Số: 04/2017/TB-BGĐ                                                                                    Hải Phòng, ngày 17 tháng 08 năm 2017

THÔNG BÁO

Về việc nghỉ lễ Quốc Khánh 02/09

  • Thực hiện theo quy định của Nhà nước về chế độ nghỉ Lễ, Tết năm 2017;
  • Căn cứ tình hình thực tế của Công ty, Ban Giám đốc Công ty trân trọng thông báo đến Quý khách hàng, Quý đối tác và toàn thể cán bộ nhân viên lịch nghỉ lễ Quốc Khánh 02/09 như sau:
  1. Thời gian nghỉ

Nghỉ 03 ngày, từ thứ Bảy ngày 02/09/2017 đến hết thứ Hai ngày 04/09/2017.

  1. Trách nhiệm của các phòng/bộ phận

Các phòng/bộ phận/cá nhân có trách nhiệm thông báo cho khách hàng/đối tác về lịch nghỉ lễ của Công ty, chủ động sắp xếp công việc để đảm bảo không ảnh hưởng tới việc thực hiện các giao dịch đã cam kết.

Dưới đây là danh sách các cá nhân được phân công để tiếp nhận thông tin và điều phối giải quyết các công việc phát sinh trong thời gian nghỉ lễ:

  • Nguyễn Kim Thái (Phòng Kinh doanh)

Số điện thoại: +84 979 531 682                                                           Email: thai.nk@tnnlogistics.com.vn

  • Trần Quang Huy (Phòng Khai thác)

Số điện thoại: +84 986 681 643                                                           Email: ops@tnnlogistics.com.vn

­­­­­­­

  • Trần Ngọc Bích (Văn phòng Hà Nội)

Số điện thoại: +84 1636 316 978                                                          Email: ops-han@tnnlogistics.com.vn

  • Nguyễn Vĩnh Phước (Văn phòng TP. Hồ Chí Minh)

Số điện thoại: +84 911 729 966                                                            Email: ops-hcm@tnnlogistics.com.vn

  • Đỗ Duy Long (Đội Kho – Xe)

Số điện thoại: +84 904 442 728                                                           Email: truck1@tnnlogistics.com.vn

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

–          Quý khách hàng/đối tác;

–          Các phòng ban;

–          Lưu HCNS.

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

     VŨ THỊ HỒNG NHUNG

 


Bài đã đăng