Số:   05/2017/TB-BGĐ                                                        Hải Phòng, ngày 18 tháng 12 năm 2017

THÔNG BÁO

Về việc nghỉ Tết dương lịch 2018 

Thực hiện theo quy định của Nhà nước về chế độ nghỉ Lễ, Tết năm 2018;

Căn cứ tình hình thực tế của Công ty, Ban Giám đốc Công ty trân trọng thông báo đến Quý khách hàng, Quý đối tác và toàn thể cán bộ nhân viên về việc nghỉ Tết dương lịch 2018 như sau:

  1. Thời gian nghỉ

Nghỉ 01 ngày, thứ Hai ngày 01 tháng 01 năm 2018.

  1. Trách nhiệm của các phòng/bộ phận

Các phòng/bộ phận/cá nhân có trách nhiệm thông báo cho khách hàng/đối tác về lịch nghỉ Tết dương lịch 2018 của Công ty và chủ động sắp xếp công việc đảm bảo không ảnh hưởng tới việc thực hiện các giao dịch đã cam kết.

Dưới đây là danh sách các cá nhân được phân công để tiếp nhận thông tin và điều phối giải quyết các công việc phát sinh trong thời gian nghỉ Tết dương lịch 2018:

  • Nguyễn Kim Thái (Phòng Kinh doanh)

Số điện thoại: +84 979 531 682                                  Email: thai.nk@tnnlogistics.com.vn

  • Trần Quang Huy (Phòng Khai thác)

Số điện thoại: +84 986 681 643                                  Email: ops@tnnlogistics.com.vn

  • Trần Ngọc Bích (VP Hà Nội)

Số điện thoại: +84 1636 316 978                                Email: ops-han@tnnlogistics.com.vn

  • Nguyễn Vĩnh Phước (VP TP. Hồ Chí Minh)

Số điện thoại: +84 911 729 966                                  Email: ops-hcm@tnnlogistics.com.vn

  • Đỗ Duy Long (Đội Kho – Xe)

Số điện thoại: +84 904 442 728                                  Email: truck1@tnnlogistics.com.vn

 

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

–          Các phòng ban;

–          Lưu HCNS.

 

 

 

                        GIÁM ĐỐC

                                   

              VŨ THỊ HỒNG NHUNG

 

 

 


Bài đã đăng