Văn bản pháp luật

CV 15269/BTC-TCHQ – Tháo gỡ vướng mắc đưa hàng về bảo quản

CV 15269/BTC-TCHQ – Tháo gỡ vướng mắc đưa hàng về bảo quản

Thực hiện quy định tại Điều 27 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính, thời gian qua nhiều doanh nghiệp (DN), hiệp hội DN và Cục Hải quan tỉnh, thành phố phản ánh vướng mắc trong việc đưa hàng về bảo quản. Ngày 07/11/2013, Bộ Tài chính đã có công văn số 15269/BTC-TCHQ tháo gỡ vấn đề này. Cụ thể, đối với hàng tiêu dùng nhập khẩu (trừ ô tô và xe gắn máy), Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục đưa hàng về bảo quản thực hiện theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 27...

Capacity: 79 Kb - Download: 136 - Download

Xem thêm > >
TT 128-2013-TT-BTC về kiểm tra giám sát hải quan thay thế TT194

TT 128-2013-TT-BTC về kiểm tra giám sát hải quan thay thế TT194

Chi tiết thông tư 128-2013-TT-BTC xem trong file đính kèm

Capacity: 2 Mb - Download: 120 - Download

Xem thêm > >
Thông tư 128/2013/TT-BTC về quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

Thông tư 128/2013/TT-BTC về quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 128/2013/TT-BTC Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2013   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN; KIỂM TRA, GIÁM SÁT HẢI QUAN; THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU VÀ QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU Căn cứ Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan số 42/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày...

Capacity: 2 Mb - Download: 92 - Download

Xem thêm > >
Page 3 of 3123