Lịch tàu Tuyến Đông Bắc Á
HAIPHONG to BUSAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
20 CKL KOTA WANGSA 0017N 08-May-22 SUN 20-May-22 WED 12
20 KMTC KOTA WANGSA V.018N 08-May-22 SUN 20-May-22 SUN 12
21 KMTC FRISIA NUERNBERG V.081N 15-May-22 SUN 27-May-22 THU 12
21 KMTC SKY HOPE 1816 15-May-22 SUN 27-May-22 TUE 12
22 CKL SKY HOPE 1816N 22-May-22 SUN 03-Jun-22 FRI 12
22 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 22-May-22 SUN 03-Jun-22 SAT 12
23 DONGJIN KHARIS HERITAGE 1726N 29-May-22 SUN 10-Jun-22 FRI 12
23 KMTC TRIDENT 1818 29-May-22 SUN 10-Jun-22 WED 12
19 KMTC SUNNY CAMELLIA 1819 05-May-22 THU 17-May-22 THU 12
19 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 07-May-22 SAT 19-May-22 SUN 12
20 CKL SUNNY IRIS 1825N 12-May-22 THU 24-May-22 THU 12
20 KMTC KING CRIMSON V.020N 14-May-22 SAT 26-May-22 THU 12
21 KMTC SUNNY IRIS 1825 19-May-22 THU 26-May-22 TUE 7
21 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 21-May-22 SAT 28-May-22 THU 7
19 CKL KOTA WANGSA 0018N 05-May-22 THU 12-May-22 MON 7
19 DONGJIN HONGKONG VOYAGER 0083N 05-May-22 THU 12-May-22 SUN 7
19 KMTC TRIUMPH V.1818N 05-May-22 THU 11-May-22 WED 6
19 KMTC SUNNY CALLA 1817 05-May-22 THU 11-May-22 THU 6
19 KMTC SUNNY CANNA 1817 05-May-22 THU 11-May-22 SUN 6
19 CKL SKY HOPE 1817N 05-May-22 THU 11-May-22 TUE 6
19 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 07-May-22 SAT 14-May-22 THU 7
19 KMTC SKY HOPE 1817 07-May-22 SAT 14-May-22 TUE 7
20 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 08-May-22 SUN 15-May-22 SUN 7
20 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 08-May-22 SUN 15-May-22 SAT 7
20 DONGJIN TRIUMPH 1818N 08-May-22 SUN 15-May-22 FRI 7
20 KMTC TRIDENT 1819 09-May-22 MON 16-May-22 WED 7
20 KMTC HONGKONG VOYAGER 83 10-May-22 TUE 17-May-22 SUN 7
HAIPHONG to HAKATA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
20 CKL KOTA WANGSA 0017N 10-May-22 TUE 17-May-22 TUE 7
20 KMTC CAPE FLINT V.005N 10-May-22 TUE 17-May-22 FRI 7
20 CKL SKY HOPE 1816N 12-May-22 THU 20-May-22 THU 8
20 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 12-May-22 THU 17-May-22 FRI 5
20 KMTC WAN HAI 203 V.467N 12-May-22 THU 18-May-22 FRI 6
20 KMTC WAN HAI 213 V.334N 12-May-22 THU 20-May-22 FRI 8
20 CKL SUNNY IRIS 1825N 12-May-22 THU 17-May-22 WED 5
20 KMTC CAPE FLINT V.006N 12-May-22 THU 18-May-22 FRI 6
20 CKL KOTA WANGSA 0018N 14-May-22 SAT 22-May-22 SUN 8
20 CKL SKY HOPE 1817N 14-May-22 SAT 19-May-22 MON 5
21 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 15-May-22 SUN 21-May-22 FRI 6
HAIPHONG to INCHEON
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
21 KMTC FRISIA NUERNBERG V.081N 15-May-22 SUN 23-May-22 TUE 8
21 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0181E 15-May-22 SUN 20-May-22 FRI 5
21 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 16-May-22 MON 22-May-22 SAT 6
21 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 17-May-22 TUE 25-May-22 SAT 8
21 KMTC SUNNY CAMELLIA 1819 17-May-22 TUE 22-May-22 WED 5
21 KMTC KING CRIMSON V.020N 17-May-22 TUE 23-May-22 TUE 6
21 DONGJIN TRIUMPH 1819N 19-May-22 THU 27-May-22 WED 8
21 KMTC KOTA WANGSA V.017N 19-May-22 THU 24-May-22 SAT 5
21 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0180E 19-May-22 THU 25-May-22 FRI 6
21 KMTC SUNNY CALLA 1817 19-May-22 THU 27-May-22 WED 8
21 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 21-May-22 SAT 26-May-22 TUE 5
21 DONGJIN DONGJIN AUBE 0051E 21-May-22 SAT 27-May-22 SAT 6
22 KMTC TRIUMPH V.1818N 22-May-22 SUN 30-May-22 TUE 8
22 KMTC STARSHIP AQUILA 1815 22-May-22 SUN 27-May-22 SAT 5
22 DONGJIN TRIUMPH 1818N 22-May-22 SUN 28-May-22 WED 6
22 KMTC TRIDENT 1818 24-May-22 TUE 30-May-22 TUE 6
HAIPHONG to KOBE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
22 CKL KOTA WANGSA 0017N 24-May-22 TUE 31-May-22 MON 7
22 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 24-May-22 TUE 30-May-22 FRI 6
22 KMTC KING CRIMSON V.020N 26-May-22 THU 02-Jun-22 SUN 7
22 KMTC SUNNY IRIS 1825 26-May-22 THU 01-Jun-22 SUN 6
22 KMTC TRIDENT 1819 28-May-22 THU 04-Jun-22 SUN 7
23 CKL SKY HOPE 1816N 29-May-22 SUN 04-Jun-22 WED 6
23 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 31-May-22 TUE 07-Jun-22 THU 7
19 KMTC SUNNY CALLA 1817 05-May-22 THU 14-May-22 MON 9
19 KMTC KOTA WANGSA V.018N 05-May-22 THU 14-May-22 THU 9
19 CKL SUNNY IRIS 1825N 07-May-22 SAT 16-May-22 TUE 9
19 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 07-May-22 SAT 16-May-22 FRI 9
20 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 12-May-22 THU 21-May-22 SUN 9
20 KMTC SKY HOPE 1817 12-May-22 THU 19-May-22 SUN 7
20 KMTC TRIUMPH V.1819N 14-May-22 SAT 21-May-22 SUN 7
20 CKL KOTA WANGSA 0018N 14-May-22 SAT 21-May-22 SAT 7
21 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 19-May-22 THU 26-May-22 MON 7
21 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 19-May-22 THU 26-May-22 THU 7
21 CKL SKY HOPE 1817N 21-May-22 SAT 28-May-22 SUN 7
21 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 21-May-22 SAT 28-May-22 THU 7
20 KMTC SUNNY CANNA 1817 08-May-22 SUN 15-May-22 FRI 7
21 KMTC KING CRIMSON V.019N 15-May-22 SUN 22-May-22 SUN 7
22 KMTC SUNNY IRIS 1824 22-May-22 SUN 28-May-22 SUN 6
23 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 29-May-22 SUN 04-Jun-22 THU 6
19 KMTC TRIDENT 1818 05-May-22 THU 11-May-22 SUN 6
HAIPHONG to KWANGYANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
19 KMTC HONGKONG VOYAGER 83 05-May-22 THU 11-May-22 SUN 6
19 KMTC SUNNY IRIS 1825 05-May-22 #REF! 12-May-22 WED 7
19 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 06-May-22 FRI 13-May-22 SUN 7
19 KMTC SKY HOPE 1817 06-May-22 FRI 13-May-22 WED 7
19 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 06-May-22 FRI 13-May-22 SUN 7
HAIPHONG to LIANYUNGANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
19 KMTC KOTA WANGSA V.017N 07-May-22 SAT 14-May-22 SUN 7
20 KMTC TRIUMPH V.1818N 08-May-22 SUN 14-May-22 WED 6
20 KMTC KING CRIMSON V.020N 08-May-22 SUN 14-May-22 WED 6
20 KMTC KOTA WANGSA V.018N 09-May-22 MON 15-May-22 SUN 6
20 KMTC TRIUMPH V.1819N 09-May-22 MON 15-May-22 WED 6
20 CKL SKY HOPE 1815N 10-May-22 TUE 16-May-22 THU 6
20 CKL STARSHIP AQUILA 1814N 10-May-22 TUE 15-May-22 WED 5
20 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 10-May-22 TUE 17-May-22 TUE 7
20 CKL SUNNY IRIS 1824N 11-May-22 WED 18-May-22 TUE 7
20 KMTC HONGKONG VOYAGER 83 11-May-22 WED 18-May-22 MON 7
20 KMTC SUNNY CAMELLIA 1819 12-May-22 THU 17-May-22 THU 5
20 KMTC SUNNY IRIS 1825 12-May-22 THU 19-May-22 WED 7
20 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 12-May-22 THU 19-May-22 MON 7
20 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 13-May-22 FRI 20-May-22 THU 7
20 CKL KOTA WANGSA 0017N 13-May-22 FRI 18-May-22 THU 5
20 CKL SKY HOPE 1816N 13-May-22 FRI 20-May-22 WED 7
20 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 14-May-22 SAT 21-May-22 SUN 7
21 KMTC SUNNY CANNA 1817 15-May-22 SUN 22-May-22 MON 7
21 KMTC KING CRIMSON V.019N 15-May-22 SUN 20-May-22 WED 5
21 KMTC FRISIA NUERNBERG V.081N 16-May-22 MON 23-May-22 WED 7
21 KMTC STARSHIP AQUILA 1815 17-May-22 TUE 24-May-22 SUN 7
21 KMTC TRIDENT 1819 17-May-22 TUE 24-May-22 WED 7
21 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 17-May-22 TUE 22-May-22 WED 5
21 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 18-May-22 WED 25-May-22 SUN 7
21 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 19-May-22 THU 26-May-22 TUE 7
21 KMTC SUNNY IRIS 1824 19-May-22 THU 26-May-22 WED 7
21 CKL SUNNY IRIS 1825N 20-May-22 FRI 25-May-22 SUN 5
21 KMTC TRIDENT 1818 20-May-22 FRI 27-May-22 WED 7
HAIPHONG to NAGOYA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
21 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 21-May-22 SAT 28-May-22 SAT 7
22 KMTC KING CRIMSON V.020N 22-May-22 SUN 29-May-22 MON 7
22 KMTC SUNNY IRIS 1825 22-May-22 SUN 27-May-22 MON 5
22 KMTC TRIDENT 1819 24-May-22 TUE 31-May-22 MON 7
22 KMTC SUNNY CALLA 1817 24-May-22 TUE 31-May-22 TUE 7
22 KMTC KOTA WANGSA V.018N 24-May-22 TUE 31-May-22 FRI 7
22 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 27-May-22 FRI 01-Jun-22 SAT 5
22 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 27-May-22 FRI 03-Jun-22 MON 7
23 KMTC SKY HOPE 1817 29-May-22 SUN 05-Jun-22 MON 7
23 KMTC TRIUMPH V.1819N 29-May-22 SUN 05-Jun-22 MON 7
23 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 31-May-22 TUE 07-Jun-22 TUE 7
19 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 05-May-22 THU 10-May-22 FRI 5
19 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 05-May-22 THU 12-May-22 FRI 7
19 KMTC SUNNY CANNA 1817 05-May-22 THU 10-May-22 SAT 5
19 KMTC KING CRIMSON V.019N 05-May-22 THU 12-May-22 MON 7
19 KMTC SUNNY IRIS 1824 05-May-22 THU 10-May-22 MON 5
19 KMTC TRIDENT 1818 06-May-22 FRI 13-May-22 MON 7
HAIPHONG to OSAKA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
19 CKL KOTA WANGSA 0017N 07-May-22 SAT 12-May-22 MON 5
20 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 09-May-22 MON 16-May-22 SAT 7
20 KMTC KING CRIMSON V.020N 09-May-22 MON 19-May-22 MON 10
20 KMTC SUNNY IRIS 1825 10-May-22 TUE 20-May-22 MON 10
20 KMTC TRIDENT 1819 10-May-22 TUE 20-May-22 MON 10
20 CKL SKY HOPE 1816N 11-May-22 WED 21-May-22 WED 10
20 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 11-May-22 WED 21-May-22 THU 10
20 KMTC SUNNY CALLA 1817 11-May-22 WED 21-May-22 TUE 10
20 KMTC KOTA WANGSA V.018N 11-May-22 WED 21-May-22 FRI 10
20 CKL SUNNY IRIS 1825N 12-May-22 THU 22-May-22 TUE 10
20 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 12-May-22 THU 22-May-22 SAT 10
20 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 12-May-22 THU 23-May-22 MON 11
20 KMTC SKY HOPE 1817 12-May-22 THU 23-May-22 MON 11
20 KMTC TRIUMPH V.1819N 12-May-22 THU 23-May-22 MON 11
20 CKL KOTA WANGSA 0018N 13-May-22 FRI 24-May-22 SAT 11
20 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 14-May-22 SAT 25-May-22 TUE 11
21 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 16-May-22 MON 27-May-22 FRI 11
21 CKL SKY HOPE 1817N 17-May-22 TUE 28-May-22 SUN 11
21 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 17-May-22 TUE 28-May-22 FRI 11
21 KMTC SUNNY CANNA 1817 18-May-22 WED 26-May-22 SAT 8
21 KMTC KING CRIMSON V.019N 18-May-22 WED 26-May-22 MON 8
21 KMTC SUNNY IRIS 1824 18-May-22 WED 26-May-22 MON 8
21 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 19-May-22 THU 27-May-22 THU 8
21 KMTC TRIDENT 1818 19-May-22 THU 27-May-22 MON 8
HAIPHONG to PYONGTEAK
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
21 DONGJIN DONGJIN AUBE 0050E 19-May-22 THU 27-May-22 SAT 8
21 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0181E 19-May-22 THU 26-May-22 SAT 7
21 DONGJIN DONGJIN AUBE 0051E 21-May-22 SAT 28-May-22 SAT 7
HAIPHONG to SHANGHAI
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
22 KMTC HAMBURG BAY V.25E 24-May-22 TUE 27-May-22 SUN 3
22 KMTC E.R. SWEDEN V.1802E 24-May-22 TUE 27-May-22 SUN 3
22 KMTC CONTI STOCKHOLM V.2E 25-May-22 WED 28-May-22 SUN 3
22 KMTC E.R.AMSTERDAM V.E1803 25-May-22 WED 28-May-22 SUN 3
22 KMTC IAN H V.3E 26-May-22 THU 29-May-22 SUN 3
19 SITC SITC NAGOYA 1817N 05-May-22 THU 15-May-22 TUE 10
20 SITC SITC YOKKAICHI 1815N 12-May-22 THU 23-May-22 TUE 11
21 SITC SITC OSAKA 1819N 19-May-22 THU 30-May-22 TUE 11
22 SITC SITC NAGOYA 1819N 26-May-22 THU 06-Jun-22 TUE 11
HAIPHONG to TOKYO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
22 CKL KOTA WANGSA 0017N 26-May-22 THU 05-Jun-22 MON 10
19 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 05-May-22 THU 15-May-22 SAT 10
19 KMTC KING CRIMSON V.020N 07-May-22 SAT 17-May-22 MON 10
19 KMTC SUNNY IRIS 1825 07-May-22 SAT 17-May-22 MON 10
20 KMTC TRIDENT 1819 08-May-22 SUN 18-May-22 MON 10
20 CKL SKY HOPE 1816N 08-May-22 SUN 18-May-22 WED 10
20 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 11-May-22 WED 21-May-22 THU 10
20 KMTC SUNNY CALLA 1817 11-May-22 WED 21-May-22 TUE 10
20 KMTC KOTA WANGSA V.018N 12-May-22 THU 22-May-22 FRI 10
20 CKL SUNNY IRIS 1825N 14-May-22 SAT 24-May-22 TUE 10
20 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 14-May-22 SAT 24-May-22 SAT 10
21 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 15-May-22 SUN 25-May-22 MON 10
21 KMTC SKY HOPE 1817 15-May-22 SUN 25-May-22 MON 10
21 KMTC TRIUMPH V.1819N 18-May-22 WED 28-May-22 MON 10
21 CKL KOTA WANGSA 0018N 18-May-22 WED 28-May-22 SAT 10
21 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 19-May-22 THU 29-May-22 TUE 10
21 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 21-May-22 SAT 31-May-22 FRI 10
21 CKL SKY HOPE 1817N 21-May-22 SAT 31-May-22 SUN 10
22 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 22-May-22 SUN 01-Jun-22 FRI 10
22 KMTC SUNNY CANNA 1817 22-May-22 SUN 01-Jun-22 SAT 10
22 KMTC KING CRIMSON V.019N 25-May-22 WED 04-Jun-22 MON 10
22 KMTC SUNNY IRIS 1824 25-May-22 WED 04-Jun-22 MON 10
22 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 28-May-22 SAT 07-Jun-22 THU 10
19 KMTC TRIDENT 1818 05-May-22 THU 15-May-22 MON 10
HAIPHONG to YOKOHAMA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
20 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 12-May-22 THU 23-May-22 SAT 11
21 KMTC KING CRIMSON V.020N 19-May-22 THU 30-May-22 MON 11
22 KMTC SUNNY IRIS 1825 26-May-22 THU 06-Jun-22 MON 11
19 CKL STARSHIP AQUILA 1814N 05-May-22 THU 16-May-22 SUN 11
19 KMTC TRIDENT 1819 05-May-22 THU 16-May-22 MON 11
19 CKL SUNNY IRIS 1824N 05-May-22 THU 16-May-22 SAT 11
19 KMTC SUNNY CALLA 1817 05-May-22 THU 16-May-22 TUE 11
19 KMTC KOTA WANGSA V.018N 07-May-22 SAT 18-May-22 FRI 11
19 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 07-May-22 SAT 18-May-22 SAT 11
19 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 07-May-22 SAT 18-May-22 MON 11
19 KMTC SKY HOPE 1817 07-May-22 SAT 18-May-22 MON 11
19 KMTC TRIUMPH V.1819N 07-May-22 SAT 18-May-22 MON 11
19 CKL KOTA WANGSA 0017N 07-May-22 SAT 18-May-22 WED 11
19 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 07-May-22 SAT 18-May-22 TUE 11
20 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 08-May-22 SUN 19-May-22 FRI 11
20 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 08-May-22 SUN 19-May-22 FRI 11
20 KMTC SUNNY CANNA 1817 08-May-22 SUN 19-May-22 SAT 11
20 KMTC KING CRIMSON V.019N 08-May-22 SUN 19-May-22 MON 11
20 CKL SKY HOPE 1816N 09-May-22 MON 20-May-22 FRI 11
20 KMTC SUNNY IRIS 1824 09-May-22 MON 20-May-22 MON 11
20 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 10-May-22 TUE 21-May-22 SAT 11
20 KMTC TRIDENT 1818 10-May-22 TUE 21-May-22 MON 11