Thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2020
HAIPHONG to SINGAPORE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 A.E.L YM HARMONY 301S 10-Jan-19 SUN 17-Jan-19 SUN 7
7 YANGMING YM INSTRUCTION 225S 13-Feb-20 SUN 19-Feb-20 SAT 6
8 A.E.L CAPE QUEST 1856 16-Feb-20 SAT 23-Feb-20 SAT 7
8 YANGMING GREEN HORIZON 003S 17-Feb-20 WED 25-Feb-20 THU 8
8 A.E.L GREEN HORIZON 003S 17-Feb-20 SAT 24-Feb-20 SAT 7
8 YANGMING PRINCESS OF LUCK 021S 20-Feb-20 SUN 28-Feb-20 MON 8
8 A.E.L PRINCESS OF LUCK 021S 20-Feb-20 THU 28-Feb-20 FRI 8
8 A.E.L KOTA JASA KJAA0055S 21-Feb-20 THU 29-Feb-20 FRI 8
9 A.E.L CAPE FORTIUS 1852 23-Feb-20 THU 02-Mar-20 FRI 8
9 YANGMING YM INCEPTION 130S 24-Feb-20 WED 01-Mar-20 TUE 6
9 A.E.L YM INCEPTION 130S 24-Feb-20 THU 03-Mar-20 FRI 8
9 YANGMING YM HARMONY 301S 27-Feb-20 SUN 04-Mar-20 SAT 6
9 A.E.L YM HARMONY? 301S 27-Feb-20 SUN 05-Mar-20 SUN 7
9 A.E.L KOTA JAYA KJYY0067S 28-Feb-20 SUN 06-Mar-20 SUN 7
10 A.E.L CALIFORNIA TRADER 1832 01-Mar-20 SUN 08-Mar-20 SUN 7
10 YANGMING GREEN HORIZON 004S 02-Mar-20 TUE 15-Mar-20 MON 13
10 A.E.L GREEN HORIZON 004S 02-Mar-20 SUN 09-Mar-20 SUN 7
10 YANGMING YM INTELLIGENT 141S 05-Mar-20 FRI 18-Mar-20 THU 13
10 A.E.L YM INTELLIGENT 141S 05-Mar-20 SUN 12-Mar-20 SUN 7
11 A.E.L CAPE QUEST 1860 08-Mar-20 SUN 20-Mar-20 FRI 12
11 YANGMING YM INCEPTION 131S 09-Mar-20 SAT 20-Mar-20 WED 11
11 A.E.L YM INCEPTION 131S 09-Mar-20 MON 21-Mar-20 SAT 12
HAIPHONG to BUSAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
8 CKL KOTA WANGSA 0017N 18-Feb-20 TUE 18-Feb-20 WED 0
8 KMTC KOTA WANGSA V.018N 18-Feb-20 SUN 18-Feb-20 SUN 0
8 KMTC FRISIA NUERNBERG V.081N 20-Feb-20 WED 20-Feb-20 THU 0
8 KMTC SKY HOPE 1816 20-Feb-20 WED 20-Feb-20 TUE 0
8 CKL SKY HOPE 1816N 22-Feb-20 SAT 22-Feb-20 FRI 0
9 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 23-Feb-20 SUN 23-Feb-20 SAT 0
9 DONGJIN KHARIS HERITAGE 1726N 23-Feb-20 FRI 23-Feb-20 FRI 0
9 KMTC TRIDENT 1818 23-Feb-20 WED 23-Feb-20 WED 0
9 KMTC SUNNY CAMELLIA 1819 24-Feb-20 THU 24-Feb-20 THU 0
9 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 25-Feb-20 SUN 25-Feb-20 SUN 0
9 CKL SUNNY IRIS 1825N 26-Feb-20 WED 26-Feb-20 THU 0
9 KMTC KING CRIMSON V.020N 27-Feb-20 WED 27-Feb-20 THU 0
9 KMTC SUNNY IRIS 1825 27-Feb-20 WED 27-Feb-20 TUE 0
9 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 27-Feb-20 THU 27-Feb-20 THU 0
10 CKL KOTA WANGSA 0018N 01-Mar-20 SUN 01-Mar-20 MON 0
10 DONGJIN HONGKONG VOYAGER 0083N 01-Mar-20 MON 01-Mar-20 SUN 0
10 KMTC TRIUMPH V.1818N 01-Mar-20 WED 01-Mar-20 WED 0
10 KMTC SUNNY CALLA 1817 02-Mar-20 THU 02-Mar-20 THU 0
10 KMTC SUNNY CANNA 1817 03-Mar-20 MON 03-Mar-20 SUN 0
10 CKL SKY HOPE 1817N 04-Mar-20 WED 04-Mar-20 TUE 0
10 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 05-Mar-20 WED 05-Mar-20 THU 0
10 KMTC SKY HOPE 1817 05-Mar-20 WED 05-Mar-20 TUE 0
10 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 05-Mar-20 SUN 05-Mar-20 SUN 0
11 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 08-Mar-20 SUN 08-Mar-20 SAT 0
11 DONGJIN TRIUMPH 1818N 08-Mar-20 THU 08-Mar-20 FRI 0
11 KMTC TRIDENT 1819 08-Mar-20 WED 08-Mar-20 WED 0
11 KMTC HONGKONG VOYAGER 83 10-Mar-20 MON 10-Mar-20 SUN 0
HAIPHONG to HAKATA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
8 CKL KOTA WANGSA 0017N 18-Feb-20 TUE 18-Feb-20 TUE 0
8 KMTC CAPE FLINT V.005N 20-Feb-20 THU 20-Feb-20 FRI 0
8 CKL SKY HOPE 1816N 22-Feb-20 SAT 22-Feb-20 THU 0
9 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 23-Feb-20 SUN 23-Feb-20 FRI 0
9 KMTC WAN HAI 203 V.467N 23-Feb-20 THU 23-Feb-20 FRI 0
9 KMTC WAN HAI 213 V.334N 24-Feb-20 THU 24-Feb-20 FRI 0
9 CKL SUNNY IRIS 1825N 26-Feb-20 WED 26-Feb-20 WED 0
9 KMTC CAPE FLINT V.006N 26-Feb-20 THU 26-Feb-20 FRI 0
10 CKL KOTA WANGSA 0018N 01-Mar-20 SUN 01-Mar-20 SUN 0
10 CKL SKY HOPE 1817N 04-Mar-20 WED 04-Mar-20 MON 0
11 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 08-Mar-20 SUN 08-Mar-20 FRI 0
HAIPHONG to INCHEON
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
8 KMTC FRISIA NUERNBERG V.081N 19-Feb-20 WED 19-Feb-20 TUE 0
8 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0181E 20-Feb-20 SAT 20-Feb-20 FRI 0
8 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 20-Feb-20 SUN 20-Feb-20 SAT 0
8 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 20-Feb-20 SUN 20-Feb-20 SAT 0
9 KMTC SUNNY CAMELLIA 1819 24-Feb-20 THU 24-Feb-20 WED 0
9 KMTC KING CRIMSON V.020N 26-Feb-20 WED 26-Feb-20 TUE 0
9 DONGJIN TRIUMPH 1819N 27-Feb-20 THU 27-Feb-20 WED 0
9 KMTC KOTA WANGSA V.017N 27-Feb-20 SUN 27-Feb-20 SAT 0
9 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0180E 29-Feb-20 SAT 29-Feb-20 FRI 0
10 KMTC SUNNY CALLA 1817 02-Mar-20 THU 02-Mar-20 WED 0
10 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 04-Mar-20 WED 04-Mar-20 TUE 0
10 DONGJIN DONGJIN AUBE 0051E 05-Mar-20 SAT 05-Mar-20 SAT 0
10 KMTC TRIUMPH V.1818N 05-Mar-20 WED 05-Mar-20 TUE 0
10 KMTC STARSHIP AQUILA 1815 05-Mar-20 SUN 05-Mar-20 SAT 0
10 DONGJIN TRIUMPH 1818N 07-Mar-20 THU 07-Mar-20 WED 0
11 KMTC TRIDENT 1818 08-Mar-20 WED 08-Mar-20 TUE 0
HAIPHONG to KOBE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
8 CKL KOTA WANGSA 0017N 18-Feb-20 TUE 18-Feb-20 MON 0
8 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 19-Feb-20 MON 19-Feb-20 FRI 0
8 KMTC KING CRIMSON V.020N 19-Feb-20 WED 19-Feb-20 SUN 0
8 KMTC SUNNY IRIS 1825 19-Feb-20 WED 19-Feb-20 SUN 0
8 KMTC TRIDENT 1819 20-Feb-20 WED 20-Feb-20 SUN 0
8 CKL SKY HOPE 1816N 22-Feb-20 SAT 22-Feb-20 WED 0
9 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 23-Feb-20 SUN 23-Feb-20 THU 0
9 KMTC SUNNY CALLA 1817 23-Feb-20 THU 23-Feb-20 MON 0
9 KMTC KOTA WANGSA V.018N 24-Feb-20 SUN 24-Feb-20 THU 0
9 CKL SUNNY IRIS 1825N 26-Feb-20 WED 26-Feb-20 TUE 0
9 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 26-Feb-20 MON 26-Feb-20 FRI 0
9 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 26-Feb-20 WED 26-Feb-20 SUN 0
9 KMTC SKY HOPE 1817 26-Feb-20 WED 26-Feb-20 SUN 0
9 KMTC TRIUMPH V.1819N 27-Feb-20 WED 27-Feb-20 SUN 0
10 CKL KOTA WANGSA 0018N 01-Mar-20 SUN 01-Mar-20 SAT 0
10 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 01-Mar-20 THU 01-Mar-20 MON 0
10 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 02-Mar-20 SUN 02-Mar-20 THU 0
10 CKL SKY HOPE 1817N 04-Mar-20 WED 04-Mar-20 SUN 0
10 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 04-Mar-20 SUN 04-Mar-20 THU 0
10 KMTC SUNNY CANNA 1817 04-Mar-20 MON 04-Mar-20 FRI 0
10 KMTC KING CRIMSON V.019N 04-Mar-20 WED 04-Mar-20 SUN 0
10 KMTC SUNNY IRIS 1824 05-Mar-20 WED 05-Mar-20 SUN 0
11 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 08-Mar-20 SUN 08-Mar-20 THU 0
11 KMTC TRIDENT 1818 08-Mar-20 WED 08-Mar-20 SUN 0
HAIPHONG to KWANGYANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
8 KMTC HONGKONG VOYAGER 83 18-Feb-20 MON 18-Feb-20 SUN 0
9 KMTC SUNNY IRIS 1825 23-Feb-20 WED 23-Feb-20 WED 0
9 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 25-Feb-20 MON 25-Feb-20 SUN 0
10 KMTC SKY HOPE 1817 01-Mar-20 WED 01-Mar-20 WED 0
10 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 03-Mar-20 MON 03-Mar-20 SUN 0
HAIPHONG to LIANYUNGANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
8 KMTC KOTA WANGSA V.017N 19-Feb-20 SUN 19-Feb-20 SUN 0
8 KMTC TRIUMPH V.1818N 19-Feb-20 WED 19-Feb-20 WED 0
8 KMTC KING CRIMSON V.020N 19-Feb-20 WED 19-Feb-20 WED 0
8 KMTC KOTA WANGSA V.018N 19-Feb-20 SUN 19-Feb-20 SUN 0
8 KMTC TRIUMPH V.1819N 19-Feb-20 WED 19-Feb-20 WED 0
8 CKL SKY HOPE 1815N 20-Feb-20 SUN 20-Feb-20 THU 0
8 CKL STARSHIP AQUILA 1814N 21-Feb-20 MON 21-Feb-20 WED 0
8 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 22-Feb-20 SUN 22-Feb-20 TUE 0
9 CKL SUNNY IRIS 1824N 24-Feb-20 FRI 24-Feb-20 TUE 0
9 KMTC HONGKONG VOYAGER 83 26-Feb-20 MON 26-Feb-20 MON 0
9 KMTC SUNNY CAMELLIA 1819 26-Feb-20 THU 26-Feb-20 THU 0
9 KMTC SUNNY IRIS 1825 26-Feb-20 WED 26-Feb-20 WED 0
9 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 26-Feb-20 MON 26-Feb-20 MON 0
9 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 26-Feb-20 THU 26-Feb-20 THU 0
9 CKL KOTA WANGSA 0017N 28-Feb-20 TUE 28-Feb-20 THU 0
10 CKL SKY HOPE 1816N 02-Mar-20 SAT 02-Mar-20 WED 0
10 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 04-Mar-20 SUN 04-Mar-20 SUN 0
10 KMTC SUNNY CANNA 1817 04-Mar-20 MON 04-Mar-20 MON 0
10 KMTC KING CRIMSON V.019N 04-Mar-20 WED 04-Mar-20 WED 0
10 KMTC FRISIA NUERNBERG V.081N 04-Mar-20 WED 04-Mar-20 WED 0
10 KMTC STARSHIP AQUILA 1815 04-Mar-20 SUN 04-Mar-20 SUN 0
10 KMTC TRIDENT 1819 04-Mar-20 WED 04-Mar-20 WED 0
10 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 04-Mar-20 WED 04-Mar-20 WED 0
10 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 04-Mar-20 SUN 04-Mar-20 SUN 0
10 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 05-Mar-20 SUN 05-Mar-20 TUE 0
10 KMTC SUNNY IRIS 1824 05-Mar-20 WED 05-Mar-20 WED 0
10 CKL SUNNY IRIS 1825N 06-Mar-20 WED 06-Mar-20 SUN 0
11 KMTC TRIDENT 1818 08-Mar-20 WED 08-Mar-20 WED 0
HAIPHONG to NAGOYA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
8 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 19-Feb-20 MON 19-Feb-20 SAT 0
8 KMTC KING CRIMSON V.020N 19-Feb-20 WED 19-Feb-20 MON 0
8 KMTC SUNNY IRIS 1825 19-Feb-20 WED 19-Feb-20 MON 0
8 KMTC TRIDENT 1819 20-Feb-20 WED 20-Feb-20 MON 0
9 KMTC SUNNY CALLA 1817 23-Feb-20 THU 23-Feb-20 TUE 0
9 KMTC KOTA WANGSA V.018N 24-Feb-20 SUN 24-Feb-20 FRI 0
9 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 26-Feb-20 MON 26-Feb-20 SAT 0
9 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 26-Feb-20 WED 26-Feb-20 MON 0
9 KMTC SKY HOPE 1817 26-Feb-20 WED 26-Feb-20 MON 0
9 KMTC TRIUMPH V.1819N 27-Feb-20 WED 27-Feb-20 MON 0
10 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 01-Mar-20 THU 01-Mar-20 TUE 0
10 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 02-Mar-20 SUN 02-Mar-20 FRI 0
10 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 04-Mar-20 SUN 04-Mar-20 FRI 0
10 KMTC SUNNY CANNA 1817 04-Mar-20 MON 04-Mar-20 SAT 0
10 KMTC KING CRIMSON V.019N 04-Mar-20 WED 04-Mar-20 MON 0
10 KMTC SUNNY IRIS 1824 05-Mar-20 WED 05-Mar-20 MON 0
11 KMTC TRIDENT 1818 08-Mar-20 WED 08-Mar-20 MON 0
HAIPHONG to OSAKA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
8 CKL KOTA WANGSA 0017N 18-Feb-20 TUE 18-Feb-20 MON 0
8 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 19-Feb-20 MON 19-Feb-20 SAT 0
8 KMTC KING CRIMSON V.020N 19-Feb-20 WED 19-Feb-20 MON 0
8 KMTC SUNNY IRIS 1825 19-Feb-20 WED 19-Feb-20 MON 0
8 KMTC TRIDENT 1819 20-Feb-20 WED 20-Feb-20 MON 0
8 CKL SKY HOPE 1816N 22-Feb-20 SAT 22-Feb-20 WED 0
9 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 23-Feb-20 SUN 23-Feb-20 THU 0
9 KMTC SUNNY CALLA 1817 23-Feb-20 THU 23-Feb-20 TUE 0
9 KMTC KOTA WANGSA V.018N 24-Feb-20 SUN 24-Feb-20 FRI 0
9 CKL SUNNY IRIS 1825N 26-Feb-20 WED 26-Feb-20 TUE 0
9 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 26-Feb-20 MON 26-Feb-20 SAT 0
9 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 26-Feb-20 WED 26-Feb-20 MON 0
9 KMTC SKY HOPE 1817 26-Feb-20 WED 26-Feb-20 MON 0
9 KMTC TRIUMPH V.1819N 27-Feb-20 WED 27-Feb-20 MON 0
10 CKL KOTA WANGSA 0018N 01-Mar-20 SUN 01-Mar-20 SAT 0
10 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 01-Mar-20 THU 01-Mar-20 TUE 0
10 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 02-Mar-20 SUN 02-Mar-20 FRI 0
10 CKL SKY HOPE 1817N 04-Mar-20 WED 04-Mar-20 SUN 0
10 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 04-Mar-20 SUN 04-Mar-20 FRI 0
10 KMTC SUNNY CANNA 1817 04-Mar-20 MON 04-Mar-20 SAT 0
10 KMTC KING CRIMSON V.019N 04-Mar-20 WED 04-Mar-20 MON 0
10 KMTC SUNNY IRIS 1824 05-Mar-20 WED 05-Mar-20 MON 0
11 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 08-Mar-20 SUN 08-Mar-20 THU 0
11 KMTC TRIDENT 1818 08-Mar-20 WED 08-Mar-20 MON 0
HAIPHONG to PYONGTEAK
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
8 DONGJIN DONGJIN AUBE 0050E 19-Feb-20 SAT 19-Feb-20 SAT 0
8 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0181E 19-Feb-20 SAT 19-Feb-20 SAT 0
8 DONGJIN DONGJIN AUBE 0051E 19-Feb-20 SAT 19-Feb-20 SAT 0
HAIPHONG to SHANGHAI
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
9 KMTC HAMBURG BAY V.25E 26-Feb-20 SUN 26-Feb-20 SUN 0
9 KMTC E.R. SWEDEN V.1802E 26-Feb-20 SUN 26-Feb-20 SUN 0
9 KMTC CONTI STOCKHOLM V.2E 27-Feb-20 SUN 27-Feb-20 SUN 0
10 KMTC E.R.AMSTERDAM V.E1803 01-Mar-20 SUN 01-Mar-20 SUN 0
10 KMTC IAN H V.3E 02-Mar-20 SUN 02-Mar-20 SUN 0
7 SITC SITC NAGOYA 1817N 13-Feb-20 THU 18-Feb-20 TUE 5 13-Feb
8 SITC SITC YOKKAICHI 1815N 20-Feb-20 THU 25-Feb-20 TUE 5 20-Feb
9 SITC SITC OSAKA 1819N 27-Feb-20 THU 03-Mar-20 TUE 5 27-Feb
10 SITC SITC NAGOYA 1819N 05-Mar-20 THU 10-Mar-20 TUE 5 05-Mar
HAIPHONG to TOKYO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
8 CKL KOTA WANGSA 0017N 18-Feb-20 TUE 18-Feb-20 MON 0
8 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 19-Feb-20 MON 19-Feb-20 SAT 0
8 KMTC KING CRIMSON V.020N 19-Feb-20 WED 19-Feb-20 MON 0
8 KMTC SUNNY IRIS 1825 19-Feb-20 WED 19-Feb-20 MON 0
8 KMTC TRIDENT 1819 20-Feb-20 WED 20-Feb-20 MON 0
8 CKL SKY HOPE 1816N 22-Feb-20 SAT 22-Feb-20 WED 0
9 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 23-Feb-20 SUN 23-Feb-20 THU 0
9 KMTC SUNNY CALLA 1817 23-Feb-20 THU 23-Feb-20 TUE 0
9 KMTC KOTA WANGSA V.018N 24-Feb-20 SUN 24-Feb-20 FRI 0
9 CKL SUNNY IRIS 1825N 26-Feb-20 WED 26-Feb-20 TUE 0
9 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 26-Feb-20 MON 26-Feb-20 SAT 0
9 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 26-Feb-20 WED 26-Feb-20 MON 0
9 KMTC SKY HOPE 1817 26-Feb-20 WED 26-Feb-20 MON 0
9 KMTC TRIUMPH V.1819N 27-Feb-20 WED 27-Feb-20 MON 0
10 CKL KOTA WANGSA 0018N 01-Mar-20 SUN 01-Mar-20 SAT 0
10 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 01-Mar-20 THU 01-Mar-20 TUE 0
10 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 02-Mar-20 SUN 02-Mar-20 FRI 0
10 CKL SKY HOPE 1817N 04-Mar-20 WED 04-Mar-20 SUN 0
10 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 04-Mar-20 SUN 04-Mar-20 FRI 0
10 KMTC SUNNY CANNA 1817 04-Mar-20 MON 04-Mar-20 SAT 0
10 KMTC KING CRIMSON V.019N 04-Mar-20 WED 04-Mar-20 MON 0
10 KMTC SUNNY IRIS 1824 05-Mar-20 WED 05-Mar-20 MON 0
11 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 08-Mar-20 SUN 08-Mar-20 THU 0
11 KMTC TRIDENT 1818 08-Mar-20 WED 08-Mar-20 MON 0
HAIPHONG to YOKOHAMA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
8 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 19-Feb-20 MON 19-Feb-20 SAT 0
8 KMTC KING CRIMSON V.020N 19-Feb-20 WED 19-Feb-20 MON 0
8 KMTC SUNNY IRIS 1825 19-Feb-20 WED 19-Feb-20 MON 0
8 CKL STARSHIP AQUILA 1814N 20-Feb-20 MON 20-Feb-20 SUN 0
8 KMTC TRIDENT 1819 20-Feb-20 WED 20-Feb-20 MON 0
8 CKL SUNNY IRIS 1824N 22-Feb-20 FRI 22-Feb-20 SAT 0
9 KMTC SUNNY CALLA 1817 23-Feb-20 THU 23-Feb-20 TUE 0
9 KMTC KOTA WANGSA V.018N 24-Feb-20 SUN 24-Feb-20 FRI 0
9 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 26-Feb-20 MON 26-Feb-20 SAT 0
9 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 26-Feb-20 WED 26-Feb-20 MON 0
9 KMTC SKY HOPE 1817 26-Feb-20 WED 26-Feb-20 MON 0
9 KMTC TRIUMPH V.1819N 27-Feb-20 WED 27-Feb-20 MON 0
9 CKL KOTA WANGSA 0017N 29-Feb-20 TUE 29-Feb-20 WED 0
10 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 01-Mar-20 THU 01-Mar-20 TUE 0
10 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 02-Mar-20 SUN 02-Mar-20 FRI 0
10 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 04-Mar-20 SUN 04-Mar-20 FRI 0
10 KMTC SUNNY CANNA 1817 04-Mar-20 MON 04-Mar-20 SAT 0
10 KMTC KING CRIMSON V.019N 04-Mar-20 WED 04-Mar-20 MON 0
10 CKL SKY HOPE 1816N 05-Mar-20 SAT 05-Mar-20 FRI 0
10 KMTC SUNNY IRIS 1824 05-Mar-20 WED 05-Mar-20 MON 0
10 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 07-Mar-20 SUN 07-Mar-20 SAT 0
11 KMTC TRIDENT 1818 08-Mar-20 WED 08-Mar-20 MON 0
HAIPHONG to DALIAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
8 SITC EPONYMA 1817N 16-Feb-20 SUN 29-Feb-20 SAT 13 16-Feb
8 SITC EPONYMA 1817N 16-Feb-20 SUN 29-Feb-20 SAT 13 16-Feb
9 SITC SITC WEIHAI 1815N 23-Feb-20 SUN 07-Mar-20 SAT 13 23-Feb
9 SITC SITC WEIHAI 1815N 23-Feb-20 SUN 07-Mar-20 SAT 13 23-Feb
10 SITC SITC YANTAI 1815N 01-Mar-20 SUN 14-Mar-20 SAT 13 01-Mar
10 SITC SITC YANTAI 1815N 01-Mar-20 SUN 14-Mar-20 SAT 13 01-Mar
11 SITC REFLECTION 1729N 08-Mar-20 SUN 21-Mar-20 SAT 13 08-Mar
11 SITC REFLECTION 1819N 08-Mar-20 SUN 21-Mar-20 SAT 13 08-Mar
HAIPHONG to FOSHAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
7 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 13-Feb-20 THU 19-Feb-20 WED 6 13-Feb
7 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 15-Feb-20 SAT 22-Feb-20 FRI 7 15-Feb
8 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 20-Feb-20 THU 26-Feb-20 WED 6 20-Feb
8 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 22-Feb-20 SAT 29-Feb-20 FRI 7 22-Feb
9 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 27-Feb-20 THU 04-Mar-20 WED 6 27-Feb
9 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 29-Feb-20 SAT 07-Mar-20 FRI 7 29-Feb
1 2 3 6
Thông báo lịch nghỉ Tết dương lịch 2020
HAIPHONG to SINGAPORE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 A.E.L YM HARMONY 301S 10-Jan-19 SUN 17-Jan-19 SUN 7
7 YANGMING YM INSTRUCTION 225S 13-Feb-20 SUN 19-Feb-20 SAT 6
8 A.E.L CAPE QUEST 1856 16-Feb-20 SAT 23-Feb-20 SAT 7
8 YANGMING GREEN HORIZON 003S 17-Feb-20 WED 25-Feb-20 THU 8
8 A.E.L GREEN HORIZON 003S 17-Feb-20 SAT 24-Feb-20 SAT 7
8 YANGMING PRINCESS OF LUCK 021S 20-Feb-20 SUN 28-Feb-20 MON 8
8 A.E.L PRINCESS OF LUCK 021S 20-Feb-20 THU 28-Feb-20 FRI 8
8 A.E.L KOTA JASA KJAA0055S 21-Feb-20 THU 29-Feb-20 FRI 8
9 A.E.L CAPE FORTIUS 1852 23-Feb-20 THU 02-Mar-20 FRI 8
9 YANGMING YM INCEPTION 130S 24-Feb-20 WED 01-Mar-20 TUE 6
9 A.E.L YM INCEPTION 130S 24-Feb-20 THU 03-Mar-20 FRI 8
9 YANGMING YM HARMONY 301S 27-Feb-20 SUN 04-Mar-20 SAT 6
9 A.E.L YM HARMONY? 301S 27-Feb-20 SUN 05-Mar-20 SUN 7
9 A.E.L KOTA JAYA KJYY0067S 28-Feb-20 SUN 06-Mar-20 SUN 7
10 A.E.L CALIFORNIA TRADER 1832 01-Mar-20 SUN 08-Mar-20 SUN 7
10 YANGMING GREEN HORIZON 004S 02-Mar-20 TUE 15-Mar-20 MON 13
10 A.E.L GREEN HORIZON 004S 02-Mar-20 SUN 09-Mar-20 SUN 7
10 YANGMING YM INTELLIGENT 141S 05-Mar-20 FRI 18-Mar-20 THU 13
10 A.E.L YM INTELLIGENT 141S 05-Mar-20 SUN 12-Mar-20 SUN 7
11 A.E.L CAPE QUEST 1860 08-Mar-20 SUN 20-Mar-20 FRI 12
11 YANGMING YM INCEPTION 131S 09-Mar-20 SAT 20-Mar-20 WED 11
11 A.E.L YM INCEPTION 131S 09-Mar-20 MON 21-Mar-20 SAT 12
HAIPHONG to BUSAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
8 CKL KOTA WANGSA 0017N 18-Feb-20 TUE 18-Feb-20 WED 0
8 KMTC KOTA WANGSA V.018N 18-Feb-20 SUN 18-Feb-20 SUN 0
8 KMTC FRISIA NUERNBERG V.081N 20-Feb-20 WED 20-Feb-20 THU 0
8 KMTC SKY HOPE 1816 20-Feb-20 WED 20-Feb-20 TUE 0
8 CKL SKY HOPE 1816N 22-Feb-20 SAT 22-Feb-20 FRI 0
9 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 23-Feb-20 SUN 23-Feb-20 SAT 0
9 DONGJIN KHARIS HERITAGE 1726N 23-Feb-20 FRI 23-Feb-20 FRI 0
9 KMTC TRIDENT 1818 23-Feb-20 WED 23-Feb-20 WED 0
9 KMTC SUNNY CAMELLIA 1819 24-Feb-20 THU 24-Feb-20 THU 0
9 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 25-Feb-20 SUN 25-Feb-20 SUN 0
9 CKL SUNNY IRIS 1825N 26-Feb-20 WED 26-Feb-20 THU 0
9 KMTC KING CRIMSON V.020N 27-Feb-20 WED 27-Feb-20 THU 0
9 KMTC SUNNY IRIS 1825 27-Feb-20 WED 27-Feb-20 TUE 0
9 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 27-Feb-20 THU 27-Feb-20 THU 0
10 CKL KOTA WANGSA 0018N 01-Mar-20 SUN 01-Mar-20 MON 0
10 DONGJIN HONGKONG VOYAGER 0083N 01-Mar-20 MON 01-Mar-20 SUN 0
10 KMTC TRIUMPH V.1818N 01-Mar-20 WED 01-Mar-20 WED 0
10 KMTC SUNNY CALLA 1817 02-Mar-20 THU 02-Mar-20 THU 0
10 KMTC SUNNY CANNA 1817 03-Mar-20 MON 03-Mar-20 SUN 0
10 CKL SKY HOPE 1817N 04-Mar-20 WED 04-Mar-20 TUE 0
10 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 05-Mar-20 WED 05-Mar-20 THU 0
10 KMTC SKY HOPE 1817 05-Mar-20 WED 05-Mar-20 TUE 0
10 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 05-Mar-20 SUN 05-Mar-20 SUN 0
11 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 08-Mar-20 SUN 08-Mar-20 SAT 0
11 DONGJIN TRIUMPH 1818N 08-Mar-20 THU 08-Mar-20 FRI 0
11 KMTC TRIDENT 1819 08-Mar-20 WED 08-Mar-20 WED 0
11 KMTC HONGKONG VOYAGER 83 10-Mar-20 MON 10-Mar-20 SUN 0
HAIPHONG to HAKATA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
8 CKL KOTA WANGSA 0017N 18-Feb-20 TUE 18-Feb-20 TUE 0
8 KMTC CAPE FLINT V.005N 20-Feb-20 THU 20-Feb-20 FRI 0
8 CKL SKY HOPE 1816N 22-Feb-20 SAT 22-Feb-20 THU 0
9 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 23-Feb-20 SUN 23-Feb-20 FRI 0
9 KMTC WAN HAI 203 V.467N 23-Feb-20 THU 23-Feb-20 FRI 0
9 KMTC WAN HAI 213 V.334N 24-Feb-20 THU 24-Feb-20 FRI 0
9 CKL SUNNY IRIS 1825N 26-Feb-20 WED 26-Feb-20 WED 0
9 KMTC CAPE FLINT V.006N 26-Feb-20 THU 26-Feb-20 FRI 0
10 CKL KOTA WANGSA 0018N 01-Mar-20 SUN 01-Mar-20 SUN 0
10 CKL SKY HOPE 1817N 04-Mar-20 WED 04-Mar-20 MON 0
11 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 08-Mar-20 SUN 08-Mar-20 FRI 0
HAIPHONG to INCHEON
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
8 KMTC FRISIA NUERNBERG V.081N 19-Feb-20 WED 19-Feb-20 TUE 0
8 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0181E 20-Feb-20 SAT 20-Feb-20 FRI 0
8 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 20-Feb-20 SUN 20-Feb-20 SAT 0
8 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 20-Feb-20 SUN 20-Feb-20 SAT 0
9 KMTC SUNNY CAMELLIA 1819 24-Feb-20 THU 24-Feb-20 WED 0
9 KMTC KING CRIMSON V.020N 26-Feb-20 WED 26-Feb-20 TUE 0
9 DONGJIN TRIUMPH 1819N 27-Feb-20 THU 27-Feb-20 WED 0
9 KMTC KOTA WANGSA V.017N 27-Feb-20 SUN 27-Feb-20 SAT 0
9 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0180E 29-Feb-20 SAT 29-Feb-20 FRI 0
10 KMTC SUNNY CALLA 1817 02-Mar-20 THU 02-Mar-20 WED 0
10 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 04-Mar-20 WED 04-Mar-20 TUE 0
10 DONGJIN DONGJIN AUBE 0051E 05-Mar-20 SAT 05-Mar-20 SAT 0
10 KMTC TRIUMPH V.1818N 05-Mar-20 WED 05-Mar-20 TUE 0
10 KMTC STARSHIP AQUILA 1815 05-Mar-20 SUN 05-Mar-20 SAT 0
10 DONGJIN TRIUMPH 1818N 07-Mar-20 THU 07-Mar-20 WED 0
11 KMTC TRIDENT 1818 08-Mar-20 WED 08-Mar-20 TUE 0
HAIPHONG to KOBE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
8 CKL KOTA WANGSA 0017N 18-Feb-20 TUE 18-Feb-20 MON 0
8 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 19-Feb-20 MON 19-Feb-20 FRI 0
8 KMTC KING CRIMSON V.020N 19-Feb-20 WED 19-Feb-20 SUN 0
8 KMTC SUNNY IRIS 1825 19-Feb-20 WED 19-Feb-20 SUN 0
8 KMTC TRIDENT 1819 20-Feb-20 WED 20-Feb-20 SUN 0
8 CKL SKY HOPE 1816N 22-Feb-20 SAT 22-Feb-20 WED 0
9 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 23-Feb-20 SUN 23-Feb-20 THU 0
9 KMTC SUNNY CALLA 1817 23-Feb-20 THU 23-Feb-20 MON 0
9 KMTC KOTA WANGSA V.018N 24-Feb-20 SUN 24-Feb-20 THU 0
9 CKL SUNNY IRIS 1825N 26-Feb-20 WED 26-Feb-20 TUE 0
9 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 26-Feb-20 MON 26-Feb-20 FRI 0
9 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 26-Feb-20 WED 26-Feb-20 SUN 0
9 KMTC SKY HOPE 1817 26-Feb-20 WED 26-Feb-20 SUN 0
9 KMTC TRIUMPH V.1819N 27-Feb-20 WED 27-Feb-20 SUN 0
10 CKL KOTA WANGSA 0018N 01-Mar-20 SUN 01-Mar-20 SAT 0
10 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 01-Mar-20 THU 01-Mar-20 MON 0
10 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 02-Mar-20 SUN 02-Mar-20 THU 0
10 CKL SKY HOPE 1817N 04-Mar-20 WED 04-Mar-20 SUN 0
10 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 04-Mar-20 SUN 04-Mar-20 THU 0
10 KMTC SUNNY CANNA 1817 04-Mar-20 MON 04-Mar-20 FRI 0
10 KMTC KING CRIMSON V.019N 04-Mar-20 WED 04-Mar-20 SUN 0
10 KMTC SUNNY IRIS 1824 05-Mar-20 WED 05-Mar-20 SUN 0
11 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 08-Mar-20 SUN 08-Mar-20 THU 0
11 KMTC TRIDENT 1818 08-Mar-20 WED 08-Mar-20 SUN 0
HAIPHONG to KWANGYANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
8 KMTC HONGKONG VOYAGER 83 18-Feb-20 MON 18-Feb-20 SUN 0
9 KMTC SUNNY IRIS 1825 23-Feb-20 WED 23-Feb-20 WED 0
9 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 25-Feb-20 MON 25-Feb-20 SUN 0
10 KMTC SKY HOPE 1817 01-Mar-20 WED 01-Mar-20 WED 0
10 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 03-Mar-20 MON 03-Mar-20 SUN 0
HAIPHONG to LIANYUNGANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
8 KMTC KOTA WANGSA V.017N 19-Feb-20 SUN 19-Feb-20 SUN 0
8 KMTC TRIUMPH V.1818N 19-Feb-20 WED 19-Feb-20 WED 0
8 KMTC KING CRIMSON V.020N 19-Feb-20 WED 19-Feb-20 WED 0
8 KMTC KOTA WANGSA V.018N 19-Feb-20 SUN 19-Feb-20 SUN 0
8 KMTC TRIUMPH V.1819N 19-Feb-20 WED 19-Feb-20 WED 0
8 CKL SKY HOPE 1815N 20-Feb-20 SUN 20-Feb-20 THU 0
8 CKL STARSHIP AQUILA 1814N 21-Feb-20 MON 21-Feb-20 WED 0
8 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 22-Feb-20 SUN 22-Feb-20 TUE 0
9 CKL SUNNY IRIS 1824N 24-Feb-20 FRI 24-Feb-20 TUE 0
9 KMTC HONGKONG VOYAGER 83 26-Feb-20 MON 26-Feb-20 MON 0
9 KMTC SUNNY CAMELLIA 1819 26-Feb-20 THU 26-Feb-20 THU 0
9 KMTC SUNNY IRIS 1825 26-Feb-20 WED 26-Feb-20 WED 0
9 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 26-Feb-20 MON 26-Feb-20 MON 0
9 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 26-Feb-20 THU 26-Feb-20 THU 0
9 CKL KOTA WANGSA 0017N 28-Feb-20 TUE 28-Feb-20 THU 0
10 CKL SKY HOPE 1816N 02-Mar-20 SAT 02-Mar-20 WED 0
10 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 04-Mar-20 SUN 04-Mar-20 SUN 0
10 KMTC SUNNY CANNA 1817 04-Mar-20 MON 04-Mar-20 MON 0
10 KMTC KING CRIMSON V.019N 04-Mar-20 WED 04-Mar-20 WED 0
10 KMTC FRISIA NUERNBERG V.081N 04-Mar-20 WED 04-Mar-20 WED 0
10 KMTC STARSHIP AQUILA 1815 04-Mar-20 SUN 04-Mar-20 SUN 0
10 KMTC TRIDENT 1819 04-Mar-20 WED 04-Mar-20 WED 0
10 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 04-Mar-20 WED 04-Mar-20 WED 0
10 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 04-Mar-20 SUN 04-Mar-20 SUN 0
10 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 05-Mar-20 SUN 05-Mar-20 TUE 0
10 KMTC SUNNY IRIS 1824 05-Mar-20 WED 05-Mar-20 WED 0
10 CKL SUNNY IRIS 1825N 06-Mar-20 WED 06-Mar-20 SUN 0
11 KMTC TRIDENT 1818 08-Mar-20 WED 08-Mar-20 WED 0
HAIPHONG to NAGOYA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
8 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 19-Feb-20 MON 19-Feb-20 SAT 0
8 KMTC KING CRIMSON V.020N 19-Feb-20 WED 19-Feb-20 MON 0
8 KMTC SUNNY IRIS 1825 19-Feb-20 WED 19-Feb-20 MON 0
8 KMTC TRIDENT 1819 20-Feb-20 WED 20-Feb-20 MON 0
9 KMTC SUNNY CALLA 1817 23-Feb-20 THU 23-Feb-20 TUE 0
9 KMTC KOTA WANGSA V.018N 24-Feb-20 SUN 24-Feb-20 FRI 0
9 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 26-Feb-20 MON 26-Feb-20 SAT 0
9 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 26-Feb-20 WED 26-Feb-20 MON 0
9 KMTC SKY HOPE 1817 26-Feb-20 WED 26-Feb-20 MON 0
9 KMTC TRIUMPH V.1819N 27-Feb-20 WED 27-Feb-20 MON 0
10 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 01-Mar-20 THU 01-Mar-20 TUE 0
10 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 02-Mar-20 SUN 02-Mar-20 FRI 0
10 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 04-Mar-20 SUN 04-Mar-20 FRI 0
10 KMTC SUNNY CANNA 1817 04-Mar-20 MON 04-Mar-20 SAT 0
10 KMTC KING CRIMSON V.019N 04-Mar-20 WED 04-Mar-20 MON 0
10 KMTC SUNNY IRIS 1824 05-Mar-20 WED 05-Mar-20 MON 0
11 KMTC TRIDENT 1818 08-Mar-20 WED 08-Mar-20 MON 0
HAIPHONG to OSAKA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
8 CKL KOTA WANGSA 0017N 18-Feb-20 TUE 18-Feb-20 MON 0
8 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 19-Feb-20 MON 19-Feb-20 SAT 0
8 KMTC KING CRIMSON V.020N 19-Feb-20 WED 19-Feb-20 MON 0
8 KMTC SUNNY IRIS 1825 19-Feb-20 WED 19-Feb-20 MON 0
8 KMTC TRIDENT 1819 20-Feb-20 WED 20-Feb-20 MON 0
8 CKL SKY HOPE 1816N 22-Feb-20 SAT 22-Feb-20 WED 0
9 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 23-Feb-20 SUN 23-Feb-20 THU 0
9 KMTC SUNNY CALLA 1817 23-Feb-20 THU 23-Feb-20 TUE 0
9 KMTC KOTA WANGSA V.018N 24-Feb-20 SUN 24-Feb-20 FRI 0
9 CKL SUNNY IRIS 1825N 26-Feb-20 WED 26-Feb-20 TUE 0
9 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 26-Feb-20 MON 26-Feb-20 SAT 0
9 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 26-Feb-20 WED 26-Feb-20 MON 0
9 KMTC SKY HOPE 1817 26-Feb-20 WED 26-Feb-20 MON 0
9 KMTC TRIUMPH V.1819N 27-Feb-20 WED 27-Feb-20 MON 0
10 CKL KOTA WANGSA 0018N 01-Mar-20 SUN 01-Mar-20 SAT 0
10 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 01-Mar-20 THU 01-Mar-20 TUE 0
10 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 02-Mar-20 SUN 02-Mar-20 FRI 0
10 CKL SKY HOPE 1817N 04-Mar-20 WED 04-Mar-20 SUN 0
10 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 04-Mar-20 SUN 04-Mar-20 FRI 0
10 KMTC SUNNY CANNA 1817 04-Mar-20 MON 04-Mar-20 SAT 0
10 KMTC KING CRIMSON V.019N 04-Mar-20 WED 04-Mar-20 MON 0
10 KMTC SUNNY IRIS 1824 05-Mar-20 WED 05-Mar-20 MON 0
11 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 08-Mar-20 SUN 08-Mar-20 THU 0
11 KMTC TRIDENT 1818 08-Mar-20 WED 08-Mar-20 MON 0
HAIPHONG to PYONGTEAK
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
8 DONGJIN DONGJIN AUBE 0050E 19-Feb-20 SAT 19-Feb-20 SAT 0
8 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0181E 19-Feb-20 SAT 19-Feb-20 SAT 0
8 DONGJIN DONGJIN AUBE 0051E 19-Feb-20 SAT 19-Feb-20 SAT 0
HAIPHONG to SHANGHAI
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
9 KMTC HAMBURG BAY V.25E 26-Feb-20 SUN 26-Feb-20 SUN 0
9 KMTC E.R. SWEDEN V.1802E 26-Feb-20 SUN 26-Feb-20 SUN 0
9 KMTC CONTI STOCKHOLM V.2E 27-Feb-20 SUN 27-Feb-20 SUN 0
10 KMTC E.R.AMSTERDAM V.E1803 01-Mar-20 SUN 01-Mar-20 SUN 0
10 KMTC IAN H V.3E 02-Mar-20 SUN 02-Mar-20 SUN 0
7 SITC SITC NAGOYA 1817N 13-Feb-20 THU 18-Feb-20 TUE 5 13-Feb
8 SITC SITC YOKKAICHI 1815N 20-Feb-20 THU 25-Feb-20 TUE 5 20-Feb
9 SITC SITC OSAKA 1819N 27-Feb-20 THU 03-Mar-20 TUE 5 27-Feb
10 SITC SITC NAGOYA 1819N 05-Mar-20 THU 10-Mar-20 TUE 5 05-Mar
HAIPHONG to TOKYO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
8 CKL KOTA WANGSA 0017N 18-Feb-20 TUE 18-Feb-20 MON 0
8 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 19-Feb-20 MON 19-Feb-20 SAT 0
8 KMTC KING CRIMSON V.020N 19-Feb-20 WED 19-Feb-20 MON 0
8 KMTC SUNNY IRIS 1825 19-Feb-20 WED 19-Feb-20 MON 0
8 KMTC TRIDENT 1819 20-Feb-20 WED 20-Feb-20 MON 0
8 CKL SKY HOPE 1816N 22-Feb-20 SAT 22-Feb-20 WED 0
9 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 23-Feb-20 SUN 23-Feb-20 THU 0
9 KMTC SUNNY CALLA 1817 23-Feb-20 THU 23-Feb-20 TUE 0
9 KMTC KOTA WANGSA V.018N 24-Feb-20 SUN 24-Feb-20 FRI 0
9 CKL SUNNY IRIS 1825N 26-Feb-20 WED 26-Feb-20 TUE 0
9 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 26-Feb-20 MON 26-Feb-20 SAT 0
9 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 26-Feb-20 WED 26-Feb-20 MON 0
9 KMTC SKY HOPE 1817 26-Feb-20 WED 26-Feb-20 MON 0
9 KMTC TRIUMPH V.1819N 27-Feb-20 WED 27-Feb-20 MON 0
10 CKL KOTA WANGSA 0018N 01-Mar-20 SUN 01-Mar-20 SAT 0
10 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 01-Mar-20 THU 01-Mar-20 TUE 0
10 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 02-Mar-20 SUN 02-Mar-20 FRI 0
10 CKL SKY HOPE 1817N 04-Mar-20 WED 04-Mar-20 SUN 0
10 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 04-Mar-20 SUN 04-Mar-20 FRI 0
10 KMTC SUNNY CANNA 1817 04-Mar-20 MON 04-Mar-20 SAT 0
10 KMTC KING CRIMSON V.019N 04-Mar-20 WED 04-Mar-20 MON 0
10 KMTC SUNNY IRIS 1824 05-Mar-20 WED 05-Mar-20 MON 0
11 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 08-Mar-20 SUN 08-Mar-20 THU 0
11 KMTC TRIDENT 1818 08-Mar-20 WED 08-Mar-20 MON 0
HAIPHONG to YOKOHAMA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
8 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 19-Feb-20 MON 19-Feb-20 SAT 0
8 KMTC KING CRIMSON V.020N 19-Feb-20 WED 19-Feb-20 MON 0
8 KMTC SUNNY IRIS 1825 19-Feb-20 WED 19-Feb-20 MON 0
8 CKL STARSHIP AQUILA 1814N 20-Feb-20 MON 20-Feb-20 SUN 0
8 KMTC TRIDENT 1819 20-Feb-20 WED 20-Feb-20 MON 0
8 CKL SUNNY IRIS 1824N 22-Feb-20 FRI 22-Feb-20 SAT 0
9 KMTC SUNNY CALLA 1817 23-Feb-20 THU 23-Feb-20 TUE 0
9 KMTC KOTA WANGSA V.018N 24-Feb-20 SUN 24-Feb-20 FRI 0
9 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 26-Feb-20 MON 26-Feb-20 SAT 0
9 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 26-Feb-20 WED 26-Feb-20 MON 0
9 KMTC SKY HOPE 1817 26-Feb-20 WED 26-Feb-20 MON 0
9 KMTC TRIUMPH V.1819N 27-Feb-20 WED 27-Feb-20 MON 0
9 CKL KOTA WANGSA 0017N 29-Feb-20 TUE 29-Feb-20 WED 0
10 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 01-Mar-20 THU 01-Mar-20 TUE 0
10 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 02-Mar-20 SUN 02-Mar-20 FRI 0
10 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 04-Mar-20 SUN 04-Mar-20 FRI 0
10 KMTC SUNNY CANNA 1817 04-Mar-20 MON 04-Mar-20 SAT 0
10 KMTC KING CRIMSON V.019N 04-Mar-20 WED 04-Mar-20 MON 0
10 CKL SKY HOPE 1816N 05-Mar-20 SAT 05-Mar-20 FRI 0
10 KMTC SUNNY IRIS 1824 05-Mar-20 WED 05-Mar-20 MON 0
10 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 07-Mar-20 SUN 07-Mar-20 SAT 0
11 KMTC TRIDENT 1818 08-Mar-20 WED 08-Mar-20 MON 0
HAIPHONG to DALIAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
8 SITC EPONYMA 1817N 16-Feb-20 SUN 29-Feb-20 SAT 13 16-Feb
8 SITC EPONYMA 1817N 16-Feb-20 SUN 29-Feb-20 SAT 13 16-Feb
9 SITC SITC WEIHAI 1815N 23-Feb-20 SUN 07-Mar-20 SAT 13 23-Feb
9 SITC SITC WEIHAI 1815N 23-Feb-20 SUN 07-Mar-20 SAT 13 23-Feb
10 SITC SITC YANTAI 1815N 01-Mar-20 SUN 14-Mar-20 SAT 13 01-Mar
10 SITC SITC YANTAI 1815N 01-Mar-20 SUN 14-Mar-20 SAT 13 01-Mar
11 SITC REFLECTION 1729N 08-Mar-20 SUN 21-Mar-20 SAT 13 08-Mar
11 SITC REFLECTION 1819N 08-Mar-20 SUN 21-Mar-20 SAT 13 08-Mar
HAIPHONG to FOSHAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
7 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 13-Feb-20 THU 19-Feb-20 WED 6 13-Feb
7 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 15-Feb-20 SAT 22-Feb-20 FRI 7 15-Feb
8 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 20-Feb-20 THU 26-Feb-20 WED 6 20-Feb
8 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 22-Feb-20 SAT 29-Feb-20 FRI 7 22-Feb
9 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 27-Feb-20 THU 04-Mar-20 WED 6 27-Feb
9 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 29-Feb-20 SAT 07-Mar-20 FRI 7 29-Feb
1 2 3 6
Thông báo lịch nghỉ lễ Quốc khánh năm 2019
HAIPHONG to SINGAPORE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 A.E.L YM HARMONY 301S 10-Jan-19 SUN 17-Jan-19 SUN 7
7 YANGMING YM INSTRUCTION 225S 13-Feb-20 SUN 19-Feb-20 SAT 6
8 A.E.L CAPE QUEST 1856 16-Feb-20 SAT 23-Feb-20 SAT 7
8 YANGMING GREEN HORIZON 003S 17-Feb-20 WED 25-Feb-20 THU 8
8 A.E.L GREEN HORIZON 003S 17-Feb-20 SAT 24-Feb-20 SAT 7
8 YANGMING PRINCESS OF LUCK 021S 20-Feb-20 SUN 28-Feb-20 MON 8
8 A.E.L PRINCESS OF LUCK 021S 20-Feb-20 THU 28-Feb-20 FRI 8
8 A.E.L KOTA JASA KJAA0055S 21-Feb-20 THU 29-Feb-20 FRI 8
9 A.E.L CAPE FORTIUS 1852 23-Feb-20 THU 02-Mar-20 FRI 8
9 YANGMING YM INCEPTION 130S 24-Feb-20 WED 01-Mar-20 TUE 6
9 A.E.L YM INCEPTION 130S 24-Feb-20 THU 03-Mar-20 FRI 8
9 YANGMING YM HARMONY 301S 27-Feb-20 SUN 04-Mar-20 SAT 6
9 A.E.L YM HARMONY? 301S 27-Feb-20 SUN 05-Mar-20 SUN 7
9 A.E.L KOTA JAYA KJYY0067S 28-Feb-20 SUN 06-Mar-20 SUN 7
10 A.E.L CALIFORNIA TRADER 1832 01-Mar-20 SUN 08-Mar-20 SUN 7
10 YANGMING GREEN HORIZON 004S 02-Mar-20 TUE 15-Mar-20 MON 13
10 A.E.L GREEN HORIZON 004S 02-Mar-20 SUN 09-Mar-20 SUN 7
10 YANGMING YM INTELLIGENT 141S 05-Mar-20 FRI 18-Mar-20 THU 13
10 A.E.L YM INTELLIGENT 141S 05-Mar-20 SUN 12-Mar-20 SUN 7
11 A.E.L CAPE QUEST 1860 08-Mar-20 SUN 20-Mar-20 FRI 12
11 YANGMING YM INCEPTION 131S 09-Mar-20 SAT 20-Mar-20 WED 11
11 A.E.L YM INCEPTION 131S 09-Mar-20 MON 21-Mar-20 SAT 12
HAIPHONG to BUSAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
8 CKL KOTA WANGSA 0017N 18-Feb-20 TUE 18-Feb-20 WED 0
8 KMTC KOTA WANGSA V.018N 18-Feb-20 SUN 18-Feb-20 SUN 0
8 KMTC FRISIA NUERNBERG V.081N 20-Feb-20 WED 20-Feb-20 THU 0
8 KMTC SKY HOPE 1816 20-Feb-20 WED 20-Feb-20 TUE 0
8 CKL SKY HOPE 1816N 22-Feb-20 SAT 22-Feb-20 FRI 0
9 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 23-Feb-20 SUN 23-Feb-20 SAT 0
9 DONGJIN KHARIS HERITAGE 1726N 23-Feb-20 FRI 23-Feb-20 FRI 0
9 KMTC TRIDENT 1818 23-Feb-20 WED 23-Feb-20 WED 0
9 KMTC SUNNY CAMELLIA 1819 24-Feb-20 THU 24-Feb-20 THU 0
9 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 25-Feb-20 SUN 25-Feb-20 SUN 0
9 CKL SUNNY IRIS 1825N 26-Feb-20 WED 26-Feb-20 THU 0
9 KMTC KING CRIMSON V.020N 27-Feb-20 WED 27-Feb-20 THU 0
9 KMTC SUNNY IRIS 1825 27-Feb-20 WED 27-Feb-20 TUE 0
9 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 27-Feb-20 THU 27-Feb-20 THU 0
10 CKL KOTA WANGSA 0018N 01-Mar-20 SUN 01-Mar-20 MON 0
10 DONGJIN HONGKONG VOYAGER 0083N 01-Mar-20 MON 01-Mar-20 SUN 0
10 KMTC TRIUMPH V.1818N 01-Mar-20 WED 01-Mar-20 WED 0
10 KMTC SUNNY CALLA 1817 02-Mar-20 THU 02-Mar-20 THU 0
10 KMTC SUNNY CANNA 1817 03-Mar-20 MON 03-Mar-20 SUN 0
10 CKL SKY HOPE 1817N 04-Mar-20 WED 04-Mar-20 TUE 0
10 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 05-Mar-20 WED 05-Mar-20 THU 0
10 KMTC SKY HOPE 1817 05-Mar-20 WED 05-Mar-20 TUE 0
10 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 05-Mar-20 SUN 05-Mar-20 SUN 0
11 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 08-Mar-20 SUN 08-Mar-20 SAT 0
11 DONGJIN TRIUMPH 1818N 08-Mar-20 THU 08-Mar-20 FRI 0
11 KMTC TRIDENT 1819 08-Mar-20 WED 08-Mar-20 WED 0
11 KMTC HONGKONG VOYAGER 83 10-Mar-20 MON 10-Mar-20 SUN 0
HAIPHONG to HAKATA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
8 CKL KOTA WANGSA 0017N 18-Feb-20 TUE 18-Feb-20 TUE 0
8 KMTC CAPE FLINT V.005N 20-Feb-20 THU 20-Feb-20 FRI 0
8 CKL SKY HOPE 1816N 22-Feb-20 SAT 22-Feb-20 THU 0
9 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 23-Feb-20 SUN 23-Feb-20 FRI 0
9 KMTC WAN HAI 203 V.467N 23-Feb-20 THU 23-Feb-20 FRI 0
9 KMTC WAN HAI 213 V.334N 24-Feb-20 THU 24-Feb-20 FRI 0
9 CKL SUNNY IRIS 1825N 26-Feb-20 WED 26-Feb-20 WED 0
9 KMTC CAPE FLINT V.006N 26-Feb-20 THU 26-Feb-20 FRI 0
10 CKL KOTA WANGSA 0018N 01-Mar-20 SUN 01-Mar-20 SUN 0
10 CKL SKY HOPE 1817N 04-Mar-20 WED 04-Mar-20 MON 0
11 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 08-Mar-20 SUN 08-Mar-20 FRI 0
HAIPHONG to INCHEON
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
8 KMTC FRISIA NUERNBERG V.081N 19-Feb-20 WED 19-Feb-20 TUE 0
8 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0181E 20-Feb-20 SAT 20-Feb-20 FRI 0
8 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 20-Feb-20 SUN 20-Feb-20 SAT 0
8 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 20-Feb-20 SUN 20-Feb-20 SAT 0
9 KMTC SUNNY CAMELLIA 1819 24-Feb-20 THU 24-Feb-20 WED 0
9 KMTC KING CRIMSON V.020N 26-Feb-20 WED 26-Feb-20 TUE 0
9 DONGJIN TRIUMPH 1819N 27-Feb-20 THU 27-Feb-20 WED 0
9 KMTC KOTA WANGSA V.017N 27-Feb-20 SUN 27-Feb-20 SAT 0
9 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0180E 29-Feb-20 SAT 29-Feb-20 FRI 0
10 KMTC SUNNY CALLA 1817 02-Mar-20 THU 02-Mar-20 WED 0
10 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 04-Mar-20 WED 04-Mar-20 TUE 0
10 DONGJIN DONGJIN AUBE 0051E 05-Mar-20 SAT 05-Mar-20 SAT 0
10 KMTC TRIUMPH V.1818N 05-Mar-20 WED 05-Mar-20 TUE 0
10 KMTC STARSHIP AQUILA 1815 05-Mar-20 SUN 05-Mar-20 SAT 0
10 DONGJIN TRIUMPH 1818N 07-Mar-20 THU 07-Mar-20 WED 0
11 KMTC TRIDENT 1818 08-Mar-20 WED 08-Mar-20 TUE 0
HAIPHONG to KOBE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
8 CKL KOTA WANGSA 0017N 18-Feb-20 TUE 18-Feb-20 MON 0
8 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 19-Feb-20 MON 19-Feb-20 FRI 0
8 KMTC KING CRIMSON V.020N 19-Feb-20 WED 19-Feb-20 SUN 0
8 KMTC SUNNY IRIS 1825 19-Feb-20 WED 19-Feb-20 SUN 0
8 KMTC TRIDENT 1819 20-Feb-20 WED 20-Feb-20 SUN 0
8 CKL SKY HOPE 1816N 22-Feb-20 SAT 22-Feb-20 WED 0
9 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 23-Feb-20 SUN 23-Feb-20 THU 0
9 KMTC SUNNY CALLA 1817 23-Feb-20 THU 23-Feb-20 MON 0
9 KMTC KOTA WANGSA V.018N 24-Feb-20 SUN 24-Feb-20 THU 0
9 CKL SUNNY IRIS 1825N 26-Feb-20 WED 26-Feb-20 TUE 0
9 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 26-Feb-20 MON 26-Feb-20 FRI 0
9 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 26-Feb-20 WED 26-Feb-20 SUN 0
9 KMTC SKY HOPE 1817 26-Feb-20 WED 26-Feb-20 SUN 0
9 KMTC TRIUMPH V.1819N 27-Feb-20 WED 27-Feb-20 SUN 0
10 CKL KOTA WANGSA 0018N 01-Mar-20 SUN 01-Mar-20 SAT 0
10 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 01-Mar-20 THU 01-Mar-20 MON 0
10 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 02-Mar-20 SUN 02-Mar-20 THU 0
10 CKL SKY HOPE 1817N 04-Mar-20 WED 04-Mar-20 SUN 0
10 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 04-Mar-20 SUN 04-Mar-20 THU 0
10 KMTC SUNNY CANNA 1817 04-Mar-20 MON 04-Mar-20 FRI 0
10 KMTC KING CRIMSON V.019N 04-Mar-20 WED 04-Mar-20 SUN 0
10 KMTC SUNNY IRIS 1824 05-Mar-20 WED 05-Mar-20 SUN 0
11 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 08-Mar-20 SUN 08-Mar-20 THU 0
11 KMTC TRIDENT 1818 08-Mar-20 WED 08-Mar-20 SUN 0
HAIPHONG to KWANGYANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
8 KMTC HONGKONG VOYAGER 83 18-Feb-20 MON 18-Feb-20 SUN 0
9 KMTC SUNNY IRIS 1825 23-Feb-20 WED 23-Feb-20 WED 0
9 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 25-Feb-20 MON 25-Feb-20 SUN 0
10 KMTC SKY HOPE 1817 01-Mar-20 WED 01-Mar-20 WED 0
10 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 03-Mar-20 MON 03-Mar-20 SUN 0
HAIPHONG to LIANYUNGANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
8 KMTC KOTA WANGSA V.017N 19-Feb-20 SUN 19-Feb-20 SUN 0
8 KMTC TRIUMPH V.1818N 19-Feb-20 WED 19-Feb-20 WED 0
8 KMTC KING CRIMSON V.020N 19-Feb-20 WED 19-Feb-20 WED 0
8 KMTC KOTA WANGSA V.018N 19-Feb-20 SUN 19-Feb-20 SUN 0
8 KMTC TRIUMPH V.1819N 19-Feb-20 WED 19-Feb-20 WED 0
8 CKL SKY HOPE 1815N 20-Feb-20 SUN 20-Feb-20 THU 0
8 CKL STARSHIP AQUILA 1814N 21-Feb-20 MON 21-Feb-20 WED 0
8 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 22-Feb-20 SUN 22-Feb-20 TUE 0
9 CKL SUNNY IRIS 1824N 24-Feb-20 FRI 24-Feb-20 TUE 0
9 KMTC HONGKONG VOYAGER 83 26-Feb-20 MON 26-Feb-20 MON 0
9 KMTC SUNNY CAMELLIA 1819 26-Feb-20 THU 26-Feb-20 THU 0
9 KMTC SUNNY IRIS 1825 26-Feb-20 WED 26-Feb-20 WED 0
9 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 26-Feb-20 MON 26-Feb-20 MON 0
9 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 26-Feb-20 THU 26-Feb-20 THU 0
9 CKL KOTA WANGSA 0017N 28-Feb-20 TUE 28-Feb-20 THU 0
10 CKL SKY HOPE 1816N 02-Mar-20 SAT 02-Mar-20 WED 0
10 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 04-Mar-20 SUN 04-Mar-20 SUN 0
10 KMTC SUNNY CANNA 1817 04-Mar-20 MON 04-Mar-20 MON 0
10 KMTC KING CRIMSON V.019N 04-Mar-20 WED 04-Mar-20 WED 0
10 KMTC FRISIA NUERNBERG V.081N 04-Mar-20 WED 04-Mar-20 WED 0
10 KMTC STARSHIP AQUILA 1815 04-Mar-20 SUN 04-Mar-20 SUN 0
10 KMTC TRIDENT 1819 04-Mar-20 WED 04-Mar-20 WED 0
10 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 04-Mar-20 WED 04-Mar-20 WED 0
10 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 04-Mar-20 SUN 04-Mar-20 SUN 0
10 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 05-Mar-20 SUN 05-Mar-20 TUE 0
10 KMTC SUNNY IRIS 1824 05-Mar-20 WED 05-Mar-20 WED 0
10 CKL SUNNY IRIS 1825N 06-Mar-20 WED 06-Mar-20 SUN 0
11 KMTC TRIDENT 1818 08-Mar-20 WED 08-Mar-20 WED 0
HAIPHONG to NAGOYA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
8 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 19-Feb-20 MON 19-Feb-20 SAT 0
8 KMTC KING CRIMSON V.020N 19-Feb-20 WED 19-Feb-20 MON 0
8 KMTC SUNNY IRIS 1825 19-Feb-20 WED 19-Feb-20 MON 0
8 KMTC TRIDENT 1819 20-Feb-20 WED 20-Feb-20 MON 0
9 KMTC SUNNY CALLA 1817 23-Feb-20 THU 23-Feb-20 TUE 0
9 KMTC KOTA WANGSA V.018N 24-Feb-20 SUN 24-Feb-20 FRI 0
9 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 26-Feb-20 MON 26-Feb-20 SAT 0
9 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 26-Feb-20 WED 26-Feb-20 MON 0
9 KMTC SKY HOPE 1817 26-Feb-20 WED 26-Feb-20 MON 0
9 KMTC TRIUMPH V.1819N 27-Feb-20 WED 27-Feb-20 MON 0
10 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 01-Mar-20 THU 01-Mar-20 TUE 0
10 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 02-Mar-20 SUN 02-Mar-20 FRI 0
10 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 04-Mar-20 SUN 04-Mar-20 FRI 0
10 KMTC SUNNY CANNA 1817 04-Mar-20 MON 04-Mar-20 SAT 0
10 KMTC KING CRIMSON V.019N 04-Mar-20 WED 04-Mar-20 MON 0
10 KMTC SUNNY IRIS 1824 05-Mar-20 WED 05-Mar-20 MON 0
11 KMTC TRIDENT 1818 08-Mar-20 WED 08-Mar-20 MON 0
HAIPHONG to OSAKA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
8 CKL KOTA WANGSA 0017N 18-Feb-20 TUE 18-Feb-20 MON 0
8 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 19-Feb-20 MON 19-Feb-20 SAT 0
8 KMTC KING CRIMSON V.020N 19-Feb-20 WED 19-Feb-20 MON 0
8 KMTC SUNNY IRIS 1825 19-Feb-20 WED 19-Feb-20 MON 0
8 KMTC TRIDENT 1819 20-Feb-20 WED 20-Feb-20 MON 0
8 CKL SKY HOPE 1816N 22-Feb-20 SAT 22-Feb-20 WED 0
9 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 23-Feb-20 SUN 23-Feb-20 THU 0
9 KMTC SUNNY CALLA 1817 23-Feb-20 THU 23-Feb-20 TUE 0
9 KMTC KOTA WANGSA V.018N 24-Feb-20 SUN 24-Feb-20 FRI 0
9 CKL SUNNY IRIS 1825N 26-Feb-20 WED 26-Feb-20 TUE 0
9 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 26-Feb-20 MON 26-Feb-20 SAT 0
9 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 26-Feb-20 WED 26-Feb-20 MON 0
9 KMTC SKY HOPE 1817 26-Feb-20 WED 26-Feb-20 MON 0
9 KMTC TRIUMPH V.1819N 27-Feb-20 WED 27-Feb-20 MON 0
10 CKL KOTA WANGSA 0018N 01-Mar-20 SUN 01-Mar-20 SAT 0
10 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 01-Mar-20 THU 01-Mar-20 TUE 0
10 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 02-Mar-20 SUN 02-Mar-20 FRI 0
10 CKL SKY HOPE 1817N 04-Mar-20 WED 04-Mar-20 SUN 0
10 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 04-Mar-20 SUN 04-Mar-20 FRI 0
10 KMTC SUNNY CANNA 1817 04-Mar-20 MON 04-Mar-20 SAT 0
10 KMTC KING CRIMSON V.019N 04-Mar-20 WED 04-Mar-20 MON 0
10 KMTC SUNNY IRIS 1824 05-Mar-20 WED 05-Mar-20 MON 0
11 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 08-Mar-20 SUN 08-Mar-20 THU 0
11 KMTC TRIDENT 1818 08-Mar-20 WED 08-Mar-20 MON 0
HAIPHONG to PYONGTEAK
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
8 DONGJIN DONGJIN AUBE 0050E 19-Feb-20 SAT 19-Feb-20 SAT 0
8 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0181E 19-Feb-20 SAT 19-Feb-20 SAT 0
8 DONGJIN DONGJIN AUBE 0051E 19-Feb-20 SAT 19-Feb-20 SAT 0
HAIPHONG to SHANGHAI
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
9 KMTC HAMBURG BAY V.25E 26-Feb-20 SUN 26-Feb-20 SUN 0
9 KMTC E.R. SWEDEN V.1802E 26-Feb-20 SUN 26-Feb-20 SUN 0
9 KMTC CONTI STOCKHOLM V.2E 27-Feb-20 SUN 27-Feb-20 SUN 0
10 KMTC E.R.AMSTERDAM V.E1803 01-Mar-20 SUN 01-Mar-20 SUN 0
10 KMTC IAN H V.3E 02-Mar-20 SUN 02-Mar-20 SUN 0
7 SITC SITC NAGOYA 1817N 13-Feb-20 THU 18-Feb-20 TUE 5 13-Feb
8 SITC SITC YOKKAICHI 1815N 20-Feb-20 THU 25-Feb-20 TUE 5 20-Feb
9 SITC SITC OSAKA 1819N 27-Feb-20 THU 03-Mar-20 TUE 5 27-Feb
10 SITC SITC NAGOYA 1819N 05-Mar-20 THU 10-Mar-20 TUE 5 05-Mar
HAIPHONG to TOKYO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
8 CKL KOTA WANGSA 0017N 18-Feb-20 TUE 18-Feb-20 MON 0
8 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 19-Feb-20 MON 19-Feb-20 SAT 0
8 KMTC KING CRIMSON V.020N 19-Feb-20 WED 19-Feb-20 MON 0
8 KMTC SUNNY IRIS 1825 19-Feb-20 WED 19-Feb-20 MON 0
8 KMTC TRIDENT 1819 20-Feb-20 WED 20-Feb-20 MON 0
8 CKL SKY HOPE 1816N 22-Feb-20 SAT 22-Feb-20 WED 0
9 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 23-Feb-20 SUN 23-Feb-20 THU 0
9 KMTC SUNNY CALLA 1817 23-Feb-20 THU 23-Feb-20 TUE 0
9 KMTC KOTA WANGSA V.018N 24-Feb-20 SUN 24-Feb-20 FRI 0
9 CKL SUNNY IRIS 1825N 26-Feb-20 WED 26-Feb-20 TUE 0
9 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 26-Feb-20 MON 26-Feb-20 SAT 0
9 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 26-Feb-20 WED 26-Feb-20 MON 0
9 KMTC SKY HOPE 1817 26-Feb-20 WED 26-Feb-20 MON 0
9 KMTC TRIUMPH V.1819N 27-Feb-20 WED 27-Feb-20 MON 0
10 CKL KOTA WANGSA 0018N 01-Mar-20 SUN 01-Mar-20 SAT 0
10 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 01-Mar-20 THU 01-Mar-20 TUE 0
10 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 02-Mar-20 SUN 02-Mar-20 FRI 0
10 CKL SKY HOPE 1817N 04-Mar-20 WED 04-Mar-20 SUN 0
10 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 04-Mar-20 SUN 04-Mar-20 FRI 0
10 KMTC SUNNY CANNA 1817 04-Mar-20 MON 04-Mar-20 SAT 0
10 KMTC KING CRIMSON V.019N 04-Mar-20 WED 04-Mar-20 MON 0
10 KMTC SUNNY IRIS 1824 05-Mar-20 WED 05-Mar-20 MON 0
11 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 08-Mar-20 SUN 08-Mar-20 THU 0
11 KMTC TRIDENT 1818 08-Mar-20 WED 08-Mar-20 MON 0
HAIPHONG to YOKOHAMA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
8 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 19-Feb-20 MON 19-Feb-20 SAT 0
8 KMTC KING CRIMSON V.020N 19-Feb-20 WED 19-Feb-20 MON 0
8 KMTC SUNNY IRIS 1825 19-Feb-20 WED 19-Feb-20 MON 0
8 CKL STARSHIP AQUILA 1814N 20-Feb-20 MON 20-Feb-20 SUN 0
8 KMTC TRIDENT 1819 20-Feb-20 WED 20-Feb-20 MON 0
8 CKL SUNNY IRIS 1824N 22-Feb-20 FRI 22-Feb-20 SAT 0
9 KMTC SUNNY CALLA 1817 23-Feb-20 THU 23-Feb-20 TUE 0
9 KMTC KOTA WANGSA V.018N 24-Feb-20 SUN 24-Feb-20 FRI 0
9 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 26-Feb-20 MON 26-Feb-20 SAT 0
9 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 26-Feb-20 WED 26-Feb-20 MON 0
9 KMTC SKY HOPE 1817 26-Feb-20 WED 26-Feb-20 MON 0
9 KMTC TRIUMPH V.1819N 27-Feb-20 WED 27-Feb-20 MON 0
9 CKL KOTA WANGSA 0017N 29-Feb-20 TUE 29-Feb-20 WED 0
10 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 01-Mar-20 THU 01-Mar-20 TUE 0
10 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 02-Mar-20 SUN 02-Mar-20 FRI 0
10 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 04-Mar-20 SUN 04-Mar-20 FRI 0
10 KMTC SUNNY CANNA 1817 04-Mar-20 MON 04-Mar-20 SAT 0
10 KMTC KING CRIMSON V.019N 04-Mar-20 WED 04-Mar-20 MON 0
10 CKL SKY HOPE 1816N 05-Mar-20 SAT 05-Mar-20 FRI 0
10 KMTC SUNNY IRIS 1824 05-Mar-20 WED 05-Mar-20 MON 0
10 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 07-Mar-20 SUN 07-Mar-20 SAT 0
11 KMTC TRIDENT 1818 08-Mar-20 WED 08-Mar-20 MON 0
HAIPHONG to DALIAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
8 SITC EPONYMA 1817N 16-Feb-20 SUN 29-Feb-20 SAT 13 16-Feb
8 SITC EPONYMA 1817N 16-Feb-20 SUN 29-Feb-20 SAT 13 16-Feb
9 SITC SITC WEIHAI 1815N 23-Feb-20 SUN 07-Mar-20 SAT 13 23-Feb
9 SITC SITC WEIHAI 1815N 23-Feb-20 SUN 07-Mar-20 SAT 13 23-Feb
10 SITC SITC YANTAI 1815N 01-Mar-20 SUN 14-Mar-20 SAT 13 01-Mar
10 SITC SITC YANTAI 1815N 01-Mar-20 SUN 14-Mar-20 SAT 13 01-Mar
11 SITC REFLECTION 1729N 08-Mar-20 SUN 21-Mar-20 SAT 13 08-Mar
11 SITC REFLECTION 1819N 08-Mar-20 SUN 21-Mar-20 SAT 13 08-Mar
HAIPHONG to FOSHAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
7 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 13-Feb-20 THU 19-Feb-20 WED 6 13-Feb
7 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 15-Feb-20 SAT 22-Feb-20 FRI 7 15-Feb
8 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 20-Feb-20 THU 26-Feb-20 WED 6 20-Feb
8 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 22-Feb-20 SAT 29-Feb-20 FRI 7 22-Feb
9 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 27-Feb-20 THU 04-Mar-20 WED 6 27-Feb
9 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 29-Feb-20 SAT 07-Mar-20 FRI 7 29-Feb
1 2 3 6
Một số hình ảnh đẹp trong chuyến du lịch hè 2019 của TNN Logistics tại Hạ Long – Quảng Ninh và Mũi Né – Phan Thiết
HAIPHONG to SINGAPORE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 A.E.L YM HARMONY 301S 10-Jan-19 SUN 17-Jan-19 SUN 7
7 YANGMING YM INSTRUCTION 225S 13-Feb-20 SUN 19-Feb-20 SAT 6
8 A.E.L CAPE QUEST 1856 16-Feb-20 SAT 23-Feb-20 SAT 7
8 YANGMING GREEN HORIZON 003S 17-Feb-20 WED 25-Feb-20 THU 8
8 A.E.L GREEN HORIZON 003S 17-Feb-20 SAT 24-Feb-20 SAT 7
8 YANGMING PRINCESS OF LUCK 021S 20-Feb-20 SUN 28-Feb-20 MON 8
8 A.E.L PRINCESS OF LUCK 021S 20-Feb-20 THU 28-Feb-20 FRI 8
8 A.E.L KOTA JASA KJAA0055S 21-Feb-20 THU 29-Feb-20 FRI 8
9 A.E.L CAPE FORTIUS 1852 23-Feb-20 THU 02-Mar-20 FRI 8
9 YANGMING YM INCEPTION 130S 24-Feb-20 WED 01-Mar-20 TUE 6
9 A.E.L YM INCEPTION 130S 24-Feb-20 THU 03-Mar-20 FRI 8
9 YANGMING YM HARMONY 301S 27-Feb-20 SUN 04-Mar-20 SAT 6
9 A.E.L YM HARMONY? 301S 27-Feb-20 SUN 05-Mar-20 SUN 7
9 A.E.L KOTA JAYA KJYY0067S 28-Feb-20 SUN 06-Mar-20 SUN 7
10 A.E.L CALIFORNIA TRADER 1832 01-Mar-20 SUN 08-Mar-20 SUN 7
10 YANGMING GREEN HORIZON 004S 02-Mar-20 TUE 15-Mar-20 MON 13
10 A.E.L GREEN HORIZON 004S 02-Mar-20 SUN 09-Mar-20 SUN 7
10 YANGMING YM INTELLIGENT 141S 05-Mar-20 FRI 18-Mar-20 THU 13
10 A.E.L YM INTELLIGENT 141S 05-Mar-20 SUN 12-Mar-20 SUN 7
11 A.E.L CAPE QUEST 1860 08-Mar-20 SUN 20-Mar-20 FRI 12
11 YANGMING YM INCEPTION 131S 09-Mar-20 SAT 20-Mar-20 WED 11
11 A.E.L YM INCEPTION 131S 09-Mar-20 MON 21-Mar-20 SAT 12
HAIPHONG to BUSAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
8 CKL KOTA WANGSA 0017N 18-Feb-20 TUE 18-Feb-20 WED 0
8 KMTC KOTA WANGSA V.018N 18-Feb-20 SUN 18-Feb-20 SUN 0
8 KMTC FRISIA NUERNBERG V.081N 20-Feb-20 WED 20-Feb-20 THU 0
8 KMTC SKY HOPE 1816 20-Feb-20 WED 20-Feb-20 TUE 0
8 CKL SKY HOPE 1816N 22-Feb-20 SAT 22-Feb-20 FRI 0
9 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 23-Feb-20 SUN 23-Feb-20 SAT 0
9 DONGJIN KHARIS HERITAGE 1726N 23-Feb-20 FRI 23-Feb-20 FRI 0
9 KMTC TRIDENT 1818 23-Feb-20 WED 23-Feb-20 WED 0
9 KMTC SUNNY CAMELLIA 1819 24-Feb-20 THU 24-Feb-20 THU 0
9 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 25-Feb-20 SUN 25-Feb-20 SUN 0
9 CKL SUNNY IRIS 1825N 26-Feb-20 WED 26-Feb-20 THU 0
9 KMTC KING CRIMSON V.020N 27-Feb-20 WED 27-Feb-20 THU 0
9 KMTC SUNNY IRIS 1825 27-Feb-20 WED 27-Feb-20 TUE 0
9 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 27-Feb-20 THU 27-Feb-20 THU 0
10 CKL KOTA WANGSA 0018N 01-Mar-20 SUN 01-Mar-20 MON 0
10 DONGJIN HONGKONG VOYAGER 0083N 01-Mar-20 MON 01-Mar-20 SUN 0
10 KMTC TRIUMPH V.1818N 01-Mar-20 WED 01-Mar-20 WED 0
10 KMTC SUNNY CALLA 1817 02-Mar-20 THU 02-Mar-20 THU 0
10 KMTC SUNNY CANNA 1817 03-Mar-20 MON 03-Mar-20 SUN 0
10 CKL SKY HOPE 1817N 04-Mar-20 WED 04-Mar-20 TUE 0
10 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 05-Mar-20 WED 05-Mar-20 THU 0
10 KMTC SKY HOPE 1817 05-Mar-20 WED 05-Mar-20 TUE 0
10 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 05-Mar-20 SUN 05-Mar-20 SUN 0
11 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 08-Mar-20 SUN 08-Mar-20 SAT 0
11 DONGJIN TRIUMPH 1818N 08-Mar-20 THU 08-Mar-20 FRI 0
11 KMTC TRIDENT 1819 08-Mar-20 WED 08-Mar-20 WED 0
11 KMTC HONGKONG VOYAGER 83 10-Mar-20 MON 10-Mar-20 SUN 0
HAIPHONG to HAKATA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
8 CKL KOTA WANGSA 0017N 18-Feb-20 TUE 18-Feb-20 TUE 0
8 KMTC CAPE FLINT V.005N 20-Feb-20 THU 20-Feb-20 FRI 0
8 CKL SKY HOPE 1816N 22-Feb-20 SAT 22-Feb-20 THU 0
9 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 23-Feb-20 SUN 23-Feb-20 FRI 0
9 KMTC WAN HAI 203 V.467N 23-Feb-20 THU 23-Feb-20 FRI 0
9 KMTC WAN HAI 213 V.334N 24-Feb-20 THU 24-Feb-20 FRI 0
9 CKL SUNNY IRIS 1825N 26-Feb-20 WED 26-Feb-20 WED 0
9 KMTC CAPE FLINT V.006N 26-Feb-20 THU 26-Feb-20 FRI 0
10 CKL KOTA WANGSA 0018N 01-Mar-20 SUN 01-Mar-20 SUN 0
10 CKL SKY HOPE 1817N 04-Mar-20 WED 04-Mar-20 MON 0
11 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 08-Mar-20 SUN 08-Mar-20 FRI 0
HAIPHONG to INCHEON
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
8 KMTC FRISIA NUERNBERG V.081N 19-Feb-20 WED 19-Feb-20 TUE 0
8 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0181E 20-Feb-20 SAT 20-Feb-20 FRI 0
8 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 20-Feb-20 SUN 20-Feb-20 SAT 0
8 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 20-Feb-20 SUN 20-Feb-20 SAT 0
9 KMTC SUNNY CAMELLIA 1819 24-Feb-20 THU 24-Feb-20 WED 0
9 KMTC KING CRIMSON V.020N 26-Feb-20 WED 26-Feb-20 TUE 0
9 DONGJIN TRIUMPH 1819N 27-Feb-20 THU 27-Feb-20 WED 0
9 KMTC KOTA WANGSA V.017N 27-Feb-20 SUN 27-Feb-20 SAT 0
9 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0180E 29-Feb-20 SAT 29-Feb-20 FRI 0
10 KMTC SUNNY CALLA 1817 02-Mar-20 THU 02-Mar-20 WED 0
10 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 04-Mar-20 WED 04-Mar-20 TUE 0
10 DONGJIN DONGJIN AUBE 0051E 05-Mar-20 SAT 05-Mar-20 SAT 0
10 KMTC TRIUMPH V.1818N 05-Mar-20 WED 05-Mar-20 TUE 0
10 KMTC STARSHIP AQUILA 1815 05-Mar-20 SUN 05-Mar-20 SAT 0
10 DONGJIN TRIUMPH 1818N 07-Mar-20 THU 07-Mar-20 WED 0
11 KMTC TRIDENT 1818 08-Mar-20 WED 08-Mar-20 TUE 0
HAIPHONG to KOBE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
8 CKL KOTA WANGSA 0017N 18-Feb-20 TUE 18-Feb-20 MON 0
8 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 19-Feb-20 MON 19-Feb-20 FRI 0
8 KMTC KING CRIMSON V.020N 19-Feb-20 WED 19-Feb-20 SUN 0
8 KMTC SUNNY IRIS 1825 19-Feb-20 WED 19-Feb-20 SUN 0
8 KMTC TRIDENT 1819 20-Feb-20 WED 20-Feb-20 SUN 0
8 CKL SKY HOPE 1816N 22-Feb-20 SAT 22-Feb-20 WED 0
9 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 23-Feb-20 SUN 23-Feb-20 THU 0
9 KMTC SUNNY CALLA 1817 23-Feb-20 THU 23-Feb-20 MON 0
9 KMTC KOTA WANGSA V.018N 24-Feb-20 SUN 24-Feb-20 THU 0
9 CKL SUNNY IRIS 1825N 26-Feb-20 WED 26-Feb-20 TUE 0
9 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 26-Feb-20 MON 26-Feb-20 FRI 0
9 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 26-Feb-20 WED 26-Feb-20 SUN 0
9 KMTC SKY HOPE 1817 26-Feb-20 WED 26-Feb-20 SUN 0
9 KMTC TRIUMPH V.1819N 27-Feb-20 WED 27-Feb-20 SUN 0
10 CKL KOTA WANGSA 0018N 01-Mar-20 SUN 01-Mar-20 SAT 0
10 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 01-Mar-20 THU 01-Mar-20 MON 0
10 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 02-Mar-20 SUN 02-Mar-20 THU 0
10 CKL SKY HOPE 1817N 04-Mar-20 WED 04-Mar-20 SUN 0
10 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 04-Mar-20 SUN 04-Mar-20 THU 0
10 KMTC SUNNY CANNA 1817 04-Mar-20 MON 04-Mar-20 FRI 0
10 KMTC KING CRIMSON V.019N 04-Mar-20 WED 04-Mar-20 SUN 0
10 KMTC SUNNY IRIS 1824 05-Mar-20 WED 05-Mar-20 SUN 0
11 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 08-Mar-20 SUN 08-Mar-20 THU 0
11 KMTC TRIDENT 1818 08-Mar-20 WED 08-Mar-20 SUN 0
HAIPHONG to KWANGYANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
8 KMTC HONGKONG VOYAGER 83 18-Feb-20 MON 18-Feb-20 SUN 0
9 KMTC SUNNY IRIS 1825 23-Feb-20 WED 23-Feb-20 WED 0
9 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 25-Feb-20 MON 25-Feb-20 SUN 0
10 KMTC SKY HOPE 1817 01-Mar-20 WED 01-Mar-20 WED 0
10 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 03-Mar-20 MON 03-Mar-20 SUN 0
HAIPHONG to LIANYUNGANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
8 KMTC KOTA WANGSA V.017N 19-Feb-20 SUN 19-Feb-20 SUN 0
8 KMTC TRIUMPH V.1818N 19-Feb-20 WED 19-Feb-20 WED 0
8 KMTC KING CRIMSON V.020N 19-Feb-20 WED 19-Feb-20 WED 0
8 KMTC KOTA WANGSA V.018N 19-Feb-20 SUN 19-Feb-20 SUN 0
8 KMTC TRIUMPH V.1819N 19-Feb-20 WED 19-Feb-20 WED 0
8 CKL SKY HOPE 1815N 20-Feb-20 SUN 20-Feb-20 THU 0
8 CKL STARSHIP AQUILA 1814N 21-Feb-20 MON 21-Feb-20 WED 0
8 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 22-Feb-20 SUN 22-Feb-20 TUE 0
9 CKL SUNNY IRIS 1824N 24-Feb-20 FRI 24-Feb-20 TUE 0
9 KMTC HONGKONG VOYAGER 83 26-Feb-20 MON 26-Feb-20 MON 0
9 KMTC SUNNY CAMELLIA 1819 26-Feb-20 THU 26-Feb-20 THU 0
9 KMTC SUNNY IRIS 1825 26-Feb-20 WED 26-Feb-20 WED 0
9 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 26-Feb-20 MON 26-Feb-20 MON 0
9 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 26-Feb-20 THU 26-Feb-20 THU 0
9 CKL KOTA WANGSA 0017N 28-Feb-20 TUE 28-Feb-20 THU 0
10 CKL SKY HOPE 1816N 02-Mar-20 SAT 02-Mar-20 WED 0
10 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 04-Mar-20 SUN 04-Mar-20 SUN 0
10 KMTC SUNNY CANNA 1817 04-Mar-20 MON 04-Mar-20 MON 0
10 KMTC KING CRIMSON V.019N 04-Mar-20 WED 04-Mar-20 WED 0
10 KMTC FRISIA NUERNBERG V.081N 04-Mar-20 WED 04-Mar-20 WED 0
10 KMTC STARSHIP AQUILA 1815 04-Mar-20 SUN 04-Mar-20 SUN 0
10 KMTC TRIDENT 1819 04-Mar-20 WED 04-Mar-20 WED 0
10 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 04-Mar-20 WED 04-Mar-20 WED 0
10 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 04-Mar-20 SUN 04-Mar-20 SUN 0
10 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 05-Mar-20 SUN 05-Mar-20 TUE 0
10 KMTC SUNNY IRIS 1824 05-Mar-20 WED 05-Mar-20 WED 0
10 CKL SUNNY IRIS 1825N 06-Mar-20 WED 06-Mar-20 SUN 0
11 KMTC TRIDENT 1818 08-Mar-20 WED 08-Mar-20 WED 0
HAIPHONG to NAGOYA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
8 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 19-Feb-20 MON 19-Feb-20 SAT 0
8 KMTC KING CRIMSON V.020N 19-Feb-20 WED 19-Feb-20 MON 0
8 KMTC SUNNY IRIS 1825 19-Feb-20 WED 19-Feb-20 MON 0
8 KMTC TRIDENT 1819 20-Feb-20 WED 20-Feb-20 MON 0
9 KMTC SUNNY CALLA 1817 23-Feb-20 THU 23-Feb-20 TUE 0
9 KMTC KOTA WANGSA V.018N 24-Feb-20 SUN 24-Feb-20 FRI 0
9 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 26-Feb-20 MON 26-Feb-20 SAT 0
9 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 26-Feb-20 WED 26-Feb-20 MON 0
9 KMTC SKY HOPE 1817 26-Feb-20 WED 26-Feb-20 MON 0
9 KMTC TRIUMPH V.1819N 27-Feb-20 WED 27-Feb-20 MON 0
10 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 01-Mar-20 THU 01-Mar-20 TUE 0
10 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 02-Mar-20 SUN 02-Mar-20 FRI 0
10 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 04-Mar-20 SUN 04-Mar-20 FRI 0
10 KMTC SUNNY CANNA 1817 04-Mar-20 MON 04-Mar-20 SAT 0
10 KMTC KING CRIMSON V.019N 04-Mar-20 WED 04-Mar-20 MON 0
10 KMTC SUNNY IRIS 1824 05-Mar-20 WED 05-Mar-20 MON 0
11 KMTC TRIDENT 1818 08-Mar-20 WED 08-Mar-20 MON 0
HAIPHONG to OSAKA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
8 CKL KOTA WANGSA 0017N 18-Feb-20 TUE 18-Feb-20 MON 0
8 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 19-Feb-20 MON 19-Feb-20 SAT 0
8 KMTC KING CRIMSON V.020N 19-Feb-20 WED 19-Feb-20 MON 0
8 KMTC SUNNY IRIS 1825 19-Feb-20 WED 19-Feb-20 MON 0
8 KMTC TRIDENT 1819 20-Feb-20 WED 20-Feb-20 MON 0
8 CKL SKY HOPE 1816N 22-Feb-20 SAT 22-Feb-20 WED 0
9 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 23-Feb-20 SUN 23-Feb-20 THU 0
9 KMTC SUNNY CALLA 1817 23-Feb-20 THU 23-Feb-20 TUE 0
9 KMTC KOTA WANGSA V.018N 24-Feb-20 SUN 24-Feb-20 FRI 0
9 CKL SUNNY IRIS 1825N 26-Feb-20 WED 26-Feb-20 TUE 0
9 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 26-Feb-20 MON 26-Feb-20 SAT 0
9 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 26-Feb-20 WED 26-Feb-20 MON 0
9 KMTC SKY HOPE 1817 26-Feb-20 WED 26-Feb-20 MON 0
9 KMTC TRIUMPH V.1819N 27-Feb-20 WED 27-Feb-20 MON 0
10 CKL KOTA WANGSA 0018N 01-Mar-20 SUN 01-Mar-20 SAT 0
10 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 01-Mar-20 THU 01-Mar-20 TUE 0
10 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 02-Mar-20 SUN 02-Mar-20 FRI 0
10 CKL SKY HOPE 1817N 04-Mar-20 WED 04-Mar-20 SUN 0
10 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 04-Mar-20 SUN 04-Mar-20 FRI 0
10 KMTC SUNNY CANNA 1817 04-Mar-20 MON 04-Mar-20 SAT 0
10 KMTC KING CRIMSON V.019N 04-Mar-20 WED 04-Mar-20 MON 0
10 KMTC SUNNY IRIS 1824 05-Mar-20 WED 05-Mar-20 MON 0
11 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 08-Mar-20 SUN 08-Mar-20 THU 0
11 KMTC TRIDENT 1818 08-Mar-20 WED 08-Mar-20 MON 0
HAIPHONG to PYONGTEAK
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
8 DONGJIN DONGJIN AUBE 0050E 19-Feb-20 SAT 19-Feb-20 SAT 0
8 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0181E 19-Feb-20 SAT 19-Feb-20 SAT 0
8 DONGJIN DONGJIN AUBE 0051E 19-Feb-20 SAT 19-Feb-20 SAT 0
HAIPHONG to SHANGHAI
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
9 KMTC HAMBURG BAY V.25E 26-Feb-20 SUN 26-Feb-20 SUN 0
9 KMTC E.R. SWEDEN V.1802E 26-Feb-20 SUN 26-Feb-20 SUN 0
9 KMTC CONTI STOCKHOLM V.2E 27-Feb-20 SUN 27-Feb-20 SUN 0
10 KMTC E.R.AMSTERDAM V.E1803 01-Mar-20 SUN 01-Mar-20 SUN 0
10 KMTC IAN H V.3E 02-Mar-20 SUN 02-Mar-20 SUN 0
7 SITC SITC NAGOYA 1817N 13-Feb-20 THU 18-Feb-20 TUE 5 13-Feb
8 SITC SITC YOKKAICHI 1815N 20-Feb-20 THU 25-Feb-20 TUE 5 20-Feb
9 SITC SITC OSAKA 1819N 27-Feb-20 THU 03-Mar-20 TUE 5 27-Feb
10 SITC SITC NAGOYA 1819N 05-Mar-20 THU 10-Mar-20 TUE 5 05-Mar
HAIPHONG to TOKYO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
8 CKL KOTA WANGSA 0017N 18-Feb-20 TUE 18-Feb-20 MON 0
8 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 19-Feb-20 MON 19-Feb-20 SAT 0
8 KMTC KING CRIMSON V.020N 19-Feb-20 WED 19-Feb-20 MON 0
8 KMTC SUNNY IRIS 1825 19-Feb-20 WED 19-Feb-20 MON 0
8 KMTC TRIDENT 1819 20-Feb-20 WED 20-Feb-20 MON 0
8 CKL SKY HOPE 1816N 22-Feb-20 SAT 22-Feb-20 WED 0
9 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 23-Feb-20 SUN 23-Feb-20 THU 0
9 KMTC SUNNY CALLA 1817 23-Feb-20 THU 23-Feb-20 TUE 0
9 KMTC KOTA WANGSA V.018N 24-Feb-20 SUN 24-Feb-20 FRI 0
9 CKL SUNNY IRIS 1825N 26-Feb-20 WED 26-Feb-20 TUE 0
9 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 26-Feb-20 MON 26-Feb-20 SAT 0
9 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 26-Feb-20 WED 26-Feb-20 MON 0
9 KMTC SKY HOPE 1817 26-Feb-20 WED 26-Feb-20 MON 0
9 KMTC TRIUMPH V.1819N 27-Feb-20 WED 27-Feb-20 MON 0
10 CKL KOTA WANGSA 0018N 01-Mar-20 SUN 01-Mar-20 SAT 0
10 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 01-Mar-20 THU 01-Mar-20 TUE 0
10 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 02-Mar-20 SUN 02-Mar-20 FRI 0
10 CKL SKY HOPE 1817N 04-Mar-20 WED 04-Mar-20 SUN 0
10 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 04-Mar-20 SUN 04-Mar-20 FRI 0
10 KMTC SUNNY CANNA 1817 04-Mar-20 MON 04-Mar-20 SAT 0
10 KMTC KING CRIMSON V.019N 04-Mar-20 WED 04-Mar-20 MON 0
10 KMTC SUNNY IRIS 1824 05-Mar-20 WED 05-Mar-20 MON 0
11 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 08-Mar-20 SUN 08-Mar-20 THU 0
11 KMTC TRIDENT 1818 08-Mar-20 WED 08-Mar-20 MON 0
HAIPHONG to YOKOHAMA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
8 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 19-Feb-20 MON 19-Feb-20 SAT 0
8 KMTC KING CRIMSON V.020N 19-Feb-20 WED 19-Feb-20 MON 0
8 KMTC SUNNY IRIS 1825 19-Feb-20 WED 19-Feb-20 MON 0
8 CKL STARSHIP AQUILA 1814N 20-Feb-20 MON 20-Feb-20 SUN 0
8 KMTC TRIDENT 1819 20-Feb-20 WED 20-Feb-20 MON 0
8 CKL SUNNY IRIS 1824N 22-Feb-20 FRI 22-Feb-20 SAT 0
9 KMTC SUNNY CALLA 1817 23-Feb-20 THU 23-Feb-20 TUE 0
9 KMTC KOTA WANGSA V.018N 24-Feb-20 SUN 24-Feb-20 FRI 0
9 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 26-Feb-20 MON 26-Feb-20 SAT 0
9 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 26-Feb-20 WED 26-Feb-20 MON 0
9 KMTC SKY HOPE 1817 26-Feb-20 WED 26-Feb-20 MON 0
9 KMTC TRIUMPH V.1819N 27-Feb-20 WED 27-Feb-20 MON 0
9 CKL KOTA WANGSA 0017N 29-Feb-20 TUE 29-Feb-20 WED 0
10 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 01-Mar-20 THU 01-Mar-20 TUE 0
10 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 02-Mar-20 SUN 02-Mar-20 FRI 0
10 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 04-Mar-20 SUN 04-Mar-20 FRI 0
10 KMTC SUNNY CANNA 1817 04-Mar-20 MON 04-Mar-20 SAT 0
10 KMTC KING CRIMSON V.019N 04-Mar-20 WED 04-Mar-20 MON 0
10 CKL SKY HOPE 1816N 05-Mar-20 SAT 05-Mar-20 FRI 0
10 KMTC SUNNY IRIS 1824 05-Mar-20 WED 05-Mar-20 MON 0
10 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 07-Mar-20 SUN 07-Mar-20 SAT 0
11 KMTC TRIDENT 1818 08-Mar-20 WED 08-Mar-20 MON 0
HAIPHONG to DALIAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
8 SITC EPONYMA 1817N 16-Feb-20 SUN 29-Feb-20 SAT 13 16-Feb
8 SITC EPONYMA 1817N 16-Feb-20 SUN 29-Feb-20 SAT 13 16-Feb
9 SITC SITC WEIHAI 1815N 23-Feb-20 SUN 07-Mar-20 SAT 13 23-Feb
9 SITC SITC WEIHAI 1815N 23-Feb-20 SUN 07-Mar-20 SAT 13 23-Feb
10 SITC SITC YANTAI 1815N 01-Mar-20 SUN 14-Mar-20 SAT 13 01-Mar
10 SITC SITC YANTAI 1815N 01-Mar-20 SUN 14-Mar-20 SAT 13 01-Mar
11 SITC REFLECTION 1729N 08-Mar-20 SUN 21-Mar-20 SAT 13 08-Mar
11 SITC REFLECTION 1819N 08-Mar-20 SUN 21-Mar-20 SAT 13 08-Mar
HAIPHONG to FOSHAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
7 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 13-Feb-20 THU 19-Feb-20 WED 6 13-Feb
7 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 15-Feb-20 SAT 22-Feb-20 FRI 7 15-Feb
8 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 20-Feb-20 THU 26-Feb-20 WED 6 20-Feb
8 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 22-Feb-20 SAT 29-Feb-20 FRI 7 22-Feb
9 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 27-Feb-20 THU 04-Mar-20 WED 6 27-Feb
9 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 29-Feb-20 SAT 07-Mar-20 FRI 7 29-Feb
1 2 3 6
Kỷ niệm 16 năm ngày thành lập TNN Logistics
HAIPHONG to SINGAPORE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 A.E.L YM HARMONY 301S 10-Jan-19 SUN 17-Jan-19 SUN 7
7 YANGMING YM INSTRUCTION 225S 13-Feb-20 SUN 19-Feb-20 SAT 6
8 A.E.L CAPE QUEST 1856 16-Feb-20 SAT 23-Feb-20 SAT 7
8 YANGMING GREEN HORIZON 003S 17-Feb-20 WED 25-Feb-20 THU 8
8 A.E.L GREEN HORIZON 003S 17-Feb-20 SAT 24-Feb-20 SAT 7
8 YANGMING PRINCESS OF LUCK 021S 20-Feb-20 SUN 28-Feb-20 MON 8
8 A.E.L PRINCESS OF LUCK 021S 20-Feb-20 THU 28-Feb-20 FRI 8
8 A.E.L KOTA JASA KJAA0055S 21-Feb-20 THU 29-Feb-20 FRI 8
9 A.E.L CAPE FORTIUS 1852 23-Feb-20 THU 02-Mar-20 FRI 8
9 YANGMING YM INCEPTION 130S 24-Feb-20 WED 01-Mar-20 TUE 6
9 A.E.L YM INCEPTION 130S 24-Feb-20 THU 03-Mar-20 FRI 8
9 YANGMING YM HARMONY 301S 27-Feb-20 SUN 04-Mar-20 SAT 6
9 A.E.L YM HARMONY? 301S 27-Feb-20 SUN 05-Mar-20 SUN 7
9 A.E.L KOTA JAYA KJYY0067S 28-Feb-20 SUN 06-Mar-20 SUN 7
10 A.E.L CALIFORNIA TRADER 1832 01-Mar-20 SUN 08-Mar-20 SUN 7
10 YANGMING GREEN HORIZON 004S 02-Mar-20 TUE 15-Mar-20 MON 13
10 A.E.L GREEN HORIZON 004S 02-Mar-20 SUN 09-Mar-20 SUN 7
10 YANGMING YM INTELLIGENT 141S 05-Mar-20 FRI 18-Mar-20 THU 13
10 A.E.L YM INTELLIGENT 141S 05-Mar-20 SUN 12-Mar-20 SUN 7
11 A.E.L CAPE QUEST 1860 08-Mar-20 SUN 20-Mar-20 FRI 12
11 YANGMING YM INCEPTION 131S 09-Mar-20 SAT 20-Mar-20 WED 11
11 A.E.L YM INCEPTION 131S 09-Mar-20 MON 21-Mar-20 SAT 12
HAIPHONG to BUSAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
8 CKL KOTA WANGSA 0017N 18-Feb-20 TUE 18-Feb-20 WED 0
8 KMTC KOTA WANGSA V.018N 18-Feb-20 SUN 18-Feb-20 SUN 0
8 KMTC FRISIA NUERNBERG V.081N 20-Feb-20 WED 20-Feb-20 THU 0
8 KMTC SKY HOPE 1816 20-Feb-20 WED 20-Feb-20 TUE 0
8 CKL SKY HOPE 1816N 22-Feb-20 SAT 22-Feb-20 FRI 0
9 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 23-Feb-20 SUN 23-Feb-20 SAT 0
9 DONGJIN KHARIS HERITAGE 1726N 23-Feb-20 FRI 23-Feb-20 FRI 0
9 KMTC TRIDENT 1818 23-Feb-20 WED 23-Feb-20 WED 0
9 KMTC SUNNY CAMELLIA 1819 24-Feb-20 THU 24-Feb-20 THU 0
9 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 25-Feb-20 SUN 25-Feb-20 SUN 0
9 CKL SUNNY IRIS 1825N 26-Feb-20 WED 26-Feb-20 THU 0
9 KMTC KING CRIMSON V.020N 27-Feb-20 WED 27-Feb-20 THU 0
9 KMTC SUNNY IRIS 1825 27-Feb-20 WED 27-Feb-20 TUE 0
9 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 27-Feb-20 THU 27-Feb-20 THU 0
10 CKL KOTA WANGSA 0018N 01-Mar-20 SUN 01-Mar-20 MON 0
10 DONGJIN HONGKONG VOYAGER 0083N 01-Mar-20 MON 01-Mar-20 SUN 0
10 KMTC TRIUMPH V.1818N 01-Mar-20 WED 01-Mar-20 WED 0
10 KMTC SUNNY CALLA 1817 02-Mar-20 THU 02-Mar-20 THU 0
10 KMTC SUNNY CANNA 1817 03-Mar-20 MON 03-Mar-20 SUN 0
10 CKL SKY HOPE 1817N 04-Mar-20 WED 04-Mar-20 TUE 0
10 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 05-Mar-20 WED 05-Mar-20 THU 0
10 KMTC SKY HOPE 1817 05-Mar-20 WED 05-Mar-20 TUE 0
10 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 05-Mar-20 SUN 05-Mar-20 SUN 0
11 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 08-Mar-20 SUN 08-Mar-20 SAT 0
11 DONGJIN TRIUMPH 1818N 08-Mar-20 THU 08-Mar-20 FRI 0
11 KMTC TRIDENT 1819 08-Mar-20 WED 08-Mar-20 WED 0
11 KMTC HONGKONG VOYAGER 83 10-Mar-20 MON 10-Mar-20 SUN 0
HAIPHONG to HAKATA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
8 CKL KOTA WANGSA 0017N 18-Feb-20 TUE 18-Feb-20 TUE 0
8 KMTC CAPE FLINT V.005N 20-Feb-20 THU 20-Feb-20 FRI 0
8 CKL SKY HOPE 1816N 22-Feb-20 SAT 22-Feb-20 THU 0
9 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 23-Feb-20 SUN 23-Feb-20 FRI 0
9 KMTC WAN HAI 203 V.467N 23-Feb-20 THU 23-Feb-20 FRI 0
9 KMTC WAN HAI 213 V.334N 24-Feb-20 THU 24-Feb-20 FRI 0
9 CKL SUNNY IRIS 1825N 26-Feb-20 WED 26-Feb-20 WED 0
9 KMTC CAPE FLINT V.006N 26-Feb-20 THU 26-Feb-20 FRI 0
10 CKL KOTA WANGSA 0018N 01-Mar-20 SUN 01-Mar-20 SUN 0
10 CKL SKY HOPE 1817N 04-Mar-20 WED 04-Mar-20 MON 0
11 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 08-Mar-20 SUN 08-Mar-20 FRI 0
HAIPHONG to INCHEON
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
8 KMTC FRISIA NUERNBERG V.081N 19-Feb-20 WED 19-Feb-20 TUE 0
8 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0181E 20-Feb-20 SAT 20-Feb-20 FRI 0
8 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 20-Feb-20 SUN 20-Feb-20 SAT 0
8 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 20-Feb-20 SUN 20-Feb-20 SAT 0
9 KMTC SUNNY CAMELLIA 1819 24-Feb-20 THU 24-Feb-20 WED 0
9 KMTC KING CRIMSON V.020N 26-Feb-20 WED 26-Feb-20 TUE 0
9 DONGJIN TRIUMPH 1819N 27-Feb-20 THU 27-Feb-20 WED 0
9 KMTC KOTA WANGSA V.017N 27-Feb-20 SUN 27-Feb-20 SAT 0
9 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0180E 29-Feb-20 SAT 29-Feb-20 FRI 0
10 KMTC SUNNY CALLA 1817 02-Mar-20 THU 02-Mar-20 WED 0
10 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 04-Mar-20 WED 04-Mar-20 TUE 0
10 DONGJIN DONGJIN AUBE 0051E 05-Mar-20 SAT 05-Mar-20 SAT 0
10 KMTC TRIUMPH V.1818N 05-Mar-20 WED 05-Mar-20 TUE 0
10 KMTC STARSHIP AQUILA 1815 05-Mar-20 SUN 05-Mar-20 SAT 0
10 DONGJIN TRIUMPH 1818N 07-Mar-20 THU 07-Mar-20 WED 0
11 KMTC TRIDENT 1818 08-Mar-20 WED 08-Mar-20 TUE 0
HAIPHONG to KOBE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
8 CKL KOTA WANGSA 0017N 18-Feb-20 TUE 18-Feb-20 MON 0
8 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 19-Feb-20 MON 19-Feb-20 FRI 0
8 KMTC KING CRIMSON V.020N 19-Feb-20 WED 19-Feb-20 SUN 0
8 KMTC SUNNY IRIS 1825 19-Feb-20 WED 19-Feb-20 SUN 0
8 KMTC TRIDENT 1819 20-Feb-20 WED 20-Feb-20 SUN 0
8 CKL SKY HOPE 1816N 22-Feb-20 SAT 22-Feb-20 WED 0
9 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 23-Feb-20 SUN 23-Feb-20 THU 0
9 KMTC SUNNY CALLA 1817 23-Feb-20 THU 23-Feb-20 MON 0
9 KMTC KOTA WANGSA V.018N 24-Feb-20 SUN 24-Feb-20 THU 0
9 CKL SUNNY IRIS 1825N 26-Feb-20 WED 26-Feb-20 TUE 0
9 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 26-Feb-20 MON 26-Feb-20 FRI 0
9 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 26-Feb-20 WED 26-Feb-20 SUN 0
9 KMTC SKY HOPE 1817 26-Feb-20 WED 26-Feb-20 SUN 0
9 KMTC TRIUMPH V.1819N 27-Feb-20 WED 27-Feb-20 SUN 0
10 CKL KOTA WANGSA 0018N 01-Mar-20 SUN 01-Mar-20 SAT 0
10 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 01-Mar-20 THU 01-Mar-20 MON 0
10 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 02-Mar-20 SUN 02-Mar-20 THU 0
10 CKL SKY HOPE 1817N 04-Mar-20 WED 04-Mar-20 SUN 0
10 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 04-Mar-20 SUN 04-Mar-20 THU 0
10 KMTC SUNNY CANNA 1817 04-Mar-20 MON 04-Mar-20 FRI 0
10 KMTC KING CRIMSON V.019N 04-Mar-20 WED 04-Mar-20 SUN 0
10 KMTC SUNNY IRIS 1824 05-Mar-20 WED 05-Mar-20 SUN 0
11 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 08-Mar-20 SUN 08-Mar-20 THU 0
11 KMTC TRIDENT 1818 08-Mar-20 WED 08-Mar-20 SUN 0
HAIPHONG to KWANGYANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
8 KMTC HONGKONG VOYAGER 83 18-Feb-20 MON 18-Feb-20 SUN 0
9 KMTC SUNNY IRIS 1825 23-Feb-20 WED 23-Feb-20 WED 0
9 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 25-Feb-20 MON 25-Feb-20 SUN 0
10 KMTC SKY HOPE 1817 01-Mar-20 WED 01-Mar-20 WED 0
10 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 03-Mar-20 MON 03-Mar-20 SUN 0
HAIPHONG to LIANYUNGANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
8 KMTC KOTA WANGSA V.017N 19-Feb-20 SUN 19-Feb-20 SUN 0
8 KMTC TRIUMPH V.1818N 19-Feb-20 WED 19-Feb-20 WED 0
8 KMTC KING CRIMSON V.020N 19-Feb-20 WED 19-Feb-20 WED 0
8 KMTC KOTA WANGSA V.018N 19-Feb-20 SUN 19-Feb-20 SUN 0
8 KMTC TRIUMPH V.1819N 19-Feb-20 WED 19-Feb-20 WED 0
8 CKL SKY HOPE 1815N 20-Feb-20 SUN 20-Feb-20 THU 0
8 CKL STARSHIP AQUILA 1814N 21-Feb-20 MON 21-Feb-20 WED 0
8 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 22-Feb-20 SUN 22-Feb-20 TUE 0
9 CKL SUNNY IRIS 1824N 24-Feb-20 FRI 24-Feb-20 TUE 0
9 KMTC HONGKONG VOYAGER 83 26-Feb-20 MON 26-Feb-20 MON 0
9 KMTC SUNNY CAMELLIA 1819 26-Feb-20 THU 26-Feb-20 THU 0
9 KMTC SUNNY IRIS 1825 26-Feb-20 WED 26-Feb-20 WED 0
9 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 26-Feb-20 MON 26-Feb-20 MON 0
9 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 26-Feb-20 THU 26-Feb-20 THU 0
9 CKL KOTA WANGSA 0017N 28-Feb-20 TUE 28-Feb-20 THU 0
10 CKL SKY HOPE 1816N 02-Mar-20 SAT 02-Mar-20 WED 0
10 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 04-Mar-20 SUN 04-Mar-20 SUN 0
10 KMTC SUNNY CANNA 1817 04-Mar-20 MON 04-Mar-20 MON 0
10 KMTC KING CRIMSON V.019N 04-Mar-20 WED 04-Mar-20 WED 0
10 KMTC FRISIA NUERNBERG V.081N 04-Mar-20 WED 04-Mar-20 WED 0
10 KMTC STARSHIP AQUILA 1815 04-Mar-20 SUN 04-Mar-20 SUN 0
10 KMTC TRIDENT 1819 04-Mar-20 WED 04-Mar-20 WED 0
10 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 04-Mar-20 WED 04-Mar-20 WED 0
10 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 04-Mar-20 SUN 04-Mar-20 SUN 0
10 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 05-Mar-20 SUN 05-Mar-20 TUE 0
10 KMTC SUNNY IRIS 1824 05-Mar-20 WED 05-Mar-20 WED 0
10 CKL SUNNY IRIS 1825N 06-Mar-20 WED 06-Mar-20 SUN 0
11 KMTC TRIDENT 1818 08-Mar-20 WED 08-Mar-20 WED 0
HAIPHONG to NAGOYA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
8 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 19-Feb-20 MON 19-Feb-20 SAT 0
8 KMTC KING CRIMSON V.020N 19-Feb-20 WED 19-Feb-20 MON 0
8 KMTC SUNNY IRIS 1825 19-Feb-20 WED 19-Feb-20 MON 0
8 KMTC TRIDENT 1819 20-Feb-20 WED 20-Feb-20 MON 0
9 KMTC SUNNY CALLA 1817 23-Feb-20 THU 23-Feb-20 TUE 0
9 KMTC KOTA WANGSA V.018N 24-Feb-20 SUN 24-Feb-20 FRI 0
9 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 26-Feb-20 MON 26-Feb-20 SAT 0
9 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 26-Feb-20 WED 26-Feb-20 MON 0
9 KMTC SKY HOPE 1817 26-Feb-20 WED 26-Feb-20 MON 0
9 KMTC TRIUMPH V.1819N 27-Feb-20 WED 27-Feb-20 MON 0
10 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 01-Mar-20 THU 01-Mar-20 TUE 0
10 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 02-Mar-20 SUN 02-Mar-20 FRI 0
10 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 04-Mar-20 SUN 04-Mar-20 FRI 0
10 KMTC SUNNY CANNA 1817 04-Mar-20 MON 04-Mar-20 SAT 0
10 KMTC KING CRIMSON V.019N 04-Mar-20 WED 04-Mar-20 MON 0
10 KMTC SUNNY IRIS 1824 05-Mar-20 WED 05-Mar-20 MON 0
11 KMTC TRIDENT 1818 08-Mar-20 WED 08-Mar-20 MON 0
HAIPHONG to OSAKA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
8 CKL KOTA WANGSA 0017N 18-Feb-20 TUE 18-Feb-20 MON 0
8 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 19-Feb-20 MON 19-Feb-20 SAT 0
8 KMTC KING CRIMSON V.020N 19-Feb-20 WED 19-Feb-20 MON 0
8 KMTC SUNNY IRIS 1825 19-Feb-20 WED 19-Feb-20 MON 0
8 KMTC TRIDENT 1819 20-Feb-20 WED 20-Feb-20 MON 0
8 CKL SKY HOPE 1816N 22-Feb-20 SAT 22-Feb-20 WED 0
9 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 23-Feb-20 SUN 23-Feb-20 THU 0
9 KMTC SUNNY CALLA 1817 23-Feb-20 THU 23-Feb-20 TUE 0
9 KMTC KOTA WANGSA V.018N 24-Feb-20 SUN 24-Feb-20 FRI 0
9 CKL SUNNY IRIS 1825N 26-Feb-20 WED 26-Feb-20 TUE 0
9 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 26-Feb-20 MON 26-Feb-20 SAT 0
9 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 26-Feb-20 WED 26-Feb-20 MON 0
9 KMTC SKY HOPE 1817 26-Feb-20 WED 26-Feb-20 MON 0
9 KMTC TRIUMPH V.1819N 27-Feb-20 WED 27-Feb-20 MON 0
10 CKL KOTA WANGSA 0018N 01-Mar-20 SUN 01-Mar-20 SAT 0
10 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 01-Mar-20 THU 01-Mar-20 TUE 0
10 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 02-Mar-20 SUN 02-Mar-20 FRI 0