Cam kết và chia sẻ lợi ích giữa khách hàng, người lao động, cổ đông và cộng đồng