Thông báo nghỉ Tết dương lịch năm 2019
HAIPHONG to JAKARTA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
53 YANGMING GREEN HORIZON 003S 31-Dec-18 WED 13-Jan-19 TUE 13
53 KMTC HONGKONG VOYAGER 85 31-Dec-18 THU 12-Jan-19 TUE 12
1 KMTC WAN HAI 213 V.335N 02-Jan-19 SUN 14-Jan-19 FRI 12
1 SITC SITC HAIPHONG 1832S 02-Jan-19 WED 13-Jan-19 SUN 11
1 YANGMING PRINCESS OF LUCK 021S 03-Jan-19 SUN 16-Jan-19 SAT 13
2 YANGMING YM INCEPTION 130S 07-Jan-19 WED 18-Jan-19 SUN 11
2 KMTC SUNNY CANNA V.1820N 07-Jan-19 MON 19-Jan-19 SAT 12
2 KMTC CAPE FLINT V.007N 09-Jan-19 WED 21-Jan-19 MON 12
2 SITC BRIGHT LAEM CHABANG 1828S 09-Jan-19 WED 20-Jan-19 SUN 11
2 YANGMING YM HARMONY 301S 10-Jan-19 SUN 21-Jan-19 THU 11
3 YANGMING GREEN HORIZON 004S 14-Jan-19 FRI 28-Jan-19 FRI 14
3 KMTC HONGKONG VOYAGER 86 14-Jan-19 WED 26-Jan-19 MON 12
3 KMTC WAN HAI 203 V.469N 16-Jan-19 WED 28-Jan-19 MON 12
3 SITC SITC HAKATA 1830S 16-Jan-19 THU 27-Jan-19 MON 11
3 YANGMING YM INTELLIGENT 141S 17-Jan-19 TUE 31-Jan-19 TUE 14
4 YANGMING YM INCEPTION 131S 21-Jan-19 SAT 02-Feb-19 THU 12
4 KMTC SUNNY CANNA V.1821N 21-Jan-19 THU 02-Feb-19 TUE 12
4 KMTC WAN HAI 205 V.478N 23-Jan-19 SUN 04-Feb-19 FRI 12
4 SITC SITC HAIPHONG 1834S 23-Jan-19 SUN 03-Feb-19 THU 11
HAIPHONG to LAEM CHABANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
53 YANGMING YM HARMONY 300N 30-Dec-18 FRI 06-Jan-19 FRI 7
1 SITC SITC HAIPHONG 1832S 02-Jan-19 MON 13-Jan-19 FRI 11
2 YANGMING YM INTELLIGENT 140N 06-Jan-19 SAT 13-Jan-19 SAT 7
2 SITC BRIGHT LAEM CHABANG 1828S 09-Jan-19 WED 20-Jan-19 SUN 11
3 YANGMING YM INSTRUCTION 225N 13-Jan-19 SAT 20-Jan-19 SAT 7
3 SITC SITC HAKATA 1830S 16-Jan-19 WED 27-Jan-19 SUN 11
4 YANGMING PRINCESS OF LUCK 021N 20-Jan-19 SAT 27-Jan-19 SAT 7
4 SITC SITC HAIPHONG 1834S 23-Jan-19 WED 03-Feb-19 SUN 11
HAIPHONG to LATKRA BANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
53 KMTC HONGKONG VOYAGER 85 31-Dec-18 SUN 12-Jan-19 FRI 12
1 KMTC WAN HAI 213 V.335N 02-Jan-19 MON 14-Jan-19 SAT 12
2 KMTC SUNNY CANNA V.1820N 07-Jan-19 WED 19-Jan-19 MON 12
2 KMTC CAPE FLINT V.007N 09-Jan-19 WED 21-Jan-19 MON 12
3 KMTC HONGKONG VOYAGER 86 14-Jan-19 WED 26-Jan-19 MON 12
3 KMTC WAN HAI 203 V.469N 16-Jan-19 WED 28-Jan-19 MON 12
4 KMTC SUNNY CANNA V.1821N 21-Jan-19 THU 02-Feb-19 TUE 12
4 KMTC WAN HAI 205 V.478N 23-Jan-19 SUN 04-Feb-19 FRI 12
HAIPHONG to NORTH MANILA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
53 YANGMING PRINCESS OF LUCK 018N 30-Dec-18 SAT 06-Jan-19 SAT 7
53 KMTC HONGKONG VOYAGER 85 31-Dec-18 MON 12-Jan-19 SAT 12
1 KMTC WAN HAI 213 V.335N 02-Jan-19 WED 14-Jan-19 MON 12
1 YANGMING ASIATIC DAWN 006B 03-Jan-19 SAT 09-Jan-19 FRI 6
2 YANGMING YM INITIATIVE 203N 06-Jan-19 THU 12-Jan-19 WED 6
2 KMTC SUNNY CANNA V.1820N 07-Jan-19 WED 19-Jan-19 MON 12
2 KMTC CAPE FLINT V.007N 09-Jan-19 WED 21-Jan-19 MON 12
2 YANGMING BAOHANG 18005B 10-Jan-19 SAT 17-Jan-19 SAT 7
3 YANGMING YM INTELLIGENT 138N 13-Jan-19 FRI 20-Jan-19 FRI 7
3 KMTC HONGKONG VOYAGER 86 14-Jan-19 THU 26-Jan-19 TUE 12
3 KMTC WAN HAI 203 V.469N 16-Jan-19 SUN 28-Jan-19 FRI 12
3 YANGMING PADIAN 2 18009B 17-Jan-19 MON 23-Jan-19 SUN 6
4 YANGMING YM INSTRUCTION 223N 223N 20-Jan-19 THU 28-Jan-19 FRI 8
4 KMTC SUNNY CANNA V.1821N 21-Jan-19 SUN 01-Feb-19 THU 11
4 KMTC WAN HAI 205 V.478N 23-Jan-19 MON 03-Feb-19 FRI 11
HAIPHONG to Pasir Gudang
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
53 YANGMING GREEN HORIZON 003S 31-Dec-18 SAT 11-Jan-19 WED 11
2 YANGMING YM INCEPTION 130S 07-Jan-19 SUN 18-Jan-19 THU 11
3 YANGMING GREEN HORIZON 004S 14-Jan-19 WED 27-Jan-19 TUE 13
HAIPHONG to Penang
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
53 YANGMING GREEN HORIZON 003S 31-Dec-18 SUN 13-Jan-19 SAT 13
1 YANGMING PRINCESS OF LUCK 021S 03-Jan-19 WED 14-Jan-19 SUN 11
2 YANGMING YM INCEPTION 130S 07-Jan-19 SUN 18-Jan-19 THU 11
2 YANGMING YM HARMONY 301S 10-Jan-19 FRI 23-Jan-19 THU 13
3 YANGMING GREEN HORIZON 004S 14-Jan-19 TUE 27-Jan-19 MON 13
3 YANGMING YM INTELLIGENT 141S 17-Jan-19 SAT 28-Jan-19 WED 11
4 YANGMING YM INCEPTION 131S 21-Jan-19 SUN 01-Feb-19 THU 11
HAIPHONG to PORT KELANG WEST PORT
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
53 YANGMING GREEN HORIZON 003S 31-Dec-18 SUN 11-Jan-19 THU 11
1 YANGMING PRINCESS OF LUCK 021S 03-Jan-19 WED 16-Jan-19 TUE 13
2 YANGMING YM INCEPTION 130S 07-Jan-19 SUN 20-Jan-19 SAT 13
2 YANGMING YM HARMONY 301S 10-Jan-19 WED 21-Jan-19 SUN 11
3 YANGMING GREEN HORIZON 004S 14-Jan-19 FRI 27-Jan-19 THU 13
3 YANGMING YM INTELLIGENT 141S 17-Jan-19 SUN 28-Jan-19 THU 11
4 YANGMING YM INCEPTION 131S 21-Jan-19 TUE 03-Feb-19 MON 13
HAIPHONG to PORT KLANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 ZIM HAMBURG BAY V.26E 08-Jan-19 FRI 16-Jan-19 SAT 8
3 ZIM IAN H V.4E 15-Jan-19 TUE 23-Jan-19 WED 8
4 ZIM E.R. SWEDEN V.1803E 23-Jan-19 SAT 29-Jan-19 FRI 6
HAIPHONG to SEMARANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
52 KMTC SUNNY ROSE V.1820N 29-Dec-18 SUN 09-Jan-19 THU 11
1 KMTC WAN HAI 213 V.335N 02-Jan-19 SUN 13-Jan-19 THU 11
1 KMTC TRIUMPH V.1820N 02-Jan-19 SUN 13-Jan-19 THU 11
1 KMTC MOUNT BUTLER 06/12 03-Jan-19 SUN 14-Jan-19 THU 11
1 KMTC PEGASUS UNIX V.0026N 05-Jan-19 SUN 16-Jan-19 THU 11
2 KMTC CAPE FLINT V.007N 09-Jan-19 SUN 20-Jan-19 THU 11
2 KMTC TRIDENT 25/12 09-Jan-19 SUN 20-Jan-19 THU 11
2 KMTC BOX ENDURANCE 11/01 10-Jan-19 SUN 21-Jan-19 THU 11
2 KMTC SUNNY ROSE V.1821N 12-Jan-19 SUN 23-Jan-19 THU 11
3 KMTC WAN HAI 203 V.469N 16-Jan-19 SUN 27-Jan-19 THU 11
3 KMTC TRIUMPH V.1821N 16-Jan-19 SUN 27-Jan-19 THU 11
3 KMTC MOUNT BUTLER 07/12 17-Jan-19 SUN 28-Jan-19 THU 11
3 KMTC PEGASUS UNIX V.0027N 19-Jan-19 SUN 30-Jan-19 THU 11
4 KMTC WAN HAI 205 V.478N 23-Jan-19 SUN 03-Feb-19 THU 11
4 KMTC TRIDENT 26/12 23-Jan-19 SUN 03-Feb-19 THU 11
HAIPHONG to SINGAPORE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
52 YANGMING YM INSTRUCTION 225S 27-Dec-18 SUN 02-Jan-19 SAT 6
53 A.E.L CAPE QUEST 1856 30-Dec-18 SAT 06-Jan-19 SAT 7
53 YANGMING GREEN HORIZON 003S 31-Dec-18 WED 08-Jan-19 THU 8
53 A.E.L GREEN HORIZON 003S 31-Dec-18 SAT 07-Jan-19 SAT 7
1 YANGMING PRINCESS OF LUCK 021S 03-Jan-19 SUN 11-Jan-19 MON 8
1 A.E.L PRINCESS OF LUCK 021S 03-Jan-19 THU 11-Jan-19 FRI 8
1 A.E.L KOTA JASA KJAA0055S 04-Jan-19 THU 12-Jan-19 FRI 8
2 A.E.L CAPE FORTIUS 1852 06-Jan-19 THU 14-Jan-19 FRI 8
2 YANGMING YM INCEPTION 130S 07-Jan-19 WED 13-Jan-19 TUE 6
2 A.E.L YM INCEPTION 130S 07-Jan-19 THU 15-Jan-19 FRI 8
2 YANGMING YM HARMONY 301S 10-Jan-19 SUN 16-Jan-19 SAT 6
2 A.E.L KOTA JAYA KJYY0067S 11-Jan-19 SUN 18-Jan-19 SUN 7
3 A.E.L CALIFORNIA TRADER 1832 13-Jan-19 SUN 20-Jan-19 SUN 7
3 YANGMING GREEN HORIZON 004S 14-Jan-19 TUE 27-Jan-19 MON 13
3 A.E.L GREEN HORIZON 004S 14-Jan-19 SUN 21-Jan-19 SUN 7
3 YANGMING YM INTELLIGENT 141S 17-Jan-19 FRI 30-Jan-19 THU 13
3 A.E.L YM INTELLIGENT 141S 17-Jan-19 SUN 24-Jan-19 SUN 7
4 A.E.L CAPE QUEST 1860 20-Jan-19 SUN 01-Feb-19 FRI 12
4 YANGMING YM INCEPTION 131S 21-Jan-19 SAT 01-Feb-19 WED 11
4 A.E.L YM INCEPTION 131S 21-Jan-19 MON 02-Feb-19 SAT 12
2 A.E.L YM HARMONY 301S 10-Jan-19 SUN 17-Jan-19 SUN 7
HAIPHONG to SOUTH MANILA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
53 YANGMING PRINCESS OF LUCK 018N 30-Dec-18 SAT 17-Jan-19 WED 18
1 YANGMING ASIATIC DAWN 006B 03-Jan-19 SUN 19-Jan-19 TUE 16
2 YANGMING YM INITIATIVE 203N 06-Jan-19 WED 24-Jan-19 SUN 18
2 YANGMING BAOHANG 18005B 10-Jan-19 WED 28-Jan-19 SUN 18
3 YANGMING YM INTELLIGENT 138N 13-Jan-19 SUN 29-Jan-19 TUE 16
3 YANGMING PADIAN 2 18009B 17-Jan-19 SAT 23-Jan-19 FRI 6
4 YANGMING YM INSTRUCTION 223N 223N 20-Jan-19 THU 26-Jan-19 WED 6
HAIPHONG to SURABAYA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
53 KMTC HONGKONG VOYAGER 85 31-Dec-18 WED 11-Jan-19 SUN 11
1 KMTC WAN HAI 213 V.335N 02-Jan-19 WED 13-Jan-19 SUN 11
2 KMTC SUNNY CANNA V.1820N 07-Jan-19 WED 18-Jan-19 SUN 11
2 KMTC CAPE FLINT V.007N 09-Jan-19 WED 20-Jan-19 SUN 11
4 KMTC SUNNY CANNA V.1821N 21-Jan-19 THU 01-Feb-19 MON 11
4 KMTC WAN HAI 205 V.478N 23-Jan-19 SUN 03-Feb-19 THU 11
HAIPHONG to WEST PORTKLANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
1 A.E.L PRINCESS OF LUCK 021S 03-Jan-19 WED 15-Jan-19 MON 12
3 A.E.L YM INTELLIGENT 141S 17-Jan-19 WED 29-Jan-19 MON 12
1 4 5 6
THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ
HAIPHONG to JAKARTA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
53 YANGMING GREEN HORIZON 003S 31-Dec-18 WED 13-Jan-19 TUE 13
53 KMTC HONGKONG VOYAGER 85 31-Dec-18 THU 12-Jan-19 TUE 12
1 KMTC WAN HAI 213 V.335N 02-Jan-19 SUN 14-Jan-19 FRI 12
1 SITC SITC HAIPHONG 1832S 02-Jan-19 WED 13-Jan-19 SUN 11
1 YANGMING PRINCESS OF LUCK 021S 03-Jan-19 SUN 16-Jan-19 SAT 13
2 YANGMING YM INCEPTION 130S 07-Jan-19 WED 18-Jan-19 SUN 11
2 KMTC SUNNY CANNA V.1820N 07-Jan-19 MON 19-Jan-19 SAT 12
2 KMTC CAPE FLINT V.007N 09-Jan-19 WED 21-Jan-19 MON 12
2 SITC BRIGHT LAEM CHABANG 1828S 09-Jan-19 WED 20-Jan-19 SUN 11
2 YANGMING YM HARMONY 301S 10-Jan-19 SUN 21-Jan-19 THU 11
3 YANGMING GREEN HORIZON 004S 14-Jan-19 FRI 28-Jan-19 FRI 14
3 KMTC HONGKONG VOYAGER 86 14-Jan-19 WED 26-Jan-19 MON 12
3 KMTC WAN HAI 203 V.469N 16-Jan-19 WED 28-Jan-19 MON 12
3 SITC SITC HAKATA 1830S 16-Jan-19 THU 27-Jan-19 MON 11
3 YANGMING YM INTELLIGENT 141S 17-Jan-19 TUE 31-Jan-19 TUE 14
4 YANGMING YM INCEPTION 131S 21-Jan-19 SAT 02-Feb-19 THU 12
4 KMTC SUNNY CANNA V.1821N 21-Jan-19 THU 02-Feb-19 TUE 12
4 KMTC WAN HAI 205 V.478N 23-Jan-19 SUN 04-Feb-19 FRI 12
4 SITC SITC HAIPHONG 1834S 23-Jan-19 SUN 03-Feb-19 THU 11
HAIPHONG to LAEM CHABANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
53 YANGMING YM HARMONY 300N 30-Dec-18 FRI 06-Jan-19 FRI 7
1 SITC SITC HAIPHONG 1832S 02-Jan-19 MON 13-Jan-19 FRI 11
2 YANGMING YM INTELLIGENT 140N 06-Jan-19 SAT 13-Jan-19 SAT 7
2 SITC BRIGHT LAEM CHABANG 1828S 09-Jan-19 WED 20-Jan-19 SUN 11
3 YANGMING YM INSTRUCTION 225N 13-Jan-19 SAT 20-Jan-19 SAT 7
3 SITC SITC HAKATA 1830S 16-Jan-19 WED 27-Jan-19 SUN 11
4 YANGMING PRINCESS OF LUCK 021N 20-Jan-19 SAT 27-Jan-19 SAT 7
4 SITC SITC HAIPHONG 1834S 23-Jan-19 WED 03-Feb-19 SUN 11
HAIPHONG to LATKRA BANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
53 KMTC HONGKONG VOYAGER 85 31-Dec-18 SUN 12-Jan-19 FRI 12
1 KMTC WAN HAI 213 V.335N 02-Jan-19 MON 14-Jan-19 SAT 12
2 KMTC SUNNY CANNA V.1820N 07-Jan-19 WED 19-Jan-19 MON 12
2 KMTC CAPE FLINT V.007N 09-Jan-19 WED 21-Jan-19 MON 12
3 KMTC HONGKONG VOYAGER 86 14-Jan-19 WED 26-Jan-19 MON 12
3 KMTC WAN HAI 203 V.469N 16-Jan-19 WED 28-Jan-19 MON 12
4 KMTC SUNNY CANNA V.1821N 21-Jan-19 THU 02-Feb-19 TUE 12
4 KMTC WAN HAI 205 V.478N 23-Jan-19 SUN 04-Feb-19 FRI 12
HAIPHONG to NORTH MANILA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
53 YANGMING PRINCESS OF LUCK 018N 30-Dec-18 SAT 06-Jan-19 SAT 7
53 KMTC HONGKONG VOYAGER 85 31-Dec-18 MON 12-Jan-19 SAT 12
1 KMTC WAN HAI 213 V.335N 02-Jan-19 WED 14-Jan-19 MON 12
1 YANGMING ASIATIC DAWN 006B 03-Jan-19 SAT 09-Jan-19 FRI 6
2 YANGMING YM INITIATIVE 203N 06-Jan-19 THU 12-Jan-19 WED 6
2 KMTC SUNNY CANNA V.1820N 07-Jan-19 WED 19-Jan-19 MON 12
2 KMTC CAPE FLINT V.007N 09-Jan-19 WED 21-Jan-19 MON 12
2 YANGMING BAOHANG 18005B 10-Jan-19 SAT 17-Jan-19 SAT 7
3 YANGMING YM INTELLIGENT 138N 13-Jan-19 FRI 20-Jan-19 FRI 7
3 KMTC HONGKONG VOYAGER 86 14-Jan-19 THU 26-Jan-19 TUE 12
3 KMTC WAN HAI 203 V.469N 16-Jan-19 SUN 28-Jan-19 FRI 12
3 YANGMING PADIAN 2 18009B 17-Jan-19 MON 23-Jan-19 SUN 6
4 YANGMING YM INSTRUCTION 223N 223N 20-Jan-19 THU 28-Jan-19 FRI 8
4 KMTC SUNNY CANNA V.1821N 21-Jan-19 SUN 01-Feb-19 THU 11
4 KMTC WAN HAI 205 V.478N 23-Jan-19 MON 03-Feb-19 FRI 11
HAIPHONG to Pasir Gudang
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
53 YANGMING GREEN HORIZON 003S 31-Dec-18 SAT 11-Jan-19 WED 11
2 YANGMING YM INCEPTION 130S 07-Jan-19 SUN 18-Jan-19 THU 11
3 YANGMING GREEN HORIZON 004S 14-Jan-19 WED 27-Jan-19 TUE 13
HAIPHONG to Penang
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
53 YANGMING GREEN HORIZON 003S 31-Dec-18 SUN 13-Jan-19 SAT 13
1 YANGMING PRINCESS OF LUCK 021S 03-Jan-19 WED 14-Jan-19 SUN 11
2 YANGMING YM INCEPTION 130S 07-Jan-19 SUN 18-Jan-19 THU 11
2 YANGMING YM HARMONY 301S 10-Jan-19 FRI 23-Jan-19 THU 13
3 YANGMING GREEN HORIZON 004S 14-Jan-19 TUE 27-Jan-19 MON 13
3 YANGMING YM INTELLIGENT 141S 17-Jan-19 SAT 28-Jan-19 WED 11
4 YANGMING YM INCEPTION 131S 21-Jan-19 SUN 01-Feb-19 THU 11
HAIPHONG to PORT KELANG WEST PORT
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
53 YANGMING GREEN HORIZON 003S 31-Dec-18 SUN 11-Jan-19 THU 11
1 YANGMING PRINCESS OF LUCK 021S 03-Jan-19 WED 16-Jan-19 TUE 13
2 YANGMING YM INCEPTION 130S 07-Jan-19 SUN 20-Jan-19 SAT 13
2 YANGMING YM HARMONY 301S 10-Jan-19 WED 21-Jan-19 SUN 11
3 YANGMING GREEN HORIZON 004S 14-Jan-19 FRI 27-Jan-19 THU 13
3 YANGMING YM INTELLIGENT 141S 17-Jan-19 SUN 28-Jan-19 THU 11
4 YANGMING YM INCEPTION 131S 21-Jan-19 TUE 03-Feb-19 MON 13
HAIPHONG to PORT KLANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 ZIM HAMBURG BAY V.26E 08-Jan-19 FRI 16-Jan-19 SAT 8
3 ZIM IAN H V.4E 15-Jan-19 TUE 23-Jan-19 WED 8
4 ZIM E.R. SWEDEN V.1803E 23-Jan-19 SAT 29-Jan-19 FRI 6
HAIPHONG to SEMARANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
52 KMTC SUNNY ROSE V.1820N 29-Dec-18 SUN 09-Jan-19 THU 11
1 KMTC WAN HAI 213 V.335N 02-Jan-19 SUN 13-Jan-19 THU 11
1 KMTC TRIUMPH V.1820N 02-Jan-19 SUN 13-Jan-19 THU 11
1 KMTC MOUNT BUTLER 06/12 03-Jan-19 SUN 14-Jan-19 THU 11
1 KMTC PEGASUS UNIX V.0026N 05-Jan-19 SUN 16-Jan-19 THU 11
2 KMTC CAPE FLINT V.007N 09-Jan-19 SUN 20-Jan-19 THU 11
2 KMTC TRIDENT 25/12 09-Jan-19 SUN 20-Jan-19 THU 11
2 KMTC BOX ENDURANCE 11/01 10-Jan-19 SUN 21-Jan-19 THU 11
2 KMTC SUNNY ROSE V.1821N 12-Jan-19 SUN 23-Jan-19 THU 11
3 KMTC WAN HAI 203 V.469N 16-Jan-19 SUN 27-Jan-19 THU 11
3 KMTC TRIUMPH V.1821N 16-Jan-19 SUN 27-Jan-19 THU 11
3 KMTC MOUNT BUTLER 07/12 17-Jan-19 SUN 28-Jan-19 THU 11
3 KMTC PEGASUS UNIX V.0027N 19-Jan-19 SUN 30-Jan-19 THU 11
4 KMTC WAN HAI 205 V.478N 23-Jan-19 SUN 03-Feb-19 THU 11
4 KMTC TRIDENT 26/12 23-Jan-19 SUN 03-Feb-19 THU 11
HAIPHONG to SINGAPORE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
52 YANGMING YM INSTRUCTION 225S 27-Dec-18 SUN 02-Jan-19 SAT 6
53 A.E.L CAPE QUEST 1856 30-Dec-18 SAT 06-Jan-19 SAT 7
53 YANGMING GREEN HORIZON 003S 31-Dec-18 WED 08-Jan-19 THU 8
53 A.E.L GREEN HORIZON 003S 31-Dec-18 SAT 07-Jan-19 SAT 7
1 YANGMING PRINCESS OF LUCK 021S 03-Jan-19 SUN 11-Jan-19 MON 8
1 A.E.L PRINCESS OF LUCK 021S 03-Jan-19 THU 11-Jan-19 FRI 8
1 A.E.L KOTA JASA KJAA0055S 04-Jan-19 THU 12-Jan-19 FRI 8
2 A.E.L CAPE FORTIUS 1852 06-Jan-19 THU 14-Jan-19 FRI 8
2 YANGMING YM INCEPTION 130S 07-Jan-19 WED 13-Jan-19 TUE 6
2 A.E.L YM INCEPTION 130S 07-Jan-19 THU 15-Jan-19 FRI 8
2 YANGMING YM HARMONY 301S 10-Jan-19 SUN 16-Jan-19 SAT 6
2 A.E.L KOTA JAYA KJYY0067S 11-Jan-19 SUN 18-Jan-19 SUN 7
3 A.E.L CALIFORNIA TRADER 1832 13-Jan-19 SUN 20-Jan-19 SUN 7
3 YANGMING GREEN HORIZON 004S 14-Jan-19 TUE 27-Jan-19 MON 13
3 A.E.L GREEN HORIZON 004S 14-Jan-19 SUN 21-Jan-19 SUN 7
3 YANGMING YM INTELLIGENT 141S 17-Jan-19 FRI 30-Jan-19 THU 13
3 A.E.L YM INTELLIGENT 141S 17-Jan-19 SUN 24-Jan-19 SUN 7
4 A.E.L CAPE QUEST 1860 20-Jan-19 SUN 01-Feb-19 FRI 12
4 YANGMING YM INCEPTION 131S 21-Jan-19 SAT 01-Feb-19 WED 11
4 A.E.L YM INCEPTION 131S 21-Jan-19 MON 02-Feb-19 SAT 12
2 A.E.L YM HARMONY 301S 10-Jan-19 SUN 17-Jan-19 SUN 7
HAIPHONG to SOUTH MANILA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
53 YANGMING PRINCESS OF LUCK 018N 30-Dec-18 SAT 17-Jan-19 WED 18
1 YANGMING ASIATIC DAWN 006B 03-Jan-19 SUN 19-Jan-19 TUE 16
2 YANGMING YM INITIATIVE 203N 06-Jan-19 WED 24-Jan-19 SUN 18
2 YANGMING BAOHANG 18005B 10-Jan-19 WED 28-Jan-19 SUN 18
3 YANGMING YM INTELLIGENT 138N 13-Jan-19 SUN 29-Jan-19 TUE 16
3 YANGMING PADIAN 2 18009B 17-Jan-19 SAT 23-Jan-19 FRI 6
4 YANGMING YM INSTRUCTION 223N 223N 20-Jan-19 THU 26-Jan-19 WED 6
HAIPHONG to SURABAYA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
53 KMTC HONGKONG VOYAGER 85 31-Dec-18 WED 11-Jan-19 SUN 11
1 KMTC WAN HAI 213 V.335N 02-Jan-19 WED 13-Jan-19 SUN 11
2 KMTC SUNNY CANNA V.1820N 07-Jan-19 WED 18-Jan-19 SUN 11
2 KMTC CAPE FLINT V.007N 09-Jan-19 WED 20-Jan-19 SUN 11
4 KMTC SUNNY CANNA V.1821N 21-Jan-19 THU 01-Feb-19 MON 11
4 KMTC WAN HAI 205 V.478N 23-Jan-19 SUN 03-Feb-19 THU 11
HAIPHONG to WEST PORTKLANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
1 A.E.L PRINCESS OF LUCK 021S 03-Jan-19 WED 15-Jan-19 MON 12
3 A.E.L YM INTELLIGENT 141S 17-Jan-19 WED 29-Jan-19 MON 12
1 4 5 6
Thông báo nghỉ lễ Quốc Khánh 02/09/2018
HAIPHONG to JAKARTA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
53 YANGMING GREEN HORIZON 003S 31-Dec-18 WED 13-Jan-19 TUE 13
53 KMTC HONGKONG VOYAGER 85 31-Dec-18 THU 12-Jan-19 TUE 12
1 KMTC WAN HAI 213 V.335N 02-Jan-19 SUN 14-Jan-19 FRI 12
1 SITC SITC HAIPHONG 1832S 02-Jan-19 WED 13-Jan-19 SUN 11
1 YANGMING PRINCESS OF LUCK 021S 03-Jan-19 SUN 16-Jan-19 SAT 13
2 YANGMING YM INCEPTION 130S 07-Jan-19 WED 18-Jan-19 SUN 11
2 KMTC SUNNY CANNA V.1820N 07-Jan-19 MON 19-Jan-19 SAT 12
2 KMTC CAPE FLINT V.007N 09-Jan-19 WED 21-Jan-19 MON 12
2 SITC BRIGHT LAEM CHABANG 1828S 09-Jan-19 WED 20-Jan-19 SUN 11
2 YANGMING YM HARMONY 301S 10-Jan-19 SUN 21-Jan-19 THU 11
3 YANGMING GREEN HORIZON 004S 14-Jan-19 FRI 28-Jan-19 FRI 14
3 KMTC HONGKONG VOYAGER 86 14-Jan-19 WED 26-Jan-19 MON 12
3 KMTC WAN HAI 203 V.469N 16-Jan-19 WED 28-Jan-19 MON 12
3 SITC SITC HAKATA 1830S 16-Jan-19 THU 27-Jan-19 MON 11
3 YANGMING YM INTELLIGENT 141S 17-Jan-19 TUE 31-Jan-19 TUE 14
4 YANGMING YM INCEPTION 131S 21-Jan-19 SAT 02-Feb-19 THU 12
4 KMTC SUNNY CANNA V.1821N 21-Jan-19 THU 02-Feb-19 TUE 12
4 KMTC WAN HAI 205 V.478N 23-Jan-19 SUN 04-Feb-19 FRI 12
4 SITC SITC HAIPHONG 1834S 23-Jan-19 SUN 03-Feb-19 THU 11
HAIPHONG to LAEM CHABANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
53 YANGMING YM HARMONY 300N 30-Dec-18 FRI 06-Jan-19 FRI 7
1 SITC SITC HAIPHONG 1832S 02-Jan-19 MON 13-Jan-19 FRI 11
2 YANGMING YM INTELLIGENT 140N 06-Jan-19 SAT 13-Jan-19 SAT 7
2 SITC BRIGHT LAEM CHABANG 1828S 09-Jan-19 WED 20-Jan-19 SUN 11
3 YANGMING YM INSTRUCTION 225N 13-Jan-19 SAT 20-Jan-19 SAT 7
3 SITC SITC HAKATA 1830S 16-Jan-19 WED 27-Jan-19 SUN 11
4 YANGMING PRINCESS OF LUCK 021N 20-Jan-19 SAT 27-Jan-19 SAT 7
4 SITC SITC HAIPHONG 1834S 23-Jan-19 WED 03-Feb-19 SUN 11
HAIPHONG to LATKRA BANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
53 KMTC HONGKONG VOYAGER 85 31-Dec-18 SUN 12-Jan-19 FRI 12
1 KMTC WAN HAI 213 V.335N 02-Jan-19 MON 14-Jan-19 SAT 12
2 KMTC SUNNY CANNA V.1820N 07-Jan-19 WED 19-Jan-19 MON 12
2 KMTC CAPE FLINT V.007N 09-Jan-19 WED 21-Jan-19 MON 12
3 KMTC HONGKONG VOYAGER 86 14-Jan-19 WED 26-Jan-19 MON 12
3 KMTC WAN HAI 203 V.469N 16-Jan-19 WED 28-Jan-19 MON 12
4 KMTC SUNNY CANNA V.1821N 21-Jan-19 THU 02-Feb-19 TUE 12
4 KMTC WAN HAI 205 V.478N 23-Jan-19 SUN 04-Feb-19 FRI 12
HAIPHONG to NORTH MANILA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
53 YANGMING PRINCESS OF LUCK 018N 30-Dec-18 SAT 06-Jan-19 SAT 7
53 KMTC HONGKONG VOYAGER 85 31-Dec-18 MON 12-Jan-19 SAT 12
1 KMTC WAN HAI 213 V.335N 02-Jan-19 WED 14-Jan-19 MON 12
1 YANGMING ASIATIC DAWN 006B 03-Jan-19 SAT 09-Jan-19 FRI 6
2 YANGMING YM INITIATIVE 203N 06-Jan-19 THU 12-Jan-19 WED 6
2 KMTC SUNNY CANNA V.1820N 07-Jan-19 WED 19-Jan-19 MON 12
2 KMTC CAPE FLINT V.007N 09-Jan-19 WED 21-Jan-19 MON 12
2 YANGMING BAOHANG 18005B 10-Jan-19 SAT 17-Jan-19 SAT 7
3 YANGMING YM INTELLIGENT 138N 13-Jan-19 FRI 20-Jan-19 FRI 7
3 KMTC HONGKONG VOYAGER 86 14-Jan-19 THU 26-Jan-19 TUE 12
3 KMTC WAN HAI 203 V.469N 16-Jan-19 SUN 28-Jan-19 FRI 12
3 YANGMING PADIAN 2 18009B 17-Jan-19 MON 23-Jan-19 SUN 6
4 YANGMING YM INSTRUCTION 223N 223N 20-Jan-19 THU 28-Jan-19 FRI 8
4 KMTC SUNNY CANNA V.1821N 21-Jan-19 SUN 01-Feb-19 THU 11
4 KMTC WAN HAI 205 V.478N 23-Jan-19 MON 03-Feb-19 FRI 11
HAIPHONG to Pasir Gudang
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
53 YANGMING GREEN HORIZON 003S 31-Dec-18 SAT 11-Jan-19 WED 11
2 YANGMING YM INCEPTION 130S 07-Jan-19 SUN 18-Jan-19 THU 11
3 YANGMING GREEN HORIZON 004S 14-Jan-19 WED 27-Jan-19 TUE 13
HAIPHONG to Penang
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
53 YANGMING GREEN HORIZON 003S 31-Dec-18 SUN 13-Jan-19 SAT 13
1 YANGMING PRINCESS OF LUCK 021S 03-Jan-19 WED 14-Jan-19 SUN 11
2 YANGMING YM INCEPTION 130S 07-Jan-19 SUN 18-Jan-19 THU 11
2 YANGMING YM HARMONY 301S 10-Jan-19 FRI 23-Jan-19 THU 13
3 YANGMING GREEN HORIZON 004S 14-Jan-19 TUE 27-Jan-19 MON 13
3 YANGMING YM INTELLIGENT 141S 17-Jan-19 SAT 28-Jan-19 WED 11
4 YANGMING YM INCEPTION 131S 21-Jan-19 SUN 01-Feb-19 THU 11
HAIPHONG to PORT KELANG WEST PORT
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
53 YANGMING GREEN HORIZON 003S 31-Dec-18 SUN 11-Jan-19 THU 11
1 YANGMING PRINCESS OF LUCK 021S 03-Jan-19 WED 16-Jan-19 TUE 13
2 YANGMING YM INCEPTION 130S 07-Jan-19 SUN 20-Jan-19 SAT 13
2 YANGMING YM HARMONY 301S 10-Jan-19 WED 21-Jan-19 SUN 11
3 YANGMING GREEN HORIZON 004S 14-Jan-19 FRI 27-Jan-19 THU 13
3 YANGMING YM INTELLIGENT 141S 17-Jan-19 SUN 28-Jan-19 THU 11
4 YANGMING YM INCEPTION 131S 21-Jan-19 TUE 03-Feb-19 MON 13
HAIPHONG to PORT KLANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 ZIM HAMBURG BAY V.26E 08-Jan-19 FRI 16-Jan-19 SAT 8
3 ZIM IAN H V.4E 15-Jan-19 TUE 23-Jan-19 WED 8
4 ZIM E.R. SWEDEN V.1803E 23-Jan-19 SAT 29-Jan-19 FRI 6
HAIPHONG to SEMARANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
52 KMTC SUNNY ROSE V.1820N 29-Dec-18 SUN 09-Jan-19 THU 11
1 KMTC WAN HAI 213 V.335N 02-Jan-19 SUN 13-Jan-19 THU 11
1 KMTC TRIUMPH V.1820N 02-Jan-19 SUN 13-Jan-19 THU 11
1 KMTC MOUNT BUTLER 06/12 03-Jan-19 SUN 14-Jan-19 THU 11
1 KMTC PEGASUS UNIX V.0026N 05-Jan-19 SUN 16-Jan-19 THU 11
2 KMTC CAPE FLINT V.007N 09-Jan-19 SUN 20-Jan-19 THU 11
2 KMTC TRIDENT 25/12 09-Jan-19 SUN 20-Jan-19 THU 11
2 KMTC BOX ENDURANCE 11/01 10-Jan-19 SUN 21-Jan-19 THU 11
2 KMTC SUNNY ROSE V.1821N 12-Jan-19 SUN 23-Jan-19 THU 11
3 KMTC WAN HAI 203 V.469N 16-Jan-19 SUN 27-Jan-19 THU 11
3 KMTC TRIUMPH V.1821N 16-Jan-19 SUN 27-Jan-19 THU 11
3 KMTC MOUNT BUTLER 07/12 17-Jan-19 SUN 28-Jan-19 THU 11
3 KMTC PEGASUS UNIX V.0027N 19-Jan-19 SUN 30-Jan-19 THU 11
4 KMTC WAN HAI 205 V.478N 23-Jan-19 SUN 03-Feb-19 THU 11
4 KMTC TRIDENT 26/12 23-Jan-19 SUN 03-Feb-19 THU 11
HAIPHONG to SINGAPORE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
52 YANGMING YM INSTRUCTION 225S 27-Dec-18 SUN 02-Jan-19 SAT 6
53 A.E.L CAPE QUEST 1856 30-Dec-18 SAT 06-Jan-19 SAT 7
53 YANGMING GREEN HORIZON 003S 31-Dec-18 WED 08-Jan-19 THU 8
53 A.E.L GREEN HORIZON 003S 31-Dec-18 SAT 07-Jan-19 SAT 7
1 YANGMING PRINCESS OF LUCK 021S 03-Jan-19 SUN 11-Jan-19 MON 8
1 A.E.L PRINCESS OF LUCK 021S 03-Jan-19 THU 11-Jan-19 FRI 8
1 A.E.L KOTA JASA KJAA0055S 04-Jan-19 THU 12-Jan-19 FRI 8
2 A.E.L CAPE FORTIUS 1852 06-Jan-19 THU 14-Jan-19 FRI 8
2 YANGMING YM INCEPTION 130S 07-Jan-19 WED 13-Jan-19 TUE 6
2 A.E.L YM INCEPTION 130S 07-Jan-19 THU 15-Jan-19 FRI 8
2 YANGMING YM HARMONY 301S 10-Jan-19 SUN 16-Jan-19 SAT 6
2 A.E.L KOTA JAYA KJYY0067S 11-Jan-19 SUN 18-Jan-19 SUN 7
3 A.E.L CALIFORNIA TRADER 1832 13-Jan-19 SUN 20-Jan-19 SUN 7
3 YANGMING GREEN HORIZON 004S 14-Jan-19 TUE 27-Jan-19 MON 13
3 A.E.L GREEN HORIZON 004S 14-Jan-19 SUN 21-Jan-19 SUN 7
3 YANGMING YM INTELLIGENT 141S 17-Jan-19 FRI 30-Jan-19 THU 13
3 A.E.L YM INTELLIGENT 141S 17-Jan-19 SUN 24-Jan-19 SUN 7
4 A.E.L CAPE QUEST 1860 20-Jan-19 SUN 01-Feb-19 FRI 12
4 YANGMING YM INCEPTION 131S 21-Jan-19 SAT 01-Feb-19 WED 11
4 A.E.L YM INCEPTION 131S 21-Jan-19 MON 02-Feb-19 SAT 12
2 A.E.L YM HARMONY 301S 10-Jan-19 SUN 17-Jan-19 SUN 7
HAIPHONG to SOUTH MANILA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
53 YANGMING PRINCESS OF LUCK 018N 30-Dec-18 SAT 17-Jan-19 WED 18
1 YANGMING ASIATIC DAWN 006B 03-Jan-19 SUN 19-Jan-19 TUE 16
2 YANGMING YM INITIATIVE 203N 06-Jan-19 WED 24-Jan-19 SUN 18
2 YANGMING BAOHANG 18005B 10-Jan-19 WED 28-Jan-19 SUN 18
3 YANGMING YM INTELLIGENT 138N 13-Jan-19 SUN 29-Jan-19 TUE 16
3 YANGMING PADIAN 2 18009B 17-Jan-19 SAT 23-Jan-19 FRI 6
4 YANGMING YM INSTRUCTION 223N 223N 20-Jan-19 THU 26-Jan-19 WED 6
HAIPHONG to SURABAYA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
53 KMTC HONGKONG VOYAGER 85 31-Dec-18 WED 11-Jan-19 SUN 11
1 KMTC WAN HAI 213 V.335N 02-Jan-19 WED 13-Jan-19 SUN 11
2 KMTC SUNNY CANNA V.1820N 07-Jan-19 WED 18-Jan-19 SUN 11
2 KMTC CAPE FLINT V.007N 09-Jan-19 WED 20-Jan-19 SUN 11
4 KMTC SUNNY CANNA V.1821N 21-Jan-19 THU 01-Feb-19 MON 11
4 KMTC WAN HAI 205 V.478N 23-Jan-19 SUN 03-Feb-19 THU 11
HAIPHONG to WEST PORTKLANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
1 A.E.L PRINCESS OF LUCK 021S 03-Jan-19 WED 15-Jan-19 MON 12
3 A.E.L YM INTELLIGENT 141S 17-Jan-19 WED 29-Jan-19 MON 12
1 4 5 6
Cần tuyển nhân viên Môi giới Hải Quan làm việc tại Hải Phòng và HCM
HAIPHONG to JAKARTA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
53 YANGMING GREEN HORIZON 003S 31-Dec-18 WED 13-Jan-19 TUE 13
53 KMTC HONGKONG VOYAGER 85 31-Dec-18 THU 12-Jan-19 TUE 12
1 KMTC WAN HAI 213 V.335N 02-Jan-19 SUN 14-Jan-19 FRI 12
1 SITC SITC HAIPHONG 1832S 02-Jan-19 WED 13-Jan-19 SUN 11
1 YANGMING PRINCESS OF LUCK 021S 03-Jan-19 SUN 16-Jan-19 SAT 13
2 YANGMING YM INCEPTION 130S 07-Jan-19 WED 18-Jan-19 SUN 11
2 KMTC SUNNY CANNA V.1820N 07-Jan-19 MON 19-Jan-19 SAT 12
2 KMTC CAPE FLINT V.007N 09-Jan-19 WED 21-Jan-19 MON 12
2 SITC BRIGHT LAEM CHABANG 1828S 09-Jan-19 WED 20-Jan-19 SUN 11
2 YANGMING YM HARMONY 301S 10-Jan-19 SUN 21-Jan-19 THU 11
3 YANGMING GREEN HORIZON 004S 14-Jan-19 FRI 28-Jan-19 FRI 14
3 KMTC HONGKONG VOYAGER 86 14-Jan-19 WED 26-Jan-19 MON 12
3 KMTC WAN HAI 203 V.469N 16-Jan-19 WED 28-Jan-19 MON 12
3 SITC SITC HAKATA 1830S 16-Jan-19 THU 27-Jan-19 MON 11
3 YANGMING YM INTELLIGENT 141S 17-Jan-19 TUE 31-Jan-19 TUE 14
4 YANGMING YM INCEPTION 131S 21-Jan-19 SAT 02-Feb-19 THU 12
4 KMTC SUNNY CANNA V.1821N 21-Jan-19 THU 02-Feb-19 TUE 12
4 KMTC WAN HAI 205 V.478N 23-Jan-19 SUN 04-Feb-19 FRI 12
4 SITC SITC HAIPHONG 1834S 23-Jan-19 SUN 03-Feb-19 THU 11
HAIPHONG to LAEM CHABANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
53 YANGMING YM HARMONY 300N 30-Dec-18 FRI 06-Jan-19 FRI 7
1 SITC SITC HAIPHONG 1832S 02-Jan-19 MON 13-Jan-19 FRI 11
2 YANGMING YM INTELLIGENT 140N 06-Jan-19 SAT 13-Jan-19 SAT 7
2 SITC BRIGHT LAEM CHABANG 1828S 09-Jan-19 WED 20-Jan-19 SUN 11
3 YANGMING YM INSTRUCTION 225N 13-Jan-19 SAT 20-Jan-19 SAT 7
3 SITC SITC HAKATA 1830S 16-Jan-19 WED 27-Jan-19 SUN 11
4 YANGMING PRINCESS OF LUCK 021N 20-Jan-19 SAT 27-Jan-19 SAT 7
4 SITC SITC HAIPHONG 1834S 23-Jan-19 WED 03-Feb-19 SUN 11
HAIPHONG to LATKRA BANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
53 KMTC HONGKONG VOYAGER 85 31-Dec-18 SUN 12-Jan-19 FRI 12
1 KMTC WAN HAI 213 V.335N 02-Jan-19 MON 14-Jan-19 SAT 12
2 KMTC SUNNY CANNA V.1820N 07-Jan-19 WED 19-Jan-19 MON 12
2 KMTC CAPE FLINT V.007N 09-Jan-19 WED 21-Jan-19 MON 12
3 KMTC HONGKONG VOYAGER 86 14-Jan-19 WED 26-Jan-19 MON 12
3 KMTC WAN HAI 203 V.469N 16-Jan-19 WED 28-Jan-19 MON 12
4 KMTC SUNNY CANNA V.1821N 21-Jan-19 THU 02-Feb-19 TUE 12
4 KMTC WAN HAI 205 V.478N 23-Jan-19 SUN 04-Feb-19 FRI 12
HAIPHONG to NORTH MANILA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
53 YANGMING PRINCESS OF LUCK 018N 30-Dec-18 SAT 06-Jan-19 SAT 7
53 KMTC HONGKONG VOYAGER 85 31-Dec-18 MON 12-Jan-19 SAT 12
1 KMTC WAN HAI 213 V.335N 02-Jan-19 WED 14-Jan-19 MON 12
1 YANGMING ASIATIC DAWN 006B 03-Jan-19 SAT 09-Jan-19 FRI 6
2 YANGMING YM INITIATIVE 203N 06-Jan-19 THU 12-Jan-19 WED 6
2 KMTC SUNNY CANNA V.1820N 07-Jan-19 WED 19-Jan-19 MON 12
2 KMTC CAPE FLINT V.007N 09-Jan-19 WED 21-Jan-19 MON 12
2 YANGMING BAOHANG 18005B 10-Jan-19 SAT 17-Jan-19 SAT 7
3 YANGMING YM INTELLIGENT 138N 13-Jan-19 FRI 20-Jan-19 FRI 7
3 KMTC HONGKONG VOYAGER 86 14-Jan-19 THU 26-Jan-19 TUE 12
3 KMTC WAN HAI 203 V.469N 16-Jan-19 SUN 28-Jan-19 FRI 12
3 YANGMING PADIAN 2 18009B 17-Jan-19 MON 23-Jan-19 SUN 6
4 YANGMING YM INSTRUCTION 223N 223N 20-Jan-19 THU 28-Jan-19 FRI 8
4 KMTC SUNNY CANNA V.1821N 21-Jan-19 SUN 01-Feb-19 THU 11
4 KMTC WAN HAI 205 V.478N 23-Jan-19 MON 03-Feb-19 FRI 11
HAIPHONG to Pasir Gudang
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
53 YANGMING GREEN HORIZON 003S 31-Dec-18 SAT 11-Jan-19 WED 11
2 YANGMING YM INCEPTION 130S 07-Jan-19 SUN 18-Jan-19 THU 11
3 YANGMING GREEN HORIZON 004S 14-Jan-19 WED 27-Jan-19 TUE 13
HAIPHONG to Penang
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
53 YANGMING GREEN HORIZON 003S 31-Dec-18 SUN 13-Jan-19 SAT 13
1 YANGMING PRINCESS OF LUCK 021S 03-Jan-19 WED 14-Jan-19 SUN 11
2 YANGMING YM INCEPTION 130S 07-Jan-19 SUN 18-Jan-19 THU 11
2 YANGMING YM HARMONY 301S 10-Jan-19 FRI 23-Jan-19 THU 13
3 YANGMING GREEN HORIZON 004S 14-Jan-19 TUE 27-Jan-19 MON 13
3 YANGMING YM INTELLIGENT 141S 17-Jan-19 SAT 28-Jan-19 WED 11
4 YANGMING YM INCEPTION 131S 21-Jan-19 SUN 01-Feb-19 THU 11
HAIPHONG to PORT KELANG WEST PORT
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
53 YANGMING GREEN HORIZON 003S 31-Dec-18 SUN 11-Jan-19 THU 11
1 YANGMING PRINCESS OF LUCK 021S 03-Jan-19 WED 16-Jan-19 TUE 13
2 YANGMING YM INCEPTION 130S 07-Jan-19 SUN 20-Jan-19 SAT 13
2 YANGMING YM HARMONY 301S 10-Jan-19 WED 21-Jan-19 SUN 11
3 YANGMING GREEN HORIZON 004S 14-Jan-19 FRI 27-Jan-19 THU 13
3 YANGMING YM INTELLIGENT 141S 17-Jan-19 SUN 28-Jan-19 THU 11
4 YANGMING YM INCEPTION 131S 21-Jan-19 TUE 03-Feb-19 MON 13
HAIPHONG to PORT KLANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 ZIM HAMBURG BAY V.26E 08-Jan-19 FRI 16-Jan-19 SAT 8
3 ZIM IAN H V.4E 15-Jan-19 TUE 23-Jan-19 WED 8
4 ZIM E.R. SWEDEN V.1803E 23-Jan-19 SAT 29-Jan-19 FRI 6
HAIPHONG to SEMARANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
52 KMTC SUNNY ROSE V.1820N 29-Dec-18 SUN 09-Jan-19 THU 11
1 KMTC WAN HAI 213 V.335N 02-Jan-19 SUN 13-Jan-19 THU 11
1 KMTC TRIUMPH V.1820N 02-Jan-19 SUN 13-Jan-19 THU 11
1 KMTC MOUNT BUTLER 06/12 03-Jan-19 SUN 14-Jan-19 THU 11
1 KMTC PEGASUS UNIX V.0026N 05-Jan-19 SUN 16-Jan-19 THU 11
2 KMTC CAPE FLINT V.007N 09-Jan-19 SUN 20-Jan-19 THU 11
2 KMTC TRIDENT 25/12 09-Jan-19 SUN 20-Jan-19 THU 11
2 KMTC BOX ENDURANCE 11/01 10-Jan-19 SUN 21-Jan-19 THU 11
2 KMTC SUNNY ROSE V.1821N 12-Jan-19 SUN 23-Jan-19 THU 11
3 KMTC WAN HAI 203 V.469N 16-Jan-19 SUN 27-Jan-19 THU 11
3 KMTC TRIUMPH V.1821N 16-Jan-19 SUN 27-Jan-19 THU 11
3 KMTC MOUNT BUTLER 07/12 17-Jan-19 SUN 28-Jan-19 THU 11
3 KMTC PEGASUS UNIX V.0027N 19-Jan-19 SUN 30-Jan-19 THU 11
4 KMTC WAN HAI 205 V.478N 23-Jan-19 SUN 03-Feb-19 THU 11
4 KMTC TRIDENT 26/12 23-Jan-19 SUN 03-Feb-19 THU 11
HAIPHONG to SINGAPORE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
52 YANGMING YM INSTRUCTION 225S 27-Dec-18 SUN 02-Jan-19 SAT 6
53 A.E.L CAPE QUEST 1856 30-Dec-18 SAT 06-Jan-19 SAT 7
53 YANGMING GREEN HORIZON 003S 31-Dec-18 WED 08-Jan-19 THU 8
53 A.E.L GREEN HORIZON 003S 31-Dec-18 SAT 07-Jan-19 SAT 7
1 YANGMING PRINCESS OF LUCK 021S 03-Jan-19 SUN 11-Jan-19 MON 8
1 A.E.L PRINCESS OF LUCK 021S 03-Jan-19 THU 11-Jan-19 FRI 8
1 A.E.L KOTA JASA KJAA0055S 04-Jan-19 THU 12-Jan-19 FRI 8
2 A.E.L CAPE FORTIUS 1852 06-Jan-19 THU 14-Jan-19 FRI 8
2 YANGMING YM INCEPTION 130S 07-Jan-19 WED 13-Jan-19 TUE 6
2 A.E.L YM INCEPTION 130S 07-Jan-19 THU 15-Jan-19 FRI 8
2 YANGMING YM HARMONY 301S 10-Jan-19 SUN 16-Jan-19 SAT 6
2 A.E.L KOTA JAYA KJYY0067S 11-Jan-19 SUN 18-Jan-19 SUN 7
3 A.E.L CALIFORNIA TRADER 1832 13-Jan-19 SUN 20-Jan-19 SUN 7
3 YANGMING GREEN HORIZON 004S 14-Jan-19 TUE 27-Jan-19 MON 13
3 A.E.L GREEN HORIZON 004S 14-Jan-19 SUN 21-Jan-19 SUN 7
3 YANGMING YM INTELLIGENT 141S 17-Jan-19 FRI 30-Jan-19 THU 13
3 A.E.L YM INTELLIGENT 141S 17-Jan-19 SUN 24-Jan-19 SUN 7
4 A.E.L CAPE QUEST 1860 20-Jan-19 SUN 01-Feb-19 FRI 12
4 YANGMING YM INCEPTION 131S 21-Jan-19 SAT 01-Feb-19 WED 11
4 A.E.L YM INCEPTION 131S 21-Jan-19 MON 02-Feb-19 SAT 12
2 A.E.L YM HARMONY 301S 10-Jan-19 SUN 17-Jan-19 SUN 7
HAIPHONG to SOUTH MANILA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
53 YANGMING PRINCESS OF LUCK 018N 30-Dec-18 SAT 17-Jan-19 WED 18
1 YANGMING ASIATIC DAWN 006B 03-Jan-19 SUN 19-Jan-19 TUE 16
2 YANGMING YM INITIATIVE 203N 06-Jan-19 WED 24-Jan-19 SUN 18
2 YANGMING BAOHANG 18005B 10-Jan-19 WED 28-Jan-19 SUN 18
3 YANGMING YM INTELLIGENT 138N 13-Jan-19 SUN 29-Jan-19 TUE 16
3 YANGMING PADIAN 2 18009B 17-Jan-19 SAT 23-Jan-19 FRI 6
4 YANGMING YM INSTRUCTION 223N 223N 20-Jan-19 THU 26-Jan-19 WED 6
HAIPHONG to SURABAYA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
53 KMTC HONGKONG VOYAGER 85 31-Dec-18 WED 11-Jan-19 SUN 11
1 KMTC WAN HAI 213 V.335N 02-Jan-19 WED 13-Jan-19 SUN 11
2 KMTC SUNNY CANNA V.1820N 07-Jan-19 WED 18-Jan-19 SUN 11
2 KMTC CAPE FLINT V.007N 09-Jan-19 WED 20-Jan-19 SUN 11
4 KMTC SUNNY CANNA V.1821N 21-Jan-19 THU 01-Feb-19 MON 11
4 KMTC WAN HAI 205 V.478N 23-Jan-19 SUN 03-Feb-19 THU 11
HAIPHONG to WEST PORTKLANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
1 A.E.L PRINCESS OF LUCK 021S 03-Jan-19 WED 15-Jan-19 MON 12
3 A.E.L YM INTELLIGENT 141S 17-Jan-19 WED 29-Jan-19 MON 12
1 4 5 6
Cần tuyển 03 nhân viên kinh doanh làm việc tại Hồ Chí Minh
HAIPHONG to JAKARTA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
53 YANGMING GREEN HORIZON 003S 31-Dec-18 WED 13-Jan-19 TUE 13
53 KMTC HONGKONG VOYAGER 85 31-Dec-18 THU 12-Jan-19 TUE 12
1 KMTC WAN HAI 213 V.335N 02-Jan-19 SUN 14-Jan-19 FRI 12
1 SITC SITC HAIPHONG 1832S 02-Jan-19 WED 13-Jan-19 SUN 11
1 YANGMING PRINCESS OF LUCK 021S 03-Jan-19 SUN 16-Jan-19 SAT 13
2 YANGMING YM INCEPTION 130S 07-Jan-19 WED 18-Jan-19 SUN 11
2 KMTC SUNNY CANNA V.1820N 07-Jan-19 MON 19-Jan-19 SAT 12
2 KMTC CAPE FLINT V.007N 09-Jan-19 WED 21-Jan-19 MON 12
2 SITC BRIGHT LAEM CHABANG 1828S 09-Jan-19 WED 20-Jan-19 SUN 11
2 YANGMING YM HARMONY 301S 10-Jan-19 SUN 21-Jan-19 THU 11
3 YANGMING GREEN HORIZON 004S 14-Jan-19 FRI 28-Jan-19 FRI 14
3 KMTC HONGKONG VOYAGER 86 14-Jan-19 WED 26-Jan-19 MON 12
3 KMTC WAN HAI 203 V.469N 16-Jan-19 WED 28-Jan-19 MON 12
3 SITC SITC HAKATA 1830S 16-Jan-19 THU 27-Jan-19 MON 11
3 YANGMING YM INTELLIGENT 141S 17-Jan-19 TUE 31-Jan-19 TUE 14
4 YANGMING YM INCEPTION 131S 21-Jan-19 SAT 02-Feb-19 THU 12
4 KMTC SUNNY CANNA V.1821N 21-Jan-19 THU 02-Feb-19 TUE 12
4 KMTC WAN HAI 205 V.478N 23-Jan-19 SUN 04-Feb-19 FRI 12
4 SITC SITC HAIPHONG 1834S 23-Jan-19 SUN 03-Feb-19 THU 11
HAIPHONG to LAEM CHABANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
53 YANGMING YM HARMONY 300N 30-Dec-18 FRI 06-Jan-19 FRI 7
1 SITC SITC HAIPHONG 1832S 02-Jan-19 MON 13-Jan-19 FRI 11
2 YANGMING YM INTELLIGENT 140N 06-Jan-19 SAT 13-Jan-19 SAT 7
2 SITC BRIGHT LAEM CHABANG 1828S 09-Jan-19 WED 20-Jan-19 SUN 11
3 YANGMING YM INSTRUCTION 225N 13-Jan-19 SAT 20-Jan-19 SAT 7
3 SITC SITC HAKATA 1830S 16-Jan-19 WED 27-Jan-19 SUN 11
4 YANGMING PRINCESS OF LUCK 021N 20-Jan-19 SAT 27-Jan-19 SAT 7
4 SITC SITC HAIPHONG 1834S 23-Jan-19 WED 03-Feb-19 SUN 11
HAIPHONG to LATKRA BANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
53 KMTC HONGKONG VOYAGER 85 31-Dec-18 SUN 12-Jan-19 FRI 12
1 KMTC WAN HAI 213 V.335N 02-Jan-19 MON 14-Jan-19 SAT 12
2 KMTC SUNNY CANNA V.1820N 07-Jan-19 WED 19-Jan-19 MON 12
2 KMTC CAPE FLINT V.007N 09-Jan-19 WED 21-Jan-19 MON 12
3 KMTC HONGKONG VOYAGER 86 14-Jan-19 WED 26-Jan-19 MON 12
3 KMTC WAN HAI 203 V.469N 16-Jan-19 WED 28-Jan-19 MON 12
4 KMTC SUNNY CANNA V.1821N 21-Jan-19 THU 02-Feb-19 TUE 12
4 KMTC WAN HAI 205 V.478N 23-Jan-19 SUN 04-Feb-19 FRI 12
HAIPHONG to NORTH MANILA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
53 YANGMING PRINCESS OF LUCK 018N 30-Dec-18 SAT 06-Jan-19 SAT 7
53 KMTC HONGKONG VOYAGER 85 31-Dec-18 MON 12-Jan-19 SAT 12
1 KMTC WAN HAI 213 V.335N 02-Jan-19 WED 14-Jan-19 MON 12
1 YANGMING ASIATIC DAWN 006B 03-Jan-19 SAT 09-Jan-19 FRI 6
2 YANGMING YM INITIATIVE 203N 06-Jan-19 THU 12-Jan-19 WED 6
2 KMTC SUNNY CANNA V.1820N 07-Jan-19 WED 19-Jan-19 MON 12
2 KMTC CAPE FLINT V.007N 09-Jan-19 WED 21-Jan-19 MON 12
2 YANGMING BAOHANG 18005B 10-Jan-19 SAT 17-Jan-19 SAT 7
3 YANGMING YM INTELLIGENT 138N 13-Jan-19 FRI 20-Jan-19 FRI 7
3 KMTC HONGKONG VOYAGER 86 14-Jan-19 THU 26-Jan-19 TUE 12
3 KMTC WAN HAI 203 V.469N 16-Jan-19 SUN 28-Jan-19 FRI 12
3 YANGMING PADIAN 2 18009B 17-Jan-19 MON 23-Jan-19 SUN 6
4 YANGMING YM INSTRUCTION 223N 223N 20-Jan-19 THU 28-Jan-19 FRI 8
4 KMTC SUNNY CANNA V.1821N 21-Jan-19 SUN 01-Feb-19 THU 11
4 KMTC WAN HAI 205 V.478N 23-Jan-19 MON 03-Feb-19 FRI 11
HAIPHONG to Pasir Gudang
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
53 YANGMING GREEN HORIZON 003S 31-Dec-18 SAT 11-Jan-19 WED 11
2 YANGMING YM INCEPTION 130S 07-Jan-19 SUN 18-Jan-19 THU 11
3 YANGMING GREEN HORIZON 004S 14-Jan-19 WED 27-Jan-19 TUE 13
HAIPHONG to Penang
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
53 YANGMING GREEN HORIZON 003S 31-Dec-18 SUN 13-Jan-19 SAT 13
1 YANGMING PRINCESS OF LUCK 021S 03-Jan-19 WED 14-Jan-19 SUN 11
2 YANGMING YM INCEPTION 130S 07-Jan-19 SUN 18-Jan-19 THU 11
2 YANGMING YM HARMONY 301S 10-Jan-19 FRI 23-Jan-19 THU 13
3 YANGMING GREEN HORIZON 004S 14-Jan-19 TUE 27-Jan-19 MON 13
3 YANGMING YM INTELLIGENT 141S 17-Jan-19 SAT 28-Jan-19 WED 11
4 YANGMING YM INCEPTION 131S 21-Jan-19 SUN 01-Feb-19 THU 11
HAIPHONG to PORT KELANG WEST PORT
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
53 YANGMING GREEN HORIZON 003S 31-Dec-18 SUN 11-Jan-19 THU 11
1 YANGMING PRINCESS OF LUCK 021S 03-Jan-19 WED 16-Jan-19 TUE 13
2 YANGMING YM INCEPTION 130S 07-Jan-19 SUN 20-Jan-19 SAT 13
2 YANGMING YM HARMONY 301S 10-Jan-19 WED 21-Jan-19 SUN 11
3 YANGMING GREEN HORIZON 004S 14-Jan-19 FRI 27-Jan-19 THU 13
3 YANGMING YM INTELLIGENT 141S 17-Jan-19 SUN 28-Jan-19 THU 11
4 YANGMING YM INCEPTION 131S 21-Jan-19 TUE 03-Feb-19 MON 13
HAIPHONG to PORT KLANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 ZIM HAMBURG BAY V.26E 08-Jan-19 FRI 16-Jan-19 SAT 8
3 ZIM IAN H V.4E 15-Jan-19 TUE 23-Jan-19 WED 8
4 ZIM E.R. SWEDEN V.1803E 23-Jan-19 SAT 29-Jan-19 FRI 6
HAIPHONG to SEMARANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
52 KMTC SUNNY ROSE V.1820N 29-Dec-18 SUN 09-Jan-19 THU 11
1 KMTC WAN HAI 213 V.335N 02-Jan-19 SUN 13-Jan-19 THU 11
1 KMTC TRIUMPH V.1820N 02-Jan-19 SUN 13-Jan-19 THU 11
1 KMTC MOUNT BUTLER 06/12 03-Jan-19 SUN 14-Jan-19 THU 11
1 KMTC PEGASUS UNIX V.0026N 05-Jan-19 SUN 16-Jan-19 THU 11
2 KMTC CAPE FLINT V.007N 09-Jan-19 SUN 20-Jan-19 THU 11
2 KMTC TRIDENT 25/12 09-Jan-19 SUN 20-Jan-19 THU 11
2 KMTC BOX ENDURANCE 11/01 10-Jan-19 SUN 21-Jan-19 THU 11
2 KMTC SUNNY ROSE V.1821N 12-Jan-19 SUN 23-Jan-19 THU 11
3 KMTC WAN HAI 203 V.469N 16-Jan-19 SUN 27-Jan-19 THU 11
3 KMTC TRIUMPH V.1821N 16-Jan-19 SUN 27-Jan-19 THU 11
3 KMTC MOUNT BUTLER 07/12 17-Jan-19 SUN 28-Jan-19 THU 11
3 KMTC PEGASUS UNIX V.0027N 19-Jan-19 SUN 30-Jan-19 THU 11
4 KMTC WAN HAI 205 V.478N 23-Jan-19 SUN 03-Feb-19 THU 11
4 KMTC TRIDENT 26/12 23-Jan-19 SUN 03-Feb-19 THU 11
HAIPHONG to SINGAPORE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
52 YANGMING YM INSTRUCTION 225S 27-Dec-18 SUN 02-Jan-19 SAT 6
53 A.E.L CAPE QUEST 1856 30-Dec-18 SAT 06-Jan-19 SAT 7
53 YANGMING GREEN HORIZON 003S 31-Dec-18 WED 08-Jan-19 THU 8
53 A.E.L GREEN HORIZON 003S 31-Dec-18 SAT 07-Jan-19 SAT 7
1 YANGMING PRINCESS OF LUCK 021S 03-Jan-19 SUN 11-Jan-19 MON 8
1 A.E.L PRINCESS OF LUCK 021S 03-Jan-19 THU 11-Jan-19 FRI 8
1 A.E.L KOTA JASA KJAA0055S 04-Jan-19 THU 12-Jan-19 FRI 8
2 A.E.L CAPE FORTIUS 1852 06-Jan-19 THU 14-Jan-19 FRI 8
2 YANGMING YM INCEPTION 130S 07-Jan-19 WED 13-Jan-19 TUE 6
2 A.E.L YM INCEPTION 130S 07-Jan-19 THU 15-Jan-19 FRI 8
2 YANGMING YM HARMONY 301S 10-Jan-19 SUN 16-Jan-19 SAT 6
2 A.E.L KOTA JAYA KJYY0067S 11-Jan-19 SUN 18-Jan-19 SUN 7
3 A.E.L CALIFORNIA TRADER 1832 13-Jan-19 SUN 20-Jan-19 SUN 7
3 YANGMING GREEN HORIZON 004S 14-Jan-19 TUE 27-Jan-19 MON 13
3 A.E.L GREEN HORIZON 004S 14-Jan-19 SUN 21-Jan-19 SUN 7
3 YANGMING YM INTELLIGENT 141S 17-Jan-19 FRI 30-Jan-19 THU 13
3 A.E.L YM INTELLIGENT 141S 17-Jan-19 SUN 24-Jan-19 SUN 7
4 A.E.L CAPE QUEST 1860 20-Jan-19 SUN 01-Feb-19 FRI 12
4 YANGMING YM INCEPTION 131S 21-Jan-19 SAT 01-Feb-19 WED 11
4 A.E.L YM INCEPTION 131S 21-Jan-19 MON 02-Feb-19 SAT 12
2 A.E.L YM HARMONY 301S 10-Jan-19 SUN 17-Jan-19 SUN 7
HAIPHONG to SOUTH MANILA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
53 YANGMING PRINCESS OF LUCK 018N 30-Dec-18 SAT 17-Jan-19 WED 18
1 YANGMING ASIATIC DAWN 006B 03-Jan-19 SUN 19-Jan-19 TUE 16
2 YANGMING YM INITIATIVE 203N 06-Jan-19 WED 24-Jan-19 SUN 18
2 YANGMING BAOHANG 18005B 10-Jan-19 WED 28-Jan-19 SUN 18
3 YANGMING YM INTELLIGENT 138N 13-Jan-19 SUN 29-Jan-19 TUE 16
3 YANGMING PADIAN 2 18009B 17-Jan-19 SAT 23-Jan-19 FRI 6
4 YANGMING YM INSTRUCTION 223N 223N 20-Jan-19 THU 26-Jan-19 WED 6
HAIPHONG to SURABAYA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
53 KMTC HONGKONG VOYAGER 85 31-Dec-18 WED 11-Jan-19 SUN 11
1 KMTC WAN HAI 213 V.335N 02-Jan-19 WED 13-Jan-19 SUN 11
2 KMTC SUNNY CANNA V.1820N 07-Jan-19 WED 18-Jan-19 SUN 11
2 KMTC CAPE FLINT V.007N 09-Jan-19 WED 20-Jan-19 SUN 11
4 KMTC SUNNY CANNA V.1821N 21-Jan-19 THU 01-Feb-19 MON 11
4 KMTC WAN HAI 205 V.478N 23-Jan-19 SUN 03-Feb-19 THU 11
HAIPHONG to WEST PORTKLANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
1 A.E.L PRINCESS OF LUCK 021S 03-Jan-19 WED 15-Jan-19 MON 12
3 A.E.L YM INTELLIGENT 141S 17-Jan-19 WED 29-Jan-19 MON 12
1 4 5 6