Tầm nhìn
Là doanh nghiệp logistics Việt Nam uy tín hoạt động trong khu vực ASEAN
Sứ mệnh
Phát triển và cung cấp các giải pháp logistics hiệu quả, hữu ích cho khách hàng
Giá trị cốt lõi
Cam kết chia sẻ lợi ích giữa khách hàng, người lao động, cổ đông và cộng đồng
Trách nhiệm xã hội
Phát triển kênh lưu thông hàng hóa hiệu quả, cung cấp dịch vụ logistics chuyên nghiệp cho Nhà sản xuất, Freight Forwarders và Chủ hàng.