Quyết định số 2515/QĐ-BNN-BVTV ngày 29/6/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015 về việc ban hành danh mục bảng mã số hồ sơ của danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật của Việt Nam.

Download tài liệu tại đây.

Capacity: 747 Kb - Download: 246 - Download


Bài đã đăng