Thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2020
HAIPHONG to SINGAPORE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 A.E.L YM HARMONY 301S 10-Jan-19 SUN 17-Jan-19 SUN 7
3 YANGMING YM INSTRUCTION 225S 16-Jan-20 SUN 22-Jan-20 SAT 6
4 A.E.L CAPE QUEST 1856 19-Jan-20 SAT 26-Jan-20 SAT 7
4 YANGMING GREEN HORIZON 003S 20-Jan-20 WED 28-Jan-20 THU 8
4 A.E.L GREEN HORIZON 003S 20-Jan-20 SAT 27-Jan-20 SAT 7
4 YANGMING PRINCESS OF LUCK 021S 23-Jan-20 SUN 31-Jan-20 MON 8
4 A.E.L PRINCESS OF LUCK 021S 23-Jan-20 THU 31-Jan-20 FRI 8
4 A.E.L KOTA JASA KJAA0055S 24-Jan-20 THU 01-Feb-20 FRI 8
5 A.E.L CAPE FORTIUS 1852 26-Jan-20 THU 03-Feb-20 FRI 8
5 YANGMING YM INCEPTION 130S 27-Jan-20 WED 02-Feb-20 TUE 6
5 A.E.L YM INCEPTION 130S 27-Jan-20 THU 04-Feb-20 FRI 8
5 YANGMING YM HARMONY 301S 30-Jan-20 SUN 05-Feb-20 SAT 6
5 A.E.L YM HARMONY? 301S 30-Jan-20 SUN 06-Feb-20 SUN 7
5 A.E.L KOTA JAYA KJYY0067S 31-Jan-20 SUN 07-Feb-20 SUN 7
6 A.E.L CALIFORNIA TRADER 1832 02-Feb-20 SUN 09-Feb-20 SUN 7
6 YANGMING GREEN HORIZON 004S 03-Feb-20 TUE 16-Feb-20 MON 13
6 A.E.L GREEN HORIZON 004S 03-Feb-20 SUN 10-Feb-20 SUN 7
6 YANGMING YM INTELLIGENT 141S 06-Feb-20 FRI 19-Feb-20 THU 13
6 A.E.L YM INTELLIGENT 141S 06-Feb-20 SUN 13-Feb-20 SUN 7
7 A.E.L CAPE QUEST 1860 09-Feb-20 SUN 21-Feb-20 FRI 12
7 YANGMING YM INCEPTION 131S 10-Feb-20 SAT 21-Feb-20 WED 11
7 A.E.L YM INCEPTION 131S 10-Feb-20 MON 22-Feb-20 SAT 12
HAIPHONG to BUSAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
4 CKL KOTA WANGSA 0017N 21-Jan-20 TUE 29-Jan-20 WED 8
4 KMTC KOTA WANGSA V.018N 21-Jan-20 SUN 04-Feb-20 SUN 14
4 KMTC FRISIA NUERNBERG V.081N 23-Jan-20 WED 31-Jan-20 THU 8
4 KMTC SKY HOPE 1816 23-Jan-20 WED 29-Jan-20 TUE 6
4 CKL SKY HOPE 1816N 25-Jan-20 SAT 31-Jan-20 FRI 6
5 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 26-Jan-20 SUN 01-Feb-20 SAT 6
5 DONGJIN KHARIS HERITAGE 1726N 26-Jan-20 FRI 02-Feb-20 FRI 7
5 KMTC TRIDENT 1818 26-Jan-20 WED 02-Feb-20 WED 7
5 KMTC SUNNY CAMELLIA 1819 27-Jan-20 THU 03-Feb-20 THU 7
5 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 28-Jan-20 SUN 11-Feb-20 SUN 14
5 CKL SUNNY IRIS 1825N 29-Jan-20 WED 06-Feb-20 THU 8
5 KMTC KING CRIMSON V.020N 30-Jan-20 WED 07-Feb-20 THU 8
5 KMTC SUNNY IRIS 1825 30-Jan-20 WED 05-Feb-20 TUE 6
5 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 30-Jan-20 THU 13-Feb-20 THU 14
6 CKL KOTA WANGSA 0018N 02-Feb-20 SUN 10-Feb-20 MON 8
6 DONGJIN HONGKONG VOYAGER 0083N 02-Feb-20 MON 08-Feb-20 SUN 6
6 KMTC TRIUMPH V.1818N 02-Feb-20 WED 09-Feb-20 WED 7
6 KMTC SUNNY CALLA 1817 03-Feb-20 THU 10-Feb-20 THU 7
6 KMTC SUNNY CANNA 1817 04-Feb-20 MON 10-Feb-20 SUN 6
6 CKL SKY HOPE 1817N 05-Feb-20 WED 11-Feb-20 TUE 6
6 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 06-Feb-20 WED 14-Feb-20 THU 8
6 KMTC SKY HOPE 1817 06-Feb-20 WED 12-Feb-20 TUE 6
6 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 06-Feb-20 SUN 20-Feb-20 SUN 14
7 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 09-Feb-20 SUN 15-Feb-20 SAT 6
7 DONGJIN TRIUMPH 1818N 09-Feb-20 THU 17-Feb-20 FRI 8
7 KMTC TRIDENT 1819 09-Feb-20 WED 16-Feb-20 WED 7
7 KMTC HONGKONG VOYAGER 83 11-Feb-20 MON 17-Feb-20 SUN 6
HAIPHONG to HAKATA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
4 CKL KOTA WANGSA 0017N 21-Jan-20 TUE 04-Feb-20 TUE 14
4 KMTC CAPE FLINT V.005N 23-Jan-20 THU 31-Jan-20 FRI 8
4 CKL SKY HOPE 1816N 25-Jan-20 SAT 06-Feb-20 THU 12
5 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 26-Jan-20 SUN 07-Feb-20 FRI 12
5 KMTC WAN HAI 203 V.467N 26-Jan-20 THU 03-Feb-20 FRI 8
5 KMTC WAN HAI 213 V.334N 27-Jan-20 THU 04-Feb-20 FRI 8
5 CKL SUNNY IRIS 1825N 29-Jan-20 WED 12-Feb-20 WED 14
5 KMTC CAPE FLINT V.006N 29-Jan-20 THU 06-Feb-20 FRI 8
6 CKL KOTA WANGSA 0018N 02-Feb-20 SUN 16-Feb-20 SUN 14
6 CKL SKY HOPE 1817N 05-Feb-20 WED 17-Feb-20 MON 12
7 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 09-Feb-20 SUN 21-Feb-20 FRI 12
HAIPHONG to INCHEON
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
4 KMTC FRISIA NUERNBERG V.081N 22-Jan-20 WED 28-Jan-20 TUE 6
4 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0181E 23-Jan-20 SAT 29-Jan-20 FRI 6
4 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 23-Jan-20 SUN 29-Jan-20 SAT 6
4 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 23-Jan-20 SUN 29-Jan-20 SAT 6
5 KMTC SUNNY CAMELLIA 1819 27-Jan-20 THU 02-Feb-20 WED 6
5 KMTC KING CRIMSON V.020N 29-Jan-20 WED 04-Feb-20 TUE 6
5 DONGJIN TRIUMPH 1819N 30-Jan-20 THU 05-Feb-20 WED 6
5 KMTC KOTA WANGSA V.017N 30-Jan-20 SUN 05-Feb-20 SAT 6
5 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0180E 01-Feb-20 SAT 07-Feb-20 FRI 6
6 KMTC SUNNY CALLA 1817 03-Feb-20 THU 09-Feb-20 WED 6
6 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 05-Feb-20 WED 11-Feb-20 TUE 6
6 DONGJIN DONGJIN AUBE 0051E 06-Feb-20 SAT 13-Feb-20 SAT 7
6 KMTC TRIUMPH V.1818N 06-Feb-20 WED 12-Feb-20 TUE 6
6 KMTC STARSHIP AQUILA 1815 06-Feb-20 SUN 12-Feb-20 SAT 6
6 DONGJIN TRIUMPH 1818N 08-Feb-20 THU 14-Feb-20 WED 6
7 KMTC TRIDENT 1818 09-Feb-20 WED 15-Feb-20 TUE 6
HAIPHONG to KOBE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
4 CKL KOTA WANGSA 0017N 21-Jan-20 TUE 03-Feb-20 MON 13
4 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 22-Jan-20 MON 02-Feb-20 FRI 11
4 KMTC KING CRIMSON V.020N 22-Jan-20 WED 02-Feb-20 SUN 11
4 KMTC SUNNY IRIS 1825 22-Jan-20 WED 02-Feb-20 SUN 11
4 KMTC TRIDENT 1819 23-Jan-20 WED 03-Feb-20 SUN 11
4 CKL SKY HOPE 1816N 25-Jan-20 SAT 05-Feb-20 WED 11
5 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 26-Jan-20 SUN 06-Feb-20 THU 11
5 KMTC SUNNY CALLA 1817 26-Jan-20 THU 06-Feb-20 MON 11
5 KMTC KOTA WANGSA V.018N 27-Jan-20 SUN 07-Feb-20 THU 11
5 CKL SUNNY IRIS 1825N 29-Jan-20 WED 11-Feb-20 TUE 13
5 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 29-Jan-20 MON 09-Feb-20 FRI 11
5 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 29-Jan-20 WED 09-Feb-20 SUN 11
5 KMTC SKY HOPE 1817 29-Jan-20 WED 09-Feb-20 SUN 11
5 KMTC TRIUMPH V.1819N 30-Jan-20 WED 10-Feb-20 SUN 11
6 CKL KOTA WANGSA 0018N 02-Feb-20 SUN 15-Feb-20 SAT 13
6 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 02-Feb-20 THU 13-Feb-20 MON 11
6 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 03-Feb-20 SUN 14-Feb-20 THU 11
6 CKL SKY HOPE 1817N 05-Feb-20 WED 16-Feb-20 SUN 11
6 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 05-Feb-20 SUN 16-Feb-20 THU 11
6 KMTC SUNNY CANNA 1817 05-Feb-20 MON 16-Feb-20 FRI 11
6 KMTC KING CRIMSON V.019N 05-Feb-20 WED 16-Feb-20 SUN 11
6 KMTC SUNNY IRIS 1824 06-Feb-20 WED 17-Feb-20 SUN 11
7 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 09-Feb-20 SUN 20-Feb-20 THU 11
7 KMTC TRIDENT 1818 09-Feb-20 WED 20-Feb-20 SUN 11
HAIPHONG to KWANGYANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
4 KMTC HONGKONG VOYAGER 83 21-Jan-20 MON 27-Jan-20 SUN 6
5 KMTC SUNNY IRIS 1825 26-Jan-20 WED 02-Feb-20 WED 7
5 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 28-Jan-20 MON 03-Feb-20 SUN 6
6 KMTC SKY HOPE 1817 02-Feb-20 WED 09-Feb-20 WED 7
6 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 04-Feb-20 MON 10-Feb-20 SUN 6
HAIPHONG to LIANYUNGANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
4 KMTC KOTA WANGSA V.017N 22-Jan-20 SUN 05-Feb-20 SUN 14
4 KMTC TRIUMPH V.1818N 22-Jan-20 WED 05-Feb-20 WED 14
4 KMTC KING CRIMSON V.020N 22-Jan-20 WED 05-Feb-20 WED 14
4 KMTC KOTA WANGSA V.018N 22-Jan-20 SUN 05-Feb-20 SUN 14
4 KMTC TRIUMPH V.1819N 22-Jan-20 WED 05-Feb-20 WED 14
4 CKL SKY HOPE 1815N 23-Jan-20 SUN 10-Feb-20 THU 18
4 CKL STARSHIP AQUILA 1814N 24-Jan-20 MON 09-Feb-20 WED 16
4 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 25-Jan-20 SUN 10-Feb-20 TUE 16
5 CKL SUNNY IRIS 1824N 27-Jan-20 FRI 14-Feb-20 TUE 18
5 KMTC HONGKONG VOYAGER 83 29-Jan-20 MON 12-Feb-20 MON 14
5 KMTC SUNNY CAMELLIA 1819 29-Jan-20 THU 12-Feb-20 THU 14
5 KMTC SUNNY IRIS 1825 29-Jan-20 WED 12-Feb-20 WED 14
5 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 29-Jan-20 MON 12-Feb-20 MON 14
5 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 29-Jan-20 THU 12-Feb-20 THU 14
5 CKL KOTA WANGSA 0017N 31-Jan-20 TUE 16-Feb-20 THU 16
6 CKL SKY HOPE 1816N 03-Feb-20 SAT 21-Feb-20 WED 18
6 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 05-Feb-20 SUN 19-Feb-20 SUN 14
6 KMTC SUNNY CANNA 1817 05-Feb-20 MON 19-Feb-20 MON 14
6 KMTC KING CRIMSON V.019N 05-Feb-20 WED 19-Feb-20 WED 14
6 KMTC FRISIA NUERNBERG V.081N 05-Feb-20 WED 19-Feb-20 WED 14
6 KMTC STARSHIP AQUILA 1815 05-Feb-20 SUN 19-Feb-20 SUN 14
6 KMTC TRIDENT 1819 05-Feb-20 WED 19-Feb-20 WED 14
6 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 05-Feb-20 WED 19-Feb-20 WED 14
6 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 05-Feb-20 SUN 19-Feb-20 SUN 14
6 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 06-Feb-20 SUN 22-Feb-20 TUE 16
6 KMTC SUNNY IRIS 1824 06-Feb-20 WED 20-Feb-20 WED 14
6 CKL SUNNY IRIS 1825N 07-Feb-20 WED 25-Feb-20 SUN 18
7 KMTC TRIDENT 1818 09-Feb-20 WED 23-Feb-20 WED 14
HAIPHONG to NAGOYA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
4 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 22-Jan-20 MON 03-Feb-20 SAT 12
4 KMTC KING CRIMSON V.020N 22-Jan-20 WED 03-Feb-20 MON 12
4 KMTC SUNNY IRIS 1825 22-Jan-20 WED 03-Feb-20 MON 12
4 KMTC TRIDENT 1819 23-Jan-20 WED 04-Feb-20 MON 12
5 KMTC SUNNY CALLA 1817 26-Jan-20 THU 07-Feb-20 TUE 12
5 KMTC KOTA WANGSA V.018N 27-Jan-20 SUN 08-Feb-20 FRI 12
5 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 29-Jan-20 MON 10-Feb-20 SAT 12
5 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 29-Jan-20 WED 10-Feb-20 MON 12
5 KMTC SKY HOPE 1817 29-Jan-20 WED 10-Feb-20 MON 12
5 KMTC TRIUMPH V.1819N 30-Jan-20 WED 11-Feb-20 MON 12
6 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 02-Feb-20 THU 14-Feb-20 TUE 12
6 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 03-Feb-20 SUN 15-Feb-20 FRI 12
6 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 05-Feb-20 SUN 17-Feb-20 FRI 12
6 KMTC SUNNY CANNA 1817 05-Feb-20 MON 17-Feb-20 SAT 12
6 KMTC KING CRIMSON V.019N 05-Feb-20 WED 17-Feb-20 MON 12
6 KMTC SUNNY IRIS 1824 06-Feb-20 WED 18-Feb-20 MON 12
7 KMTC TRIDENT 1818 09-Feb-20 WED 21-Feb-20 MON 12
HAIPHONG to OSAKA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
4 CKL KOTA WANGSA 0017N 21-Jan-20 TUE 03-Feb-20 MON 13
4 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 22-Jan-20 MON 03-Feb-20 SAT 12
4 KMTC KING CRIMSON V.020N 22-Jan-20 WED 03-Feb-20 MON 12
4 KMTC SUNNY IRIS 1825 22-Jan-20 WED 03-Feb-20 MON 12
4 KMTC TRIDENT 1819 23-Jan-20 WED 04-Feb-20 MON 12
4 CKL SKY HOPE 1816N 25-Jan-20 SAT 05-Feb-20 WED 11
5 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 26-Jan-20 SUN 06-Feb-20 THU 11
5 KMTC SUNNY CALLA 1817 26-Jan-20 THU 07-Feb-20 TUE 12
5 KMTC KOTA WANGSA V.018N 27-Jan-20 SUN 08-Feb-20 FRI 12
5 CKL SUNNY IRIS 1825N 29-Jan-20 WED 11-Feb-20 TUE 13
5 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 29-Jan-20 MON 10-Feb-20 SAT 12
5 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 29-Jan-20 WED 10-Feb-20 MON 12
5 KMTC SKY HOPE 1817 29-Jan-20 WED 10-Feb-20 MON 12
5 KMTC TRIUMPH V.1819N 30-Jan-20 WED 11-Feb-20 MON 12
6 CKL KOTA WANGSA 0018N 02-Feb-20 SUN 15-Feb-20 SAT 13
6 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 02-Feb-20 THU 14-Feb-20 TUE 12
6 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 03-Feb-20 SUN 15-Feb-20 FRI 12
6 CKL SKY HOPE 1817N 05-Feb-20 WED 16-Feb-20 SUN 11
6 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 05-Feb-20 SUN 17-Feb-20 FRI 12
6 KMTC SUNNY CANNA 1817 05-Feb-20 MON 17-Feb-20 SAT 12
6 KMTC KING CRIMSON V.019N 05-Feb-20 WED 17-Feb-20 MON 12
6 KMTC SUNNY IRIS 1824 06-Feb-20 WED 18-Feb-20 MON 12
7 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 09-Feb-20 SUN 20-Feb-20 THU 11
7 KMTC TRIDENT 1818 09-Feb-20 WED 21-Feb-20 MON 12
HAIPHONG to PYONGTEAK
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
4 DONGJIN DONGJIN AUBE 0050E 22-Jan-20 SAT 29-Jan-20 SAT 7
4 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0181E 22-Jan-20 SAT 29-Jan-20 SAT 7
4 DONGJIN DONGJIN AUBE 0051E 22-Jan-20 SAT 29-Jan-20 SAT 7
HAIPHONG to SHANGHAI
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
5 KMTC HAMBURG BAY V.25E 29-Jan-20 SUN 05-Feb-20 SUN 7
5 KMTC E.R. SWEDEN V.1802E 29-Jan-20 SUN 05-Feb-20 SUN 7
5 KMTC CONTI STOCKHOLM V.2E 30-Jan-20 SUN 06-Feb-20 SUN 7
6 KMTC E.R.AMSTERDAM V.E1803 02-Feb-20 SUN 09-Feb-20 SUN 7
6 KMTC IAN H V.3E 03-Feb-20 SUN 10-Feb-20 SUN 7
3 SITC SITC NAGOYA 1817N 16-Jan-20 THU 21-Jan-20 TUE 5
4 SITC SITC YOKKAICHI 1815N 23-Jan-20 THU 28-Jan-20 TUE 5
5 SITC SITC OSAKA 1819N 30-Jan-20 THU 04-Feb-20 TUE 5
6 SITC SITC NAGOYA 1819N 06-Feb-20 THU 11-Feb-20 TUE 5
HAIPHONG to TOKYO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
4 CKL KOTA WANGSA 0017N 21-Jan-20 TUE 03-Feb-20 MON 13
4 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 22-Jan-20 MON 03-Feb-20 SAT 12
4 KMTC KING CRIMSON V.020N 22-Jan-20 WED 03-Feb-20 MON 12
4 KMTC SUNNY IRIS 1825 22-Jan-20 WED 03-Feb-20 MON 12
4 KMTC TRIDENT 1819 23-Jan-20 WED 04-Feb-20 MON 12
4 CKL SKY HOPE 1816N 25-Jan-20 SAT 05-Feb-20 WED 11
5 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 26-Jan-20 SUN 06-Feb-20 THU 11
5 KMTC SUNNY CALLA 1817 26-Jan-20 THU 07-Feb-20 TUE 12
5 KMTC KOTA WANGSA V.018N 27-Jan-20 SUN 08-Feb-20 FRI 12
5 CKL SUNNY IRIS 1825N 29-Jan-20 WED 11-Feb-20 TUE 13
5 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 29-Jan-20 MON 10-Feb-20 SAT 12
5 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 29-Jan-20 WED 10-Feb-20 MON 12
5 KMTC SKY HOPE 1817 29-Jan-20 WED 10-Feb-20 MON 12
5 KMTC TRIUMPH V.1819N 30-Jan-20 WED 11-Feb-20 MON 12
6 CKL KOTA WANGSA 0018N 02-Feb-20 SUN 15-Feb-20 SAT 13
6 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 02-Feb-20 THU 14-Feb-20 TUE 12
6 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 03-Feb-20 SUN 15-Feb-20 FRI 12
6 CKL SKY HOPE 1817N 05-Feb-20 WED 16-Feb-20 SUN 11
6 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 05-Feb-20 SUN 17-Feb-20 FRI 12
6 KMTC SUNNY CANNA 1817 05-Feb-20 MON 17-Feb-20 SAT 12
6 KMTC KING CRIMSON V.019N 05-Feb-20 WED 17-Feb-20 MON 12
6 KMTC SUNNY IRIS 1824 06-Feb-20 WED 18-Feb-20 MON 12
7 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 09-Feb-20 SUN 20-Feb-20 THU 11
7 KMTC TRIDENT 1818 09-Feb-20 WED 21-Feb-20 MON 12
HAIPHONG to YOKOHAMA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
4 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 22-Jan-20 MON 03-Feb-20 SAT 12
4 KMTC KING CRIMSON V.020N 22-Jan-20 WED 03-Feb-20 MON 12
4 KMTC SUNNY IRIS 1825 22-Jan-20 WED 03-Feb-20 MON 12
4 CKL STARSHIP AQUILA 1814N 23-Jan-20 MON 05-Feb-20 SUN 13
4 KMTC TRIDENT 1819 23-Jan-20 WED 04-Feb-20 MON 12
4 CKL SUNNY IRIS 1824N 25-Jan-20 FRI 09-Feb-20 SAT 15
5 KMTC SUNNY CALLA 1817 26-Jan-20 THU 07-Feb-20 TUE 12
5 KMTC KOTA WANGSA V.018N 27-Jan-20 SUN 08-Feb-20 FRI 12
5 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 29-Jan-20 MON 10-Feb-20 SAT 12
5 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 29-Jan-20 WED 10-Feb-20 MON 12
5 KMTC SKY HOPE 1817 29-Jan-20 WED 10-Feb-20 MON 12
5 KMTC TRIUMPH V.1819N 30-Jan-20 WED 11-Feb-20 MON 12
5 CKL KOTA WANGSA 0017N 01-Feb-20 TUE 16-Feb-20 WED 15
6 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 02-Feb-20 THU 14-Feb-20 TUE 12
6 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 03-Feb-20 SUN 15-Feb-20 FRI 12
6 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 05-Feb-20 SUN 17-Feb-20 FRI 12
6 KMTC SUNNY CANNA 1817 05-Feb-20 MON 17-Feb-20 SAT 12
6 KMTC KING CRIMSON V.019N 05-Feb-20 WED 17-Feb-20 MON 12
6 CKL SKY HOPE 1816N 06-Feb-20 SAT 19-Feb-20 FRI 13
6 KMTC SUNNY IRIS 1824 06-Feb-20 WED 18-Feb-20 MON 12
6 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 08-Feb-20 SUN 21-Feb-20 SAT 13
7 KMTC TRIDENT 1818 09-Feb-20 WED 21-Feb-20 MON 12
HAIPHONG to DALIAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
4 SITC EPONYMA 1817N 19-Jan-20 SUN 01-Feb-20 SAT 13
4 SITC EPONYMA 1817N 19-Jan-20 SUN 01-Feb-20 SAT 13
5 SITC SITC WEIHAI 1815N 26-Jan-20 SUN 08-Feb-20 SAT 13
5 SITC SITC WEIHAI 1815N 26-Jan-20 SUN 08-Feb-20 SAT 13
6 SITC SITC YANTAI 1815N 02-Feb-20 SUN 15-Feb-20 SAT 13
6 SITC SITC YANTAI 1815N 02-Feb-20 SUN 15-Feb-20 SAT 13
7 SITC REFLECTION 1729N 09-Feb-20 SUN 22-Feb-20 SAT 13
7 SITC REFLECTION 1819N 09-Feb-20 SUN 22-Feb-20 SAT 13
HAIPHONG to FOSHAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
3 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 16-Jan-20 THU 22-Jan-20 WED 6
4 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 18-Jan-20 SAT 25-Jan-20 FRI 7
4 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 23-Jan-20 THU 29-Jan-20 WED 6
4 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 25-Jan-20 SAT 01-Feb-20 FRI 7
5 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 30-Jan-20 THU 05-Feb-20 WED 6
5 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 01-Feb-20 SAT 08-Feb-20 FRI 7
1 2 3 6
Thông báo lịch nghỉ Tết dương lịch 2020
HAIPHONG to SINGAPORE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 A.E.L YM HARMONY 301S 10-Jan-19 SUN 17-Jan-19 SUN 7
3 YANGMING YM INSTRUCTION 225S 16-Jan-20 SUN 22-Jan-20 SAT 6
4 A.E.L CAPE QUEST 1856 19-Jan-20 SAT 26-Jan-20 SAT 7
4 YANGMING GREEN HORIZON 003S 20-Jan-20 WED 28-Jan-20 THU 8
4 A.E.L GREEN HORIZON 003S 20-Jan-20 SAT 27-Jan-20 SAT 7
4 YANGMING PRINCESS OF LUCK 021S 23-Jan-20 SUN 31-Jan-20 MON 8
4 A.E.L PRINCESS OF LUCK 021S 23-Jan-20 THU 31-Jan-20 FRI 8
4 A.E.L KOTA JASA KJAA0055S 24-Jan-20 THU 01-Feb-20 FRI 8
5 A.E.L CAPE FORTIUS 1852 26-Jan-20 THU 03-Feb-20 FRI 8
5 YANGMING YM INCEPTION 130S 27-Jan-20 WED 02-Feb-20 TUE 6
5 A.E.L YM INCEPTION 130S 27-Jan-20 THU 04-Feb-20 FRI 8
5 YANGMING YM HARMONY 301S 30-Jan-20 SUN 05-Feb-20 SAT 6
5 A.E.L YM HARMONY? 301S 30-Jan-20 SUN 06-Feb-20 SUN 7
5 A.E.L KOTA JAYA KJYY0067S 31-Jan-20 SUN 07-Feb-20 SUN 7
6 A.E.L CALIFORNIA TRADER 1832 02-Feb-20 SUN 09-Feb-20 SUN 7
6 YANGMING GREEN HORIZON 004S 03-Feb-20 TUE 16-Feb-20 MON 13
6 A.E.L GREEN HORIZON 004S 03-Feb-20 SUN 10-Feb-20 SUN 7
6 YANGMING YM INTELLIGENT 141S 06-Feb-20 FRI 19-Feb-20 THU 13
6 A.E.L YM INTELLIGENT 141S 06-Feb-20 SUN 13-Feb-20 SUN 7
7 A.E.L CAPE QUEST 1860 09-Feb-20 SUN 21-Feb-20 FRI 12
7 YANGMING YM INCEPTION 131S 10-Feb-20 SAT 21-Feb-20 WED 11
7 A.E.L YM INCEPTION 131S 10-Feb-20 MON 22-Feb-20 SAT 12
HAIPHONG to BUSAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
4 CKL KOTA WANGSA 0017N 21-Jan-20 TUE 29-Jan-20 WED 8
4 KMTC KOTA WANGSA V.018N 21-Jan-20 SUN 04-Feb-20 SUN 14
4 KMTC FRISIA NUERNBERG V.081N 23-Jan-20 WED 31-Jan-20 THU 8
4 KMTC SKY HOPE 1816 23-Jan-20 WED 29-Jan-20 TUE 6
4 CKL SKY HOPE 1816N 25-Jan-20 SAT 31-Jan-20 FRI 6
5 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 26-Jan-20 SUN 01-Feb-20 SAT 6
5 DONGJIN KHARIS HERITAGE 1726N 26-Jan-20 FRI 02-Feb-20 FRI 7
5 KMTC TRIDENT 1818 26-Jan-20 WED 02-Feb-20 WED 7
5 KMTC SUNNY CAMELLIA 1819 27-Jan-20 THU 03-Feb-20 THU 7
5 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 28-Jan-20 SUN 11-Feb-20 SUN 14
5 CKL SUNNY IRIS 1825N 29-Jan-20 WED 06-Feb-20 THU 8
5 KMTC KING CRIMSON V.020N 30-Jan-20 WED 07-Feb-20 THU 8
5 KMTC SUNNY IRIS 1825 30-Jan-20 WED 05-Feb-20 TUE 6
5 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 30-Jan-20 THU 13-Feb-20 THU 14
6 CKL KOTA WANGSA 0018N 02-Feb-20 SUN 10-Feb-20 MON 8
6 DONGJIN HONGKONG VOYAGER 0083N 02-Feb-20 MON 08-Feb-20 SUN 6
6 KMTC TRIUMPH V.1818N 02-Feb-20 WED 09-Feb-20 WED 7
6 KMTC SUNNY CALLA 1817 03-Feb-20 THU 10-Feb-20 THU 7
6 KMTC SUNNY CANNA 1817 04-Feb-20 MON 10-Feb-20 SUN 6
6 CKL SKY HOPE 1817N 05-Feb-20 WED 11-Feb-20 TUE 6
6 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 06-Feb-20 WED 14-Feb-20 THU 8
6 KMTC SKY HOPE 1817 06-Feb-20 WED 12-Feb-20 TUE 6
6 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 06-Feb-20 SUN 20-Feb-20 SUN 14
7 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 09-Feb-20 SUN 15-Feb-20 SAT 6
7 DONGJIN TRIUMPH 1818N 09-Feb-20 THU 17-Feb-20 FRI 8
7 KMTC TRIDENT 1819 09-Feb-20 WED 16-Feb-20 WED 7
7 KMTC HONGKONG VOYAGER 83 11-Feb-20 MON 17-Feb-20 SUN 6
HAIPHONG to HAKATA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
4 CKL KOTA WANGSA 0017N 21-Jan-20 TUE 04-Feb-20 TUE 14
4 KMTC CAPE FLINT V.005N 23-Jan-20 THU 31-Jan-20 FRI 8
4 CKL SKY HOPE 1816N 25-Jan-20 SAT 06-Feb-20 THU 12
5 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 26-Jan-20 SUN 07-Feb-20 FRI 12
5 KMTC WAN HAI 203 V.467N 26-Jan-20 THU 03-Feb-20 FRI 8
5 KMTC WAN HAI 213 V.334N 27-Jan-20 THU 04-Feb-20 FRI 8
5 CKL SUNNY IRIS 1825N 29-Jan-20 WED 12-Feb-20 WED 14
5 KMTC CAPE FLINT V.006N 29-Jan-20 THU 06-Feb-20 FRI 8
6 CKL KOTA WANGSA 0018N 02-Feb-20 SUN 16-Feb-20 SUN 14
6 CKL SKY HOPE 1817N 05-Feb-20 WED 17-Feb-20 MON 12
7 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 09-Feb-20 SUN 21-Feb-20 FRI 12
HAIPHONG to INCHEON
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
4 KMTC FRISIA NUERNBERG V.081N 22-Jan-20 WED 28-Jan-20 TUE 6
4 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0181E 23-Jan-20 SAT 29-Jan-20 FRI 6
4 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 23-Jan-20 SUN 29-Jan-20 SAT 6
4 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 23-Jan-20 SUN 29-Jan-20 SAT 6
5 KMTC SUNNY CAMELLIA 1819 27-Jan-20 THU 02-Feb-20 WED 6
5 KMTC KING CRIMSON V.020N 29-Jan-20 WED 04-Feb-20 TUE 6
5 DONGJIN TRIUMPH 1819N 30-Jan-20 THU 05-Feb-20 WED 6
5 KMTC KOTA WANGSA V.017N 30-Jan-20 SUN 05-Feb-20 SAT 6
5 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0180E 01-Feb-20 SAT 07-Feb-20 FRI 6
6 KMTC SUNNY CALLA 1817 03-Feb-20 THU 09-Feb-20 WED 6
6 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 05-Feb-20 WED 11-Feb-20 TUE 6
6 DONGJIN DONGJIN AUBE 0051E 06-Feb-20 SAT 13-Feb-20 SAT 7
6 KMTC TRIUMPH V.1818N 06-Feb-20 WED 12-Feb-20 TUE 6
6 KMTC STARSHIP AQUILA 1815 06-Feb-20 SUN 12-Feb-20 SAT 6
6 DONGJIN TRIUMPH 1818N 08-Feb-20 THU 14-Feb-20 WED 6
7 KMTC TRIDENT 1818 09-Feb-20 WED 15-Feb-20 TUE 6
HAIPHONG to KOBE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
4 CKL KOTA WANGSA 0017N 21-Jan-20 TUE 03-Feb-20 MON 13
4 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 22-Jan-20 MON 02-Feb-20 FRI 11
4 KMTC KING CRIMSON V.020N 22-Jan-20 WED 02-Feb-20 SUN 11
4 KMTC SUNNY IRIS 1825 22-Jan-20 WED 02-Feb-20 SUN 11
4 KMTC TRIDENT 1819 23-Jan-20 WED 03-Feb-20 SUN 11
4 CKL SKY HOPE 1816N 25-Jan-20 SAT 05-Feb-20 WED 11
5 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 26-Jan-20 SUN 06-Feb-20 THU 11
5 KMTC SUNNY CALLA 1817 26-Jan-20 THU 06-Feb-20 MON 11
5 KMTC KOTA WANGSA V.018N 27-Jan-20 SUN 07-Feb-20 THU 11
5 CKL SUNNY IRIS 1825N 29-Jan-20 WED 11-Feb-20 TUE 13
5 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 29-Jan-20 MON 09-Feb-20 FRI 11
5 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 29-Jan-20 WED 09-Feb-20 SUN 11
5 KMTC SKY HOPE 1817 29-Jan-20 WED 09-Feb-20 SUN 11
5 KMTC TRIUMPH V.1819N 30-Jan-20 WED 10-Feb-20 SUN 11
6 CKL KOTA WANGSA 0018N 02-Feb-20 SUN 15-Feb-20 SAT 13
6 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 02-Feb-20 THU 13-Feb-20 MON 11
6 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 03-Feb-20 SUN 14-Feb-20 THU 11
6 CKL SKY HOPE 1817N 05-Feb-20 WED 16-Feb-20 SUN 11
6 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 05-Feb-20 SUN 16-Feb-20 THU 11
6 KMTC SUNNY CANNA 1817 05-Feb-20 MON 16-Feb-20 FRI 11
6 KMTC KING CRIMSON V.019N 05-Feb-20 WED 16-Feb-20 SUN 11
6 KMTC SUNNY IRIS 1824 06-Feb-20 WED 17-Feb-20 SUN 11
7 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 09-Feb-20 SUN 20-Feb-20 THU 11
7 KMTC TRIDENT 1818 09-Feb-20 WED 20-Feb-20 SUN 11
HAIPHONG to KWANGYANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
4 KMTC HONGKONG VOYAGER 83 21-Jan-20 MON 27-Jan-20 SUN 6
5 KMTC SUNNY IRIS 1825 26-Jan-20 WED 02-Feb-20 WED 7
5 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 28-Jan-20 MON 03-Feb-20 SUN 6
6 KMTC SKY HOPE 1817 02-Feb-20 WED 09-Feb-20 WED 7
6 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 04-Feb-20 MON 10-Feb-20 SUN 6
HAIPHONG to LIANYUNGANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
4 KMTC KOTA WANGSA V.017N 22-Jan-20 SUN 05-Feb-20 SUN 14
4 KMTC TRIUMPH V.1818N 22-Jan-20 WED 05-Feb-20 WED 14
4 KMTC KING CRIMSON V.020N 22-Jan-20 WED 05-Feb-20 WED 14
4 KMTC KOTA WANGSA V.018N 22-Jan-20 SUN 05-Feb-20 SUN 14
4 KMTC TRIUMPH V.1819N 22-Jan-20 WED 05-Feb-20 WED 14
4 CKL SKY HOPE 1815N 23-Jan-20 SUN 10-Feb-20 THU 18
4 CKL STARSHIP AQUILA 1814N 24-Jan-20 MON 09-Feb-20 WED 16
4 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 25-Jan-20 SUN 10-Feb-20 TUE 16
5 CKL SUNNY IRIS 1824N 27-Jan-20 FRI 14-Feb-20 TUE 18
5 KMTC HONGKONG VOYAGER 83 29-Jan-20 MON 12-Feb-20 MON 14
5 KMTC SUNNY CAMELLIA 1819 29-Jan-20 THU 12-Feb-20 THU 14
5 KMTC SUNNY IRIS 1825 29-Jan-20 WED 12-Feb-20 WED 14
5 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 29-Jan-20 MON 12-Feb-20 MON 14
5 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 29-Jan-20 THU 12-Feb-20 THU 14
5 CKL KOTA WANGSA 0017N 31-Jan-20 TUE 16-Feb-20 THU 16
6 CKL SKY HOPE 1816N 03-Feb-20 SAT 21-Feb-20 WED 18
6 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 05-Feb-20 SUN 19-Feb-20 SUN 14
6 KMTC SUNNY CANNA 1817 05-Feb-20 MON 19-Feb-20 MON 14
6 KMTC KING CRIMSON V.019N 05-Feb-20 WED 19-Feb-20 WED 14
6 KMTC FRISIA NUERNBERG V.081N 05-Feb-20 WED 19-Feb-20 WED 14
6 KMTC STARSHIP AQUILA 1815 05-Feb-20 SUN 19-Feb-20 SUN 14
6 KMTC TRIDENT 1819 05-Feb-20 WED 19-Feb-20 WED 14
6 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 05-Feb-20 WED 19-Feb-20 WED 14
6 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 05-Feb-20 SUN 19-Feb-20 SUN 14
6 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 06-Feb-20 SUN 22-Feb-20 TUE 16
6 KMTC SUNNY IRIS 1824 06-Feb-20 WED 20-Feb-20 WED 14
6 CKL SUNNY IRIS 1825N 07-Feb-20 WED 25-Feb-20 SUN 18
7 KMTC TRIDENT 1818 09-Feb-20 WED 23-Feb-20 WED 14
HAIPHONG to NAGOYA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
4 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 22-Jan-20 MON 03-Feb-20 SAT 12
4 KMTC KING CRIMSON V.020N 22-Jan-20 WED 03-Feb-20 MON 12
4 KMTC SUNNY IRIS 1825 22-Jan-20 WED 03-Feb-20 MON 12
4 KMTC TRIDENT 1819 23-Jan-20 WED 04-Feb-20 MON 12
5 KMTC SUNNY CALLA 1817 26-Jan-20 THU 07-Feb-20 TUE 12
5 KMTC KOTA WANGSA V.018N 27-Jan-20 SUN 08-Feb-20 FRI 12
5 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 29-Jan-20 MON 10-Feb-20 SAT 12
5 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 29-Jan-20 WED 10-Feb-20 MON 12
5 KMTC SKY HOPE 1817 29-Jan-20 WED 10-Feb-20 MON 12
5 KMTC TRIUMPH V.1819N 30-Jan-20 WED 11-Feb-20 MON 12
6 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 02-Feb-20 THU 14-Feb-20 TUE 12
6 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 03-Feb-20 SUN 15-Feb-20 FRI 12
6 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 05-Feb-20 SUN 17-Feb-20 FRI 12
6 KMTC SUNNY CANNA 1817 05-Feb-20 MON 17-Feb-20 SAT 12
6 KMTC KING CRIMSON V.019N 05-Feb-20 WED 17-Feb-20 MON 12
6 KMTC SUNNY IRIS 1824 06-Feb-20 WED 18-Feb-20 MON 12
7 KMTC TRIDENT 1818 09-Feb-20 WED 21-Feb-20 MON 12
HAIPHONG to OSAKA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
4 CKL KOTA WANGSA 0017N 21-Jan-20 TUE 03-Feb-20 MON 13
4 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 22-Jan-20 MON 03-Feb-20 SAT 12
4 KMTC KING CRIMSON V.020N 22-Jan-20 WED 03-Feb-20 MON 12
4 KMTC SUNNY IRIS 1825 22-Jan-20 WED 03-Feb-20 MON 12
4 KMTC TRIDENT 1819 23-Jan-20 WED 04-Feb-20 MON 12
4 CKL SKY HOPE 1816N 25-Jan-20 SAT 05-Feb-20 WED 11
5 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 26-Jan-20 SUN 06-Feb-20 THU 11
5 KMTC SUNNY CALLA 1817 26-Jan-20 THU 07-Feb-20 TUE 12
5 KMTC KOTA WANGSA V.018N 27-Jan-20 SUN 08-Feb-20 FRI 12
5 CKL SUNNY IRIS 1825N 29-Jan-20 WED 11-Feb-20 TUE 13
5 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 29-Jan-20 MON 10-Feb-20 SAT 12
5 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 29-Jan-20 WED 10-Feb-20 MON 12
5 KMTC SKY HOPE 1817 29-Jan-20 WED 10-Feb-20 MON 12
5 KMTC TRIUMPH V.1819N 30-Jan-20 WED 11-Feb-20 MON 12
6 CKL KOTA WANGSA 0018N 02-Feb-20 SUN 15-Feb-20 SAT 13
6 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 02-Feb-20 THU 14-Feb-20 TUE 12
6 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 03-Feb-20 SUN 15-Feb-20 FRI 12
6 CKL SKY HOPE 1817N 05-Feb-20 WED 16-Feb-20 SUN 11
6 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 05-Feb-20 SUN 17-Feb-20 FRI 12
6 KMTC SUNNY CANNA 1817 05-Feb-20 MON 17-Feb-20 SAT 12
6 KMTC KING CRIMSON V.019N 05-Feb-20 WED 17-Feb-20 MON 12
6 KMTC SUNNY IRIS 1824 06-Feb-20 WED 18-Feb-20 MON 12
7 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 09-Feb-20 SUN 20-Feb-20 THU 11
7 KMTC TRIDENT 1818 09-Feb-20 WED 21-Feb-20 MON 12
HAIPHONG to PYONGTEAK
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
4 DONGJIN DONGJIN AUBE 0050E 22-Jan-20 SAT 29-Jan-20 SAT 7
4 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0181E 22-Jan-20 SAT 29-Jan-20 SAT 7
4 DONGJIN DONGJIN AUBE 0051E 22-Jan-20 SAT 29-Jan-20 SAT 7
HAIPHONG to SHANGHAI
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
5 KMTC HAMBURG BAY V.25E 29-Jan-20 SUN 05-Feb-20 SUN 7
5 KMTC E.R. SWEDEN V.1802E 29-Jan-20 SUN 05-Feb-20 SUN 7
5 KMTC CONTI STOCKHOLM V.2E 30-Jan-20 SUN 06-Feb-20 SUN 7
6 KMTC E.R.AMSTERDAM V.E1803 02-Feb-20 SUN 09-Feb-20 SUN 7
6 KMTC IAN H V.3E 03-Feb-20 SUN 10-Feb-20 SUN 7
3 SITC SITC NAGOYA 1817N 16-Jan-20 THU 21-Jan-20 TUE 5
4 SITC SITC YOKKAICHI 1815N 23-Jan-20 THU 28-Jan-20 TUE 5
5 SITC SITC OSAKA 1819N 30-Jan-20 THU 04-Feb-20 TUE 5
6 SITC SITC NAGOYA 1819N 06-Feb-20 THU 11-Feb-20 TUE 5
HAIPHONG to TOKYO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
4 CKL KOTA WANGSA 0017N 21-Jan-20 TUE 03-Feb-20 MON 13
4 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 22-Jan-20 MON 03-Feb-20 SAT 12
4 KMTC KING CRIMSON V.020N 22-Jan-20 WED 03-Feb-20 MON 12
4 KMTC SUNNY IRIS 1825 22-Jan-20 WED 03-Feb-20 MON 12
4 KMTC TRIDENT 1819 23-Jan-20 WED 04-Feb-20 MON 12
4 CKL SKY HOPE 1816N 25-Jan-20 SAT 05-Feb-20 WED 11
5 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 26-Jan-20 SUN 06-Feb-20 THU 11
5 KMTC SUNNY CALLA 1817 26-Jan-20 THU 07-Feb-20 TUE 12
5 KMTC KOTA WANGSA V.018N 27-Jan-20 SUN 08-Feb-20 FRI 12
5 CKL SUNNY IRIS 1825N 29-Jan-20 WED 11-Feb-20 TUE 13
5 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 29-Jan-20 MON 10-Feb-20 SAT 12
5 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 29-Jan-20 WED 10-Feb-20 MON 12
5 KMTC SKY HOPE 1817 29-Jan-20 WED 10-Feb-20 MON 12
5 KMTC TRIUMPH V.1819N 30-Jan-20 WED 11-Feb-20 MON 12
6 CKL KOTA WANGSA 0018N 02-Feb-20 SUN 15-Feb-20 SAT 13
6 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 02-Feb-20 THU 14-Feb-20 TUE 12
6 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 03-Feb-20 SUN 15-Feb-20 FRI 12
6 CKL SKY HOPE 1817N 05-Feb-20 WED 16-Feb-20 SUN 11
6 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 05-Feb-20 SUN 17-Feb-20 FRI 12
6 KMTC SUNNY CANNA 1817 05-Feb-20 MON 17-Feb-20 SAT 12
6 KMTC KING CRIMSON V.019N 05-Feb-20 WED 17-Feb-20 MON 12
6 KMTC SUNNY IRIS 1824 06-Feb-20 WED 18-Feb-20 MON 12
7 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 09-Feb-20 SUN 20-Feb-20 THU 11
7 KMTC TRIDENT 1818 09-Feb-20 WED 21-Feb-20 MON 12
HAIPHONG to YOKOHAMA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
4 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 22-Jan-20 MON 03-Feb-20 SAT 12
4 KMTC KING CRIMSON V.020N 22-Jan-20 WED 03-Feb-20 MON 12
4 KMTC SUNNY IRIS 1825 22-Jan-20 WED 03-Feb-20 MON 12
4 CKL STARSHIP AQUILA 1814N 23-Jan-20 MON 05-Feb-20 SUN 13
4 KMTC TRIDENT 1819 23-Jan-20 WED 04-Feb-20 MON 12
4 CKL SUNNY IRIS 1824N 25-Jan-20 FRI 09-Feb-20 SAT 15
5 KMTC SUNNY CALLA 1817 26-Jan-20 THU 07-Feb-20 TUE 12
5 KMTC KOTA WANGSA V.018N 27-Jan-20 SUN 08-Feb-20 FRI 12
5 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 29-Jan-20 MON 10-Feb-20 SAT 12
5 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 29-Jan-20 WED 10-Feb-20 MON 12
5 KMTC SKY HOPE 1817 29-Jan-20 WED 10-Feb-20 MON 12
5 KMTC TRIUMPH V.1819N 30-Jan-20 WED 11-Feb-20 MON 12
5 CKL KOTA WANGSA 0017N 01-Feb-20 TUE 16-Feb-20 WED 15
6 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 02-Feb-20 THU 14-Feb-20 TUE 12
6 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 03-Feb-20 SUN 15-Feb-20 FRI 12
6 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 05-Feb-20 SUN 17-Feb-20 FRI 12
6 KMTC SUNNY CANNA 1817 05-Feb-20 MON 17-Feb-20 SAT 12
6 KMTC KING CRIMSON V.019N 05-Feb-20 WED 17-Feb-20 MON 12
6 CKL SKY HOPE 1816N 06-Feb-20 SAT 19-Feb-20 FRI 13
6 KMTC SUNNY IRIS 1824 06-Feb-20 WED 18-Feb-20 MON 12
6 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 08-Feb-20 SUN 21-Feb-20 SAT 13
7 KMTC TRIDENT 1818 09-Feb-20 WED 21-Feb-20 MON 12
HAIPHONG to DALIAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
4 SITC EPONYMA 1817N 19-Jan-20 SUN 01-Feb-20 SAT 13
4 SITC EPONYMA 1817N 19-Jan-20 SUN 01-Feb-20 SAT 13
5 SITC SITC WEIHAI 1815N 26-Jan-20 SUN 08-Feb-20 SAT 13
5 SITC SITC WEIHAI 1815N 26-Jan-20 SUN 08-Feb-20 SAT 13
6 SITC SITC YANTAI 1815N 02-Feb-20 SUN 15-Feb-20 SAT 13
6 SITC SITC YANTAI 1815N 02-Feb-20 SUN 15-Feb-20 SAT 13
7 SITC REFLECTION 1729N 09-Feb-20 SUN 22-Feb-20 SAT 13
7 SITC REFLECTION 1819N 09-Feb-20 SUN 22-Feb-20 SAT 13
HAIPHONG to FOSHAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
3 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 16-Jan-20 THU 22-Jan-20 WED 6
4 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 18-Jan-20 SAT 25-Jan-20 FRI 7
4 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 23-Jan-20 THU 29-Jan-20 WED 6
4 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 25-Jan-20 SAT 01-Feb-20 FRI 7
5 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 30-Jan-20 THU 05-Feb-20 WED 6
5 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 01-Feb-20 SAT 08-Feb-20 FRI 7
1 2 3 6
Thông báo lịch nghỉ lễ Quốc khánh năm 2019
HAIPHONG to SINGAPORE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 A.E.L YM HARMONY 301S 10-Jan-19 SUN 17-Jan-19 SUN 7
3 YANGMING YM INSTRUCTION 225S 16-Jan-20 SUN 22-Jan-20 SAT 6
4 A.E.L CAPE QUEST 1856 19-Jan-20 SAT 26-Jan-20 SAT 7
4 YANGMING GREEN HORIZON 003S 20-Jan-20 WED 28-Jan-20 THU 8
4 A.E.L GREEN HORIZON 003S 20-Jan-20 SAT 27-Jan-20 SAT 7
4 YANGMING PRINCESS OF LUCK 021S 23-Jan-20 SUN 31-Jan-20 MON 8
4 A.E.L PRINCESS OF LUCK 021S 23-Jan-20 THU 31-Jan-20 FRI 8
4 A.E.L KOTA JASA KJAA0055S 24-Jan-20 THU 01-Feb-20 FRI 8
5 A.E.L CAPE FORTIUS 1852 26-Jan-20 THU 03-Feb-20 FRI 8
5 YANGMING YM INCEPTION 130S 27-Jan-20 WED 02-Feb-20 TUE 6
5 A.E.L YM INCEPTION 130S 27-Jan-20 THU 04-Feb-20 FRI 8
5 YANGMING YM HARMONY 301S 30-Jan-20 SUN 05-Feb-20 SAT 6
5 A.E.L YM HARMONY? 301S 30-Jan-20 SUN 06-Feb-20 SUN 7
5 A.E.L KOTA JAYA KJYY0067S 31-Jan-20 SUN 07-Feb-20 SUN 7
6 A.E.L CALIFORNIA TRADER 1832 02-Feb-20 SUN 09-Feb-20 SUN 7
6 YANGMING GREEN HORIZON 004S 03-Feb-20 TUE 16-Feb-20 MON 13
6 A.E.L GREEN HORIZON 004S 03-Feb-20 SUN 10-Feb-20 SUN 7
6 YANGMING YM INTELLIGENT 141S 06-Feb-20 FRI 19-Feb-20 THU 13
6 A.E.L YM INTELLIGENT 141S 06-Feb-20 SUN 13-Feb-20 SUN 7
7 A.E.L CAPE QUEST 1860 09-Feb-20 SUN 21-Feb-20 FRI 12
7 YANGMING YM INCEPTION 131S 10-Feb-20 SAT 21-Feb-20 WED 11
7 A.E.L YM INCEPTION 131S 10-Feb-20 MON 22-Feb-20 SAT 12
HAIPHONG to BUSAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
4 CKL KOTA WANGSA 0017N 21-Jan-20 TUE 29-Jan-20 WED 8
4 KMTC KOTA WANGSA V.018N 21-Jan-20 SUN 04-Feb-20 SUN 14
4 KMTC FRISIA NUERNBERG V.081N 23-Jan-20 WED 31-Jan-20 THU 8
4 KMTC SKY HOPE 1816 23-Jan-20 WED 29-Jan-20 TUE 6
4 CKL SKY HOPE 1816N 25-Jan-20 SAT 31-Jan-20 FRI 6
5 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 26-Jan-20 SUN 01-Feb-20 SAT 6
5 DONGJIN KHARIS HERITAGE 1726N 26-Jan-20 FRI 02-Feb-20 FRI 7
5 KMTC TRIDENT 1818 26-Jan-20 WED 02-Feb-20 WED 7
5 KMTC SUNNY CAMELLIA 1819 27-Jan-20 THU 03-Feb-20 THU 7
5 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 28-Jan-20 SUN 11-Feb-20 SUN 14
5 CKL SUNNY IRIS 1825N 29-Jan-20 WED 06-Feb-20 THU 8
5 KMTC KING CRIMSON V.020N 30-Jan-20 WED 07-Feb-20 THU 8
5 KMTC SUNNY IRIS 1825 30-Jan-20 WED 05-Feb-20 TUE 6
5 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 30-Jan-20 THU 13-Feb-20 THU 14
6 CKL KOTA WANGSA 0018N 02-Feb-20 SUN 10-Feb-20 MON 8
6 DONGJIN HONGKONG VOYAGER 0083N 02-Feb-20 MON 08-Feb-20 SUN 6
6 KMTC TRIUMPH V.1818N 02-Feb-20 WED 09-Feb-20 WED 7
6 KMTC SUNNY CALLA 1817 03-Feb-20 THU 10-Feb-20 THU 7
6 KMTC SUNNY CANNA 1817 04-Feb-20 MON 10-Feb-20 SUN 6
6 CKL SKY HOPE 1817N 05-Feb-20 WED 11-Feb-20 TUE 6
6 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 06-Feb-20 WED 14-Feb-20 THU 8
6 KMTC SKY HOPE 1817 06-Feb-20 WED 12-Feb-20 TUE 6
6 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 06-Feb-20 SUN 20-Feb-20 SUN 14
7 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 09-Feb-20 SUN 15-Feb-20 SAT 6
7 DONGJIN TRIUMPH 1818N 09-Feb-20 THU 17-Feb-20 FRI 8
7 KMTC TRIDENT 1819 09-Feb-20 WED 16-Feb-20 WED 7
7 KMTC HONGKONG VOYAGER 83 11-Feb-20 MON 17-Feb-20 SUN 6
HAIPHONG to HAKATA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
4 CKL KOTA WANGSA 0017N 21-Jan-20 TUE 04-Feb-20 TUE 14
4 KMTC CAPE FLINT V.005N 23-Jan-20 THU 31-Jan-20 FRI 8
4 CKL SKY HOPE 1816N 25-Jan-20 SAT 06-Feb-20 THU 12
5 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 26-Jan-20 SUN 07-Feb-20 FRI 12
5 KMTC WAN HAI 203 V.467N 26-Jan-20 THU 03-Feb-20 FRI 8
5 KMTC WAN HAI 213 V.334N 27-Jan-20 THU 04-Feb-20 FRI 8
5 CKL SUNNY IRIS 1825N 29-Jan-20 WED 12-Feb-20 WED 14
5 KMTC CAPE FLINT V.006N 29-Jan-20 THU 06-Feb-20 FRI 8
6 CKL KOTA WANGSA 0018N 02-Feb-20 SUN 16-Feb-20 SUN 14
6 CKL SKY HOPE 1817N 05-Feb-20 WED 17-Feb-20 MON 12
7 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 09-Feb-20 SUN 21-Feb-20 FRI 12
HAIPHONG to INCHEON
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
4 KMTC FRISIA NUERNBERG V.081N 22-Jan-20 WED 28-Jan-20 TUE 6
4 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0181E 23-Jan-20 SAT 29-Jan-20 FRI 6
4 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 23-Jan-20 SUN 29-Jan-20 SAT 6
4 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 23-Jan-20 SUN 29-Jan-20 SAT 6
5 KMTC SUNNY CAMELLIA 1819 27-Jan-20 THU 02-Feb-20 WED 6
5 KMTC KING CRIMSON V.020N 29-Jan-20 WED 04-Feb-20 TUE 6
5 DONGJIN TRIUMPH 1819N 30-Jan-20 THU 05-Feb-20 WED 6
5 KMTC KOTA WANGSA V.017N 30-Jan-20 SUN 05-Feb-20 SAT 6
5 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0180E 01-Feb-20 SAT 07-Feb-20 FRI 6
6 KMTC SUNNY CALLA 1817 03-Feb-20 THU 09-Feb-20 WED 6
6 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 05-Feb-20 WED 11-Feb-20 TUE 6
6 DONGJIN DONGJIN AUBE 0051E 06-Feb-20 SAT 13-Feb-20 SAT 7
6 KMTC TRIUMPH V.1818N 06-Feb-20 WED 12-Feb-20 TUE 6
6 KMTC STARSHIP AQUILA 1815 06-Feb-20 SUN 12-Feb-20 SAT 6
6 DONGJIN TRIUMPH 1818N 08-Feb-20 THU 14-Feb-20 WED 6
7 KMTC TRIDENT 1818 09-Feb-20 WED 15-Feb-20 TUE 6
HAIPHONG to KOBE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
4 CKL KOTA WANGSA 0017N 21-Jan-20 TUE 03-Feb-20 MON 13
4 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 22-Jan-20 MON 02-Feb-20 FRI 11
4 KMTC KING CRIMSON V.020N 22-Jan-20 WED 02-Feb-20 SUN 11
4 KMTC SUNNY IRIS 1825 22-Jan-20 WED 02-Feb-20 SUN 11
4 KMTC TRIDENT 1819 23-Jan-20 WED 03-Feb-20 SUN 11
4 CKL SKY HOPE 1816N 25-Jan-20 SAT 05-Feb-20 WED 11
5 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 26-Jan-20 SUN 06-Feb-20 THU 11
5 KMTC SUNNY CALLA 1817 26-Jan-20 THU 06-Feb-20 MON 11
5 KMTC KOTA WANGSA V.018N 27-Jan-20 SUN 07-Feb-20 THU 11
5 CKL SUNNY IRIS 1825N 29-Jan-20 WED 11-Feb-20 TUE 13
5 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 29-Jan-20 MON 09-Feb-20 FRI 11
5 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 29-Jan-20 WED 09-Feb-20 SUN 11
5 KMTC SKY HOPE 1817 29-Jan-20 WED 09-Feb-20 SUN 11
5 KMTC TRIUMPH V.1819N 30-Jan-20 WED 10-Feb-20 SUN 11
6 CKL KOTA WANGSA 0018N 02-Feb-20 SUN 15-Feb-20 SAT 13
6 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 02-Feb-20 THU 13-Feb-20 MON 11
6 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 03-Feb-20 SUN 14-Feb-20 THU 11
6 CKL SKY HOPE 1817N 05-Feb-20 WED 16-Feb-20 SUN 11
6 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 05-Feb-20 SUN 16-Feb-20 THU 11
6 KMTC SUNNY CANNA 1817 05-Feb-20 MON 16-Feb-20 FRI 11
6 KMTC KING CRIMSON V.019N 05-Feb-20 WED 16-Feb-20 SUN 11
6 KMTC SUNNY IRIS 1824 06-Feb-20 WED 17-Feb-20 SUN 11
7 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 09-Feb-20 SUN 20-Feb-20 THU 11
7 KMTC TRIDENT 1818 09-Feb-20 WED 20-Feb-20 SUN 11
HAIPHONG to KWANGYANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
4 KMTC HONGKONG VOYAGER 83 21-Jan-20 MON 27-Jan-20 SUN 6
5 KMTC SUNNY IRIS 1825 26-Jan-20 WED 02-Feb-20 WED 7
5 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 28-Jan-20 MON 03-Feb-20 SUN 6
6 KMTC SKY HOPE 1817 02-Feb-20 WED 09-Feb-20 WED 7
6 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 04-Feb-20 MON 10-Feb-20 SUN 6
HAIPHONG to LIANYUNGANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
4 KMTC KOTA WANGSA V.017N 22-Jan-20 SUN 05-Feb-20 SUN 14
4 KMTC TRIUMPH V.1818N 22-Jan-20 WED 05-Feb-20 WED 14
4 KMTC KING CRIMSON V.020N 22-Jan-20 WED 05-Feb-20 WED 14
4 KMTC KOTA WANGSA V.018N 22-Jan-20 SUN 05-Feb-20 SUN 14
4 KMTC TRIUMPH V.1819N 22-Jan-20 WED 05-Feb-20 WED 14
4 CKL SKY HOPE 1815N 23-Jan-20 SUN 10-Feb-20 THU 18
4 CKL STARSHIP AQUILA 1814N 24-Jan-20 MON 09-Feb-20 WED 16
4 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 25-Jan-20 SUN 10-Feb-20 TUE 16
5 CKL SUNNY IRIS 1824N 27-Jan-20 FRI 14-Feb-20 TUE 18
5 KMTC HONGKONG VOYAGER 83 29-Jan-20 MON 12-Feb-20 MON 14
5 KMTC SUNNY CAMELLIA 1819 29-Jan-20 THU 12-Feb-20 THU 14
5 KMTC SUNNY IRIS 1825 29-Jan-20 WED 12-Feb-20 WED 14
5 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 29-Jan-20 MON 12-Feb-20 MON 14
5 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 29-Jan-20 THU 12-Feb-20 THU 14
5 CKL KOTA WANGSA 0017N 31-Jan-20 TUE 16-Feb-20 THU 16
6 CKL SKY HOPE 1816N 03-Feb-20 SAT 21-Feb-20 WED 18
6 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 05-Feb-20 SUN 19-Feb-20 SUN 14
6 KMTC SUNNY CANNA 1817 05-Feb-20 MON 19-Feb-20 MON 14
6 KMTC KING CRIMSON V.019N 05-Feb-20 WED 19-Feb-20 WED 14
6 KMTC FRISIA NUERNBERG V.081N 05-Feb-20 WED 19-Feb-20 WED 14
6 KMTC STARSHIP AQUILA 1815 05-Feb-20 SUN 19-Feb-20 SUN 14
6 KMTC TRIDENT 1819 05-Feb-20 WED 19-Feb-20 WED 14
6 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 05-Feb-20 WED 19-Feb-20 WED 14
6 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 05-Feb-20 SUN 19-Feb-20 SUN 14
6 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 06-Feb-20 SUN 22-Feb-20 TUE 16
6 KMTC SUNNY IRIS 1824 06-Feb-20 WED 20-Feb-20 WED 14
6 CKL SUNNY IRIS 1825N 07-Feb-20 WED 25-Feb-20 SUN 18
7 KMTC TRIDENT 1818 09-Feb-20 WED 23-Feb-20 WED 14
HAIPHONG to NAGOYA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
4 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 22-Jan-20 MON 03-Feb-20 SAT 12
4 KMTC KING CRIMSON V.020N 22-Jan-20 WED 03-Feb-20 MON 12
4 KMTC SUNNY IRIS 1825 22-Jan-20 WED 03-Feb-20 MON 12
4 KMTC TRIDENT 1819 23-Jan-20 WED 04-Feb-20 MON 12
5 KMTC SUNNY CALLA 1817 26-Jan-20 THU 07-Feb-20 TUE 12
5 KMTC KOTA WANGSA V.018N 27-Jan-20 SUN 08-Feb-20 FRI 12
5 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 29-Jan-20 MON 10-Feb-20 SAT 12
5 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 29-Jan-20 WED 10-Feb-20 MON 12
5 KMTC SKY HOPE 1817 29-Jan-20 WED 10-Feb-20 MON 12
5 KMTC TRIUMPH V.1819N 30-Jan-20 WED 11-Feb-20 MON 12
6 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 02-Feb-20 THU 14-Feb-20 TUE 12
6 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 03-Feb-20 SUN 15-Feb-20 FRI 12
6 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 05-Feb-20 SUN 17-Feb-20 FRI 12
6 KMTC SUNNY CANNA 1817 05-Feb-20 MON 17-Feb-20 SAT 12
6 KMTC KING CRIMSON V.019N 05-Feb-20 WED 17-Feb-20 MON 12
6 KMTC SUNNY IRIS 1824 06-Feb-20 WED 18-Feb-20 MON 12
7 KMTC TRIDENT 1818 09-Feb-20 WED 21-Feb-20 MON 12
HAIPHONG to OSAKA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
4 CKL KOTA WANGSA 0017N 21-Jan-20 TUE 03-Feb-20 MON 13
4 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 22-Jan-20 MON 03-Feb-20 SAT 12
4 KMTC KING CRIMSON V.020N 22-Jan-20 WED 03-Feb-20 MON 12
4 KMTC SUNNY IRIS 1825 22-Jan-20 WED 03-Feb-20 MON 12
4 KMTC TRIDENT 1819 23-Jan-20 WED 04-Feb-20 MON 12
4 CKL SKY HOPE 1816N 25-Jan-20 SAT 05-Feb-20 WED 11
5 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 26-Jan-20 SUN 06-Feb-20 THU 11
5 KMTC SUNNY CALLA 1817 26-Jan-20 THU 07-Feb-20 TUE 12
5 KMTC KOTA WANGSA V.018N 27-Jan-20 SUN 08-Feb-20 FRI 12
5 CKL SUNNY IRIS 1825N 29-Jan-20 WED 11-Feb-20 TUE 13
5 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 29-Jan-20 MON 10-Feb-20 SAT 12
5 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 29-Jan-20 WED 10-Feb-20 MON 12
5 KMTC SKY HOPE 1817 29-Jan-20 WED 10-Feb-20 MON 12
5 KMTC TRIUMPH V.1819N 30-Jan-20 WED 11-Feb-20 MON 12
6 CKL KOTA WANGSA 0018N 02-Feb-20 SUN 15-Feb-20 SAT 13
6 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 02-Feb-20 THU 14-Feb-20 TUE 12
6 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 03-Feb-20 SUN 15-Feb-20 FRI 12
6 CKL SKY HOPE 1817N 05-Feb-20 WED 16-Feb-20 SUN 11
6 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 05-Feb-20 SUN 17-Feb-20 FRI 12
6 KMTC SUNNY CANNA 1817 05-Feb-20 MON 17-Feb-20 SAT 12
6 KMTC KING CRIMSON V.019N 05-Feb-20 WED 17-Feb-20 MON 12
6 KMTC SUNNY IRIS 1824 06-Feb-20 WED 18-Feb-20 MON 12
7 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 09-Feb-20 SUN 20-Feb-20 THU 11
7 KMTC TRIDENT 1818 09-Feb-20 WED 21-Feb-20 MON 12
HAIPHONG to PYONGTEAK
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
4 DONGJIN DONGJIN AUBE 0050E 22-Jan-20 SAT 29-Jan-20 SAT 7
4 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0181E 22-Jan-20 SAT 29-Jan-20 SAT 7
4 DONGJIN DONGJIN AUBE 0051E 22-Jan-20 SAT 29-Jan-20 SAT 7
HAIPHONG to SHANGHAI
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
5 KMTC HAMBURG BAY V.25E 29-Jan-20 SUN 05-Feb-20 SUN 7
5 KMTC E.R. SWEDEN V.1802E 29-Jan-20 SUN 05-Feb-20 SUN 7
5 KMTC CONTI STOCKHOLM V.2E 30-Jan-20 SUN 06-Feb-20 SUN 7
6 KMTC E.R.AMSTERDAM V.E1803 02-Feb-20 SUN 09-Feb-20 SUN 7
6 KMTC IAN H V.3E 03-Feb-20 SUN 10-Feb-20 SUN 7
3 SITC SITC NAGOYA 1817N 16-Jan-20 THU 21-Jan-20 TUE 5
4 SITC SITC YOKKAICHI 1815N 23-Jan-20 THU 28-Jan-20 TUE 5
5 SITC SITC OSAKA 1819N 30-Jan-20 THU 04-Feb-20 TUE 5
6 SITC SITC NAGOYA 1819N 06-Feb-20 THU 11-Feb-20 TUE 5
HAIPHONG to TOKYO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
4 CKL KOTA WANGSA 0017N 21-Jan-20 TUE 03-Feb-20 MON 13
4 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 22-Jan-20 MON 03-Feb-20 SAT 12
4 KMTC KING CRIMSON V.020N 22-Jan-20 WED 03-Feb-20 MON 12
4 KMTC SUNNY IRIS 1825 22-Jan-20 WED 03-Feb-20 MON 12
4 KMTC TRIDENT 1819 23-Jan-20 WED 04-Feb-20 MON 12
4 CKL SKY HOPE 1816N 25-Jan-20 SAT 05-Feb-20 WED 11
5 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 26-Jan-20 SUN 06-Feb-20 THU 11
5 KMTC SUNNY CALLA 1817 26-Jan-20 THU 07-Feb-20 TUE 12
5 KMTC KOTA WANGSA V.018N 27-Jan-20 SUN 08-Feb-20 FRI 12
5 CKL SUNNY IRIS 1825N 29-Jan-20 WED 11-Feb-20 TUE 13
5 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 29-Jan-20 MON 10-Feb-20 SAT 12
5 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 29-Jan-20 WED 10-Feb-20 MON 12
5 KMTC SKY HOPE 1817 29-Jan-20 WED 10-Feb-20 MON 12
5 KMTC TRIUMPH V.1819N 30-Jan-20 WED 11-Feb-20 MON 12
6 CKL KOTA WANGSA 0018N 02-Feb-20 SUN 15-Feb-20 SAT 13
6 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 02-Feb-20 THU 14-Feb-20 TUE 12
6 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 03-Feb-20 SUN 15-Feb-20 FRI 12
6 CKL SKY HOPE 1817N 05-Feb-20 WED 16-Feb-20 SUN 11
6 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 05-Feb-20 SUN 17-Feb-20 FRI 12
6 KMTC SUNNY CANNA 1817 05-Feb-20 MON 17-Feb-20 SAT 12
6 KMTC KING CRIMSON V.019N 05-Feb-20 WED 17-Feb-20 MON 12
6 KMTC SUNNY IRIS 1824 06-Feb-20 WED 18-Feb-20 MON 12
7 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 09-Feb-20 SUN 20-Feb-20 THU 11
7 KMTC TRIDENT 1818 09-Feb-20 WED 21-Feb-20 MON 12
HAIPHONG to YOKOHAMA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
4 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 22-Jan-20 MON 03-Feb-20 SAT 12
4 KMTC KING CRIMSON V.020N 22-Jan-20 WED 03-Feb-20 MON 12
4 KMTC SUNNY IRIS 1825 22-Jan-20 WED 03-Feb-20 MON 12
4 CKL STARSHIP AQUILA 1814N 23-Jan-20 MON 05-Feb-20 SUN 13
4 KMTC TRIDENT 1819 23-Jan-20 WED 04-Feb-20 MON 12
4 CKL SUNNY IRIS 1824N 25-Jan-20 FRI 09-Feb-20 SAT 15
5 KMTC SUNNY CALLA 1817 26-Jan-20 THU 07-Feb-20 TUE 12
5 KMTC KOTA WANGSA V.018N 27-Jan-20 SUN 08-Feb-20 FRI 12
5 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 29-Jan-20 MON 10-Feb-20 SAT 12
5 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 29-Jan-20 WED 10-Feb-20 MON 12
5 KMTC SKY HOPE 1817 29-Jan-20 WED 10-Feb-20 MON 12
5 KMTC TRIUMPH V.1819N 30-Jan-20 WED 11-Feb-20 MON 12
5 CKL KOTA WANGSA 0017N 01-Feb-20 TUE 16-Feb-20 WED 15
6 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 02-Feb-20 THU 14-Feb-20 TUE 12
6 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 03-Feb-20 SUN 15-Feb-20 FRI 12
6 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 05-Feb-20 SUN 17-Feb-20 FRI 12
6 KMTC SUNNY CANNA 1817 05-Feb-20 MON 17-Feb-20 SAT 12
6 KMTC KING CRIMSON V.019N 05-Feb-20 WED 17-Feb-20 MON 12
6 CKL SKY HOPE 1816N 06-Feb-20 SAT 19-Feb-20 FRI 13
6 KMTC SUNNY IRIS 1824 06-Feb-20 WED 18-Feb-20 MON 12
6 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 08-Feb-20 SUN 21-Feb-20 SAT 13
7 KMTC TRIDENT 1818 09-Feb-20 WED 21-Feb-20 MON 12
HAIPHONG to DALIAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
4 SITC EPONYMA 1817N 19-Jan-20 SUN 01-Feb-20 SAT 13
4 SITC EPONYMA 1817N 19-Jan-20 SUN 01-Feb-20 SAT 13
5 SITC SITC WEIHAI 1815N 26-Jan-20 SUN 08-Feb-20 SAT 13
5 SITC SITC WEIHAI 1815N 26-Jan-20 SUN 08-Feb-20 SAT 13
6 SITC SITC YANTAI 1815N 02-Feb-20 SUN 15-Feb-20 SAT 13
6 SITC SITC YANTAI 1815N 02-Feb-20 SUN 15-Feb-20 SAT 13
7 SITC REFLECTION 1729N 09-Feb-20 SUN 22-Feb-20 SAT 13
7 SITC REFLECTION 1819N 09-Feb-20 SUN 22-Feb-20 SAT 13
HAIPHONG to FOSHAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
3 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 16-Jan-20 THU 22-Jan-20 WED 6
4 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 18-Jan-20 SAT 25-Jan-20 FRI 7
4 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 23-Jan-20 THU 29-Jan-20 WED 6
4 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 25-Jan-20 SAT 01-Feb-20 FRI 7
5 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 30-Jan-20 THU 05-Feb-20 WED 6
5 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 01-Feb-20 SAT 08-Feb-20 FRI 7
1 2 3 6
Một số hình ảnh đẹp trong chuyến du lịch hè 2019 của TNN Logistics tại Hạ Long – Quảng Ninh và Mũi Né – Phan Thiết
HAIPHONG to SINGAPORE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 A.E.L YM HARMONY 301S 10-Jan-19 SUN 17-Jan-19 SUN 7
3 YANGMING YM INSTRUCTION 225S 16-Jan-20 SUN 22-Jan-20 SAT 6
4 A.E.L CAPE QUEST 1856 19-Jan-20 SAT 26-Jan-20 SAT 7
4 YANGMING GREEN HORIZON 003S 20-Jan-20 WED 28-Jan-20 THU 8
4 A.E.L GREEN HORIZON 003S 20-Jan-20 SAT 27-Jan-20 SAT 7
4 YANGMING PRINCESS OF LUCK 021S 23-Jan-20 SUN 31-Jan-20 MON 8
4 A.E.L PRINCESS OF LUCK 021S 23-Jan-20 THU 31-Jan-20 FRI 8
4 A.E.L KOTA JASA KJAA0055S 24-Jan-20 THU 01-Feb-20 FRI 8
5 A.E.L CAPE FORTIUS 1852 26-Jan-20 THU 03-Feb-20 FRI 8
5 YANGMING YM INCEPTION 130S 27-Jan-20 WED 02-Feb-20 TUE 6
5 A.E.L YM INCEPTION 130S 27-Jan-20 THU 04-Feb-20 FRI 8
5 YANGMING YM HARMONY 301S 30-Jan-20 SUN 05-Feb-20 SAT 6
5 A.E.L YM HARMONY? 301S 30-Jan-20 SUN 06-Feb-20 SUN 7
5 A.E.L KOTA JAYA KJYY0067S 31-Jan-20 SUN 07-Feb-20 SUN 7
6 A.E.L CALIFORNIA TRADER 1832 02-Feb-20 SUN 09-Feb-20 SUN 7
6 YANGMING GREEN HORIZON 004S 03-Feb-20 TUE 16-Feb-20 MON 13
6 A.E.L GREEN HORIZON 004S 03-Feb-20 SUN 10-Feb-20 SUN 7
6 YANGMING YM INTELLIGENT 141S 06-Feb-20 FRI 19-Feb-20 THU 13
6 A.E.L YM INTELLIGENT 141S 06-Feb-20 SUN 13-Feb-20 SUN 7
7 A.E.L CAPE QUEST 1860 09-Feb-20 SUN 21-Feb-20 FRI 12
7 YANGMING YM INCEPTION 131S 10-Feb-20 SAT 21-Feb-20 WED 11
7 A.E.L YM INCEPTION 131S 10-Feb-20 MON 22-Feb-20 SAT 12
HAIPHONG to BUSAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
4 CKL KOTA WANGSA 0017N 21-Jan-20 TUE 29-Jan-20 WED 8
4 KMTC KOTA WANGSA V.018N 21-Jan-20 SUN 04-Feb-20 SUN 14
4 KMTC FRISIA NUERNBERG V.081N 23-Jan-20 WED 31-Jan-20 THU 8
4 KMTC SKY HOPE 1816 23-Jan-20 WED 29-Jan-20 TUE 6
4 CKL SKY HOPE 1816N 25-Jan-20 SAT 31-Jan-20 FRI 6
5 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 26-Jan-20 SUN 01-Feb-20 SAT 6
5 DONGJIN KHARIS HERITAGE 1726N 26-Jan-20 FRI 02-Feb-20 FRI 7
5 KMTC TRIDENT 1818 26-Jan-20 WED 02-Feb-20 WED 7
5 KMTC SUNNY CAMELLIA 1819 27-Jan-20 THU 03-Feb-20 THU 7
5 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 28-Jan-20 SUN 11-Feb-20 SUN 14
5 CKL SUNNY IRIS 1825N 29-Jan-20 WED 06-Feb-20 THU 8
5 KMTC KING CRIMSON V.020N 30-Jan-20 WED 07-Feb-20 THU 8
5 KMTC SUNNY IRIS 1825 30-Jan-20 WED 05-Feb-20 TUE 6
5 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 30-Jan-20 THU 13-Feb-20 THU 14
6 CKL KOTA WANGSA 0018N 02-Feb-20 SUN 10-Feb-20 MON 8
6 DONGJIN HONGKONG VOYAGER 0083N 02-Feb-20 MON 08-Feb-20 SUN 6
6 KMTC TRIUMPH V.1818N 02-Feb-20 WED 09-Feb-20 WED 7
6 KMTC SUNNY CALLA 1817 03-Feb-20 THU 10-Feb-20 THU 7
6 KMTC SUNNY CANNA 1817 04-Feb-20 MON 10-Feb-20 SUN 6
6 CKL SKY HOPE 1817N 05-Feb-20 WED 11-Feb-20 TUE 6
6 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 06-Feb-20 WED 14-Feb-20 THU 8
6 KMTC SKY HOPE 1817 06-Feb-20 WED 12-Feb-20 TUE 6
6 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 06-Feb-20 SUN 20-Feb-20 SUN 14
7 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 09-Feb-20 SUN 15-Feb-20 SAT 6
7 DONGJIN TRIUMPH 1818N 09-Feb-20 THU 17-Feb-20 FRI 8
7 KMTC TRIDENT 1819 09-Feb-20 WED 16-Feb-20 WED 7
7 KMTC HONGKONG VOYAGER 83 11-Feb-20 MON 17-Feb-20 SUN 6
HAIPHONG to HAKATA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
4 CKL KOTA WANGSA 0017N 21-Jan-20 TUE 04-Feb-20 TUE 14
4 KMTC CAPE FLINT V.005N 23-Jan-20 THU 31-Jan-20 FRI 8
4 CKL SKY HOPE 1816N 25-Jan-20 SAT 06-Feb-20 THU 12
5 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 26-Jan-20 SUN 07-Feb-20 FRI 12
5 KMTC WAN HAI 203 V.467N 26-Jan-20 THU 03-Feb-20 FRI 8
5 KMTC WAN HAI 213 V.334N 27-Jan-20 THU 04-Feb-20 FRI 8
5 CKL SUNNY IRIS 1825N 29-Jan-20 WED 12-Feb-20 WED 14
5 KMTC CAPE FLINT V.006N 29-Jan-20 THU 06-Feb-20 FRI 8
6 CKL KOTA WANGSA 0018N 02-Feb-20 SUN 16-Feb-20 SUN 14
6 CKL SKY HOPE 1817N 05-Feb-20 WED 17-Feb-20 MON 12
7 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 09-Feb-20 SUN 21-Feb-20 FRI 12
HAIPHONG to INCHEON
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
4 KMTC FRISIA NUERNBERG V.081N 22-Jan-20 WED 28-Jan-20 TUE 6
4 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0181E 23-Jan-20 SAT 29-Jan-20 FRI 6
4 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 23-Jan-20 SUN 29-Jan-20 SAT 6
4 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 23-Jan-20 SUN 29-Jan-20 SAT 6
5 KMTC SUNNY CAMELLIA 1819 27-Jan-20 THU 02-Feb-20 WED 6
5 KMTC KING CRIMSON V.020N 29-Jan-20 WED 04-Feb-20 TUE 6
5 DONGJIN TRIUMPH 1819N 30-Jan-20 THU 05-Feb-20 WED 6
5 KMTC KOTA WANGSA V.017N 30-Jan-20 SUN 05-Feb-20 SAT 6
5 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0180E 01-Feb-20 SAT 07-Feb-20 FRI 6
6 KMTC SUNNY CALLA 1817 03-Feb-20 THU 09-Feb-20 WED 6
6 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 05-Feb-20 WED 11-Feb-20 TUE 6
6 DONGJIN DONGJIN AUBE 0051E 06-Feb-20 SAT 13-Feb-20 SAT 7
6 KMTC TRIUMPH V.1818N 06-Feb-20 WED 12-Feb-20 TUE 6
6 KMTC STARSHIP AQUILA 1815 06-Feb-20 SUN 12-Feb-20 SAT 6
6 DONGJIN TRIUMPH 1818N 08-Feb-20 THU 14-Feb-20 WED 6
7 KMTC TRIDENT 1818 09-Feb-20 WED 15-Feb-20 TUE 6
HAIPHONG to KOBE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
4 CKL KOTA WANGSA 0017N 21-Jan-20 TUE 03-Feb-20 MON 13
4 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 22-Jan-20 MON 02-Feb-20 FRI 11
4 KMTC KING CRIMSON V.020N 22-Jan-20 WED 02-Feb-20 SUN 11
4 KMTC SUNNY IRIS 1825 22-Jan-20 WED 02-Feb-20 SUN 11
4 KMTC TRIDENT 1819 23-Jan-20 WED 03-Feb-20 SUN 11
4 CKL SKY HOPE 1816N 25-Jan-20 SAT 05-Feb-20 WED 11
5 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 26-Jan-20 SUN 06-Feb-20 THU 11
5 KMTC SUNNY CALLA 1817 26-Jan-20 THU 06-Feb-20 MON 11
5 KMTC KOTA WANGSA V.018N 27-Jan-20 SUN 07-Feb-20 THU 11
5 CKL SUNNY IRIS 1825N 29-Jan-20 WED 11-Feb-20 TUE 13
5 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 29-Jan-20 MON 09-Feb-20 FRI 11
5 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 29-Jan-20 WED 09-Feb-20 SUN 11
5 KMTC SKY HOPE 1817 29-Jan-20 WED 09-Feb-20 SUN 11
5 KMTC TRIUMPH V.1819N 30-Jan-20 WED 10-Feb-20 SUN 11
6 CKL KOTA WANGSA 0018N 02-Feb-20 SUN 15-Feb-20 SAT 13
6 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 02-Feb-20 THU 13-Feb-20 MON 11
6 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 03-Feb-20 SUN 14-Feb-20 THU 11
6 CKL SKY HOPE 1817N 05-Feb-20 WED 16-Feb-20 SUN 11
6 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 05-Feb-20 SUN 16-Feb-20 THU 11
6 KMTC SUNNY CANNA 1817 05-Feb-20 MON 16-Feb-20 FRI 11
6 KMTC KING CRIMSON V.019N 05-Feb-20 WED 16-Feb-20 SUN 11
6 KMTC SUNNY IRIS 1824 06-Feb-20 WED 17-Feb-20 SUN 11
7 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 09-Feb-20 SUN 20-Feb-20 THU 11
7 KMTC TRIDENT 1818 09-Feb-20 WED 20-Feb-20 SUN 11
HAIPHONG to KWANGYANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
4 KMTC HONGKONG VOYAGER 83 21-Jan-20 MON 27-Jan-20 SUN 6
5 KMTC SUNNY IRIS 1825 26-Jan-20 WED 02-Feb-20 WED 7
5 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 28-Jan-20 MON 03-Feb-20 SUN 6
6 KMTC SKY HOPE 1817 02-Feb-20 WED 09-Feb-20 WED 7
6 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 04-Feb-20 MON 10-Feb-20 SUN 6
HAIPHONG to LIANYUNGANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
4 KMTC KOTA WANGSA V.017N 22-Jan-20 SUN 05-Feb-20 SUN 14
4 KMTC TRIUMPH V.1818N 22-Jan-20 WED 05-Feb-20 WED 14
4 KMTC KING CRIMSON V.020N 22-Jan-20 WED 05-Feb-20 WED 14
4 KMTC KOTA WANGSA V.018N 22-Jan-20 SUN 05-Feb-20 SUN 14
4 KMTC TRIUMPH V.1819N 22-Jan-20 WED 05-Feb-20 WED 14
4 CKL SKY HOPE 1815N 23-Jan-20 SUN 10-Feb-20 THU 18
4 CKL STARSHIP AQUILA 1814N 24-Jan-20 MON 09-Feb-20 WED 16
4 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 25-Jan-20 SUN 10-Feb-20 TUE 16
5 CKL SUNNY IRIS 1824N 27-Jan-20 FRI 14-Feb-20 TUE 18
5 KMTC HONGKONG VOYAGER 83 29-Jan-20 MON 12-Feb-20 MON 14
5 KMTC SUNNY CAMELLIA 1819 29-Jan-20 THU 12-Feb-20 THU 14
5 KMTC SUNNY IRIS 1825 29-Jan-20 WED 12-Feb-20 WED 14
5 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 29-Jan-20 MON 12-Feb-20 MON 14
5 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 29-Jan-20 THU 12-Feb-20 THU 14
5 CKL KOTA WANGSA 0017N 31-Jan-20 TUE 16-Feb-20 THU 16
6 CKL SKY HOPE 1816N 03-Feb-20 SAT 21-Feb-20 WED 18
6 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 05-Feb-20 SUN 19-Feb-20 SUN 14
6 KMTC SUNNY CANNA 1817 05-Feb-20 MON 19-Feb-20 MON 14
6 KMTC KING CRIMSON V.019N 05-Feb-20 WED 19-Feb-20 WED 14
6 KMTC FRISIA NUERNBERG V.081N 05-Feb-20 WED 19-Feb-20 WED 14
6 KMTC STARSHIP AQUILA 1815 05-Feb-20 SUN 19-Feb-20 SUN 14
6 KMTC TRIDENT 1819 05-Feb-20 WED 19-Feb-20 WED 14
6 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 05-Feb-20 WED 19-Feb-20 WED 14
6 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 05-Feb-20 SUN 19-Feb-20 SUN 14
6 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 06-Feb-20 SUN 22-Feb-20 TUE 16
6 KMTC SUNNY IRIS 1824 06-Feb-20 WED 20-Feb-20 WED 14
6 CKL SUNNY IRIS 1825N 07-Feb-20 WED 25-Feb-20 SUN 18
7 KMTC TRIDENT 1818 09-Feb-20 WED 23-Feb-20 WED 14
HAIPHONG to NAGOYA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
4 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 22-Jan-20 MON 03-Feb-20 SAT 12
4 KMTC KING CRIMSON V.020N 22-Jan-20 WED 03-Feb-20 MON 12
4 KMTC SUNNY IRIS 1825 22-Jan-20 WED 03-Feb-20 MON 12
4 KMTC TRIDENT 1819 23-Jan-20 WED 04-Feb-20 MON 12
5 KMTC SUNNY CALLA 1817 26-Jan-20 THU 07-Feb-20 TUE 12
5 KMTC KOTA WANGSA V.018N 27-Jan-20 SUN 08-Feb-20 FRI 12
5 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 29-Jan-20 MON 10-Feb-20 SAT 12
5 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 29-Jan-20 WED 10-Feb-20 MON 12
5 KMTC SKY HOPE 1817 29-Jan-20 WED 10-Feb-20 MON 12
5 KMTC TRIUMPH V.1819N 30-Jan-20 WED 11-Feb-20 MON 12
6 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 02-Feb-20 THU 14-Feb-20 TUE 12
6 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 03-Feb-20 SUN 15-Feb-20 FRI 12
6 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 05-Feb-20 SUN 17-Feb-20 FRI 12
6 KMTC SUNNY CANNA 1817 05-Feb-20 MON 17-Feb-20 SAT 12
6 KMTC KING CRIMSON V.019N 05-Feb-20 WED 17-Feb-20 MON 12
6 KMTC SUNNY IRIS 1824 06-Feb-20 WED 18-Feb-20 MON 12
7 KMTC TRIDENT 1818 09-Feb-20 WED 21-Feb-20 MON 12
HAIPHONG to OSAKA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
4 CKL KOTA WANGSA 0017N 21-Jan-20 TUE 03-Feb-20 MON 13
4 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 22-Jan-20 MON 03-Feb-20 SAT 12
4 KMTC KING CRIMSON V.020N 22-Jan-20 WED 03-Feb-20 MON 12
4 KMTC SUNNY IRIS 1825 22-Jan-20 WED 03-Feb-20 MON 12
4 KMTC TRIDENT 1819 23-Jan-20 WED 04-Feb-20 MON 12
4 CKL SKY HOPE 1816N 25-Jan-20 SAT 05-Feb-20 WED 11
5 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 26-Jan-20 SUN 06-Feb-20 THU 11
5 KMTC SUNNY CALLA 1817 26-Jan-20 THU 07-Feb-20 TUE 12
5 KMTC KOTA WANGSA V.018N 27-Jan-20 SUN 08-Feb-20 FRI 12
5 CKL SUNNY IRIS 1825N 29-Jan-20 WED 11-Feb-20 TUE 13
5 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 29-Jan-20 MON 10-Feb-20 SAT 12
5 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 29-Jan-20 WED 10-Feb-20 MON 12
5 KMTC SKY HOPE 1817 29-Jan-20 WED 10-Feb-20 MON 12
5 KMTC TRIUMPH V.1819N 30-Jan-20 WED 11-Feb-20 MON 12
6 CKL KOTA WANGSA 0018N 02-Feb-20 SUN 15-Feb-20 SAT 13
6 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 02-Feb-20 THU 14-Feb-20 TUE 12
6 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 03-Feb-20 SUN 15-Feb-20 FRI 12
6 CKL SKY HOPE 1817N 05-Feb-20 WED 16-Feb-20 SUN 11
6 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 05-Feb-20 SUN 17-Feb-20 FRI 12
6 KMTC SUNNY CANNA 1817 05-Feb-20 MON 17-Feb-20 SAT 12
6 KMTC KING CRIMSON V.019N 05-Feb-20 WED 17-Feb-20 MON 12
6 KMTC SUNNY IRIS 1824 06-Feb-20 WED 18-Feb-20 MON 12
7 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 09-Feb-20 SUN 20-Feb-20 THU 11
7 KMTC TRIDENT 1818 09-Feb-20 WED 21-Feb-20 MON 12
HAIPHONG to PYONGTEAK
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
4 DONGJIN DONGJIN AUBE 0050E 22-Jan-20 SAT 29-Jan-20 SAT 7
4 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0181E 22-Jan-20 SAT 29-Jan-20 SAT 7
4 DONGJIN DONGJIN AUBE 0051E 22-Jan-20 SAT 29-Jan-20 SAT 7
HAIPHONG to SHANGHAI
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
5 KMTC HAMBURG BAY V.25E 29-Jan-20 SUN 05-Feb-20 SUN 7
5 KMTC E.R. SWEDEN V.1802E 29-Jan-20 SUN 05-Feb-20 SUN 7
5 KMTC CONTI STOCKHOLM V.2E 30-Jan-20 SUN 06-Feb-20 SUN 7
6 KMTC E.R.AMSTERDAM V.E1803 02-Feb-20 SUN 09-Feb-20 SUN 7
6 KMTC IAN H V.3E 03-Feb-20 SUN 10-Feb-20 SUN 7
3 SITC SITC NAGOYA 1817N 16-Jan-20 THU 21-Jan-20 TUE 5
4 SITC SITC YOKKAICHI 1815N 23-Jan-20 THU 28-Jan-20 TUE 5
5 SITC SITC OSAKA 1819N 30-Jan-20 THU 04-Feb-20 TUE 5
6 SITC SITC NAGOYA 1819N 06-Feb-20 THU 11-Feb-20 TUE 5
HAIPHONG to TOKYO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
4 CKL KOTA WANGSA 0017N 21-Jan-20 TUE 03-Feb-20 MON 13
4 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 22-Jan-20 MON 03-Feb-20 SAT 12
4 KMTC KING CRIMSON V.020N 22-Jan-20 WED 03-Feb-20 MON 12
4 KMTC SUNNY IRIS 1825 22-Jan-20 WED 03-Feb-20 MON 12
4 KMTC TRIDENT 1819 23-Jan-20 WED 04-Feb-20 MON 12
4 CKL SKY HOPE 1816N 25-Jan-20 SAT 05-Feb-20 WED 11
5 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 26-Jan-20 SUN 06-Feb-20 THU 11
5 KMTC SUNNY CALLA 1817 26-Jan-20 THU 07-Feb-20 TUE 12
5 KMTC KOTA WANGSA V.018N 27-Jan-20 SUN 08-Feb-20 FRI 12
5 CKL SUNNY IRIS 1825N 29-Jan-20 WED 11-Feb-20 TUE 13
5 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 29-Jan-20 MON 10-Feb-20 SAT 12
5 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 29-Jan-20 WED 10-Feb-20 MON 12
5 KMTC SKY HOPE 1817 29-Jan-20 WED 10-Feb-20 MON 12
5 KMTC TRIUMPH V.1819N 30-Jan-20 WED 11-Feb-20 MON 12
6 CKL KOTA WANGSA 0018N 02-Feb-20 SUN 15-Feb-20 SAT 13
6 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 02-Feb-20 THU 14-Feb-20 TUE 12
6 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 03-Feb-20 SUN 15-Feb-20 FRI 12
6 CKL SKY HOPE 1817N 05-Feb-20 WED 16-Feb-20 SUN 11
6 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 05-Feb-20 SUN 17-Feb-20 FRI 12
6 KMTC SUNNY CANNA 1817 05-Feb-20 MON 17-Feb-20 SAT 12
6 KMTC KING CRIMSON V.019N 05-Feb-20 WED 17-Feb-20 MON 12
6 KMTC SUNNY IRIS 1824 06-Feb-20 WED 18-Feb-20 MON 12
7 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 09-Feb-20 SUN 20-Feb-20 THU 11
7 KMTC TRIDENT 1818 09-Feb-20 WED 21-Feb-20 MON 12
HAIPHONG to YOKOHAMA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
4 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 22-Jan-20 MON 03-Feb-20 SAT 12
4 KMTC KING CRIMSON V.020N 22-Jan-20 WED 03-Feb-20 MON 12
4 KMTC SUNNY IRIS 1825 22-Jan-20 WED 03-Feb-20 MON 12
4 CKL STARSHIP AQUILA 1814N 23-Jan-20 MON 05-Feb-20 SUN 13
4 KMTC TRIDENT 1819 23-Jan-20 WED 04-Feb-20 MON 12
4 CKL SUNNY IRIS 1824N 25-Jan-20 FRI 09-Feb-20 SAT 15
5 KMTC SUNNY CALLA 1817 26-Jan-20 THU 07-Feb-20 TUE 12
5 KMTC KOTA WANGSA V.018N 27-Jan-20 SUN 08-Feb-20 FRI 12
5 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 29-Jan-20 MON 10-Feb-20 SAT 12
5 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 29-Jan-20 WED 10-Feb-20 MON 12
5 KMTC SKY HOPE 1817 29-Jan-20 WED 10-Feb-20 MON 12
5 KMTC TRIUMPH V.1819N 30-Jan-20 WED 11-Feb-20 MON 12
5 CKL KOTA WANGSA 0017N 01-Feb-20 TUE 16-Feb-20 WED 15
6 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 02-Feb-20 THU 14-Feb-20 TUE 12
6 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 03-Feb-20 SUN 15-Feb-20 FRI 12
6 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 05-Feb-20 SUN 17-Feb-20 FRI 12
6 KMTC SUNNY CANNA 1817 05-Feb-20 MON 17-Feb-20 SAT 12
6 KMTC KING CRIMSON V.019N 05-Feb-20 WED 17-Feb-20 MON 12
6 CKL SKY HOPE 1816N 06-Feb-20 SAT 19-Feb-20 FRI 13
6 KMTC SUNNY IRIS 1824 06-Feb-20 WED 18-Feb-20 MON 12
6 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 08-Feb-20 SUN 21-Feb-20 SAT 13
7 KMTC TRIDENT 1818 09-Feb-20 WED 21-Feb-20 MON 12
HAIPHONG to DALIAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
4 SITC EPONYMA 1817N 19-Jan-20 SUN 01-Feb-20 SAT 13
4 SITC EPONYMA 1817N 19-Jan-20 SUN 01-Feb-20 SAT 13
5 SITC SITC WEIHAI 1815N 26-Jan-20 SUN 08-Feb-20 SAT 13
5 SITC SITC WEIHAI 1815N 26-Jan-20 SUN 08-Feb-20 SAT 13
6 SITC SITC YANTAI 1815N 02-Feb-20 SUN 15-Feb-20 SAT 13
6 SITC SITC YANTAI 1815N 02-Feb-20 SUN 15-Feb-20 SAT 13
7 SITC REFLECTION 1729N 09-Feb-20 SUN 22-Feb-20 SAT 13
7 SITC REFLECTION 1819N 09-Feb-20 SUN 22-Feb-20 SAT 13
HAIPHONG to FOSHAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
3 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 16-Jan-20 THU 22-Jan-20 WED 6
4 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 18-Jan-20 SAT 25-Jan-20 FRI 7
4 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 23-Jan-20 THU 29-Jan-20 WED 6
4 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 25-Jan-20 SAT 01-Feb-20 FRI 7
5 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 30-Jan-20 THU 05-Feb-20 WED 6
5 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 01-Feb-20 SAT 08-Feb-20 FRI 7
1 2 3 6
Kỷ niệm 16 năm ngày thành lập TNN Logistics
HAIPHONG to SINGAPORE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 A.E.L YM HARMONY 301S 10-Jan-19 SUN 17-Jan-19 SUN 7
3 YANGMING YM INSTRUCTION 225S 16-Jan-20 SUN 22-Jan-20 SAT 6
4 A.E.L CAPE QUEST 1856 19-Jan-20 SAT 26-Jan-20 SAT 7
4 YANGMING GREEN HORIZON 003S 20-Jan-20 WED 28-Jan-20 THU 8
4 A.E.L GREEN HORIZON 003S 20-Jan-20 SAT 27-Jan-20 SAT 7
4 YANGMING PRINCESS OF LUCK 021S 23-Jan-20 SUN 31-Jan-20 MON 8
4 A.E.L PRINCESS OF LUCK 021S 23-Jan-20 THU 31-Jan-20 FRI 8
4 A.E.L KOTA JASA KJAA0055S 24-Jan-20 THU 01-Feb-20 FRI 8
5 A.E.L CAPE FORTIUS 1852 26-Jan-20 THU 03-Feb-20 FRI 8
5 YANGMING YM INCEPTION 130S 27-Jan-20 WED 02-Feb-20 TUE 6
5 A.E.L YM INCEPTION 130S 27-Jan-20 THU 04-Feb-20 FRI 8
5 YANGMING YM HARMONY 301S 30-Jan-20 SUN 05-Feb-20 SAT 6
5 A.E.L YM HARMONY? 301S 30-Jan-20 SUN 06-Feb-20 SUN 7
5 A.E.L KOTA JAYA KJYY0067S 31-Jan-20 SUN 07-Feb-20 SUN 7
6 A.E.L CALIFORNIA TRADER 1832 02-Feb-20 SUN 09-Feb-20 SUN 7
6 YANGMING GREEN HORIZON 004S 03-Feb-20 TUE 16-Feb-20 MON 13
6 A.E.L GREEN HORIZON 004S 03-Feb-20 SUN 10-Feb-20 SUN 7
6 YANGMING YM INTELLIGENT 141S 06-Feb-20 FRI 19-Feb-20 THU 13
6 A.E.L YM INTELLIGENT 141S 06-Feb-20 SUN 13-Feb-20 SUN 7
7 A.E.L CAPE QUEST 1860 09-Feb-20 SUN 21-Feb-20 FRI 12
7 YANGMING YM INCEPTION 131S 10-Feb-20 SAT 21-Feb-20 WED 11
7 A.E.L YM INCEPTION 131S 10-Feb-20 MON 22-Feb-20 SAT 12
HAIPHONG to BUSAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
4 CKL KOTA WANGSA 0017N 21-Jan-20 TUE 29-Jan-20 WED 8
4 KMTC KOTA WANGSA V.018N 21-Jan-20 SUN 04-Feb-20 SUN 14
4 KMTC FRISIA NUERNBERG V.081N 23-Jan-20 WED 31-Jan-20 THU 8
4 KMTC SKY HOPE 1816 23-Jan-20 WED 29-Jan-20 TUE 6
4 CKL SKY HOPE 1816N 25-Jan-20 SAT 31-Jan-20 FRI 6
5 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 26-Jan-20 SUN 01-Feb-20 SAT 6
5 DONGJIN KHARIS HERITAGE 1726N 26-Jan-20 FRI 02-Feb-20 FRI 7
5 KMTC TRIDENT 1818 26-Jan-20 WED 02-Feb-20 WED 7
5 KMTC SUNNY CAMELLIA 1819 27-Jan-20 THU 03-Feb-20 THU 7
5 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 28-Jan-20 SUN 11-Feb-20 SUN 14
5 CKL SUNNY IRIS 1825N 29-Jan-20 WED 06-Feb-20 THU 8
5 KMTC KING CRIMSON V.020N 30-Jan-20 WED 07-Feb-20 THU 8
5 KMTC SUNNY IRIS 1825 30-Jan-20 WED 05-Feb-20 TUE 6
5 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 30-Jan-20 THU 13-Feb-20 THU 14
6 CKL KOTA WANGSA 0018N 02-Feb-20 SUN 10-Feb-20 MON 8
6 DONGJIN HONGKONG VOYAGER 0083N 02-Feb-20 MON 08-Feb-20 SUN 6
6 KMTC TRIUMPH V.1818N 02-Feb-20 WED 09-Feb-20 WED 7
6 KMTC SUNNY CALLA 1817 03-Feb-20 THU 10-Feb-20 THU 7
6 KMTC SUNNY CANNA 1817 04-Feb-20 MON 10-Feb-20 SUN 6
6 CKL SKY HOPE 1817N 05-Feb-20 WED 11-Feb-20 TUE 6
6 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 06-Feb-20 WED 14-Feb-20 THU 8
6 KMTC SKY HOPE 1817 06-Feb-20 WED 12-Feb-20 TUE 6
6 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 06-Feb-20 SUN 20-Feb-20 SUN 14
7 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 09-Feb-20 SUN 15-Feb-20 SAT 6
7 DONGJIN TRIUMPH 1818N 09-Feb-20 THU 17-Feb-20 FRI 8
7 KMTC TRIDENT 1819 09-Feb-20 WED 16-Feb-20 WED 7
7 KMTC HONGKONG VOYAGER 83 11-Feb-20 MON 17-Feb-20 SUN 6
HAIPHONG to HAKATA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
4 CKL KOTA WANGSA 0017N 21-Jan-20 TUE 04-Feb-20 TUE 14
4 KMTC CAPE FLINT V.005N 23-Jan-20 THU 31-Jan-20 FRI 8
4 CKL SKY HOPE 1816N 25-Jan-20 SAT 06-Feb-20 THU 12
5 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 26-Jan-20 SUN 07-Feb-20 FRI 12
5 KMTC WAN HAI 203 V.467N 26-Jan-20 THU 03-Feb-20 FRI 8
5 KMTC WAN HAI 213 V.334N 27-Jan-20 THU 04-Feb-20 FRI 8
5 CKL SUNNY IRIS 1825N 29-Jan-20 WED 12-Feb-20 WED 14
5 KMTC CAPE FLINT V.006N 29-Jan-20 THU 06-Feb-20 FRI 8
6 CKL KOTA WANGSA 0018N 02-Feb-20 SUN 16-Feb-20 SUN 14
6 CKL SKY HOPE 1817N 05-Feb-20 WED 17-Feb-20 MON 12
7 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 09-Feb-20 SUN 21-Feb-20 FRI 12
HAIPHONG to INCHEON
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
4 KMTC FRISIA NUERNBERG V.081N 22-Jan-20 WED 28-Jan-20 TUE 6
4 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0181E 23-Jan-20 SAT 29-Jan-20 FRI 6
4 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 23-Jan-20 SUN 29-Jan-20 SAT 6
4 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 23-Jan-20 SUN 29-Jan-20 SAT 6
5 KMTC SUNNY CAMELLIA 1819 27-Jan-20 THU 02-Feb-20 WED 6
5 KMTC KING CRIMSON V.020N 29-Jan-20 WED 04-Feb-20 TUE 6
5 DONGJIN TRIUMPH 1819N 30-Jan-20 THU 05-Feb-20 WED 6
5 KMTC KOTA WANGSA V.017N 30-Jan-20 SUN 05-Feb-20 SAT 6
5 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0180E 01-Feb-20 SAT 07-Feb-20 FRI 6
6 KMTC SUNNY CALLA 1817 03-Feb-20 THU 09-Feb-20 WED 6
6 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 05-Feb-20 WED 11-Feb-20 TUE 6
6 DONGJIN DONGJIN AUBE 0051E 06-Feb-20 SAT 13-Feb-20 SAT 7
6 KMTC TRIUMPH V.1818N 06-Feb-20 WED 12-Feb-20 TUE 6
6 KMTC STARSHIP AQUILA 1815 06-Feb-20 SUN 12-Feb-20 SAT 6
6 DONGJIN TRIUMPH 1818N 08-Feb-20 THU 14-Feb-20 WED 6
7 KMTC TRIDENT 1818 09-Feb-20 WED 15-Feb-20 TUE 6
HAIPHONG to KOBE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
4 CKL KOTA WANGSA 0017N 21-Jan-20 TUE 03-Feb-20 MON 13
4 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 22-Jan-20 MON 02-Feb-20 FRI 11
4 KMTC KING CRIMSON V.020N 22-Jan-20 WED 02-Feb-20 SUN 11
4 KMTC SUNNY IRIS 1825 22-Jan-20 WED 02-Feb-20 SUN 11
4 KMTC TRIDENT 1819 23-Jan-20 WED 03-Feb-20 SUN 11
4 CKL SKY HOPE 1816N 25-Jan-20 SAT 05-Feb-20 WED 11
5 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 26-Jan-20 SUN 06-Feb-20 THU 11
5 KMTC SUNNY CALLA 1817 26-Jan-20 THU 06-Feb-20 MON 11
5 KMTC KOTA WANGSA V.018N 27-Jan-20 SUN 07-Feb-20 THU 11
5 CKL SUNNY IRIS 1825N 29-Jan-20 WED 11-Feb-20 TUE 13
5 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 29-Jan-20 MON 09-Feb-20 FRI 11
5 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 29-Jan-20 WED 09-Feb-20 SUN 11
5 KMTC SKY HOPE 1817 29-Jan-20 WED 09-Feb-20 SUN 11
5 KMTC TRIUMPH V.1819N 30-Jan-20 WED 10-Feb-20 SUN 11
6 CKL KOTA WANGSA 0018N 02-Feb-20 SUN 15-Feb-20 SAT 13
6 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 02-Feb-20 THU 13-Feb-20 MON 11
6 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 03-Feb-20 SUN 14-Feb-20 THU 11
6 CKL SKY HOPE 1817N 05-Feb-20 WED 16-Feb-20 SUN 11
6 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 05-Feb-20 SUN 16-Feb-20 THU 11
6 KMTC SUNNY CANNA 1817 05-Feb-20 MON 16-Feb-20 FRI 11
6 KMTC KING CRIMSON V.019N 05-Feb-20 WED 16-Feb-20 SUN 11
6 KMTC SUNNY IRIS 1824 06-Feb-20 WED 17-Feb-20 SUN 11
7 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 09-Feb-20 SUN 20-Feb-20 THU 11
7 KMTC TRIDENT 1818 09-Feb-20 WED 20-Feb-20 SUN 11
HAIPHONG to KWANGYANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
4 KMTC HONGKONG VOYAGER 83 21-Jan-20 MON 27-Jan-20 SUN 6
5 KMTC SUNNY IRIS 1825 26-Jan-20 WED 02-Feb-20 WED 7
5 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 28-Jan-20 MON 03-Feb-20 SUN 6
6 KMTC SKY HOPE 1817 02-Feb-20 WED 09-Feb-20 WED 7
6 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 04-Feb-20 MON 10-Feb-20 SUN 6
HAIPHONG to LIANYUNGANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
4 KMTC KOTA WANGSA V.017N 22-Jan-20 SUN 05-Feb-20 SUN 14
4 KMTC TRIUMPH V.1818N 22-Jan-20 WED 05-Feb-20 WED 14
4 KMTC KING CRIMSON V.020N 22-Jan-20 WED 05-Feb-20 WED 14
4 KMTC KOTA WANGSA V.018N 22-Jan-20 SUN 05-Feb-20 SUN 14
4 KMTC TRIUMPH V.1819N 22-Jan-20 WED 05-Feb-20 WED 14
4 CKL SKY HOPE 1815N 23-Jan-20 SUN 10-Feb-20 THU 18
4 CKL STARSHIP AQUILA 1814N 24-Jan-20 MON 09-Feb-20 WED 16
4 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 25-Jan-20 SUN 10-Feb-20 TUE 16
5 CKL SUNNY IRIS 1824N 27-Jan-20 FRI 14-Feb-20 TUE 18
5 KMTC HONGKONG VOYAGER 83 29-Jan-20 MON 12-Feb-20 MON 14
5 KMTC SUNNY CAMELLIA 1819 29-Jan-20 THU 12-Feb-20 THU 14
5 KMTC SUNNY IRIS 1825 29-Jan-20 WED 12-Feb-20 WED 14
5 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 29-Jan-20 MON 12-Feb-20 MON 14
5 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 29-Jan-20 THU 12-Feb-20 THU 14
5 CKL KOTA WANGSA 0017N 31-Jan-20 TUE 16-Feb-20 THU 16
6 CKL SKY HOPE 1816N 03-Feb-20 SAT 21-Feb-20 WED 18
6 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 05-Feb-20 SUN 19-Feb-20 SUN 14
6 KMTC SUNNY CANNA 1817 05-Feb-20 MON 19-Feb-20 MON 14
6 KMTC KING CRIMSON V.019N 05-Feb-20 WED 19-Feb-20 WED 14
6 KMTC FRISIA NUERNBERG V.081N 05-Feb-20 WED 19-Feb-20 WED 14
6 KMTC STARSHIP AQUILA 1815 05-Feb-20 SUN 19-Feb-20 SUN 14
6 KMTC TRIDENT 1819 05-Feb-20 WED 19-Feb-20 WED 14
6 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 05-Feb-20 WED 19-Feb-20 WED 14
6 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 05-Feb-20 SUN 19-Feb-20 SUN 14
6 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 06-Feb-20 SUN 22-Feb-20 TUE 16
6 KMTC SUNNY IRIS 1824 06-Feb-20 WED 20-Feb-20 WED 14
6 CKL SUNNY IRIS 1825N 07-Feb-20 WED 25-Feb-20 SUN 18
7 KMTC TRIDENT 1818 09-Feb-20 WED 23-Feb-20 WED 14
HAIPHONG to NAGOYA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
4 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 22-Jan-20 MON 03-Feb-20 SAT 12
4 KMTC KING CRIMSON V.020N 22-Jan-20 WED 03-Feb-20 MON 12
4 KMTC SUNNY IRIS 1825 22-Jan-20 WED 03-Feb-20 MON 12
4 KMTC TRIDENT 1819 23-Jan-20 WED 04-Feb-20 MON 12
5 KMTC SUNNY CALLA 1817 26-Jan-20 THU 07-Feb-20 TUE 12
5 KMTC KOTA WANGSA V.018N 27-Jan-20 SUN 08-Feb-20 FRI 12
5 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 29-Jan-20 MON 10-Feb-20 SAT 12
5 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 29-Jan-20 WED 10-Feb-20 MON 12
5 KMTC SKY HOPE 1817 29-Jan-20 WED 10-Feb-20 MON 12
5 KMTC TRIUMPH V.1819N 30-Jan-20 WED 11-Feb-20 MON 12
6 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 02-Feb-20 THU 14-Feb-20 TUE 12
6 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 03-Feb-20 SUN 15-Feb-20 FRI 12
6 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 05-Feb-20 SUN 17-Feb-20 FRI 12
6 KMTC SUNNY CANNA 1817 05-Feb-20 MON 17-Feb-20 SAT 12
6 KMTC KING CRIMSON V.019N 05-Feb-20 WED 17-Feb-20 MON 12
6 KMTC SUNNY IRIS 1824 06-Feb-20 WED 18-Feb-20 MON 12
7 KMTC TRIDENT 1818 09-Feb-20 WED 21-Feb-20 MON 12
HAIPHONG to OSAKA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
4 CKL KOTA WANGSA 0017N 21-Jan-20 TUE 03-Feb-20 MON 13
4 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 22-Jan-20 MON 03-Feb-20 SAT 12
4 KMTC KING CRIMSON V.020N 22-Jan-20 WED 03-Feb-20 MON 12
4 KMTC SUNNY IRIS 1825 22-Jan-20 WED 03-Feb-20 MON 12
4 KMTC TRIDENT 1819 23-Jan-20 WED 04-Feb-20 MON 12
4 CKL SKY HOPE 1816N 25-Jan-20 SAT 05-Feb-20 WED 11
5 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 26-Jan-20 SUN 06-Feb-20 THU 11
5 KMTC SUNNY CALLA 1817 26-Jan-20 THU 07-Feb-20 TUE 12
5 KMTC KOTA WANGSA V.018N 27-Jan-20 SUN 08-Feb-20 FRI 12
5 CKL SUNNY IRIS 1825N 29-Jan-20 WED 11-Feb-20 TUE 13
5 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 29-Jan-20 MON 10-Feb-20 SAT 12
5 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 29-Jan-20 WED 10-Feb-20 MON 12
5 KMTC SKY HOPE 1817 29-Jan-20 WED 10-Feb-20 MON 12
5 KMTC TRIUMPH V.1819N 30-Jan-20 WED 11-Feb-20 MON 12
6 CKL KOTA WANGSA 0018N 02-Feb-20 SUN 15-Feb-20 SAT 13
6 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 02-Feb-20 THU 14-Feb-20 TUE 12
6 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 03-Feb-20 SUN 15-Feb-20 FRI 12