Nhân viên hành chính nhân sự tại Hải Phòng (Mã: JD-HR-02)
HAIPHONG to CHENNAI
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
12 COSCO SUNNY IRIS 1825N 22-Mar-19 FRI 05-Apr-19 FRI 14
12 WHL STARSHIP AQUILA 1816N 22-Mar-19 FRI 11-Apr-19 SAT 20
12 COSCO KOTA WANGSA 0018N 23-Mar-19 SAT 05-Apr-19 MON 13
12 RCL STARSHIP AQUILA 1815 23-Mar-19 SAT 10-Apr-19 SAT 18
13 WHL SINOKOR HONGKONG 0180E 24-Mar-19 SUN 18-Apr-19 SAT 25
13 WHL TRIUMPH 1818N 25-Mar-19 MON 04-Apr-19 SAT 10
13 EMC KING CRIMSON V.020N 25-Mar-19 MON 10-Apr-19 SAT 16
13 RCL SUNNY IRIS 1825 25-Mar-19 MON 17-Apr-19 SAT 23
13 COSCO SKY HOPE 1817N 29-Mar-19 FRI 12-Apr-19 SAT 14
13 WHL DONGJIN AUBE 0050E 29-Mar-19 FRI 18-Apr-19 SAT 20
13 COSCO STARSHIP AQUILA 1816N 30-Mar-19 SAT 12-Apr-19 SAT 13
13 RCL SUNNY CANNA V.1818N 30-Mar-19 SAT 17-Apr-19 SAT 18
14 WHL SINOKOR HONGKONG 0181E 31-Mar-19 SUN 25-Apr-19 SAT 25
14 WHL TRIUMPH 1819N 01-Apr-19 MON 11-Apr-19 SAT 10
14 EMC SUNNY IRIS 1825 01-Apr-19 MON 17-Apr-19 SAT 16
14 RCL TRIDENT 1819 01-Apr-19 MON 24-Apr-19 SAT 23
14 COSCO SUNNY IRIS 1824N 05-Apr-19 FRI 19-Apr-19 FRI 14
14 WHL DONGJIN AUBE 0051E 05-Apr-19 FRI 25-Apr-19 SAT 20
14 COSCO KOTA WANGSA 0017N 06-Apr-19 SAT 19-Apr-19 SAT 13
14 RCL KING CRIMSON V.020N 06-Apr-19 SAT 24-Apr-19 SAT 18
15 WHL KHARIS HERITAGE 1726N 07-Apr-19 SUN 02-May-19 SAT 25
15 EMC TRIDENT 1819 08-Apr-19 MON 24-Apr-19 SAT 16
15 RCL SUNNY CALLA 1817 08-Apr-19 MON 01-May-19 SAT 23
HAIPHONG to KOLKATA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
12 WHL SKY HOPE 1815N 21-Mar-19 THU 12-Apr-19 THU 22
12 COSCO SKY HOPE 1817N 22-Mar-19 FRI 09-Apr-19 FRI 18
12 WHL STARSHIP AQUILA 1814N 22-Mar-19 FRI 14-Apr-19 THU 23
12 COSCO STARSHIP AQUILA 1816N 23-Mar-19 SAT 09-Apr-19 FRI 17
13 WHL SUNNY IRIS 1824N 24-Mar-19 SUN 12-Apr-19 THU 19
13 ZIM KOTA WANGSA V.018N 24-Mar-19 SUN 16-Apr-19 SAT 23
13 WHL KOTA WANGSA 0017N 25-Mar-19 MON 11-Apr-19 THU 17
13 EMC SUNNY CALLA 1817 25-Mar-19 MON 17-Apr-19 SAT 23
13 WHL SKY HOPE 1816N 28-Mar-19 THU 19-Apr-19 WED 22
13 COSCO SUNNY IRIS 1824N 29-Mar-19 FRI 16-Apr-19 SUN 18
13 WHL STARSHIP AQUILA 1815N 29-Mar-19 FRI 21-Apr-19 WED 23
13 COSCO KOTA WANGSA 0017N 30-Mar-19 SAT 16-Apr-19 SUN 17
14 WHL KOTA WANGSA 0018N 31-Mar-19 SUN 19-Apr-19 WED 19
14 ZIM HONGKONG VOYAGER 84 31-Mar-19 SUN 23-Apr-19 SAT 23
14 WHL SKY HOPE 1817N 01-Apr-19 MON 18-Apr-19 WED 17
14 EMC KOTA WANGSA V.018N 01-Apr-19 MON 24-Apr-19 SAT 23
14 WHL STARSHIP AQUILA 1816N 04-Apr-19 THU 26-Apr-19 WED 22
14 COSCO SKY HOPE 1816N 05-Apr-19 FRI 23-Apr-19 SUN 18
14 WHL SKY HOPE 1815N 05-Apr-19 FRI 28-Apr-19 WED 23
14 COSCO STARSHIP AQUILA 1815N 06-Apr-19 SAT 23-Apr-19 MON 17
15 WHL STARSHIP AQUILA 1814N 07-Apr-19 SUN 26-Apr-19 WED 19
15 ZIM FRISIA NUERNBERG V.082N 07-Apr-19 SUN 30-Apr-19 SAT 23
15 EMC HONGKONG VOYAGER 84 08-Apr-19 MON 01-May-19 SAT 23
HAIPHONG to MUDRA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
12 COSCO SKY HOPE 1817N 22-Mar-19 FRI 19-Apr-19 SAT 28
12 COSCO STARSHIP AQUILA 1816N 23-Mar-19 SAT 19-Apr-19 SAT 27
13 COSCO SUNNY IRIS 1824N 25-Mar-19 MON 17-Apr-19 FRI 23
13 COSCO KOTA WANGSA 0017N 29-Mar-19 FRI 26-Apr-19 FRI 28
13 COSCO SKY HOPE 1816N 30-Mar-19 SAT 26-Apr-19 FRI 27
14 COSCO STARSHIP AQUILA 1815N 01-Apr-19 MON 24-Apr-19 FRI 23
14 COSCO SUNNY IRIS 1825N 05-Apr-19 FRI 03-May-19 FRI 28
14 COSCO KOTA WANGSA 0018N 06-Apr-19 SAT 03-May-19 FRI 27
HAIPHONG to MUNDRA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
12 YANGMING SUNNY IRIS 1824 21-Mar-19 THU 12-Apr-19 SAT 22
12 WHL SUNNY IRIS 1824N 22-Mar-19 FRI 18-Apr-19 WED 27
12 RCL TRIDENT 1818 23-Mar-19 SAT 07-Apr-19 SAT 15
13 ZIM SKY HOPE 1817 24-Mar-19 SUN 19-Apr-19 SAT 26
13 WHL KOTA WANGSA 0017N 25-Mar-19 MON 11-Apr-19 WED 17
13 YANGMING SKY HOPE 1817 25-Mar-19 MON 14-Apr-19 SAT 20
13 EMC STARSHIP AQUILA 1815 27-Mar-19 WED 18-Apr-19 SAT 22
13 YANGMING TRIDENT 1818 28-Mar-19 THU 19-Apr-19 SAT 22
13 WHL SKY HOPE 1816N 29-Mar-19 FRI 25-Apr-19 WED 27
13 RCL TRIUMPH V.1818N 30-Mar-19 SAT 14-Apr-19 SAT 15
14 ZIM TRIUMPH V.1819N 31-Mar-19 SUN 26-Apr-19 SAT 26
14 WHL STARSHIP AQUILA 1815N 01-Apr-19 MON 18-Apr-19 FRI 17
14 YANGMING TRIUMPH V.1819N 01-Apr-19 MON 21-Apr-19 SAT 20
14 EMC SUNNY CANNA V.1818N 02-Apr-19 TUE 25-Apr-19 SAT 23
14 YANGMING TRIUMPH V.1818N 04-Apr-19 THU 26-Apr-19 SAT 22
14 WHL SUNNY IRIS 1825N 05-Apr-19 FRI 02-May-19 FRI 27
14 RCL SUNNY CAMELLIA 1819 06-Apr-19 SAT 21-Apr-19 SAT 15
15 ZIM SUNNY CAMELLIA 1820 07-Apr-19 SUN 03-May-19 SAT 26
15 WHL SKY HOPE 1817N 08-Apr-19 MON 25-Apr-19 FRI 17
15 YANGMING SUNNY CAMELLIA 1820 08-Apr-19 MON 28-Apr-19 SAT 20
15 YANGMING SUNNY CAMELLIA 1819 11-Apr-19 THU 03-May-19 SAT 22
HAIPHONG to NHAVA SHEVA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
12 EMC E.R. SWEDEN V.1802E 21-Mar-19 THU 10-Apr-19 SAT 20
12 YANGMING STARSHIP AQUILA V.1816N 21-Mar-19 THU 07-Apr-19 SAT 17
12 COSCO SUNNY IRIS 1824N 22-Mar-19 FRI 10-Apr-19 WED 19
12 WHL SUNNY IRIS 1824N 22-Mar-19 FRI 10-Apr-19 THU 19
12 COSCO KOTA WANGSA 0017N 23-Mar-19 SAT 10-Apr-19 WED 18
12 ZIM SUNNY IRIS 1825 23-Mar-19 SAT 21-Apr-19 SAT 29
13 WHL KOTA WANGSA 0017N 24-Mar-19 SUN 17-Apr-19 WED 24
13 EMC KING CRIMSON V.019N 24-Mar-19 SUN 14-Apr-19 SAT 21
13 RCL SUNNY CAMELLIA 1820 24-Mar-19 SUN 11-Apr-19 SAT 18
13 ZIM STARSHIP AQUILA 1815 24-Mar-19 SUN 15-Apr-19 SAT 22
13 WHL SKY HOPE 1816N 25-Mar-19 MON 12-Apr-19 THU 18
13 EMC CAPE FLINT V.005N 25-Mar-19 MON 10-Apr-19 SAT 16
13 EMC CONTI STOCKHOLM V.2E 25-Mar-19 MON 14-Apr-19 SAT 20
13 YANGMING KOTA WANGSA V.018N 25-Mar-19 MON 10-Apr-19 SAT 16
13 EMC CAPE FLINT V.006N 27-Mar-19 WED 14-Apr-19 SAT 18
13 EMC E.R.AMSTERDAM V.E1803 28-Mar-19 THU 17-Apr-19 SAT 20
13 YANGMING STARSHIP AQUILA V.1814N 28-Mar-19 THU 14-Apr-19 SAT 17
13 COSCO SKY HOPE 1816N 29-Mar-19 FRI 17-Apr-19 WED 19
13 WHL STARSHIP AQUILA 1815N 29-Mar-19 FRI 17-Apr-19 THU 19
13 COSCO STARSHIP AQUILA 1815N 30-Mar-19 SAT 17-Apr-19 WED 18
13 EMC TRIUMPH V.1818N 30-Mar-19 SAT 21-Apr-19 SAT 22
13 ZIM TRIDENT 1819 30-Mar-19 SAT 28-Apr-19 SAT 29
14 WHL SUNNY IRIS 1825N 31-Mar-19 SUN 24-Apr-19 THU 24
14 EMC SUNNY IRIS 1824 31-Mar-19 SUN 21-Apr-19 SAT 21
14 RCL STARSHIP AQUILA V.1816N 31-Mar-19 SUN 18-Apr-19 SAT 18
14 ZIM SUNNY CANNA V.1818N 31-Mar-19 SUN 22-Apr-19 SAT 22
14 WHL KOTA WANGSA 0018N 01-Apr-19 MON 19-Apr-19 SUN 18
14 EMC WAN HAI 203 V.467N 01-Apr-19 MON 17-Apr-19 SAT 16
14 EMC IAN H V.3E 01-Apr-19 MON 21-Apr-19 SAT 20
14 YANGMING HONGKONG VOYAGER 84 01-Apr-19 MON 17-Apr-19 SAT 16
14 EMC HAMBURG BAY V.25E 03-Apr-19 WED 21-Apr-19 SAT 18
14 EMC STARSHIP AQUILA V.1814N 04-Apr-19 THU 24-Apr-19 SAT 20
14 YANGMING SUNNY CANNA 1817 04-Apr-19 THU 21-Apr-19 SAT 17
14 COSCO SUNNY IRIS 1825N 05-Apr-19 FRI 24-Apr-19 WED 19
14 WHL SKY HOPE 1817N 05-Apr-19 FRI 24-Apr-19 SUN 19
14 COSCO KOTA WANGSA 0018N 06-Apr-19 SAT 24-Apr-19 WED 18
14 EMC SUNNY CAMELLIA 1819 06-Apr-19 SAT 28-Apr-19 SAT 22
14 ZIM SUNNY CALLA 1817 06-Apr-19 SAT 05-May-19 SAT 29
15 WHL STARSHIP AQUILA 1816N 07-Apr-19 SUN 01-May-19 SUN 24
15 EMC TRIDENT 1818 07-Apr-19 SUN 28-Apr-19 SAT 21
15 RCL STARSHIP AQUILA V.1814N 07-Apr-19 SUN 25-Apr-19 SAT 18
15 ZIM KING CRIMSON V.020N 07-Apr-19 SUN 29-Apr-19 SAT 22
15 EMC WAN HAI 213 V.334N 08-Apr-19 MON 24-Apr-19 SAT 16
15 EMC SUNNY CANNA 1817 08-Apr-19 MON 28-Apr-19 SAT 20
15 YANGMING FRISIA NUERNBERG V.082N 08-Apr-19 MON 24-Apr-19 SAT 16
15 YANGMING KING CRIMSON V.019N 11-Apr-19 THU 28-Apr-19 SAT 17
HAIPHONG to PIPAVAV
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
12 COSCO SKY HOPE 1816N 22-Mar-19 FRI 13-Apr-19 WED 22
12 COSCO STARSHIP AQUILA 1815N 23-Mar-19 SAT 13-Apr-19 SAT 21
13 RCL SUNNY CANNA 1817 24-Mar-19 SUN 15-Apr-19 SAT 22
13 COSCO SUNNY IRIS 1825N 29-Mar-19 FRI 20-Apr-19 FRI 22
13 COSCO KOTA WANGSA 0018N 30-Mar-19 SAT 20-Apr-19 WED 21
14 RCL KING CRIMSON V.019N 31-Mar-19 SUN 22-Apr-19 SAT 22
14 COSCO SKY HOPE 1817N 05-Apr-19 FRI 27-Apr-19 SAT 22
14 COSCO STARSHIP AQUILA 1816N 06-Apr-19 SAT 27-Apr-19 SAT 21
15 RCL SUNNY IRIS 1824 07-Apr-19 SUN 29-Apr-19 SAT 22
HAIPHONG to VISAKHAPATNAM
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
13 ZIM STARSHIP AQUILA V.1816N 24-Mar-19 SUN 15-Apr-19 SAT 22
13 EMC FRISIA NUERNBERG V.082N 25-Mar-19 MON 17-Apr-19 SAT 23
14 ZIM STARSHIP AQUILA V.1814N 31-Mar-19 SUN 22-Apr-19 SAT 22
14 EMC SKY HOPE 1817 01-Apr-19 MON 24-Apr-19 SAT 23
15 ZIM SUNNY CANNA 1817 07-Apr-19 SUN 29-Apr-19 SAT 22
15 EMC TRIUMPH V.1819N 08-Apr-19 MON 01-May-19 SAT 23
HAIPHONG to VIZAG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
12 WHL HONGKONG VOYAGER 0083N 22-Mar-19 FRI 13-Apr-19 SAT 22
13 WHL TRIUMPH 1818N 24-Mar-19 SUN 03-Apr-19 SAT 10
13 WHL KHARIS HERITAGE 1727N 25-Mar-19 MON 06-Apr-19 SAT 12
13 WHL DONGJIN AUBE 0049E 29-Mar-19 FRI 20-Apr-19 SAT 22
14 WHL SINOKOR HONGKONG 0180E 31-Mar-19 SUN 10-Apr-19 SAT 10
14 WHL DONGJIN AUBE 0050E 01-Apr-19 MON 13-Apr-19 SAT 12
14 WHL SINOKOR HONGKONG 0181E 05-Apr-19 FRI 27-Apr-19 SAT 22
15 WHL DONGJIN AUBE 0051E 07-Apr-19 SUN 17-Apr-19 SAT 10
HAIPHONG to AARHUS
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
13 MSC MSC REUNION HH752R 25-Mar-19 MON 02-May-19 THU 38
14 MSC MSC SIERRA II HH801R 01-Apr-19 MON 09-May-19 THU 38
15 MSC MSC REUNION HH802R 08-Apr-19 MON 16-May-19 THU 38
16 MSC MSC SIERRA II HH803R 15-Apr-19 MON 23-May-19 THU 38
HAIPHONG to ALGECIRAS
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
13 MSC MSC REUNION HH752R 25-Mar-19 MON 23-Apr-19 TUE 29
14 MSC MSC SIERRA II HH801R 01-Apr-19 MON 30-Apr-19 TUE 29
15 MSC MSC REUNION HH802R 08-Apr-19 MON 07-May-19 TUE 29
16 MSC MSC SIERRA II HH803R 15-Apr-19 MON 14-May-19 TUE 29
HAIPHONG to ANTWERP
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
12 YANG MING IBN AL ABBAR 139S 21-Mar-19 THU 26-Apr-19 FRI 36
13 YANG MING YM HORIZON 130N 24-Mar-19 SUN 07-May-19 TUE 44
13 YANG MING YM INCEPTION 110S 25-Mar-19 MON 03-May-19 FRI 39
13 MSC MSC REUNION HH752R 25-Mar-19 MON 28-Apr-19 SUN 34
13 MSC MSC REUNION HH752R 25-Mar-19 MON 01-May-19 WED 37
13 MSC MSC REUNION HH752R 25-Mar-19 MON 05-May-19 SUN 41
13 YANG MING YM HORIZON 247S 28-Mar-19 THU 03-May-19 FRI 36
14 YANG MING YM INTELLIGENT 209N 31-Mar-19 SUN 14-May-19 TUE 44
14 YANG MING SANTA LOUKIA 015S 01-Apr-19 MON 10-May-19 FRI 39
14 MSC MSC SIERRA II HH801R 01-Apr-19 MON 05-May-19 SUN 34
14 MSC MSC SIERRA II HH801R 01-Apr-19 MON 08-May-19 WED 37
14 MSC MSC SIERRA II HH801R 01-Apr-19 MON 12-May-19 SUN 41
14 YANG MING YM INTELLIGENT 131S 04-Apr-19 THU 10-May-19 FRI 36
15 YANG MING YM INSTRUCTION 139N 07-Apr-19 SUN 21-May-19 TUE 44
15 YANG MING YM INCEPTION 111S 08-Apr-19 MON 17-May-19 FRI 39
15 MSC MSC REUNION HH802R 08-Apr-19 MON 12-May-19 SUN 34
15 MSC MSC REUNION HH802R 08-Apr-19 MON 15-May-19 WED 37
15 MSC MSC REUNION HH802R 08-Apr-19 MON 19-May-19 SUN 41
15 YANG MING YM INSTRUCTION 210S 11-Apr-19 THU 17-May-19 FRI 36
16 YANG MING IBN AL ABBAR 276N 14-Apr-19 SUN 28-May-19 TUE 44
16 YANG MING SANTA LOUKIA 016S 15-Apr-19 MON 24-May-19 FRI 39
16 MSC MSC SIERRA II HH803R 15-Apr-19 MON 19-May-19 SUN 34
16 MSC MSC SIERRA II HH803R 15-Apr-19 MON 22-May-19 WED 37
16 MSC MSC SIERRA II HH803R 15-Apr-19 MON 26-May-19 SUN 41
HAIPHONG to ASHDOD - HAIFA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
12 ZIM FRISIA ALSTER V.87N 21-Mar-19 THU 16-Apr-19 TUE 26
13 ZIM FRISIA ALSTER V.88N 28-Mar-19 THU 23-Apr-19 TUE 26
14 ZIM FRISIA ALSTER V.89N 04-Apr-19 THU 30-Apr-19 TUE 26
15 ZIM FRISIA ALSTER V.90N 11-Apr-19 THU 07-May-19 TUE 26
HAIPHONG to BARCELONA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
13 MSC MSC REUNION HH752R 25-Mar-19 MON 20-Apr-19 SAT 26
14 MSC MSC SIERRA II HH801R 01-Apr-19 MON 27-Apr-19 SAT 26
15 MSC MSC REUNION HH802R 08-Apr-19 MON 04-May-19 SAT 26
16 MSC MSC SIERRA II HH803R 15-Apr-19 MON 11-May-19 SAT 26
HAIPHONG to BEIRUT
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
13 MSC MSC REUNION HH752R 25-Mar-19 MON 18-Apr-19 THU 24
14 MSC MSC SIERRA II HH801R 01-Apr-19 MON 25-Apr-19 THU 24
15 MSC MSC REUNION HH802R 08-Apr-19 MON 02-May-19 THU 24
16 MSC MSC SIERRA II HH803R 15-Apr-19 MON 09-May-19 THU 24
to
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
1 2 3 4 5 6
Miễn giảm giá dịch vụ lưu container, lưu bãi cho doanh nghiệp nhập khẩu
HAIPHONG to CHENNAI
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
12 COSCO SUNNY IRIS 1825N 22-Mar-19 FRI 05-Apr-19 FRI 14
12 WHL STARSHIP AQUILA 1816N 22-Mar-19 FRI 11-Apr-19 SAT 20
12 COSCO KOTA WANGSA 0018N 23-Mar-19 SAT 05-Apr-19 MON 13
12 RCL STARSHIP AQUILA 1815 23-Mar-19 SAT 10-Apr-19 SAT 18
13 WHL SINOKOR HONGKONG 0180E 24-Mar-19 SUN 18-Apr-19 SAT 25
13 WHL TRIUMPH 1818N 25-Mar-19 MON 04-Apr-19 SAT 10
13 EMC KING CRIMSON V.020N 25-Mar-19 MON 10-Apr-19 SAT 16
13 RCL SUNNY IRIS 1825 25-Mar-19 MON 17-Apr-19 SAT 23
13 COSCO SKY HOPE 1817N 29-Mar-19 FRI 12-Apr-19 SAT 14
13 WHL DONGJIN AUBE 0050E 29-Mar-19 FRI 18-Apr-19 SAT 20
13 COSCO STARSHIP AQUILA 1816N 30-Mar-19 SAT 12-Apr-19 SAT 13
13 RCL SUNNY CANNA V.1818N 30-Mar-19 SAT 17-Apr-19 SAT 18
14 WHL SINOKOR HONGKONG 0181E 31-Mar-19 SUN 25-Apr-19 SAT 25
14 WHL TRIUMPH 1819N 01-Apr-19 MON 11-Apr-19 SAT 10
14 EMC SUNNY IRIS 1825 01-Apr-19 MON 17-Apr-19 SAT 16
14 RCL TRIDENT 1819 01-Apr-19 MON 24-Apr-19 SAT 23
14 COSCO SUNNY IRIS 1824N 05-Apr-19 FRI 19-Apr-19 FRI 14
14 WHL DONGJIN AUBE 0051E 05-Apr-19 FRI 25-Apr-19 SAT 20
14 COSCO KOTA WANGSA 0017N 06-Apr-19 SAT 19-Apr-19 SAT 13
14 RCL KING CRIMSON V.020N 06-Apr-19 SAT 24-Apr-19 SAT 18
15 WHL KHARIS HERITAGE 1726N 07-Apr-19 SUN 02-May-19 SAT 25
15 EMC TRIDENT 1819 08-Apr-19 MON 24-Apr-19 SAT 16
15 RCL SUNNY CALLA 1817 08-Apr-19 MON 01-May-19 SAT 23
HAIPHONG to KOLKATA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
12 WHL SKY HOPE 1815N 21-Mar-19 THU 12-Apr-19 THU 22
12 COSCO SKY HOPE 1817N 22-Mar-19 FRI 09-Apr-19 FRI 18
12 WHL STARSHIP AQUILA 1814N 22-Mar-19 FRI 14-Apr-19 THU 23
12 COSCO STARSHIP AQUILA 1816N 23-Mar-19 SAT 09-Apr-19 FRI 17
13 WHL SUNNY IRIS 1824N 24-Mar-19 SUN 12-Apr-19 THU 19
13 ZIM KOTA WANGSA V.018N 24-Mar-19 SUN 16-Apr-19 SAT 23
13 WHL KOTA WANGSA 0017N 25-Mar-19 MON 11-Apr-19 THU 17
13 EMC SUNNY CALLA 1817 25-Mar-19 MON 17-Apr-19 SAT 23
13 WHL SKY HOPE 1816N 28-Mar-19 THU 19-Apr-19 WED 22
13 COSCO SUNNY IRIS 1824N 29-Mar-19 FRI 16-Apr-19 SUN 18
13 WHL STARSHIP AQUILA 1815N 29-Mar-19 FRI 21-Apr-19 WED 23
13 COSCO KOTA WANGSA 0017N 30-Mar-19 SAT 16-Apr-19 SUN 17
14 WHL KOTA WANGSA 0018N 31-Mar-19 SUN 19-Apr-19 WED 19
14 ZIM HONGKONG VOYAGER 84 31-Mar-19 SUN 23-Apr-19 SAT 23
14 WHL SKY HOPE 1817N 01-Apr-19 MON 18-Apr-19 WED 17
14 EMC KOTA WANGSA V.018N 01-Apr-19 MON 24-Apr-19 SAT 23
14 WHL STARSHIP AQUILA 1816N 04-Apr-19 THU 26-Apr-19 WED 22
14 COSCO SKY HOPE 1816N 05-Apr-19 FRI 23-Apr-19 SUN 18
14 WHL SKY HOPE 1815N 05-Apr-19 FRI 28-Apr-19 WED 23
14 COSCO STARSHIP AQUILA 1815N 06-Apr-19 SAT 23-Apr-19 MON 17
15 WHL STARSHIP AQUILA 1814N 07-Apr-19 SUN 26-Apr-19 WED 19
15 ZIM FRISIA NUERNBERG V.082N 07-Apr-19 SUN 30-Apr-19 SAT 23
15 EMC HONGKONG VOYAGER 84 08-Apr-19 MON 01-May-19 SAT 23
HAIPHONG to MUDRA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
12 COSCO SKY HOPE 1817N 22-Mar-19 FRI 19-Apr-19 SAT 28
12 COSCO STARSHIP AQUILA 1816N 23-Mar-19 SAT 19-Apr-19 SAT 27
13 COSCO SUNNY IRIS 1824N 25-Mar-19 MON 17-Apr-19 FRI 23
13 COSCO KOTA WANGSA 0017N 29-Mar-19 FRI 26-Apr-19 FRI 28
13 COSCO SKY HOPE 1816N 30-Mar-19 SAT 26-Apr-19 FRI 27
14 COSCO STARSHIP AQUILA 1815N 01-Apr-19 MON 24-Apr-19 FRI 23
14 COSCO SUNNY IRIS 1825N 05-Apr-19 FRI 03-May-19 FRI 28
14 COSCO KOTA WANGSA 0018N 06-Apr-19 SAT 03-May-19 FRI 27
HAIPHONG to MUNDRA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
12 YANGMING SUNNY IRIS 1824 21-Mar-19 THU 12-Apr-19 SAT 22
12 WHL SUNNY IRIS 1824N 22-Mar-19 FRI 18-Apr-19 WED 27
12 RCL TRIDENT 1818 23-Mar-19 SAT 07-Apr-19 SAT 15
13 ZIM SKY HOPE 1817 24-Mar-19 SUN 19-Apr-19 SAT 26
13 WHL KOTA WANGSA 0017N 25-Mar-19 MON 11-Apr-19 WED 17
13 YANGMING SKY HOPE 1817 25-Mar-19 MON 14-Apr-19 SAT 20
13 EMC STARSHIP AQUILA 1815 27-Mar-19 WED 18-Apr-19 SAT 22
13 YANGMING TRIDENT 1818 28-Mar-19 THU 19-Apr-19 SAT 22
13 WHL SKY HOPE 1816N 29-Mar-19 FRI 25-Apr-19 WED 27
13 RCL TRIUMPH V.1818N 30-Mar-19 SAT 14-Apr-19 SAT 15
14 ZIM TRIUMPH V.1819N 31-Mar-19 SUN 26-Apr-19 SAT 26
14 WHL STARSHIP AQUILA 1815N 01-Apr-19 MON 18-Apr-19 FRI 17
14 YANGMING TRIUMPH V.1819N 01-Apr-19 MON 21-Apr-19 SAT 20
14 EMC SUNNY CANNA V.1818N 02-Apr-19 TUE 25-Apr-19 SAT 23
14 YANGMING TRIUMPH V.1818N 04-Apr-19 THU 26-Apr-19 SAT 22
14 WHL SUNNY IRIS 1825N 05-Apr-19 FRI 02-May-19 FRI 27
14 RCL SUNNY CAMELLIA 1819 06-Apr-19 SAT 21-Apr-19 SAT 15
15 ZIM SUNNY CAMELLIA 1820 07-Apr-19 SUN 03-May-19 SAT 26
15 WHL SKY HOPE 1817N 08-Apr-19 MON 25-Apr-19 FRI 17
15 YANGMING SUNNY CAMELLIA 1820 08-Apr-19 MON 28-Apr-19 SAT 20
15 YANGMING SUNNY CAMELLIA 1819 11-Apr-19 THU 03-May-19 SAT 22
HAIPHONG to NHAVA SHEVA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
12 EMC E.R. SWEDEN V.1802E 21-Mar-19 THU 10-Apr-19 SAT 20
12 YANGMING STARSHIP AQUILA V.1816N 21-Mar-19 THU 07-Apr-19 SAT 17
12 COSCO SUNNY IRIS 1824N 22-Mar-19 FRI 10-Apr-19 WED 19
12 WHL SUNNY IRIS 1824N 22-Mar-19 FRI 10-Apr-19 THU 19
12 COSCO KOTA WANGSA 0017N 23-Mar-19 SAT 10-Apr-19 WED 18
12 ZIM SUNNY IRIS 1825 23-Mar-19 SAT 21-Apr-19 SAT 29
13 WHL KOTA WANGSA 0017N 24-Mar-19 SUN 17-Apr-19 WED 24
13 EMC KING CRIMSON V.019N 24-Mar-19 SUN 14-Apr-19 SAT 21
13 RCL SUNNY CAMELLIA 1820 24-Mar-19 SUN 11-Apr-19 SAT 18
13 ZIM STARSHIP AQUILA 1815 24-Mar-19 SUN 15-Apr-19 SAT 22
13 WHL SKY HOPE 1816N 25-Mar-19 MON 12-Apr-19 THU 18
13 EMC CAPE FLINT V.005N 25-Mar-19 MON 10-Apr-19 SAT 16
13 EMC CONTI STOCKHOLM V.2E 25-Mar-19 MON 14-Apr-19 SAT 20
13 YANGMING KOTA WANGSA V.018N 25-Mar-19 MON 10-Apr-19 SAT 16
13 EMC CAPE FLINT V.006N 27-Mar-19 WED 14-Apr-19 SAT 18
13 EMC E.R.AMSTERDAM V.E1803 28-Mar-19 THU 17-Apr-19 SAT 20
13 YANGMING STARSHIP AQUILA V.1814N 28-Mar-19 THU 14-Apr-19 SAT 17
13 COSCO SKY HOPE 1816N 29-Mar-19 FRI 17-Apr-19 WED 19
13 WHL STARSHIP AQUILA 1815N 29-Mar-19 FRI 17-Apr-19 THU 19
13 COSCO STARSHIP AQUILA 1815N 30-Mar-19 SAT 17-Apr-19 WED 18
13 EMC TRIUMPH V.1818N 30-Mar-19 SAT 21-Apr-19 SAT 22
13 ZIM TRIDENT 1819 30-Mar-19 SAT 28-Apr-19 SAT 29
14 WHL SUNNY IRIS 1825N 31-Mar-19 SUN 24-Apr-19 THU 24
14 EMC SUNNY IRIS 1824 31-Mar-19 SUN 21-Apr-19 SAT 21
14 RCL STARSHIP AQUILA V.1816N 31-Mar-19 SUN 18-Apr-19 SAT 18
14 ZIM SUNNY CANNA V.1818N 31-Mar-19 SUN 22-Apr-19 SAT 22
14 WHL KOTA WANGSA 0018N 01-Apr-19 MON 19-Apr-19 SUN 18
14 EMC WAN HAI 203 V.467N 01-Apr-19 MON 17-Apr-19 SAT 16
14 EMC IAN H V.3E 01-Apr-19 MON 21-Apr-19 SAT 20
14 YANGMING HONGKONG VOYAGER 84 01-Apr-19 MON 17-Apr-19 SAT 16
14 EMC HAMBURG BAY V.25E 03-Apr-19 WED 21-Apr-19 SAT 18
14 EMC STARSHIP AQUILA V.1814N 04-Apr-19 THU 24-Apr-19 SAT 20
14 YANGMING SUNNY CANNA 1817 04-Apr-19 THU 21-Apr-19 SAT 17
14 COSCO SUNNY IRIS 1825N 05-Apr-19 FRI 24-Apr-19 WED 19
14 WHL SKY HOPE 1817N 05-Apr-19 FRI 24-Apr-19 SUN 19
14 COSCO KOTA WANGSA 0018N 06-Apr-19 SAT 24-Apr-19 WED 18
14 EMC SUNNY CAMELLIA 1819 06-Apr-19 SAT 28-Apr-19 SAT 22
14 ZIM SUNNY CALLA 1817 06-Apr-19 SAT 05-May-19 SAT 29
15 WHL STARSHIP AQUILA 1816N 07-Apr-19 SUN 01-May-19 SUN 24
15 EMC TRIDENT 1818 07-Apr-19 SUN 28-Apr-19 SAT 21
15 RCL STARSHIP AQUILA V.1814N 07-Apr-19 SUN 25-Apr-19 SAT 18
15 ZIM KING CRIMSON V.020N 07-Apr-19 SUN 29-Apr-19 SAT 22
15 EMC WAN HAI 213 V.334N 08-Apr-19 MON 24-Apr-19 SAT 16
15 EMC SUNNY CANNA 1817 08-Apr-19 MON 28-Apr-19 SAT 20
15 YANGMING FRISIA NUERNBERG V.082N 08-Apr-19 MON 24-Apr-19 SAT 16
15 YANGMING KING CRIMSON V.019N 11-Apr-19 THU 28-Apr-19 SAT 17
HAIPHONG to PIPAVAV
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
12 COSCO SKY HOPE 1816N 22-Mar-19 FRI 13-Apr-19 WED 22
12 COSCO STARSHIP AQUILA 1815N 23-Mar-19 SAT 13-Apr-19 SAT 21
13 RCL SUNNY CANNA 1817 24-Mar-19 SUN 15-Apr-19 SAT 22
13 COSCO SUNNY IRIS 1825N 29-Mar-19 FRI 20-Apr-19 FRI 22
13 COSCO KOTA WANGSA 0018N 30-Mar-19 SAT 20-Apr-19 WED 21
14 RCL KING CRIMSON V.019N 31-Mar-19 SUN 22-Apr-19 SAT 22
14 COSCO SKY HOPE 1817N 05-Apr-19 FRI 27-Apr-19 SAT 22
14 COSCO STARSHIP AQUILA 1816N 06-Apr-19 SAT 27-Apr-19 SAT 21
15 RCL SUNNY IRIS 1824 07-Apr-19 SUN 29-Apr-19 SAT 22
HAIPHONG to VISAKHAPATNAM
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
13 ZIM STARSHIP AQUILA V.1816N 24-Mar-19 SUN 15-Apr-19 SAT 22
13 EMC FRISIA NUERNBERG V.082N 25-Mar-19 MON 17-Apr-19 SAT 23
14 ZIM STARSHIP AQUILA V.1814N 31-Mar-19 SUN 22-Apr-19 SAT 22
14 EMC SKY HOPE 1817 01-Apr-19 MON 24-Apr-19 SAT 23
15 ZIM SUNNY CANNA 1817 07-Apr-19 SUN 29-Apr-19 SAT 22
15 EMC TRIUMPH V.1819N 08-Apr-19 MON 01-May-19 SAT 23
HAIPHONG to VIZAG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
12 WHL HONGKONG VOYAGER 0083N 22-Mar-19 FRI 13-Apr-19 SAT 22
13 WHL TRIUMPH 1818N 24-Mar-19 SUN 03-Apr-19 SAT 10
13 WHL KHARIS HERITAGE 1727N 25-Mar-19 MON 06-Apr-19 SAT 12
13 WHL DONGJIN AUBE 0049E 29-Mar-19 FRI 20-Apr-19 SAT 22
14 WHL SINOKOR HONGKONG 0180E 31-Mar-19 SUN 10-Apr-19 SAT 10
14 WHL DONGJIN AUBE 0050E 01-Apr-19 MON 13-Apr-19 SAT 12
14 WHL SINOKOR HONGKONG 0181E 05-Apr-19 FRI 27-Apr-19 SAT 22
15 WHL DONGJIN AUBE 0051E 07-Apr-19 SUN 17-Apr-19 SAT 10
HAIPHONG to AARHUS
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
13 MSC MSC REUNION HH752R 25-Mar-19 MON 02-May-19 THU 38
14 MSC MSC SIERRA II HH801R 01-Apr-19 MON 09-May-19 THU 38
15 MSC MSC REUNION HH802R 08-Apr-19 MON 16-May-19 THU 38
16 MSC MSC SIERRA II HH803R 15-Apr-19 MON 23-May-19 THU 38
HAIPHONG to ALGECIRAS
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
13 MSC MSC REUNION HH752R 25-Mar-19 MON 23-Apr-19 TUE 29
14 MSC MSC SIERRA II HH801R 01-Apr-19 MON 30-Apr-19 TUE 29
15 MSC MSC REUNION HH802R 08-Apr-19 MON 07-May-19 TUE 29
16 MSC MSC SIERRA II HH803R 15-Apr-19 MON 14-May-19 TUE 29
HAIPHONG to ANTWERP
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
12 YANG MING IBN AL ABBAR 139S 21-Mar-19 THU 26-Apr-19 FRI 36
13 YANG MING YM HORIZON 130N 24-Mar-19 SUN 07-May-19 TUE 44
13 YANG MING YM INCEPTION 110S 25-Mar-19 MON 03-May-19 FRI 39
13 MSC MSC REUNION HH752R 25-Mar-19 MON 28-Apr-19 SUN 34
13 MSC MSC REUNION HH752R 25-Mar-19 MON 01-May-19 WED 37
13 MSC MSC REUNION HH752R 25-Mar-19 MON 05-May-19 SUN 41
13 YANG MING YM HORIZON 247S 28-Mar-19 THU 03-May-19 FRI 36
14 YANG MING YM INTELLIGENT 209N 31-Mar-19 SUN 14-May-19 TUE 44
14 YANG MING SANTA LOUKIA 015S 01-Apr-19 MON 10-May-19 FRI 39
14 MSC MSC SIERRA II HH801R 01-Apr-19 MON 05-May-19 SUN 34
14 MSC MSC SIERRA II HH801R 01-Apr-19 MON 08-May-19 WED 37
14 MSC MSC SIERRA II HH801R 01-Apr-19 MON 12-May-19 SUN 41
14 YANG MING YM INTELLIGENT 131S 04-Apr-19 THU 10-May-19 FRI 36
15 YANG MING YM INSTRUCTION 139N 07-Apr-19 SUN 21-May-19 TUE 44
15 YANG MING YM INCEPTION 111S 08-Apr-19 MON 17-May-19 FRI 39
15 MSC MSC REUNION HH802R 08-Apr-19 MON 12-May-19 SUN 34
15 MSC MSC REUNION HH802R 08-Apr-19 MON 15-May-19 WED 37
15 MSC MSC REUNION HH802R 08-Apr-19 MON 19-May-19 SUN 41
15 YANG MING YM INSTRUCTION 210S 11-Apr-19 THU 17-May-19 FRI 36
16 YANG MING IBN AL ABBAR 276N 14-Apr-19 SUN 28-May-19 TUE 44
16 YANG MING SANTA LOUKIA 016S 15-Apr-19 MON 24-May-19 FRI 39
16 MSC MSC SIERRA II HH803R 15-Apr-19 MON 19-May-19 SUN 34
16 MSC MSC SIERRA II HH803R 15-Apr-19 MON 22-May-19 WED 37
16 MSC MSC SIERRA II HH803R 15-Apr-19 MON 26-May-19 SUN 41
HAIPHONG to ASHDOD - HAIFA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
12 ZIM FRISIA ALSTER V.87N 21-Mar-19 THU 16-Apr-19 TUE 26
13 ZIM FRISIA ALSTER V.88N 28-Mar-19 THU 23-Apr-19 TUE 26
14 ZIM FRISIA ALSTER V.89N 04-Apr-19 THU 30-Apr-19 TUE 26
15 ZIM FRISIA ALSTER V.90N 11-Apr-19 THU 07-May-19 TUE 26
HAIPHONG to BARCELONA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
13 MSC MSC REUNION HH752R 25-Mar-19 MON 20-Apr-19 SAT 26
14 MSC MSC SIERRA II HH801R 01-Apr-19 MON 27-Apr-19 SAT 26
15 MSC MSC REUNION HH802R 08-Apr-19 MON 04-May-19 SAT 26
16 MSC MSC SIERRA II HH803R 15-Apr-19 MON 11-May-19 SAT 26
HAIPHONG to BEIRUT
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
13 MSC MSC REUNION HH752R 25-Mar-19 MON 18-Apr-19 THU 24
14 MSC MSC SIERRA II HH801R 01-Apr-19 MON 25-Apr-19 THU 24
15 MSC MSC REUNION HH802R 08-Apr-19 MON 02-May-19 THU 24
16 MSC MSC SIERRA II HH803R 15-Apr-19 MON 09-May-19 THU 24
to
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
1 2 3 4 5 6
Từ ngày 1/4/2019: Không dùng tiền mặt nộp thuế và lệ phí cho cơ quan Hải quan
HAIPHONG to CHENNAI
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
12 COSCO SUNNY IRIS 1825N 22-Mar-19 FRI 05-Apr-19 FRI 14
12 WHL STARSHIP AQUILA 1816N 22-Mar-19 FRI 11-Apr-19 SAT 20
12 COSCO KOTA WANGSA 0018N 23-Mar-19 SAT 05-Apr-19 MON 13
12 RCL STARSHIP AQUILA 1815 23-Mar-19 SAT 10-Apr-19 SAT 18
13 WHL SINOKOR HONGKONG 0180E 24-Mar-19 SUN 18-Apr-19 SAT 25
13 WHL TRIUMPH 1818N 25-Mar-19 MON 04-Apr-19 SAT 10
13 EMC KING CRIMSON V.020N 25-Mar-19 MON 10-Apr-19 SAT 16
13 RCL SUNNY IRIS 1825 25-Mar-19 MON 17-Apr-19 SAT 23
13 COSCO SKY HOPE 1817N 29-Mar-19 FRI 12-Apr-19 SAT 14
13 WHL DONGJIN AUBE 0050E 29-Mar-19 FRI 18-Apr-19 SAT 20
13 COSCO STARSHIP AQUILA 1816N 30-Mar-19 SAT 12-Apr-19 SAT 13
13 RCL SUNNY CANNA V.1818N 30-Mar-19 SAT 17-Apr-19 SAT 18
14 WHL SINOKOR HONGKONG 0181E 31-Mar-19 SUN 25-Apr-19 SAT 25
14 WHL TRIUMPH 1819N 01-Apr-19 MON 11-Apr-19 SAT 10
14 EMC SUNNY IRIS 1825 01-Apr-19 MON 17-Apr-19 SAT 16
14 RCL TRIDENT 1819 01-Apr-19 MON 24-Apr-19 SAT 23
14 COSCO SUNNY IRIS 1824N 05-Apr-19 FRI 19-Apr-19 FRI 14
14 WHL DONGJIN AUBE 0051E 05-Apr-19 FRI 25-Apr-19 SAT 20
14 COSCO KOTA WANGSA 0017N 06-Apr-19 SAT 19-Apr-19 SAT 13
14 RCL KING CRIMSON V.020N 06-Apr-19 SAT 24-Apr-19 SAT 18
15 WHL KHARIS HERITAGE 1726N 07-Apr-19 SUN 02-May-19 SAT 25
15 EMC TRIDENT 1819 08-Apr-19 MON 24-Apr-19 SAT 16
15 RCL SUNNY CALLA 1817 08-Apr-19 MON 01-May-19 SAT 23
HAIPHONG to KOLKATA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
12 WHL SKY HOPE 1815N 21-Mar-19 THU 12-Apr-19 THU 22
12 COSCO SKY HOPE 1817N 22-Mar-19 FRI 09-Apr-19 FRI 18
12 WHL STARSHIP AQUILA 1814N 22-Mar-19 FRI 14-Apr-19 THU 23
12 COSCO STARSHIP AQUILA 1816N 23-Mar-19 SAT 09-Apr-19 FRI 17
13 WHL SUNNY IRIS 1824N 24-Mar-19 SUN 12-Apr-19 THU 19
13 ZIM KOTA WANGSA V.018N 24-Mar-19 SUN 16-Apr-19 SAT 23
13 WHL KOTA WANGSA 0017N 25-Mar-19 MON 11-Apr-19 THU 17
13 EMC SUNNY CALLA 1817 25-Mar-19 MON 17-Apr-19 SAT 23
13 WHL SKY HOPE 1816N 28-Mar-19 THU 19-Apr-19 WED 22
13 COSCO SUNNY IRIS 1824N 29-Mar-19 FRI 16-Apr-19 SUN 18
13 WHL STARSHIP AQUILA 1815N 29-Mar-19 FRI 21-Apr-19 WED 23
13 COSCO KOTA WANGSA 0017N 30-Mar-19 SAT 16-Apr-19 SUN 17
14 WHL KOTA WANGSA 0018N 31-Mar-19 SUN 19-Apr-19 WED 19
14 ZIM HONGKONG VOYAGER 84 31-Mar-19 SUN 23-Apr-19 SAT 23
14 WHL SKY HOPE 1817N 01-Apr-19 MON 18-Apr-19 WED 17
14 EMC KOTA WANGSA V.018N 01-Apr-19 MON 24-Apr-19 SAT 23
14 WHL STARSHIP AQUILA 1816N 04-Apr-19 THU 26-Apr-19 WED 22
14 COSCO SKY HOPE 1816N 05-Apr-19 FRI 23-Apr-19 SUN 18
14 WHL SKY HOPE 1815N 05-Apr-19 FRI 28-Apr-19 WED 23
14 COSCO STARSHIP AQUILA 1815N 06-Apr-19 SAT 23-Apr-19 MON 17
15 WHL STARSHIP AQUILA 1814N 07-Apr-19 SUN 26-Apr-19 WED 19
15 ZIM FRISIA NUERNBERG V.082N 07-Apr-19 SUN 30-Apr-19 SAT 23
15 EMC HONGKONG VOYAGER 84 08-Apr-19 MON 01-May-19 SAT 23
HAIPHONG to MUDRA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
12 COSCO SKY HOPE 1817N 22-Mar-19 FRI 19-Apr-19 SAT 28
12 COSCO STARSHIP AQUILA 1816N 23-Mar-19 SAT 19-Apr-19 SAT 27
13 COSCO SUNNY IRIS 1824N 25-Mar-19 MON 17-Apr-19 FRI 23
13 COSCO KOTA WANGSA 0017N 29-Mar-19 FRI 26-Apr-19 FRI 28
13 COSCO SKY HOPE 1816N 30-Mar-19 SAT 26-Apr-19 FRI 27
14 COSCO STARSHIP AQUILA 1815N 01-Apr-19 MON 24-Apr-19 FRI 23
14 COSCO SUNNY IRIS 1825N 05-Apr-19 FRI 03-May-19 FRI 28
14 COSCO KOTA WANGSA 0018N 06-Apr-19 SAT 03-May-19 FRI 27
HAIPHONG to MUNDRA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
12 YANGMING SUNNY IRIS 1824 21-Mar-19 THU 12-Apr-19 SAT 22
12 WHL SUNNY IRIS 1824N 22-Mar-19 FRI 18-Apr-19 WED 27
12 RCL TRIDENT 1818 23-Mar-19 SAT 07-Apr-19 SAT 15
13 ZIM SKY HOPE 1817 24-Mar-19 SUN 19-Apr-19 SAT 26
13 WHL KOTA WANGSA 0017N 25-Mar-19 MON 11-Apr-19 WED 17
13 YANGMING SKY HOPE 1817 25-Mar-19 MON 14-Apr-19 SAT 20
13 EMC STARSHIP AQUILA 1815 27-Mar-19 WED 18-Apr-19 SAT 22
13 YANGMING TRIDENT 1818 28-Mar-19 THU 19-Apr-19 SAT 22
13 WHL SKY HOPE 1816N 29-Mar-19 FRI 25-Apr-19 WED 27
13 RCL TRIUMPH V.1818N 30-Mar-19 SAT 14-Apr-19 SAT 15
14 ZIM TRIUMPH V.1819N 31-Mar-19 SUN 26-Apr-19 SAT 26
14 WHL STARSHIP AQUILA 1815N 01-Apr-19 MON 18-Apr-19 FRI 17
14 YANGMING TRIUMPH V.1819N 01-Apr-19 MON 21-Apr-19 SAT 20
14 EMC SUNNY CANNA V.1818N 02-Apr-19 TUE 25-Apr-19 SAT 23
14 YANGMING TRIUMPH V.1818N 04-Apr-19 THU 26-Apr-19 SAT 22
14 WHL SUNNY IRIS 1825N 05-Apr-19 FRI 02-May-19 FRI 27
14 RCL SUNNY CAMELLIA 1819 06-Apr-19 SAT 21-Apr-19 SAT 15
15 ZIM SUNNY CAMELLIA 1820 07-Apr-19 SUN 03-May-19 SAT 26
15 WHL SKY HOPE 1817N 08-Apr-19 MON 25-Apr-19 FRI 17
15 YANGMING SUNNY CAMELLIA 1820 08-Apr-19 MON 28-Apr-19 SAT 20
15 YANGMING SUNNY CAMELLIA 1819 11-Apr-19 THU 03-May-19 SAT 22
HAIPHONG to NHAVA SHEVA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
12 EMC E.R. SWEDEN V.1802E 21-Mar-19 THU 10-Apr-19 SAT 20
12 YANGMING STARSHIP AQUILA V.1816N 21-Mar-19 THU 07-Apr-19 SAT 17
12 COSCO SUNNY IRIS 1824N 22-Mar-19 FRI 10-Apr-19 WED 19
12 WHL SUNNY IRIS 1824N 22-Mar-19 FRI 10-Apr-19 THU 19
12 COSCO KOTA WANGSA 0017N 23-Mar-19 SAT 10-Apr-19 WED 18
12 ZIM SUNNY IRIS 1825 23-Mar-19 SAT 21-Apr-19 SAT 29
13 WHL KOTA WANGSA 0017N 24-Mar-19 SUN 17-Apr-19 WED 24
13 EMC KING CRIMSON V.019N 24-Mar-19 SUN 14-Apr-19 SAT 21
13 RCL SUNNY CAMELLIA 1820 24-Mar-19 SUN 11-Apr-19 SAT 18
13 ZIM STARSHIP AQUILA 1815 24-Mar-19 SUN 15-Apr-19 SAT 22
13 WHL SKY HOPE 1816N 25-Mar-19 MON 12-Apr-19 THU 18
13 EMC CAPE FLINT V.005N 25-Mar-19 MON 10-Apr-19 SAT 16
13 EMC CONTI STOCKHOLM V.2E 25-Mar-19 MON 14-Apr-19 SAT 20
13 YANGMING KOTA WANGSA V.018N 25-Mar-19 MON 10-Apr-19 SAT 16
13 EMC CAPE FLINT V.006N 27-Mar-19 WED 14-Apr-19 SAT 18
13 EMC E.R.AMSTERDAM V.E1803 28-Mar-19 THU 17-Apr-19 SAT 20
13 YANGMING STARSHIP AQUILA V.1814N 28-Mar-19 THU 14-Apr-19 SAT 17
13 COSCO SKY HOPE 1816N 29-Mar-19 FRI 17-Apr-19 WED 19
13 WHL STARSHIP AQUILA 1815N 29-Mar-19 FRI 17-Apr-19 THU 19
13 COSCO STARSHIP AQUILA 1815N 30-Mar-19 SAT 17-Apr-19 WED 18
13 EMC TRIUMPH V.1818N 30-Mar-19 SAT 21-Apr-19 SAT 22
13 ZIM TRIDENT 1819 30-Mar-19 SAT 28-Apr-19 SAT 29
14 WHL SUNNY IRIS 1825N 31-Mar-19 SUN 24-Apr-19 THU 24
14 EMC SUNNY IRIS 1824 31-Mar-19 SUN 21-Apr-19 SAT 21
14 RCL STARSHIP AQUILA V.1816N 31-Mar-19 SUN 18-Apr-19 SAT 18
14 ZIM SUNNY CANNA V.1818N 31-Mar-19 SUN 22-Apr-19 SAT 22
14 WHL KOTA WANGSA 0018N 01-Apr-19 MON 19-Apr-19 SUN 18
14 EMC WAN HAI 203 V.467N 01-Apr-19 MON 17-Apr-19 SAT 16
14 EMC IAN H V.3E 01-Apr-19 MON 21-Apr-19 SAT 20
14 YANGMING HONGKONG VOYAGER 84 01-Apr-19 MON 17-Apr-19 SAT 16
14 EMC HAMBURG BAY V.25E 03-Apr-19 WED 21-Apr-19 SAT 18
14 EMC STARSHIP AQUILA V.1814N 04-Apr-19 THU 24-Apr-19 SAT 20
14 YANGMING SUNNY CANNA 1817 04-Apr-19 THU 21-Apr-19 SAT 17
14 COSCO SUNNY IRIS 1825N 05-Apr-19 FRI 24-Apr-19 WED 19
14 WHL SKY HOPE 1817N 05-Apr-19 FRI 24-Apr-19 SUN 19
14 COSCO KOTA WANGSA 0018N 06-Apr-19 SAT 24-Apr-19 WED 18
14 EMC SUNNY CAMELLIA 1819 06-Apr-19 SAT 28-Apr-19 SAT 22
14 ZIM SUNNY CALLA 1817 06-Apr-19 SAT 05-May-19 SAT 29
15 WHL STARSHIP AQUILA 1816N 07-Apr-19 SUN 01-May-19 SUN 24
15 EMC TRIDENT 1818 07-Apr-19 SUN 28-Apr-19 SAT 21
15 RCL STARSHIP AQUILA V.1814N 07-Apr-19 SUN 25-Apr-19 SAT 18
15 ZIM KING CRIMSON V.020N 07-Apr-19 SUN 29-Apr-19 SAT 22
15 EMC WAN HAI 213 V.334N 08-Apr-19 MON 24-Apr-19 SAT 16
15 EMC SUNNY CANNA 1817 08-Apr-19 MON 28-Apr-19 SAT 20
15 YANGMING FRISIA NUERNBERG V.082N 08-Apr-19 MON 24-Apr-19 SAT 16
15 YANGMING KING CRIMSON V.019N 11-Apr-19 THU 28-Apr-19 SAT 17
HAIPHONG to PIPAVAV
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
12 COSCO SKY HOPE 1816N 22-Mar-19 FRI 13-Apr-19 WED 22
12 COSCO STARSHIP AQUILA 1815N 23-Mar-19 SAT 13-Apr-19 SAT 21
13 RCL SUNNY CANNA 1817 24-Mar-19 SUN 15-Apr-19 SAT 22
13 COSCO SUNNY IRIS 1825N 29-Mar-19 FRI 20-Apr-19 FRI 22
13 COSCO KOTA WANGSA 0018N 30-Mar-19 SAT 20-Apr-19 WED 21
14 RCL KING CRIMSON V.019N 31-Mar-19 SUN 22-Apr-19 SAT 22
14 COSCO SKY HOPE 1817N 05-Apr-19 FRI 27-Apr-19 SAT 22
14 COSCO STARSHIP AQUILA 1816N 06-Apr-19 SAT 27-Apr-19 SAT 21
15 RCL SUNNY IRIS 1824 07-Apr-19 SUN 29-Apr-19 SAT 22
HAIPHONG to VISAKHAPATNAM
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
13 ZIM STARSHIP AQUILA V.1816N 24-Mar-19 SUN 15-Apr-19 SAT 22
13 EMC FRISIA NUERNBERG V.082N 25-Mar-19 MON 17-Apr-19 SAT 23
14 ZIM STARSHIP AQUILA V.1814N 31-Mar-19 SUN 22-Apr-19 SAT 22
14 EMC SKY HOPE 1817 01-Apr-19 MON 24-Apr-19 SAT 23
15 ZIM SUNNY CANNA 1817 07-Apr-19 SUN 29-Apr-19 SAT 22
15 EMC TRIUMPH V.1819N 08-Apr-19 MON 01-May-19 SAT 23
HAIPHONG to VIZAG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
12 WHL HONGKONG VOYAGER 0083N 22-Mar-19 FRI 13-Apr-19 SAT 22
13 WHL TRIUMPH 1818N 24-Mar-19 SUN 03-Apr-19 SAT 10
13 WHL KHARIS HERITAGE 1727N 25-Mar-19 MON 06-Apr-19 SAT 12
13 WHL DONGJIN AUBE 0049E 29-Mar-19 FRI 20-Apr-19 SAT 22
14 WHL SINOKOR HONGKONG 0180E 31-Mar-19 SUN 10-Apr-19 SAT 10
14 WHL DONGJIN AUBE 0050E 01-Apr-19 MON 13-Apr-19 SAT 12
14 WHL SINOKOR HONGKONG 0181E 05-Apr-19 FRI 27-Apr-19 SAT 22
15 WHL DONGJIN AUBE 0051E 07-Apr-19 SUN 17-Apr-19 SAT 10
HAIPHONG to AARHUS
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
13 MSC MSC REUNION HH752R 25-Mar-19 MON 02-May-19 THU 38
14 MSC MSC SIERRA II HH801R 01-Apr-19 MON 09-May-19 THU 38
15 MSC MSC REUNION HH802R 08-Apr-19 MON 16-May-19 THU 38
16 MSC MSC SIERRA II HH803R 15-Apr-19 MON 23-May-19 THU 38
HAIPHONG to ALGECIRAS
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
13 MSC MSC REUNION HH752R 25-Mar-19 MON 23-Apr-19 TUE 29
14 MSC MSC SIERRA II HH801R 01-Apr-19 MON 30-Apr-19 TUE 29
15 MSC MSC REUNION HH802R 08-Apr-19 MON 07-May-19 TUE 29
16 MSC MSC SIERRA II HH803R 15-Apr-19 MON 14-May-19 TUE 29
HAIPHONG to ANTWERP
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
12 YANG MING IBN AL ABBAR 139S 21-Mar-19 THU 26-Apr-19 FRI 36
13 YANG MING YM HORIZON 130N 24-Mar-19 SUN 07-May-19 TUE 44
13 YANG MING YM INCEPTION 110S 25-Mar-19 MON 03-May-19 FRI 39
13 MSC MSC REUNION HH752R 25-Mar-19 MON 28-Apr-19 SUN 34
13 MSC MSC REUNION HH752R 25-Mar-19 MON 01-May-19 WED 37
13 MSC MSC REUNION HH752R 25-Mar-19 MON 05-May-19 SUN 41
13 YANG MING YM HORIZON 247S 28-Mar-19 THU 03-May-19 FRI 36
14 YANG MING YM INTELLIGENT 209N 31-Mar-19 SUN 14-May-19 TUE 44
14 YANG MING SANTA LOUKIA 015S 01-Apr-19 MON 10-May-19 FRI 39
14 MSC MSC SIERRA II HH801R 01-Apr-19 MON 05-May-19 SUN 34
14 MSC MSC SIERRA II HH801R 01-Apr-19 MON 08-May-19 WED 37
14 MSC MSC SIERRA II HH801R 01-Apr-19 MON 12-May-19 SUN 41
14 YANG MING YM INTELLIGENT 131S 04-Apr-19 THU 10-May-19 FRI 36
15 YANG MING YM INSTRUCTION 139N 07-Apr-19 SUN 21-May-19 TUE 44
15 YANG MING YM INCEPTION 111S 08-Apr-19 MON 17-May-19 FRI 39
15 MSC MSC REUNION HH802R 08-Apr-19 MON 12-May-19 SUN 34
15 MSC MSC REUNION HH802R 08-Apr-19 MON 15-May-19 WED 37
15 MSC MSC REUNION HH802R 08-Apr-19 MON 19-May-19 SUN 41
15 YANG MING YM INSTRUCTION 210S 11-Apr-19 THU 17-May-19 FRI 36
16 YANG MING IBN AL ABBAR 276N 14-Apr-19 SUN 28-May-19 TUE 44
16 YANG MING SANTA LOUKIA 016S 15-Apr-19 MON 24-May-19 FRI 39
16 MSC MSC SIERRA II HH803R 15-Apr-19 MON 19-May-19 SUN 34
16 MSC MSC SIERRA II HH803R 15-Apr-19 MON 22-May-19 WED 37
16 MSC MSC SIERRA II HH803R 15-Apr-19 MON 26-May-19 SUN 41
HAIPHONG to ASHDOD - HAIFA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
12 ZIM FRISIA ALSTER V.87N 21-Mar-19 THU 16-Apr-19 TUE 26
13 ZIM FRISIA ALSTER V.88N 28-Mar-19 THU 23-Apr-19 TUE 26
14 ZIM FRISIA ALSTER V.89N 04-Apr-19 THU 30-Apr-19 TUE 26
15 ZIM FRISIA ALSTER V.90N 11-Apr-19 THU 07-May-19 TUE 26
HAIPHONG to BARCELONA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
13 MSC MSC REUNION HH752R 25-Mar-19 MON 20-Apr-19 SAT 26
14 MSC MSC SIERRA II HH801R 01-Apr-19 MON 27-Apr-19 SAT 26
15 MSC MSC REUNION HH802R 08-Apr-19 MON 04-May-19 SAT 26
16 MSC MSC SIERRA II HH803R 15-Apr-19 MON 11-May-19 SAT 26
HAIPHONG to BEIRUT
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
13 MSC MSC REUNION HH752R 25-Mar-19 MON 18-Apr-19 THU 24
14 MSC MSC SIERRA II HH801R 01-Apr-19 MON 25-Apr-19 THU 24
15 MSC MSC REUNION HH802R 08-Apr-19 MON 02-May-19 THU 24
16 MSC MSC SIERRA II HH803R 15-Apr-19 MON 09-May-19 THU 24
to
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
1 2 3 4 5 6
Nhân viên chứng từ làm việc tại Hồ Chí Minh
HAIPHONG to CHENNAI
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
12 COSCO SUNNY IRIS 1825N 22-Mar-19 FRI 05-Apr-19 FRI 14
12 WHL STARSHIP AQUILA 1816N 22-Mar-19 FRI 11-Apr-19 SAT 20
12 COSCO KOTA WANGSA 0018N 23-Mar-19 SAT 05-Apr-19 MON 13
12 RCL STARSHIP AQUILA 1815 23-Mar-19 SAT 10-Apr-19 SAT 18
13 WHL SINOKOR HONGKONG 0180E 24-Mar-19 SUN 18-Apr-19 SAT 25
13 WHL TRIUMPH 1818N 25-Mar-19 MON 04-Apr-19 SAT 10
13 EMC KING CRIMSON V.020N 25-Mar-19 MON 10-Apr-19 SAT 16
13 RCL SUNNY IRIS 1825 25-Mar-19 MON 17-Apr-19 SAT 23
13 COSCO SKY HOPE 1817N 29-Mar-19 FRI 12-Apr-19 SAT 14
13 WHL DONGJIN AUBE 0050E 29-Mar-19 FRI 18-Apr-19 SAT 20
13 COSCO STARSHIP AQUILA 1816N 30-Mar-19 SAT 12-Apr-19 SAT 13
13 RCL SUNNY CANNA V.1818N 30-Mar-19 SAT 17-Apr-19 SAT 18
14 WHL SINOKOR HONGKONG 0181E 31-Mar-19 SUN 25-Apr-19 SAT 25
14 WHL TRIUMPH 1819N 01-Apr-19 MON 11-Apr-19 SAT 10
14 EMC SUNNY IRIS 1825 01-Apr-19 MON 17-Apr-19 SAT 16
14 RCL TRIDENT 1819 01-Apr-19 MON 24-Apr-19 SAT 23
14 COSCO SUNNY IRIS 1824N 05-Apr-19 FRI 19-Apr-19 FRI 14
14 WHL DONGJIN AUBE 0051E 05-Apr-19 FRI 25-Apr-19 SAT 20
14 COSCO KOTA WANGSA 0017N 06-Apr-19 SAT 19-Apr-19 SAT 13
14 RCL KING CRIMSON V.020N 06-Apr-19 SAT 24-Apr-19 SAT 18
15 WHL KHARIS HERITAGE 1726N 07-Apr-19 SUN 02-May-19 SAT 25
15 EMC TRIDENT 1819 08-Apr-19 MON 24-Apr-19 SAT 16
15 RCL SUNNY CALLA 1817 08-Apr-19 MON 01-May-19 SAT 23
HAIPHONG to KOLKATA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
12 WHL SKY HOPE 1815N 21-Mar-19 THU 12-Apr-19 THU 22
12 COSCO SKY HOPE 1817N 22-Mar-19 FRI 09-Apr-19 FRI 18
12 WHL STARSHIP AQUILA 1814N 22-Mar-19 FRI 14-Apr-19 THU 23
12 COSCO STARSHIP AQUILA 1816N 23-Mar-19 SAT 09-Apr-19 FRI 17
13 WHL SUNNY IRIS 1824N 24-Mar-19 SUN 12-Apr-19 THU 19
13 ZIM KOTA WANGSA V.018N 24-Mar-19 SUN 16-Apr-19 SAT 23
13 WHL KOTA WANGSA 0017N 25-Mar-19 MON 11-Apr-19 THU 17
13 EMC SUNNY CALLA 1817 25-Mar-19 MON 17-Apr-19 SAT 23
13 WHL SKY HOPE 1816N 28-Mar-19 THU 19-Apr-19 WED 22
13 COSCO SUNNY IRIS 1824N 29-Mar-19 FRI 16-Apr-19 SUN 18
13 WHL STARSHIP AQUILA 1815N 29-Mar-19 FRI 21-Apr-19 WED 23
13 COSCO KOTA WANGSA 0017N 30-Mar-19 SAT 16-Apr-19 SUN 17
14 WHL KOTA WANGSA 0018N 31-Mar-19 SUN 19-Apr-19 WED 19
14 ZIM HONGKONG VOYAGER 84 31-Mar-19 SUN 23-Apr-19 SAT 23
14 WHL SKY HOPE 1817N 01-Apr-19 MON 18-Apr-19 WED 17
14 EMC KOTA WANGSA V.018N 01-Apr-19 MON 24-Apr-19 SAT 23
14 WHL STARSHIP AQUILA 1816N 04-Apr-19 THU 26-Apr-19 WED 22
14 COSCO SKY HOPE 1816N 05-Apr-19 FRI 23-Apr-19 SUN 18
14 WHL SKY HOPE 1815N 05-Apr-19 FRI 28-Apr-19 WED 23
14 COSCO STARSHIP AQUILA 1815N 06-Apr-19 SAT 23-Apr-19 MON 17
15 WHL STARSHIP AQUILA 1814N 07-Apr-19 SUN 26-Apr-19 WED 19
15 ZIM FRISIA NUERNBERG V.082N 07-Apr-19 SUN 30-Apr-19 SAT 23
15 EMC HONGKONG VOYAGER 84 08-Apr-19 MON 01-May-19 SAT 23
HAIPHONG to MUDRA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
12 COSCO SKY HOPE 1817N 22-Mar-19 FRI 19-Apr-19 SAT 28
12 COSCO STARSHIP AQUILA 1816N 23-Mar-19 SAT 19-Apr-19 SAT 27
13 COSCO SUNNY IRIS 1824N 25-Mar-19 MON 17-Apr-19 FRI 23
13 COSCO KOTA WANGSA 0017N 29-Mar-19 FRI 26-Apr-19 FRI 28
13 COSCO SKY HOPE 1816N 30-Mar-19 SAT 26-Apr-19 FRI 27
14 COSCO STARSHIP AQUILA 1815N 01-Apr-19 MON 24-Apr-19 FRI 23
14 COSCO SUNNY IRIS 1825N 05-Apr-19 FRI 03-May-19 FRI 28
14 COSCO KOTA WANGSA 0018N 06-Apr-19 SAT 03-May-19 FRI 27
HAIPHONG to MUNDRA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
12 YANGMING SUNNY IRIS 1824 21-Mar-19 THU 12-Apr-19 SAT 22
12 WHL SUNNY IRIS 1824N 22-Mar-19 FRI 18-Apr-19 WED 27
12 RCL TRIDENT 1818 23-Mar-19 SAT 07-Apr-19 SAT 15
13 ZIM SKY HOPE 1817 24-Mar-19 SUN 19-Apr-19 SAT 26
13 WHL KOTA WANGSA 0017N 25-Mar-19 MON 11-Apr-19 WED 17
13 YANGMING SKY HOPE 1817 25-Mar-19 MON 14-Apr-19 SAT 20
13 EMC STARSHIP AQUILA 1815 27-Mar-19 WED 18-Apr-19 SAT 22
13 YANGMING TRIDENT 1818 28-Mar-19 THU 19-Apr-19 SAT 22
13 WHL SKY HOPE 1816N 29-Mar-19 FRI 25-Apr-19 WED 27
13 RCL TRIUMPH V.1818N 30-Mar-19 SAT 14-Apr-19 SAT 15
14 ZIM TRIUMPH V.1819N 31-Mar-19 SUN 26-Apr-19 SAT 26
14 WHL STARSHIP AQUILA 1815N 01-Apr-19 MON 18-Apr-19 FRI 17
14 YANGMING TRIUMPH V.1819N 01-Apr-19 MON 21-Apr-19 SAT 20
14 EMC SUNNY CANNA V.1818N 02-Apr-19 TUE 25-Apr-19 SAT 23
14 YANGMING TRIUMPH V.1818N 04-Apr-19 THU 26-Apr-19 SAT 22
14 WHL SUNNY IRIS 1825N 05-Apr-19 FRI 02-May-19 FRI 27
14 RCL SUNNY CAMELLIA 1819 06-Apr-19 SAT 21-Apr-19 SAT 15
15 ZIM SUNNY CAMELLIA 1820 07-Apr-19 SUN 03-May-19 SAT 26
15 WHL SKY HOPE 1817N 08-Apr-19 MON 25-Apr-19 FRI 17
15 YANGMING SUNNY CAMELLIA 1820 08-Apr-19 MON 28-Apr-19 SAT 20
15 YANGMING SUNNY CAMELLIA 1819 11-Apr-19 THU 03-May-19 SAT 22
HAIPHONG to NHAVA SHEVA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
12 EMC E.R. SWEDEN V.1802E 21-Mar-19 THU 10-Apr-19 SAT 20
12 YANGMING STARSHIP AQUILA V.1816N 21-Mar-19 THU 07-Apr-19 SAT 17
12 COSCO SUNNY IRIS 1824N 22-Mar-19 FRI 10-Apr-19 WED 19
12 WHL SUNNY IRIS 1824N 22-Mar-19 FRI 10-Apr-19 THU 19
12 COSCO KOTA WANGSA 0017N 23-Mar-19 SAT 10-Apr-19 WED 18
12 ZIM SUNNY IRIS 1825 23-Mar-19 SAT 21-Apr-19 SAT 29
13 WHL KOTA WANGSA 0017N 24-Mar-19 SUN 17-Apr-19 WED 24
13 EMC KING CRIMSON V.019N 24-Mar-19 SUN 14-Apr-19 SAT 21
13 RCL SUNNY CAMELLIA 1820 24-Mar-19 SUN 11-Apr-19 SAT 18
13 ZIM STARSHIP AQUILA 1815 24-Mar-19 SUN 15-Apr-19 SAT 22
13 WHL SKY HOPE 1816N 25-Mar-19 MON 12-Apr-19 THU 18
13 EMC CAPE FLINT V.005N 25-Mar-19 MON 10-Apr-19 SAT 16
13 EMC CONTI STOCKHOLM V.2E 25-Mar-19 MON 14-Apr-19 SAT 20
13 YANGMING KOTA WANGSA V.018N 25-Mar-19 MON 10-Apr-19 SAT 16
13 EMC CAPE FLINT V.006N 27-Mar-19 WED 14-Apr-19 SAT 18
13 EMC E.R.AMSTERDAM V.E1803 28-Mar-19 THU 17-Apr-19 SAT 20
13 YANGMING STARSHIP AQUILA V.1814N 28-Mar-19 THU 14-Apr-19 SAT 17
13 COSCO SKY HOPE 1816N 29-Mar-19 FRI 17-Apr-19 WED 19
13 WHL STARSHIP AQUILA 1815N 29-Mar-19 FRI 17-Apr-19 THU 19
13 COSCO STARSHIP AQUILA 1815N 30-Mar-19 SAT 17-Apr-19 WED 18
13 EMC TRIUMPH V.1818N 30-Mar-19 SAT 21-Apr-19 SAT 22
13 ZIM TRIDENT 1819 30-Mar-19 SAT 28-Apr-19 SAT 29
14 WHL SUNNY IRIS 1825N 31-Mar-19 SUN 24-Apr-19 THU 24
14 EMC SUNNY IRIS 1824 31-Mar-19 SUN 21-Apr-19 SAT 21
14 RCL STARSHIP AQUILA V.1816N 31-Mar-19 SUN 18-Apr-19 SAT 18
14 ZIM SUNNY CANNA V.1818N 31-Mar-19 SUN 22-Apr-19 SAT 22
14 WHL KOTA WANGSA 0018N 01-Apr-19 MON 19-Apr-19 SUN 18
14 EMC WAN HAI 203 V.467N 01-Apr-19 MON 17-Apr-19 SAT 16
14 EMC IAN H V.3E 01-Apr-19 MON 21-Apr-19 SAT 20
14 YANGMING HONGKONG VOYAGER 84 01-Apr-19 MON 17-Apr-19 SAT 16
14 EMC HAMBURG BAY V.25E 03-Apr-19 WED 21-Apr-19 SAT 18
14 EMC STARSHIP AQUILA V.1814N 04-Apr-19 THU 24-Apr-19 SAT 20
14 YANGMING SUNNY CANNA 1817 04-Apr-19 THU 21-Apr-19 SAT 17
14 COSCO SUNNY IRIS 1825N 05-Apr-19 FRI 24-Apr-19 WED 19
14 WHL SKY HOPE 1817N 05-Apr-19 FRI 24-Apr-19 SUN 19
14 COSCO KOTA WANGSA 0018N 06-Apr-19 SAT 24-Apr-19 WED 18
14 EMC SUNNY CAMELLIA 1819 06-Apr-19 SAT 28-Apr-19 SAT 22
14 ZIM SUNNY CALLA 1817 06-Apr-19 SAT 05-May-19 SAT 29
15 WHL STARSHIP AQUILA 1816N 07-Apr-19 SUN 01-May-19 SUN 24
15 EMC TRIDENT 1818 07-Apr-19 SUN 28-Apr-19 SAT 21
15 RCL STARSHIP AQUILA V.1814N 07-Apr-19 SUN 25-Apr-19 SAT 18
15 ZIM KING CRIMSON V.020N 07-Apr-19 SUN 29-Apr-19 SAT 22
15 EMC WAN HAI 213 V.334N 08-Apr-19 MON 24-Apr-19 SAT 16
15 EMC SUNNY CANNA 1817 08-Apr-19 MON 28-Apr-19 SAT 20
15 YANGMING FRISIA NUERNBERG V.082N 08-Apr-19 MON 24-Apr-19 SAT 16
15 YANGMING KING CRIMSON V.019N 11-Apr-19 THU 28-Apr-19 SAT 17
HAIPHONG to PIPAVAV
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
12 COSCO SKY HOPE 1816N 22-Mar-19 FRI 13-Apr-19 WED 22
12 COSCO STARSHIP AQUILA 1815N 23-Mar-19 SAT 13-Apr-19 SAT 21
13 RCL SUNNY CANNA 1817 24-Mar-19 SUN 15-Apr-19 SAT 22
13 COSCO SUNNY IRIS 1825N 29-Mar-19 FRI 20-Apr-19 FRI 22
13 COSCO KOTA WANGSA 0018N 30-Mar-19 SAT 20-Apr-19 WED 21
14 RCL KING CRIMSON V.019N 31-Mar-19 SUN 22-Apr-19 SAT 22
14 COSCO SKY HOPE 1817N 05-Apr-19 FRI 27-Apr-19 SAT 22
14 COSCO STARSHIP AQUILA 1816N 06-Apr-19 SAT 27-Apr-19 SAT 21
15 RCL SUNNY IRIS 1824 07-Apr-19 SUN 29-Apr-19 SAT 22
HAIPHONG to VISAKHAPATNAM
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
13 ZIM STARSHIP AQUILA V.1816N 24-Mar-19 SUN 15-Apr-19 SAT 22
13 EMC FRISIA NUERNBERG V.082N 25-Mar-19 MON 17-Apr-19 SAT 23
14 ZIM STARSHIP AQUILA V.1814N 31-Mar-19 SUN 22-Apr-19 SAT 22
14 EMC SKY HOPE 1817 01-Apr-19 MON 24-Apr-19 SAT 23
15 ZIM SUNNY CANNA 1817 07-Apr-19 SUN 29-Apr-19 SAT 22
15 EMC TRIUMPH V.1819N 08-Apr-19 MON 01-May-19 SAT 23
HAIPHONG to VIZAG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
12 WHL HONGKONG VOYAGER 0083N 22-Mar-19 FRI 13-Apr-19 SAT 22
13 WHL TRIUMPH 1818N 24-Mar-19 SUN 03-Apr-19 SAT 10
13 WHL KHARIS HERITAGE 1727N 25-Mar-19 MON 06-Apr-19 SAT 12
13 WHL DONGJIN AUBE 0049E 29-Mar-19 FRI 20-Apr-19 SAT 22
14 WHL SINOKOR HONGKONG 0180E 31-Mar-19 SUN 10-Apr-19 SAT 10
14 WHL DONGJIN AUBE 0050E 01-Apr-19 MON 13-Apr-19 SAT 12
14 WHL SINOKOR HONGKONG 0181E 05-Apr-19 FRI 27-Apr-19 SAT 22
15 WHL DONGJIN AUBE 0051E 07-Apr-19 SUN 17-Apr-19 SAT 10
HAIPHONG to AARHUS
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
13 MSC MSC REUNION HH752R 25-Mar-19 MON 02-May-19 THU 38
14 MSC MSC SIERRA II HH801R 01-Apr-19 MON 09-May-19 THU 38
15 MSC MSC REUNION HH802R 08-Apr-19 MON 16-May-19 THU 38
16 MSC MSC SIERRA II HH803R 15-Apr-19 MON 23-May-19 THU 38
HAIPHONG to ALGECIRAS
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
13 MSC MSC REUNION HH752R 25-Mar-19 MON 23-Apr-19 TUE 29
14 MSC MSC SIERRA II HH801R 01-Apr-19 MON 30-Apr-19 TUE 29
15 MSC MSC REUNION HH802R 08-Apr-19 MON 07-May-19 TUE 29
16 MSC MSC SIERRA II HH803R 15-Apr-19 MON 14-May-19 TUE 29
HAIPHONG to ANTWERP
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
12 YANG MING IBN AL ABBAR 139S 21-Mar-19 THU 26-Apr-19 FRI 36
13 YANG MING YM HORIZON 130N 24-Mar-19 SUN 07-May-19 TUE 44
13 YANG MING YM INCEPTION 110S 25-Mar-19 MON 03-May-19 FRI 39
13 MSC MSC REUNION HH752R 25-Mar-19 MON 28-Apr-19 SUN 34
13 MSC MSC REUNION HH752R 25-Mar-19 MON 01-May-19 WED 37
13 MSC MSC REUNION HH752R 25-Mar-19 MON 05-May-19 SUN 41
13 YANG MING YM HORIZON 247S 28-Mar-19 THU 03-May-19 FRI 36
14 YANG MING YM INTELLIGENT 209N 31-Mar-19 SUN 14-May-19 TUE 44
14 YANG MING SANTA LOUKIA 015S 01-Apr-19 MON 10-May-19 FRI 39
14 MSC MSC SIERRA II HH801R 01-Apr-19 MON 05-May-19 SUN 34
14 MSC MSC SIERRA II HH801R 01-Apr-19 MON 08-May-19 WED 37
14 MSC MSC SIERRA II HH801R 01-Apr-19 MON 12-May-19 SUN 41
14 YANG MING YM INTELLIGENT 131S 04-Apr-19 THU 10-May-19 FRI 36
15 YANG MING YM INSTRUCTION 139N 07-Apr-19 SUN 21-May-19 TUE 44
15 YANG MING YM INCEPTION 111S 08-Apr-19 MON 17-May-19 FRI 39
15 MSC MSC REUNION HH802R 08-Apr-19 MON 12-May-19 SUN 34
15 MSC MSC REUNION HH802R 08-Apr-19 MON 15-May-19 WED 37
15 MSC MSC REUNION HH802R 08-Apr-19 MON 19-May-19 SUN 41
15 YANG MING YM INSTRUCTION 210S 11-Apr-19 THU 17-May-19 FRI 36
16 YANG MING IBN AL ABBAR 276N 14-Apr-19 SUN 28-May-19 TUE 44
16 YANG MING SANTA LOUKIA 016S 15-Apr-19 MON 24-May-19 FRI 39
16 MSC MSC SIERRA II HH803R 15-Apr-19 MON 19-May-19 SUN 34
16 MSC MSC SIERRA II HH803R 15-Apr-19 MON 22-May-19 WED 37
16 MSC MSC SIERRA II HH803R 15-Apr-19 MON 26-May-19 SUN 41
HAIPHONG to ASHDOD - HAIFA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
12 ZIM FRISIA ALSTER V.87N 21-Mar-19 THU 16-Apr-19 TUE 26
13 ZIM FRISIA ALSTER V.88N 28-Mar-19 THU 23-Apr-19 TUE 26
14 ZIM FRISIA ALSTER V.89N 04-Apr-19 THU 30-Apr-19 TUE 26
15 ZIM FRISIA ALSTER V.90N 11-Apr-19 THU 07-May-19 TUE 26
HAIPHONG to BARCELONA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
13 MSC MSC REUNION HH752R 25-Mar-19 MON 20-Apr-19 SAT 26
14 MSC MSC SIERRA II HH801R 01-Apr-19 MON 27-Apr-19 SAT 26
15 MSC MSC REUNION HH802R 08-Apr-19 MON 04-May-19 SAT 26
16 MSC MSC SIERRA II HH803R 15-Apr-19 MON 11-May-19 SAT 26
HAIPHONG to BEIRUT
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
13 MSC MSC REUNION HH752R 25-Mar-19 MON 18-Apr-19 THU 24
14 MSC MSC SIERRA II HH801R 01-Apr-19 MON 25-Apr-19 THU 24
15 MSC MSC REUNION HH802R 08-Apr-19 MON 02-May-19 THU 24
16 MSC MSC SIERRA II HH803R 15-Apr-19 MON 09-May-19 THU 24
to
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
1 2 3 4 5 6
Hội thảo “Hướng dẫn tận dụng lợi ích từ quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)”
HAIPHONG to CHENNAI
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
12 COSCO SUNNY IRIS 1825N 22-Mar-19 FRI 05-Apr-19 FRI 14
12 WHL STARSHIP AQUILA 1816N 22-Mar-19 FRI 11-Apr-19 SAT 20
12 COSCO KOTA WANGSA 0018N 23-Mar-19 SAT 05-Apr-19 MON 13
12 RCL STARSHIP AQUILA 1815 23-Mar-19 SAT 10-Apr-19 SAT 18
13 WHL SINOKOR HONGKONG 0180E 24-Mar-19 SUN 18-Apr-19 SAT 25
13 WHL TRIUMPH 1818N 25-Mar-19 MON 04-Apr-19 SAT 10
13 EMC KING CRIMSON V.020N 25-Mar-19 MON 10-Apr-19 SAT 16
13 RCL SUNNY IRIS 1825 25-Mar-19 MON 17-Apr-19 SAT 23
13 COSCO SKY HOPE 1817N 29-Mar-19 FRI 12-Apr-19 SAT 14
13 WHL DONGJIN AUBE 0050E 29-Mar-19 FRI 18-Apr-19 SAT 20
13 COSCO STARSHIP AQUILA 1816N 30-Mar-19 SAT 12-Apr-19 SAT 13
13 RCL SUNNY CANNA V.1818N 30-Mar-19 SAT 17-Apr-19 SAT 18
14 WHL SINOKOR HONGKONG 0181E 31-Mar-19 SUN 25-Apr-19 SAT 25
14 WHL TRIUMPH 1819N 01-Apr-19 MON 11-Apr-19 SAT 10
14 EMC SUNNY IRIS 1825 01-Apr-19 MON 17-Apr-19 SAT 16
14 RCL TRIDENT 1819 01-Apr-19 MON 24-Apr-19 SAT 23
14 COSCO SUNNY IRIS 1824N 05-Apr-19 FRI 19-Apr-19 FRI 14
14 WHL DONGJIN AUBE 0051E 05-Apr-19 FRI 25-Apr-19 SAT 20
14 COSCO KOTA WANGSA 0017N 06-Apr-19 SAT 19-Apr-19 SAT 13
14 RCL KING CRIMSON V.020N 06-Apr-19 SAT 24-Apr-19 SAT 18
15 WHL KHARIS HERITAGE 1726N 07-Apr-19 SUN 02-May-19 SAT 25
15 EMC TRIDENT 1819 08-Apr-19 MON 24-Apr-19 SAT 16
15 RCL SUNNY CALLA 1817 08-Apr-19 MON 01-May-19 SAT 23
HAIPHONG to KOLKATA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
12 WHL SKY HOPE 1815N 21-Mar-19 THU