Cần tuyển nhân viên Môi giới Hải Quan làm việc tại Hải Phòng và HCM
HAIPHONG to BUSAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
27 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0078N 02-Jul-18 MON 08-Jul-18 SUN 6
27 SINOKOR TRIUMPH 1813N 04-Jul-18 WED 11-Jul-18 WED 7
27 SINOKOR LANTAU BAY 1813N 05-Jul-18 THU 10-Jul-18 TUE 5
27 SINOKOR WANHAI 205 472N 05-Jul-18 THU 16-Jul-18 MON 11
27 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1723N 06-Jul-18 FRI 13-Jul-18 FRI 7
28 SINOKOR SUNNY CANNA 1813N 09-Jul-18 MON 15-Jul-18 SUN 6
28 SINOKOR TRIDENT 1814N 11-Jul-18 WED 18-Jul-18 WED 7
28 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0057N 12-Jul-18 THU 17-Jul-18 TUE 5
28 SINOKOR WANHAI 203 465N 12-Jul-18 THU 23-Jul-18 MON 11
28 SINOKOR HSL AQUA 0037N 13-Jul-18 FRI 20-Jul-18 FRI 7
29 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0079N 16-Jul-18 MON 22-Jul-18 SUN 6
29 SINOKOR TRIUMPH 1814N 18-Jul-18 WED 25-Jul-18 WED 7
29 SINOKOR LANTAU BAY 1814N 19-Jul-18 THU 24-Jul-18 TUE 5
29 SINOKOR WANHAI 213 331N 19-Jul-18 THU 30-Jul-18 MON 11
29 SINOKOR ASIATIC NEPTUNE 0005N 20-Jul-18 FRI 27-Jul-18 FRI 7
30 SINOKOR SUNNY CANNA 1814N 23-Jul-18 MON 29-Jul-18 SUN 6
30 SINOKOR TRIDENT 1815N 25-Jul-18 WED 01-Aug-18 WED 7
30 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0058N 26-Jul-18 THU 31-Jul-18 TUE 5
30 SINOKOR WANHAI 205 473N 26-Jul-18 THU 06-Aug-18 MON 11
30 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1724N 27-Jul-18 FRI 03-Aug-18 FRI 7
31 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0080N 30-Jul-18 MON 05-Aug-18 SUN 6
27 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0078N 02-Jul-18 MON 08-Jul-18 SUN 6
27 SINOKOR TRIUMPH 1813N 04-Jul-18 WED 11-Jul-18 WED 7
27 SINOKOR LANTAU BAY 1813N 05-Jul-18 THU 10-Jul-18 TUE 5
27 SINOKOR WANHAI 205 472N 05-Jul-18 THU 16-Jul-18 MON 11
27 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1723N 06-Jul-18 FRI 13-Jul-18 FRI 7
28 SINOKOR SUNNY CANNA 1813N 09-Jul-18 MON 15-Jul-18 SUN 6
28 SINOKOR TRIDENT 1814N 11-Jul-18 WED 18-Jul-18 WED 7
28 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0057N 12-Jul-18 THU 17-Jul-18 TUE 5
28 SINOKOR WANHAI 203 465N 12-Jul-18 THU 23-Jul-18 MON 11
28 SINOKOR HSL AQUA 0037N 13-Jul-18 FRI 20-Jul-18 FRI 7
29 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0079N 16-Jul-18 MON 22-Jul-18 SUN 6
29 SINOKOR TRIUMPH 1814N 18-Jul-18 WED 25-Jul-18 WED 7
29 SINOKOR LANTAU BAY 1814N 19-Jul-18 THU 24-Jul-18 TUE 5
29 SINOKOR WANHAI 213 331N 19-Jul-18 THU 30-Jul-18 MON 11
29 SINOKOR ASIATIC NEPTUNE 0005N 20-Jul-18 FRI 27-Jul-18 FRI 7
30 SINOKOR SUNNY CANNA 1814N 23-Jul-18 MON 29-Jul-18 SUN 6
30 SINOKOR TRIDENT 1815N 25-Jul-18 WED 01-Aug-18 WED 7
30 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0058N 26-Jul-18 THU 31-Jul-18 TUE 5
30 SINOKOR WANHAI 205 473N 26-Jul-18 THU 06-Aug-18 MON 11
30 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1724N 27-Jul-18 FRI 03-Aug-18 FRI 7
31 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0080N 30-Jul-18 MON 05-Aug-18 SUN 6
27 DONGYOUNG LANTAU BAY 1813 05-Jul-18 THU 10-Jul-18 TUE 5
28 DONGYOUNG PEGASUS ZETTA 57 12-Jul-18 THU 17-Jul-18 TUE 5
29 DONGYOUNG LANTAU BAY 1814 19-Jul-18 THU 24-Jul-18 TUE 5
30 DONGYOUNG PEGASUS ZETTA 58 26-Jul-18 THU 31-Jul-18 TUE 5
27 DONGYOUNG LANTAU BAY 1813 05-Jul-18 THU 10-Jul-18 TUE 5
28 DONGYOUNG PEGASUS ZETTA 57 12-Jul-18 THU 17-Jul-18 TUE 5
29 DONGYOUNG LANTAU BAY 1814 19-Jul-18 THU 24-Jul-18 TUE 5
30 DONGYOUNG PEGASUS ZETTA 58 26-Jul-18 THU 31-Jul-18 TUE 5
27 SITC REFLECTION 1819N 06-Jul-18 FRI 18-Jul-18 WED 12
28 SITC SITC TIANJIN 1819N 13-Jul-18 FRI 25-Jul-18 WED 12
29 SITC SITC MOJI 1835N 20-Jul-18 FRI 01-Aug-18 WED 12
30 SITC REFLECTION 1821N 27-Jul-18 FRI 08-Aug-18 WED 12
27 SITC AVRA C 1819N 01-Jul-18 SUN 13-Jul-18 FRI 12
28 SITC RESURGENCE 1817N 08-Jul-18 SUN 20-Jul-18 FRI 12
29 SITC HYUNDAI HARMONY 1829N 15-Jul-18 SUN 27-Jul-18 FRI 12
30 SITC AVRA C 1821N 22-Jul-18 SUN 03-Aug-18 FRI 12
31 SITC TBA TBA 29-Jul-18 SUN 10-Aug-18 FRI 12
27 DONGJIN HONGKONG VOYAGER 0078N 02-Jul-18 MON 08-Jul-18 SUN 6
27 DONGJIN TRIUMPH 1813N 04-Jul-18 WED 12-Jul-18 THU 8
27 DONGJIN KHARIS HERITAGE 1723N 06-Jul-18 FRI 13-Jul-18 FRI 7
28 DONGJIN SUNNY CANNA 1813N 09-Jul-18 MON 15-Jul-18 SUN 6
28 DONGJIN TRIDENT 1814N 11-Jul-18 WED 19-Jul-18 THU 8
28 DONGJIN HSL AQUA 0037N 13-Jul-18 FRI 20-Jul-18 FRI 7
29 DONGJIN HONGKONG VOYAGER 0079N 16-Jul-18 MON 22-Jul-18 SUN 6
29 DONGJIN TRIUMPH 1814N 18-Jul-18 WED 26-Jul-18 THU 8
29 DONGJIN ASIATIC NEPTUNE 0005N 20-Jul-18 FRI 27-Jul-18 FRI 7
30 DONGJIN SUNNY CANNA 1814N 23-Jul-18 MON 29-Jul-18 SUN 6
30 DONGJIN TRIDENT 1815N 25-Jul-18 WED 02-Aug-18 THU 8
30 DONGJIN KHARIS HERITAGE 1724N 27-Jul-18 FRI 03-Aug-18 FRI 7
31 DONGJIN HONGKONG VOYAGER 0080N 30-Jul-18 MON 05-Aug-18 SUN 6
27 CKL KOTA WANGSA 0012N 02-Jul-18 MON 10-Jul-18 TUE 8
27 CKL SUNNY IRIS 1820N 06-Jul-18 FRI 12-Jul-18 THU 6
28 CKL STARSHIP AQUILA 1810N 08-Jul-18 SUN 16-Jul-18 MON 8
28 CKL SKY HOPE 1812N 11-Jul-18 WED 18-Jul-18 WED 7
29 CKL KOTA WANGSA 0013N 15-Jul-18 SUN 23-Jul-18 MON 8
29 CKL SUNNY IRIS 1821N 18-Jul-18 WED 25-Jul-18 WED 7
30 CKL STARSHIP AQUILA 1810N 22-Jul-18 SUN 30-Jul-18 MON 8
30 CKL SKY HOPE 1813N 25-Jul-18 WED 01-Aug-18 WED 7
31 CKL KOTA WANGSA 0014N 29-Jul-18 SUN 06-Aug-18 MON 8
27 CKL KOTA WANGSA 0012N 02-Jul-18 MON 10-Jul-18 TUE 8
27 CKL SUNNY IRIS 1820N 06-Jul-18 FRI 13-Jul-18 FRI 7
28 CKL STARSHIP AQUILA 1810N 08-Jul-18 SUN 16-Jul-18 MON 8
28 CKL SKY HOPE 1812N 11-Jul-18 WED 18-Jul-18 WED 7
29 CKL KOTA WANGSA 0013N 15-Jul-18 SUN 23-Jul-18 MON 8
29 CKL SUNNY IRIS 1821N 18-Jul-18 WED 25-Jul-18 WED 7
30 CKL STARSHIP AQUILA 1811N 22-Jul-18 SUN 30-Jul-18 MON 8
30 CKL SKY HOPE 1813N 25-Jul-18 WED 01-Aug-18 WED 7
27 CKL KOTA WANGSA 0012N 02-Jul-18 MON 10-Jul-18 TUE 8
27 CKL SUNNY IRIS 1820N 06-Jul-18 FRI 13-Jul-18 FRI 7
28 CKL STARSHIP AQUILA 1810N 08-Jul-18 SUN 16-Jul-18 MON 8
28 CKL SKY HOPE 1812N 11-Jul-18 WED 18-Jul-18 WED 7
29 CKL KOTA WANGSA 0013N 15-Jul-18 SUN 23-Jul-18 MON 8
29 CKL SUNNY IRIS 1821N 18-Jul-18 WED 25-Jul-18 WED 7
30 CKL STARSHIP AQUILA 1811N 22-Jul-18 SUN 30-Jul-18 MON 8
30 CKL SKY HOPE 1813N 25-Jul-18 WED 01-Aug-18 WED 7
31 CKL KOTA WANGSA 0014N 29-Jul-18 SUN 06-Aug-18 MON 8
27 HEUNG-A HEUNG-A YOUNG 0110N 01-Jul-18 SUN 06-Jul-18 FRI 6
27 HEUNG-A LANTAU BAY 1813N 05-Jul-18 THU 10-Jul-18 TUE 5
27 HEUNG-A SUNNY CAMELLIA 1814N 05-Jul-18 THU 13-Jul-18 FRI 7
27 HEUNG-A TRIUMPH 1813N 06-Jul-18 FRI 14-Jul-18 SAT 7
27 HEUNG-A HEUNG-A SARAH 0115N 07-Jul-18 SAT 13-Jul-18 FRI 6
28 HEUNG-A PEGASUS ZETTA 0057N 13-Jul-18 FRI 17-Jul-18 TUE 4
28 HEUNG-A TRIDENT 1814N 14-Jul-18 SAT 21-Jul-18 SAT 7
28 HEUNG-A HEUNG-A YOUNG 0111N 14-Jul-18 SAT 20-Jul-18 FRI 6
28 HEUNG-A SUNNY CLOVER 1814N 14-Jul-18 SAT 21-Jul-18 SAT 7
29 HEUNG-A LANTAU BAY 1814N 19-Jul-18 THU 24-Jul-18 TUE 5
29 HEUNG-A SUNNY CAMELLIA 1815N 19-Jul-18 THU 27-Jul-18 FRI 8
29 HEUNG-A TRIUMPH 1814N 20-Jul-18 FRI 26-Jul-18 THU 6
29 HEUNG-A HEUNG-A SARAH 0116N 21-Jul-18 SAT 27-Jul-18 FRI 6
30 HEUNG-A TRIDENT 1815N 25-Jul-18 WED 02-Aug-18 THU 7
30 HEUNG-A PEGASUS ZETTA 0058N 26-Jul-18 THU 31-Jul-18 TUE 5
30 HEUNG-A SUNNY CLOVER 1815N 27-Jul-18 FRI 03-Aug-18 FRI 6
30 HEUNG-A HEUNG-A YOUNG 0112N 28-Jul-18 SAT 03-Aug-18 FRI 6
HAIPHONG to ULSAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
27 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0078N 02-Jul-18 MON 09-Jul-18 MON 7
27 SINOKOR WANHAI 205 472N 05-Jul-18 THU 16-Jul-18 MON 11
28 SINOKOR SUNNY CANNA 1813N 09-Jul-18 MON 16-Jul-18 MON 7
28 SINOKOR WANHAI 203 465N 12-Jul-18 THU 23-Jul-18 MON 11
29 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0079N 16-Jul-18 MON 23-Jul-18 MON 7
29 SINOKOR WANHAI 213 331N 19-Jul-18 THU 30-Jul-18 MON 11
30 SINOKOR SUNNY CANNA 1814N 23-Jul-18 MON 30-Jul-18 MON 7
30 SINOKOR WANHAI 205 473N 26-Jul-18 THU 06-Aug-18 MON 11
31 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0080N 30-Jul-18 MON 06-Aug-18 MON 7
27 SINOKOR WANHAI 205 472N 05-Jul-18 THU 16-Jul-18 MON 11
28 SINOKOR WANHAI 203 465N 12-Jul-18 THU 23-Jul-18 MON 11
29 SINOKOR WANHAI 213 331N 19-Jul-18 THU 30-Jul-18 MON 11
30 SINOKOR WANHAI 205 473N 26-Jul-18 THU 06-Aug-18 MON 11
27 SITC SITC NAGOYA 1819N 05-Jul-18 THU 17-Jul-18 TUE 12
28 SITC SITC YOKKAICHI 1817N 12-Jul-18 THU 24-Jul-18 TUE 12
29 SITC SITC OSAKA 1821N 19-Jul-18 THU 31-Jul-18 TUE 12
30 SITC SITC NAGOYA 1821N 26-Jul-18 THU 07-Aug-18 TUE 12
27 CKL KING CRIMSON 0014N 04-Jul-18 WED 12-Jul-18 THU 8
28 CKL FRISIA NUERNBERG 0076N 11-Jul-18 WED 19-Jul-18 THU 8
29 CKL KING CRIMSON 0015N 18-Jul-18 WED 26-Jul-18 THU 8
30 CKL FRISIA NUERNBERG 0077N 25-Jul-18 WED 02-Aug-18 THU 8
27 HEUNG-A HEUNG-A YOUNG 0110N 01-Jul-18 SUN 07-Jul-18 SAT 6
27 HEUNG-A HEUNG-A SARAH 0115N 07-Jul-18 SAT 14-Jul-18 SAT 7
28 HEUNG-A HEUNG-A YOUNG 0111N 14-Jul-18 SAT 21-Jul-18 SAT 7
29 HEUNG-A HEUNG-A SARAH 0116N 21-Jul-18 SAT 28-Jul-18 SAT 7
30 HEUNG-A HEUNG-A YOUNG 0112N 28-Jul-18 SAT 04-Aug-18 SAT 7
HAIPHONG to KWANGYANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
27 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0078N 02-Jul-18 MON 07-Jul-18 SAT 5
27 SINOKOR WANHAI 205 472N 05-Jul-18 THU 18-Jul-18 WED 13
28 SINOKOR SUNNY CANNA 1813N 09-Jul-18 MON 14-Jul-18 SAT 5
28 SINOKOR WANHAI 203 465N 12-Jul-18 THU 25-Jul-18 WED 13
29 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0079N 16-Jul-18 MON 21-Jul-18 SAT 5
29 SINOKOR WANHAI 213 331N 19-Jul-18 THU 01-Aug-18 WED 13
30 SINOKOR SUNNY CANNA 1814N 23-Jul-18 MON 28-Jul-18 SAT 5
30 SINOKOR WANHAI 205 473N 26-Jul-18 THU 08-Aug-18 WED 13
31 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0080N 30-Jul-18 MON 04-Aug-18 SAT 5
27 SINOKOR WANHAI 205 472N 05-Jul-18 THU 18-Jul-18 WED 13
28 SINOKOR WANHAI 203 465N 12-Jul-18 THU 25-Jul-18 WED 13
29 SINOKOR WANHAI 213 331N 19-Jul-18 THU 01-Aug-18 WED 13
30 SINOKOR WANHAI 205 473N 26-Jul-18 THU 08-Aug-18 WED 13
27 DONGYOUNG PEGASUS UNIX 19 07-Jul-18 SAT 14-Jul-18 SAT 7
28 DONGYOUNG SUNNY ROSE 1814 14-Jul-18 SAT 21-Jul-18 SAT 7
29 DONGYOUNG PEGASUS UNIX 20 21-Jul-18 SAT 28-Jul-18 SAT 7
30 DONGYOUNG SUNNY ROSE 1815 28-Jul-18 SAT 04-Aug-18 SAT 7
27 SITC REFLECTION 1819N 06-Jul-18 FRI 18-Jul-18 WED 12
28 SITC SITC TIANJIN 1819N 13-Jul-18 FRI 25-Jul-18 WED 12
29 SITC SITC MOJI 1835N 20-Jul-18 FRI 01-Aug-18 WED 12
30 SITC REFLECTION 1821N 27-Jul-18 FRI 08-Aug-18 WED 12
27 DONGJIN HONGKONG VOYAGER 0078N 02-Jul-18 MON 08-Jul-18 SUN 6
28 DONGJIN SUNNY CANNA 1813N 09-Jul-18 MON 15-Jul-18 SUN 6
29 DONGJIN HONGKONG VOYAGER 0079N 16-Jul-18 MON 22-Jul-18 SUN 6
30 DONGJIN SUNNY CANNA 1814N 23-Jul-18 MON 29-Jul-18 SUN 6
31 DONGJIN HONGKONG VOYAGER 0080N 30-Jul-18 MON 05-Aug-18 SUN 6
28 CKL SKY HOPE 1812N 11-Jul-18 WED 17-Jul-18 TUE 6
29 CKL SUNNY IRIS 1821N 18-Jul-18 WED 24-Jul-18 TUE 6
30 CKL SKY HOPE 1813N 25-Jul-18 WED 31-Jul-18 TUE 6
27 HEUNG-A HEUNG-A YOUNG 0110N 01-Jul-18 SUN 08-Jul-18 SUN 7
27 HEUNG-A HEUNG-A SARAH 0115N 07-Jul-18 SAT 15-Jul-18 SUN 8
28 HEUNG-A HEUNG-A YOUNG 0111N 14-Jul-18 SAT 22-Jul-18 SUN 8
29 HEUNG-A HEUNG-A SARAH 0116N 21-Jul-18 SAT 29-Jul-18 SUN 8
30 HEUNG-A HEUNG-A YOUNG 0112N 28-Jul-18 SAT 05-Aug-18 SUN 8
HAIPHONG to INCHEON
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
27 SINOKOR TRIUMPH 1813N 04-Jul-18 WED 10-Jul-18 TUE 6
27 SINOKOR LANTAU BAY 1813N 05-Jul-18 THU 12-Jul-18 THU 7
27 SINOKOR DONGJIN AUBE 0045E 07-Jul-18 SAT 13-Jul-18 FRI 6
28 SINOKOR TRIDENT 1814N 11-Jul-18 WED 17-Jul-18 TUE 6
28 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0057N 12-Jul-18 THU 19-Jul-18 THU 7
28 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0176N 14-Jul-18 SAT 20-Jul-18 FRI 6
29 SINOKOR TRIUMPH 1814N 18-Jul-18 WED 24-Jul-18 TUE 6
29 SINOKOR LANTAU BAY 1814N 19-Jul-18 THU 26-Jul-18 THU 7
29 SINOKOR DONGJIN AUBE 0046N 21-Jul-18 SAT 27-Jul-18 FRI 6
30 SINOKOR TRIDENT 1815N 25-Jul-18 WED 31-Jul-18 TUE 6
30 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0058N 26-Jul-18 THU 02-Aug-18 THU 7
30 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0177N 28-Jul-18 SAT 03-Aug-18 FRI 6
27 DONGYOUNG PEGASUS UNIX 19 07-Jul-18 SAT 14-Jul-18 SAT 7
28 DONGYOUNG SUNNY ROSE 1814 14-Jul-18 SAT 21-Jul-18 SAT 7
29 DONGYOUNG PEGASUS UNIX 20 21-Jul-18 SAT 28-Jul-18 SAT 7
30 DONGYOUNG SUNNY ROSE 1815 28-Jul-18 SAT 04-Aug-18 SAT 7
27 DONGYOUNG LANTAU BAY 1813 05-Jul-18 THU 12-Jul-18 THU 7
28 DONGYOUNG PEGASUS ZETTA 57 12-Jul-18 THU 19-Jul-18 THU 7
29 DONGYOUNG LANTAU BAY 1814 19-Jul-18 THU 26-Jul-18 THU 7
30 DONGYOUNG PEGASUS ZETTA 58 26-Jul-18 THU 02-Aug-18 THU 7
27 SITC VAN HARMONY 1819N 03-Jul-18 TUE 12-Jul-18 THU 9
28 SITC SITC INCHON 1819N 10-Jul-18 TUE 19-Jul-18 THU 9
29 SITC PERTH BRIDGE 1819N 17-Jul-18 TUE 26-Jul-18 THU 9
30 SITC VAN HARMONY 1821N 24-Jul-18 TUE 02-Aug-18 THU 9
31 SITC SITC INCHON 1821N 31-Jul-18 TUE 09-Aug-18 THU 9
27 SITC SITC HEBEI 1811N 04-Jul-18 WED 11-Jul-18 WED 7
28 SITC SITC KAWASAKI 1811N 11-Jul-18 WED 18-Jul-18 WED 7
29 SITC INSIGHT 1813N 18-Jul-18 WED 25-Jul-18 WED 7
30 SITC SITC KEELUNG 1813N 25-Jul-18 WED 01-Aug-18 WED 7
27 SITC DONGJIN AUBE 0045E 07-Jul-18 SAT 14-Jul-18 SAT 7
28 SITC SINOKOR HONGKONG 0176E 14-Jul-18 SAT 21-Jul-18 SAT 7
29 SITC DONGJIN AUBE 0046E 21-Jul-18 SAT 28-Jul-18 SAT 7
30 SITC SINOKOR HONGKONG 0177E 28-Jul-18 SAT 04-Aug-18 SAT 7
27 DONGJIN TRIUMPH 1813N 04-Jul-18 WED 10-Jul-18 TUE 6
28 DONGJIN TRIDENT 1814N 11-Jul-18 WED 17-Jul-18 TUE 6
28 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0176E 14-Jul-18 SAT 20-Jul-18 FRI 6
29 DONGJIN TRIUMPH 1814N 18-Jul-18 WED 24-Jul-18 TUE 6
30 DONGJIN TRIDENT 1815N 25-Jul-18 WED 31-Jul-18 TUE 6
30 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0177E 28-Jul-18 SAT 03-Aug-18 FRI 6
27 CKL KOTA WANGSA 0012N 02-Jul-18 MON 08-Jul-18 SUN 6
27 CKL KING CRIMSON 0014N 04-Jul-18 WED 10-Jul-18 TUE 6
27 CKL PEGASUS UNIX 0019N 07-Jul-18 SAT 14-Jul-18 SAT 7
28 CKL STARSHIP AQUILA 1810N 08-Jul-18 SUN 14-Jul-18 SAT 6
28 CKL FRISIA NUERNBERG 0076N 11-Jul-18 WED 17-Jul-18 TUE 6
28 CKL SUNNY ROSE 1814N 14-Jul-18 SAT 21-Jul-18 SAT 7
29 CKL KOTA WANGSA 0013N 15-Jul-18 SUN 21-Jul-18 SAT 6
29 CKL KING CRIMSON 0015N 18-Jul-18 WED 24-Jul-18 TUE 6
29 CKL PEGASUS UNIX 0020N 21-Jul-18 SAT 28-Jul-18 SAT 7
30 CKL STARSHIP AQUILA 1810N 22-Jul-18 SUN 28-Jul-18 SAT 6
30 CKL FRISIA NUERNBERG 0077N 25-Jul-18 WED 31-Jul-18 TUE 6
30 CKL SUNNY ROSE 1815N 28-Jul-18 SAT 04-Aug-18 SAT 7
31 CKL KOTA WANGSA 0014N 29-Jul-18 SUN 04-Aug-18 SAT 6
27 HEUNG-A SINOKOR HONGKONG 0175E 01-Jul-18 SUN 07-Jul-18 SAT 6
27 HEUNG-A LANTAU BAY 1813N 05-Jul-18 THU 12-Jul-18 THU 7
27 HEUNG-A SUNNY CAMELLIA 1814N 05-Jul-18 THU 11-Jul-18 WED 6
27 HEUNG-A TRIUMPH 1813N 06-Jul-18 FRI 12-Jul-18 THU 6
27 HEUNG-A ACACIA LIBRA 0045E 07-Jul-18 SAT 14-Jul-18 SAT 7
27 HEUNG-A PEGASUS UNIX 0019N 07-Jul-18 SAT 14-Jul-18 SAT 7
28 HEUNG-A PEGASUS ZETTA 0057N 13-Jul-18 FRI 19-Jul-18 THU 6
28 HEUNG-A SINOKOR HONGKONG 0176E 13-Jul-18 FRI 21-Jul-18 SAT 7
28 HEUNG-A TRIDENT 1814N 14-Jul-18 SAT 19-Jul-18 THU 5
28 HEUNG-A SUNNY CLOVER 1814N 14-Jul-18 SAT 19-Jul-18 THU 5
28 HEUNG-A SUNNY ROSE 1814N 14-Jul-18 SAT 21-Jul-18 SAT 7
29 HEUNG-A LANTAU BAY 1814N 19-Jul-18 THU 26-Jul-18 THU 7
29 HEUNG-A SUNNY CAMELLIA 1815N 19-Jul-18 THU 25-Jul-18 WED 6
29 HEUNG-A TRIUMPH 1814N 20-Jul-18 FRI 24-Jul-18 TUE 4
29 HEUNG-A DONGJIN AUBE 0046E 21-Jul-18 SAT 28-Jul-18 SAT 7
29 HEUNG-A PEGASUS UNIX 0020N 21-Jul-18 SAT 28-Jul-18 SAT 7
30 HEUNG-A TRIDENT 1815N 25-Jul-18 WED 31-Jul-18 TUE 6
30 HEUNG-A PEGASUS ZETTA 0058N 26-Jul-18 THU 02-Aug-18 THU 7
30 HEUNG-A SUNNY CLOVER 1815N 27-Jul-18 FRI 01-Aug-18 WED 4
30 HEUNG-A SINOKOR HONGKONG 0177E 28-Jul-18 SAT 04-Aug-18 SAT 7
30 HEUNG-A SUNNY ROSE 1815N 28-Jul-18 SAT 04-Aug-18 SAT 7
HAIPHONG to PYEONGTAEK
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
27 SINOKOR DONGJIN AUBE 0045E 07-Jul-18 SAT 14-Jul-18 SAT 7
28 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0176N 14-Jul-18 SAT 21-Jul-18 SAT 7
29 SINOKOR DONGJIN AUBE 0046N 21-Jul-18 SAT 28-Jul-18 SAT 7
30 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0177N 28-Jul-18 SAT 04-Aug-18 SAT 7
27 SITC VAN HARMONY 1819N 03-Jul-18 TUE 13-Jul-18 FRI 10
28 SITC SITC INCHON 1819N 10-Jul-18 TUE 20-Jul-18 FRI 10
29 SITC PERTH BRIDGE 1819N 17-Jul-18 TUE 27-Jul-18 FRI 10
30 SITC VAN HARMONY 1821N 24-Jul-18 TUE 03-Aug-18 FRI 10
31 SITC SITC INCHON 1821N 31-Jul-18 TUE 10-Aug-18 FRI 10
27 SITC DONGJIN AUBE 0045E 07-Jul-18 SAT 14-Jul-18 SAT 7
28 SITC SINOKOR HONGKONG 0176E 14-Jul-18 SAT 21-Jul-18 SAT 7
29 SITC DONGJIN AUBE 0046E 21-Jul-18 SAT 28-Jul-18 SAT 7
30 SITC SINOKOR HONGKONG 0177E 28-Jul-18 SAT 04-Aug-18 SAT 7
27 DONGJIN ACACIA LIBRA 0045E 07-Jul-18 SAT 15-Jul-18 SUN 8
28 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0176E 14-Jul-18 SAT 21-Jul-18 SAT 7
29 DONGJIN DONGJIN AUBE 0046E 21-Jul-18 SAT 28-Jul-18 SAT 7
30 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0177E 28-Jul-18 SAT 04-Aug-18 SAT 7
27 HEUNG-A SINOKOR HONGKONG 0175E 01-Jul-18 SUN 08-Jul-18 SUN 7
27 HEUNG-A ACACIA LIBRA 0045E 07-Jul-18 SAT 15-Jul-18 SUN 8
27 HEUNG-A PEGASUS UNIX 0019N 07-Jul-18 SAT 14-Jul-18 SAT 6
28 HEUNG-A SINOKOR HONGKONG 0176E 13-Jul-18 FRI 22-Jul-18 SUN 8
28 HEUNG-A SUNNY ROSE 1814N 14-Jul-18 SAT 21-Jul-18 SAT 6
29 HEUNG-A DONGJIN AUBE 0046E 21-Jul-18 SAT 29-Jul-18 SUN 8
29 HEUNG-A PEGASUS UNIX 0020N 21-Jul-18 SAT 28-Jul-18 SAT 6
30 HEUNG-A SINOKOR HONGKONG 0177E 28-Jul-18 SAT 05-Aug-18 SUN 8
30 HEUNG-A SUNNY ROSE 1815N 28-Jul-18 SAT 04-Aug-18 SAT 6
HAIPHONG to PUSAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
27 SINOKOR WANHAI 205 472N 05-Jul-18 THU 16-Jul-18 MON 11
28 SINOKOR WANHAI 203 465N 12-Jul-18 THU 23-Jul-18 MON 11
29 SINOKOR WANHAI 213 331N 19-Jul-18 THU 30-Jul-18 MON 11
30 SINOKOR WANHAI 205 473N 26-Jul-18 THU 06-Aug-18 MON 11
HAIPHONG to SHIMIZU
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
27 DONGYOUNG LANTAU BAY 1813 05-Jul-18 THU 17-Jul-18 TUE 12
28 DONGYOUNG PEGASUS ZETTA 57 12-Jul-18 THU 24-Jul-18 TUE 12
29 DONGYOUNG LANTAU BAY 1814 19-Jul-18 THU 31-Jul-18 TUE 12
30 DONGYOUNG PEGASUS ZETTA 58 26-Jul-18 THU 07-Aug-18 TUE 12
27 SITC AVRA C 1819N 01-Jul-18 SUN 11-Jul-18 WED 10
28 SITC RESURGENCE 1817N 08-Jul-18 SUN 18-Jul-18 WED 10
29 SITC HYUNDAI HARMONY 1829N 15-Jul-18 SUN 25-Jul-18 WED 10
30 SITC AVRA C 1821N 22-Jul-18 SUN 01-Aug-18 WED 10
31 SITC TBA TBA 29-Jul-18 SUN 08-Aug-18 WED 10
27 CKL KOTA WANGSA 0012N 02-Jul-18 MON 16-Jul-18 MON 14
27 CKL SUNNY IRIS 1820N 06-Jul-18 FRI 19-Jul-18 THU 13
28 CKL STARSHIP AQUILA 1810N 08-Jul-18 SUN 22-Jul-18 SUN 14
28 CKL SKY HOPE 1812N 11-Jul-18 WED 24-Jul-18 TUE 13
29 CKL KOTA WANGSA 0013N 15-Jul-18 SUN 29-Jul-18 SUN 14
29 CKL SUNNY IRIS 1821N 18-Jul-18 WED 31-Jul-18 TUE 13
30 CKL STARSHIP AQUILA 1811N 22-Jul-18 SUN 05-Aug-18 SUN 14
30 CKL SKY HOPE 1813N 25-Jul-18 WED 07-Aug-18 TUE 13
31 CKL KOTA WANGSA 0014N 29-Jul-18 SUN 12-Aug-18 SUN 14
27 HEUNG-A HEUNG-A YOUNG 0110N 01-Jul-18 SUN 11-Jul-18 WED 10
27 HEUNG-A LANTAU BAY 1813N 05-Jul-18 THU 15-Jul-18 SUN 11
27 HEUNG-A SUNNY CAMELLIA 1814N 05-Jul-18 THU 15-Jul-18 SUN 11
27 HEUNG-A TRIUMPH 1813N 06-Jul-18 FRI 16-Jul-18 MON 11
27 HEUNG-A HEUNG-A SARAH 0115N 07-Jul-18 SAT 17-Jul-18 TUE 11
28 HEUNG-A PEGASUS ZETTA 0057N 13-Jul-18 FRI 23-Jul-18 MON 10
28 HEUNG-A TRIDENT 1814N 14-Jul-18 SAT 24-Jul-18 TUE 10
28 HEUNG-A HEUNG-A YOUNG 0111N 14-Jul-18 SAT 24-Jul-18 TUE 11
28 HEUNG-A SUNNY CLOVER 1814N 14-Jul-18 SAT 24-Jul-18 TUE 11
29 HEUNG-A LANTAU BAY 1814N 19-Jul-18 THU 29-Jul-18 SUN 10
29 HEUNG-A SUNNY CAMELLIA 1815N 19-Jul-18 THU 29-Jul-18 SUN 10
29 HEUNG-A TRIUMPH 1814N 20-Jul-18 FRI 30-Jul-18 MON 11
29 HEUNG-A HEUNG-A SARAH 0116N 21-Jul-18 SAT 31-Jul-18 TUE 11
30 HEUNG-A TRIDENT 1815N 25-Jul-18 WED 04-Aug-18 SAT 11
30 HEUNG-A PEGASUS ZETTA 0058N 26-Jul-18 THU 05-Aug-18 SUN 10
30 HEUNG-A SUNNY CLOVER 1815N 27-Jul-18 FRI 06-Aug-18 MON 11
30 HEUNG-A HEUNG-A YOUNG 0112N 28-Jul-18 SAT 07-Aug-18 TUE 11
HAIPHONG to DAESAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
27 SITC VAN HARMONY 1819N 03-Jul-18 TUE 14-Jul-18 SAT 11
28 SITC SITC INCHON 1819N 10-Jul-18 TUE 21-Jul-18 SAT 11
29 SITC PERTH BRIDGE 1819N 17-Jul-18 TUE 28-Jul-18 SAT 11
30 SITC VAN HARMONY 1821N 24-Jul-18 TUE 04-Aug-18 SAT 11
31 SITC SITC INCHON 1821N 31-Jul-18 TUE 11-Aug-18 SAT 11
HAIPHONG to KAWASHAKI
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
27 SITC SITC NAGOYA 1819N 05-Jul-18 THU 14-Jul-18 SAT 9
28 SITC SITC YOKKAICHI 1817N 12-Jul-18 THU 21-Jul-18 SAT 9
29 SITC SITC OSAKA 1821N 19-Jul-18 THU 28-Jul-18 SAT 9
30 SITC SITC NAGOYA 1821N 26-Jul-18 THU 04-Aug-18 SAT 9
27 SITC AVRA C 1819N 01-Jul-18 SUN 10-Jul-18 TUE 9
28 SITC RESURGENCE 1817N 08-Jul-18 SUN 17-Jul-18 TUE 9
29 SITC HYUNDAI HARMONY 1829N 15-Jul-18 SUN 24-Jul-18 TUE 9
30 SITC AVRA C 1821N 22-Jul-18 SUN 31-Jul-18 TUE 9
31 SITC TBA TBA 29-Jul-18 SUN 07-Aug-18 TUE 9
HAIPHONG to YOKAICHI
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
27 SITC REFLECTION 1819N 06-Jul-18 FRI 16-Jul-18 MON 10
28 SITC SITC TIANJIN 1819N 13-Jul-18 FRI 23-Jul-18 MON 10
29 SITC SITC MOJI 1835N 20-Jul-18 FRI 30-Jul-18 MON 10
30 SITC REFLECTION 1821N 27-Jul-18 FRI 06-Aug-18 MON 10
HAIPHONG to UBE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
27 CKL KOTA WANGSA 0012N 02-Jul-18 MON 15-Jul-18 SUN 13
27 CKL SUNNY IRIS 1820N 06-Jul-18 FRI 18-Jul-18 WED 12
28 CKL STARSHIP AQUILA 1810N 08-Jul-18 SUN 21-Jul-18 SAT 13
28 CKL SKY HOPE 1812N 11-Jul-18 WED 23-Jul-18 MON 12
29 CKL KOTA WANGSA 0013N 15-Jul-18 SUN 28-Jul-18 SAT 13
29 CKL SUNNY IRIS 1821N 18-Jul-18 WED 30-Jul-18 MON 12
30 CKL STARSHIP AQUILA 1811N 22-Jul-18 SUN 04-Aug-18 SAT 13
30 CKL SKY HOPE 1813N 25-Jul-18 WED 06-Aug-18 MON 12
31 CKL KOTA WANGSA 0014N 29-Jul-18 SUN 11-Aug-18 SAT 13
HAIPHONG to YOKKAICHI
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
27 CKL KOTA WANGSA 0012N 02-Jul-18 MON 16-Jul-18 MON 14
27 CKL SUNNY IRIS 1820N 06-Jul-18 FRI 19-Jul-18 THU 13
28 CKL STARSHIP AQUILA 1810N 08-Jul-18 SUN 22-Jul-18 SUN 14
28 CKL SKY HOPE 1812N 11-Jul-18 WED 24-Jul-18 TUE 13
29 CKL KOTA WANGSA 0013N 15-Jul-18 SUN 29-Jul-18 SUN 14
29 CKL SUNNY IRIS 1821N 18-Jul-18 WED 31-Jul-18 TUE 13
30 CKL STARSHIP AQUILA 1811N 22-Jul-18 SUN 05-Aug-18 SUN 14
30 CKL SKY HOPE 1813N 25-Jul-18 WED 07-Aug-18 TUE 13
31 CKL KOTA WANGSA 0014N 29-Jul-18 SUN 12-Aug-18 SUN 14
27 HEUNG-A HEUNG-A YOUNG 0110N 01-Jul-18 SUN 13-Jul-18 FRI 12
27 HEUNG-A LANTAU BAY 1813N 05-Jul-18 THU 17-Jul-18 TUE 13
27 HEUNG-A SUNNY CAMELLIA 1814N 05-Jul-18 THU 17-Jul-18 TUE 13
27 HEUNG-A TRIUMPH 1813N 06-Jul-18 FRI 18-Jul-18 WED 13
27 HEUNG-A HEUNG-A SARAH 0115N 07-Jul-18 SAT 19-Jul-18 THU 13
28 HEUNG-A PEGASUS ZETTA 0057N 13-Jul-18 FRI 25-Jul-18 WED 12
28 HEUNG-A TRIDENT 1814N 14-Jul-18 SAT 26-Jul-18 THU 12
28 HEUNG-A HEUNG-A YOUNG 0111N 14-Jul-18 SAT 26-Jul-18 THU 13
28 HEUNG-A SUNNY CLOVER 1814N 14-Jul-18 SAT 26-Jul-18 THU 13
29 HEUNG-A LANTAU BAY 1814N 19-Jul-18 THU 31-Jul-18 TUE 12
29 HEUNG-A SUNNY CAMELLIA 1815N 19-Jul-18 THU 31-Jul-18 TUE 12
29 HEUNG-A TRIUMPH 1814N 20-Jul-18 FRI 01-Aug-18 WED 13
29 HEUNG-A HEUNG-A SARAH 0116N 21-Jul-18 SAT 02-Aug-18 THU 13
30 HEUNG-A TRIDENT 1815N 25-Jul-18 WED 06-Aug-18 MON 13
30 HEUNG-A PEGASUS ZETTA 0058N 26-Jul-18 THU 07-Aug-18 TUE 12
30 HEUNG-A SUNNY CLOVER 1815N 27-Jul-18 FRI 08-Aug-18 WED 13
30 HEUNG-A HEUNG-A YOUNG 0112N 28-Jul-18 SAT 09-Aug-18 THU 13
HAIPHONG to NHAVA SHEVA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
1 COSCO 06-Jul-18 FRI 25-Jul-18 WED 19
1 COSCO 07-Jul-18 SAT 25-Jul-18 WED 18
2 COSCO 06-Jul-18 FRI 22-Aug-18 WED 19
2 COSCO 07-Jul-18 SAT 22-Aug-18 WED 18
3 COSCO 13-Jul-18 FRI 29-Aug-18 WED 19
1 COSCO 14-Jul-18 SAT 29-Aug-18 WED 18
2 COSCO 20-Jul-18 FRI 05-Sep-18 WED 19
3 COSCO 21-Jul-18 SAT 05-Sep-18 WED 18
1 WHL 06-Jul-18 FRI 25-Jul-18 FRI 19
2 WHL 01-Jul-18 SUN 22-Aug-18 SAT 24
2 WHL 02-Jul-18 MON 17-Aug-18 THU 18
2 WHL 06-Jul-18 FRI 22-Aug-18 THU 19
3 WHL 08-Jul-18 SUN 29-Aug-18 WED 24
3 WHL 09-Jul-18 MON 24-Aug-18 THU 18
3 WHL 13-Jul-18 FRI 29-Aug-18 THU 19
4 WHL 15-Jul-18 SUN 05-Sep-18 THU 24
4 WHL 16-Jul-18 MON 31-Aug-18 SUN 18
4 WHL 20-Jul-18 FRI 05-Sep-18 SUN 19
5 WHL 22-Jul-18 SUN 12-Sep-18 SUN 24
2 EMC 02-Jul-18 MON 15-Aug-18 SAT 16
3 EMC 09-Jul-18 MON 22-Aug-18 SAT 16
4 EMC 16-Jul-18 MON 29-Aug-18 SAT 16
5 EMC 23-Jul-18 MON 05-Sep-18 SAT 16
2 EMC 04-Jul-18 WED 19-Aug-18 SAT 18
3 EMC 11-Jul-18 WED 26-Aug-18 SAT 18
4 EMC 18-Jul-18 WED 02-Sep-18 SAT 18
2 EMC 02-Jul-18 MON 19-Aug-18 SAT 20
2 EMC 05-Jul-18 THU 22-Aug-18 SAT 20
3 EMC 09-Jul-18 MON 26-Aug-18 SAT 20
3 EMC 12-Jul-18 THU 29-Aug-18 SAT 20
4 EMC 16-Jul-18 MON 02-Sep-18 SAT 20
4 EMC 19-Jul-18 THU 05-Sep-18 SAT 20
5 EMC 23-Jul-18 MON 09-Sep-18 SAT 20
2 EMC 01-Jul-18 SUN 19-Aug-18 SAT 21
3 EMC 08-Jul-18 SUN 26-Aug-18 SAT 21
4 EMC 15-Jul-18 SUN 02-Sep-18 SAT 21
5 EMC 22-Jul-18 SUN 09-Sep-18 SAT 21
3 EMC 14-Jul-18 SAT 02-Sep-18 SAT 22
4 EMC 21-Jul-18 SAT 09-Sep-18 SAT 22
3 RCL 08-Jul-18 SUN 23-Aug-18 SAT 18
4 RCL 15-Jul-18 SUN 30-Aug-18 SAT 18
5 RCL 22-Jul-18 SUN 06-Sep-18 SAT 18
2 YANGMING 02-Jul-18 MON 15-Aug-18 SAT 16
3 YANGMING 09-Jul-18 MON 22-Aug-18 SAT 16
4 YANGMING 16-Jul-18 MON 29-Aug-18 SAT 16
5 YANGMING 23-Jul-18 MON 05-Sep-18 SAT 16
2 YANGMING 05-Jul-18 THU 19-Aug-18 SAT 17
3 YANGMING 12-Jul-18 THU 26-Aug-18 SAT 17
4 YANGMING 19-Jul-18 THU 02-Sep-18 SAT 17
5 YANGMING 26-Jul-18 THU 09-Sep-18 SAT 17
2 ZIM 01-Jul-18 SUN 20-Aug-18 SAT 22
3 ZIM 08-Jul-18 SUN 27-Aug-18 SAT 22
4 ZIM 15-Jul-18 SUN 03-Sep-18 SAT 22
5 ZIM 22-Jul-18 SUN 10-Sep-18 SAT 22
1 ZIM 07-Jul-18 SAT 05-Aug-18 SAT 29
2 ZIM 07-Jul-18 SAT 02-Sep-18 SAT 29
3 ZIM 14-Jul-18 SAT 09-Sep-18 SAT 29
4 ZIM 21-Jul-18 SAT 16-Sep-18 SAT 29
HAIPHONG to MUDRA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
49 COSCO 06-Jul-18 FRI 03-Aug-18 SAT 28
1 COSCO 07-Jul-18 SAT 03-Aug-18 SAT 27
2 COSCO 02-Jul-18 MON 22-Aug-18 SAT 23
2 COSCO 06-Jul-18 FRI 31-Aug-18 SAT 28
2 COSCO 07-Jul-18 SAT 31-Aug-18 SAT 27
3 COSCO 09-Jul-18 MON 29-Aug-18 FRI 23
3 COSCO 13-Jul-18 FRI 07-Sep-18 FRI 28
3 COSCO 14-Jul-18 SAT 07-Sep-18 FRI 27
4 COSCO 16-Jul-18 MON 05-Sep-18 FRI 23
4 COSCO 20-Jul-18 FRI 14-Sep-18 FRI 28
4 COSCO 21-Jul-18 SAT 14-Sep-18 FRI 27
HAIPHONG to KOLKATA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 COSCO 06-Jul-18 FRI 24-Jul-18 FRI 18
2 COSCO 07-Jul-18 SAT 24-Jul-18 FRI 17
3 COSCO 06-Jul-18 FRI 21-Aug-18 FRI 18
3 COSCO 07-Jul-18 SAT 21-Aug-18 FRI 17
4 COSCO 13-Jul-18 FRI 28-Aug-18 SUN 18
4 COSCO 14-Jul-18 SAT 28-Aug-18 SUN 17
4 COSCO 20-Jul-18 FRI 04-Sep-18 SUN 18
4 COSCO 21-Jul-18 SAT 04-Sep-18 MON 17
1 WHL 06-Jul-18 FRI 29-Jul-18 SUN 23
2 WHL 01-Jul-18 SUN 17-Aug-18 SUN 19
2 WHL 02-Jul-18 MON 16-Aug-18 THU 17
2 WHL 05-Jul-18 THU 24-Aug-18 THU 22
2 WHL 06-Jul-18 FRI 26-Aug-18 THU 23
3 WHL 08-Jul-18 SUN 24-Aug-18 THU 19
3 WHL 09-Jul-18 MON 23-Aug-18 THU 17
3 WHL 12-Jul-18 THU 31-Aug-18 WED 22
3 WHL 13-Jul-18 FRI 02-Sep-18 WED 23
4 WHL 15-Jul-18 SUN 31-Aug-18 WED 19
4 WHL 16-Jul-18 MON 30-Aug-18 WED 17
4 WHL 19-Jul-18 THU 07-Sep-18 WED 22
4 WHL 20-Jul-18 FRI 09-Sep-18 WED 23
5 WHL 22-Jul-18 SUN 07-Sep-18 WED 19
2 EMC 02-Jul-18 MON 22-Aug-18 SAT 23
3 EMC 09-Jul-18 MON 29-Aug-18 SAT 23
4 EMC 16-Jul-18 MON 05-Sep-18 SAT 23
5 EMC 23-Jul-18 MON 12-Sep-18 SAT 23
2 ZIM 01-Jul-18 SUN 21-Aug-18 SAT 23
3 ZIM 08-Jul-18 SUN 28-Aug-18 SAT 23
4 ZIM 15-Jul-18 SUN 04-Sep-18 SAT 23
5 ZIM 22-Jul-18 SUN 11-Sep-18 SAT 23
1 7 8 9 10
Cần tuyển 03 nhân viên kinh doanh làm việc tại Hồ Chí Minh
HAIPHONG to BUSAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
27 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0078N 02-Jul-18 MON 08-Jul-18 SUN 6
27 SINOKOR TRIUMPH 1813N 04-Jul-18 WED 11-Jul-18 WED 7
27 SINOKOR LANTAU BAY 1813N 05-Jul-18 THU 10-Jul-18 TUE 5
27 SINOKOR WANHAI 205 472N 05-Jul-18 THU 16-Jul-18 MON 11
27 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1723N 06-Jul-18 FRI 13-Jul-18 FRI 7
28 SINOKOR SUNNY CANNA 1813N 09-Jul-18 MON 15-Jul-18 SUN 6
28 SINOKOR TRIDENT 1814N 11-Jul-18 WED 18-Jul-18 WED 7
28 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0057N 12-Jul-18 THU 17-Jul-18 TUE 5
28 SINOKOR WANHAI 203 465N 12-Jul-18 THU 23-Jul-18 MON 11
28 SINOKOR HSL AQUA 0037N 13-Jul-18 FRI 20-Jul-18 FRI 7
29 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0079N 16-Jul-18 MON 22-Jul-18 SUN 6
29 SINOKOR TRIUMPH 1814N 18-Jul-18 WED 25-Jul-18 WED 7
29 SINOKOR LANTAU BAY 1814N 19-Jul-18 THU 24-Jul-18 TUE 5
29 SINOKOR WANHAI 213 331N 19-Jul-18 THU 30-Jul-18 MON 11
29 SINOKOR ASIATIC NEPTUNE 0005N 20-Jul-18 FRI 27-Jul-18 FRI 7
30 SINOKOR SUNNY CANNA 1814N 23-Jul-18 MON 29-Jul-18 SUN 6
30 SINOKOR TRIDENT 1815N 25-Jul-18 WED 01-Aug-18 WED 7
30 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0058N 26-Jul-18 THU 31-Jul-18 TUE 5
30 SINOKOR WANHAI 205 473N 26-Jul-18 THU 06-Aug-18 MON 11
30 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1724N 27-Jul-18 FRI 03-Aug-18 FRI 7
31 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0080N 30-Jul-18 MON 05-Aug-18 SUN 6
27 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0078N 02-Jul-18 MON 08-Jul-18 SUN 6
27 SINOKOR TRIUMPH 1813N 04-Jul-18 WED 11-Jul-18 WED 7
27 SINOKOR LANTAU BAY 1813N 05-Jul-18 THU 10-Jul-18 TUE 5
27 SINOKOR WANHAI 205 472N 05-Jul-18 THU 16-Jul-18 MON 11
27 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1723N 06-Jul-18 FRI 13-Jul-18 FRI 7
28 SINOKOR SUNNY CANNA 1813N 09-Jul-18 MON 15-Jul-18 SUN 6
28 SINOKOR TRIDENT 1814N 11-Jul-18 WED 18-Jul-18 WED 7
28 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0057N 12-Jul-18 THU 17-Jul-18 TUE 5
28 SINOKOR WANHAI 203 465N 12-Jul-18 THU 23-Jul-18 MON 11
28 SINOKOR HSL AQUA 0037N 13-Jul-18 FRI 20-Jul-18 FRI 7
29 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0079N 16-Jul-18 MON 22-Jul-18 SUN 6
29 SINOKOR TRIUMPH 1814N 18-Jul-18 WED 25-Jul-18 WED 7
29 SINOKOR LANTAU BAY 1814N 19-Jul-18 THU 24-Jul-18 TUE 5
29 SINOKOR WANHAI 213 331N 19-Jul-18 THU 30-Jul-18 MON 11
29 SINOKOR ASIATIC NEPTUNE 0005N 20-Jul-18 FRI 27-Jul-18 FRI 7
30 SINOKOR SUNNY CANNA 1814N 23-Jul-18 MON 29-Jul-18 SUN 6
30 SINOKOR TRIDENT 1815N 25-Jul-18 WED 01-Aug-18 WED 7
30 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0058N 26-Jul-18 THU 31-Jul-18 TUE 5
30 SINOKOR WANHAI 205 473N 26-Jul-18 THU 06-Aug-18 MON 11
30 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1724N 27-Jul-18 FRI 03-Aug-18 FRI 7
31 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0080N 30-Jul-18 MON 05-Aug-18 SUN 6
27 DONGYOUNG LANTAU BAY 1813 05-Jul-18 THU 10-Jul-18 TUE 5
28 DONGYOUNG PEGASUS ZETTA 57 12-Jul-18 THU 17-Jul-18 TUE 5
29 DONGYOUNG LANTAU BAY 1814 19-Jul-18 THU 24-Jul-18 TUE 5
30 DONGYOUNG PEGASUS ZETTA 58 26-Jul-18 THU 31-Jul-18 TUE 5
27 DONGYOUNG LANTAU BAY 1813 05-Jul-18 THU 10-Jul-18 TUE 5
28 DONGYOUNG PEGASUS ZETTA 57 12-Jul-18 THU 17-Jul-18 TUE 5
29 DONGYOUNG LANTAU BAY 1814 19-Jul-18 THU 24-Jul-18 TUE 5
30 DONGYOUNG PEGASUS ZETTA 58 26-Jul-18 THU 31-Jul-18 TUE 5
27 SITC REFLECTION 1819N 06-Jul-18 FRI 18-Jul-18 WED 12
28 SITC SITC TIANJIN 1819N 13-Jul-18 FRI 25-Jul-18 WED 12
29 SITC SITC MOJI 1835N 20-Jul-18 FRI 01-Aug-18 WED 12
30 SITC REFLECTION 1821N 27-Jul-18 FRI 08-Aug-18 WED 12
27 SITC AVRA C 1819N 01-Jul-18 SUN 13-Jul-18 FRI 12
28 SITC RESURGENCE 1817N 08-Jul-18 SUN 20-Jul-18 FRI 12
29 SITC HYUNDAI HARMONY 1829N 15-Jul-18 SUN 27-Jul-18 FRI 12
30 SITC AVRA C 1821N 22-Jul-18 SUN 03-Aug-18 FRI 12
31 SITC TBA TBA 29-Jul-18 SUN 10-Aug-18 FRI 12
27 DONGJIN HONGKONG VOYAGER 0078N 02-Jul-18 MON 08-Jul-18 SUN 6
27 DONGJIN TRIUMPH 1813N 04-Jul-18 WED 12-Jul-18 THU 8
27 DONGJIN KHARIS HERITAGE 1723N 06-Jul-18 FRI 13-Jul-18 FRI 7
28 DONGJIN SUNNY CANNA 1813N 09-Jul-18 MON 15-Jul-18 SUN 6
28 DONGJIN TRIDENT 1814N 11-Jul-18 WED 19-Jul-18 THU 8
28 DONGJIN HSL AQUA 0037N 13-Jul-18 FRI 20-Jul-18 FRI 7
29 DONGJIN HONGKONG VOYAGER 0079N 16-Jul-18 MON 22-Jul-18 SUN 6
29 DONGJIN TRIUMPH 1814N 18-Jul-18 WED 26-Jul-18 THU 8
29 DONGJIN ASIATIC NEPTUNE 0005N 20-Jul-18 FRI 27-Jul-18 FRI 7
30 DONGJIN SUNNY CANNA 1814N 23-Jul-18 MON 29-Jul-18 SUN 6
30 DONGJIN TRIDENT 1815N 25-Jul-18 WED 02-Aug-18 THU 8
30 DONGJIN KHARIS HERITAGE 1724N 27-Jul-18 FRI 03-Aug-18 FRI 7
31 DONGJIN HONGKONG VOYAGER 0080N 30-Jul-18 MON 05-Aug-18 SUN 6
27 CKL KOTA WANGSA 0012N 02-Jul-18 MON 10-Jul-18 TUE 8
27 CKL SUNNY IRIS 1820N 06-Jul-18 FRI 12-Jul-18 THU 6
28 CKL STARSHIP AQUILA 1810N 08-Jul-18 SUN 16-Jul-18 MON 8
28 CKL SKY HOPE 1812N 11-Jul-18 WED 18-Jul-18 WED 7
29 CKL KOTA WANGSA 0013N 15-Jul-18 SUN 23-Jul-18 MON 8
29 CKL SUNNY IRIS 1821N 18-Jul-18 WED 25-Jul-18 WED 7
30 CKL STARSHIP AQUILA 1810N 22-Jul-18 SUN 30-Jul-18 MON 8
30 CKL SKY HOPE 1813N 25-Jul-18 WED 01-Aug-18 WED 7
31 CKL KOTA WANGSA 0014N 29-Jul-18 SUN 06-Aug-18 MON 8
27 CKL KOTA WANGSA 0012N 02-Jul-18 MON 10-Jul-18 TUE 8
27 CKL SUNNY IRIS 1820N 06-Jul-18 FRI 13-Jul-18 FRI 7
28 CKL STARSHIP AQUILA 1810N 08-Jul-18 SUN 16-Jul-18 MON 8
28 CKL SKY HOPE 1812N 11-Jul-18 WED 18-Jul-18 WED 7
29 CKL KOTA WANGSA 0013N 15-Jul-18 SUN 23-Jul-18 MON 8
29 CKL SUNNY IRIS 1821N 18-Jul-18 WED 25-Jul-18 WED 7
30 CKL STARSHIP AQUILA 1811N 22-Jul-18 SUN 30-Jul-18 MON 8
30 CKL SKY HOPE 1813N 25-Jul-18 WED 01-Aug-18 WED 7
27 CKL KOTA WANGSA 0012N 02-Jul-18 MON 10-Jul-18 TUE 8
27 CKL SUNNY IRIS 1820N 06-Jul-18 FRI 13-Jul-18 FRI 7
28 CKL STARSHIP AQUILA 1810N 08-Jul-18 SUN 16-Jul-18 MON 8
28 CKL SKY HOPE 1812N 11-Jul-18 WED 18-Jul-18 WED 7
29 CKL KOTA WANGSA 0013N 15-Jul-18 SUN 23-Jul-18 MON 8
29 CKL SUNNY IRIS 1821N 18-Jul-18 WED 25-Jul-18 WED 7
30 CKL STARSHIP AQUILA 1811N 22-Jul-18 SUN 30-Jul-18 MON 8
30 CKL SKY HOPE 1813N 25-Jul-18 WED 01-Aug-18 WED 7
31 CKL KOTA WANGSA 0014N 29-Jul-18 SUN 06-Aug-18 MON 8
27 HEUNG-A HEUNG-A YOUNG 0110N 01-Jul-18 SUN 06-Jul-18 FRI 6
27 HEUNG-A LANTAU BAY 1813N 05-Jul-18 THU 10-Jul-18 TUE 5
27 HEUNG-A SUNNY CAMELLIA 1814N 05-Jul-18 THU 13-Jul-18 FRI 7
27 HEUNG-A TRIUMPH 1813N 06-Jul-18 FRI 14-Jul-18 SAT 7
27 HEUNG-A HEUNG-A SARAH 0115N 07-Jul-18 SAT 13-Jul-18 FRI 6
28 HEUNG-A PEGASUS ZETTA 0057N 13-Jul-18 FRI 17-Jul-18 TUE 4
28 HEUNG-A TRIDENT 1814N 14-Jul-18 SAT 21-Jul-18 SAT 7
28 HEUNG-A HEUNG-A YOUNG 0111N 14-Jul-18 SAT 20-Jul-18 FRI 6
28 HEUNG-A SUNNY CLOVER 1814N 14-Jul-18 SAT 21-Jul-18 SAT 7
29 HEUNG-A LANTAU BAY 1814N 19-Jul-18 THU 24-Jul-18 TUE 5
29 HEUNG-A SUNNY CAMELLIA 1815N 19-Jul-18 THU 27-Jul-18 FRI 8
29 HEUNG-A TRIUMPH 1814N 20-Jul-18 FRI 26-Jul-18 THU 6
29 HEUNG-A HEUNG-A SARAH 0116N 21-Jul-18 SAT 27-Jul-18 FRI 6
30 HEUNG-A TRIDENT 1815N 25-Jul-18 WED 02-Aug-18 THU 7
30 HEUNG-A PEGASUS ZETTA 0058N 26-Jul-18 THU 31-Jul-18 TUE 5
30 HEUNG-A SUNNY CLOVER 1815N 27-Jul-18 FRI 03-Aug-18 FRI 6
30 HEUNG-A HEUNG-A YOUNG 0112N 28-Jul-18 SAT 03-Aug-18 FRI 6
HAIPHONG to ULSAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
27 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0078N 02-Jul-18 MON 09-Jul-18 MON 7
27 SINOKOR WANHAI 205 472N 05-Jul-18 THU 16-Jul-18 MON 11
28 SINOKOR SUNNY CANNA 1813N 09-Jul-18 MON 16-Jul-18 MON 7
28 SINOKOR WANHAI 203 465N 12-Jul-18 THU 23-Jul-18 MON 11
29 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0079N 16-Jul-18 MON 23-Jul-18 MON 7
29 SINOKOR WANHAI 213 331N 19-Jul-18 THU 30-Jul-18 MON 11
30 SINOKOR SUNNY CANNA 1814N 23-Jul-18 MON 30-Jul-18 MON 7
30 SINOKOR WANHAI 205 473N 26-Jul-18 THU 06-Aug-18 MON 11
31 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0080N 30-Jul-18 MON 06-Aug-18 MON 7
27 SINOKOR WANHAI 205 472N 05-Jul-18 THU 16-Jul-18 MON 11
28 SINOKOR WANHAI 203 465N 12-Jul-18 THU 23-Jul-18 MON 11
29 SINOKOR WANHAI 213 331N 19-Jul-18 THU 30-Jul-18 MON 11
30 SINOKOR WANHAI 205 473N 26-Jul-18 THU 06-Aug-18 MON 11
27 SITC SITC NAGOYA 1819N 05-Jul-18 THU 17-Jul-18 TUE 12
28 SITC SITC YOKKAICHI 1817N 12-Jul-18 THU 24-Jul-18 TUE 12
29 SITC SITC OSAKA 1821N 19-Jul-18 THU 31-Jul-18 TUE 12
30 SITC SITC NAGOYA 1821N 26-Jul-18 THU 07-Aug-18 TUE 12
27 CKL KING CRIMSON 0014N 04-Jul-18 WED 12-Jul-18 THU 8
28 CKL FRISIA NUERNBERG 0076N 11-Jul-18 WED 19-Jul-18 THU 8
29 CKL KING CRIMSON 0015N 18-Jul-18 WED 26-Jul-18 THU 8
30 CKL FRISIA NUERNBERG 0077N 25-Jul-18 WED 02-Aug-18 THU 8
27 HEUNG-A HEUNG-A YOUNG 0110N 01-Jul-18 SUN 07-Jul-18 SAT 6
27 HEUNG-A HEUNG-A SARAH 0115N 07-Jul-18 SAT 14-Jul-18 SAT 7
28 HEUNG-A HEUNG-A YOUNG 0111N 14-Jul-18 SAT 21-Jul-18 SAT 7
29 HEUNG-A HEUNG-A SARAH 0116N 21-Jul-18 SAT 28-Jul-18 SAT 7
30 HEUNG-A HEUNG-A YOUNG 0112N 28-Jul-18 SAT 04-Aug-18 SAT 7
HAIPHONG to KWANGYANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
27 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0078N 02-Jul-18 MON 07-Jul-18 SAT 5
27 SINOKOR WANHAI 205 472N 05-Jul-18 THU 18-Jul-18 WED 13
28 SINOKOR SUNNY CANNA 1813N 09-Jul-18 MON 14-Jul-18 SAT 5
28 SINOKOR WANHAI 203 465N 12-Jul-18 THU 25-Jul-18 WED 13
29 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0079N 16-Jul-18 MON 21-Jul-18 SAT 5
29 SINOKOR WANHAI 213 331N 19-Jul-18 THU 01-Aug-18 WED 13
30 SINOKOR SUNNY CANNA 1814N 23-Jul-18 MON 28-Jul-18 SAT 5
30 SINOKOR WANHAI 205 473N 26-Jul-18 THU 08-Aug-18 WED 13
31 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0080N 30-Jul-18 MON 04-Aug-18 SAT 5
27 SINOKOR WANHAI 205 472N 05-Jul-18 THU 18-Jul-18 WED 13
28 SINOKOR WANHAI 203 465N 12-Jul-18 THU 25-Jul-18 WED 13
29 SINOKOR WANHAI 213 331N 19-Jul-18 THU 01-Aug-18 WED 13
30 SINOKOR WANHAI 205 473N 26-Jul-18 THU 08-Aug-18 WED 13
27 DONGYOUNG PEGASUS UNIX 19 07-Jul-18 SAT 14-Jul-18 SAT 7
28 DONGYOUNG SUNNY ROSE 1814 14-Jul-18 SAT 21-Jul-18 SAT 7
29 DONGYOUNG PEGASUS UNIX 20 21-Jul-18 SAT 28-Jul-18 SAT 7
30 DONGYOUNG SUNNY ROSE 1815 28-Jul-18 SAT 04-Aug-18 SAT 7
27 SITC REFLECTION 1819N 06-Jul-18 FRI 18-Jul-18 WED 12
28 SITC SITC TIANJIN 1819N 13-Jul-18 FRI 25-Jul-18 WED 12
29 SITC SITC MOJI 1835N 20-Jul-18 FRI 01-Aug-18 WED 12
30 SITC REFLECTION 1821N 27-Jul-18 FRI 08-Aug-18 WED 12
27 DONGJIN HONGKONG VOYAGER 0078N 02-Jul-18 MON 08-Jul-18 SUN 6
28 DONGJIN SUNNY CANNA 1813N 09-Jul-18 MON 15-Jul-18 SUN 6
29 DONGJIN HONGKONG VOYAGER 0079N 16-Jul-18 MON 22-Jul-18 SUN 6
30 DONGJIN SUNNY CANNA 1814N 23-Jul-18 MON 29-Jul-18 SUN 6
31 DONGJIN HONGKONG VOYAGER 0080N 30-Jul-18 MON 05-Aug-18 SUN 6
28 CKL SKY HOPE 1812N 11-Jul-18 WED 17-Jul-18 TUE 6
29 CKL SUNNY IRIS 1821N 18-Jul-18 WED 24-Jul-18 TUE 6
30 CKL SKY HOPE 1813N 25-Jul-18 WED 31-Jul-18 TUE 6
27 HEUNG-A HEUNG-A YOUNG 0110N 01-Jul-18 SUN 08-Jul-18 SUN 7
27 HEUNG-A HEUNG-A SARAH 0115N 07-Jul-18 SAT 15-Jul-18 SUN 8
28 HEUNG-A HEUNG-A YOUNG 0111N 14-Jul-18 SAT 22-Jul-18 SUN 8
29 HEUNG-A HEUNG-A SARAH 0116N 21-Jul-18 SAT 29-Jul-18 SUN 8
30 HEUNG-A HEUNG-A YOUNG 0112N 28-Jul-18 SAT 05-Aug-18 SUN 8
HAIPHONG to INCHEON
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
27 SINOKOR TRIUMPH 1813N 04-Jul-18 WED 10-Jul-18 TUE 6
27 SINOKOR LANTAU BAY 1813N 05-Jul-18 THU 12-Jul-18 THU 7
27 SINOKOR DONGJIN AUBE 0045E 07-Jul-18 SAT 13-Jul-18 FRI 6
28 SINOKOR TRIDENT 1814N 11-Jul-18 WED 17-Jul-18 TUE 6
28 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0057N 12-Jul-18 THU 19-Jul-18 THU 7
28 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0176N 14-Jul-18 SAT 20-Jul-18 FRI 6
29 SINOKOR TRIUMPH 1814N 18-Jul-18 WED 24-Jul-18 TUE 6
29 SINOKOR LANTAU BAY 1814N 19-Jul-18 THU 26-Jul-18 THU 7
29 SINOKOR DONGJIN AUBE 0046N 21-Jul-18 SAT 27-Jul-18 FRI 6
30 SINOKOR TRIDENT 1815N 25-Jul-18 WED 31-Jul-18 TUE 6
30 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0058N 26-Jul-18 THU 02-Aug-18 THU 7
30 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0177N 28-Jul-18 SAT 03-Aug-18 FRI 6
27 DONGYOUNG PEGASUS UNIX 19 07-Jul-18 SAT 14-Jul-18 SAT 7
28 DONGYOUNG SUNNY ROSE 1814 14-Jul-18 SAT 21-Jul-18 SAT 7
29 DONGYOUNG PEGASUS UNIX 20 21-Jul-18 SAT 28-Jul-18 SAT 7
30 DONGYOUNG SUNNY ROSE 1815 28-Jul-18 SAT 04-Aug-18 SAT 7
27 DONGYOUNG LANTAU BAY 1813 05-Jul-18 THU 12-Jul-18 THU 7
28 DONGYOUNG PEGASUS ZETTA 57 12-Jul-18 THU 19-Jul-18 THU 7
29 DONGYOUNG LANTAU BAY 1814 19-Jul-18 THU 26-Jul-18 THU 7
30 DONGYOUNG PEGASUS ZETTA 58 26-Jul-18 THU 02-Aug-18 THU 7
27 SITC VAN HARMONY 1819N 03-Jul-18 TUE 12-Jul-18 THU 9
28 SITC SITC INCHON 1819N 10-Jul-18 TUE 19-Jul-18 THU 9
29 SITC PERTH BRIDGE 1819N 17-Jul-18 TUE 26-Jul-18 THU 9
30 SITC VAN HARMONY 1821N 24-Jul-18 TUE 02-Aug-18 THU 9
31 SITC SITC INCHON 1821N 31-Jul-18 TUE 09-Aug-18 THU 9
27 SITC SITC HEBEI 1811N 04-Jul-18 WED 11-Jul-18 WED 7
28 SITC SITC KAWASAKI 1811N 11-Jul-18 WED 18-Jul-18 WED 7
29 SITC INSIGHT 1813N 18-Jul-18 WED 25-Jul-18 WED 7
30 SITC SITC KEELUNG 1813N 25-Jul-18 WED 01-Aug-18 WED 7
27 SITC DONGJIN AUBE 0045E 07-Jul-18 SAT 14-Jul-18 SAT 7
28 SITC SINOKOR HONGKONG 0176E 14-Jul-18 SAT 21-Jul-18 SAT 7
29 SITC DONGJIN AUBE 0046E 21-Jul-18 SAT 28-Jul-18 SAT 7
30 SITC SINOKOR HONGKONG 0177E 28-Jul-18 SAT 04-Aug-18 SAT 7
27 DONGJIN TRIUMPH 1813N 04-Jul-18 WED 10-Jul-18 TUE 6
28 DONGJIN TRIDENT 1814N 11-Jul-18 WED 17-Jul-18 TUE 6
28 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0176E 14-Jul-18 SAT 20-Jul-18 FRI 6
29 DONGJIN TRIUMPH 1814N 18-Jul-18 WED 24-Jul-18 TUE 6
30 DONGJIN TRIDENT 1815N 25-Jul-18 WED 31-Jul-18 TUE 6
30 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0177E 28-Jul-18 SAT 03-Aug-18 FRI 6
27 CKL KOTA WANGSA 0012N 02-Jul-18 MON 08-Jul-18 SUN 6
27 CKL KING CRIMSON 0014N 04-Jul-18 WED 10-Jul-18 TUE 6
27 CKL PEGASUS UNIX 0019N 07-Jul-18 SAT 14-Jul-18 SAT 7
28 CKL STARSHIP AQUILA 1810N 08-Jul-18 SUN 14-Jul-18 SAT 6
28 CKL FRISIA NUERNBERG 0076N 11-Jul-18 WED 17-Jul-18 TUE 6
28 CKL SUNNY ROSE 1814N 14-Jul-18 SAT 21-Jul-18 SAT 7
29 CKL KOTA WANGSA 0013N 15-Jul-18 SUN 21-Jul-18 SAT 6
29 CKL KING CRIMSON 0015N 18-Jul-18 WED 24-Jul-18 TUE 6
29 CKL PEGASUS UNIX 0020N 21-Jul-18 SAT 28-Jul-18 SAT 7
30 CKL STARSHIP AQUILA 1810N 22-Jul-18 SUN 28-Jul-18 SAT 6
30 CKL FRISIA NUERNBERG 0077N 25-Jul-18 WED 31-Jul-18 TUE 6
30 CKL SUNNY ROSE 1815N 28-Jul-18 SAT 04-Aug-18 SAT 7
31 CKL KOTA WANGSA 0014N 29-Jul-18 SUN 04-Aug-18 SAT 6
27 HEUNG-A SINOKOR HONGKONG 0175E 01-Jul-18 SUN 07-Jul-18 SAT 6
27 HEUNG-A LANTAU BAY 1813N 05-Jul-18 THU 12-Jul-18 THU 7
27 HEUNG-A SUNNY CAMELLIA 1814N 05-Jul-18 THU 11-Jul-18 WED 6
27 HEUNG-A TRIUMPH 1813N 06-Jul-18 FRI 12-Jul-18 THU 6
27 HEUNG-A ACACIA LIBRA 0045E 07-Jul-18 SAT 14-Jul-18 SAT 7
27 HEUNG-A PEGASUS UNIX 0019N 07-Jul-18 SAT 14-Jul-18 SAT 7
28 HEUNG-A PEGASUS ZETTA 0057N 13-Jul-18 FRI 19-Jul-18 THU 6
28 HEUNG-A SINOKOR HONGKONG 0176E 13-Jul-18 FRI 21-Jul-18 SAT 7
28 HEUNG-A TRIDENT 1814N 14-Jul-18 SAT 19-Jul-18 THU 5
28 HEUNG-A SUNNY CLOVER 1814N 14-Jul-18 SAT 19-Jul-18 THU 5
28 HEUNG-A SUNNY ROSE 1814N 14-Jul-18 SAT 21-Jul-18 SAT 7
29 HEUNG-A LANTAU BAY 1814N 19-Jul-18 THU 26-Jul-18 THU 7
29 HEUNG-A SUNNY CAMELLIA 1815N 19-Jul-18 THU 25-Jul-18 WED 6
29 HEUNG-A TRIUMPH 1814N 20-Jul-18 FRI 24-Jul-18 TUE 4
29 HEUNG-A DONGJIN AUBE 0046E 21-Jul-18 SAT 28-Jul-18 SAT 7
29 HEUNG-A PEGASUS UNIX 0020N 21-Jul-18 SAT 28-Jul-18 SAT 7
30 HEUNG-A TRIDENT 1815N 25-Jul-18 WED 31-Jul-18 TUE 6
30 HEUNG-A PEGASUS ZETTA 0058N 26-Jul-18 THU 02-Aug-18 THU 7
30 HEUNG-A SUNNY CLOVER 1815N 27-Jul-18 FRI 01-Aug-18 WED 4
30 HEUNG-A SINOKOR HONGKONG 0177E 28-Jul-18 SAT 04-Aug-18 SAT 7
30 HEUNG-A SUNNY ROSE 1815N 28-Jul-18 SAT 04-Aug-18 SAT 7
HAIPHONG to PYEONGTAEK
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
27 SINOKOR DONGJIN AUBE 0045E 07-Jul-18 SAT 14-Jul-18 SAT 7
28 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0176N 14-Jul-18 SAT 21-Jul-18 SAT 7
29 SINOKOR DONGJIN AUBE 0046N 21-Jul-18 SAT 28-Jul-18 SAT 7
30 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0177N 28-Jul-18 SAT 04-Aug-18 SAT 7
27 SITC VAN HARMONY 1819N 03-Jul-18 TUE 13-Jul-18 FRI 10
28 SITC SITC INCHON 1819N 10-Jul-18 TUE 20-Jul-18 FRI 10
29 SITC PERTH BRIDGE 1819N 17-Jul-18 TUE 27-Jul-18 FRI 10
30 SITC VAN HARMONY 1821N 24-Jul-18 TUE 03-Aug-18 FRI 10
31 SITC SITC INCHON 1821N 31-Jul-18 TUE 10-Aug-18 FRI 10
27 SITC DONGJIN AUBE 0045E 07-Jul-18 SAT 14-Jul-18 SAT 7
28 SITC SINOKOR HONGKONG 0176E 14-Jul-18 SAT 21-Jul-18 SAT 7
29 SITC DONGJIN AUBE 0046E 21-Jul-18 SAT 28-Jul-18 SAT 7
30 SITC SINOKOR HONGKONG 0177E 28-Jul-18 SAT 04-Aug-18 SAT 7
27 DONGJIN ACACIA LIBRA 0045E 07-Jul-18 SAT 15-Jul-18 SUN 8
28 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0176E 14-Jul-18 SAT 21-Jul-18 SAT 7
29 DONGJIN DONGJIN AUBE 0046E 21-Jul-18 SAT 28-Jul-18 SAT 7
30 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0177E 28-Jul-18 SAT 04-Aug-18 SAT 7
27 HEUNG-A SINOKOR HONGKONG 0175E 01-Jul-18 SUN 08-Jul-18 SUN 7
27 HEUNG-A ACACIA LIBRA 0045E 07-Jul-18 SAT 15-Jul-18 SUN 8
27 HEUNG-A PEGASUS UNIX 0019N 07-Jul-18 SAT 14-Jul-18 SAT 6
28 HEUNG-A SINOKOR HONGKONG 0176E 13-Jul-18 FRI 22-Jul-18 SUN 8
28 HEUNG-A SUNNY ROSE 1814N 14-Jul-18 SAT 21-Jul-18 SAT 6
29 HEUNG-A DONGJIN AUBE 0046E 21-Jul-18 SAT 29-Jul-18 SUN 8
29 HEUNG-A PEGASUS UNIX 0020N 21-Jul-18 SAT 28-Jul-18 SAT 6
30 HEUNG-A SINOKOR HONGKONG 0177E 28-Jul-18 SAT 05-Aug-18 SUN 8
30 HEUNG-A SUNNY ROSE 1815N 28-Jul-18 SAT 04-Aug-18 SAT 6
HAIPHONG to PUSAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
27 SINOKOR WANHAI 205 472N 05-Jul-18 THU 16-Jul-18 MON 11
28 SINOKOR WANHAI 203 465N 12-Jul-18 THU 23-Jul-18 MON 11
29 SINOKOR WANHAI 213 331N 19-Jul-18 THU 30-Jul-18 MON 11
30 SINOKOR WANHAI 205 473N 26-Jul-18 THU 06-Aug-18 MON 11
HAIPHONG to SHIMIZU
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
27 DONGYOUNG LANTAU BAY 1813 05-Jul-18 THU 17-Jul-18 TUE 12
28 DONGYOUNG PEGASUS ZETTA 57 12-Jul-18 THU 24-Jul-18 TUE 12
29 DONGYOUNG LANTAU BAY 1814 19-Jul-18 THU 31-Jul-18 TUE 12
30 DONGYOUNG PEGASUS ZETTA 58 26-Jul-18 THU 07-Aug-18 TUE 12
27 SITC AVRA C 1819N 01-Jul-18 SUN 11-Jul-18 WED 10
28 SITC RESURGENCE 1817N 08-Jul-18 SUN 18-Jul-18 WED 10
29 SITC HYUNDAI HARMONY 1829N 15-Jul-18 SUN 25-Jul-18 WED 10
30 SITC AVRA C 1821N 22-Jul-18 SUN 01-Aug-18 WED 10
31 SITC TBA TBA 29-Jul-18 SUN 08-Aug-18 WED 10
27 CKL KOTA WANGSA 0012N 02-Jul-18 MON 16-Jul-18 MON 14
27 CKL SUNNY IRIS 1820N 06-Jul-18 FRI 19-Jul-18 THU 13
28 CKL STARSHIP AQUILA 1810N 08-Jul-18 SUN 22-Jul-18 SUN 14
28 CKL SKY HOPE 1812N 11-Jul-18 WED 24-Jul-18 TUE 13
29 CKL KOTA WANGSA 0013N 15-Jul-18 SUN 29-Jul-18 SUN 14
29 CKL SUNNY IRIS 1821N 18-Jul-18 WED 31-Jul-18 TUE 13
30 CKL STARSHIP AQUILA 1811N 22-Jul-18 SUN 05-Aug-18 SUN 14
30 CKL SKY HOPE 1813N 25-Jul-18 WED 07-Aug-18 TUE 13
31 CKL KOTA WANGSA 0014N 29-Jul-18 SUN 12-Aug-18 SUN 14
27 HEUNG-A HEUNG-A YOUNG 0110N 01-Jul-18 SUN 11-Jul-18 WED 10
27 HEUNG-A LANTAU BAY 1813N 05-Jul-18 THU 15-Jul-18 SUN 11
27 HEUNG-A SUNNY CAMELLIA 1814N 05-Jul-18 THU 15-Jul-18 SUN 11
27 HEUNG-A TRIUMPH 1813N 06-Jul-18 FRI 16-Jul-18 MON 11
27 HEUNG-A HEUNG-A SARAH 0115N 07-Jul-18 SAT 17-Jul-18 TUE 11
28 HEUNG-A PEGASUS ZETTA 0057N 13-Jul-18 FRI 23-Jul-18 MON 10
28 HEUNG-A TRIDENT 1814N 14-Jul-18 SAT 24-Jul-18 TUE 10
28 HEUNG-A HEUNG-A YOUNG 0111N 14-Jul-18 SAT 24-Jul-18 TUE 11
28 HEUNG-A SUNNY CLOVER 1814N 14-Jul-18 SAT 24-Jul-18 TUE 11
29 HEUNG-A LANTAU BAY 1814N 19-Jul-18 THU 29-Jul-18 SUN 10
29 HEUNG-A SUNNY CAMELLIA 1815N 19-Jul-18 THU 29-Jul-18 SUN 10
29 HEUNG-A TRIUMPH 1814N 20-Jul-18 FRI 30-Jul-18 MON 11
29 HEUNG-A HEUNG-A SARAH 0116N 21-Jul-18 SAT 31-Jul-18 TUE 11
30 HEUNG-A TRIDENT 1815N 25-Jul-18 WED 04-Aug-18 SAT 11
30 HEUNG-A PEGASUS ZETTA 0058N 26-Jul-18 THU 05-Aug-18 SUN 10
30 HEUNG-A SUNNY CLOVER 1815N 27-Jul-18 FRI 06-Aug-18 MON 11
30 HEUNG-A HEUNG-A YOUNG 0112N 28-Jul-18 SAT 07-Aug-18 TUE 11
HAIPHONG to DAESAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
27 SITC VAN HARMONY 1819N 03-Jul-18 TUE 14-Jul-18 SAT 11
28 SITC SITC INCHON 1819N 10-Jul-18 TUE 21-Jul-18 SAT 11
29 SITC PERTH BRIDGE 1819N 17-Jul-18 TUE 28-Jul-18 SAT 11
30 SITC VAN HARMONY 1821N 24-Jul-18 TUE 04-Aug-18 SAT 11
31 SITC SITC INCHON 1821N 31-Jul-18 TUE 11-Aug-18 SAT 11
HAIPHONG to KAWASHAKI
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
27 SITC SITC NAGOYA 1819N 05-Jul-18 THU 14-Jul-18 SAT 9
28 SITC SITC YOKKAICHI 1817N 12-Jul-18 THU 21-Jul-18 SAT 9
29 SITC SITC OSAKA 1821N 19-Jul-18 THU 28-Jul-18 SAT 9
30 SITC SITC NAGOYA 1821N 26-Jul-18 THU 04-Aug-18 SAT 9
27 SITC AVRA C 1819N 01-Jul-18 SUN 10-Jul-18 TUE 9
28 SITC RESURGENCE 1817N 08-Jul-18 SUN 17-Jul-18 TUE 9
29 SITC HYUNDAI HARMONY 1829N 15-Jul-18 SUN 24-Jul-18 TUE 9
30 SITC AVRA C 1821N 22-Jul-18 SUN 31-Jul-18 TUE 9
31 SITC TBA TBA 29-Jul-18 SUN 07-Aug-18 TUE 9
HAIPHONG to YOKAICHI
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
27 SITC REFLECTION 1819N 06-Jul-18 FRI 16-Jul-18 MON 10
28 SITC SITC TIANJIN 1819N 13-Jul-18 FRI 23-Jul-18 MON 10
29 SITC SITC MOJI 1835N 20-Jul-18 FRI 30-Jul-18 MON 10
30 SITC REFLECTION 1821N 27-Jul-18 FRI 06-Aug-18 MON 10
HAIPHONG to UBE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
27 CKL KOTA WANGSA 0012N 02-Jul-18 MON 15-Jul-18 SUN 13
27 CKL SUNNY IRIS 1820N 06-Jul-18 FRI 18-Jul-18 WED 12
28 CKL STARSHIP AQUILA 1810N 08-Jul-18 SUN 21-Jul-18 SAT 13
28 CKL SKY HOPE 1812N 11-Jul-18 WED 23-Jul-18 MON 12
29 CKL KOTA WANGSA 0013N 15-Jul-18 SUN 28-Jul-18 SAT 13
29 CKL SUNNY IRIS 1821N 18-Jul-18 WED 30-Jul-18 MON 12
30 CKL STARSHIP AQUILA 1811N 22-Jul-18 SUN 04-Aug-18 SAT 13
30 CKL SKY HOPE 1813N 25-Jul-18 WED 06-Aug-18 MON 12
31 CKL KOTA WANGSA 0014N 29-Jul-18 SUN 11-Aug-18 SAT 13
HAIPHONG to YOKKAICHI
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
27 CKL KOTA WANGSA 0012N 02-Jul-18 MON 16-Jul-18 MON 14
27 CKL SUNNY IRIS 1820N 06-Jul-18 FRI 19-Jul-18 THU 13
28 CKL STARSHIP AQUILA 1810N 08-Jul-18 SUN 22-Jul-18 SUN 14
28 CKL SKY HOPE 1812N 11-Jul-18 WED 24-Jul-18 TUE 13
29 CKL KOTA WANGSA 0013N 15-Jul-18 SUN 29-Jul-18 SUN 14
29 CKL SUNNY IRIS 1821N 18-Jul-18 WED 31-Jul-18 TUE 13
30 CKL STARSHIP AQUILA 1811N 22-Jul-18 SUN 05-Aug-18 SUN 14
30 CKL SKY HOPE 1813N 25-Jul-18 WED 07-Aug-18 TUE 13
31 CKL KOTA WANGSA 0014N 29-Jul-18 SUN 12-Aug-18 SUN 14
27 HEUNG-A HEUNG-A YOUNG 0110N 01-Jul-18 SUN 13-Jul-18 FRI 12
27 HEUNG-A LANTAU BAY 1813N 05-Jul-18 THU 17-Jul-18 TUE 13
27 HEUNG-A SUNNY CAMELLIA 1814N 05-Jul-18 THU 17-Jul-18 TUE 13
27 HEUNG-A TRIUMPH 1813N 06-Jul-18 FRI 18-Jul-18 WED 13
27 HEUNG-A HEUNG-A SARAH 0115N 07-Jul-18 SAT 19-Jul-18 THU 13
28 HEUNG-A PEGASUS ZETTA 0057N 13-Jul-18 FRI 25-Jul-18 WED 12
28 HEUNG-A TRIDENT 1814N 14-Jul-18 SAT 26-Jul-18 THU 12
28 HEUNG-A HEUNG-A YOUNG 0111N 14-Jul-18 SAT 26-Jul-18 THU 13
28 HEUNG-A SUNNY CLOVER 1814N 14-Jul-18 SAT 26-Jul-18 THU 13
29 HEUNG-A LANTAU BAY 1814N 19-Jul-18 THU 31-Jul-18 TUE 12
29 HEUNG-A SUNNY CAMELLIA 1815N 19-Jul-18 THU 31-Jul-18 TUE 12
29 HEUNG-A TRIUMPH 1814N 20-Jul-18 FRI 01-Aug-18 WED 13
29 HEUNG-A HEUNG-A SARAH 0116N 21-Jul-18 SAT 02-Aug-18 THU 13
30 HEUNG-A TRIDENT 1815N 25-Jul-18 WED 06-Aug-18 MON 13
30 HEUNG-A PEGASUS ZETTA 0058N 26-Jul-18 THU 07-Aug-18 TUE 12
30 HEUNG-A SUNNY CLOVER 1815N 27-Jul-18 FRI 08-Aug-18 WED 13
30 HEUNG-A HEUNG-A YOUNG 0112N 28-Jul-18 SAT 09-Aug-18 THU 13
HAIPHONG to NHAVA SHEVA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
1 COSCO 06-Jul-18 FRI 25-Jul-18 WED 19
1 COSCO 07-Jul-18 SAT 25-Jul-18 WED 18
2 COSCO 06-Jul-18 FRI 22-Aug-18 WED 19
2 COSCO 07-Jul-18 SAT 22-Aug-18 WED 18
3 COSCO 13-Jul-18 FRI 29-Aug-18 WED 19
1 COSCO 14-Jul-18 SAT 29-Aug-18 WED 18
2 COSCO 20-Jul-18 FRI 05-Sep-18 WED 19
3 COSCO 21-Jul-18 SAT 05-Sep-18 WED 18
1 WHL 06-Jul-18 FRI 25-Jul-18 FRI 19
2 WHL 01-Jul-18 SUN 22-Aug-18 SAT 24
2 WHL 02-Jul-18 MON 17-Aug-18 THU 18
2 WHL 06-Jul-18 FRI 22-Aug-18 THU 19
3 WHL 08-Jul-18 SUN 29-Aug-18 WED 24
3 WHL 09-Jul-18 MON 24-Aug-18 THU 18
3 WHL 13-Jul-18 FRI 29-Aug-18 THU 19
4 WHL 15-Jul-18 SUN 05-Sep-18 THU 24
4 WHL 16-Jul-18 MON 31-Aug-18 SUN 18
4 WHL 20-Jul-18 FRI 05-Sep-18 SUN 19
5 WHL 22-Jul-18 SUN 12-Sep-18 SUN 24
2 EMC 02-Jul-18 MON 15-Aug-18 SAT 16
3 EMC 09-Jul-18 MON 22-Aug-18 SAT 16
4 EMC 16-Jul-18 MON 29-Aug-18 SAT 16
5 EMC 23-Jul-18 MON 05-Sep-18 SAT 16
2 EMC 04-Jul-18 WED 19-Aug-18 SAT 18
3 EMC 11-Jul-18 WED 26-Aug-18 SAT 18
4 EMC 18-Jul-18 WED 02-Sep-18 SAT 18
2 EMC 02-Jul-18 MON 19-Aug-18 SAT 20
2 EMC 05-Jul-18 THU 22-Aug-18 SAT 20
3 EMC 09-Jul-18 MON 26-Aug-18 SAT 20
3 EMC 12-Jul-18 THU 29-Aug-18 SAT 20
4 EMC 16-Jul-18 MON 02-Sep-18 SAT 20
4 EMC 19-Jul-18 THU 05-Sep-18 SAT 20
5 EMC 23-Jul-18 MON 09-Sep-18 SAT 20
2 EMC 01-Jul-18 SUN 19-Aug-18 SAT 21
3 EMC 08-Jul-18 SUN 26-Aug-18 SAT 21
4 EMC 15-Jul-18 SUN 02-Sep-18 SAT 21
5 EMC 22-Jul-18 SUN 09-Sep-18 SAT 21
3 EMC 14-Jul-18 SAT 02-Sep-18 SAT 22
4 EMC 21-Jul-18 SAT 09-Sep-18 SAT 22
3 RCL 08-Jul-18 SUN 23-Aug-18 SAT 18
4 RCL 15-Jul-18 SUN 30-Aug-18 SAT 18
5 RCL 22-Jul-18 SUN 06-Sep-18 SAT 18
2 YANGMING 02-Jul-18 MON 15-Aug-18 SAT 16
3 YANGMING 09-Jul-18 MON 22-Aug-18 SAT 16
4 YANGMING 16-Jul-18 MON 29-Aug-18 SAT 16
5 YANGMING 23-Jul-18 MON 05-Sep-18 SAT 16
2 YANGMING 05-Jul-18 THU 19-Aug-18 SAT 17
3 YANGMING 12-Jul-18 THU 26-Aug-18 SAT 17
4 YANGMING 19-Jul-18 THU 02-Sep-18 SAT 17
5 YANGMING 26-Jul-18 THU 09-Sep-18 SAT 17
2 ZIM 01-Jul-18 SUN 20-Aug-18 SAT 22
3 ZIM 08-Jul-18 SUN 27-Aug-18 SAT 22
4 ZIM 15-Jul-18 SUN 03-Sep-18 SAT 22
5 ZIM 22-Jul-18 SUN 10-Sep-18 SAT 22
1 ZIM 07-Jul-18 SAT 05-Aug-18 SAT 29
2 ZIM 07-Jul-18 SAT 02-Sep-18 SAT 29
3 ZIM 14-Jul-18 SAT 09-Sep-18 SAT 29
4 ZIM 21-Jul-18 SAT 16-Sep-18 SAT 29
HAIPHONG to MUDRA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
49 COSCO 06-Jul-18 FRI 03-Aug-18 SAT 28
1 COSCO 07-Jul-18 SAT 03-Aug-18 SAT 27
2 COSCO 02-Jul-18 MON 22-Aug-18 SAT 23
2 COSCO 06-Jul-18 FRI 31-Aug-18 SAT 28
2 COSCO 07-Jul-18 SAT 31-Aug-18 SAT 27
3 COSCO 09-Jul-18 MON 29-Aug-18 FRI 23
3 COSCO 13-Jul-18 FRI 07-Sep-18 FRI 28
3 COSCO 14-Jul-18 SAT 07-Sep-18 FRI 27
4 COSCO 16-Jul-18 MON 05-Sep-18 FRI 23
4 COSCO 20-Jul-18 FRI 14-Sep-18 FRI 28
4 COSCO 21-Jul-18 SAT 14-Sep-18 FRI 27
HAIPHONG to KOLKATA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 COSCO 06-Jul-18 FRI 24-Jul-18 FRI 18
2 COSCO 07-Jul-18 SAT 24-Jul-18 FRI 17
3 COSCO 06-Jul-18 FRI 21-Aug-18 FRI 18
3 COSCO 07-Jul-18 SAT 21-Aug-18 FRI 17
4 COSCO 13-Jul-18 FRI 28-Aug-18 SUN 18
4 COSCO 14-Jul-18 SAT 28-Aug-18 SUN 17
4 COSCO 20-Jul-18 FRI 04-Sep-18 SUN 18
4 COSCO 21-Jul-18 SAT 04-Sep-18 MON 17
1 WHL 06-Jul-18 FRI 29-Jul-18 SUN 23
2 WHL 01-Jul-18 SUN 17-Aug-18 SUN 19
2 WHL 02-Jul-18 MON 16-Aug-18 THU 17
2 WHL 05-Jul-18 THU 24-Aug-18 THU 22
2 WHL 06-Jul-18 FRI 26-Aug-18 THU 23
3 WHL 08-Jul-18 SUN 24-Aug-18 THU 19
3 WHL 09-Jul-18 MON 23-Aug-18 THU 17
3 WHL 12-Jul-18 THU 31-Aug-18 WED 22
3 WHL 13-Jul-18 FRI 02-Sep-18 WED 23
4 WHL 15-Jul-18 SUN 31-Aug-18 WED 19
4 WHL 16-Jul-18 MON 30-Aug-18 WED 17
4 WHL 19-Jul-18 THU 07-Sep-18 WED 22
4 WHL 20-Jul-18 FRI 09-Sep-18 WED 23
5 WHL 22-Jul-18 SUN 07-Sep-18 WED 19
2 EMC 02-Jul-18 MON 22-Aug-18 SAT 23
3 EMC 09-Jul-18 MON 29-Aug-18 SAT 23
4 EMC 16-Jul-18 MON 05-Sep-18 SAT 23
5 EMC 23-Jul-18 MON 12-Sep-18 SAT 23
2 ZIM 01-Jul-18 SUN 21-Aug-18 SAT 23
3 ZIM 08-Jul-18 SUN 28-Aug-18 SAT 23
4 ZIM 15-Jul-18 SUN 04-Sep-18 SAT 23
5 ZIM 22-Jul-18 SUN 11-Sep-18 SAT 23
1 7 8 9 10
THÔNG BÁO VỀ VIỆC NGHỈ LỄ GIỖ TỔ VÀ 30/04, 01/05/2018
HAIPHONG to BUSAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
27 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0078N 02-Jul-18 MON 08-Jul-18 SUN 6
27 SINOKOR TRIUMPH 1813N 04-Jul-18 WED 11-Jul-18 WED 7
27 SINOKOR LANTAU BAY 1813N 05-Jul-18 THU 10-Jul-18 TUE 5
27 SINOKOR WANHAI 205 472N 05-Jul-18 THU 16-Jul-18 MON 11
27 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1723N 06-Jul-18 FRI 13-Jul-18 FRI 7
28 SINOKOR SUNNY CANNA 1813N 09-Jul-18 MON 15-Jul-18 SUN 6
28 SINOKOR TRIDENT 1814N 11-Jul-18 WED 18-Jul-18 WED 7
28 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0057N 12-Jul-18 THU 17-Jul-18 TUE 5
28 SINOKOR WANHAI 203 465N 12-Jul-18 THU 23-Jul-18 MON 11
28 SINOKOR HSL AQUA 0037N 13-Jul-18 FRI 20-Jul-18 FRI 7
29 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0079N 16-Jul-18 MON 22-Jul-18 SUN 6
29 SINOKOR TRIUMPH 1814N 18-Jul-18 WED 25-Jul-18 WED 7
29 SINOKOR LANTAU BAY 1814N 19-Jul-18 THU 24-Jul-18 TUE 5
29 SINOKOR WANHAI 213 331N 19-Jul-18 THU 30-Jul-18 MON 11
29 SINOKOR ASIATIC NEPTUNE 0005N 20-Jul-18 FRI 27-Jul-18 FRI 7
30 SINOKOR SUNNY CANNA 1814N 23-Jul-18 MON 29-Jul-18 SUN 6
30 SINOKOR TRIDENT 1815N 25-Jul-18 WED 01-Aug-18 WED 7
30 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0058N 26-Jul-18 THU 31-Jul-18 TUE 5
30 SINOKOR WANHAI 205 473N 26-Jul-18 THU 06-Aug-18 MON 11
30 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1724N 27-Jul-18 FRI 03-Aug-18 FRI 7
31 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0080N 30-Jul-18 MON 05-Aug-18 SUN 6
27 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0078N 02-Jul-18 MON 08-Jul-18 SUN 6
27 SINOKOR TRIUMPH 1813N 04-Jul-18 WED 11-Jul-18 WED 7
27 SINOKOR LANTAU BAY 1813N 05-Jul-18 THU 10-Jul-18 TUE 5
27 SINOKOR WANHAI 205 472N 05-Jul-18 THU 16-Jul-18 MON 11
27 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1723N 06-Jul-18 FRI 13-Jul-18 FRI 7
28 SINOKOR SUNNY CANNA 1813N 09-Jul-18 MON 15-Jul-18 SUN 6
28 SINOKOR TRIDENT 1814N 11-Jul-18 WED 18-Jul-18 WED 7
28 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0057N 12-Jul-18 THU 17-Jul-18 TUE 5
28 SINOKOR WANHAI 203 465N 12-Jul-18 THU 23-Jul-18 MON 11
28 SINOKOR HSL AQUA 0037N 13-Jul-18 FRI 20-Jul-18 FRI 7
29 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0079N 16-Jul-18 MON 22-Jul-18 SUN 6
29 SINOKOR TRIUMPH 1814N 18-Jul-18 WED 25-Jul-18 WED 7
29 SINOKOR LANTAU BAY 1814N 19-Jul-18 THU 24-Jul-18 TUE 5
29 SINOKOR WANHAI 213 331N 19-Jul-18 THU 30-Jul-18 MON 11
29 SINOKOR ASIATIC NEPTUNE 0005N 20-Jul-18 FRI 27-Jul-18 FRI 7
30 SINOKOR SUNNY CANNA 1814N 23-Jul-18 MON 29-Jul-18 SUN 6
30 SINOKOR TRIDENT 1815N 25-Jul-18 WED 01-Aug-18 WED 7
30 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0058N 26-Jul-18 THU 31-Jul-18 TUE 5
30 SINOKOR WANHAI 205 473N 26-Jul-18 THU 06-Aug-18 MON 11
30 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1724N 27-Jul-18 FRI 03-Aug-18 FRI 7
31 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0080N 30-Jul-18 MON 05-Aug-18 SUN 6
27 DONGYOUNG LANTAU BAY 1813 05-Jul-18 THU 10-Jul-18 TUE 5
28 DONGYOUNG PEGASUS ZETTA 57 12-Jul-18 THU 17-Jul-18 TUE 5
29 DONGYOUNG LANTAU BAY 1814 19-Jul-18 THU 24-Jul-18 TUE 5
30 DONGYOUNG PEGASUS ZETTA 58 26-Jul-18 THU 31-Jul-18 TUE 5
27 DONGYOUNG LANTAU BAY 1813 05-Jul-18 THU 10-Jul-18 TUE 5
28 DONGYOUNG PEGASUS ZETTA 57 12-Jul-18 THU 17-Jul-18 TUE 5
29 DONGYOUNG LANTAU BAY 1814 19-Jul-18 THU 24-Jul-18 TUE 5
30 DONGYOUNG PEGASUS ZETTA 58 26-Jul-18 THU 31-Jul-18 TUE 5
27 SITC REFLECTION 1819N 06-Jul-18 FRI 18-Jul-18 WED 12
28 SITC SITC TIANJIN 1819N 13-Jul-18 FRI 25-Jul-18 WED 12
29 SITC SITC MOJI 1835N 20-Jul-18 FRI 01-Aug-18 WED 12
30 SITC REFLECTION 1821N 27-Jul-18 FRI 08-Aug-18 WED 12
27 SITC AVRA C 1819N 01-Jul-18 SUN 13-Jul-18 FRI 12
28 SITC RESURGENCE 1817N 08-Jul-18 SUN 20-Jul-18 FRI 12
29 SITC HYUNDAI HARMONY 1829N 15-Jul-18 SUN 27-Jul-18 FRI 12
30 SITC AVRA C 1821N 22-Jul-18 SUN 03-Aug-18 FRI 12
31 SITC TBA TBA 29-Jul-18 SUN 10-Aug-18 FRI 12
27 DONGJIN HONGKONG VOYAGER 0078N 02-Jul-18 MON 08-Jul-18 SUN 6
27 DONGJIN TRIUMPH 1813N 04-Jul-18 WED 12-Jul-18 THU 8
27 DONGJIN KHARIS HERITAGE 1723N 06-Jul-18 FRI 13-Jul-18 FRI 7
28 DONGJIN SUNNY CANNA 1813N 09-Jul-18 MON 15-Jul-18 SUN 6
28 DONGJIN TRIDENT 1814N 11-Jul-18 WED 19-Jul-18 THU 8
28 DONGJIN HSL AQUA 0037N 13-Jul-18 FRI 20-Jul-18 FRI 7
29 DONGJIN HONGKONG VOYAGER 0079N 16-Jul-18 MON 22-Jul-18 SUN 6
29 DONGJIN TRIUMPH 1814N 18-Jul-18 WED 26-Jul-18 THU 8
29 DONGJIN ASIATIC NEPTUNE 0005N 20-Jul-18 FRI 27-Jul-18 FRI 7
30 DONGJIN SUNNY CANNA 1814N 23-Jul-18 MON 29-Jul-18 SUN 6
30 DONGJIN TRIDENT 1815N 25-Jul-18 WED 02-Aug-18 THU 8
30 DONGJIN KHARIS HERITAGE 1724N 27-Jul-18 FRI 03-Aug-18 FRI 7
31 DONGJIN HONGKONG VOYAGER 0080N 30-Jul-18 MON 05-Aug-18 SUN 6
27 CKL KOTA WANGSA 0012N 02-Jul-18 MON 10-Jul-18 TUE 8
27 CKL SUNNY IRIS 1820N 06-Jul-18 FRI 12-Jul-18 THU 6
28 CKL STARSHIP AQUILA 1810N 08-Jul-18 SUN 16-Jul-18 MON 8
28 CKL SKY HOPE 1812N 11-Jul-18 WED 18-Jul-18 WED 7
29 CKL KOTA WANGSA 0013N 15-Jul-18 SUN 23-Jul-18 MON 8
29 CKL SUNNY IRIS 1821N 18-Jul-18 WED 25-Jul-18 WED 7
30 CKL STARSHIP AQUILA 1810N 22-Jul-18 SUN 30-Jul-18 MON 8
30 CKL SKY HOPE 1813N 25-Jul-18 WED 01-Aug-18 WED 7
31 CKL KOTA WANGSA 0014N 29-Jul-18 SUN 06-Aug-18 MON 8
27 CKL KOTA WANGSA 0012N 02-Jul-18 MON 10-Jul-18 TUE 8
27 CKL SUNNY IRIS 1820N 06-Jul-18 FRI 13-Jul-18 FRI 7
28 CKL STARSHIP AQUILA 1810N 08-Jul-18 SUN 16-Jul-18 MON 8
28 CKL SKY HOPE 1812N 11-Jul-18 WED 18-Jul-18 WED 7
29 CKL KOTA WANGSA 0013N 15-Jul-18 SUN 23-Jul-18 MON 8
29 CKL SUNNY IRIS 1821N 18-Jul-18 WED 25-Jul-18 WED 7
30 CKL STARSHIP AQUILA 1811N 22-Jul-18 SUN 30-Jul-18 MON 8
30 CKL SKY HOPE 1813N 25-Jul-18 WED 01-Aug-18 WED 7
27 CKL KOTA WANGSA 0012N 02-Jul-18 MON 10-Jul-18 TUE 8
27 CKL SUNNY IRIS 1820N 06-Jul-18 FRI 13-Jul-18 FRI 7
28 CKL STARSHIP AQUILA 1810N 08-Jul-18 SUN 16-Jul-18 MON 8
28 CKL SKY HOPE 1812N 11-Jul-18 WED 18-Jul-18 WED 7
29 CKL KOTA WANGSA 0013N 15-Jul-18 SUN 23-Jul-18 MON 8
29 CKL SUNNY IRIS 1821N 18-Jul-18 WED 25-Jul-18 WED 7
30 CKL STARSHIP AQUILA 1811N 22-Jul-18 SUN 30-Jul-18 MON 8
30 CKL SKY HOPE 1813N 25-Jul-18 WED 01-Aug-18 WED 7
31 CKL KOTA WANGSA 0014N 29-Jul-18 SUN 06-Aug-18 MON 8
27 HEUNG-A HEUNG-A YOUNG 0110N 01-Jul-18 SUN 06-Jul-18 FRI 6
27 HEUNG-A LANTAU BAY 1813N 05-Jul-18 THU 10-Jul-18 TUE 5
27 HEUNG-A SUNNY CAMELLIA 1814N 05-Jul-18 THU 13-Jul-18 FRI 7
27 HEUNG-A TRIUMPH 1813N 06-Jul-18 FRI 14-Jul-18 SAT 7
27 HEUNG-A HEUNG-A SARAH 0115N 07-Jul-18 SAT 13-Jul-18 FRI 6
28 HEUNG-A PEGASUS ZETTA 0057N 13-Jul-18 FRI 17-Jul-18 TUE 4
28 HEUNG-A TRIDENT 1814N 14-Jul-18 SAT 21-Jul-18 SAT 7
28 HEUNG-A HEUNG-A YOUNG 0111N 14-Jul-18 SAT 20-Jul-18 FRI 6
28 HEUNG-A SUNNY CLOVER 1814N 14-Jul-18 SAT 21-Jul-18 SAT 7
29 HEUNG-A LANTAU BAY 1814N 19-Jul-18 THU 24-Jul-18 TUE 5
29 HEUNG-A SUNNY CAMELLIA 1815N 19-Jul-18 THU 27-Jul-18 FRI 8
29 HEUNG-A TRIUMPH 1814N 20-Jul-18 FRI 26-Jul-18 THU 6
29 HEUNG-A HEUNG-A SARAH 0116N 21-Jul-18 SAT 27-Jul-18 FRI 6
30 HEUNG-A TRIDENT 1815N 25-Jul-18 WED 02-Aug-18 THU 7
30 HEUNG-A PEGASUS ZETTA 0058N 26-Jul-18 THU 31-Jul-18 TUE 5
30 HEUNG-A SUNNY CLOVER 1815N 27-Jul-18 FRI 03-Aug-18 FRI 6
30 HEUNG-A HEUNG-A YOUNG 0112N 28-Jul-18 SAT 03-Aug-18 FRI 6
HAIPHONG to ULSAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
27 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0078N 02-Jul-18 MON 09-Jul-18 MON 7
27 SINOKOR WANHAI 205 472N 05-Jul-18 THU 16-Jul-18 MON 11
28 SINOKOR SUNNY CANNA 1813N 09-Jul-18 MON 16-Jul-18 MON 7
28 SINOKOR WANHAI 203 465N 12-Jul-18 THU 23-Jul-18 MON 11
29 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0079N 16-Jul-18 MON 23-Jul-18 MON 7
29 SINOKOR WANHAI 213 331N 19-Jul-18 THU 30-Jul-18 MON 11
30 SINOKOR SUNNY CANNA 1814N 23-Jul-18 MON 30-Jul-18 MON 7
30 SINOKOR WANHAI 205 473N 26-Jul-18 THU 06-Aug-18 MON 11
31 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0080N 30-Jul-18 MON 06-Aug-18 MON 7
27 SINOKOR WANHAI 205 472N 05-Jul-18 THU 16-Jul-18 MON 11
28 SINOKOR WANHAI 203 465N 12-Jul-18 THU 23-Jul-18 MON 11
29 SINOKOR WANHAI 213 331N 19-Jul-18 THU 30-Jul-18 MON 11
30 SINOKOR WANHAI 205 473N 26-Jul-18 THU 06-Aug-18 MON 11
27 SITC SITC NAGOYA 1819N 05-Jul-18 THU 17-Jul-18 TUE 12
28 SITC SITC YOKKAICHI 1817N 12-Jul-18 THU 24-Jul-18 TUE 12
29 SITC SITC OSAKA 1821N 19-Jul-18 THU 31-Jul-18 TUE 12
30 SITC SITC NAGOYA 1821N 26-Jul-18 THU 07-Aug-18 TUE 12
27 CKL KING CRIMSON 0014N 04-Jul-18 WED 12-Jul-18 THU 8
28 CKL FRISIA NUERNBERG 0076N 11-Jul-18 WED 19-Jul-18 THU 8
29 CKL KING CRIMSON 0015N 18-Jul-18 WED 26-Jul-18 THU 8
30 CKL FRISIA NUERNBERG 0077N 25-Jul-18 WED 02-Aug-18 THU 8
27 HEUNG-A HEUNG-A YOUNG 0110N 01-Jul-18 SUN 07-Jul-18 SAT 6
27 HEUNG-A HEUNG-A SARAH 0115N 07-Jul-18 SAT 14-Jul-18 SAT 7
28 HEUNG-A HEUNG-A YOUNG 0111N 14-Jul-18 SAT 21-Jul-18 SAT 7
29 HEUNG-A HEUNG-A SARAH 0116N 21-Jul-18 SAT 28-Jul-18 SAT 7
30 HEUNG-A HEUNG-A YOUNG 0112N 28-Jul-18 SAT 04-Aug-18 SAT 7
HAIPHONG to KWANGYANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
27 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0078N 02-Jul-18 MON 07-Jul-18 SAT 5
27 SINOKOR WANHAI 205 472N 05-Jul-18 THU 18-Jul-18 WED 13
28 SINOKOR SUNNY CANNA 1813N 09-Jul-18 MON 14-Jul-18 SAT 5
28 SINOKOR WANHAI 203 465N 12-Jul-18 THU 25-Jul-18 WED 13
29 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0079N 16-Jul-18 MON 21-Jul-18 SAT 5
29 SINOKOR WANHAI 213 331N 19-Jul-18 THU 01-Aug-18 WED 13
30 SINOKOR SUNNY CANNA 1814N 23-Jul-18 MON 28-Jul-18 SAT 5
30 SINOKOR WANHAI 205 473N 26-Jul-18 THU 08-Aug-18 WED 13
31 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0080N 30-Jul-18 MON 04-Aug-18 SAT 5
27 SINOKOR WANHAI 205 472N 05-Jul-18 THU 18-Jul-18 WED 13
28 SINOKOR WANHAI 203 465N 12-Jul-18 THU 25-Jul-18 WED 13
29 SINOKOR WANHAI 213 331N 19-Jul-18 THU 01-Aug-18 WED 13
30 SINOKOR WANHAI 205 473N 26-Jul-18 THU 08-Aug-18 WED 13
27 DONGYOUNG PEGASUS UNIX 19 07-Jul-18 SAT 14-Jul-18 SAT 7
28 DONGYOUNG SUNNY ROSE 1814 14-Jul-18 SAT 21-Jul-18 SAT 7
29 DONGYOUNG PEGASUS UNIX 20 21-Jul-18 SAT 28-Jul-18 SAT 7
30 DONGYOUNG SUNNY ROSE 1815 28-Jul-18 SAT 04-Aug-18 SAT 7
27 SITC REFLECTION 1819N 06-Jul-18 FRI 18-Jul-18 WED 12
28 SITC SITC TIANJIN 1819N 13-Jul-18 FRI 25-Jul-18 WED 12
29 SITC SITC MOJI 1835N 20-Jul-18 FRI 01-Aug-18 WED 12
30 SITC REFLECTION 1821N 27-Jul-18 FRI 08-Aug-18 WED 12
27 DONGJIN HONGKONG VOYAGER 0078N 02-Jul-18 MON 08-Jul-18 SUN 6
28 DONGJIN SUNNY CANNA 1813N 09-Jul-18 MON 15-Jul-18 SUN 6
29 DONGJIN HONGKONG VOYAGER 0079N 16-Jul-18 MON 22-Jul-18 SUN 6
30 DONGJIN SUNNY CANNA 1814N 23-Jul-18 MON 29-Jul-18 SUN 6
31 DONGJIN HONGKONG VOYAGER 0080N 30-Jul-18 MON 05-Aug-18 SUN 6
28 CKL SKY HOPE 1812N 11-Jul-18 WED 17-Jul-18 TUE 6
29 CKL SUNNY IRIS 1821N 18-Jul-18 WED 24-Jul-18 TUE 6
30 CKL SKY HOPE 1813N 25-Jul-18 WED 31-Jul-18 TUE 6
27 HEUNG-A HEUNG-A YOUNG 0110N 01-Jul-18 SUN 08-Jul-18 SUN 7
27 HEUNG-A HEUNG-A SARAH 0115N 07-Jul-18 SAT 15-Jul-18 SUN 8
28 HEUNG-A HEUNG-A YOUNG 0111N 14-Jul-18 SAT 22-Jul-18 SUN 8
29 HEUNG-A HEUNG-A SARAH 0116N 21-Jul-18 SAT 29-Jul-18 SUN 8
30 HEUNG-A HEUNG-A YOUNG 0112N 28-Jul-18 SAT 05-Aug-18 SUN 8
HAIPHONG to INCHEON
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
27 SINOKOR TRIUMPH 1813N 04-Jul-18 WED 10-Jul-18 TUE 6
27 SINOKOR LANTAU BAY 1813N 05-Jul-18 THU 12-Jul-18 THU 7
27 SINOKOR DONGJIN AUBE 0045E 07-Jul-18 SAT 13-Jul-18 FRI 6
28 SINOKOR TRIDENT 1814N 11-Jul-18 WED 17-Jul-18 TUE 6
28 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0057N 12-Jul-18 THU 19-Jul-18 THU 7
28 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0176N 14-Jul-18 SAT 20-Jul-18 FRI 6
29 SINOKOR TRIUMPH 1814N 18-Jul-18 WED 24-Jul-18 TUE 6
29 SINOKOR LANTAU BAY 1814N 19-Jul-18 THU 26-Jul-18 THU 7
29 SINOKOR DONGJIN AUBE 0046N 21-Jul-18 SAT 27-Jul-18 FRI 6
30 SINOKOR TRIDENT 1815N 25-Jul-18 WED 31-Jul-18 TUE 6
30 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0058N 26-Jul-18 THU 02-Aug-18 THU 7
30 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0177N 28-Jul-18 SAT 03-Aug-18 FRI 6
27 DONGYOUNG PEGASUS UNIX 19 07-Jul-18 SAT 14-Jul-18 SAT 7
28 DONGYOUNG SUNNY ROSE 1814 14-Jul-18 SAT 21-Jul-18 SAT 7
29 DONGYOUNG PEGASUS UNIX 20 21-Jul-18 SAT 28-Jul-18 SAT 7
30 DONGYOUNG SUNNY ROSE 1815 28-Jul-18 SAT 04-Aug-18 SAT 7
27 DONGYOUNG LANTAU BAY 1813 05-Jul-18 THU 12-Jul-18 THU 7
28 DONGYOUNG PEGASUS ZETTA 57 12-Jul-18 THU 19-Jul-18 THU 7
29 DONGYOUNG LANTAU BAY 1814 19-Jul-18 THU 26-Jul-18 THU 7
30 DONGYOUNG PEGASUS ZETTA 58 26-Jul-18 THU 02-Aug-18 THU 7
27 SITC VAN HARMONY 1819N 03-Jul-18 TUE 12-Jul-18 THU 9
28 SITC SITC INCHON 1819N 10-Jul-18 TUE 19-Jul-18 THU 9
29 SITC PERTH BRIDGE 1819N 17-Jul-18 TUE 26-Jul-18 THU 9
30 SITC VAN HARMONY 1821N 24-Jul-18 TUE 02-Aug-18 THU 9
31 SITC SITC INCHON 1821N 31-Jul-18 TUE 09-Aug-18 THU 9
27 SITC SITC HEBEI 1811N 04-Jul-18 WED 11-Jul-18 WED 7
28 SITC SITC KAWASAKI 1811N 11-Jul-18 WED 18-Jul-18 WED 7
29 SITC INSIGHT 1813N 18-Jul-18 WED 25-Jul-18 WED 7
30 SITC SITC KEELUNG 1813N 25-Jul-18 WED 01-Aug-18 WED 7
27 SITC DONGJIN AUBE 0045E 07-Jul-18 SAT 14-Jul-18 SAT 7
28 SITC SINOKOR HONGKONG 0176E 14-Jul-18 SAT 21-Jul-18 SAT 7
29 SITC DONGJIN AUBE 0046E 21-Jul-18 SAT 28-Jul-18 SAT 7
30 SITC SINOKOR HONGKONG 0177E 28-Jul-18 SAT 04-Aug-18 SAT 7
27 DONGJIN TRIUMPH 1813N 04-Jul-18 WED 10-Jul-18 TUE 6
28 DONGJIN TRIDENT 1814N 11-Jul-18 WED 17-Jul-18 TUE 6
28 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0176E 14-Jul-18 SAT 20-Jul-18 FRI 6
29 DONGJIN TRIUMPH 1814N 18-Jul-18 WED 24-Jul-18 TUE 6
30 DONGJIN TRIDENT 1815N 25-Jul-18 WED 31-Jul-18 TUE 6
30 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0177E 28-Jul-18 SAT 03-Aug-18 FRI 6
27 CKL KOTA WANGSA 0012N 02-Jul-18 MON 08-Jul-18 SUN 6
27 CKL KING CRIMSON 0014N 04-Jul-18 WED 10-Jul-18 TUE 6
27 CKL PEGASUS UNIX 0019N 07-Jul-18 SAT 14-Jul-18 SAT 7
28 CKL STARSHIP AQUILA 1810N 08-Jul-18 SUN 14-Jul-18 SAT 6
28 CKL FRISIA NUERNBERG 0076N 11-Jul-18 WED 17-Jul-18 TUE 6
28 CKL SUNNY ROSE 1814N 14-Jul-18 SAT 21-Jul-18 SAT 7
29 CKL KOTA WANGSA 0013N 15-Jul-18 SUN 21-Jul-18 SAT 6
29 CKL KING CRIMSON 0015N 18-Jul-18 WED 24-Jul-18 TUE 6
29 CKL PEGASUS UNIX 0020N 21-Jul-18 SAT 28-Jul-18 SAT 7
30 CKL STARSHIP AQUILA 1810N 22-Jul-18 SUN 28-Jul-18 SAT 6
30 CKL FRISIA NUERNBERG 0077N 25-Jul-18 WED 31-Jul-18 TUE 6
30 CKL SUNNY ROSE 1815N 28-Jul-18 SAT 04-Aug-18 SAT 7
31 CKL KOTA WANGSA 0014N 29-Jul-18 SUN 04-Aug-18 SAT 6
27 HEUNG-A SINOKOR HONGKONG 0175E 01-Jul-18 SUN 07-Jul-18 SAT 6
27 HEUNG-A LANTAU BAY 1813N 05-Jul-18 THU 12-Jul-18 THU 7
27 HEUNG-A SUNNY CAMELLIA 1814N 05-Jul-18 THU 11-Jul-18 WED 6
27 HEUNG-A TRIUMPH 1813N 06-Jul-18 FRI 12-Jul-18 THU 6
27 HEUNG-A ACACIA LIBRA 0045E 07-Jul-18 SAT 14-Jul-18 SAT 7
27 HEUNG-A PEGASUS UNIX 0019N 07-Jul-18 SAT 14-Jul-18 SAT 7
28 HEUNG-A PEGASUS ZETTA 0057N 13-Jul-18 FRI 19-Jul-18 THU 6
28 HEUNG-A SINOKOR HONGKONG 0176E 13-Jul-18 FRI 21-Jul-18 SAT 7
28 HEUNG-A TRIDENT 1814N 14-Jul-18 SAT 19-Jul-18 THU 5
28 HEUNG-A SUNNY CLOVER 1814N 14-Jul-18 SAT 19-Jul-18 THU 5
28 HEUNG-A SUNNY ROSE 1814N 14-Jul-18 SAT 21-Jul-18 SAT 7
29 HEUNG-A LANTAU BAY 1814N 19-Jul-18 THU 26-Jul-18 THU 7
29 HEUNG-A SUNNY CAMELLIA 1815N 19-Jul-18 THU 25-Jul-18 WED 6
29 HEUNG-A TRIUMPH 1814N 20-Jul-18 FRI 24-Jul-18 TUE 4
29 HEUNG-A DONGJIN AUBE 0046E 21-Jul-18 SAT 28-Jul-18 SAT 7
29 HEUNG-A PEGASUS UNIX 0020N 21-Jul-18 SAT 28-Jul-18 SAT 7
30 HEUNG-A TRIDENT 1815N 25-Jul-18 WED 31-Jul-18 TUE 6
30 HEUNG-A PEGASUS ZETTA 0058N 26-Jul-18 THU 02-Aug-18 THU 7
30 HEUNG-A SUNNY CLOVER 1815N 27-Jul-18 FRI 01-Aug-18 WED 4
30 HEUNG-A SINOKOR HONGKONG 0177E 28-Jul-18 SAT 04-Aug-18 SAT 7
30 HEUNG-A SUNNY ROSE 1815N 28-Jul-18 SAT 04-Aug-18 SAT 7
HAIPHONG to PYEONGTAEK
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
27 SINOKOR DONGJIN AUBE 0045E 07-Jul-18 SAT 14-Jul-18 SAT 7
28 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0176N 14-Jul-18 SAT 21-Jul-18 SAT 7
29 SINOKOR DONGJIN AUBE 0046N 21-Jul-18 SAT 28-Jul-18 SAT 7
30 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0177N 28-Jul-18 SAT 04-Aug-18 SAT 7
27 SITC VAN HARMONY 1819N 03-Jul-18 TUE 13-Jul-18 FRI 10
28 SITC SITC INCHON 1819N 10-Jul-18 TUE 20-Jul-18 FRI 10
29 SITC PERTH BRIDGE 1819N 17-Jul-18 TUE 27-Jul-18 FRI 10
30 SITC VAN HARMONY 1821N 24-Jul-18 TUE 03-Aug-18 FRI 10
31 SITC SITC INCHON 1821N 31-Jul-18 TUE 10-Aug-18 FRI 10
27 SITC DONGJIN AUBE 0045E 07-Jul-18 SAT 14-Jul-18 SAT 7
28 SITC SINOKOR HONGKONG 0176E 14-Jul-18 SAT 21-Jul-18 SAT 7
29 SITC DONGJIN AUBE 0046E 21-Jul-18 SAT 28-Jul-18 SAT 7
30 SITC SINOKOR HONGKONG 0177E 28-Jul-18 SAT 04-Aug-18 SAT 7
27 DONGJIN ACACIA LIBRA 0045E 07-Jul-18 SAT 15-Jul-18 SUN 8
28 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0176E 14-Jul-18 SAT 21-Jul-18 SAT 7
29 DONGJIN DONGJIN AUBE 0046E 21-Jul-18 SAT 28-Jul-18 SAT 7
30 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0177E 28-Jul-18 SAT 04-Aug-18 SAT 7
27 HEUNG-A SINOKOR HONGKONG 0175E 01-Jul-18 SUN 08-Jul-18 SUN 7
27 HEUNG-A ACACIA LIBRA 0045E 07-Jul-18 SAT 15-Jul-18 SUN 8
27 HEUNG-A PEGASUS UNIX 0019N 07-Jul-18 SAT 14-Jul-18 SAT 6
28 HEUNG-A SINOKOR HONGKONG 0176E 13-Jul-18 FRI 22-Jul-18 SUN 8
28 HEUNG-A SUNNY ROSE 1814N 14-Jul-18 SAT 21-Jul-18 SAT 6