THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ
HAIPHONG to KELUNG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
49 RCL ORA BHUM 396 02-Dec-18 SUN 06-Dec-18 THU 4
50 RCL RATHA BHUM 670 09-Dec-18 SUN 13-Dec-18 THU 4
51 RCL PIRA BHUM 457 16-Dec-18 SUN 20-Dec-18 THU 4
52 RCL ORA BHUM 397 23-Dec-18 SUN 27-Dec-18 THU 4
HAIPHONG to NINGBO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
48 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 29-Nov-18 THU 10-Dec-18 MON 11
48 HEUNG A SUNNY CLOVER 1812N 29-Nov-18 THU 10-Dec-18 MON 11
48 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0055N 29-Nov-18 #REF! 03-Dec-18 MON 4
48 TSL MAERSK ABERDEEN 805D 30-Nov-18 FRI 06-Dec-18 THU 6
48 TSL MAERSK ABERDEEN 805D 30-Nov-18 FRI 06-Dec-18 THU 6
48 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1722N 30-Nov-18 FRI 04-Dec-18 TUE 4
48 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 01-Dec-18 SAT 12-Dec-18 WED 12
49 SITC EPONYMA 1817N 02-Dec-18 SUN 07-Dec-18 FRI 5
49 SITC EPONYMA 1817N 02-Dec-18 SUN 07-Dec-18 FRI 5
49 HEUNG A SINOKOR HONGKONG 0174E 03-Dec-18 MON 14-Dec-18 FRI 11
49 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0077N 03-Dec-18 MON 13-Dec-18 THU 10
49 SITC KUO LUNG 1822N 04-Dec-18 TUE 12-Dec-18 WED 8
49 SITC KUO LUNG 1822N 04-Dec-18 TUE 12-Dec-18 WED 8
49 SINOTRANS KUO LUNG 1822N 04-Dec-18 TUE 11-Dec-18 TUE 7
49 HEUNG A TRIUMPH 1812N 05-Dec-18 WED 17-Dec-18 MON 13
49 SINOKOR TRIUMPH 1812N 05-Dec-18 WED 15-Dec-18 SAT 10
49 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 06-Dec-18 THU 17-Dec-18 MON 11
49 HEUNG A SUNNY CAMELLIA 1813N 06-Dec-18 THU 17-Dec-18 MON 11
49 SINOKOR LANTAU BAY 1808N 06-Dec-18 THU 10-Dec-18 MON 4
49 TSL PADIAN 2 18004D 07-Dec-18 FRI 13-Dec-18 THU 6
49 TSL PADIAN 2 18004D 07-Dec-18 FRI 13-Dec-18 THU 6
49 SINOKOR HSL AQUA 0036N 07-Dec-18 FRI 11-Dec-18 TUE 4
49 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 08-Dec-18 SAT 19-Dec-18 WED 12
50 SITC SITC WEIHAI 1815N 09-Dec-18 SUN 14-Dec-18 FRI 5
50 SITC SITC WEIHAI 1815N 09-Dec-18 SUN 14-Dec-18 FRI 5
50 SINOKOR SUNNY CANNA 1812N 10-Dec-18 MON 20-Dec-18 THU 10
50 SITC WISDOM GRACE 1823N 11-Dec-18 TUE 19-Dec-18 WED 8
50 SITC WISDOM GRACE 1823N 11-Dec-18 TUE 19-Dec-18 WED 8
50 SINOTRANS WISDOM GRACE 1823N 11-Dec-18 TUE 18-Dec-18 TUE 7
50 HEUNG A TRIDENT 1813N 12-Dec-18 WED 24-Dec-18 MON 13
50 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 13-Dec-18 THU 24-Dec-18 MON 11
50 HEUNG A SUNNY CLOVER 1813N 13-Dec-18 THU 24-Dec-18 MON 11
50 TSL MAERSK ATLANTIC 806D 14-Dec-18 FRI 20-Dec-18 THU 6
50 TSL MAERSK ATLANTIC 806D 14-Dec-18 FRI 20-Dec-18 THU 6
50 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 15-Dec-18 SAT 26-Dec-18 WED 12
51 SITC SITC YANTAI 1815N 16-Dec-18 SUN 21-Dec-18 FRI 5
51 SITC SITC YANTAI 1815N 16-Dec-18 SUN 21-Dec-18 FRI 5
51 SITC TBA TBA 18-Dec-18 TUE 26-Dec-18 WED 8
51 SITC TBA TBA 18-Dec-18 TUE 26-Dec-18 WED 8
51 SINOTRANS KUO LUNG 1824N 18-Dec-18 TUE 25-Dec-18 TUE 7
51 TSL ASIATIC DAWN 002D 21-Dec-18 FRI 27-Dec-18 THU 6
51 TSL ASIATIC DAWN 002D 21-Dec-18 FRI 27-Dec-18 THU 6
52 SITC REFLECTION 1729N 23-Dec-18 SUN 28-Dec-18 FRI 5
52 SITC REFLECTION 1819N 23-Dec-18 SUN 28-Dec-18 FRI 5
52 SINOTRANS WISDOM GRACE 1825N 25-Dec-18 TUE 01-Jan-18 TUE 7
HAIPHONG to QINGDAO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
48 TSL MAERSK ATLANTIC 806B 29-Nov-18 THU 05-Dec-18 WED 6
48 TSL MAERSK ATLANTIC 806B 29-Nov-18 THU 05-Dec-18 WED 6
48 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 29-Nov-18 THU 10-Dec-18 MON 11
48 HEUNG A SUNNY CLOVER 1812N 29-Nov-18 THU 10-Dec-18 MON 11
48 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0055N 29-Nov-18 THU 11-Dec-18 TUE 12
48 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1722N 30-Nov-18 FRI 12-Dec-18 WED 12
48 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 01-Dec-18 SAT 12-Dec-18 WED 12
49 HEUNG A SINOKOR HONGKONG 0174E 03-Dec-18 MON 14-Dec-18 FRI 11
49 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0077N 03-Dec-18 MON 15-Dec-18 SAT 12
49 SITC SITC INCHON 1817N 04-Dec-18 TUE 17-Dec-18 MON 13
49 SITC SITC INCHON 1817N 04-Dec-18 TUE 17-Dec-18 MON 13
49 SITC SITC JAKARTA 1811N 05-Dec-18 WED 14-Dec-18 FRI 9
49 SITC SITC JAKARTA 1811N 05-Dec-18 WED 14-Dec-18 FRI 9
49 HEUNG A TRIUMPH 1812N 05-Dec-18 WED 16-Dec-18 SUN 12
49 SINOKOR TRIUMPH 1812N 05-Dec-18 WED 17-Dec-18 MON 12
49 TSL ASIATIC DAWN 002B 06-Dec-18 THU 12-Dec-18 WED 6
49 TSL ASIATIC DAWN 002B 06-Dec-18 THU 12-Dec-18 WED 6
49 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 06-Dec-18 THU 17-Dec-18 MON 11
49 HEUNG A SUNNY CAMELLIA 1813N 06-Dec-18 THU 17-Dec-18 MON 11
49 SINOKOR LANTAU BAY 1808N 06-Dec-18 THU 18-Dec-18 TUE 12
49 SINOKOR HSL AQUA 0036N 07-Dec-18 FRI 19-Dec-18 WED 12
49 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 08-Dec-18 SAT 19-Dec-18 WED 12
50 SINOKOR SUNNY CANNA 1812N 10-Dec-18 MON 22-Dec-18 SAT 12
50 SITC PERTH BRIDGE 1817N 11-Dec-18 TUE 24-Dec-18 MON 13
50 SITC PERTH BRIDGE 1817N 11-Dec-18 TUE 24-Dec-18 MON 13
50 SITC SITC HANSHIN 1811N 12-Dec-18 WED 21-Dec-18 FRI 9
50 SITC SITC HANSHIN 1811N 12-Dec-18 WED 21-Dec-18 FRI 9
50 HEUNG A TRIDENT 1813N 12-Dec-18 WED 23-Dec-18 SUN 12
50 TSL MAERSK ABERDEEN 806B 13-Dec-18 THU 19-Dec-18 WED 6
50 TSL MAERSK ABERDEEN 806B 13-Dec-18 THU 19-Dec-18 WED 6
50 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 13-Dec-18 THU 24-Dec-18 MON 11
50 HEUNG A SUNNY CLOVER 1813N 13-Dec-18 THU 24-Dec-18 MON 11
50 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 15-Dec-18 SAT 26-Dec-18 WED 12
51 SITC VAN HARMONY 1819N 18-Dec-18 TUE 31-Dec-18 MON 13
51 SITC VAN HARMONY 1819N 18-Dec-18 TUE 31-Dec-18 MON 13
51 SITC SITC LIAONING 1821N 19-Dec-18 WED 28-Dec-18 FRI 9
51 SITC SITC LIAONING 1821N 19-Dec-18 WED 28-Dec-18 FRI 9
51 TSL PADIAN 2 18005B 20-Dec-18 THU 26-Dec-18 WED 6
51 TSL PADIAN 2 18005B 20-Dec-18 THU 26-Dec-18 WED 6
HAIPHONG to QINZHOU
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
48 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 29-Nov-18 THU 05-Dec-18 WED 6
48 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 01-Dec-18 SAT 07-Dec-18 FRI 7
48 IAL SINAR BATAM 146 01-Dec-18 SAT 02-Dec-18 SUN 1
49 TSL LANTAU BRIDE 18011N 02-Dec-18 SUN 03-Dec-18 MON 1
49 TSL LANTAU BRIDE 18011N 02-Dec-18 SUN 03-Dec-18 MON 1
49 SITC SITC JAKARTA 1811N 05-Dec-18 WED 06-Dec-18 THU 1
49 SITC SITC JAKARTA 1811N 05-Dec-18 WED 06-Dec-18 THU 1
49 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 06-Dec-18 THU 12-Dec-18 WED 6
49 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 08-Dec-18 SAT 14-Dec-18 FRI 7
49 IAL HUNSA BHUM 421 08-Dec-18 SAT 09-Dec-18 SUN 1
50 TSL HANSE ENDURANCE 18010N 09-Dec-18 SUN 10-Dec-18 MON 1
50 TSL HANSE ENDURANCE 18010N 09-Dec-18 SUN 10-Dec-18 MON 1
50 SITC SITC HANSHIN 1811N 12-Dec-18 WED 13-Dec-18 THU 1
50 SITC SITC HANSHIN 1811N 12-Dec-18 WED 13-Dec-18 THU 1
50 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 13-Dec-18 THU 19-Dec-18 WED 6
50 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 15-Dec-18 SAT 21-Dec-18 FRI 7
50 IAL PACITA 24 15-Dec-18 SAT 16-Dec-18 SUN 1
51 TSL LANTAU BEE 18009N 16-Dec-18 SUN 17-Dec-18 MON 1
51 TSL LANTAU BEE 18009N 16-Dec-18 SUN 17-Dec-18 MON 1
51 SITC SITC LIAONING 1821N 19-Dec-18 WED 20-Dec-18 THU 1
51 SITC SITC LIAONING 1821N 19-Dec-18 WED 20-Dec-18 THU 1
51 IAL RATANA THIDA 124 22-Dec-18 SAT 23-Dec-18 SUN 1
HAIPHONG to SHEKOU
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
48 SITC SITC NAGOYA 1817N 29-Nov-18 THU 30-Nov-18 FRI 1
48 SITC SITC NAGOYA 1817N 29-Nov-18 THU 30-Nov-18 FRI 1
48 HEUNG A SUNNY CLOVER 1812N 29-Nov-18 THU 01-Dec-18 SAT 2
48 SINOKOR WAN HAI 205 471N 29-Nov-18 THU 30-Nov-18 FRI 1
48 SITC SINOKOR HONGKONG 0174E 01-Dec-18 SAT 02-Dec-18 SUN 1
48 SITC SINOKOR HONGKONG 0174E 01-Dec-18 SAT 02-Dec-18 SUN 1
48 HEUNG A SUNNY ROSE 1812N 01-Dec-18 SAT 03-Dec-18 MON 2
48 DONGYOUNG SUNNY ROSE 1812N 01-Dec-18 SAT 02-Dec-18 SUN 1
48 SINOKOR SUNNY ROSE 1812N 01-Dec-18 SAT 03-Dec-18 MON 2
48 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0174E 01-Dec-18 SAT 03-Dec-18 MON 2
48 IAL SINAR BATAM 146 01-Dec-18 SAT 05-Dec-18 WED 4
49 TSL LANTAU BRIDE 18011N 02-Dec-18 SUN 05-Dec-18 WED 3
49 TSL LANTAU BRIDE 18011N 02-Dec-18 SUN 05-Dec-18 WED 3
49 SITC EPONYMA 1817N 02-Dec-18 SUN 03-Dec-18 MON 1
49 SITC EPONYMA 1817N 02-Dec-18 SUN 03-Dec-18 MON 1
49 HEUNG A SINOKOR HONGKONG 0174E 03-Dec-18 MON 04-Dec-18 TUE 1
49 ONE MOL HOPE 050N 03-Dec-18 MON 05-Dec-18 WED 2
49 SITC SITC INCHON 1817N 04-Dec-18 TUE 08-Dec-18 SAT 4
49 SITC SITC INCHON 1817N 04-Dec-18 TUE 08-Dec-18 SAT 4
49 SITC SITC JAKARTA 1811N 05-Dec-18 WED 07-Dec-18 FRI 2
49 SITC SITC JAKARTA 1811N 05-Dec-18 WED 07-Dec-18 FRI 2
49 HEUNG A TRIUMPH 1812N 05-Dec-18 WED 07-Dec-18 FRI 2
49 SINOKOR TRIUMPH 1812N 05-Dec-18 WED 07-Dec-18 FRI 2
49 SITC SITC YOKKAICHI 1815N 06-Dec-18 THU 07-Dec-18 FRI 1
49 SITC SITC YOKKAICHI 1815N 06-Dec-18 THU 07-Dec-18 FRI 1
49 HEUNG A SUNNY CAMELLIA 1813N 06-Dec-18 THU 08-Dec-18 SAT 2
49 SINOKOR WAN HAI 203 464N 06-Dec-18 THU 07-Dec-18 FRI 1
49 SITC DONGJIN AUBE 0044E 08-Dec-18 SAT 09-Dec-18 SUN 1
49 SITC DONGJIN AUBE 0044E 08-Dec-18 SAT 09-Dec-18 SUN 1
49 HEUNG A PEGASUS UNIX 0018N 08-Dec-18 SAT 10-Dec-18 MON 2
49 DONGYOUNG PEGASUS UNIX 0018N 08-Dec-18 SAT 09-Dec-18 SUN 1
49 SINOKOR PEGASUS UNIX 0018N 08-Dec-18 SAT 10-Dec-18 MON 2
49 SINOKOR DONGJIN AUBE 0044E 08-Dec-18 SAT 10-Dec-18 MON 2
49 IAL HUNSA BHUM 421 08-Dec-18 SAT 12-Dec-18 WED 4
50 TSL HANSE ENDURANCE 18010N 09-Dec-18 SUN 12-Dec-18 WED 3
50 TSL HANSE ENDURANCE 18010N 09-Dec-18 SUN 12-Dec-18 WED 3
50 SITC SITC WEIHAI 1815N 09-Dec-18 SUN 10-Dec-18 MON 1
50 SITC SITC WEIHAI 1815N 09-Dec-18 SUN 10-Dec-18 MON 1
50 HEUNG A DONGJIN AUBE 0044E 10-Dec-18 MON 11-Dec-18 TUE 1
50 ONE SIMA PRESTIGE 132N 10-Dec-18 MON 12-Dec-18 WED 2
50 SITC PERTH BRIDGE 1817N 11-Dec-18 TUE 15-Dec-18 SAT 4
50 SITC PERTH BRIDGE 1817N 11-Dec-18 TUE 15-Dec-18 SAT 4
50 SITC SITC HANSHIN 1811N 12-Dec-18 WED 14-Dec-18 FRI 2
50 SITC SITC HANSHIN 1811N 12-Dec-18 WED 14-Dec-18 FRI 2
50 HEUNG A TRIDENT 1813N 12-Dec-18 WED 14-Dec-18 FRI 2
50 SITC SITC OSAKA 1819N 13-Dec-18 THU 14-Dec-18 FRI 1
50 SITC SITC OSAKA 1819N 13-Dec-18 THU 14-Dec-18 FRI 1
50 HEUNG A SUNNY CLOVER 1813N 13-Dec-18 THU 15-Dec-18 SAT 2
50 SITC SINOKOR HONGKONG 0175E 15-Dec-18 SAT 16-Dec-18 SUN 1
50 SITC SINOKOR HONGKONG 0175E 15-Dec-18 SAT 16-Dec-18 SUN 1
50 HEUNG A SUNNY ROSE 1813N 15-Dec-18 SAT 17-Dec-18 MON 2
50 DONGYOUNG SUNNY ROSE 1813N 15-Dec-18 SAT 16-Dec-18 SUN 1
50 IAL PACITA 24 15-Dec-18 SAT 19-Dec-18 WED 4
51 TSL LANTAU BEE 18009N 16-Dec-18 SUN 19-Dec-18 WED 3
51 TSL LANTAU BEE 18009N 16-Dec-18 SUN 19-Dec-18 WED 3
51 SITC SITC YANTAI 1815N 16-Dec-18 SUN 17-Dec-18 MON 1
51 SITC SITC YANTAI 1815N 16-Dec-18 SUN 17-Dec-18 MON 1
51 HEUNG A SINOKOR HONGKONG 0175E 17-Dec-18 MON 18-Dec-18 TUE 1
51 ONE MOL HOPE 051N 17-Dec-18 MON 19-Dec-18 WED 2
51 SITC VAN HARMONY 1819N 18-Dec-18 TUE 22-Dec-18 SAT 4
51 SITC VAN HARMONY 1819N 18-Dec-18 TUE 22-Dec-18 SAT 4
51 SITC SITC LIAONING 1821N 19-Dec-18 WED 21-Dec-18 FRI 2
51 SITC SITC LIAONING 1821N 19-Dec-18 WED 21-Dec-18 FRI 2
51 SITC SITC NAGOYA 1819N 20-Dec-18 THU 21-Dec-18 FRI 1
51 SITC SITC NAGOYA 1819N 20-Dec-18 THU 21-Dec-18 FRI 1
51 SITC DONGJIN AUBE 0045E 22-Dec-18 SAT 23-Dec-18 SUN 1
51 SITC DONGJIN AUBE 0045E 22-Dec-18 SAT 23-Dec-18 SUN 1
51 IAL RATANA THIDA 124 22-Dec-18 SAT 26-Dec-18 WED 4
52 SITC REFLECTION 1729N 23-Dec-18 SUN 24-Dec-18 MON 1
52 SITC REFLECTION 1819N 23-Dec-18 SUN 24-Dec-18 MON 1
HAIPHONG to SHIDAO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
49 SITC EPONYMA 1817N 02-Dec-18 SUN 17-Dec-18 MON 15
49 SITC EPONYMA 1817N 02-Dec-18 SUN 17-Dec-18 MON 15
50 SITC SITC WEIHAI 1815N 09-Dec-18 SUN 24-Dec-18 MON 15
50 SITC SITC WEIHAI 1815N 09-Dec-18 SUN 24-Dec-18 MON 15
51 SITC SITC YANTAI 1815N 16-Dec-18 SUN 31-Dec-18 MON 15
51 SITC SITC YANTAI 1815N 16-Dec-18 SUN 31-Dec-18 MON 15
52 SITC REFLECTION 1729N 23-Dec-18 SUN 07-Jan-18 MON 15
52 SITC REFLECTION 1819N 23-Dec-18 SUN 07-Jan-18 MON 15
HAIPHONG to TAICANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
48 SITC SITC NAGOYA 1817N 29-Nov-18 THU 03-Dec-18 MON 4
48 SITC SITC NAGOYA 1817N 29-Nov-18 THU 03-Dec-18 MON 4
49 SITC SITC YOKKAICHI 1815N 06-Dec-18 THU 10-Dec-18 MON 4
49 SITC SITC YOKKAICHI 1815N 06-Dec-18 THU 10-Dec-18 MON 4
50 SITC SITC OSAKA 1819N 13-Dec-18 THU 17-Dec-18 MON 4
50 SITC SITC OSAKA 1819N 13-Dec-18 THU 17-Dec-18 MON 4
51 SITC SITC NAGOYA 1819N 20-Dec-18 THU 24-Dec-18 MON 4
51 SITC SITC NAGOYA 1819N 20-Dec-18 THU 24-Dec-18 MON 4
HAIPHONG to TAIPING
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
48 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 29-Nov-18 THU 05-Dec-18 WED 6
48 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 01-Dec-18 SAT 07-Dec-18 FRI 7
49 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 06-Dec-18 THU 12-Dec-18 WED 6
49 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 08-Dec-18 SAT 14-Dec-18 FRI 7
50 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 13-Dec-18 THU 19-Dec-18 WED 6
50 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 15-Dec-18 SAT 21-Dec-18 FRI 7
HAIPHONG to XIAMEN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
48 SINOKOR WAN HAI 205 471N 29-Nov-18 THU 03-Dec-18 MON 4
48 SITC SINOKOR HONGKONG 0174E 01-Dec-18 SAT 04-Dec-18 TUE 3
48 SITC SINOKOR HONGKONG 0174E 01-Dec-18 SAT 04-Dec-18 TUE 3
48 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 01-Dec-18 SAT 04-Dec-18 TUE 3
48 HEUNG A SUNNY ROSE 1812N 01-Dec-18 SAT 05-Dec-18 WED 4
48 DONGYOUNG SUNNY ROSE 1812N 01-Dec-18 SAT 04-Dec-18 TUE 3
48 SINOKOR SUNNY ROSE 1812N 01-Dec-18 SAT 04-Dec-18 TUE 3
48 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0174E 01-Dec-18 SAT 04-Dec-18 TUE 3
49 SITC SITC INCHON 1817N 04-Dec-18 TUE 10-Dec-18 MON 6
49 SITC SITC INCHON 1817N 04-Dec-18 TUE 10-Dec-18 MON 6
49 SITC SITC JAKARTA 1811N 05-Dec-18 WED 09-Dec-18 SUN 4
49 SITC SITC JAKARTA 1811N 05-Dec-18 WED 09-Dec-18 SUN 4
49 SINOKOR WAN HAI 203 464N 06-Dec-18 THU 10-Dec-18 MON 4
49 SITC DONGJIN AUBE 0044E 08-Dec-18 SAT 11-Dec-18 TUE 3
49 SITC DONGJIN AUBE 0044E 08-Dec-18 SAT 11-Dec-18 TUE 3
49 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 08-Dec-18 SAT 11-Dec-18 TUE 3
49 HEUNG A PEGASUS UNIX 0018N 08-Dec-18 SAT 12-Dec-18 WED 4
49 DONGYOUNG PEGASUS UNIX 0018N 08-Dec-18 SAT 11-Dec-18 TUE 3
49 SINOKOR PEGASUS UNIX 0018N 08-Dec-18 SAT 11-Dec-18 TUE 3
49 SINOKOR DONGJIN AUBE 0044E 08-Dec-18 SAT 11-Dec-18 TUE 3
50 SITC PERTH BRIDGE 1817N 11-Dec-18 TUE 17-Dec-18 MON 6
50 SITC PERTH BRIDGE 1817N 11-Dec-18 TUE 17-Dec-18 MON 6
50 SITC SITC HANSHIN 1811N 12-Dec-18 WED 16-Dec-18 SUN 4
50 SITC SITC HANSHIN 1811N 12-Dec-18 WED 16-Dec-18 SUN 4
50 SITC SINOKOR HONGKONG 0175E 15-Dec-18 SAT 18-Dec-18 TUE 3
50 SITC SINOKOR HONGKONG 0175E 15-Dec-18 SAT 18-Dec-18 TUE 3
50 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 15-Dec-18 SAT 18-Dec-18 TUE 3
50 HEUNG A SUNNY ROSE 1813N 15-Dec-18 SAT 19-Dec-18 WED 4
50 DONGYOUNG SUNNY ROSE 1813N 15-Dec-18 SAT 18-Dec-18 TUE 3
51 SITC VAN HARMONY 1819N 18-Dec-18 TUE 24-Dec-18 MON 6
51 SITC VAN HARMONY 1819N 18-Dec-18 TUE 24-Dec-18 MON 6
51 SITC SITC LIAONING 1821N 19-Dec-18 WED 23-Dec-18 SUN 4
51 SITC SITC LIAONING 1821N 19-Dec-18 WED 23-Dec-18 SUN 4
51 SITC DONGJIN AUBE 0045E 22-Dec-18 SAT 25-Dec-18 TUE 3
51 SITC DONGJIN AUBE 0045E 22-Dec-18 SAT 25-Dec-18 TUE 3
HAIPHONG to XINGANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
48 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 29-Nov-18 THU 10-Dec-18 MON 11
48 HEUNG A SUNNY CLOVER 1812N 29-Nov-18 THU 10-Dec-18 MON 11
48 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 01-Dec-18 SAT 12-Dec-18 WED 12
49 SITC EPONYMA 1817N 02-Dec-18 SUN 14-Dec-18 FRI 12
49 SITC EPONYMA 1817N 02-Dec-18 SUN 14-Dec-18 FRI 12
49 HEUNG A SINOKOR HONGKONG 0174E 03-Dec-18 MON 14-Dec-18 FRI 11
49 HEUNG A TRIUMPH 1812N 05-Dec-18 WED 16-Dec-18 SUN 12
49 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 06-Dec-18 THU 17-Dec-18 MON 11
49 HEUNG A SUNNY CAMELLIA 1813N 06-Dec-18 THU 17-Dec-18 MON 11
49 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 08-Dec-18 SAT 19-Dec-18 WED 12
50 SITC SITC WEIHAI 1815N 09-Dec-18 SUN 21-Dec-18 FRI 12
50 SITC SITC WEIHAI 1815N 09-Dec-18 SUN 21-Dec-18 FRI 12
50 HEUNG A TRIDENT 1813N 12-Dec-18 WED 23-Dec-18 SUN 12
50 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 13-Dec-18 THU 24-Dec-18 MON 11
50 HEUNG A SUNNY CLOVER 1813N 13-Dec-18 THU 24-Dec-18 MON 11
50 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 15-Dec-18 SAT 26-Dec-18 WED 12
51 SITC SITC YANTAI 1815N 16-Dec-18 SUN 28-Dec-18 FRI 12
51 SITC SITC YANTAI 1815N 16-Dec-18 SUN 28-Dec-18 FRI 12
52 SITC REFLECTION 1729N 23-Dec-18 SUN 04-Jan-18 FRI 12
52 SITC REFLECTION 1819N 23-Dec-18 SUN 04-Jan-18 FRI 12
HAIPHONG to YANTIAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
48 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 29-Nov-18 THU 05-Dec-18 WED 6
48 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 01-Dec-18 SAT 07-Dec-18 FRI 7
49 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 06-Dec-18 THU 12-Dec-18 WED 6
49 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 08-Dec-18 SAT 14-Dec-18 FRI 7
50 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 13-Dec-18 THU 19-Dec-18 WED 6
50 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 15-Dec-18 SAT 21-Dec-18 FRI 7
1 6 7 8
Thông báo nghỉ lễ Quốc Khánh 02/09/2018
HAIPHONG to KELUNG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
49 RCL ORA BHUM 396 02-Dec-18 SUN 06-Dec-18 THU 4
50 RCL RATHA BHUM 670 09-Dec-18 SUN 13-Dec-18 THU 4
51 RCL PIRA BHUM 457 16-Dec-18 SUN 20-Dec-18 THU 4
52 RCL ORA BHUM 397 23-Dec-18 SUN 27-Dec-18 THU 4
HAIPHONG to NINGBO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
48 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 29-Nov-18 THU 10-Dec-18 MON 11
48 HEUNG A SUNNY CLOVER 1812N 29-Nov-18 THU 10-Dec-18 MON 11
48 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0055N 29-Nov-18 #REF! 03-Dec-18 MON 4
48 TSL MAERSK ABERDEEN 805D 30-Nov-18 FRI 06-Dec-18 THU 6
48 TSL MAERSK ABERDEEN 805D 30-Nov-18 FRI 06-Dec-18 THU 6
48 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1722N 30-Nov-18 FRI 04-Dec-18 TUE 4
48 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 01-Dec-18 SAT 12-Dec-18 WED 12
49 SITC EPONYMA 1817N 02-Dec-18 SUN 07-Dec-18 FRI 5
49 SITC EPONYMA 1817N 02-Dec-18 SUN 07-Dec-18 FRI 5
49 HEUNG A SINOKOR HONGKONG 0174E 03-Dec-18 MON 14-Dec-18 FRI 11
49 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0077N 03-Dec-18 MON 13-Dec-18 THU 10
49 SITC KUO LUNG 1822N 04-Dec-18 TUE 12-Dec-18 WED 8
49 SITC KUO LUNG 1822N 04-Dec-18 TUE 12-Dec-18 WED 8
49 SINOTRANS KUO LUNG 1822N 04-Dec-18 TUE 11-Dec-18 TUE 7
49 HEUNG A TRIUMPH 1812N 05-Dec-18 WED 17-Dec-18 MON 13
49 SINOKOR TRIUMPH 1812N 05-Dec-18 WED 15-Dec-18 SAT 10
49 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 06-Dec-18 THU 17-Dec-18 MON 11
49 HEUNG A SUNNY CAMELLIA 1813N 06-Dec-18 THU 17-Dec-18 MON 11
49 SINOKOR LANTAU BAY 1808N 06-Dec-18 THU 10-Dec-18 MON 4
49 TSL PADIAN 2 18004D 07-Dec-18 FRI 13-Dec-18 THU 6
49 TSL PADIAN 2 18004D 07-Dec-18 FRI 13-Dec-18 THU 6
49 SINOKOR HSL AQUA 0036N 07-Dec-18 FRI 11-Dec-18 TUE 4
49 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 08-Dec-18 SAT 19-Dec-18 WED 12
50 SITC SITC WEIHAI 1815N 09-Dec-18 SUN 14-Dec-18 FRI 5
50 SITC SITC WEIHAI 1815N 09-Dec-18 SUN 14-Dec-18 FRI 5
50 SINOKOR SUNNY CANNA 1812N 10-Dec-18 MON 20-Dec-18 THU 10
50 SITC WISDOM GRACE 1823N 11-Dec-18 TUE 19-Dec-18 WED 8
50 SITC WISDOM GRACE 1823N 11-Dec-18 TUE 19-Dec-18 WED 8
50 SINOTRANS WISDOM GRACE 1823N 11-Dec-18 TUE 18-Dec-18 TUE 7
50 HEUNG A TRIDENT 1813N 12-Dec-18 WED 24-Dec-18 MON 13
50 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 13-Dec-18 THU 24-Dec-18 MON 11
50 HEUNG A SUNNY CLOVER 1813N 13-Dec-18 THU 24-Dec-18 MON 11
50 TSL MAERSK ATLANTIC 806D 14-Dec-18 FRI 20-Dec-18 THU 6
50 TSL MAERSK ATLANTIC 806D 14-Dec-18 FRI 20-Dec-18 THU 6
50 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 15-Dec-18 SAT 26-Dec-18 WED 12
51 SITC SITC YANTAI 1815N 16-Dec-18 SUN 21-Dec-18 FRI 5
51 SITC SITC YANTAI 1815N 16-Dec-18 SUN 21-Dec-18 FRI 5
51 SITC TBA TBA 18-Dec-18 TUE 26-Dec-18 WED 8
51 SITC TBA TBA 18-Dec-18 TUE 26-Dec-18 WED 8
51 SINOTRANS KUO LUNG 1824N 18-Dec-18 TUE 25-Dec-18 TUE 7
51 TSL ASIATIC DAWN 002D 21-Dec-18 FRI 27-Dec-18 THU 6
51 TSL ASIATIC DAWN 002D 21-Dec-18 FRI 27-Dec-18 THU 6
52 SITC REFLECTION 1729N 23-Dec-18 SUN 28-Dec-18 FRI 5
52 SITC REFLECTION 1819N 23-Dec-18 SUN 28-Dec-18 FRI 5
52 SINOTRANS WISDOM GRACE 1825N 25-Dec-18 TUE 01-Jan-18 TUE 7
HAIPHONG to QINGDAO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
48 TSL MAERSK ATLANTIC 806B 29-Nov-18 THU 05-Dec-18 WED 6
48 TSL MAERSK ATLANTIC 806B 29-Nov-18 THU 05-Dec-18 WED 6
48 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 29-Nov-18 THU 10-Dec-18 MON 11
48 HEUNG A SUNNY CLOVER 1812N 29-Nov-18 THU 10-Dec-18 MON 11
48 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0055N 29-Nov-18 THU 11-Dec-18 TUE 12
48 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1722N 30-Nov-18 FRI 12-Dec-18 WED 12
48 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 01-Dec-18 SAT 12-Dec-18 WED 12
49 HEUNG A SINOKOR HONGKONG 0174E 03-Dec-18 MON 14-Dec-18 FRI 11
49 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0077N 03-Dec-18 MON 15-Dec-18 SAT 12
49 SITC SITC INCHON 1817N 04-Dec-18 TUE 17-Dec-18 MON 13
49 SITC SITC INCHON 1817N 04-Dec-18 TUE 17-Dec-18 MON 13
49 SITC SITC JAKARTA 1811N 05-Dec-18 WED 14-Dec-18 FRI 9
49 SITC SITC JAKARTA 1811N 05-Dec-18 WED 14-Dec-18 FRI 9
49 HEUNG A TRIUMPH 1812N 05-Dec-18 WED 16-Dec-18 SUN 12
49 SINOKOR TRIUMPH 1812N 05-Dec-18 WED 17-Dec-18 MON 12
49 TSL ASIATIC DAWN 002B 06-Dec-18 THU 12-Dec-18 WED 6
49 TSL ASIATIC DAWN 002B 06-Dec-18 THU 12-Dec-18 WED 6
49 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 06-Dec-18 THU 17-Dec-18 MON 11
49 HEUNG A SUNNY CAMELLIA 1813N 06-Dec-18 THU 17-Dec-18 MON 11
49 SINOKOR LANTAU BAY 1808N 06-Dec-18 THU 18-Dec-18 TUE 12
49 SINOKOR HSL AQUA 0036N 07-Dec-18 FRI 19-Dec-18 WED 12
49 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 08-Dec-18 SAT 19-Dec-18 WED 12
50 SINOKOR SUNNY CANNA 1812N 10-Dec-18 MON 22-Dec-18 SAT 12
50 SITC PERTH BRIDGE 1817N 11-Dec-18 TUE 24-Dec-18 MON 13
50 SITC PERTH BRIDGE 1817N 11-Dec-18 TUE 24-Dec-18 MON 13
50 SITC SITC HANSHIN 1811N 12-Dec-18 WED 21-Dec-18 FRI 9
50 SITC SITC HANSHIN 1811N 12-Dec-18 WED 21-Dec-18 FRI 9
50 HEUNG A TRIDENT 1813N 12-Dec-18 WED 23-Dec-18 SUN 12
50 TSL MAERSK ABERDEEN 806B 13-Dec-18 THU 19-Dec-18 WED 6
50 TSL MAERSK ABERDEEN 806B 13-Dec-18 THU 19-Dec-18 WED 6
50 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 13-Dec-18 THU 24-Dec-18 MON 11
50 HEUNG A SUNNY CLOVER 1813N 13-Dec-18 THU 24-Dec-18 MON 11
50 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 15-Dec-18 SAT 26-Dec-18 WED 12
51 SITC VAN HARMONY 1819N 18-Dec-18 TUE 31-Dec-18 MON 13
51 SITC VAN HARMONY 1819N 18-Dec-18 TUE 31-Dec-18 MON 13
51 SITC SITC LIAONING 1821N 19-Dec-18 WED 28-Dec-18 FRI 9
51 SITC SITC LIAONING 1821N 19-Dec-18 WED 28-Dec-18 FRI 9
51 TSL PADIAN 2 18005B 20-Dec-18 THU 26-Dec-18 WED 6
51 TSL PADIAN 2 18005B 20-Dec-18 THU 26-Dec-18 WED 6
HAIPHONG to QINZHOU
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
48 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 29-Nov-18 THU 05-Dec-18 WED 6
48 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 01-Dec-18 SAT 07-Dec-18 FRI 7
48 IAL SINAR BATAM 146 01-Dec-18 SAT 02-Dec-18 SUN 1
49 TSL LANTAU BRIDE 18011N 02-Dec-18 SUN 03-Dec-18 MON 1
49 TSL LANTAU BRIDE 18011N 02-Dec-18 SUN 03-Dec-18 MON 1
49 SITC SITC JAKARTA 1811N 05-Dec-18 WED 06-Dec-18 THU 1
49 SITC SITC JAKARTA 1811N 05-Dec-18 WED 06-Dec-18 THU 1
49 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 06-Dec-18 THU 12-Dec-18 WED 6
49 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 08-Dec-18 SAT 14-Dec-18 FRI 7
49 IAL HUNSA BHUM 421 08-Dec-18 SAT 09-Dec-18 SUN 1
50 TSL HANSE ENDURANCE 18010N 09-Dec-18 SUN 10-Dec-18 MON 1
50 TSL HANSE ENDURANCE 18010N 09-Dec-18 SUN 10-Dec-18 MON 1
50 SITC SITC HANSHIN 1811N 12-Dec-18 WED 13-Dec-18 THU 1
50 SITC SITC HANSHIN 1811N 12-Dec-18 WED 13-Dec-18 THU 1
50 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 13-Dec-18 THU 19-Dec-18 WED 6
50 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 15-Dec-18 SAT 21-Dec-18 FRI 7
50 IAL PACITA 24 15-Dec-18 SAT 16-Dec-18 SUN 1
51 TSL LANTAU BEE 18009N 16-Dec-18 SUN 17-Dec-18 MON 1
51 TSL LANTAU BEE 18009N 16-Dec-18 SUN 17-Dec-18 MON 1
51 SITC SITC LIAONING 1821N 19-Dec-18 WED 20-Dec-18 THU 1
51 SITC SITC LIAONING 1821N 19-Dec-18 WED 20-Dec-18 THU 1
51 IAL RATANA THIDA 124 22-Dec-18 SAT 23-Dec-18 SUN 1
HAIPHONG to SHEKOU
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
48 SITC SITC NAGOYA 1817N 29-Nov-18 THU 30-Nov-18 FRI 1
48 SITC SITC NAGOYA 1817N 29-Nov-18 THU 30-Nov-18 FRI 1
48 HEUNG A SUNNY CLOVER 1812N 29-Nov-18 THU 01-Dec-18 SAT 2
48 SINOKOR WAN HAI 205 471N 29-Nov-18 THU 30-Nov-18 FRI 1
48 SITC SINOKOR HONGKONG 0174E 01-Dec-18 SAT 02-Dec-18 SUN 1
48 SITC SINOKOR HONGKONG 0174E 01-Dec-18 SAT 02-Dec-18 SUN 1
48 HEUNG A SUNNY ROSE 1812N 01-Dec-18 SAT 03-Dec-18 MON 2
48 DONGYOUNG SUNNY ROSE 1812N 01-Dec-18 SAT 02-Dec-18 SUN 1
48 SINOKOR SUNNY ROSE 1812N 01-Dec-18 SAT 03-Dec-18 MON 2
48 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0174E 01-Dec-18 SAT 03-Dec-18 MON 2
48 IAL SINAR BATAM 146 01-Dec-18 SAT 05-Dec-18 WED 4
49 TSL LANTAU BRIDE 18011N 02-Dec-18 SUN 05-Dec-18 WED 3
49 TSL LANTAU BRIDE 18011N 02-Dec-18 SUN 05-Dec-18 WED 3
49 SITC EPONYMA 1817N 02-Dec-18 SUN 03-Dec-18 MON 1
49 SITC EPONYMA 1817N 02-Dec-18 SUN 03-Dec-18 MON 1
49 HEUNG A SINOKOR HONGKONG 0174E 03-Dec-18 MON 04-Dec-18 TUE 1
49 ONE MOL HOPE 050N 03-Dec-18 MON 05-Dec-18 WED 2
49 SITC SITC INCHON 1817N 04-Dec-18 TUE 08-Dec-18 SAT 4
49 SITC SITC INCHON 1817N 04-Dec-18 TUE 08-Dec-18 SAT 4
49 SITC SITC JAKARTA 1811N 05-Dec-18 WED 07-Dec-18 FRI 2
49 SITC SITC JAKARTA 1811N 05-Dec-18 WED 07-Dec-18 FRI 2
49 HEUNG A TRIUMPH 1812N 05-Dec-18 WED 07-Dec-18 FRI 2
49 SINOKOR TRIUMPH 1812N 05-Dec-18 WED 07-Dec-18 FRI 2
49 SITC SITC YOKKAICHI 1815N 06-Dec-18 THU 07-Dec-18 FRI 1
49 SITC SITC YOKKAICHI 1815N 06-Dec-18 THU 07-Dec-18 FRI 1
49 HEUNG A SUNNY CAMELLIA 1813N 06-Dec-18 THU 08-Dec-18 SAT 2
49 SINOKOR WAN HAI 203 464N 06-Dec-18 THU 07-Dec-18 FRI 1
49 SITC DONGJIN AUBE 0044E 08-Dec-18 SAT 09-Dec-18 SUN 1
49 SITC DONGJIN AUBE 0044E 08-Dec-18 SAT 09-Dec-18 SUN 1
49 HEUNG A PEGASUS UNIX 0018N 08-Dec-18 SAT 10-Dec-18 MON 2
49 DONGYOUNG PEGASUS UNIX 0018N 08-Dec-18 SAT 09-Dec-18 SUN 1
49 SINOKOR PEGASUS UNIX 0018N 08-Dec-18 SAT 10-Dec-18 MON 2
49 SINOKOR DONGJIN AUBE 0044E 08-Dec-18 SAT 10-Dec-18 MON 2
49 IAL HUNSA BHUM 421 08-Dec-18 SAT 12-Dec-18 WED 4
50 TSL HANSE ENDURANCE 18010N 09-Dec-18 SUN 12-Dec-18 WED 3
50 TSL HANSE ENDURANCE 18010N 09-Dec-18 SUN 12-Dec-18 WED 3
50 SITC SITC WEIHAI 1815N 09-Dec-18 SUN 10-Dec-18 MON 1
50 SITC SITC WEIHAI 1815N 09-Dec-18 SUN 10-Dec-18 MON 1
50 HEUNG A DONGJIN AUBE 0044E 10-Dec-18 MON 11-Dec-18 TUE 1
50 ONE SIMA PRESTIGE 132N 10-Dec-18 MON 12-Dec-18 WED 2
50 SITC PERTH BRIDGE 1817N 11-Dec-18 TUE 15-Dec-18 SAT 4
50 SITC PERTH BRIDGE 1817N 11-Dec-18 TUE 15-Dec-18 SAT 4
50 SITC SITC HANSHIN 1811N 12-Dec-18 WED 14-Dec-18 FRI 2
50 SITC SITC HANSHIN 1811N 12-Dec-18 WED 14-Dec-18 FRI 2
50 HEUNG A TRIDENT 1813N 12-Dec-18 WED 14-Dec-18 FRI 2
50 SITC SITC OSAKA 1819N 13-Dec-18 THU 14-Dec-18 FRI 1
50 SITC SITC OSAKA 1819N 13-Dec-18 THU 14-Dec-18 FRI 1
50 HEUNG A SUNNY CLOVER 1813N 13-Dec-18 THU 15-Dec-18 SAT 2
50 SITC SINOKOR HONGKONG 0175E 15-Dec-18 SAT 16-Dec-18 SUN 1
50 SITC SINOKOR HONGKONG 0175E 15-Dec-18 SAT 16-Dec-18 SUN 1
50 HEUNG A SUNNY ROSE 1813N 15-Dec-18 SAT 17-Dec-18 MON 2
50 DONGYOUNG SUNNY ROSE 1813N 15-Dec-18 SAT 16-Dec-18 SUN 1
50 IAL PACITA 24 15-Dec-18 SAT 19-Dec-18 WED 4
51 TSL LANTAU BEE 18009N 16-Dec-18 SUN 19-Dec-18 WED 3
51 TSL LANTAU BEE 18009N 16-Dec-18 SUN 19-Dec-18 WED 3
51 SITC SITC YANTAI 1815N 16-Dec-18 SUN 17-Dec-18 MON 1
51 SITC SITC YANTAI 1815N 16-Dec-18 SUN 17-Dec-18 MON 1
51 HEUNG A SINOKOR HONGKONG 0175E 17-Dec-18 MON 18-Dec-18 TUE 1
51 ONE MOL HOPE 051N 17-Dec-18 MON 19-Dec-18 WED 2
51 SITC VAN HARMONY 1819N 18-Dec-18 TUE 22-Dec-18 SAT 4
51 SITC VAN HARMONY 1819N 18-Dec-18 TUE 22-Dec-18 SAT 4
51 SITC SITC LIAONING 1821N 19-Dec-18 WED 21-Dec-18 FRI 2
51 SITC SITC LIAONING 1821N 19-Dec-18 WED 21-Dec-18 FRI 2
51 SITC SITC NAGOYA 1819N 20-Dec-18 THU 21-Dec-18 FRI 1
51 SITC SITC NAGOYA 1819N 20-Dec-18 THU 21-Dec-18 FRI 1
51 SITC DONGJIN AUBE 0045E 22-Dec-18 SAT 23-Dec-18 SUN 1
51 SITC DONGJIN AUBE 0045E 22-Dec-18 SAT 23-Dec-18 SUN 1
51 IAL RATANA THIDA 124 22-Dec-18 SAT 26-Dec-18 WED 4
52 SITC REFLECTION 1729N 23-Dec-18 SUN 24-Dec-18 MON 1
52 SITC REFLECTION 1819N 23-Dec-18 SUN 24-Dec-18 MON 1
HAIPHONG to SHIDAO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
49 SITC EPONYMA 1817N 02-Dec-18 SUN 17-Dec-18 MON 15
49 SITC EPONYMA 1817N 02-Dec-18 SUN 17-Dec-18 MON 15
50 SITC SITC WEIHAI 1815N 09-Dec-18 SUN 24-Dec-18 MON 15
50 SITC SITC WEIHAI 1815N 09-Dec-18 SUN 24-Dec-18 MON 15
51 SITC SITC YANTAI 1815N 16-Dec-18 SUN 31-Dec-18 MON 15
51 SITC SITC YANTAI 1815N 16-Dec-18 SUN 31-Dec-18 MON 15
52 SITC REFLECTION 1729N 23-Dec-18 SUN 07-Jan-18 MON 15
52 SITC REFLECTION 1819N 23-Dec-18 SUN 07-Jan-18 MON 15
HAIPHONG to TAICANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
48 SITC SITC NAGOYA 1817N 29-Nov-18 THU 03-Dec-18 MON 4
48 SITC SITC NAGOYA 1817N 29-Nov-18 THU 03-Dec-18 MON 4
49 SITC SITC YOKKAICHI 1815N 06-Dec-18 THU 10-Dec-18 MON 4
49 SITC SITC YOKKAICHI 1815N 06-Dec-18 THU 10-Dec-18 MON 4
50 SITC SITC OSAKA 1819N 13-Dec-18 THU 17-Dec-18 MON 4
50 SITC SITC OSAKA 1819N 13-Dec-18 THU 17-Dec-18 MON 4
51 SITC SITC NAGOYA 1819N 20-Dec-18 THU 24-Dec-18 MON 4
51 SITC SITC NAGOYA 1819N 20-Dec-18 THU 24-Dec-18 MON 4
HAIPHONG to TAIPING
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
48 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 29-Nov-18 THU 05-Dec-18 WED 6
48 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 01-Dec-18 SAT 07-Dec-18 FRI 7
49 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 06-Dec-18 THU 12-Dec-18 WED 6
49 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 08-Dec-18 SAT 14-Dec-18 FRI 7
50 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 13-Dec-18 THU 19-Dec-18 WED 6
50 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 15-Dec-18 SAT 21-Dec-18 FRI 7
HAIPHONG to XIAMEN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
48 SINOKOR WAN HAI 205 471N 29-Nov-18 THU 03-Dec-18 MON 4
48 SITC SINOKOR HONGKONG 0174E 01-Dec-18 SAT 04-Dec-18 TUE 3
48 SITC SINOKOR HONGKONG 0174E 01-Dec-18 SAT 04-Dec-18 TUE 3
48 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 01-Dec-18 SAT 04-Dec-18 TUE 3
48 HEUNG A SUNNY ROSE 1812N 01-Dec-18 SAT 05-Dec-18 WED 4
48 DONGYOUNG SUNNY ROSE 1812N 01-Dec-18 SAT 04-Dec-18 TUE 3
48 SINOKOR SUNNY ROSE 1812N 01-Dec-18 SAT 04-Dec-18 TUE 3
48 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0174E 01-Dec-18 SAT 04-Dec-18 TUE 3
49 SITC SITC INCHON 1817N 04-Dec-18 TUE 10-Dec-18 MON 6
49 SITC SITC INCHON 1817N 04-Dec-18 TUE 10-Dec-18 MON 6
49 SITC SITC JAKARTA 1811N 05-Dec-18 WED 09-Dec-18 SUN 4
49 SITC SITC JAKARTA 1811N 05-Dec-18 WED 09-Dec-18 SUN 4
49 SINOKOR WAN HAI 203 464N 06-Dec-18 THU 10-Dec-18 MON 4
49 SITC DONGJIN AUBE 0044E 08-Dec-18 SAT 11-Dec-18 TUE 3
49 SITC DONGJIN AUBE 0044E 08-Dec-18 SAT 11-Dec-18 TUE 3
49 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 08-Dec-18 SAT 11-Dec-18 TUE 3
49 HEUNG A PEGASUS UNIX 0018N 08-Dec-18 SAT 12-Dec-18 WED 4
49 DONGYOUNG PEGASUS UNIX 0018N 08-Dec-18 SAT 11-Dec-18 TUE 3
49 SINOKOR PEGASUS UNIX 0018N 08-Dec-18 SAT 11-Dec-18 TUE 3
49 SINOKOR DONGJIN AUBE 0044E 08-Dec-18 SAT 11-Dec-18 TUE 3
50 SITC PERTH BRIDGE 1817N 11-Dec-18 TUE 17-Dec-18 MON 6
50 SITC PERTH BRIDGE 1817N 11-Dec-18 TUE 17-Dec-18 MON 6
50 SITC SITC HANSHIN 1811N 12-Dec-18 WED 16-Dec-18 SUN 4
50 SITC SITC HANSHIN 1811N 12-Dec-18 WED 16-Dec-18 SUN 4
50 SITC SINOKOR HONGKONG 0175E 15-Dec-18 SAT 18-Dec-18 TUE 3
50 SITC SINOKOR HONGKONG 0175E 15-Dec-18 SAT 18-Dec-18 TUE 3
50 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 15-Dec-18 SAT 18-Dec-18 TUE 3
50 HEUNG A SUNNY ROSE 1813N 15-Dec-18 SAT 19-Dec-18 WED 4
50 DONGYOUNG SUNNY ROSE 1813N 15-Dec-18 SAT 18-Dec-18 TUE 3
51 SITC VAN HARMONY 1819N 18-Dec-18 TUE 24-Dec-18 MON 6
51 SITC VAN HARMONY 1819N 18-Dec-18 TUE 24-Dec-18 MON 6
51 SITC SITC LIAONING 1821N 19-Dec-18 WED 23-Dec-18 SUN 4
51 SITC SITC LIAONING 1821N 19-Dec-18 WED 23-Dec-18 SUN 4
51 SITC DONGJIN AUBE 0045E 22-Dec-18 SAT 25-Dec-18 TUE 3
51 SITC DONGJIN AUBE 0045E 22-Dec-18 SAT 25-Dec-18 TUE 3
HAIPHONG to XINGANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
48 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 29-Nov-18 THU 10-Dec-18 MON 11
48 HEUNG A SUNNY CLOVER 1812N 29-Nov-18 THU 10-Dec-18 MON 11
48 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 01-Dec-18 SAT 12-Dec-18 WED 12
49 SITC EPONYMA 1817N 02-Dec-18 SUN 14-Dec-18 FRI 12
49 SITC EPONYMA 1817N 02-Dec-18 SUN 14-Dec-18 FRI 12
49 HEUNG A SINOKOR HONGKONG 0174E 03-Dec-18 MON 14-Dec-18 FRI 11
49 HEUNG A TRIUMPH 1812N 05-Dec-18 WED 16-Dec-18 SUN 12
49 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 06-Dec-18 THU 17-Dec-18 MON 11
49 HEUNG A SUNNY CAMELLIA 1813N 06-Dec-18 THU 17-Dec-18 MON 11
49 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 08-Dec-18 SAT 19-Dec-18 WED 12
50 SITC SITC WEIHAI 1815N 09-Dec-18 SUN 21-Dec-18 FRI 12
50 SITC SITC WEIHAI 1815N 09-Dec-18 SUN 21-Dec-18 FRI 12
50 HEUNG A TRIDENT 1813N 12-Dec-18 WED 23-Dec-18 SUN 12
50 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 13-Dec-18 THU 24-Dec-18 MON 11
50 HEUNG A SUNNY CLOVER 1813N 13-Dec-18 THU 24-Dec-18 MON 11
50 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 15-Dec-18 SAT 26-Dec-18 WED 12
51 SITC SITC YANTAI 1815N 16-Dec-18 SUN 28-Dec-18 FRI 12
51 SITC SITC YANTAI 1815N 16-Dec-18 SUN 28-Dec-18 FRI 12
52 SITC REFLECTION 1729N 23-Dec-18 SUN 04-Jan-18 FRI 12
52 SITC REFLECTION 1819N 23-Dec-18 SUN 04-Jan-18 FRI 12
HAIPHONG to YANTIAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
48 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 29-Nov-18 THU 05-Dec-18 WED 6
48 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 01-Dec-18 SAT 07-Dec-18 FRI 7
49 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 06-Dec-18 THU 12-Dec-18 WED 6
49 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 08-Dec-18 SAT 14-Dec-18 FRI 7
50 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 13-Dec-18 THU 19-Dec-18 WED 6
50 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 15-Dec-18 SAT 21-Dec-18 FRI 7
1 6 7 8
Cần tuyển nhân viên Môi giới Hải Quan làm việc tại Hải Phòng và HCM
HAIPHONG to KELUNG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
49 RCL ORA BHUM 396 02-Dec-18 SUN 06-Dec-18 THU 4
50 RCL RATHA BHUM 670 09-Dec-18 SUN 13-Dec-18 THU 4
51 RCL PIRA BHUM 457 16-Dec-18 SUN 20-Dec-18 THU 4
52 RCL ORA BHUM 397 23-Dec-18 SUN 27-Dec-18 THU 4
HAIPHONG to NINGBO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
48 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 29-Nov-18 THU 10-Dec-18 MON 11
48 HEUNG A SUNNY CLOVER 1812N 29-Nov-18 THU 10-Dec-18 MON 11
48 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0055N 29-Nov-18 #REF! 03-Dec-18 MON 4
48 TSL MAERSK ABERDEEN 805D 30-Nov-18 FRI 06-Dec-18 THU 6
48 TSL MAERSK ABERDEEN 805D 30-Nov-18 FRI 06-Dec-18 THU 6
48 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1722N 30-Nov-18 FRI 04-Dec-18 TUE 4
48 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 01-Dec-18 SAT 12-Dec-18 WED 12
49 SITC EPONYMA 1817N 02-Dec-18 SUN 07-Dec-18 FRI 5
49 SITC EPONYMA 1817N 02-Dec-18 SUN 07-Dec-18 FRI 5
49 HEUNG A SINOKOR HONGKONG 0174E 03-Dec-18 MON 14-Dec-18 FRI 11
49 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0077N 03-Dec-18 MON 13-Dec-18 THU 10
49 SITC KUO LUNG 1822N 04-Dec-18 TUE 12-Dec-18 WED 8
49 SITC KUO LUNG 1822N 04-Dec-18 TUE 12-Dec-18 WED 8
49 SINOTRANS KUO LUNG 1822N 04-Dec-18 TUE 11-Dec-18 TUE 7
49 HEUNG A TRIUMPH 1812N 05-Dec-18 WED 17-Dec-18 MON 13
49 SINOKOR TRIUMPH 1812N 05-Dec-18 WED 15-Dec-18 SAT 10
49 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 06-Dec-18 THU 17-Dec-18 MON 11
49 HEUNG A SUNNY CAMELLIA 1813N 06-Dec-18 THU 17-Dec-18 MON 11
49 SINOKOR LANTAU BAY 1808N 06-Dec-18 THU 10-Dec-18 MON 4
49 TSL PADIAN 2 18004D 07-Dec-18 FRI 13-Dec-18 THU 6
49 TSL PADIAN 2 18004D 07-Dec-18 FRI 13-Dec-18 THU 6
49 SINOKOR HSL AQUA 0036N 07-Dec-18 FRI 11-Dec-18 TUE 4
49 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 08-Dec-18 SAT 19-Dec-18 WED 12
50 SITC SITC WEIHAI 1815N 09-Dec-18 SUN 14-Dec-18 FRI 5
50 SITC SITC WEIHAI 1815N 09-Dec-18 SUN 14-Dec-18 FRI 5
50 SINOKOR SUNNY CANNA 1812N 10-Dec-18 MON 20-Dec-18 THU 10
50 SITC WISDOM GRACE 1823N 11-Dec-18 TUE 19-Dec-18 WED 8
50 SITC WISDOM GRACE 1823N 11-Dec-18 TUE 19-Dec-18 WED 8
50 SINOTRANS WISDOM GRACE 1823N 11-Dec-18 TUE 18-Dec-18 TUE 7
50 HEUNG A TRIDENT 1813N 12-Dec-18 WED 24-Dec-18 MON 13
50 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 13-Dec-18 THU 24-Dec-18 MON 11
50 HEUNG A SUNNY CLOVER 1813N 13-Dec-18 THU 24-Dec-18 MON 11
50 TSL MAERSK ATLANTIC 806D 14-Dec-18 FRI 20-Dec-18 THU 6
50 TSL MAERSK ATLANTIC 806D 14-Dec-18 FRI 20-Dec-18 THU 6
50 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 15-Dec-18 SAT 26-Dec-18 WED 12
51 SITC SITC YANTAI 1815N 16-Dec-18 SUN 21-Dec-18 FRI 5
51 SITC SITC YANTAI 1815N 16-Dec-18 SUN 21-Dec-18 FRI 5
51 SITC TBA TBA 18-Dec-18 TUE 26-Dec-18 WED 8
51 SITC TBA TBA 18-Dec-18 TUE 26-Dec-18 WED 8
51 SINOTRANS KUO LUNG 1824N 18-Dec-18 TUE 25-Dec-18 TUE 7
51 TSL ASIATIC DAWN 002D 21-Dec-18 FRI 27-Dec-18 THU 6
51 TSL ASIATIC DAWN 002D 21-Dec-18 FRI 27-Dec-18 THU 6
52 SITC REFLECTION 1729N 23-Dec-18 SUN 28-Dec-18 FRI 5
52 SITC REFLECTION 1819N 23-Dec-18 SUN 28-Dec-18 FRI 5
52 SINOTRANS WISDOM GRACE 1825N 25-Dec-18 TUE 01-Jan-18 TUE 7
HAIPHONG to QINGDAO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
48 TSL MAERSK ATLANTIC 806B 29-Nov-18 THU 05-Dec-18 WED 6
48 TSL MAERSK ATLANTIC 806B 29-Nov-18 THU 05-Dec-18 WED 6
48 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 29-Nov-18 THU 10-Dec-18 MON 11
48 HEUNG A SUNNY CLOVER 1812N 29-Nov-18 THU 10-Dec-18 MON 11
48 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0055N 29-Nov-18 THU 11-Dec-18 TUE 12
48 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1722N 30-Nov-18 FRI 12-Dec-18 WED 12
48 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 01-Dec-18 SAT 12-Dec-18 WED 12
49 HEUNG A SINOKOR HONGKONG 0174E 03-Dec-18 MON 14-Dec-18 FRI 11
49 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0077N 03-Dec-18 MON 15-Dec-18 SAT 12
49 SITC SITC INCHON 1817N 04-Dec-18 TUE 17-Dec-18 MON 13
49 SITC SITC INCHON 1817N 04-Dec-18 TUE 17-Dec-18 MON 13
49 SITC SITC JAKARTA 1811N 05-Dec-18 WED 14-Dec-18 FRI 9
49 SITC SITC JAKARTA 1811N 05-Dec-18 WED 14-Dec-18 FRI 9
49 HEUNG A TRIUMPH 1812N 05-Dec-18 WED 16-Dec-18 SUN 12
49 SINOKOR TRIUMPH 1812N 05-Dec-18 WED 17-Dec-18 MON 12
49 TSL ASIATIC DAWN 002B 06-Dec-18 THU 12-Dec-18 WED 6
49 TSL ASIATIC DAWN 002B 06-Dec-18 THU 12-Dec-18 WED 6
49 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 06-Dec-18 THU 17-Dec-18 MON 11
49 HEUNG A SUNNY CAMELLIA 1813N 06-Dec-18 THU 17-Dec-18 MON 11
49 SINOKOR LANTAU BAY 1808N 06-Dec-18 THU 18-Dec-18 TUE 12
49 SINOKOR HSL AQUA 0036N 07-Dec-18 FRI 19-Dec-18 WED 12
49 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 08-Dec-18 SAT 19-Dec-18 WED 12
50 SINOKOR SUNNY CANNA 1812N 10-Dec-18 MON 22-Dec-18 SAT 12
50 SITC PERTH BRIDGE 1817N 11-Dec-18 TUE 24-Dec-18 MON 13
50 SITC PERTH BRIDGE 1817N 11-Dec-18 TUE 24-Dec-18 MON 13
50 SITC SITC HANSHIN 1811N 12-Dec-18 WED 21-Dec-18 FRI 9
50 SITC SITC HANSHIN 1811N 12-Dec-18 WED 21-Dec-18 FRI 9
50 HEUNG A TRIDENT 1813N 12-Dec-18 WED 23-Dec-18 SUN 12
50 TSL MAERSK ABERDEEN 806B 13-Dec-18 THU 19-Dec-18 WED 6
50 TSL MAERSK ABERDEEN 806B 13-Dec-18 THU 19-Dec-18 WED 6
50 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 13-Dec-18 THU 24-Dec-18 MON 11
50 HEUNG A SUNNY CLOVER 1813N 13-Dec-18 THU 24-Dec-18 MON 11
50 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 15-Dec-18 SAT 26-Dec-18 WED 12
51 SITC VAN HARMONY 1819N 18-Dec-18 TUE 31-Dec-18 MON 13
51 SITC VAN HARMONY 1819N 18-Dec-18 TUE 31-Dec-18 MON 13
51 SITC SITC LIAONING 1821N 19-Dec-18 WED 28-Dec-18 FRI 9
51 SITC SITC LIAONING 1821N 19-Dec-18 WED 28-Dec-18 FRI 9
51 TSL PADIAN 2 18005B 20-Dec-18 THU 26-Dec-18 WED 6
51 TSL PADIAN 2 18005B 20-Dec-18 THU 26-Dec-18 WED 6
HAIPHONG to QINZHOU
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
48 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 29-Nov-18 THU 05-Dec-18 WED 6
48 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 01-Dec-18 SAT 07-Dec-18 FRI 7
48 IAL SINAR BATAM 146 01-Dec-18 SAT 02-Dec-18 SUN 1
49 TSL LANTAU BRIDE 18011N 02-Dec-18 SUN 03-Dec-18 MON 1
49 TSL LANTAU BRIDE 18011N 02-Dec-18 SUN 03-Dec-18 MON 1
49 SITC SITC JAKARTA 1811N 05-Dec-18 WED 06-Dec-18 THU 1
49 SITC SITC JAKARTA 1811N 05-Dec-18 WED 06-Dec-18 THU 1
49 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 06-Dec-18 THU 12-Dec-18 WED 6
49 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 08-Dec-18 SAT 14-Dec-18 FRI 7
49 IAL HUNSA BHUM 421 08-Dec-18 SAT 09-Dec-18 SUN 1
50 TSL HANSE ENDURANCE 18010N 09-Dec-18 SUN 10-Dec-18 MON 1
50 TSL HANSE ENDURANCE 18010N 09-Dec-18 SUN 10-Dec-18 MON 1
50 SITC SITC HANSHIN 1811N 12-Dec-18 WED 13-Dec-18 THU 1
50 SITC SITC HANSHIN 1811N 12-Dec-18 WED 13-Dec-18 THU 1
50 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 13-Dec-18 THU 19-Dec-18 WED 6
50 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 15-Dec-18 SAT 21-Dec-18 FRI 7
50 IAL PACITA 24 15-Dec-18 SAT 16-Dec-18 SUN 1
51 TSL LANTAU BEE 18009N 16-Dec-18 SUN 17-Dec-18 MON 1
51 TSL LANTAU BEE 18009N 16-Dec-18 SUN 17-Dec-18 MON 1
51 SITC SITC LIAONING 1821N 19-Dec-18 WED 20-Dec-18 THU 1
51 SITC SITC LIAONING 1821N 19-Dec-18 WED 20-Dec-18 THU 1
51 IAL RATANA THIDA 124 22-Dec-18 SAT 23-Dec-18 SUN 1
HAIPHONG to SHEKOU
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
48 SITC SITC NAGOYA 1817N 29-Nov-18 THU 30-Nov-18 FRI 1
48 SITC SITC NAGOYA 1817N 29-Nov-18 THU 30-Nov-18 FRI 1
48 HEUNG A SUNNY CLOVER 1812N 29-Nov-18 THU 01-Dec-18 SAT 2
48 SINOKOR WAN HAI 205 471N 29-Nov-18 THU 30-Nov-18 FRI 1
48 SITC SINOKOR HONGKONG 0174E 01-Dec-18 SAT 02-Dec-18 SUN 1
48 SITC SINOKOR HONGKONG 0174E 01-Dec-18 SAT 02-Dec-18 SUN 1
48 HEUNG A SUNNY ROSE 1812N 01-Dec-18 SAT 03-Dec-18 MON 2
48 DONGYOUNG SUNNY ROSE 1812N 01-Dec-18 SAT 02-Dec-18 SUN 1
48 SINOKOR SUNNY ROSE 1812N 01-Dec-18 SAT 03-Dec-18 MON 2
48 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0174E 01-Dec-18 SAT 03-Dec-18 MON 2
48 IAL SINAR BATAM 146 01-Dec-18 SAT 05-Dec-18 WED 4
49 TSL LANTAU BRIDE 18011N 02-Dec-18 SUN 05-Dec-18 WED 3
49 TSL LANTAU BRIDE 18011N 02-Dec-18 SUN 05-Dec-18 WED 3
49 SITC EPONYMA 1817N 02-Dec-18 SUN 03-Dec-18 MON 1
49 SITC EPONYMA 1817N 02-Dec-18 SUN 03-Dec-18 MON 1
49 HEUNG A SINOKOR HONGKONG 0174E 03-Dec-18 MON 04-Dec-18 TUE 1
49 ONE MOL HOPE 050N 03-Dec-18 MON 05-Dec-18 WED 2
49 SITC SITC INCHON 1817N 04-Dec-18 TUE 08-Dec-18 SAT 4
49 SITC SITC INCHON 1817N 04-Dec-18 TUE 08-Dec-18 SAT 4
49 SITC SITC JAKARTA 1811N 05-Dec-18 WED 07-Dec-18 FRI 2
49 SITC SITC JAKARTA 1811N 05-Dec-18 WED 07-Dec-18 FRI 2
49 HEUNG A TRIUMPH 1812N 05-Dec-18 WED 07-Dec-18 FRI 2
49 SINOKOR TRIUMPH 1812N 05-Dec-18 WED 07-Dec-18 FRI 2
49 SITC SITC YOKKAICHI 1815N 06-Dec-18 THU 07-Dec-18 FRI 1
49 SITC SITC YOKKAICHI 1815N 06-Dec-18 THU 07-Dec-18 FRI 1
49 HEUNG A SUNNY CAMELLIA 1813N 06-Dec-18 THU 08-Dec-18 SAT 2
49 SINOKOR WAN HAI 203 464N 06-Dec-18 THU 07-Dec-18 FRI 1
49 SITC DONGJIN AUBE 0044E 08-Dec-18 SAT 09-Dec-18 SUN 1
49 SITC DONGJIN AUBE 0044E 08-Dec-18 SAT 09-Dec-18 SUN 1
49 HEUNG A PEGASUS UNIX 0018N 08-Dec-18 SAT 10-Dec-18 MON 2
49 DONGYOUNG PEGASUS UNIX 0018N 08-Dec-18 SAT 09-Dec-18 SUN 1
49 SINOKOR PEGASUS UNIX 0018N 08-Dec-18 SAT 10-Dec-18 MON 2
49 SINOKOR DONGJIN AUBE 0044E 08-Dec-18 SAT 10-Dec-18 MON 2
49 IAL HUNSA BHUM 421 08-Dec-18 SAT 12-Dec-18 WED 4
50 TSL HANSE ENDURANCE 18010N 09-Dec-18 SUN 12-Dec-18 WED 3
50 TSL HANSE ENDURANCE 18010N 09-Dec-18 SUN 12-Dec-18 WED 3
50 SITC SITC WEIHAI 1815N 09-Dec-18 SUN 10-Dec-18 MON 1
50 SITC SITC WEIHAI 1815N 09-Dec-18 SUN 10-Dec-18 MON 1
50 HEUNG A DONGJIN AUBE 0044E 10-Dec-18 MON 11-Dec-18 TUE 1
50 ONE SIMA PRESTIGE 132N 10-Dec-18 MON 12-Dec-18 WED 2
50 SITC PERTH BRIDGE 1817N 11-Dec-18 TUE 15-Dec-18 SAT 4
50 SITC PERTH BRIDGE 1817N 11-Dec-18 TUE 15-Dec-18 SAT 4
50 SITC SITC HANSHIN 1811N 12-Dec-18 WED 14-Dec-18 FRI 2
50 SITC SITC HANSHIN 1811N 12-Dec-18 WED 14-Dec-18 FRI 2
50 HEUNG A TRIDENT 1813N 12-Dec-18 WED 14-Dec-18 FRI 2
50 SITC SITC OSAKA 1819N 13-Dec-18 THU 14-Dec-18 FRI 1
50 SITC SITC OSAKA 1819N 13-Dec-18 THU 14-Dec-18 FRI 1
50 HEUNG A SUNNY CLOVER 1813N 13-Dec-18 THU 15-Dec-18 SAT 2
50 SITC SINOKOR HONGKONG 0175E 15-Dec-18 SAT 16-Dec-18 SUN 1
50 SITC SINOKOR HONGKONG 0175E 15-Dec-18 SAT 16-Dec-18 SUN 1
50 HEUNG A SUNNY ROSE 1813N 15-Dec-18 SAT 17-Dec-18 MON 2
50 DONGYOUNG SUNNY ROSE 1813N 15-Dec-18 SAT 16-Dec-18 SUN 1
50 IAL PACITA 24 15-Dec-18 SAT 19-Dec-18 WED 4
51 TSL LANTAU BEE 18009N 16-Dec-18 SUN 19-Dec-18 WED 3
51 TSL LANTAU BEE 18009N 16-Dec-18 SUN 19-Dec-18 WED 3
51 SITC SITC YANTAI 1815N 16-Dec-18 SUN 17-Dec-18 MON 1
51 SITC SITC YANTAI 1815N 16-Dec-18 SUN 17-Dec-18 MON 1
51 HEUNG A SINOKOR HONGKONG 0175E 17-Dec-18 MON 18-Dec-18 TUE 1
51 ONE MOL HOPE 051N 17-Dec-18 MON 19-Dec-18 WED 2
51 SITC VAN HARMONY 1819N 18-Dec-18 TUE 22-Dec-18 SAT 4
51 SITC VAN HARMONY 1819N 18-Dec-18 TUE 22-Dec-18 SAT 4
51 SITC SITC LIAONING 1821N 19-Dec-18 WED 21-Dec-18 FRI 2
51 SITC SITC LIAONING 1821N 19-Dec-18 WED 21-Dec-18 FRI 2
51 SITC SITC NAGOYA 1819N 20-Dec-18 THU 21-Dec-18 FRI 1
51 SITC SITC NAGOYA 1819N 20-Dec-18 THU 21-Dec-18 FRI 1
51 SITC DONGJIN AUBE 0045E 22-Dec-18 SAT 23-Dec-18 SUN 1
51 SITC DONGJIN AUBE 0045E 22-Dec-18 SAT 23-Dec-18 SUN 1
51 IAL RATANA THIDA 124 22-Dec-18 SAT 26-Dec-18 WED 4
52 SITC REFLECTION 1729N 23-Dec-18 SUN 24-Dec-18 MON 1
52 SITC REFLECTION 1819N 23-Dec-18 SUN 24-Dec-18 MON 1
HAIPHONG to SHIDAO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
49 SITC EPONYMA 1817N 02-Dec-18 SUN 17-Dec-18 MON 15
49 SITC EPONYMA 1817N 02-Dec-18 SUN 17-Dec-18 MON 15
50 SITC SITC WEIHAI 1815N 09-Dec-18 SUN 24-Dec-18 MON 15
50 SITC SITC WEIHAI 1815N 09-Dec-18 SUN 24-Dec-18 MON 15
51 SITC SITC YANTAI 1815N 16-Dec-18 SUN 31-Dec-18 MON 15
51 SITC SITC YANTAI 1815N 16-Dec-18 SUN 31-Dec-18 MON 15
52 SITC REFLECTION 1729N 23-Dec-18 SUN 07-Jan-18 MON 15
52 SITC REFLECTION 1819N 23-Dec-18 SUN 07-Jan-18 MON 15
HAIPHONG to TAICANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
48 SITC SITC NAGOYA 1817N 29-Nov-18 THU 03-Dec-18 MON 4
48 SITC SITC NAGOYA 1817N 29-Nov-18 THU 03-Dec-18 MON 4
49 SITC SITC YOKKAICHI 1815N 06-Dec-18 THU 10-Dec-18 MON 4
49 SITC SITC YOKKAICHI 1815N 06-Dec-18 THU 10-Dec-18 MON 4
50 SITC SITC OSAKA 1819N 13-Dec-18 THU 17-Dec-18 MON 4
50 SITC SITC OSAKA 1819N 13-Dec-18 THU 17-Dec-18 MON 4
51 SITC SITC NAGOYA 1819N 20-Dec-18 THU 24-Dec-18 MON 4
51 SITC SITC NAGOYA 1819N 20-Dec-18 THU 24-Dec-18 MON 4
HAIPHONG to TAIPING
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
48 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 29-Nov-18 THU 05-Dec-18 WED 6
48 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 01-Dec-18 SAT 07-Dec-18 FRI 7
49 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 06-Dec-18 THU 12-Dec-18 WED 6
49 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 08-Dec-18 SAT 14-Dec-18 FRI 7
50 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 13-Dec-18 THU 19-Dec-18 WED 6
50 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 15-Dec-18 SAT 21-Dec-18 FRI 7
HAIPHONG to XIAMEN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
48 SINOKOR WAN HAI 205 471N 29-Nov-18 THU 03-Dec-18 MON 4
48 SITC SINOKOR HONGKONG 0174E 01-Dec-18 SAT 04-Dec-18 TUE 3
48 SITC SINOKOR HONGKONG 0174E 01-Dec-18 SAT 04-Dec-18 TUE 3
48 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 01-Dec-18 SAT 04-Dec-18 TUE 3
48 HEUNG A SUNNY ROSE 1812N 01-Dec-18 SAT 05-Dec-18 WED 4
48 DONGYOUNG SUNNY ROSE 1812N 01-Dec-18 SAT 04-Dec-18 TUE 3
48 SINOKOR SUNNY ROSE 1812N 01-Dec-18 SAT 04-Dec-18 TUE 3
48 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0174E 01-Dec-18 SAT 04-Dec-18 TUE 3
49 SITC SITC INCHON 1817N 04-Dec-18 TUE 10-Dec-18 MON 6
49 SITC SITC INCHON 1817N 04-Dec-18 TUE 10-Dec-18 MON 6
49 SITC SITC JAKARTA 1811N 05-Dec-18 WED 09-Dec-18 SUN 4
49 SITC SITC JAKARTA 1811N 05-Dec-18 WED 09-Dec-18 SUN 4
49 SINOKOR WAN HAI 203 464N 06-Dec-18 THU 10-Dec-18 MON 4
49 SITC DONGJIN AUBE 0044E 08-Dec-18 SAT 11-Dec-18 TUE 3
49 SITC DONGJIN AUBE 0044E 08-Dec-18 SAT 11-Dec-18 TUE 3
49 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 08-Dec-18 SAT 11-Dec-18 TUE 3
49 HEUNG A PEGASUS UNIX 0018N 08-Dec-18 SAT 12-Dec-18 WED 4
49 DONGYOUNG PEGASUS UNIX 0018N 08-Dec-18 SAT 11-Dec-18 TUE 3
49 SINOKOR PEGASUS UNIX 0018N 08-Dec-18 SAT 11-Dec-18 TUE 3
49 SINOKOR DONGJIN AUBE 0044E 08-Dec-18 SAT 11-Dec-18 TUE 3
50 SITC PERTH BRIDGE 1817N 11-Dec-18 TUE 17-Dec-18 MON 6
50 SITC PERTH BRIDGE 1817N 11-Dec-18 TUE 17-Dec-18 MON 6
50 SITC SITC HANSHIN 1811N 12-Dec-18 WED 16-Dec-18 SUN 4
50 SITC SITC HANSHIN 1811N 12-Dec-18 WED 16-Dec-18 SUN 4
50 SITC SINOKOR HONGKONG 0175E 15-Dec-18 SAT 18-Dec-18 TUE 3
50 SITC SINOKOR HONGKONG 0175E 15-Dec-18 SAT 18-Dec-18 TUE 3
50 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 15-Dec-18 SAT 18-Dec-18 TUE 3
50 HEUNG A SUNNY ROSE 1813N 15-Dec-18 SAT 19-Dec-18 WED 4
50 DONGYOUNG SUNNY ROSE 1813N 15-Dec-18 SAT 18-Dec-18 TUE 3
51 SITC VAN HARMONY 1819N 18-Dec-18 TUE 24-Dec-18 MON 6
51 SITC VAN HARMONY 1819N 18-Dec-18 TUE 24-Dec-18 MON 6
51 SITC SITC LIAONING 1821N 19-Dec-18 WED 23-Dec-18 SUN 4
51 SITC SITC LIAONING 1821N 19-Dec-18 WED 23-Dec-18 SUN 4
51 SITC DONGJIN AUBE 0045E 22-Dec-18 SAT 25-Dec-18 TUE 3
51 SITC DONGJIN AUBE 0045E 22-Dec-18 SAT 25-Dec-18 TUE 3
HAIPHONG to XINGANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
48 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 29-Nov-18 THU 10-Dec-18 MON 11
48 HEUNG A SUNNY CLOVER 1812N 29-Nov-18 THU 10-Dec-18 MON 11
48 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 01-Dec-18 SAT 12-Dec-18 WED 12
49 SITC EPONYMA 1817N 02-Dec-18 SUN 14-Dec-18 FRI 12
49 SITC EPONYMA 1817N 02-Dec-18 SUN 14-Dec-18 FRI 12
49 HEUNG A SINOKOR HONGKONG 0174E 03-Dec-18 MON 14-Dec-18 FRI 11
49 HEUNG A TRIUMPH 1812N 05-Dec-18 WED 16-Dec-18 SUN 12
49 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 06-Dec-18 THU 17-Dec-18 MON 11
49 HEUNG A SUNNY CAMELLIA 1813N 06-Dec-18 THU 17-Dec-18 MON 11
49 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 08-Dec-18 SAT 19-Dec-18 WED 12
50 SITC SITC WEIHAI 1815N 09-Dec-18 SUN 21-Dec-18 FRI 12
50 SITC SITC WEIHAI 1815N 09-Dec-18 SUN 21-Dec-18 FRI 12
50 HEUNG A TRIDENT 1813N 12-Dec-18 WED 23-Dec-18 SUN 12
50 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 13-Dec-18 THU 24-Dec-18 MON 11
50 HEUNG A SUNNY CLOVER 1813N 13-Dec-18 THU 24-Dec-18 MON 11
50 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 15-Dec-18 SAT 26-Dec-18 WED 12
51 SITC SITC YANTAI 1815N 16-Dec-18 SUN 28-Dec-18 FRI 12
51 SITC SITC YANTAI 1815N 16-Dec-18 SUN 28-Dec-18 FRI 12
52 SITC REFLECTION 1729N 23-Dec-18 SUN 04-Jan-18 FRI 12
52 SITC REFLECTION 1819N 23-Dec-18 SUN 04-Jan-18 FRI 12
HAIPHONG to YANTIAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
48 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 29-Nov-18 THU 05-Dec-18 WED 6
48 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 01-Dec-18 SAT 07-Dec-18 FRI 7
49 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 06-Dec-18 THU 12-Dec-18 WED 6
49 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 08-Dec-18 SAT 14-Dec-18 FRI 7
50 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 13-Dec-18 THU 19-Dec-18 WED 6
50 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 15-Dec-18 SAT 21-Dec-18 FRI 7
1 6 7 8
Cần tuyển 03 nhân viên kinh doanh làm việc tại Hồ Chí Minh
HAIPHONG to KELUNG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
49 RCL ORA BHUM 396 02-Dec-18 SUN 06-Dec-18 THU 4
50 RCL RATHA BHUM 670 09-Dec-18 SUN 13-Dec-18 THU 4
51 RCL PIRA BHUM 457 16-Dec-18 SUN 20-Dec-18 THU 4
52 RCL ORA BHUM 397 23-Dec-18 SUN 27-Dec-18 THU 4
HAIPHONG to NINGBO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
48 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 29-Nov-18 THU 10-Dec-18 MON 11
48 HEUNG A SUNNY CLOVER 1812N 29-Nov-18 THU 10-Dec-18 MON 11
48 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0055N 29-Nov-18 #REF! 03-Dec-18 MON 4
48 TSL MAERSK ABERDEEN 805D 30-Nov-18 FRI 06-Dec-18 THU 6
48 TSL MAERSK ABERDEEN 805D 30-Nov-18 FRI 06-Dec-18 THU 6
48 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1722N 30-Nov-18 FRI 04-Dec-18 TUE 4
48 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 01-Dec-18 SAT 12-Dec-18 WED 12
49 SITC EPONYMA 1817N 02-Dec-18 SUN 07-Dec-18 FRI 5
49 SITC EPONYMA 1817N 02-Dec-18 SUN 07-Dec-18 FRI 5
49 HEUNG A SINOKOR HONGKONG 0174E 03-Dec-18 MON 14-Dec-18 FRI 11
49 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0077N 03-Dec-18 MON 13-Dec-18 THU 10
49 SITC KUO LUNG 1822N 04-Dec-18 TUE 12-Dec-18 WED 8
49 SITC KUO LUNG 1822N 04-Dec-18 TUE 12-Dec-18 WED 8
49 SINOTRANS KUO LUNG 1822N 04-Dec-18 TUE 11-Dec-18 TUE 7
49 HEUNG A TRIUMPH 1812N 05-Dec-18 WED 17-Dec-18 MON 13
49 SINOKOR TRIUMPH 1812N 05-Dec-18 WED 15-Dec-18 SAT 10
49 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 06-Dec-18 THU 17-Dec-18 MON 11
49 HEUNG A SUNNY CAMELLIA 1813N 06-Dec-18 THU 17-Dec-18 MON 11
49 SINOKOR LANTAU BAY 1808N 06-Dec-18 THU 10-Dec-18 MON 4
49 TSL PADIAN 2 18004D 07-Dec-18 FRI 13-Dec-18 THU 6
49 TSL PADIAN 2 18004D 07-Dec-18 FRI 13-Dec-18 THU 6
49 SINOKOR HSL AQUA 0036N 07-Dec-18 FRI 11-Dec-18 TUE 4
49 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 08-Dec-18 SAT 19-Dec-18 WED 12
50 SITC SITC WEIHAI 1815N 09-Dec-18 SUN 14-Dec-18 FRI 5
50 SITC SITC WEIHAI 1815N 09-Dec-18 SUN 14-Dec-18 FRI 5
50 SINOKOR SUNNY CANNA 1812N 10-Dec-18 MON 20-Dec-18 THU 10
50 SITC WISDOM GRACE 1823N 11-Dec-18 TUE 19-Dec-18 WED 8
50 SITC WISDOM GRACE 1823N 11-Dec-18 TUE 19-Dec-18 WED 8
50 SINOTRANS WISDOM GRACE 1823N 11-Dec-18 TUE 18-Dec-18 TUE 7
50 HEUNG A TRIDENT 1813N 12-Dec-18 WED 24-Dec-18 MON 13
50 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 13-Dec-18 THU 24-Dec-18 MON 11
50 HEUNG A SUNNY CLOVER 1813N 13-Dec-18 THU 24-Dec-18 MON 11
50 TSL MAERSK ATLANTIC 806D 14-Dec-18 FRI 20-Dec-18 THU 6
50 TSL MAERSK ATLANTIC 806D 14-Dec-18 FRI 20-Dec-18 THU 6
50 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 15-Dec-18 SAT 26-Dec-18 WED 12
51 SITC SITC YANTAI 1815N 16-Dec-18 SUN 21-Dec-18 FRI 5
51 SITC SITC YANTAI 1815N 16-Dec-18 SUN 21-Dec-18 FRI 5
51 SITC TBA TBA 18-Dec-18 TUE 26-Dec-18 WED 8
51 SITC TBA TBA 18-Dec-18 TUE 26-Dec-18 WED 8
51 SINOTRANS KUO LUNG 1824N 18-Dec-18 TUE 25-Dec-18 TUE 7
51 TSL ASIATIC DAWN 002D 21-Dec-18 FRI 27-Dec-18 THU 6
51 TSL ASIATIC DAWN 002D 21-Dec-18 FRI 27-Dec-18 THU 6
52 SITC REFLECTION 1729N 23-Dec-18 SUN 28-Dec-18 FRI 5
52 SITC REFLECTION 1819N 23-Dec-18 SUN 28-Dec-18 FRI 5
52 SINOTRANS WISDOM GRACE 1825N 25-Dec-18 TUE 01-Jan-18 TUE 7
HAIPHONG to QINGDAO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
48 TSL MAERSK ATLANTIC 806B 29-Nov-18 THU 05-Dec-18 WED 6
48 TSL MAERSK ATLANTIC 806B 29-Nov-18 THU 05-Dec-18 WED 6
48 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 29-Nov-18 THU 10-Dec-18 MON 11
48 HEUNG A SUNNY CLOVER 1812N 29-Nov-18 THU 10-Dec-18 MON 11
48 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0055N 29-Nov-18 THU 11-Dec-18 TUE 12
48 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1722N 30-Nov-18 FRI 12-Dec-18 WED 12
48 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 01-Dec-18 SAT 12-Dec-18 WED 12
49 HEUNG A SINOKOR HONGKONG 0174E 03-Dec-18 MON 14-Dec-18 FRI 11
49 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0077N 03-Dec-18 MON 15-Dec-18 SAT 12
49 SITC SITC INCHON 1817N 04-Dec-18 TUE 17-Dec-18 MON 13
49 SITC SITC INCHON 1817N 04-Dec-18 TUE 17-Dec-18 MON 13
49 SITC SITC JAKARTA 1811N 05-Dec-18 WED 14-Dec-18 FRI 9
49 SITC SITC JAKARTA 1811N 05-Dec-18 WED 14-Dec-18 FRI 9
49 HEUNG A TRIUMPH 1812N 05-Dec-18 WED 16-Dec-18 SUN 12
49 SINOKOR TRIUMPH 1812N 05-Dec-18 WED 17-Dec-18 MON 12
49 TSL ASIATIC DAWN 002B 06-Dec-18 THU 12-Dec-18 WED 6
49 TSL ASIATIC DAWN 002B 06-Dec-18 THU 12-Dec-18 WED 6
49 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 06-Dec-18 THU 17-Dec-18 MON 11
49 HEUNG A SUNNY CAMELLIA 1813N 06-Dec-18 THU 17-Dec-18 MON 11
49 SINOKOR LANTAU BAY 1808N 06-Dec-18 THU 18-Dec-18 TUE 12
49 SINOKOR HSL AQUA 0036N 07-Dec-18 FRI 19-Dec-18 WED 12
49 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 08-Dec-18 SAT 19-Dec-18 WED 12
50 SINOKOR SUNNY CANNA 1812N 10-Dec-18 MON 22-Dec-18 SAT 12
50 SITC PERTH BRIDGE 1817N 11-Dec-18 TUE 24-Dec-18 MON 13
50 SITC PERTH BRIDGE 1817N 11-Dec-18 TUE 24-Dec-18 MON 13
50 SITC SITC HANSHIN 1811N 12-Dec-18 WED 21-Dec-18 FRI 9
50 SITC SITC HANSHIN 1811N 12-Dec-18 WED 21-Dec-18 FRI 9
50 HEUNG A TRIDENT 1813N 12-Dec-18 WED 23-Dec-18 SUN 12
50 TSL MAERSK ABERDEEN 806B 13-Dec-18 THU 19-Dec-18 WED 6
50 TSL MAERSK ABERDEEN 806B 13-Dec-18 THU 19-Dec-18 WED 6
50 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 13-Dec-18 THU 24-Dec-18 MON 11
50 HEUNG A SUNNY CLOVER 1813N 13-Dec-18 THU 24-Dec-18 MON 11
50 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 15-Dec-18 SAT 26-Dec-18 WED 12
51 SITC VAN HARMONY 1819N 18-Dec-18 TUE 31-Dec-18 MON 13
51 SITC VAN HARMONY 1819N 18-Dec-18 TUE 31-Dec-18 MON 13
51 SITC SITC LIAONING 1821N 19-Dec-18 WED 28-Dec-18 FRI 9
51 SITC SITC LIAONING 1821N 19-Dec-18 WED 28-Dec-18 FRI 9
51 TSL PADIAN 2 18005B 20-Dec-18 THU 26-Dec-18 WED 6
51 TSL PADIAN 2 18005B 20-Dec-18 THU 26-Dec-18 WED 6
HAIPHONG to QINZHOU
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
48 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 29-Nov-18 THU 05-Dec-18 WED 6
48 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 01-Dec-18 SAT 07-Dec-18 FRI 7
48 IAL SINAR BATAM 146 01-Dec-18 SAT 02-Dec-18 SUN 1
49 TSL LANTAU BRIDE 18011N 02-Dec-18 SUN 03-Dec-18 MON 1
49 TSL LANTAU BRIDE 18011N 02-Dec-18 SUN 03-Dec-18 MON 1
49 SITC SITC JAKARTA 1811N 05-Dec-18 WED 06-Dec-18 THU 1
49 SITC SITC JAKARTA 1811N 05-Dec-18 WED 06-Dec-18 THU 1
49 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 06-Dec-18 THU 12-Dec-18 WED 6
49 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 08-Dec-18 SAT 14-Dec-18 FRI 7
49 IAL HUNSA BHUM 421 08-Dec-18 SAT 09-Dec-18 SUN 1
50 TSL HANSE ENDURANCE 18010N 09-Dec-18 SUN 10-Dec-18 MON 1
50 TSL HANSE ENDURANCE 18010N 09-Dec-18 SUN 10-Dec-18 MON 1
50 SITC SITC HANSHIN 1811N 12-Dec-18 WED 13-Dec-18 THU 1
50 SITC SITC HANSHIN 1811N 12-Dec-18 WED 13-Dec-18 THU 1
50 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 13-Dec-18 THU 19-Dec-18 WED 6
50 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 15-Dec-18 SAT 21-Dec-18 FRI 7
50 IAL PACITA 24 15-Dec-18 SAT 16-Dec-18 SUN 1
51 TSL LANTAU BEE 18009N 16-Dec-18 SUN 17-Dec-18 MON 1
51 TSL LANTAU BEE 18009N 16-Dec-18 SUN 17-Dec-18 MON 1
51 SITC SITC LIAONING 1821N 19-Dec-18 WED 20-Dec-18 THU 1
51 SITC SITC LIAONING 1821N 19-Dec-18 WED 20-Dec-18 THU 1
51 IAL RATANA THIDA 124 22-Dec-18 SAT 23-Dec-18 SUN 1
HAIPHONG to SHEKOU
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
48 SITC SITC NAGOYA 1817N 29-Nov-18 THU 30-Nov-18 FRI 1
48 SITC SITC NAGOYA 1817N 29-Nov-18 THU 30-Nov-18 FRI 1
48 HEUNG A SUNNY CLOVER 1812N 29-Nov-18 THU 01-Dec-18 SAT 2
48 SINOKOR WAN HAI 205 471N 29-Nov-18 THU 30-Nov-18 FRI 1
48 SITC SINOKOR HONGKONG 0174E 01-Dec-18 SAT 02-Dec-18 SUN 1
48 SITC SINOKOR HONGKONG 0174E 01-Dec-18 SAT 02-Dec-18 SUN 1
48 HEUNG A SUNNY ROSE 1812N 01-Dec-18 SAT 03-Dec-18 MON 2
48 DONGYOUNG SUNNY ROSE 1812N 01-Dec-18 SAT 02-Dec-18 SUN 1
48 SINOKOR SUNNY ROSE 1812N 01-Dec-18 SAT 03-Dec-18 MON 2
48 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0174E 01-Dec-18 SAT 03-Dec-18 MON 2
48 IAL SINAR BATAM 146 01-Dec-18 SAT 05-Dec-18 WED 4
49 TSL LANTAU BRIDE 18011N 02-Dec-18 SUN 05-Dec-18 WED 3
49 TSL LANTAU BRIDE 18011N 02-Dec-18 SUN 05-Dec-18 WED 3
49 SITC EPONYMA 1817N 02-Dec-18 SUN 03-Dec-18 MON 1
49 SITC EPONYMA 1817N 02-Dec-18 SUN 03-Dec-18 MON 1
49 HEUNG A SINOKOR HONGKONG 0174E 03-Dec-18 MON 04-Dec-18 TUE 1
49 ONE MOL HOPE 050N 03-Dec-18 MON 05-Dec-18 WED 2
49 SITC SITC INCHON 1817N 04-Dec-18 TUE 08-Dec-18 SAT 4
49 SITC SITC INCHON 1817N 04-Dec-18 TUE 08-Dec-18 SAT 4
49 SITC SITC JAKARTA 1811N 05-Dec-18 WED 07-Dec-18 FRI 2
49 SITC SITC JAKARTA 1811N 05-Dec-18 WED 07-Dec-18 FRI 2
49 HEUNG A TRIUMPH 1812N 05-Dec-18 WED 07-Dec-18 FRI 2
49 SINOKOR TRIUMPH 1812N 05-Dec-18 WED 07-Dec-18 FRI 2
49 SITC SITC YOKKAICHI 1815N 06-Dec-18 THU 07-Dec-18 FRI 1
49 SITC SITC YOKKAICHI 1815N 06-Dec-18 THU 07-Dec-18 FRI 1
49 HEUNG A SUNNY CAMELLIA 1813N 06-Dec-18 THU 08-Dec-18 SAT 2
49 SINOKOR WAN HAI 203 464N 06-Dec-18 THU 07-Dec-18 FRI 1
49 SITC DONGJIN AUBE 0044E 08-Dec-18 SAT 09-Dec-18 SUN 1
49 SITC DONGJIN AUBE 0044E 08-Dec-18 SAT 09-Dec-18 SUN 1
49 HEUNG A PEGASUS UNIX 0018N 08-Dec-18 SAT 10-Dec-18 MON 2
49 DONGYOUNG PEGASUS UNIX 0018N 08-Dec-18 SAT 09-Dec-18 SUN 1
49 SINOKOR PEGASUS UNIX 0018N 08-Dec-18 SAT 10-Dec-18 MON 2
49 SINOKOR DONGJIN AUBE 0044E 08-Dec-18 SAT 10-Dec-18 MON 2
49 IAL HUNSA BHUM 421 08-Dec-18 SAT 12-Dec-18 WED 4
50 TSL HANSE ENDURANCE 18010N 09-Dec-18 SUN 12-Dec-18 WED 3
50 TSL HANSE ENDURANCE 18010N 09-Dec-18 SUN 12-Dec-18 WED 3
50 SITC SITC WEIHAI 1815N 09-Dec-18 SUN 10-Dec-18 MON 1
50 SITC SITC WEIHAI 1815N 09-Dec-18 SUN 10-Dec-18 MON 1
50 HEUNG A DONGJIN AUBE 0044E 10-Dec-18 MON 11-Dec-18 TUE 1
50 ONE SIMA PRESTIGE 132N 10-Dec-18 MON 12-Dec-18 WED 2
50 SITC PERTH BRIDGE 1817N 11-Dec-18 TUE 15-Dec-18 SAT 4
50 SITC PERTH BRIDGE 1817N 11-Dec-18 TUE 15-Dec-18 SAT 4
50 SITC SITC HANSHIN 1811N 12-Dec-18 WED 14-Dec-18 FRI 2
50 SITC SITC HANSHIN 1811N 12-Dec-18 WED 14-Dec-18 FRI 2
50 HEUNG A TRIDENT 1813N 12-Dec-18 WED 14-Dec-18 FRI 2
50 SITC SITC OSAKA 1819N 13-Dec-18 THU 14-Dec-18 FRI 1
50 SITC SITC OSAKA 1819N 13-Dec-18 THU 14-Dec-18 FRI 1
50 HEUNG A SUNNY CLOVER 1813N 13-Dec-18 THU 15-Dec-18 SAT 2
50 SITC SINOKOR HONGKONG 0175E 15-Dec-18 SAT 16-Dec-18 SUN 1
50 SITC SINOKOR HONGKONG 0175E 15-Dec-18 SAT 16-Dec-18 SUN 1
50 HEUNG A SUNNY ROSE 1813N 15-Dec-18 SAT 17-Dec-18 MON 2
50 DONGYOUNG SUNNY ROSE 1813N 15-Dec-18 SAT 16-Dec-18 SUN 1
50 IAL PACITA 24 15-Dec-18 SAT 19-Dec-18 WED 4
51 TSL LANTAU BEE 18009N 16-Dec-18 SUN 19-Dec-18 WED 3
51 TSL LANTAU BEE 18009N 16-Dec-18 SUN 19-Dec-18 WED 3
51 SITC SITC YANTAI 1815N 16-Dec-18 SUN 17-Dec-18 MON 1
51 SITC SITC YANTAI 1815N 16-Dec-18 SUN 17-Dec-18 MON 1
51 HEUNG A SINOKOR HONGKONG 0175E 17-Dec-18 MON 18-Dec-18 TUE 1
51 ONE MOL HOPE 051N 17-Dec-18 MON 19-Dec-18 WED 2
51 SITC VAN HARMONY 1819N 18-Dec-18 TUE 22-Dec-18 SAT 4
51 SITC VAN HARMONY 1819N 18-Dec-18 TUE 22-Dec-18 SAT 4
51 SITC SITC LIAONING 1821N 19-Dec-18 WED 21-Dec-18 FRI 2
51 SITC SITC LIAONING 1821N 19-Dec-18 WED 21-Dec-18 FRI 2
51 SITC SITC NAGOYA 1819N 20-Dec-18 THU 21-Dec-18 FRI 1
51 SITC SITC NAGOYA 1819N 20-Dec-18 THU 21-Dec-18 FRI 1
51 SITC DONGJIN AUBE 0045E 22-Dec-18 SAT 23-Dec-18 SUN 1
51 SITC DONGJIN AUBE 0045E 22-Dec-18 SAT 23-Dec-18 SUN 1
51 IAL RATANA THIDA 124 22-Dec-18 SAT 26-Dec-18 WED 4
52 SITC REFLECTION 1729N 23-Dec-18 SUN 24-Dec-18 MON 1
52 SITC REFLECTION 1819N 23-Dec-18 SUN 24-Dec-18 MON 1
HAIPHONG to SHIDAO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
49 SITC EPONYMA 1817N 02-Dec-18 SUN 17-Dec-18 MON 15
49 SITC EPONYMA 1817N 02-Dec-18 SUN 17-Dec-18 MON 15
50 SITC SITC WEIHAI 1815N 09-Dec-18 SUN 24-Dec-18 MON 15
50 SITC SITC WEIHAI 1815N 09-Dec-18 SUN 24-Dec-18 MON 15
51 SITC SITC YANTAI 1815N 16-Dec-18 SUN 31-Dec-18 MON 15
51 SITC SITC YANTAI 1815N 16-Dec-18 SUN 31-Dec-18 MON 15
52 SITC REFLECTION 1729N 23-Dec-18 SUN 07-Jan-18 MON 15
52 SITC REFLECTION 1819N 23-Dec-18 SUN 07-Jan-18 MON 15
HAIPHONG to TAICANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
48 SITC SITC NAGOYA 1817N 29-Nov-18 THU 03-Dec-18 MON 4
48 SITC SITC NAGOYA 1817N 29-Nov-18 THU 03-Dec-18 MON 4
49 SITC SITC YOKKAICHI 1815N 06-Dec-18 THU 10-Dec-18 MON 4
49 SITC SITC YOKKAICHI 1815N 06-Dec-18 THU 10-Dec-18 MON 4
50 SITC SITC OSAKA 1819N 13-Dec-18 THU 17-Dec-18 MON 4
50 SITC SITC OSAKA 1819N 13-Dec-18 THU 17-Dec-18 MON 4
51 SITC SITC NAGOYA 1819N 20-Dec-18 THU 24-Dec-18 MON 4
51 SITC SITC NAGOYA 1819N 20-Dec-18 THU 24-Dec-18 MON 4
HAIPHONG to TAIPING
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
48 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 29-Nov-18 THU 05-Dec-18 WED 6
48 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 01-Dec-18 SAT 07-Dec-18 FRI 7
49 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 06-Dec-18 THU 12-Dec-18 WED 6
49 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 08-Dec-18 SAT 14-Dec-18 FRI 7
50 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 13-Dec-18 THU 19-Dec-18 WED 6
50 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 15-Dec-18 SAT 21-Dec-18 FRI 7
HAIPHONG to XIAMEN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
48 SINOKOR WAN HAI 205 471N 29-Nov-18 THU 03-Dec-18 MON 4
48 SITC SINOKOR HONGKONG 0174E 01-Dec-18 SAT 04-Dec-18 TUE 3
48 SITC SINOKOR HONGKONG 0174E 01-Dec-18 SAT 04-Dec-18 TUE 3
48 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 01-Dec-18 SAT 04-Dec-18 TUE 3
48 HEUNG A SUNNY ROSE 1812N 01-Dec-18 SAT 05-Dec-18 WED 4
48 DONGYOUNG SUNNY ROSE 1812N 01-Dec-18 SAT 04-Dec-18 TUE 3
48 SINOKOR SUNNY ROSE 1812N 01-Dec-18 SAT 04-Dec-18 TUE 3
48 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0174E 01-Dec-18 SAT 04-Dec-18 TUE 3
49 SITC SITC INCHON 1817N 04-Dec-18 TUE 10-Dec-18 MON 6
49 SITC SITC INCHON 1817N 04-Dec-18 TUE 10-Dec-18 MON 6
49 SITC SITC JAKARTA 1811N 05-Dec-18 WED 09-Dec-18 SUN 4
49 SITC SITC JAKARTA 1811N 05-Dec-18 WED 09-Dec-18 SUN 4
49 SINOKOR WAN HAI 203 464N 06-Dec-18 THU 10-Dec-18 MON 4
49 SITC DONGJIN AUBE 0044E 08-Dec-18 SAT 11-Dec-18 TUE 3
49 SITC DONGJIN AUBE 0044E 08-Dec-18 SAT 11-Dec-18 TUE 3
49 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 08-Dec-18 SAT 11-Dec-18 TUE 3
49 HEUNG A PEGASUS UNIX 0018N 08-Dec-18 SAT 12-Dec-18 WED 4
49 DONGYOUNG PEGASUS UNIX 0018N 08-Dec-18 SAT 11-Dec-18 TUE 3
49 SINOKOR PEGASUS UNIX 0018N 08-Dec-18 SAT 11-Dec-18 TUE 3
49 SINOKOR DONGJIN AUBE 0044E 08-Dec-18 SAT 11-Dec-18 TUE 3
50 SITC PERTH BRIDGE 1817N 11-Dec-18 TUE 17-Dec-18 MON 6
50 SITC PERTH BRIDGE 1817N 11-Dec-18 TUE 17-Dec-18 MON 6
50 SITC SITC HANSHIN 1811N 12-Dec-18 WED 16-Dec-18 SUN 4
50 SITC SITC HANSHIN 1811N 12-Dec-18 WED 16-Dec-18 SUN 4
50 SITC SINOKOR HONGKONG 0175E 15-Dec-18 SAT 18-Dec-18 TUE 3
50 SITC SINOKOR HONGKONG 0175E 15-Dec-18 SAT 18-Dec-18 TUE 3
50 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 15-Dec-18 SAT 18-Dec-18 TUE 3
50 HEUNG A SUNNY ROSE 1813N 15-Dec-18 SAT 19-Dec-18 WED 4
50 DONGYOUNG SUNNY ROSE 1813N 15-Dec-18 SAT 18-Dec-18 TUE 3
51 SITC VAN HARMONY 1819N 18-Dec-18 TUE 24-Dec-18 MON 6
51 SITC VAN HARMONY 1819N 18-Dec-18 TUE 24-Dec-18 MON 6
51 SITC SITC LIAONING 1821N 19-Dec-18 WED 23-Dec-18 SUN 4
51 SITC SITC LIAONING 1821N 19-Dec-18 WED 23-Dec-18 SUN 4
51 SITC DONGJIN AUBE 0045E 22-Dec-18 SAT 25-Dec-18 TUE 3
51 SITC DONGJIN AUBE 0045E 22-Dec-18 SAT 25-Dec-18 TUE 3
HAIPHONG to XINGANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
48 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 29-Nov-18 THU 10-Dec-18 MON 11
48 HEUNG A SUNNY CLOVER 1812N 29-Nov-18 THU 10-Dec-18 MON 11
48 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 01-Dec-18 SAT 12-Dec-18 WED 12
49 SITC EPONYMA 1817N 02-Dec-18 SUN 14-Dec-18 FRI 12
49 SITC EPONYMA 1817N 02-Dec-18 SUN 14-Dec-18 FRI 12
49 HEUNG A SINOKOR HONGKONG 0174E 03-Dec-18 MON 14-Dec-18 FRI 11
49 HEUNG A TRIUMPH 1812N 05-Dec-18 WED 16-Dec-18 SUN 12
49 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 06-Dec-18 THU 17-Dec-18 MON 11
49 HEUNG A SUNNY CAMELLIA 1813N 06-Dec-18 THU 17-Dec-18 MON 11
49 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 08-Dec-18 SAT 19-Dec-18 WED 12
50 SITC SITC WEIHAI 1815N 09-Dec-18 SUN 21-Dec-18 FRI 12
50 SITC SITC WEIHAI 1815N 09-Dec-18 SUN 21-Dec-18 FRI 12
50 HEUNG A TRIDENT 1813N 12-Dec-18 WED 23-Dec-18 SUN 12
50 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 13-Dec-18 THU 24-Dec-18 MON 11
50 HEUNG A SUNNY CLOVER 1813N 13-Dec-18 THU 24-Dec-18 MON 11
50 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 15-Dec-18 SAT 26-Dec-18 WED 12
51 SITC SITC YANTAI 1815N 16-Dec-18 SUN 28-Dec-18 FRI 12
51 SITC SITC YANTAI 1815N 16-Dec-18 SUN 28-Dec-18 FRI 12
52 SITC REFLECTION 1729N 23-Dec-18 SUN 04-Jan-18 FRI 12
52 SITC REFLECTION 1819N 23-Dec-18 SUN 04-Jan-18 FRI 12
HAIPHONG to YANTIAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
48 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 29-Nov-18 THU 05-Dec-18 WED 6
48 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 01-Dec-18 SAT 07-Dec-18 FRI 7
49 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 06-Dec-18 THU 12-Dec-18 WED 6
49 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 08-Dec-18 SAT 14-Dec-18 FRI 7
50 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 13-Dec-18 THU 19-Dec-18 WED 6
50 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 15-Dec-18 SAT 21-Dec-18 FRI 7
1 6 7 8
THÔNG BÁO VỀ VIỆC NGHỈ LỄ GIỖ TỔ VÀ 30/04, 01/05/2018
HAIPHONG to KELUNG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
49 RCL ORA BHUM 396 02-Dec-18 SUN 06-Dec-18 THU 4
50 RCL RATHA BHUM 670 09-Dec-18 SUN 13-Dec-18 THU 4
51 RCL PIRA BHUM 457 16-Dec-18 SUN 20-Dec-18 THU 4
52 RCL ORA BHUM 397 23-Dec-18 SUN 27-Dec-18 THU 4
HAIPHONG to NINGBO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
48 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 29-Nov-18 THU 10-Dec-18 MON 11
48 HEUNG A SUNNY CLOVER 1812N 29-Nov-18 THU 10-Dec-18 MON 11
48 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0055N 29-Nov-18 #REF! 03-Dec-18 MON 4
48 TSL MAERSK ABERDEEN 805D 30-Nov-18 FRI 06-Dec-18 THU 6
48 TSL MAERSK ABERDEEN 805D 30-Nov-18 FRI 06-Dec-18 THU 6
48 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1722N 30-Nov-18 FRI 04-Dec-18 TUE 4
48 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 01-Dec-18 SAT 12-Dec-18 WED 12
49 SITC EPONYMA 1817N 02-Dec-18 SUN 07-Dec-18 FRI 5
49 SITC EPONYMA 1817N 02-Dec-18 SUN 07-Dec-18 FRI 5
49 HEUNG A SINOKOR HONGKONG 0174E 03-Dec-18 MON 14-Dec-18 FRI 11
49 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0077N 03-Dec-18 MON 13-Dec-18 THU 10
49 SITC KUO LUNG 1822N 04-Dec-18 TUE 12-Dec-18 WED 8
49 SITC KUO LUNG 1822N 04-Dec-18 TUE 12-Dec-18 WED 8
49 SINOTRANS KUO LUNG 1822N 04-Dec-18 TUE 11-Dec-18 TUE 7
49 HEUNG A TRIUMPH 1812N 05-Dec-18 WED 17-Dec-18 MON 13
49 SINOKOR TRIUMPH 1812N 05-Dec-18 WED 15-Dec-18 SAT 10
49 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 06-Dec-18 THU 17-Dec-18 MON 11
49 HEUNG A SUNNY CAMELLIA 1813N 06-Dec-18 THU 17-Dec-18 MON 11
49 SINOKOR LANTAU BAY 1808N 06-Dec-18 THU 10-Dec-18 MON 4
49 TSL PADIAN 2 18004D 07-Dec-18 FRI 13-Dec-18 THU 6
49 TSL PADIAN 2 18004D 07-Dec-18 FRI 13-Dec-18 THU 6
49 SINOKOR HSL AQUA 0036N 07-Dec-18 FRI 11-Dec-18 TUE 4
49 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 08-Dec-18 SAT 19-Dec-18 WED 12
50 SITC SITC WEIHAI 1815N 09-Dec-18 SUN 14-Dec-18 FRI 5
50 SITC SITC WEIHAI 1815N 09-Dec-18 SUN 14-Dec-18 FRI 5
50 SINOKOR SUNNY CANNA 1812N 10-Dec-18 MON 20-Dec-18 THU 10
50 SITC WISDOM GRACE 1823N 11-Dec-18 TUE 19-Dec-18 WED 8
50 SITC WISDOM GRACE 1823N 11-Dec-18 TUE 19-Dec-18 WED 8
50 SINOTRANS WISDOM GRACE 1823N 11-Dec-18 TUE 18-Dec-18 TUE 7
50 HEUNG A TRIDENT 1813N 12-Dec-18 WED 24-Dec-18 MON 13
50 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 13-Dec-18 THU 24-Dec-18 MON 11
50 HEUNG A SUNNY CLOVER 1813N 13-Dec-18 THU 24-Dec-18 MON 11
50 TSL MAERSK ATLANTIC 806D 14-Dec-18 FRI 20-Dec-18 THU 6
50 TSL MAERSK ATLANTIC 806D 14-Dec-18 FRI 20-Dec-18 THU 6
50 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 15-Dec-18 SAT 26-Dec-18 WED 12
51 SITC SITC YANTAI 1815N 16-Dec-18 SUN 21-Dec-18 FRI 5
51 SITC SITC YANTAI 1815N 16-Dec-18 SUN 21-Dec-18 FRI 5
51 SITC TBA TBA 18-Dec-18 TUE 26-Dec-18 WED 8
51 SITC TBA TBA 18-Dec-18 TUE 26-Dec-18 WED 8
51 SINOTRANS KUO LUNG 1824N 18-Dec-18 TUE 25-Dec-18 TUE 7
51 TSL ASIATIC DAWN 002D 21-Dec-18 FRI 27-Dec-18 THU 6
51 TSL ASIATIC DAWN 002D 21-Dec-18 FRI 27-Dec-18 THU 6
52 SITC REFLECTION 1729N 23-Dec-18 SUN 28-Dec-18 FRI 5
52 SITC REFLECTION 1819N 23-Dec-18 SUN 28-Dec-18 FRI 5
52 SINOTRANS WISDOM GRACE 1825N 25-Dec-18 TUE 01-Jan-18 TUE 7
HAIPHONG to QINGDAO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
48 TSL MAERSK ATLANTIC 806B 29-Nov-18 THU 05-Dec-18 WED 6
48 TSL MAERSK ATLANTIC 806B 29-Nov-18 THU 05-Dec-18 WED 6
48 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 29-Nov-18 THU 10-Dec-18 MON 11
48 HEUNG A SUNNY CLOVER 1812N 29-Nov-18 THU 10-Dec-18 MON 11
48 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0055N 29-Nov-18 THU 11-Dec-18 TUE 12
48 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1722N 30-Nov-18 FRI 12-Dec-18 WED 12
48 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 01-Dec-18 SAT 12-Dec-18 WED 12
49 HEUNG A SINOKOR HONGKONG 0174E 03-Dec-18 MON 14-Dec-18 FRI 11
49 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0077N 03-Dec-18 MON 15-Dec-18 SAT 12
49 SITC SITC INCHON 1817N 04-Dec-18 TUE 17-Dec-18 MON 13
49 SITC SITC INCHON 1817N 04-Dec-18 TUE 17-Dec-18 MON 13
49 SITC SITC JAKARTA 1811N 05-Dec-18 WED 14-Dec-18 FRI 9
49 SITC SITC JAKARTA 1811N 05-Dec-18 WED 14-Dec-18 FRI 9
49 HEUNG A TRIUMPH 1812N 05-Dec-18 WED 16-Dec-18 SUN 12
49 SINOKOR TRIUMPH 1812N 05-Dec-18 WED 17-Dec-18 MON 12
49 TSL ASIATIC DAWN 002B 06-Dec-18 THU 12-Dec-18 WED 6
49 TSL ASIATIC DAWN 002B 06-Dec-18 THU 12-Dec-18 WED 6
49 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 06-Dec-18 THU 17-Dec-18 MON 11
49 HEUNG A SUNNY CAMELLIA 1813N 06-Dec-18 THU 17-Dec-18 MON 11
49 SINOKOR LANTAU BAY 1808N 06-Dec-18 THU 18-Dec-18 TUE 12
49 SINOKOR HSL AQUA 0036N 07-Dec-18 FRI 19-Dec-18 WED 12
49 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 08-Dec-18 SAT 19-Dec-18 WED 12
50 SINOKOR SUNNY CANNA 1812N 10-Dec-18 MON 22-Dec-18 SAT 12
50 SITC PERTH BRIDGE 1817N 11-Dec-18 TUE 24-Dec-18 MON 13
50 SITC PERTH BRIDGE 1817N 11-Dec-18 TUE 24-Dec-18 MON 13
50 SITC SITC HANSHIN 1811N 12-Dec-18 WED 21-Dec-18 FRI 9
50 SITC SITC HANSHIN 1811N 12-Dec-18 WED 21-Dec-18 FRI 9
50 HEUNG A TRIDENT 1813N 12-Dec-18 WED 23-Dec-18 SUN 12
50 TSL MAERSK ABERDEEN 806B 13-Dec-18 THU 19-Dec-18 WED 6
50 TSL MAERSK ABERDEEN 806B 13-Dec-18 THU 19-Dec-18 WED 6
50 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 13-Dec-18 THU 24-Dec-18 MON 11
50 HEUNG A SUNNY CLOVER 1813N 13-Dec-18 THU 24-Dec-18 MON 11
50 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 15-Dec-18 SAT 26-Dec-18 WED 12
51 SITC VAN HARMONY 1819N 18-Dec-18 TUE 31-Dec-18 MON 13
51 SITC VAN HARMONY 1819N 18-Dec-18 TUE 31-Dec-18 MON 13
51 SITC SITC LIAONING 1821N 19-Dec-18 WED 28-Dec-18 FRI 9
51 SITC SITC LIAONING 1821N 19-Dec-18 WED 28-Dec-18 FRI 9
51 TSL PADIAN 2 18005B 20-Dec-18 THU 26-Dec-18 WED 6
51 TSL PADIAN 2 18005B 20-Dec-18 THU 26-Dec-18 WED 6
HAIPHONG to QINZHOU
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
48 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 29-Nov-18 THU 05-Dec-18 WED 6
48 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 01-Dec-18 SAT 07-Dec-18 FRI 7
48 IAL SINAR BATAM 146 01-Dec-18 SAT 02-Dec-18 SUN 1
49 TSL LANTAU BRIDE 18011N 02-Dec-18 SUN 03-Dec-18 MON 1
49 TSL LANTAU BRIDE 18011N 02-Dec-18 SUN 03-Dec-18 MON 1
49 SITC SITC JAKARTA 1811N 05-Dec-18 WED 06-Dec-18 THU 1
49 SITC SITC JAKARTA 1811N 05-Dec-18 WED 06-Dec-18 THU 1
49 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 06-Dec-18 THU 12-Dec-18 WED 6
49 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 08-Dec-18 SAT 14-Dec-18 FRI 7
49 IAL HUNSA BHUM 421 08-Dec-18 SAT 09-Dec-18 SUN 1
50 TSL HANSE ENDURANCE 18010N 09-Dec-18 SUN 10-Dec-18 MON 1
50 TSL HANSE ENDURANCE 18010N 09-Dec-18 SUN 10-Dec-18 MON 1
50 SITC SITC HANSHIN 1811N 12-Dec-18 WED 13-Dec-18 THU 1
50 SITC SITC HANSHIN 1811N 12-Dec-18 WED 13-Dec-18 THU 1
50 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 13-Dec-18 THU 19-Dec-18 WED 6
50 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 15-Dec-18 SAT 21-Dec-18 FRI 7
50 IAL PACITA 24 15-Dec-18 SAT 16-Dec-18 SUN 1
51 TSL LANTAU BEE 18009N 16-Dec-18 SUN 17-Dec-18 MON 1
51 TSL LANTAU BEE 18009N 16-Dec-18 SUN 17-Dec-18 MON 1
51 SITC SITC LIAONING 1821N 19-Dec-18 WED 20-Dec-18 THU 1
51 SITC SITC LIAONING 1821N 19-Dec-18 WED 20-Dec-18 THU 1
51 IAL RATANA THIDA 124 22-Dec-18 SAT 23-Dec-18 SUN 1
HAIPHONG to SHEKOU
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
48 SITC SITC NAGOYA 1817N 29-Nov-18 THU 30-Nov-18 FRI 1
48 SITC SITC NAGOYA 1817N 29-Nov-18 THU 30-Nov-18 FRI 1
48 HEUNG A SUNNY CLOVER 1812N 29-Nov-18 THU 01-Dec-18 SAT 2
48 SINOKOR WAN HAI 205 471N 29-Nov-18 THU 30-Nov-18 FRI 1
48 SITC SINOKOR HONGKONG 0174E 01-Dec-18 SAT 02-Dec-18 SUN 1
48 SITC SINOKOR HONGKONG 0174E 01-Dec-18 SAT 02-Dec-18 SUN 1
48 HEUNG A SUNNY ROSE 1812N 01-Dec-18 SAT 03-Dec-18 MON 2
48 DONGYOUNG SUNNY ROSE 1812N 01-Dec-18 SAT 02-Dec-18 SUN 1
48 SINOKOR SUNNY ROSE 1812N 01-Dec-18 SAT 03-Dec-18 MON 2
48 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0174E 01-Dec-18 SAT 03-Dec-18 MON 2
48 IAL SINAR BATAM 146 01-Dec-18 SAT 05-Dec-18 WED 4
49 TSL LANTAU BRIDE 18011N 02-Dec-18 SUN 05-Dec-18 WED 3
49 TSL LANTAU BRIDE 18011N 02-Dec-18 SUN 05-Dec-18 WED 3
49 SITC EPONYMA 1817N 02-Dec-18 SUN 03-Dec-18 MON 1
49 SIT