 16-Apr-20 SUN 7
15 A.E.L KOTA JAYA KJYY0067S 10-Apr-20 SUN 17-Apr-20 SUN 7
16 A.E.L CALIFORNIA TRADER 1832 12-Apr-20 SUN 19-Apr-20 SUN 7
16 YANGMING GREEN HORIZON 004S 13-Apr-20 TUE 26-Apr-20 MON 13
16 A.E.L GREEN HORIZON 004S 13-Apr-20 SUN 20-Apr-20 SUN 7
16 YANGMING YM INTELLIGENT 141S 16-Apr-20 FRI 29-Apr-20 THU 13
16 A.E.L YM INTELLIGENT 141S 16-Apr-20 SUN 23-Apr-20 SUN 7
17 A.E.L CAPE QUEST 1860 19-Apr-20 SUN 01-May-20 FRI 12
17 YANGMING YM INCEPTION 131S 20-Apr-20 SAT 01-May-20 WED 11
17 A.E.L YM INCEPTION 131S 20-Apr-20 MON 02-May-20 SAT 12
HAIPHONG to BUSAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
14 CKL KOTA WANGSA 0017N 31-Mar-20 TUE 12-Apr-20 WED 12
14 KMTC KOTA WANGSA V.018N 31-Mar-20 SUN 12-Apr-20 SUN 12
14 KMTC FRISIA NUERNBERG V.081N 02-Apr-20 WED 14-Apr-20 THU 12
14 KMTC SKY HOPE 1816 02-Apr-20 WED 14-Apr-20 TUE 12
14 CKL SKY HOPE 1816N 04-Apr-20 SAT 16-Apr-20 FRI 12
15 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 05-Apr-20 SUN 17-Apr-20 SAT 12
15 DONGJIN KHARIS HERITAGE 1726N 05-Apr-20 FRI 17-Apr-20 FRI 12
15 KMTC TRIDENT 1818 05-Apr-20 WED 17-Apr-20 WED 12
15 KMTC SUNNY CAMELLIA 1819 06-Apr-20 THU 18-Apr-20 THU 12
15 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 07-Apr-20 SUN 19-Apr-20 SUN 12
15 CKL SUNNY IRIS 1825N 08-Apr-20 WED 20-Apr-20 THU 12
15 KMTC KING CRIMSON V.020N 09-Apr-20 WED 21-Apr-20 THU 12
15 KMTC SUNNY IRIS 1825 09-Apr-20 WED 16-Apr-20 TUE 7
15 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 09-Apr-20 THU 16-Apr-20 THU 7
16 CKL KOTA WANGSA 0018N 12-Apr-20 SUN 19-Apr-20 MON 7
16 DONGJIN HONGKONG VOYAGER 0083N 12-Apr-20 MON 19-Apr-20 SUN 7
16 KMTC TRIUMPH V.1818N 12-Apr-20 WED 18-Apr-20 WED 6
16 KMTC SUNNY CALLA 1817 13-Apr-20 THU 19-Apr-20 THU 6
16 KMTC SUNNY CANNA 1817 14-Apr-20 MON 20-Apr-20 SUN 6
16 CKL SKY HOPE 1817N 15-Apr-20 WED 21-Apr-20 TUE 6
16 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 16-Apr-20 WED 23-Apr-20 THU 7
16 KMTC SKY HOPE 1817 16-Apr-20 WED 23-Apr-20 TUE 7
16 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 16-Apr-20 SUN 23-Apr-20 SUN 7
17 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 19-Apr-20 SUN 26-Apr-20 SAT 7
17 DONGJIN TRIUMPH 1818N 19-Apr-20 THU 26-Apr-20 FRI 7
17 KMTC TRIDENT 1819 19-Apr-20 WED 26-Apr-20 WED 7
17 KMTC HONGKONG VOYAGER 83 21-Apr-20 MON 28-Apr-20 SUN 7
HAIPHONG to HAKATA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
14 CKL KOTA WANGSA 0017N 31-Mar-20 TUE 07-Apr-20 TUE 7
14 KMTC CAPE FLINT V.005N 02-Apr-20 THU 09-Apr-20 FRI 7
14 CKL SKY HOPE 1816N 04-Apr-20 SAT 12-Apr-20 THU 8
15 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 05-Apr-20 SUN 10-Apr-20 FRI 5
15 KMTC WAN HAI 203 V.467N 05-Apr-20 THU 11-Apr-20 FRI 6
15 KMTC WAN HAI 213 V.334N 06-Apr-20 THU 14-Apr-20 FRI 8
15 CKL SUNNY IRIS 1825N 08-Apr-20 WED 13-Apr-20 WED 5
15 KMTC CAPE FLINT V.006N 08-Apr-20 THU 14-Apr-20 FRI 6
16 CKL KOTA WANGSA 0018N 12-Apr-20 SUN 20-Apr-20 SUN 8
16 CKL SKY HOPE 1817N 15-Apr-20 WED 20-Apr-20 MON 5
17 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 19-Apr-20 SUN 25-Apr-20 FRI 6
HAIPHONG to INCHEON
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
14 KMTC FRISIA NUERNBERG V.081N 01-Apr-20 WED 09-Apr-20 TUE 8
14 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0181E 02-Apr-20 SAT 07-Apr-20 FRI 5
14 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 02-Apr-20 SUN 08-Apr-20 SAT 6
14 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 02-Apr-20 SUN 10-Apr-20 SAT 8
15 KMTC SUNNY CAMELLIA 1819 06-Apr-20 THU 11-Apr-20 WED 5
15 KMTC KING CRIMSON V.020N 08-Apr-20 WED 14-Apr-20 TUE 6
15 DONGJIN TRIUMPH 1819N 09-Apr-20 THU 17-Apr-20 WED 8
15 KMTC KOTA WANGSA V.017N 09-Apr-20 SUN 14-Apr-20 SAT 5
15 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0180E 11-Apr-20 SAT 17-Apr-20 FRI 6
16 KMTC SUNNY CALLA 1817 13-Apr-20 THU 21-Apr-20 WED 8
16 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 15-Apr-20 WED 20-Apr-20 TUE 5
16 DONGJIN DONGJIN AUBE 0051E 16-Apr-20 SAT 22-Apr-20 SAT 6
16 KMTC TRIUMPH V.1818N 16-Apr-20 WED 24-Apr-20 TUE 8
16 KMTC STARSHIP AQUILA 1815 16-Apr-20 SUN 21-Apr-20 SAT 5
16 DONGJIN TRIUMPH 1818N 18-Apr-20 THU 24-Apr-20 WED 6
17 KMTC TRIDENT 1818 19-Apr-20 WED 25-Apr-20 TUE 6
HAIPHONG to KOBE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
14 CKL KOTA WANGSA 0017N 31-Mar-20 TUE 07-Apr-20 MON 7
14 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 01-Apr-20 MON 07-Apr-20 FRI 6
14 KMTC KING CRIMSON V.020N 01-Apr-20 WED 08-Apr-20 SUN 7
14 KMTC SUNNY IRIS 1825 01-Apr-20 WED 07-Apr-20 SUN 6
14 KMTC TRIDENT 1819 02-Apr-20 WED 09-Apr-20 SUN 7
14 CKL SKY HOPE 1816N 04-Apr-20 SAT 10-Apr-20 WED 6
15 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 05-Apr-20 SUN 12-Apr-20 THU 7
15 KMTC SUNNY CALLA 1817 05-Apr-20 THU 14-Apr-20 MON 9
15 KMTC KOTA WANGSA V.018N 06-Apr-20 SUN 15-Apr-20 THU 9
15 CKL SUNNY IRIS 1825N 08-Apr-20 WED 17-Apr-20 TUE 9
15 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 08-Apr-20 MON 17-Apr-20 FRI 9
15 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 08-Apr-20 WED 17-Apr-20 SUN 9
15 KMTC SKY HOPE 1817 08-Apr-20 WED 15-Apr-20 SUN 7
15 KMTC TRIUMPH V.1819N 09-Apr-20 WED 16-Apr-20 SUN 7
16 CKL KOTA WANGSA 0018N 12-Apr-20 SUN 19-Apr-20 SAT 7
16 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 12-Apr-20 THU 19-Apr-20 MON 7
16 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 13-Apr-20 SUN 20-Apr-20 THU 7
16 CKL SKY HOPE 1817N 15-Apr-20 WED 22-Apr-20 SUN 7
16 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 15-Apr-20 SUN 22-Apr-20 THU 7
16 KMTC SUNNY CANNA 1817 15-Apr-20 MON 22-Apr-20 FRI 7
16 KMTC KING CRIMSON V.019N 15-Apr-20 WED 22-Apr-20 SUN 7
16 KMTC SUNNY IRIS 1824 16-Apr-20 WED 22-Apr-20 SUN 6
17 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 19-Apr-20 SUN 25-Apr-20 THU 6
17 KMTC TRIDENT 1818 19-Apr-20 WED 25-Apr-20 SUN 6
HAIPHONG to KWANGYANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
14 KMTC HONGKONG VOYAGER 83 31-Mar-20 MON 06-Apr-20 SUN 6
15 KMTC SUNNY IRIS 1825 05-Apr-20 WED 12-Apr-20 WED 7
15 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 07-Apr-20 MON 14-Apr-20 SUN 7
16 KMTC SKY HOPE 1817 12-Apr-20 WED 19-Apr-20 WED 7
16 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 14-Apr-20 MON 21-Apr-20 SUN 7
HAIPHONG to LIANYUNGANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
14 KMTC KOTA WANGSA V.017N 01-Apr-20 SUN 08-Apr-20 SUN 7
14 KMTC TRIUMPH V.1818N 01-Apr-20 WED 07-Apr-20 WED 6
14 KMTC KING CRIMSON V.020N 01-Apr-20 WED 07-Apr-20 WED 6
14 KMTC KOTA WANGSA V.018N 01-Apr-20 SUN 07-Apr-20 SUN 6
14 KMTC TRIUMPH V.1819N 01-Apr-20 WED 07-Apr-20 WED 6
14 CKL SKY HOPE 1815N 02-Apr-20 SUN 08-Apr-20 THU 6
14 CKL STARSHIP AQUILA 1814N 03-Apr-20 MON 08-Apr-20 WED 5
14 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 04-Apr-20 SUN 11-Apr-20 TUE 7
15 CKL SUNNY IRIS 1824N 06-Apr-20 FRI 13-Apr-20 TUE 7
15 KMTC HONGKONG VOYAGER 83 08-Apr-20 MON 15-Apr-20 MON 7
15 KMTC SUNNY CAMELLIA 1819 08-Apr-20 THU 13-Apr-20 THU 5
15 KMTC SUNNY IRIS 1825 08-Apr-20 WED 15-Apr-20 WED 7
15 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 08-Apr-20 MON 15-Apr-20 MON 7
15 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 08-Apr-20 THU 15-Apr-20 THU 7
15 CKL KOTA WANGSA 0017N 10-Apr-20 TUE 15-Apr-20 THU 5
16 CKL SKY HOPE 1816N 13-Apr-20 SAT 20-Apr-20 WED 7
16 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 15-Apr-20 SUN 22-Apr-20 SUN 7
16 KMTC SUNNY CANNA 1817 15-Apr-20 MON 22-Apr-20 MON 7
16 KMTC KING CRIMSON V.019N 15-Apr-20 WED 20-Apr-20 WED 5
16 KMTC FRISIA NUERNBERG V.081N 15-Apr-20 WED 22-Apr-20 WED 7
16 KMTC STARSHIP AQUILA 1815 15-Apr-20 SUN 22-Apr-20 SUN 7
16 KMTC TRIDENT 1819 15-Apr-20 WED 22-Apr-20 WED 7
16 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 15-Apr-20 WED 20-Apr-20 WED 5
16 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 15-Apr-20 SUN 22-Apr-20 SUN 7
16 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 16-Apr-20 SUN 23-Apr-20 TUE 7
16 KMTC SUNNY IRIS 1824 16-Apr-20 WED 23-Apr-20 WED 7
16 CKL SUNNY IRIS 1825N 17-Apr-20 WED 22-Apr-20 SUN 5
17 KMTC TRIDENT 1818 19-Apr-20 WED 26-Apr-20 WED 7
HAIPHONG to NAGOYA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
14 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 01-Apr-20 MON 08-Apr-20 SAT 7
14 KMTC KING CRIMSON V.020N 01-Apr-20 WED 08-Apr-20 MON 7
14 KMTC SUNNY IRIS 1825 01-Apr-20 WED 06-Apr-20 MON 5
14 KMTC TRIDENT 1819 02-Apr-20 WED 09-Apr-20 MON 7
15 KMTC SUNNY CALLA 1817 05-Apr-20 THU 12-Apr-20 TUE 7
15 KMTC KOTA WANGSA V.018N 06-Apr-20 SUN 13-Apr-20 FRI 7
15 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 08-Apr-20 MON 13-Apr-20 SAT 5
15 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 08-Apr-20 WED 15-Apr-20 MON 7
15 KMTC SKY HOPE 1817 08-Apr-20 WED 15-Apr-20 MON 7
15 KMTC TRIUMPH V.1819N 09-Apr-20 WED 16-Apr-20 MON 7
16 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 12-Apr-20 THU 19-Apr-20 TUE 7
16 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 13-Apr-20 SUN 18-Apr-20 FRI 5
16 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 15-Apr-20 SUN 22-Apr-20 FRI 7
16 KMTC SUNNY CANNA 1817 15-Apr-20 MON 20-Apr-20 SAT 5
16 KMTC KING CRIMSON V.019N 15-Apr-20 WED 22-Apr-20 MON 7
16 KMTC SUNNY IRIS 1824 16-Apr-20 WED 21-Apr-20 MON 5
17 KMTC TRIDENT 1818 19-Apr-20 WED 26-Apr-20 MON 7
HAIPHONG to OSAKA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
14 CKL KOTA WANGSA 0017N 31-Mar-20 TUE 05-Apr-20 MON 5
14 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 01-Apr-20 MON 08-Apr-20 SAT 7
14 KMTC KING CRIMSON V.020N 01-Apr-20 WED 11-Apr-20 MON 10
14 KMTC SUNNY IRIS 1825 01-Apr-20 WED 11-Apr-20 MON 10
14 KMTC TRIDENT 1819 02-Apr-20 WED 12-Apr-20 MON 10
14 CKL SKY HOPE 1816N 04-Apr-20 SAT 14-Apr-20 WED 10
15 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 05-Apr-20 SUN 15-Apr-20 THU 10
15 KMTC SUNNY CALLA 1817 05-Apr-20 THU 15-Apr-20 TUE 10
15 KMTC KOTA WANGSA V.018N 06-Apr-20 SUN 16-Apr-20 FRI 10
15 CKL SUNNY IRIS 1825N 08-Apr-20 WED 18-Apr-20 TUE 10
15 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 08-Apr-20 MON 18-Apr-20 SAT 10
15 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 08-Apr-20 WED 19-Apr-20 MON 11
15 KMTC SKY HOPE 1817 08-Apr-20 WED 19-Apr-20 MON 11
15 KMTC TRIUMPH V.1819N 09-Apr-20 WED 20-Apr-20 MON 11
16 CKL KOTA WANGSA 0018N 12-Apr-20 SUN 23-Apr-20 SAT 11
16 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 12-Apr-20 THU 23-Apr-20 TUE 11
16 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 13-Apr-20 SUN 24-Apr-20 FRI 11
16 CKL SKY HOPE 1817N 15-Apr-20 WED 26-Apr-20 SUN 11
16 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 15-Apr-20 SUN 26-Apr-20 FRI 11
16 KMTC SUNNY CANNA 1817 15-Apr-20 MON 23-Apr-20 SAT 8
16 KMTC KING CRIMSON V.019N 15-Apr-20 WED 23-Apr-20 MON 8
16 KMTC SUNNY IRIS 1824 16-Apr-20 WED 24-Apr-20 MON 8
17 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 19-Apr-20 SUN 27-Apr-20 THU 8
17 KMTC TRIDENT 1818 19-Apr-20 WED 27-Apr-20 MON 8
HAIPHONG to PYONGTEAK
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
14 DONGJIN DONGJIN AUBE 0050E 01-Apr-20 SAT 09-Apr-20 SAT 8
14 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0181E 01-Apr-20 SAT 08-Apr-20 SAT 7
14 DONGJIN DONGJIN AUBE 0051E 01-Apr-20 SAT 08-Apr-20 SAT 7
HAIPHONG to SHANGHAI
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
15 KMTC HAMBURG BAY V.25E 08-Apr-20 SUN 11-Apr-20 SUN 3
15 KMTC E.R. SWEDEN V.1802E 08-Apr-20 SUN 11-Apr-20 SUN 3
15 KMTC CONTI STOCKHOLM V.2E 09-Apr-20 SUN 12-Apr-20 SUN 3
16 KMTC E.R.AMSTERDAM V.E1803 12-Apr-20 SUN 15-Apr-20 SUN 3
16 KMTC IAN H V.3E 13-Apr-20 SUN 16-Apr-20 SUN 3
13 SITC SITC NAGOYA 1817N 26-Mar-20 THU 31-Mar-20 TUE 5
14 SITC SITC YOKKAICHI 1815N 02-Apr-20 THU 07-Apr-20 TUE 5
15 SITC SITC OSAKA 1819N 09-Apr-20 THU 14-Apr-20 TUE 5
16 SITC SITC NAGOYA 1819N 16-Apr-20 THU 21-Apr-20 TUE 5
HAIPHONG to TOKYO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
14 CKL KOTA WANGSA 0017N 31-Mar-20 TUE 10-Apr-20 MON 10
14 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 01-Apr-20 MON 11-Apr-20 SAT 10
14 KMTC KING CRIMSON V.020N 01-Apr-20 WED 11-Apr-20 MON 10
14 KMTC SUNNY IRIS 1825 01-Apr-20 WED 11-Apr-20 MON 10
14 KMTC TRIDENT 1819 02-Apr-20 WED 12-Apr-20 MON 10
14 CKL SKY HOPE 1816N 04-Apr-20 SAT 14-Apr-20 WED 10
15 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 05-Apr-20 SUN 15-Apr-20 THU 10
15 KMTC SUNNY CALLA 1817 05-Apr-20 THU 15-Apr-20 TUE 10
15 KMTC KOTA WANGSA V.018N 06-Apr-20 SUN 16-Apr-20 FRI 10
15 CKL SUNNY IRIS 1825N 08-Apr-20 WED 18-Apr-20 TUE 10
15 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 08-Apr-20 MON 18-Apr-20 SAT 10
15 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 08-Apr-20 WED 18-Apr-20 MON 10
15 KMTC SKY HOPE 1817 08-Apr-20 WED 18-Apr-20 MON 10
15 KMTC TRIUMPH V.1819N 09-Apr-20 WED 19-Apr-20 MON 10
16 CKL KOTA WANGSA 0018N 12-Apr-20 SUN 22-Apr-20 SAT 10
16 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 12-Apr-20 THU 22-Apr-20 TUE 10
16 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 13-Apr-20 SUN 23-Apr-20 FRI 10
16 CKL SKY HOPE 1817N 15-Apr-20 WED 25-Apr-20 SUN 10
16 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 15-Apr-20 SUN 25-Apr-20 FRI 10
16 KMTC SUNNY CANNA 1817 15-Apr-20 MON 25-Apr-20 SAT 10
16 KMTC KING CRIMSON V.019N 15-Apr-20 WED 25-Apr-20 MON 10
16 KMTC SUNNY IRIS 1824 16-Apr-20 WED 26-Apr-20 MON 10
17 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 19-Apr-20 SUN 29-Apr-20 THU 10
17 KMTC TRIDENT 1818 19-Apr-20 WED 29-Apr-20 MON 10
HAIPHONG to YOKOHAMA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
14 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 01-Apr-20 MON 12-Apr-20 SAT 11
14 KMTC KING CRIMSON V.020N 01-Apr-20 WED 12-Apr-20 MON 11
14 KMTC SUNNY IRIS 1825 01-Apr-20 WED 12-Apr-20 MON 11
14 CKL STARSHIP AQUILA 1814N 02-Apr-20 MON 13-Apr-20 SUN 11
14 KMTC TRIDENT 1819 02-Apr-20 WED 13-Apr-20 MON 11
14 CKL SUNNY IRIS 1824N 04-Apr-20 FRI 15-Apr-20 SAT 11
15 KMTC SUNNY CALLA 1817 05-Apr-20 THU 16-Apr-20 TUE 11
15 KMTC KOTA WANGSA V.018N 06-Apr-20 SUN 17-Apr-20 FRI 11
15 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 08-Apr-20 MON 19-Apr-20 SAT 11
15 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 08-Apr-20 WED 19-Apr-20 MON 11
15 KMTC SKY HOPE 1817 08-Apr-20 WED 19-Apr-20 MON 11
15 KMTC TRIUMPH V.1819N 09-Apr-20 WED 20-Apr-20 MON 11
15 CKL KOTA WANGSA 0017N 11-Apr-20 TUE 22-Apr-20 WED 11
16 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 12-Apr-20 THU 23-Apr-20 TUE 11
16 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 13-Apr-20 SUN 24-Apr-20 FRI 11
16 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 15-Apr-20 SUN 26-Apr-20 FRI 11
16 KMTC SUNNY CANNA 1817 15-Apr-20 MON 26-Apr-20 SAT 11
16 KMTC KING CRIMSON V.019N 15-Apr-20 WED 26-Apr-20 MON 11
16 CKL SKY HOPE 1816N 16-Apr-20 SAT 27-Apr-20 FRI 11
16 KMTC SUNNY IRIS 1824 16-Apr-20 WED 27-Apr-20 MON 11
16 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 18-Apr-20 SUN 29-Apr-20 SAT 11
17 KMTC TRIDENT 1818 19-Apr-20 WED 30-Apr-20 MON 11
HAIPHONG to DALIAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
14 SITC EPONYMA 1817N 29-Mar-20 SUN 11-Apr-20 SAT 13
14 SITC EPONYMA 1817N 29-Mar-20 SUN 11-Apr-20 SAT 13
15 SITC SITC WEIHAI 1815N 05-Apr-20 SUN 18-Apr-20 SAT 13
15 SITC SITC WEIHAI 1815N 05-Apr-20 SUN 18-Apr-20 SAT 13
16 SITC SITC YANTAI 1815N 12-Apr-20 SUN 25-Apr-20 SAT 13
16 SITC SITC YANTAI 1815N 12-Apr-20 SUN 25-Apr-20 SAT 13
17 SITC REFLECTION 1729N 19-Apr-20 SUN 02-May-20 SAT 13
17 SITC REFLECTION 1819N 19-Apr-20 SUN 02-May-20 SAT 13
HAIPHONG to FOSHAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
13 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 26-Mar-20 THU 01-Apr-20 WED 6
13 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 28-Mar-20 SAT 04-Apr-20 FRI 7
14 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 02-Apr-20 THU 08-Apr-20 WED 6
14 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 04-Apr-20 SAT 11-Apr-20 FRI 7
15 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 09-Apr-20 THU 15-Apr-20 WED 6
15 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 11-Apr-20 SAT 18-Apr-20 FRI 7
1 2 3 6
PIL rời khỏi thị trường xuyên Thái Bình Dương vào tháng 3
HAIPHONG to SINGAPORE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 A.E.L YM HARMONY 301S 10-Jan-19 SUN 17-Jan-19 SUN 7
13 YANGMING YM INSTRUCTION 225S 26-Mar-20 SUN 01-Apr-20 SAT 6
14 A.E.L CAPE QUEST 1856 29-Mar-20 SAT 05-Apr-20 SAT 7
14 YANGMING GREEN HORIZON 003S 30-Mar-20 WED 07-Apr-20 THU 8
14 A.E.L GREEN HORIZON 003S 30-Mar-20 SAT 06-Apr-20 SAT 7
14 YANGMING PRINCESS OF LUCK 021S 02-Apr-20 SUN 10-Apr-20 MON 8
14 A.E.L PRINCESS OF LUCK 021S 02-Apr-20 THU 10-Apr-20 FRI 8
14 A.E.L KOTA JASA KJAA0055S 03-Apr-20 THU 11-Apr-20 FRI 8
15 A.E.L CAPE FORTIUS 1852 05-Apr-20 THU 13-Apr-20 FRI 8
15 YANGMING YM INCEPTION 130S 06-Apr-20 WED 12-Apr-20 TUE 6
15 A.E.L YM INCEPTION 130S 06-Apr-20 THU 14-Apr-20 FRI 8
15 YANGMING YM HARMONY 301S 09-Apr-20 SUN 15-Apr-20 SAT 6
15 A.E.L YM HARMONY? 301S 09-Apr-20 SUN 16-Apr-20 SUN 7
15 A.E.L KOTA JAYA KJYY0067S 10-Apr-20 SUN 17-Apr-20 SUN 7
16 A.E.L CALIFORNIA TRADER 1832 12-Apr-20 SUN 19-Apr-20 SUN 7
16 YANGMING GREEN HORIZON 004S 13-Apr-20 TUE 26-Apr-20 MON 13
16 A.E.L GREEN HORIZON 004S 13-Apr-20 SUN 20-Apr-20 SUN 7
16 YANGMING YM INTELLIGENT 141S 16-Apr-20 FRI 29-Apr-20 THU 13
16 A.E.L YM INTELLIGENT 141S 16-Apr-20 SUN 23-Apr-20 SUN 7
17 A.E.L CAPE QUEST 1860 19-Apr-20 SUN 01-May-20 FRI 12
17 YANGMING YM INCEPTION 131S 20-Apr-20 SAT 01-May-20 WED 11
17 A.E.L YM INCEPTION 131S 20-Apr-20 MON 02-May-20 SAT 12
HAIPHONG to BUSAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
14 CKL KOTA WANGSA 0017N 31-Mar-20 TUE 12-Apr-20 WED 12
14 KMTC KOTA WANGSA V.018N 31-Mar-20 SUN 12-Apr-20 SUN 12
14 KMTC FRISIA NUERNBERG V.081N 02-Apr-20 WED 14-Apr-20 THU 12
14 KMTC SKY HOPE 1816 02-Apr-20 WED 14-Apr-20 TUE 12
14 CKL SKY HOPE 1816N 04-Apr-20 SAT 16-Apr-20 FRI 12
15 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 05-Apr-20 SUN 17-Apr-20 SAT 12
15 DONGJIN KHARIS HERITAGE 1726N 05-Apr-20 FRI 17-Apr-20 FRI 12
15 KMTC TRIDENT 1818 05-Apr-20 WED 17-Apr-20 WED 12
15 KMTC SUNNY CAMELLIA 1819 06-Apr-20 THU 18-Apr-20 THU 12
15 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 07-Apr-20 SUN 19-Apr-20 SUN 12
15 CKL SUNNY IRIS 1825N 08-Apr-20 WED 20-Apr-20 THU 12
15 KMTC KING CRIMSON V.020N 09-Apr-20 WED 21-Apr-20 THU 12
15 KMTC SUNNY IRIS 1825 09-Apr-20 WED 16-Apr-20 TUE 7
15 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 09-Apr-20 THU 16-Apr-20 THU 7
16 CKL KOTA WANGSA 0018N 12-Apr-20 SUN 19-Apr-20 MON 7
16 DONGJIN HONGKONG VOYAGER 0083N 12-Apr-20 MON 19-Apr-20 SUN 7
16 KMTC TRIUMPH V.1818N 12-Apr-20 WED 18-Apr-20 WED 6
16 KMTC SUNNY CALLA 1817 13-Apr-20 THU 19-Apr-20 THU 6
16 KMTC SUNNY CANNA 1817 14-Apr-20 MON 20-Apr-20 SUN 6
16 CKL SKY HOPE 1817N 15-Apr-20 WED 21-Apr-20 TUE 6
16 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 16-Apr-20 WED 23-Apr-20 THU 7
16 KMTC SKY HOPE 1817 16-Apr-20 WED 23-Apr-20 TUE 7
16 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 16-Apr-20 SUN 23-Apr-20 SUN 7
17 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 19-Apr-20 SUN 26-Apr-20 SAT 7
17 DONGJIN TRIUMPH 1818N 19-Apr-20 THU 26-Apr-20 FRI 7
17 KMTC TRIDENT 1819 19-Apr-20 WED 26-Apr-20 WED 7
17 KMTC HONGKONG VOYAGER 83 21-Apr-20 MON 28-Apr-20 SUN 7
HAIPHONG to HAKATA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
14 CKL KOTA WANGSA 0017N 31-Mar-20 TUE 07-Apr-20 TUE 7
14 KMTC CAPE FLINT V.005N 02-Apr-20 THU 09-Apr-20 FRI 7
14 CKL SKY HOPE 1816N 04-Apr-20 SAT 12-Apr-20 THU 8
15 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 05-Apr-20 SUN 10-Apr-20 FRI 5
15 KMTC WAN HAI 203 V.467N 05-Apr-20 THU 11-Apr-20 FRI 6
15 KMTC WAN HAI 213 V.334N 06-Apr-20 THU 14-Apr-20 FRI 8
15 CKL SUNNY IRIS 1825N 08-Apr-20 WED 13-Apr-20 WED 5
15 KMTC CAPE FLINT V.006N 08-Apr-20 THU 14-Apr-20 FRI 6
16 CKL KOTA WANGSA 0018N 12-Apr-20 SUN 20-Apr-20 SUN 8
16 CKL SKY HOPE 1817N 15-Apr-20 WED 20-Apr-20 MON 5
17 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 19-Apr-20 SUN 25-Apr-20 FRI 6
HAIPHONG to INCHEON
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
14 KMTC FRISIA NUERNBERG V.081N 01-Apr-20 WED 09-Apr-20 TUE 8
14 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0181E 02-Apr-20 SAT 07-Apr-20 FRI 5
14 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 02-Apr-20 SUN 08-Apr-20 SAT 6
14 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 02-Apr-20 SUN 10-Apr-20 SAT 8
15 KMTC SUNNY CAMELLIA 1819 06-Apr-20 THU 11-Apr-20 WED 5
15 KMTC KING CRIMSON V.020N 08-Apr-20 WED 14-Apr-20 TUE 6
15 DONGJIN TRIUMPH 1819N 09-Apr-20 THU 17-Apr-20 WED 8
15 KMTC KOTA WANGSA V.017N 09-Apr-20 SUN 14-Apr-20 SAT 5
15 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0180E 11-Apr-20 SAT 17-Apr-20 FRI 6
16 KMTC SUNNY CALLA 1817 13-Apr-20 THU 21-Apr-20 WED 8
16 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 15-Apr-20 WED 20-Apr-20 TUE 5
16 DONGJIN DONGJIN AUBE 0051E 16-Apr-20 SAT 22-Apr-20 SAT 6
16 KMTC TRIUMPH V.1818N 16-Apr-20 WED 24-Apr-20 TUE 8
16 KMTC STARSHIP AQUILA 1815 16-Apr-20 SUN 21-Apr-20 SAT 5
16 DONGJIN TRIUMPH 1818N 18-Apr-20 THU 24-Apr-20 WED 6
17 KMTC TRIDENT 1818 19-Apr-20 WED 25-Apr-20 TUE 6
HAIPHONG to KOBE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
14 CKL KOTA WANGSA 0017N 31-Mar-20 TUE 07-Apr-20 MON 7
14 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 01-Apr-20 MON 07-Apr-20 FRI 6
14 KMTC KING CRIMSON V.020N 01-Apr-20 WED 08-Apr-20 SUN 7
14 KMTC SUNNY IRIS 1825 01-Apr-20 WED 07-Apr-20 SUN 6
14 KMTC TRIDENT 1819 02-Apr-20 WED 09-Apr-20 SUN 7
14 CKL SKY HOPE 1816N 04-Apr-20 SAT 10-Apr-20 WED 6
15 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 05-Apr-20 SUN 12-Apr-20 THU 7
15 KMTC SUNNY CALLA 1817 05-Apr-20 THU 14-Apr-20 MON 9
15 KMTC KOTA WANGSA V.018N 06-Apr-20 SUN 15-Apr-20 THU 9
15 CKL SUNNY IRIS 1825N 08-Apr-20 WED 17-Apr-20 TUE 9
15 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 08-Apr-20 MON 17-Apr-20 FRI 9
15 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 08-Apr-20 WED 17-Apr-20 SUN 9
15 KMTC SKY HOPE 1817 08-Apr-20 WED 15-Apr-20 SUN 7
15 KMTC TRIUMPH V.1819N 09-Apr-20 WED 16-Apr-20 SUN 7
16 CKL KOTA WANGSA 0018N 12-Apr-20 SUN 19-Apr-20 SAT 7
16 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 12-Apr-20 THU 19-Apr-20 MON 7
16 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 13-Apr-20 SUN 20-Apr-20 THU 7
16 CKL SKY HOPE 1817N 15-Apr-20 WED 22-Apr-20 SUN 7
16 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 15-Apr-20 SUN 22-Apr-20 THU 7
16 KMTC SUNNY CANNA 1817 15-Apr-20 MON 22-Apr-20 FRI 7
16 KMTC KING CRIMSON V.019N 15-Apr-20 WED 22-Apr-20 SUN 7
16 KMTC SUNNY IRIS 1824 16-Apr-20 WED 22-Apr-20 SUN 6
17 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 19-Apr-20 SUN 25-Apr-20 THU 6
17 KMTC TRIDENT 1818 19-Apr-20 WED 25-Apr-20 SUN 6
HAIPHONG to KWANGYANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
14 KMTC HONGKONG VOYAGER 83 31-Mar-20 MON 06-Apr-20 SUN 6
15 KMTC SUNNY IRIS 1825 05-Apr-20 WED 12-Apr-20 WED 7
15 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 07-Apr-20 MON 14-Apr-20 SUN 7
16 KMTC SKY HOPE 1817 12-Apr-20 WED 19-Apr-20 WED 7
16 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 14-Apr-20 MON 21-Apr-20 SUN 7
HAIPHONG to LIANYUNGANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
14 KMTC KOTA WANGSA V.017N 01-Apr-20 SUN 08-Apr-20 SUN 7
14 KMTC TRIUMPH V.1818N 01-Apr-20 WED 07-Apr-20 WED 6
14 KMTC KING CRIMSON V.020N 01-Apr-20 WED 07-Apr-20 WED 6
14 KMTC KOTA WANGSA V.018N 01-Apr-20 SUN 07-Apr-20 SUN 6
14 KMTC TRIUMPH V.1819N 01-Apr-20 WED 07-Apr-20 WED 6
14 CKL SKY HOPE 1815N 02-Apr-20 SUN 08-Apr-20 THU 6
14 CKL STARSHIP AQUILA 1814N 03-Apr-20 MON 08-Apr-20 WED 5
14 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 04-Apr-20 SUN 11-Apr-20 TUE 7
15 CKL SUNNY IRIS 1824N 06-Apr-20 FRI 13-Apr-20 TUE 7
15 KMTC HONGKONG VOYAGER 83 08-Apr-20 MON 15-Apr-20 MON 7
15 KMTC SUNNY CAMELLIA 1819 08-Apr-20 THU 13-Apr-20 THU 5
15 KMTC SUNNY IRIS 1825 08-Apr-20 WED 15-Apr-20 WED 7
15 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 08-Apr-20 MON 15-Apr-20 MON 7
15 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 08-Apr-20 THU 15-Apr-20 THU 7
15 CKL KOTA WANGSA 0017N 10-Apr-20 TUE 15-Apr-20 THU 5
16 CKL SKY HOPE 1816N 13-Apr-20 SAT 20-Apr-20 WED 7
16 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 15-Apr-20 SUN 22-Apr-20 SUN 7
16 KMTC SUNNY CANNA 1817 15-Apr-20 MON 22-Apr-20 MON 7
16 KMTC KING CRIMSON V.019N 15-Apr-20 WED 20-Apr-20 WED 5
16 KMTC FRISIA NUERNBERG V.081N 15-Apr-20 WED 22-Apr-20 WED 7
16 KMTC STARSHIP AQUILA 1815 15-Apr-20 SUN 22-Apr-20 SUN 7
16 KMTC TRIDENT 1819 15-Apr-20 WED 22-Apr-20 WED 7
16 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 15-Apr-20 WED 20-Apr-20 WED 5
16 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 15-Apr-20 SUN 22-Apr-20 SUN 7
16 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 16-Apr-20 SUN 23-Apr-20 TUE 7
16 KMTC SUNNY IRIS 1824 16-Apr-20 WED 23-Apr-20 WED 7
16 CKL SUNNY IRIS 1825N 17-Apr-20 WED 22-Apr-20 SUN 5
17 KMTC TRIDENT 1818 19-Apr-20 WED 26-Apr-20 WED 7
HAIPHONG to NAGOYA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
14 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 01-Apr-20 MON 08-Apr-20 SAT 7
14 KMTC KING CRIMSON V.020N 01-Apr-20 WED 08-Apr-20 MON 7
14 KMTC SUNNY IRIS 1825 01-Apr-20 WED 06-Apr-20 MON 5
14 KMTC TRIDENT 1819 02-Apr-20 WED 09-Apr-20 MON 7
15 KMTC SUNNY CALLA 1817 05-Apr-20 THU 12-Apr-20 TUE 7
15 KMTC KOTA WANGSA V.018N 06-Apr-20 SUN 13-Apr-20 FRI 7
15 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 08-Apr-20 MON 13-Apr-20 SAT 5
15 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 08-Apr-20 WED 15-Apr-20 MON 7
15 KMTC SKY HOPE 1817 08-Apr-20 WED 15-Apr-20 MON 7
15 KMTC TRIUMPH V.1819N 09-Apr-20 WED 16-Apr-20 MON 7
16 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 12-Apr-20 THU 19-Apr-20 TUE 7
16 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 13-Apr-20 SUN 18-Apr-20 FRI 5
16 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 15-Apr-20 SUN 22-Apr-20 FRI 7
16 KMTC SUNNY CANNA 1817 15-Apr-20 MON 20-Apr-20 SAT 5
16 KMTC KING CRIMSON V.019N 15-Apr-20 WED 22-Apr-20 MON 7
16 KMTC SUNNY IRIS 1824 16-Apr-20 WED 21-Apr-20 MON 5
17 KMTC TRIDENT 1818 19-Apr-20 WED 26-Apr-20 MON 7
HAIPHONG to OSAKA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
14 CKL KOTA WANGSA 0017N 31-Mar-20 TUE 05-Apr-20 MON 5
14 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 01-Apr-20 MON 08-Apr-20 SAT 7
14 KMTC KING CRIMSON V.020N 01-Apr-20 WED 11-Apr-20 MON 10
14 KMTC SUNNY IRIS 1825 01-Apr-20 WED 11-Apr-20 MON 10
14 KMTC TRIDENT 1819 02-Apr-20 WED 12-Apr-20 MON 10
14 CKL SKY HOPE 1816N 04-Apr-20 SAT 14-Apr-20 WED 10
15 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 05-Apr-20 SUN 15-Apr-20 THU 10
15 KMTC SUNNY CALLA 1817 05-Apr-20 THU 15-Apr-20 TUE 10
15 KMTC KOTA WANGSA V.018N 06-Apr-20 SUN 16-Apr-20 FRI 10
15 CKL SUNNY IRIS 1825N 08-Apr-20 WED 18-Apr-20 TUE 10
15 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 08-Apr-20 MON 18-Apr-20 SAT 10
15 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 08-Apr-20 WED 19-Apr-20 MON 11
15 KMTC SKY HOPE 1817 08-Apr-20 WED 19-Apr-20 MON 11
15 KMTC TRIUMPH V.1819N 09-Apr-20 WED 20-Apr-20 MON 11
16 CKL KOTA WANGSA 0018N 12-Apr-20 SUN 23-Apr-20 SAT 11
16 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 12-Apr-20 THU 23-Apr-20 TUE 11
16 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 13-Apr-20 SUN 24-Apr-20 FRI 11
16 CKL SKY HOPE 1817N 15-Apr-20 WED 26-Apr-20 SUN 11
16 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 15-Apr-20 SUN 26-Apr-20 FRI 11
16 KMTC SUNNY CANNA 1817 15-Apr-20 MON 23-Apr-20 SAT 8
16 KMTC KING CRIMSON V.019N 15-Apr-20 WED 23-Apr-20 MON 8
16 KMTC SUNNY IRIS 1824 16-Apr-20 WED 24-Apr-20 MON 8
17 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 19-Apr-20 SUN 27-Apr-20 THU 8
17 KMTC TRIDENT 1818 19-Apr-20 WED 27-Apr-20 MON 8
HAIPHONG to PYONGTEAK
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
14 DONGJIN DONGJIN AUBE 0050E 01-Apr-20 SAT 09-Apr-20 SAT 8
14 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0181E 01-Apr-20 SAT 08-Apr-20 SAT 7
14 DONGJIN DONGJIN AUBE 0051E 01-Apr-20 SAT 08-Apr-20 SAT 7
HAIPHONG to SHANGHAI
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
15 KMTC HAMBURG BAY V.25E 08-Apr-20 SUN 11-Apr-20 SUN 3
15 KMTC E.R. SWEDEN V.1802E 08-Apr-20 SUN 11-Apr-20 SUN 3
15 KMTC CONTI STOCKHOLM V.2E 09-Apr-20 SUN 12-Apr-20 SUN 3
16 KMTC E.R.AMSTERDAM V.E1803 12-Apr-20 SUN 15-Apr-20 SUN 3
16 KMTC IAN H V.3E 13-Apr-20 SUN 16-Apr-20 SUN 3
13 SITC SITC NAGOYA 1817N 26-Mar-20 THU 31-Mar-20 TUE 5
14 SITC SITC YOKKAICHI 1815N 02-Apr-20 THU 07-Apr-20 TUE 5
15 SITC SITC OSAKA 1819N 09-Apr-20 THU 14-Apr-20 TUE 5
16 SITC SITC NAGOYA 1819N 16-Apr-20 THU 21-Apr-20 TUE 5
HAIPHONG to TOKYO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
14 CKL KOTA WANGSA 0017N 31-Mar-20 TUE 10-Apr-20 MON 10
14 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 01-Apr-20 MON 11-Apr-20 SAT 10
14 KMTC KING CRIMSON V.020N 01-Apr-20 WED 11-Apr-20 MON 10
14 KMTC SUNNY IRIS 1825 01-Apr-20 WED 11-Apr-20 MON 10
14 KMTC TRIDENT 1819 02-Apr-20 WED 12-Apr-20 MON 10
14 CKL SKY HOPE 1816N 04-Apr-20 SAT 14-Apr-20 WED 10
15 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 05-Apr-20 SUN 15-Apr-20 THU 10
15 KMTC SUNNY CALLA 1817 05-Apr-20 THU 15-Apr-20 TUE 10
15 KMTC KOTA WANGSA V.018N 06-Apr-20 SUN 16-Apr-20 FRI 10
15 CKL SUNNY IRIS 1825N 08-Apr-20 WED 18-Apr-20 TUE 10
15 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 08-Apr-20 MON 18-Apr-20 SAT 10
15 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 08-Apr-20 WED 18-Apr-20 MON 10
15 KMTC SKY HOPE 1817 08-Apr-20 WED 18-Apr-20 MON 10
15 KMTC TRIUMPH V.1819N 09-Apr-20 WED 19-Apr-20 MON 10
16 CKL KOTA WANGSA 0018N 12-Apr-20 SUN 22-Apr-20 SAT 10
16 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 12-Apr-20 THU 22-Apr-20 TUE 10
16 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 13-Apr-20 SUN 23-Apr-20 FRI 10
16 CKL SKY HOPE 1817N 15-Apr-20 WED 25-Apr-20 SUN 10
16 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 15-Apr-20 SUN 25-Apr-20 FRI 10
16 KMTC SUNNY CANNA 1817 15-Apr-20 MON 25-Apr-20 SAT 10
16 KMTC KING CRIMSON V.019N 15-Apr-20 WED 25-Apr-20 MON 10
16 KMTC SUNNY IRIS 1824 16-Apr-20 WED 26-Apr-20 MON 10
17 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 19-Apr-20 SUN 29-Apr-20 THU 10
17 KMTC TRIDENT 1818 19-Apr-20 WED 29-Apr-20 MON 10
HAIPHONG to YOKOHAMA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
14 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 01-Apr-20 MON 12-Apr-20 SAT 11
14 KMTC KING CRIMSON V.020N 01-Apr-20 WED 12-Apr-20 MON 11
14 KMTC SUNNY IRIS 1825 01-Apr-20 WED 12-Apr-20 MON 11
14 CKL STARSHIP AQUILA 1814N 02-Apr-20 MON 13-Apr-20 SUN 11
14 KMTC TRIDENT 1819 02-Apr-20 WED 13-Apr-20 MON 11
14 CKL SUNNY IRIS 1824N 04-Apr-20 FRI 15-Apr-20 SAT 11
15 KMTC SUNNY CALLA 1817 05-Apr-20 THU 16-Apr-20 TUE 11
15 KMTC KOTA WANGSA V.018N 06-Apr-20 SUN 17-Apr-20 FRI 11
15 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 08-Apr-20 MON 19-Apr-20 SAT 11
15 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 08-Apr-20 WED 19-Apr-20 MON 11
15 KMTC SKY HOPE 1817 08-Apr-20 WED 19-Apr-20 MON 11
15 KMTC TRIUMPH V.1819N 09-Apr-20 WED 20-Apr-20 MON 11
15 CKL KOTA WANGSA 0017N 11-Apr-20 TUE 22-Apr-20 WED 11
16 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 12-Apr-20 THU 23-Apr-20 TUE 11
16 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 13-Apr-20 SUN 24-Apr-20 FRI 11
16 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 15-Apr-20 SUN 26-Apr-20 FRI 11
16 KMTC SUNNY CANNA 1817 15-Apr-20 MON 26-Apr-20 SAT 11
16 KMTC KING CRIMSON V.019N 15-Apr-20 WED 26-Apr-20 MON 11
16 CKL SKY HOPE 1816N 16-Apr-20 SAT 27-Apr-20 FRI 11
16 KMTC SUNNY IRIS 1824 16-Apr-20 WED 27-Apr-20 MON 11
16 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 18-Apr-20 SUN 29-Apr-20 SAT 11
17 KMTC TRIDENT 1818 19-Apr-20 WED 30-Apr-20 MON 11
HAIPHONG to DALIAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
14 SITC EPONYMA 1817N 29-Mar-20 SUN 11-Apr-20 SAT 13
14 SITC EPONYMA 1817N 29-Mar-20 SUN 11-Apr-20 SAT 13
15 SITC SITC WEIHAI 1815N 05-Apr-20 SUN 18-Apr-20 SAT 13
15 SITC SITC WEIHAI 1815N 05-Apr-20 SUN 18-Apr-20 SAT 13
16 SITC SITC YANTAI 1815N 12-Apr-20 SUN 25-Apr-20 SAT 13
16 SITC SITC YANTAI 1815N 12-Apr-20 SUN 25-Apr-20 SAT 13
17 SITC REFLECTION 1729N 19-Apr-20 SUN 02-May-20 SAT 13
17 SITC REFLECTION 1819N 19-Apr-20 SUN 02-May-20 SAT 13
HAIPHONG to FOSHAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
13 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 26-Mar-20 THU 01-Apr-20 WED 6
13 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 28-Mar-20 SAT 04-Apr-20 FRI 7
14 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 02-Apr-20 THU 08-Apr-20 WED 6
14 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 04-Apr-20 SAT 11-Apr-20 FRI 7
15 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 09-Apr-20 THU 15-Apr-20 WED 6
15 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 11-Apr-20 SAT 18-Apr-20 FRI 7
1 2 3 6
Hãng tàu SM Line tham gia Liên minh 2M
HAIPHONG to SINGAPORE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 A.E.L YM HARMONY 301S 10-Jan-19 SUN 17-Jan-19 SUN 7
13 YANGMING YM INSTRUCTION 225S 26-Mar-20 SUN 01-Apr-20 SAT 6
14 A.E.L CAPE QUEST 1856 29-Mar-20 SAT 05-Apr-20 SAT 7
14 YANGMING GREEN HORIZON 003S 30-Mar-20 WED 07-Apr-20 THU 8
14 A.E.L GREEN HORIZON 003S 30-Mar-20 SAT 06-Apr-20 SAT 7
14 YANGMING PRINCESS OF LUCK 021S 02-Apr-20 SUN 10-Apr-20 MON 8
14 A.E.L PRINCESS OF LUCK 021S 02-Apr-20 THU 10-Apr-20 FRI 8
14 A.E.L KOTA JASA KJAA0055S 03-Apr-20 THU 11-Apr-20 FRI 8
15 A.E.L CAPE FORTIUS 1852 05-Apr-20 THU 13-Apr-20 FRI 8
15 YANGMING YM INCEPTION 130S 06-Apr-20 WED 12-Apr-20 TUE 6
15 A.E.L YM INCEPTION 130S 06-Apr-20 THU 14-Apr-20 FRI 8
15 YANGMING YM HARMONY 301S 09-Apr-20 SUN 15-Apr-20 SAT 6
15 A.E.L YM HARMONY? 301S 09-Apr-20 SUN 16-Apr-20 SUN 7
15 A.E.L KOTA JAYA KJYY0067S 10-Apr-20 SUN 17-Apr-20 SUN 7
16 A.E.L CALIFORNIA TRADER 1832 12-Apr-20 SUN 19-Apr-20 SUN 7
16 YANGMING GREEN HORIZON 004S 13-Apr-20 TUE 26-Apr-20 MON 13
16 A.E.L GREEN HORIZON 004S 13-Apr-20 SUN 20-Apr-20 SUN 7
16 YANGMING YM INTELLIGENT 141S 16-Apr-20 FRI 29-Apr-20 THU 13
16 A.E.L YM INTELLIGENT 141S 16-Apr-20 SUN 23-Apr-20 SUN 7
17 A.E.L CAPE QUEST 1860 19-Apr-20 SUN 01-May-20 FRI 12
17 YANGMING YM INCEPTION 131S 20-Apr-20 SAT 01-May-20 WED 11
17 A.E.L YM INCEPTION 131S 20-Apr-20 MON 02-May-20 SAT 12
HAIPHONG to BUSAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
14 CKL KOTA WANGSA 0017N 31-Mar-20 TUE 12-Apr-20 WED 12
14 KMTC KOTA WANGSA V.018N 31-Mar-20 SUN 12-Apr-20 SUN 12
14 KMTC FRISIA NUERNBERG V.081N 02-Apr-20 WED 14-Apr-20 THU 12
14 KMTC SKY HOPE 1816 02-Apr-20 WED 14-Apr-20 TUE 12
14 CKL SKY HOPE 1816N 04-Apr-20 SAT 16-Apr-20 FRI 12
15 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 05-Apr-20 SUN 17-Apr-20 SAT 12
15 DONGJIN KHARIS HERITAGE 1726N 05-Apr-20 FRI 17-Apr-20 FRI 12
15 KMTC TRIDENT 1818 05-Apr-20 WED 17-Apr-20 WED 12
15 KMTC SUNNY CAMELLIA 1819 06-Apr-20 THU 18-Apr-20 THU 12
15 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 07-Apr-20 SUN 19-Apr-20 SUN 12
15 CKL SUNNY IRIS 1825N 08-Apr-20 WED 20-Apr-20 THU 12
15 KMTC KING CRIMSON V.020N 09-Apr-20 WED 21-Apr-20 THU 12
15 KMTC SUNNY IRIS 1825 09-Apr-20 WED 16-Apr-20 TUE 7
15 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 09-Apr-20 THU 16-Apr-20 THU 7
16 CKL KOTA WANGSA 0018N 12-Apr-20 SUN 19-Apr-20 MON 7
16 DONGJIN HONGKONG VOYAGER 0083N 12-Apr-20 MON 19-Apr-20 SUN 7
16 KMTC TRIUMPH V.1818N 12-Apr-20 WED 18-Apr-20 WED 6
16 KMTC SUNNY CALLA 1817 13-Apr-20 THU 19-Apr-20 THU 6
16 KMTC SUNNY CANNA 1817 14-Apr-20 MON 20-Apr-20 SUN 6
16 CKL SKY HOPE 1817N 15-Apr-20 WED 21-Apr-20 TUE 6
16 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 16-Apr-20 WED 23-Apr-20 THU 7
16 KMTC SKY HOPE 1817 16-Apr-20 WED 23-Apr-20 TUE 7
16 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 16-Apr-20 SUN 23-Apr-20 SUN 7
17 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 19-Apr-20 SUN 26-Apr-20 SAT 7
17 DONGJIN TRIUMPH 1818N 19-Apr-20 THU 26-Apr-20 FRI 7
17 KMTC TRIDENT 1819 19-Apr-20 WED 26-Apr-20 WED 7
17 KMTC HONGKONG VOYAGER 83 21-Apr-20 MON 28-Apr-20 SUN 7
HAIPHONG to HAKATA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
14 CKL KOTA WANGSA 0017N 31-Mar-20 TUE 07-Apr-20 TUE 7
14 KMTC CAPE FLINT V.005N 02-Apr-20 THU 09-Apr-20 FRI 7
14 CKL SKY HOPE 1816N 04-Apr-20 SAT 12-Apr-20 THU 8
15 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 05-Apr-20 SUN 10-Apr-20 FRI 5
15 KMTC WAN HAI 203 V.467N 05-Apr-20 THU 11-Apr-20 FRI 6
15 KMTC WAN HAI 213 V.334N 06-Apr-20 THU 14-Apr-20 FRI 8
15 CKL SUNNY IRIS 1825N 08-Apr-20 WED 13-Apr-20 WED 5
15 KMTC CAPE FLINT V.006N 08-Apr-20 THU 14-Apr-20 FRI 6
16 CKL KOTA WANGSA 0018N 12-Apr-20 SUN 20-Apr-20 SUN 8
16 CKL SKY HOPE 1817N 15-Apr-20 WED 20-Apr-20 MON 5
17 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 19-Apr-20 SUN 25-Apr-20 FRI 6
HAIPHONG to INCHEON
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
14 KMTC FRISIA NUERNBERG V.081N 01-Apr-20 WED 09-Apr-20 TUE 8
14 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0181E 02-Apr-20 SAT 07-Apr-20 FRI 5
14 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 02-Apr-20 SUN 08-Apr-20 SAT 6
14 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 02-Apr-20 SUN 10-Apr-20 SAT 8
15 KMTC SUNNY CAMELLIA 1819 06-Apr-20 THU 11-Apr-20 WED 5
15 KMTC KING CRIMSON V.020N 08-Apr-20 WED 14-Apr-20 TUE 6
15 DONGJIN TRIUMPH 1819N 09-Apr-20 THU 17-Apr-20 WED 8
15 KMTC KOTA WANGSA V.017N 09-Apr-20 SUN 14-Apr-20 SAT 5
15 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0180E 11-Apr-20 SAT 17-Apr-20 FRI 6
16 KMTC SUNNY CALLA 1817 13-Apr-20 THU 21-Apr-20 WED 8
16 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 15-Apr-20 WED 20-Apr-20 TUE 5
16 DONGJIN DONGJIN AUBE 0051E 16-Apr-20 SAT 22-Apr-20 SAT 6
16 KMTC TRIUMPH V.1818N 16-Apr-20 WED 24-Apr-20 TUE 8
16 KMTC STARSHIP AQUILA 1815 16-Apr-20 SUN 21-Apr-20 SAT 5
16 DONGJIN TRIUMPH 1818N 18-Apr-20 THU 24-Apr-20 WED 6
17 KMTC TRIDENT 1818 19-Apr-20 WED 25-Apr-20 TUE 6
HAIPHONG to KOBE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
14 CKL KOTA WANGSA 0017N 31-Mar-20 TUE 07-Apr-20 MON 7
14 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 01-Apr-20 MON 07-Apr-20 FRI 6
14 KMTC KING CRIMSON V.020N 01-Apr-20 WED 08-Apr-20 SUN 7
14 KMTC SUNNY IRIS 1825 01-Apr-20 WED 07-Apr-20 SUN 6
14 KMTC TRIDENT 1819 02-Apr-20 WED 09-Apr-20 SUN 7
14 CKL SKY HOPE 1816N 04-Apr-20 SAT 10-Apr-20 WED 6
15 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 05-Apr-20 SUN 12-Apr-20 THU 7
15 KMTC SUNNY CALLA 1817 05-Apr-20 THU 14-Apr-20 MON 9
15 KMTC KOTA WANGSA V.018N 06-Apr-20 SUN 15-Apr-20 THU 9
15 CKL SUNNY IRIS 1825N 08-Apr-20 WED 17-Apr-20 TUE 9
15 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 08-Apr-20 MON 17-Apr-20 FRI 9
15 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 08-Apr-20 WED 17-Apr-20 SUN 9
15 KMTC SKY HOPE 1817 08-Apr-20 WED 15-Apr-20 SUN 7
15 KMTC TRIUMPH V.1819N 09-Apr-20 WED 16-Apr-20 SUN 7
16 CKL KOTA WANGSA 0018N 12-Apr-20 SUN 19-Apr-20 SAT 7
16 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 12-Apr-20 THU 19-Apr-20 MON 7
16 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 13-Apr-20 SUN 20-Apr-20 THU 7
16 CKL SKY HOPE 1817N 15-Apr-20 WED 22-Apr-20 SUN 7
16 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 15-Apr-20 SUN 22-Apr-20 THU 7
16 KMTC SUNNY CANNA 1817 15-Apr-20 MON 22-Apr-20 FRI 7
16 KMTC KING CRIMSON V.019N 15-Apr-20 WED 22-Apr-20 SUN 7
16 KMTC SUNNY IRIS 1824 16-Apr-20 WED 22-Apr-20 SUN 6
17 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 19-Apr-20 SUN 25-Apr-20 THU 6
17 KMTC TRIDENT 1818 19-Apr-20 WED 25-Apr-20 SUN 6
HAIPHONG to KWANGYANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
14 KMTC HONGKONG VOYAGER 83 31-Mar-20 MON 06-Apr-20 SUN 6
15 KMTC SUNNY IRIS 1825 05-Apr-20 WED 12-Apr-20 WED 7
15 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 07-Apr-20 MON 14-Apr-20 SUN 7
16 KMTC SKY HOPE 1817 12-Apr-20 WED 19-Apr-20 WED 7
16 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 14-Apr-20 MON 21-Apr-20 SUN 7
HAIPHONG to LIANYUNGANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
14 KMTC KOTA WANGSA V.017N 01-Apr-20 SUN 08-Apr-20 SUN 7
14 KMTC TRIUMPH V.1818N 01-Apr-20 WED 07-Apr-20 WED 6
14 KMTC KING CRIMSON V.020N 01-Apr-20 WED 07-Apr-20 WED 6
14 KMTC KOTA WANGSA V.018N 01-Apr-20 SUN 07-Apr-20 SUN 6
14 KMTC TRIUMPH V.1819N 01-Apr-20 WED 07-Apr-20 WED 6
14 CKL SKY HOPE 1815N 02-Apr-20 SUN 08-Apr-20 THU 6
14 CKL STARSHIP AQUILA 1814N 03-Apr-20 MON 08-Apr-20 WED 5
14 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 04-Apr-20 SUN 11-Apr-20 TUE 7
15 CKL SUNNY IRIS 1824N 06-Apr-20 FRI 13-Apr-20 TUE 7
15 KMTC HONGKONG VOYAGER 83 08-Apr-20 MON 15-Apr-20 MON 7
15 KMTC SUNNY CAMELLIA 1819 08-Apr-20 THU 13-Apr-20 THU 5
15 KMTC SUNNY IRIS 1825 08-Apr-20 WED 15-Apr-20 WED 7
15 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 08-Apr-20 MON 15-Apr-20 MON 7
15 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 08-Apr-20 THU 15-Apr-20 THU 7
15 CKL KOTA WANGSA 0017N 10-Apr-20 TUE 15-Apr-20 THU 5
16 CKL SKY HOPE 1816N 13-Apr-20 SAT 20-Apr-20 WED 7
16 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 15-Apr-20 SUN 22-Apr-20 SUN 7
16 KMTC SUNNY CANNA 1817 15-Apr-20 MON 22-Apr-20 MON 7
16 KMTC KING CRIMSON V.019N 15-Apr-20 WED 20-Apr-20 WED 5
16 KMTC FRISIA NUERNBERG V.081N 15-Apr-20 WED 22-Apr-20 WED 7
16 KMTC STARSHIP AQUILA 1815 15-Apr-20 SUN 22-Apr-20 SUN 7
16 KMTC TRIDENT 1819 15-Apr-20 WED 22-Apr-20 WED 7
16 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 15-Apr-20 WED 20-Apr-20 WED 5
16 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 15-Apr-20 SUN 22-Apr-20 SUN 7
16 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 16-Apr-20 SUN 23-Apr-20 TUE 7
16 KMTC SUNNY IRIS 1824 16-Apr-20 WED 23-Apr-20 WED 7
16 CKL SUNNY IRIS 1825N 17-Apr-20 WED 22-Apr-20 SUN 5
17 KMTC TRIDENT 1818 19-Apr-20 WED 26-Apr-20 WED 7
HAIPHONG to NAGOYA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
14 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 01-Apr-20 MON 08-Apr-20 SAT 7
14 KMTC KING CRIMSON V.020N 01-Apr-20 WED 08-Apr-20 MON 7
14 KMTC SUNNY IRIS 1825 01-Apr-20 WED 06-Apr-20 MON 5
14 KMTC TRIDENT 1819 02-Apr-20 WED 09-Apr-20 MON 7
15 KMTC SUNNY CALLA 1817 05-Apr-20 THU 12-Apr-20 TUE 7
15 KMTC KOTA WANGSA V.018N 06-Apr-20 SUN 13-Apr-20 FRI 7
15 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 08-Apr-20 MON 13-Apr-20 SAT 5
15 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 08-Apr-20 WED 15-Apr-20 MON 7
15 KMTC SKY HOPE 1817 08-Apr-20 WED 15-Apr-20 MON 7
15 KMTC TRIUMPH V.1819N 09-Apr-20 WED 16-Apr-20 MON 7
16 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 12-Apr-20 THU 19-Apr-20 TUE 7
16 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 13-Apr-20 SUN 18-Apr-20 FRI 5
16 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 15-Apr-20 SUN 22-Apr-20 FRI 7
16 KMTC SUNNY CANNA 1817 15-Apr-20 MON 20-Apr-20 SAT 5
16 KMTC KING CRIMSON V.019N 15-Apr-20 WED 22-Apr-20 MON 7
16 KMTC SUNNY IRIS 1824 16-Apr-20 WED 21-Apr-20 MON 5
17 KMTC TRIDENT 1818 19-Apr-20 WED 26-Apr-20 MON 7
HAIPHONG to OSAKA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
14 CKL KOTA WANGSA 0017N 31-Mar-20 TUE 05-Apr-20 MON 5
14 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 01-Apr-20 MON 08-Apr-20 SAT 7
14 KMTC KING CRIMSON V.020N 01-Apr-20 WED 11-Apr-20 MON 10
14 KMTC SUNNY IRIS 1825 01-Apr-20 WED 11-Apr-20 MON 10
14 KMTC TRIDENT 1819 02-Apr-20 WED 12-Apr-20 MON 10
14 CKL SKY HOPE 1816N 04-Apr-20 SAT 14-Apr-20 WED 10
15 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 05-Apr-20 SUN 15-Apr-20 THU 10
15 KMTC SUNNY CALLA 1817 05-Apr-20 THU 15-Apr-20 TUE 10
15 KMTC KOTA WANGSA V.018N 06-Apr-20 SUN 16-Apr-20 FRI 10
15 CKL SUNNY IRIS 1825N 08-Apr-20 WED 18-Apr-20 TUE 10
15 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 08-Apr-20 MON 18-Apr-20 SAT 10
15 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 08-Apr-20 WED 19-Apr-20 MON 11
15 KMTC SKY HOPE 1817 08-Apr-20 WED 19-Apr-20 MON 11
15 KMTC TRIUMPH V.1819N 09-Apr-20 WED 20-Apr-20 MON 11
16 CKL KOTA WANGSA 0018N 12-Apr-20 SUN 23-Apr-20 SAT 11
16 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 12-Apr-20 THU 23-Apr-20 TUE 11
16 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 13-Apr-20 SUN 24-Apr-20 FRI 11
16 CKL SKY HOPE 1817N 15-Apr-20 WED 26-Apr-20 SUN 11
16 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 15-Apr-20 SUN 26-Apr-20 FRI 11
16 KMTC SUNNY CANNA 1817 15-Apr-20 MON 23-Apr-20 SAT 8
16 KMTC KING CRIMSON V.019N 15-Apr-20 WED 23-Apr-20 MON 8
16 KMTC SUNNY IRIS 1824 16-Apr-20 WED 24-Apr-20 MON 8
17 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 19-Apr-20 SUN 27-Apr-20 THU 8
17 KMTC TRIDENT 1818 19-Apr-20 WED 27-Apr-20 MON 8
HAIPHONG to PYONGTEAK
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
14 DONGJIN DONGJIN AUBE 0050E 01-Apr-20 SAT 09-Apr-20 SAT 8
14 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0181E 01-Apr-20 SAT 08-Apr-20 SAT 7
14 DONGJIN DONGJIN AUBE 0051E 01-Apr-20 SAT 08-Apr-20 SAT 7
HAIPHONG to SHANGHAI
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
15 KMTC HAMBURG BAY V.25E 08-Apr-20 SUN 11-Apr-20 SUN 3
15 KMTC E.R. SWEDEN V.1802E 08-Apr-20 SUN 11-Apr-20 SUN 3
15 KMTC CONTI STOCKHOLM V.2E 09-Apr-20 SUN 12-Apr-20 SUN 3
16 KMTC E.R.AMSTERDAM V.E1803 12-Apr-20 SUN 15-Apr-20 SUN 3
16 KMTC IAN H V.3E 13-Apr-20 SUN 16-Apr-20 SUN 3
13 SITC SITC NAGOYA 1817N 26-Mar-20 THU 31-Mar-20 TUE 5
14 SITC SITC YOKKAICHI 1815N 02-Apr-20 THU 07-Apr-20 TUE 5
15 SITC SITC OSAKA 1819N 09-Apr-20 THU 14-Apr-20 TUE 5
16 SITC SITC NAGOYA 1819N 16-Apr-20 THU 21-Apr-20 TUE 5
HAIPHONG to TOKYO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
14 CKL KOTA WANGSA 0017N 31-Mar-20 TUE 10-Apr-20 MON 10
14 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 01-Apr-20 MON 11-Apr-20 SAT 10
14 KMTC KING CRIMSON V.020N 01-Apr-20 WED 11-Apr-20 MON 10
14 KMTC SUNNY IRIS 1825 01-Apr-20 WED 11-Apr-20 MON 10
14 KMTC TRIDENT 1819 02-Apr-20 WED 12-Apr-20 MON 10
14 CKL SKY HOPE 1816N 04-Apr-20 SAT 14-Apr-20 WED 10
15 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 05-Apr-20 SUN 15-Apr-20 THU 10
15 KMTC SUNNY CALLA 1817 05-Apr-20 THU 15-Apr-20 TUE 10
15 KMTC KOTA WANGSA V.018N 06-Apr-20 SUN 16-Apr-20 FRI 10
15 CKL SUNNY IRIS 1825N 08-Apr-20 WED 18-Apr-20 TUE 10
15 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 08-Apr-20 MON 18-Apr-20 SAT 10
15 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 08-Apr-20 WED 18-Apr-20 MON 10
15 KMTC SKY HOPE 1817 08-Apr-20 WED 18-Apr-20 MON 10
15 KMTC TRIUMPH V.1819N 09-Apr-20 WED 19-Apr-20 MON 10
16 CKL KOTA WANGSA 0018N 12-Apr-20 SUN 22-Apr-20 SAT 10
16 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 12-Apr-20 THU 22-Apr-20 TUE 10
16 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 13-Apr-20 SUN 23-Apr-20 FRI 10
16 CKL SKY HOPE 1817N 15-Apr-20 WED 25-Apr-20 SUN 10
16 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 15-Apr-20 SUN 25-Apr-20 FRI 10
16 KMTC SUNNY CANNA 1817 15-Apr-20 MON 25-Apr-20 SAT 10
16 KMTC KING CRIMSON V.019N 15-Apr-20 WED 25-Apr-20 MON 10
16 KMTC SUNNY IRIS 1824 16-Apr-20 WED 26-Apr-20 MON 10
17 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 19-Apr-20 SUN 29-Apr-20 THU 10
17 KMTC TRIDENT 1818 19-Apr-20 WED 29-Apr-20 MON 10
HAIPHONG to YOKOHAMA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
14 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 01-Apr-20 MON 12-Apr-20 SAT 11
14 KMTC KING CRIMSON V.020N 01-Apr-20 WED 12-Apr-20 MON 11
14 KMTC SUNNY IRIS 1825 01-Apr-20 WED 12-Apr-20 MON 11
14 CKL STARSHIP AQUILA 1814N 02-Apr-20 MON 13-Apr-20 SUN 11
14 KMTC TRIDENT 1819 02-Apr-20 WED 13-Apr-20 MON 11
14 CKL SUNNY IRIS 1824N 04-Apr-20 FRI 15-Apr-20 SAT 11
15 KMTC SUNNY CALLA 1817 05-Apr-20 THU 16-Apr-20 TUE 11
15 KMTC KOTA WANGSA V.018N 06-Apr-20 SUN 17-Apr-20 FRI 11
15 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 08-Apr-20 MON 19-Apr-20 SAT 11
15 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 08-Apr-20 WED 19-Apr-20 MON 11
15 KMTC SKY HOPE 1817 08-Apr-20 WED 19-Apr-20 MON 11
15 KMTC TRIUMPH V.1819N 09-Apr-20 WED 20-Apr-20 MON 11
15 CKL KOTA WANGSA 0017N 11-Apr-20 TUE 22-Apr-20 WED 11
16 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 12-Apr-20 THU 23-Apr-20 TUE 11
16 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 13-Apr-20 SUN 24-Apr-20 FRI 11
16 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 15-Apr-20 SUN 26-Apr-20 FRI 11
16 KMTC SUNNY CANNA 1817 15-Apr-20 MON 26-Apr-20 SAT 11
16 KMTC KING CRIMSON V.019N 15-Apr-20 WED 26-Apr-20 MON 11
16 CKL SKY HOPE 1816N 16-Apr-20 SAT 27-Apr-20 FRI 11
16 KMTC SUNNY IRIS 1824 16-Apr-20 WED 27-Apr-20 MON 11
16 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 18-Apr-20 SUN 29-Apr-20 SAT 11
17 KMTC TRIDENT 1818 19-Apr-20 WED 30-Apr-20 MON 11
HAIPHONG to DALIAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
14 SITC EPONYMA 1817N 29-Mar-20 SUN 11-Apr-20 SAT 13
14 SITC EPONYMA 1817N 29-Mar-20 SUN 11-Apr-20 SAT 13
15 SITC SITC WEIHAI 1815N 05-Apr-20 SUN 18-Apr-20 SAT 13
15 SITC SITC WEIHAI 1815N 05-Apr-20 SUN 18-Apr-20 SAT 13
16 SITC SITC YANTAI 1815N 12-Apr-20 SUN 25-Apr-20 SAT 13
16 SITC SITC YANTAI 1815N 12-Apr-20 SUN 25-Apr-20 SAT 13
17 SITC REFLECTION 1729N 19-Apr-20 SUN 02-May-20 SAT 13
17 SITC REFLECTION 1819N 19-Apr-20 SUN 02-May-20 SAT 13
HAIPHONG to FOSHAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
13 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 26-Mar-20 THU 01-Apr-20 WED 6
13 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 28-Mar-20 SAT 04-Apr-20 FRI 7
14 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 02-Apr-20 THU 08-Apr-20 WED 6
14 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 04-Apr-20 SAT 11-Apr-20 FRI 7
15 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 09-Apr-20 THU 15-Apr-20 WED 6
15 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 11-Apr-20 SAT 18-Apr-20 FRI 7
1 2 3 6
Thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2020
HAIPHONG to SINGAPORE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 A.E.L YM HARMONY 301S 10-Jan-19 SUN 17-Jan-19 SUN 7
13 YANGMING YM INSTRUCTION 225S 26-Mar-20 SUN 01-Apr-20 SAT 6
14 A.E.L CAPE QUEST 1856 29-Mar-20 SAT 05-Apr-20 SAT 7
14 YANGMING GREEN HORIZON 003S 30-Mar-20 WED 07-Apr-20 THU 8
14 A.E.L GREEN HORIZON 003S 30-Mar-20 SAT 06-Apr-20 SAT 7
14 YANGMING PRINCESS OF LUCK 021S 02-Apr-20 SUN 10-Apr-20 MON 8
14 A.E.L PRINCESS OF LUCK 021S 02-Apr-20 THU 10-Apr-20 FRI 8
14 A.E.L KOTA JASA KJAA0055S 03-Apr-20 THU 11-Apr-20 FRI 8
15 A.E.L CAPE FORTIUS 1852 05-Apr-20 THU 13-Apr-20 FRI 8
15 YANGMING YM INCEPTION 130S 06-Apr-20 WED 12-Apr-20 TUE 6
15 A.E.L YM INCEPTION 130S 06-Apr-20 THU 14-Apr-20 FRI 8
15 YANGMING YM HARMONY 301S 09-Apr-20 SUN 15-Apr-20 SAT 6
15 A.E.L YM HARMONY? 301S 09-Apr-20 SUN 16-Apr-20 SUN 7
15 A.E.L KOTA JAYA KJYY0067S 10-Apr-20 SUN 17-Apr-20 SUN 7
16 A.E.L CALIFORNIA TRADER 1832 12-Apr-20 SUN 19-Apr-20 SUN 7
16 YANGMING GREEN HORIZON 004S 13-Apr-20 TUE 26-Apr-20 MON 13
16 A.E.L GREEN HORIZON 004S 13-Apr-20 SUN 20-Apr-20 SUN 7
16 YANGMING YM INTELLIGENT 141S 16-Apr-20 FRI 29-Apr-20 THU 13
16 A.E.L YM INTELLIGENT 141S 16-Apr-20 SUN 23-Apr-20 SUN 7
17 A.E.L CAPE QUEST 1860 19-Apr-20 SUN 01-May-20 FRI 12
17 YANGMING YM INCEPTION 131S 20-Apr-20 SAT 01-May-20 WED 11
17 A.E.L YM INCEPTION 131S 20-Apr-20 MON 02-May-20 SAT 12
HAIPHONG to BUSAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
14 CKL KOTA WANGSA 0017N 31-Mar-20 TUE 12-Apr-20 WED 12
14 KMTC KOTA WANGSA V.018N 31-Mar-20 SUN 12-Apr-20 SUN 12
14 KMTC FRISIA NUERNBERG V.081N 02-Apr-20 WED 14-Apr-20 THU 12
14 KMTC SKY HOPE 1816 02-Apr-20 WED 14-Apr-20 TUE 12
14 CKL SKY HOPE 1816N 04-Apr-20 SAT 16-Apr-20 FRI 12
15 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 05-Apr-20 SUN 17-Apr-20 SAT 12
15 DONGJIN KHARIS HERITAGE 1726N 05-Apr-20 FRI 17-Apr-20 FRI 12
15 KMTC TRIDENT 1818 05-Apr-20 WED 17-Apr-20 WED 12
15 KMTC SUNNY CAMELLIA 1819 06-Apr-20 THU 18-Apr-20 THU 12
15 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 07-Apr-20 SUN 19-Apr-20 SUN 12
15 CKL SUNNY IRIS 1825N 08-Apr-20 WED 20-Apr-20 THU 12
15 KMTC KING CRIMSON V.020N 09-Apr-20 WED 21-Apr-20 THU 12
15 KMTC SUNNY IRIS 1825 09-Apr-20 WED 16-Apr-20 TUE 7
15 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 09-Apr-20 THU 16-Apr-20 THU 7
16 CKL KOTA WANGSA 0018N 12-Apr-20 SUN 19-Apr-20 MON 7
16 DONGJIN HONGKONG VOYAGER 0083N 12-Apr-20 MON 19-Apr-20 SUN 7
16 KMTC TRIUMPH V.1818N 12-Apr-20 WED 18-Apr-20 WED 6
16 KMTC SUNNY CALLA 1817 13-Apr-20 THU 19-Apr-20 THU 6
16 KMTC SUNNY CANNA 1817 14-Apr-20 MON 20-Apr-20 SUN 6
16 CKL SKY HOPE 1817N 15-Apr-20 WED 21-Apr-20 TUE 6
16 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 16-Apr-20 WED 23-Apr-20 THU 7
16 KMTC SKY HOPE 1817 16-Apr-20 WED 23-Apr-20 TUE 7
16 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 16-Apr-20 SUN 23-Apr-20 SUN 7
17 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 19-Apr-20 SUN 26-Apr-20 SAT 7
17 DONGJIN TRIUMPH 1818N 19-Apr-20 THU 26-Apr-20 FRI 7
17 KMTC TRIDENT 1819 19-Apr-20 WED 26-Apr-20 WED 7
17 KMTC HONGKONG VOYAGER 83 21-Apr-20 MON 28-Apr-20 SUN 7
HAIPHONG to HAKATA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
14 CKL KOTA WANGSA 0017N 31-Mar-20 TUE 07-Apr-20 TUE 7
14 KMTC CAPE FLINT V.005N 02-Apr-20 THU 09-Apr-20 FRI 7
14 CKL SKY HOPE 1816N 04-Apr-20 SAT 12-Apr-20 THU 8
15 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 05-Apr-20 SUN 10-Apr-20 FRI 5
15 KMTC WAN HAI 203 V.467N 05-Apr-20 THU 11-Apr-20 FRI 6
15 KMTC WAN HAI 213 V.334N 06-Apr-20 THU 14-Apr-20 FRI 8
15 CKL SUNNY IRIS 1825N 08-Apr-20 WED 13-Apr-20 WED 5
15 KMTC CAPE FLINT V.006N 08-Apr-20 THU 14-Apr-20 FRI 6
16 CKL KOTA WANGSA 0018N 12-Apr-20 SUN 20-Apr-20 SUN 8
16 CKL SKY HOPE 1817N 15-Apr-20 WED 20-Apr-20 MON 5
17 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 19-Apr-20 SUN 25-Apr-20 FRI 6
HAIPHONG to INCHEON
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
14 KMTC FRISIA NUERNBERG V.081N 01-Apr-20 WED 09-Apr-20 TUE 8
14 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0181E 02-Apr-20 SAT 07-Apr-20 FRI 5
14 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 02-Apr-20 SUN 08-Apr-20 SAT 6
14 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 02-Apr-20 SUN 10-Apr-20 SAT 8
15 KMTC SUNNY CAMELLIA 1819 06-Apr-20 THU 11-Apr-20 WED 5
15 KMTC KING CRIMSON V.020N 08-Apr-20 WED 14-Apr-20 TUE 6
15 DONGJIN TRIUMPH 1819N 09-Apr-20 THU 17-Apr-20 WED 8
15 KMTC KOTA WANGSA V.017N 09-Apr-20 SUN 14-Apr-20 SAT 5
15 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0180E 11-Apr-20 SAT 17-Apr-20 FRI 6
16 KMTC SUNNY CALLA 1817 13-Apr-20 THU 21-Apr-20 WED 8
16 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 15-Apr-20 WED 20-Apr-20 TUE 5
16 DONGJIN DONGJIN AUBE 0051E 16-Apr-20 SAT 22-Apr-20 SAT 6
16 KMTC TRIUMPH V.1818N 16-Apr-20 WED 24-Apr-20 TUE 8
16 KMTC STARSHIP AQUILA 1815 16-Apr-20 SUN 21-Apr-20 SAT 5
16 DONGJIN TRIUMPH 1818N 18-Apr-20 THU 24-Apr-20 WED 6
17 KMTC TRIDENT 1818 19-Apr-20 WED 25-Apr-20 TUE 6
HAIPHONG to KOBE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
14 CKL KOTA WANGSA 0017N 31-Mar-20 TUE 07-Apr-20 MON 7
14 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 01-Apr-20 MON 07-Apr-20 FRI 6
14 KMTC KING CRIMSON V.020N 01-Apr-20 WED 08-Apr-20 SUN 7
14 KMTC SUNNY IRIS 1825 01-Apr-20 WED 07-Apr-20 SUN 6
14 KMTC TRIDENT 1819 02-Apr-20 WED 09-Apr-20 SUN 7
14 CKL SKY HOPE 1816N 04-Apr-20 SAT 10-Apr-20 WED 6
15 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 05-Apr-20 SUN 12-Apr-20 THU 7
15 KMTC SUNNY CALLA 1817 05-Apr-20 THU 14-Apr-20 MON 9
15 KMTC KOTA WANGSA V.018N 06-Apr-20 SUN 15-Apr-20 THU 9
15 CKL SUNNY IRIS 1825N 08-Apr-20 WED 17-Apr-20 TUE 9
15 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 08-Apr-20 MON 17-Apr-20 FRI 9
15 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 08-Apr-20 WED 17-Apr-20 SUN 9
15 KMTC SKY HOPE 1817 08-Apr-20 WED 15-Apr-20 SUN 7
15 KMTC TRIUMPH V.1819N 09-Apr-20 WED 16-Apr-20 SUN 7
16 CKL KOTA WANGSA 0018N 12-Apr-20 SUN 19-Apr-20 SAT 7
16 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 12-Apr-20 THU 19-Apr-20 MON 7
16 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 13-Apr-20 SUN 20-Apr-20 THU 7
16 CKL SKY HOPE 1817N 15-Apr-20 WED 22-Apr-20 SUN 7
16 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 15-Apr-20 SUN 22-Apr-20 THU 7
16 KMTC SUNNY CANNA 1817 15-Apr-20 MON 22-Apr-20 FRI 7
16 KMTC KING CRIMSON V.019N 15-Apr-20 WED 22-Apr-20 SUN 7
16 KMTC SUNNY IRIS 1824 16-Apr-20 WED 22-Apr-20 SUN 6
17 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 19-Apr-20 SUN 25-Apr-20 THU 6
17 KMTC TRIDENT 1818 19-Apr-20 WED 25-Apr-20 SUN 6
HAIPHONG to KWANGYANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
14 KMTC HONGKONG VOYAGER 83 31-Mar-20 MON 06-Apr-20 SUN 6
15 KMTC SUNNY IRIS 1825 05-Apr-20 WED 12-Apr-20 WED 7
15 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 07-Apr-20 MON 14-Apr-20 SUN 7
16 KMTC SKY HOPE 1817 12-Apr-20 WED 19-Apr-20 WED 7
16 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 14-Apr-20 MON 21-Apr-20 SUN 7
HAIPHONG to LIANYUNGANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
14 KMTC KOTA WANGSA V.017N 01-Apr-20 SUN 08-Apr-20 SUN 7
14 KMTC TRIUMPH V.1818N 01-Apr-20 WED 07-Apr-20 WED 6
14 KMTC KING CRIMSON V.020N 01-Apr-20 WED 07-Apr-20 WED 6
14 KMTC KOTA WANGSA V.018N 01-Apr-20 SUN 07-Apr-20 SUN 6
14 KMTC TRIUMPH V.1819N 01-Apr-20 WED 07-Apr-20 WED 6
14 CKL SKY HOPE 1815N 02-Apr-20 SUN 08-Apr-20 THU 6
14 CKL STARSHIP AQUILA 1814N 03-Apr-20 MON 08-Apr-20 WED 5
14 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 04-Apr-20 SUN 11-Apr-20 TUE 7
15 CKL SUNNY IRIS 1824N 06-Apr-20 FRI 13-Apr-20 TUE 7
15 KMTC HONGKONG VOYAGER 83 08-Apr-20 MON 15-Apr-20 MON 7
15 KMTC SUNNY CAMELLIA 1819 08-Apr-20 THU 13-Apr-20 THU 5
15 KMTC SUNNY IRIS 1825 08-Apr-20 WED 15-Apr-20 WED 7
15 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 08-Apr-20 MON 15-Apr-20 MON 7
15 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 08-Apr-20 THU 15-Apr-20 THU 7
15 CKL KOTA WANGSA 0017N 10-Apr-20 TUE 15-Apr-20 THU 5
16 CKL SKY HOPE 1816N 13-Apr-20 SAT 20-Apr-20 WED 7
16 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 15-Apr-20 SUN 22-Apr-20 SUN 7
16 KMTC SUNNY CANNA 1817 15-Apr-20 MON 22-Apr-20 MON 7
16 KMTC KING CRIMSON V.019N 15-Apr-20 WED 20-Apr-20 WED 5
16 KMTC FRISIA NUERNBERG V.081N 15-Apr-20 WED 22-Apr-20 WED 7
16 KMTC STARSHIP AQUILA 1815 15-Apr-20 SUN 22-Apr-20 SUN 7
16 KMTC TRIDENT 1819 15-Apr-20 WED 22-Apr-20 WED 7
16 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 15-Apr-20 WED 20-Apr-20 WED 5
16 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 15-Apr-20 SUN 22-Apr-20 SUN 7
16 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 16-Apr-20 SUN 23-Apr-20 TUE 7
16 KMTC SUNNY IRIS 1824 16-Apr-20 WED 23-Apr-20 WED 7
16 CKL SUNNY IRIS 1825N 17-Apr-20 WED 22-Apr-20 SUN 5
17 KMTC TRIDENT 1818 19-Apr-20 WED 26-Apr-20 WED 7
HAIPHONG to NAGOYA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
14 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 01-Apr-20 MON 08-Apr-20 SAT 7
14 KMTC KING CRIMSON V.020N 01-Apr-20 WED 08-Apr-20 MON 7
14 KMTC SUNNY IRIS 1825 01-Apr-20 WED 06-Apr-20 MON 5
14 KMTC TRIDENT 1819 02-Apr-20 WED 09-Apr-20 MON 7
15 KMTC SUNNY CALLA 1817 05-Apr-20 THU 12-Apr-20 TUE 7
15 KMTC KOTA WANGSA V.018N 06-Apr-20 SUN 13-Apr-20 FRI 7
15 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 08-Apr-20 MON 13-Apr-20 SAT 5
15 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 08-Apr-20 WED 15-Apr-20 MON 7
15 KMTC SKY HOPE 1817 08-Apr-20 WED 15-Apr-20 MON 7
15 KMTC TRIUMPH V.1819N 09-Apr-20 WED 16-Apr-20 MON 7
16 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 12-Apr-20 THU 19-Apr-20 TUE 7
16 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 13-Apr-20 SUN 18-Apr-20 FRI 5
16 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 15-Apr-20 SUN 22-Apr-20 FRI 7
16 KMTC SUNNY CANNA 1817 15-Apr-20 MON 20-Apr-20 SAT 5
16 KMTC KING CRIMSON V.019N 15-Apr-20 WED 22-Apr-20 MON 7
16 KMTC SUNNY IRIS 1824 16-Apr-20 WED 21-Apr-20 MON 5
17 KMTC TRIDENT 1818 19-Apr-20 WED 26-Apr-20 MON 7
HAIPHONG to OSAKA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
14 CKL KOTA WANGSA 0017N 31-Mar-20 TUE 05-Apr-20 MON 5
14 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 01-Apr-20 MON 08-Apr-20 SAT 7
14 KMTC KING CRIMSON V.020N 01-Apr-20 WED 11-Apr-20 MON 10
14 KMTC SUNNY IRIS 1825 01-Apr-20 WED 11-Apr-20 MON 10
14 KMTC TRIDENT 1819 02-Apr-20 WED 12-Apr-20 MON 10
14 CKL SKY HOPE 1816N 04-Apr-20 SAT 14-Apr-20 WED 10
15 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 05-Apr-20 SUN 15-Apr-20 THU 10
15 KMTC SUNNY CALLA 1817 05-Apr-20 THU 15-Apr-20 TUE 10
15 KMTC KOTA WANGSA V.018N 06-Apr-20 SUN 16-Apr-20 FRI 10
15 CKL SUNNY IRIS 1825N 08-Apr-20 WED 18-Apr-20 TUE 10
15 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 08-Apr-20 MON 18-Apr-20 SAT 10
15 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 08-Apr-20 WED 19-Apr-20 MON 11
15 KMTC SKY HOPE 1817 08-Apr-20 WED 19-Apr-20 MON 11
15 KMTC TRIUMPH V.1819N 09-Apr-20 WED 20-Apr-20 MON 11
16 CKL KOTA WANGSA 0018N 12-Apr-20 SUN 23-Apr-20 SAT 11
16 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 12-Apr-20 THU 23-Apr-20 TUE 11
16 KMTC