Hàng nguy hiểm là hàng hóa có chứa các chất nguy hiểm khi vận chuyển có khả năng gây nguy hại tới tính mạng, sức khỏe con người, môi trường, an toàn và an ninh quốc gia.
Theo tính chất hóa, lý, hàng nguy hiểm lại được phân thành 9 loại sau đây:
– Loại 1: Các chất nổ; các chất và vật liệu nổ công nghiệp.
– Loại 2: Khí ga dễ cháy; khí ga không dễ cháy, không độc hại; khí ga độc hại.
– Loại 3: Các chất lỏng dễ cháy và các chất nổ lỏng khử nhậy.
– Loại 4: Các chất đặc dễ cháy; các chất tự phản ứng và các chất nổ đặc khử nhậy; các chất dễ tự bốc cháy; các chất khi gặp nước phát ra khí ga dễ cháy.
– Loại 5: Các chất ôxy hóa; các hợp chất ô xít hữu cơ.
– Loại 6: Các chất độc hại; các chất lây nhiễm.
– Loại 7: Các chất phóng xạ .
– Loại 8: Các chất ăn mòn.
– Loại 9: Các chất và hàng nguy hiểm khác.


Vận chuyển hàng nguy hiểm liên quan đến nhiều bộ, ngành khác nhau. Việc cấp giấy phép vận chuyển do từng bộ, ngành cấp tùy thuộc vào loại hàng hóa nguy hiểm. Vận chuyển hàng nguy hiểm phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh của lực lượng vũ trang do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an quy định.

TNN LOGISTICS CO. đang là đơn vị chuyên vận chuyển các mặt hàng thuộc: loại khí ga không dễ cháy (loại 2), các chất lỏng như hóa chất, sơn (loại 3), chất ôxy hoá, các hợp chất ô xít hữu cơ (loại 5), các chất phóng xạ (loại 7) và các chất ăn mòn (loại 8), các chất và hàng nguy hiểm khác (Loại 9)

Liên hệ