Số:   04/2018/TB-BGĐ                                              Hải Phòng, ngày 20 tháng 08 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v: Nghỉ lễ Quốc Khánh mùng 2 tháng 9

­­­

 Thực hiện theo quy định của Nhà nước về chế độ nghỉ Lễ, Tết năm 2018;

Căn cứ tình hình thực tế của Công ty, Ban Giám đốc Công ty trân trọng thông báo đến Quý khách hàng, Quý đối tác và toàn thể cán bộ nhân viên về việc nghỉ lễ Quốc Khánh 02/09 như sau:

  1. Thời gian nghỉ

Từ chiều thứ Bảy ngày 01 tháng 09 năm 2018 đến hết thứ Hai ngày 03 tháng 09 năm 2018.

Thứ Ba ngày 04 tháng 09 năm 2018 Công ty làm việc bình thường.

  1. Trách nhiệm của các phòng/bộ phận

Các phòng/bộ phận/cá nhân có trách nhiệm thông báo cho khách hàng/đối tác về lịch nghỉ lễ Quốc Khánh 02/09 của Công ty và chủ động sắp xếp công việc đảm bảo không ảnh hưởng tới việc thực hiện các giao dịch đã cam kết.

Dưới đây là danh sách các cá nhân được phân công để tiếp nhận thông tin và điều phối giải quyết các công việc phát sinh trong thời gian nghỉ lễ:

  • Nguyễn Kim Thái (Phòng Kinh doanh)

Số điện thoại: +84 979 531 682                                  Email: thai.nk@tnnlogistics.com.vn

  • Trần Quang Huy (Phòng Khai thác)

Số điện thoại: +84 986 681 643                                  Email: ops@tnnlogistics.com.vn

  • Nguyễn Hồng Vân (VP Hà Nội)

Số điện thoại: +84 903511465                                    Email: van.nguyen@tnnlogistics.com.vn

  • Nguyễn Vĩnh Phước (VP TP. Hồ Chí Minh)

Số điện thoại: +84 911 729 966                                  Email: ops-hcm@tnnlogistics.com.vn

  • Đỗ Duy Long (Đội Kho – Xe)

Số điện thoại: +84 904 442 728                                  Email: truck1@tnnlogistics.com.vn

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:                                                                                                                             GIÁM ĐỐC

  • Các phòng ban                                                                                                                   (đã ký)
  • Phòng HC-NS                                                                                                            VŨ THỊ HỒNG NHUNG


Bài đã đăng