Thông báo nghỉ Tết dương lịch năm 2019
HAIPHONG to ASHDOD - HAIFA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
1 ZIM FRISIA ALSTER V.87N 03-Jan-19 THU 30-Jan-19 TUE 26
2 ZIM FRISIA ALSTER V.88N 10-Jan-19 THU 06-Feb-19 TUE 26
3 ZIM FRISIA ALSTER V.89N 17-Jan-19 THU 13-Feb-19 TUE 26
4 ZIM FRISIA ALSTER V.90N 24-Jan-19 THU 20-Feb-19 TUE 26
HAIPHONG to BARCELONA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 MSC MSC REUNION HH752R 07-Jan-19 MON 03-Feb-19 SAT 26
3 MSC MSC SIERRA II HH801R 14-Jan-19 MON 10-Feb-19 SAT 26
4 MSC MSC REUNION HH802R 21-Jan-19 MON 17-Feb-19 SAT 26
5 MSC MSC SIERRA II HH803R 28-Jan-19 MON 24-Feb-19 SAT 26
HAIPHONG to BEIRUT
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 MSC MSC REUNION HH752R 07-Jan-19 MON 01-Feb-19 THU 24
3 MSC MSC SIERRA II HH801R 14-Jan-19 MON 08-Feb-19 THU 24
4 MSC MSC REUNION HH802R 21-Jan-19 MON 15-Feb-19 THU 24
5 MSC MSC SIERRA II HH803R 28-Jan-19 MON 22-Feb-19 THU 24
HAIPHONG to BREMERHAVEN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 MSC MSC REUNION HH752R 07-Jan-19 MON 07-Feb-19 WED 30
2 MSC MSC REUNION HH752R 07-Jan-19 MON 06-Feb-19 TUE 29
3 MSC MSC SIERRA II HH801R 14-Jan-19 MON 14-Feb-19 WED 30
3 MSC MSC SIERRA II HH801R 14-Jan-19 MON 13-Feb-19 TUE 29
4 MSC MSC REUNION HH802R 21-Jan-19 MON 21-Feb-19 WED 30
4 MSC MSC REUNION HH802R 21-Jan-19 MON 20-Feb-19 TUE 29
5 MSC MSC SIERRA II HH803R 28-Jan-19 MON 28-Feb-19 WED 30
5 MSC MSC SIERRA II HH803R 28-Jan-19 MON 27-Feb-19 TUE 29
HAIPHONG to FELIXSTOWE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 MSC MSC REUNION HH752R 07-Jan-19 MON 08-Feb-19 THU 31
3 MSC MSC SIERRA II HH801R 14-Jan-19 MON 15-Feb-19 THU 31
4 MSC MSC REUNION HH802R 21-Jan-19 MON 22-Feb-19 THU 31
5 MSC MSC SIERRA II HH803R 28-Jan-19 MON 01-Mar-19 THU 31
HAIPHONG to FOS SUR MER
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 MSC MSC REUNION HH752R 07-Jan-19 MON 10-Feb-19 SAT 33
3 MSC MSC SIERRA II HH801R 14-Jan-19 MON 17-Feb-19 SAT 33
4 MSC MSC REUNION HH802R 21-Jan-19 MON 24-Feb-19 SAT 33
5 MSC MSC SIERRA II HH803R 28-Jan-19 MON 03-Mar-19 SAT 33
HAIPHONG to GDANSK
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 MSC MSC REUNION HH752R 07-Jan-19 MON 09-Feb-19 FRI 32
3 MSC MSC SIERRA II HH801R 14-Jan-19 MON 16-Feb-19 FRI 32
4 MSC MSC REUNION HH802R 21-Jan-19 MON 23-Feb-19 FRI 32
5 MSC MSC SIERRA II HH803R 28-Jan-19 MON 02-Mar-19 FRI 32
HAIPHONG to GENOA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 MSC MSC REUNION HH752R 07-Jan-19 MON 08-Feb-19 THU 31
3 MSC MSC SIERRA II HH801R 14-Jan-19 MON 15-Feb-19 THU 31
4 MSC MSC REUNION HH802R 21-Jan-19 MON 22-Feb-19 THU 31
5 MSC MSC SIERRA II HH803R 28-Jan-19 MON 01-Mar-19 THU 31
HAIPHONG to GIOIA TAURO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 MSC MSC REUNION HH752R 07-Jan-19 MON 07-Feb-19 WED 30
3 MSC MSC SIERRA II HH801R 14-Jan-19 MON 14-Feb-19 WED 30
4 MSC MSC REUNION HH802R 21-Jan-19 MON 21-Feb-19 WED 30
5 MSC MSC SIERRA II HH803R 28-Jan-19 MON 28-Feb-19 WED 30
HAIPHONG to GOTHENBURG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 MSC MSC REUNION HH752R 07-Jan-19 MON 13-Feb-19 TUE 36
3 MSC MSC SIERRA II HH801R 14-Jan-19 MON 20-Feb-19 TUE 36
4 MSC MSC REUNION HH802R 21-Jan-19 MON 27-Feb-19 TUE 36
5 MSC MSC SIERRA II HH803R 28-Jan-19 MON 06-Mar-19 TUE 36
HAIPHONG to HAIFA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 MSC MSC REUNION HH752R 07-Jan-19 MON 04-Feb-19 SUN 27
2 MSC MSC REUNION HH752R 07-Jan-19 MON 01-Feb-19 THU 24
3 MSC MSC SIERRA II HH801R 14-Jan-19 MON 11-Feb-19 SUN 27
3 MSC MSC SIERRA II HH801R 14-Jan-19 MON 08-Feb-19 THU 24
4 MSC MSC REUNION HH802R 21-Jan-19 MON 18-Feb-19 SUN 27
4 MSC MSC REUNION HH802R 21-Jan-19 MON 15-Feb-19 THU 24
5 MSC MSC SIERRA II HH803R 28-Jan-19 MON 25-Feb-19 SUN 27
5 MSC MSC SIERRA II HH803R 28-Jan-19 MON 22-Feb-19 THU 24
HAIPHONG to HAMBURG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
1 YANG MING IBN AL ABBAR 139S 03-Jan-19 THU 08-Feb-19 THU 35
2 YANG MING YM HORIZON 130N 06-Jan-19 SUN 16-Feb-19 FRI 40
2 YANG MING YM INCEPTION 110S 07-Jan-19 MON 13-Feb-19 TUE 36
2 MSC MSC REUNION HH752R 07-Jan-19 MON 11-Feb-19 SUN 34
2 YANG MING YM HORIZON 247S 10-Jan-19 THU 15-Feb-19 THU 35
3 YANG MING YM INTELLIGENT 209N 13-Jan-19 SUN 23-Feb-19 FRI 40
3 YANG MING SANTA LOUKIA 015S 14-Jan-19 MON 20-Feb-19 TUE 36
3 MSC MSC SIERRA II HH801R 14-Jan-19 MON 18-Feb-19 SUN 34
3 YANG MING YM INTELLIGENT 131S 17-Jan-19 THU 22-Feb-19 THU 35
4 YANG MING YM INSTRUCTION 139N 20-Jan-19 SUN 02-Mar-19 FRI 40
4 YANG MING YM INCEPTION 111S 21-Jan-19 MON 27-Feb-19 TUE 36
4 MSC MSC REUNION HH802R 21-Jan-19 MON 25-Feb-19 SUN 34
4 YANG MING YM INSTRUCTION 210S 24-Jan-19 THU 01-Mar-19 THU 35
5 YANG MING IBN AL ABBAR 276N 27-Jan-19 SUN 09-Mar-19 FRI 40
5 YANG MING SANTA LOUKIA 016S 28-Jan-19 MON 06-Mar-19 TUE 36
5 MSC MSC SIERRA II HH803R 28-Jan-19 MON 04-Mar-19 SUN 34
HAIPHONG to ISTANBUL
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 MSC MSC REUNION HH752R 07-Jan-19 MON 05-Feb-19 MON 28
3 MSC MSC SIERRA II HH801R 14-Jan-19 MON 12-Feb-19 MON 28
4 MSC MSC REUNION HH802R 21-Jan-19 MON 19-Feb-19 MON 28
5 MSC MSC SIERRA II HH803R 28-Jan-19 MON 26-Feb-19 MON 28
HAIPHONG to ISTANBUL AMBARLI
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
1 ZIM FRISIA ALSTER V.87N 05-Jan-19 SAT 02-Feb-19 FRI 27
2 ZIM FRISIA ALSTER V.88N 12-Jan-19 SAT 09-Feb-19 FRI 27
3 ZIM FRISIA ALSTER V.89N 19-Jan-19 SAT 16-Feb-19 FRI 27
4 ZIM FRISIA ALSTER V.90N 26-Jan-19 SAT 23-Feb-19 FRI 27
HAIPHONG to KING ABDULLAH
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 MSC MSC REUNION HH752R 07-Jan-19 MON 29-Jan-19 MON 21
3 MSC MSC SIERRA II HH801R 14-Jan-19 MON 05-Feb-19 MON 21
4 MSC MSC REUNION HH802R 21-Jan-19 MON 12-Feb-19 MON 21
5 MSC MSC SIERRA II HH803R 28-Jan-19 MON 19-Feb-19 MON 21
1 2 3 4 6
THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ
HAIPHONG to ASHDOD - HAIFA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
1 ZIM FRISIA ALSTER V.87N 03-Jan-19 THU 30-Jan-19 TUE 26
2 ZIM FRISIA ALSTER V.88N 10-Jan-19 THU 06-Feb-19 TUE 26
3 ZIM FRISIA ALSTER V.89N 17-Jan-19 THU 13-Feb-19 TUE 26
4 ZIM FRISIA ALSTER V.90N 24-Jan-19 THU 20-Feb-19 TUE 26
HAIPHONG to BARCELONA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 MSC MSC REUNION HH752R 07-Jan-19 MON 03-Feb-19 SAT 26
3 MSC MSC SIERRA II HH801R 14-Jan-19 MON 10-Feb-19 SAT 26
4 MSC MSC REUNION HH802R 21-Jan-19 MON 17-Feb-19 SAT 26
5 MSC MSC SIERRA II HH803R 28-Jan-19 MON 24-Feb-19 SAT 26
HAIPHONG to BEIRUT
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 MSC MSC REUNION HH752R 07-Jan-19 MON 01-Feb-19 THU 24
3 MSC MSC SIERRA II HH801R 14-Jan-19 MON 08-Feb-19 THU 24
4 MSC MSC REUNION HH802R 21-Jan-19 MON 15-Feb-19 THU 24
5 MSC MSC SIERRA II HH803R 28-Jan-19 MON 22-Feb-19 THU 24
HAIPHONG to BREMERHAVEN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 MSC MSC REUNION HH752R 07-Jan-19 MON 07-Feb-19 WED 30
2 MSC MSC REUNION HH752R 07-Jan-19 MON 06-Feb-19 TUE 29
3 MSC MSC SIERRA II HH801R 14-Jan-19 MON 14-Feb-19 WED 30
3 MSC MSC SIERRA II HH801R 14-Jan-19 MON 13-Feb-19 TUE 29
4 MSC MSC REUNION HH802R 21-Jan-19 MON 21-Feb-19 WED 30
4 MSC MSC REUNION HH802R 21-Jan-19 MON 20-Feb-19 TUE 29
5 MSC MSC SIERRA II HH803R 28-Jan-19 MON 28-Feb-19 WED 30
5 MSC MSC SIERRA II HH803R 28-Jan-19 MON 27-Feb-19 TUE 29
HAIPHONG to FELIXSTOWE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 MSC MSC REUNION HH752R 07-Jan-19 MON 08-Feb-19 THU 31
3 MSC MSC SIERRA II HH801R 14-Jan-19 MON 15-Feb-19 THU 31
4 MSC MSC REUNION HH802R 21-Jan-19 MON 22-Feb-19 THU 31
5 MSC MSC SIERRA II HH803R 28-Jan-19 MON 01-Mar-19 THU 31
HAIPHONG to FOS SUR MER
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 MSC MSC REUNION HH752R 07-Jan-19 MON 10-Feb-19 SAT 33
3 MSC MSC SIERRA II HH801R 14-Jan-19 MON 17-Feb-19 SAT 33
4 MSC MSC REUNION HH802R 21-Jan-19 MON 24-Feb-19 SAT 33
5 MSC MSC SIERRA II HH803R 28-Jan-19 MON 03-Mar-19 SAT 33
HAIPHONG to GDANSK
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 MSC MSC REUNION HH752R 07-Jan-19 MON 09-Feb-19 FRI 32
3 MSC MSC SIERRA II HH801R 14-Jan-19 MON 16-Feb-19 FRI 32
4 MSC MSC REUNION HH802R 21-Jan-19 MON 23-Feb-19 FRI 32
5 MSC MSC SIERRA II HH803R 28-Jan-19 MON 02-Mar-19 FRI 32
HAIPHONG to GENOA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 MSC MSC REUNION HH752R 07-Jan-19 MON 08-Feb-19 THU 31
3 MSC MSC SIERRA II HH801R 14-Jan-19 MON 15-Feb-19 THU 31
4 MSC MSC REUNION HH802R 21-Jan-19 MON 22-Feb-19 THU 31
5 MSC MSC SIERRA II HH803R 28-Jan-19 MON 01-Mar-19 THU 31
HAIPHONG to GIOIA TAURO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 MSC MSC REUNION HH752R 07-Jan-19 MON 07-Feb-19 WED 30
3 MSC MSC SIERRA II HH801R 14-Jan-19 MON 14-Feb-19 WED 30
4 MSC MSC REUNION HH802R 21-Jan-19 MON 21-Feb-19 WED 30
5 MSC MSC SIERRA II HH803R 28-Jan-19 MON 28-Feb-19 WED 30
HAIPHONG to GOTHENBURG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 MSC MSC REUNION HH752R 07-Jan-19 MON 13-Feb-19 TUE 36
3 MSC MSC SIERRA II HH801R 14-Jan-19 MON 20-Feb-19 TUE 36
4 MSC MSC REUNION HH802R 21-Jan-19 MON 27-Feb-19 TUE 36
5 MSC MSC SIERRA II HH803R 28-Jan-19 MON 06-Mar-19 TUE 36
HAIPHONG to HAIFA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 MSC MSC REUNION HH752R 07-Jan-19 MON 04-Feb-19 SUN 27
2 MSC MSC REUNION HH752R 07-Jan-19 MON 01-Feb-19 THU 24
3 MSC MSC SIERRA II HH801R 14-Jan-19 MON 11-Feb-19 SUN 27
3 MSC MSC SIERRA II HH801R 14-Jan-19 MON 08-Feb-19 THU 24
4 MSC MSC REUNION HH802R 21-Jan-19 MON 18-Feb-19 SUN 27
4 MSC MSC REUNION HH802R 21-Jan-19 MON 15-Feb-19 THU 24
5 MSC MSC SIERRA II HH803R 28-Jan-19 MON 25-Feb-19 SUN 27
5 MSC MSC SIERRA II HH803R 28-Jan-19 MON 22-Feb-19 THU 24
HAIPHONG to HAMBURG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
1 YANG MING IBN AL ABBAR 139S 03-Jan-19 THU 08-Feb-19 THU 35
2 YANG MING YM HORIZON 130N 06-Jan-19 SUN 16-Feb-19 FRI 40
2 YANG MING YM INCEPTION 110S 07-Jan-19 MON 13-Feb-19 TUE 36
2 MSC MSC REUNION HH752R 07-Jan-19 MON 11-Feb-19 SUN 34
2 YANG MING YM HORIZON 247S 10-Jan-19 THU 15-Feb-19 THU 35
3 YANG MING YM INTELLIGENT 209N 13-Jan-19 SUN 23-Feb-19 FRI 40
3 YANG MING SANTA LOUKIA 015S 14-Jan-19 MON 20-Feb-19 TUE 36
3 MSC MSC SIERRA II HH801R 14-Jan-19 MON 18-Feb-19 SUN 34
3 YANG MING YM INTELLIGENT 131S 17-Jan-19 THU 22-Feb-19 THU 35
4 YANG MING YM INSTRUCTION 139N 20-Jan-19 SUN 02-Mar-19 FRI 40
4 YANG MING YM INCEPTION 111S 21-Jan-19 MON 27-Feb-19 TUE 36
4 MSC MSC REUNION HH802R 21-Jan-19 MON 25-Feb-19 SUN 34
4 YANG MING YM INSTRUCTION 210S 24-Jan-19 THU 01-Mar-19 THU 35
5 YANG MING IBN AL ABBAR 276N 27-Jan-19 SUN 09-Mar-19 FRI 40
5 YANG MING SANTA LOUKIA 016S 28-Jan-19 MON 06-Mar-19 TUE 36
5 MSC MSC SIERRA II HH803R 28-Jan-19 MON 04-Mar-19 SUN 34
HAIPHONG to ISTANBUL
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 MSC MSC REUNION HH752R 07-Jan-19 MON 05-Feb-19 MON 28
3 MSC MSC SIERRA II HH801R 14-Jan-19 MON 12-Feb-19 MON 28
4 MSC MSC REUNION HH802R 21-Jan-19 MON 19-Feb-19 MON 28
5 MSC MSC SIERRA II HH803R 28-Jan-19 MON 26-Feb-19 MON 28
HAIPHONG to ISTANBUL AMBARLI
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
1 ZIM FRISIA ALSTER V.87N 05-Jan-19 SAT 02-Feb-19 FRI 27
2 ZIM FRISIA ALSTER V.88N 12-Jan-19 SAT 09-Feb-19 FRI 27
3 ZIM FRISIA ALSTER V.89N 19-Jan-19 SAT 16-Feb-19 FRI 27
4 ZIM FRISIA ALSTER V.90N 26-Jan-19 SAT 23-Feb-19 FRI 27
HAIPHONG to KING ABDULLAH
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 MSC MSC REUNION HH752R 07-Jan-19 MON 29-Jan-19 MON 21
3 MSC MSC SIERRA II HH801R 14-Jan-19 MON 05-Feb-19 MON 21
4 MSC MSC REUNION HH802R 21-Jan-19 MON 12-Feb-19 MON 21
5 MSC MSC SIERRA II HH803R 28-Jan-19 MON 19-Feb-19 MON 21
1 2 3 4 6
Thông báo nghỉ lễ Quốc Khánh 02/09/2018
HAIPHONG to ASHDOD - HAIFA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
1 ZIM FRISIA ALSTER V.87N 03-Jan-19 THU 30-Jan-19 TUE 26
2 ZIM FRISIA ALSTER V.88N 10-Jan-19 THU 06-Feb-19 TUE 26
3 ZIM FRISIA ALSTER V.89N 17-Jan-19 THU 13-Feb-19 TUE 26
4 ZIM FRISIA ALSTER V.90N 24-Jan-19 THU 20-Feb-19 TUE 26
HAIPHONG to BARCELONA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 MSC MSC REUNION HH752R 07-Jan-19 MON 03-Feb-19 SAT 26
3 MSC MSC SIERRA II HH801R 14-Jan-19 MON 10-Feb-19 SAT 26
4 MSC MSC REUNION HH802R 21-Jan-19 MON 17-Feb-19 SAT 26
5 MSC MSC SIERRA II HH803R 28-Jan-19 MON 24-Feb-19 SAT 26
HAIPHONG to BEIRUT
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 MSC MSC REUNION HH752R 07-Jan-19 MON 01-Feb-19 THU 24
3 MSC MSC SIERRA II HH801R 14-Jan-19 MON 08-Feb-19 THU 24
4 MSC MSC REUNION HH802R 21-Jan-19 MON 15-Feb-19 THU 24
5 MSC MSC SIERRA II HH803R 28-Jan-19 MON 22-Feb-19 THU 24
HAIPHONG to BREMERHAVEN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 MSC MSC REUNION HH752R 07-Jan-19 MON 07-Feb-19 WED 30
2 MSC MSC REUNION HH752R 07-Jan-19 MON 06-Feb-19 TUE 29
3 MSC MSC SIERRA II HH801R 14-Jan-19 MON 14-Feb-19 WED 30
3 MSC MSC SIERRA II HH801R 14-Jan-19 MON 13-Feb-19 TUE 29
4 MSC MSC REUNION HH802R 21-Jan-19 MON 21-Feb-19 WED 30
4 MSC MSC REUNION HH802R 21-Jan-19 MON 20-Feb-19 TUE 29
5 MSC MSC SIERRA II HH803R 28-Jan-19 MON 28-Feb-19 WED 30
5 MSC MSC SIERRA II HH803R 28-Jan-19 MON 27-Feb-19 TUE 29
HAIPHONG to FELIXSTOWE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 MSC MSC REUNION HH752R 07-Jan-19 MON 08-Feb-19 THU 31
3 MSC MSC SIERRA II HH801R 14-Jan-19 MON 15-Feb-19 THU 31
4 MSC MSC REUNION HH802R 21-Jan-19 MON 22-Feb-19 THU 31
5 MSC MSC SIERRA II HH803R 28-Jan-19 MON 01-Mar-19 THU 31
HAIPHONG to FOS SUR MER
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 MSC MSC REUNION HH752R 07-Jan-19 MON 10-Feb-19 SAT 33
3 MSC MSC SIERRA II HH801R 14-Jan-19 MON 17-Feb-19 SAT 33
4 MSC MSC REUNION HH802R 21-Jan-19 MON 24-Feb-19 SAT 33
5 MSC MSC SIERRA II HH803R 28-Jan-19 MON 03-Mar-19 SAT 33
HAIPHONG to GDANSK
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 MSC MSC REUNION HH752R 07-Jan-19 MON 09-Feb-19 FRI 32
3 MSC MSC SIERRA II HH801R 14-Jan-19 MON 16-Feb-19 FRI 32
4 MSC MSC REUNION HH802R 21-Jan-19 MON 23-Feb-19 FRI 32
5 MSC MSC SIERRA II HH803R 28-Jan-19 MON 02-Mar-19 FRI 32
HAIPHONG to GENOA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 MSC MSC REUNION HH752R 07-Jan-19 MON 08-Feb-19 THU 31
3 MSC MSC SIERRA II HH801R 14-Jan-19 MON 15-Feb-19 THU 31
4 MSC MSC REUNION HH802R 21-Jan-19 MON 22-Feb-19 THU 31
5 MSC MSC SIERRA II HH803R 28-Jan-19 MON 01-Mar-19 THU 31
HAIPHONG to GIOIA TAURO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 MSC MSC REUNION HH752R 07-Jan-19 MON 07-Feb-19 WED 30
3 MSC MSC SIERRA II HH801R 14-Jan-19 MON 14-Feb-19 WED 30
4 MSC MSC REUNION HH802R 21-Jan-19 MON 21-Feb-19 WED 30
5 MSC MSC SIERRA II HH803R 28-Jan-19 MON 28-Feb-19 WED 30
HAIPHONG to GOTHENBURG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 MSC MSC REUNION HH752R 07-Jan-19 MON 13-Feb-19 TUE 36
3 MSC MSC SIERRA II HH801R 14-Jan-19 MON 20-Feb-19 TUE 36
4 MSC MSC REUNION HH802R 21-Jan-19 MON 27-Feb-19 TUE 36
5 MSC MSC SIERRA II HH803R 28-Jan-19 MON 06-Mar-19 TUE 36
HAIPHONG to HAIFA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 MSC MSC REUNION HH752R 07-Jan-19 MON 04-Feb-19 SUN 27
2 MSC MSC REUNION HH752R 07-Jan-19 MON 01-Feb-19 THU 24
3 MSC MSC SIERRA II HH801R 14-Jan-19 MON 11-Feb-19 SUN 27
3 MSC MSC SIERRA II HH801R 14-Jan-19 MON 08-Feb-19 THU 24
4 MSC MSC REUNION HH802R 21-Jan-19 MON 18-Feb-19 SUN 27
4 MSC MSC REUNION HH802R 21-Jan-19 MON 15-Feb-19 THU 24
5 MSC MSC SIERRA II HH803R 28-Jan-19 MON 25-Feb-19 SUN 27
5 MSC MSC SIERRA II HH803R 28-Jan-19 MON 22-Feb-19 THU 24
HAIPHONG to HAMBURG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
1 YANG MING IBN AL ABBAR 139S 03-Jan-19 THU 08-Feb-19 THU 35
2 YANG MING YM HORIZON 130N 06-Jan-19 SUN 16-Feb-19 FRI 40
2 YANG MING YM INCEPTION 110S 07-Jan-19 MON 13-Feb-19 TUE 36
2 MSC MSC REUNION HH752R 07-Jan-19 MON 11-Feb-19 SUN 34
2 YANG MING YM HORIZON 247S 10-Jan-19 THU 15-Feb-19 THU 35
3 YANG MING YM INTELLIGENT 209N 13-Jan-19 SUN 23-Feb-19 FRI 40
3 YANG MING SANTA LOUKIA 015S 14-Jan-19 MON 20-Feb-19 TUE 36
3 MSC MSC SIERRA II HH801R 14-Jan-19 MON 18-Feb-19 SUN 34
3 YANG MING YM INTELLIGENT 131S 17-Jan-19 THU 22-Feb-19 THU 35
4 YANG MING YM INSTRUCTION 139N 20-Jan-19 SUN 02-Mar-19 FRI 40
4 YANG MING YM INCEPTION 111S 21-Jan-19 MON 27-Feb-19 TUE 36
4 MSC MSC REUNION HH802R 21-Jan-19 MON 25-Feb-19 SUN 34
4 YANG MING YM INSTRUCTION 210S 24-Jan-19 THU 01-Mar-19 THU 35
5 YANG MING IBN AL ABBAR 276N 27-Jan-19 SUN 09-Mar-19 FRI 40
5 YANG MING SANTA LOUKIA 016S 28-Jan-19 MON 06-Mar-19 TUE 36
5 MSC MSC SIERRA II HH803R 28-Jan-19 MON 04-Mar-19 SUN 34
HAIPHONG to ISTANBUL
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 MSC MSC REUNION HH752R 07-Jan-19 MON 05-Feb-19 MON 28
3 MSC MSC SIERRA II HH801R 14-Jan-19 MON 12-Feb-19 MON 28
4 MSC MSC REUNION HH802R 21-Jan-19 MON 19-Feb-19 MON 28
5 MSC MSC SIERRA II HH803R 28-Jan-19 MON 26-Feb-19 MON 28
HAIPHONG to ISTANBUL AMBARLI
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
1 ZIM FRISIA ALSTER V.87N 05-Jan-19 SAT 02-Feb-19 FRI 27
2 ZIM FRISIA ALSTER V.88N 12-Jan-19 SAT 09-Feb-19 FRI 27
3 ZIM FRISIA ALSTER V.89N 19-Jan-19 SAT 16-Feb-19 FRI 27
4 ZIM FRISIA ALSTER V.90N 26-Jan-19 SAT 23-Feb-19 FRI 27
HAIPHONG to KING ABDULLAH
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 MSC MSC REUNION HH752R 07-Jan-19 MON 29-Jan-19 MON 21
3 MSC MSC SIERRA II HH801R 14-Jan-19 MON 05-Feb-19 MON 21
4 MSC MSC REUNION HH802R 21-Jan-19 MON 12-Feb-19 MON 21
5 MSC MSC SIERRA II HH803R 28-Jan-19 MON 19-Feb-19 MON 21
1 2 3 4 6
Cần tuyển nhân viên Môi giới Hải Quan làm việc tại Hải Phòng và HCM
HAIPHONG to ASHDOD - HAIFA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
1 ZIM FRISIA ALSTER V.87N 03-Jan-19 THU 30-Jan-19 TUE 26
2 ZIM FRISIA ALSTER V.88N 10-Jan-19 THU 06-Feb-19 TUE 26
3 ZIM FRISIA ALSTER V.89N 17-Jan-19 THU 13-Feb-19 TUE 26
4 ZIM FRISIA ALSTER V.90N 24-Jan-19 THU 20-Feb-19 TUE 26
HAIPHONG to BARCELONA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 MSC MSC REUNION HH752R 07-Jan-19 MON 03-Feb-19 SAT 26
3 MSC MSC SIERRA II HH801R 14-Jan-19 MON 10-Feb-19 SAT 26
4 MSC MSC REUNION HH802R 21-Jan-19 MON 17-Feb-19 SAT 26
5 MSC MSC SIERRA II HH803R 28-Jan-19 MON 24-Feb-19 SAT 26
HAIPHONG to BEIRUT
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 MSC MSC REUNION HH752R 07-Jan-19 MON 01-Feb-19 THU 24
3 MSC MSC SIERRA II HH801R 14-Jan-19 MON 08-Feb-19 THU 24
4 MSC MSC REUNION HH802R 21-Jan-19 MON 15-Feb-19 THU 24
5 MSC MSC SIERRA II HH803R 28-Jan-19 MON 22-Feb-19 THU 24
HAIPHONG to BREMERHAVEN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 MSC MSC REUNION HH752R 07-Jan-19 MON 07-Feb-19 WED 30
2 MSC MSC REUNION HH752R 07-Jan-19 MON 06-Feb-19 TUE 29
3 MSC MSC SIERRA II HH801R 14-Jan-19 MON 14-Feb-19 WED 30
3 MSC MSC SIERRA II HH801R 14-Jan-19 MON 13-Feb-19 TUE 29
4 MSC MSC REUNION HH802R 21-Jan-19 MON 21-Feb-19 WED 30
4 MSC MSC REUNION HH802R 21-Jan-19 MON 20-Feb-19 TUE 29
5 MSC MSC SIERRA II HH803R 28-Jan-19 MON 28-Feb-19 WED 30
5 MSC MSC SIERRA II HH803R 28-Jan-19 MON 27-Feb-19 TUE 29
HAIPHONG to FELIXSTOWE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 MSC MSC REUNION HH752R 07-Jan-19 MON 08-Feb-19 THU 31
3 MSC MSC SIERRA II HH801R 14-Jan-19 MON 15-Feb-19 THU 31
4 MSC MSC REUNION HH802R 21-Jan-19 MON 22-Feb-19 THU 31
5 MSC MSC SIERRA II HH803R 28-Jan-19 MON 01-Mar-19 THU 31
HAIPHONG to FOS SUR MER
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 MSC MSC REUNION HH752R 07-Jan-19 MON 10-Feb-19 SAT 33
3 MSC MSC SIERRA II HH801R 14-Jan-19 MON 17-Feb-19 SAT 33
4 MSC MSC REUNION HH802R 21-Jan-19 MON 24-Feb-19 SAT 33
5 MSC MSC SIERRA II HH803R 28-Jan-19 MON 03-Mar-19 SAT 33
HAIPHONG to GDANSK
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 MSC MSC REUNION HH752R 07-Jan-19 MON 09-Feb-19 FRI 32
3 MSC MSC SIERRA II HH801R 14-Jan-19 MON 16-Feb-19 FRI 32
4 MSC MSC REUNION HH802R 21-Jan-19 MON 23-Feb-19 FRI 32
5 MSC MSC SIERRA II HH803R 28-Jan-19 MON 02-Mar-19 FRI 32
HAIPHONG to GENOA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 MSC MSC REUNION HH752R 07-Jan-19 MON 08-Feb-19 THU 31
3 MSC MSC SIERRA II HH801R 14-Jan-19 MON 15-Feb-19 THU 31
4 MSC MSC REUNION HH802R 21-Jan-19 MON 22-Feb-19 THU 31
5 MSC MSC SIERRA II HH803R 28-Jan-19 MON 01-Mar-19 THU 31
HAIPHONG to GIOIA TAURO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 MSC MSC REUNION HH752R 07-Jan-19 MON 07-Feb-19 WED 30
3 MSC MSC SIERRA II HH801R 14-Jan-19 MON 14-Feb-19 WED 30
4 MSC MSC REUNION HH802R 21-Jan-19 MON 21-Feb-19 WED 30
5 MSC MSC SIERRA II HH803R 28-Jan-19 MON 28-Feb-19 WED 30
HAIPHONG to GOTHENBURG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 MSC MSC REUNION HH752R 07-Jan-19 MON 13-Feb-19 TUE 36
3 MSC MSC SIERRA II HH801R 14-Jan-19 MON 20-Feb-19 TUE 36
4 MSC MSC REUNION HH802R 21-Jan-19 MON 27-Feb-19 TUE 36
5 MSC MSC SIERRA II HH803R 28-Jan-19 MON 06-Mar-19 TUE 36
HAIPHONG to HAIFA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 MSC MSC REUNION HH752R 07-Jan-19 MON 04-Feb-19 SUN 27
2 MSC MSC REUNION HH752R 07-Jan-19 MON 01-Feb-19 THU 24
3 MSC MSC SIERRA II HH801R 14-Jan-19 MON 11-Feb-19 SUN 27
3 MSC MSC SIERRA II HH801R 14-Jan-19 MON 08-Feb-19 THU 24
4 MSC MSC REUNION HH802R 21-Jan-19 MON 18-Feb-19 SUN 27
4 MSC MSC REUNION HH802R 21-Jan-19 MON 15-Feb-19 THU 24
5 MSC MSC SIERRA II HH803R 28-Jan-19 MON 25-Feb-19 SUN 27
5 MSC MSC SIERRA II HH803R 28-Jan-19 MON 22-Feb-19 THU 24
HAIPHONG to HAMBURG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
1 YANG MING IBN AL ABBAR 139S 03-Jan-19 THU 08-Feb-19 THU 35
2 YANG MING YM HORIZON 130N 06-Jan-19 SUN 16-Feb-19 FRI 40
2 YANG MING YM INCEPTION 110S 07-Jan-19 MON 13-Feb-19 TUE 36
2 MSC MSC REUNION HH752R 07-Jan-19 MON 11-Feb-19 SUN 34
2 YANG MING YM HORIZON 247S 10-Jan-19 THU 15-Feb-19 THU 35
3 YANG MING YM INTELLIGENT 209N 13-Jan-19 SUN 23-Feb-19 FRI 40
3 YANG MING SANTA LOUKIA 015S 14-Jan-19 MON 20-Feb-19 TUE 36
3 MSC MSC SIERRA II HH801R 14-Jan-19 MON 18-Feb-19 SUN 34
3 YANG MING YM INTELLIGENT 131S 17-Jan-19 THU 22-Feb-19 THU 35
4 YANG MING YM INSTRUCTION 139N 20-Jan-19 SUN 02-Mar-19 FRI 40
4 YANG MING YM INCEPTION 111S 21-Jan-19 MON 27-Feb-19 TUE 36
4 MSC MSC REUNION HH802R 21-Jan-19 MON 25-Feb-19 SUN 34
4 YANG MING YM INSTRUCTION 210S 24-Jan-19 THU 01-Mar-19 THU 35
5 YANG MING IBN AL ABBAR 276N 27-Jan-19 SUN 09-Mar-19 FRI 40
5 YANG MING SANTA LOUKIA 016S 28-Jan-19 MON 06-Mar-19 TUE 36
5 MSC MSC SIERRA II HH803R 28-Jan-19 MON 04-Mar-19 SUN 34
HAIPHONG to ISTANBUL
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 MSC MSC REUNION HH752R 07-Jan-19 MON 05-Feb-19 MON 28
3 MSC MSC SIERRA II HH801R 14-Jan-19 MON 12-Feb-19 MON 28
4 MSC MSC REUNION HH802R 21-Jan-19 MON 19-Feb-19 MON 28
5 MSC MSC SIERRA II HH803R 28-Jan-19 MON 26-Feb-19 MON 28
HAIPHONG to ISTANBUL AMBARLI
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
1 ZIM FRISIA ALSTER V.87N 05-Jan-19 SAT 02-Feb-19 FRI 27
2 ZIM FRISIA ALSTER V.88N 12-Jan-19 SAT 09-Feb-19 FRI 27
3 ZIM FRISIA ALSTER V.89N 19-Jan-19 SAT 16-Feb-19 FRI 27
4 ZIM FRISIA ALSTER V.90N 26-Jan-19 SAT 23-Feb-19 FRI 27
HAIPHONG to KING ABDULLAH
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 MSC MSC REUNION HH752R 07-Jan-19 MON 29-Jan-19 MON 21
3 MSC MSC SIERRA II HH801R 14-Jan-19 MON 05-Feb-19 MON 21
4 MSC MSC REUNION HH802R 21-Jan-19 MON 12-Feb-19 MON 21
5 MSC MSC SIERRA II HH803R 28-Jan-19 MON 19-Feb-19 MON 21
1 2 3 4 6
Cần tuyển 03 nhân viên kinh doanh làm việc tại Hồ Chí Minh
HAIPHONG to ASHDOD - HAIFA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
1 ZIM FRISIA ALSTER V.87N 03-Jan-19 THU 30-Jan-19 TUE 26
2 ZIM FRISIA ALSTER V.88N 10-Jan-19 THU 06-Feb-19 TUE 26
3 ZIM FRISIA ALSTER V.89N 17-Jan-19 THU 13-Feb-19 TUE 26
4 ZIM FRISIA ALSTER V.90N 24-Jan-19 THU 20-Feb-19 TUE 26
HAIPHONG to BARCELONA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 MSC MSC REUNION HH752R 07-Jan-19 MON 03-Feb-19 SAT 26
3 MSC MSC SIERRA II HH801R 14-Jan-19 MON 10-Feb-19 SAT 26
4 MSC MSC REUNION HH802R 21-Jan-19 MON 17-Feb-19 SAT 26
5 MSC MSC SIERRA II HH803R 28-Jan-19 MON 24-Feb-19 SAT 26
HAIPHONG to BEIRUT
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 MSC MSC REUNION HH752R 07-Jan-19 MON 01-Feb-19 THU 24
3 MSC MSC SIERRA II HH801R 14-Jan-19 MON 08-Feb-19 THU 24
4 MSC MSC REUNION HH802R 21-Jan-19 MON 15-Feb-19 THU 24
5 MSC MSC SIERRA II HH803R 28-Jan-19 MON 22-Feb-19 THU 24
HAIPHONG to BREMERHAVEN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 MSC MSC REUNION HH752R 07-Jan-19 MON 07-Feb-19 WED 30
2 MSC MSC REUNION HH752R 07-Jan-19 MON 06-Feb-19 TUE 29
3 MSC MSC SIERRA II HH801R 14-Jan-19 MON 14-Feb-19 WED 30
3 MSC MSC SIERRA II HH801R 14-Jan-19 MON 13-Feb-19 TUE 29
4 MSC MSC REUNION HH802R 21-Jan-19 MON 21-Feb-19 WED 30
4 MSC MSC REUNION HH802R 21-Jan-19 MON 20-Feb-19 TUE 29
5 MSC MSC SIERRA II HH803R 28-Jan-19 MON 28-Feb-19 WED 30
5 MSC MSC SIERRA II HH803R 28-Jan-19 MON 27-Feb-19 TUE 29
HAIPHONG to FELIXSTOWE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 MSC MSC REUNION HH752R 07-Jan-19 MON 08-Feb-19 THU 31
3 MSC MSC SIERRA II HH801R 14-Jan-19 MON 15-Feb-19 THU 31
4 MSC MSC REUNION HH802R 21-Jan-19 MON 22-Feb-19 THU 31
5 MSC MSC SIERRA II HH803R 28-Jan-19 MON 01-Mar-19 THU 31
HAIPHONG to FOS SUR MER
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 MSC MSC REUNION HH752R 07-Jan-19 MON 10-Feb-19 SAT 33
3 MSC MSC SIERRA II HH801R 14-Jan-19 MON 17-Feb-19 SAT 33
4 MSC MSC REUNION HH802R 21-Jan-19 MON 24-Feb-19 SAT 33
5 MSC MSC SIERRA II HH803R 28-Jan-19 MON 03-Mar-19 SAT 33
HAIPHONG to GDANSK
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 MSC MSC REUNION HH752R 07-Jan-19 MON 09-Feb-19 FRI 32
3 MSC MSC SIERRA II HH801R 14-Jan-19 MON 16-Feb-19 FRI 32
4 MSC MSC REUNION HH802R 21-Jan-19 MON 23-Feb-19 FRI 32
5 MSC MSC SIERRA II HH803R 28-Jan-19 MON 02-Mar-19 FRI 32
HAIPHONG to GENOA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 MSC MSC REUNION HH752R 07-Jan-19 MON 08-Feb-19 THU 31
3 MSC MSC SIERRA II HH801R 14-Jan-19 MON 15-Feb-19 THU 31
4 MSC MSC REUNION HH802R 21-Jan-19 MON 22-Feb-19 THU 31
5 MSC MSC SIERRA II HH803R 28-Jan-19 MON 01-Mar-19 THU 31
HAIPHONG to GIOIA TAURO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 MSC MSC REUNION HH752R 07-Jan-19 MON 07-Feb-19 WED 30
3 MSC MSC SIERRA II HH801R 14-Jan-19 MON 14-Feb-19 WED 30
4 MSC MSC REUNION HH802R 21-Jan-19 MON 21-Feb-19 WED 30
5 MSC MSC SIERRA II HH803R 28-Jan-19 MON 28-Feb-19 WED 30
HAIPHONG to GOTHENBURG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 MSC MSC REUNION HH752R 07-Jan-19 MON 13-Feb-19 TUE 36
3 MSC MSC SIERRA II HH801R 14-Jan-19 MON 20-Feb-19 TUE 36
4 MSC MSC REUNION HH802R 21-Jan-19 MON 27-Feb-19 TUE 36
5 MSC MSC SIERRA II HH803R 28-Jan-19 MON 06-Mar-19 TUE 36
HAIPHONG to HAIFA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 MSC MSC REUNION HH752R 07-Jan-19 MON 04-Feb-19 SUN 27
2 MSC MSC REUNION HH752R 07-Jan-19 MON 01-Feb-19 THU 24
3 MSC MSC SIERRA II HH801R 14-Jan-19 MON 11-Feb-19 SUN 27
3 MSC MSC SIERRA II HH801R 14-Jan-19 MON 08-Feb-19 THU 24
4 MSC MSC REUNION HH802R 21-Jan-19 MON 18-Feb-19 SUN 27
4 MSC MSC REUNION HH802R 21-Jan-19 MON 15-Feb-19 THU 24
5 MSC MSC SIERRA II HH803R 28-Jan-19 MON 25-Feb-19 SUN 27
5 MSC MSC SIERRA II HH803R 28-Jan-19 MON 22-Feb-19 THU 24
HAIPHONG to HAMBURG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
1 YANG MING IBN AL ABBAR 139S 03-Jan-19 THU 08-Feb-19 THU 35
2 YANG MING YM HORIZON 130N 06-Jan-19 SUN 16-Feb-19 FRI 40
2 YANG MING YM INCEPTION 110S 07-Jan-19 MON 13-Feb-19 TUE 36
2 MSC MSC REUNION HH752R 07-Jan-19 MON 11-Feb-19 SUN 34
2 YANG MING YM HORIZON 247S 10-Jan-19 THU 15-Feb-19 THU 35
3 YANG MING YM INTELLIGENT 209N 13-Jan-19 SUN 23-Feb-19 FRI 40
3 YANG MING SANTA LOUKIA 015S 14-Jan-19 MON 20-Feb-19 TUE 36
3 MSC MSC SIERRA II HH801R 14-Jan-19 MON 18-Feb-19 SUN 34
3 YANG MING YM INTELLIGENT 131S 17-Jan-19 THU 22-Feb-19 THU 35
4 YANG MING YM INSTRUCTION 139N 20-Jan-19 SUN 02-Mar-19 FRI 40
4 YANG MING YM INCEPTION 111S 21-Jan-19 MON 27-Feb-19 TUE 36
4 MSC MSC REUNION HH802R 21-Jan-19 MON 25-Feb-19 SUN 34
4 YANG MING YM INSTRUCTION 210S 24-Jan-19 THU 01-Mar-19 THU 35
5 YANG MING IBN AL ABBAR 276N 27-Jan-19 SUN 09-Mar-19 FRI 40
5 YANG MING SANTA LOUKIA 016S 28-Jan-19 MON 06-Mar-19 TUE 36
5 MSC MSC SIERRA II HH803R 28-Jan-19 MON 04-Mar-19 SUN 34
HAIPHONG to ISTANBUL
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 MSC MSC REUNION HH752R 07-Jan-19 MON 05-Feb-19 MON 28
3 MSC MSC SIERRA II HH801R 14-Jan-19 MON 12-Feb-19 MON 28
4 MSC MSC REUNION HH802R 21-Jan-19 MON 19-Feb-19 MON 28
5 MSC MSC SIERRA II HH803R 28-Jan-19 MON 26-Feb-19 MON 28
HAIPHONG to ISTANBUL AMBARLI
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
1 ZIM FRISIA ALSTER V.87N 05-Jan-19 SAT 02-Feb-19 FRI 27
2 ZIM FRISIA ALSTER V.88N 12-Jan-19 SAT 09-Feb-19 FRI 27
3 ZIM FRISIA ALSTER V.89N 19-Jan-19 SAT 16-Feb-19 FRI 27
4 ZIM FRISIA ALSTER V.90N 26-Jan-19 SAT 23-Feb-19 FRI 27
HAIPHONG to KING ABDULLAH
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 MSC MSC REUNION HH752R 07-Jan-19 MON 29-Jan-19 MON 21
3 MSC MSC SIERRA II HH801R 14-Jan-19 MON 05-Feb-19 MON 21
4 MSC MSC REUNION HH802R 21-Jan-19 MON 12-Feb-19 MON 21
5 MSC MSC SIERRA II HH803R 28-Jan-19 MON 19-Feb-19 MON 21
1 2 3 4 6