Nhân viên hỗ trợ kinh doanh làm việc tại TP. Hồ Chí Minh
HAIPHONG to SINGAPORE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 A.E.L YM HARMONY 301S 10-Jan-19 SUN 17-Jan-19 SUN 7
17 YANGMING YM INSTRUCTION 225S 16-May-19 SUN 22-May-19 SAT 6
18 A.E.L CAPE QUEST 1856 19-May-19 SAT 26-May-19 SAT 7
18 YANGMING GREEN HORIZON 003S 20-May-19 WED 28-May-19 THU 8
18 A.E.L GREEN HORIZON 003S 20-May-19 SAT 27-May-19 SAT 7
18 YANGMING PRINCESS OF LUCK 021S 23-May-19 SUN 31-May-19 MON 8
18 A.E.L PRINCESS OF LUCK 021S 23-May-19 THU 31-May-19 FRI 8
18 A.E.L KOTA JASA KJAA0055S 24-May-19 THU 01-Jun-19 FRI 8
19 A.E.L CAPE FORTIUS 1852 26-May-19 THU 03-Jun-19 FRI 8
19 YANGMING YM INCEPTION 130S 27-May-19 WED 02-Jun-19 TUE 6
19 A.E.L YM INCEPTION 130S 27-May-19 THU 04-Jun-19 FRI 8
19 YANGMING YM HARMONY 301S 30-May-19 SUN 05-Jun-19 SAT 6
19 A.E.L YM HARMONY? 301S 30-May-19 SUN 06-Jun-19 SUN 7
19 A.E.L KOTA JAYA KJYY0067S 31-May-19 SUN 07-Jun-19 SUN 7
20 A.E.L CALIFORNIA TRADER 1832 02-Jun-19 SUN 09-Jun-19 SUN 7
20 YANGMING GREEN HORIZON 004S 03-Jun-19 TUE 16-Jun-19 MON 13
20 A.E.L GREEN HORIZON 004S 03-Jun-19 SUN 10-Jun-19 SUN 7
20 YANGMING YM INTELLIGENT 141S 06-Jun-19 FRI 19-Jun-19 THU 13
20 A.E.L YM INTELLIGENT 141S 06-Jun-19 SUN 13-Jun-19 SUN 7
21 A.E.L CAPE QUEST 1860 09-Jun-19 SUN 21-Jun-19 FRI 12
21 YANGMING YM INCEPTION 131S 10-Jun-19 SAT 21-Jun-19 WED 11
21 A.E.L YM INCEPTION 131S 10-Jun-19 MON 22-Jun-19 SAT 12
HAIPHONG to BUSAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 CKL KOTA WANGSA 0017N 21-May-19 TUE 29-May-19 WED 8
18 KMTC KOTA WANGSA V.018N 21-May-19 SUN 04-Jun-19 SUN 14
18 KMTC FRISIA NUERNBERG V.081N 23-May-19 WED 31-May-19 THU 8
18 KMTC SKY HOPE 1816 23-May-19 WED 29-May-19 TUE 6
18 CKL SKY HOPE 1816N 25-May-19 SAT 31-May-19 FRI 6
19 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 26-May-19 SUN 01-Jun-19 SAT 6
19 DONGJIN KHARIS HERITAGE 1726N 26-May-19 FRI 02-Jun-19 FRI 7
19 KMTC TRIDENT 1818 26-May-19 WED 02-Jun-19 WED 7
19 KMTC SUNNY CAMELLIA 1819 27-May-19 THU 03-Jun-19 THU 7
19 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 28-May-19 SUN 11-Jun-19 SUN 14
19 CKL SUNNY IRIS 1825N 29-May-19 WED 06-Jun-19 THU 8
19 KMTC KING CRIMSON V.020N 30-May-19 WED 07-Jun-19 THU 8
19 KMTC SUNNY IRIS 1825 30-May-19 WED 05-Jun-19 TUE 6
19 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 30-May-19 THU 13-Jun-19 THU 14
20 CKL KOTA WANGSA 0018N 02-Jun-19 SUN 10-Jun-19 MON 8
20 DONGJIN HONGKONG VOYAGER 0083N 02-Jun-19 MON 08-Jun-19 SUN 6
20 KMTC TRIUMPH V.1818N 02-Jun-19 WED 09-Jun-19 WED 7
20 KMTC SUNNY CALLA 1817 03-Jun-19 THU 10-Jun-19 THU 7
20 KMTC SUNNY CANNA 1817 04-Jun-19 MON 10-Jun-19 SUN 6
20 CKL SKY HOPE 1817N 05-Jun-19 WED 11-Jun-19 TUE 6
20 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 06-Jun-19 WED 14-Jun-19 THU 8
20 KMTC SKY HOPE 1817 06-Jun-19 WED 12-Jun-19 TUE 6
20 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 06-Jun-19 SUN 20-Jun-19 SUN 14
21 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 09-Jun-19 SUN 15-Jun-19 SAT 6
21 DONGJIN TRIUMPH 1818N 09-Jun-19 THU 17-Jun-19 FRI 8
21 KMTC TRIDENT 1819 09-Jun-19 WED 16-Jun-19 WED 7
21 KMTC HONGKONG VOYAGER 83 11-Jun-19 MON 17-Jun-19 SUN 6
HAIPHONG to HAKATA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 CKL KOTA WANGSA 0017N 21-May-19 TUE 04-Jun-19 TUE 14
18 KMTC CAPE FLINT V.005N 23-May-19 THU 31-May-19 FRI 8
18 CKL SKY HOPE 1816N 25-May-19 SAT 06-Jun-19 THU 12
19 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 26-May-19 SUN 07-Jun-19 FRI 12
19 KMTC WAN HAI 203 V.467N 26-May-19 THU 03-Jun-19 FRI 8
19 KMTC WAN HAI 213 V.334N 27-May-19 THU 04-Jun-19 FRI 8
19 CKL SUNNY IRIS 1825N 29-May-19 WED 12-Jun-19 WED 14
19 KMTC CAPE FLINT V.006N 29-May-19 THU 06-Jun-19 FRI 8
20 CKL KOTA WANGSA 0018N 02-Jun-19 SUN 16-Jun-19 SUN 14
20 CKL SKY HOPE 1817N 05-Jun-19 WED 17-Jun-19 MON 12
21 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 09-Jun-19 SUN 21-Jun-19 FRI 12
HAIPHONG to INCHEON
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 KMTC FRISIA NUERNBERG V.081N 22-May-19 WED 28-May-19 TUE 6
18 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0181E 23-May-19 SAT 29-May-19 FRI 6
18 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 23-May-19 SUN 29-May-19 SAT 6
18 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 23-May-19 SUN 29-May-19 SAT 6
19 KMTC SUNNY CAMELLIA 1819 27-May-19 THU 02-Jun-19 WED 6
19 KMTC KING CRIMSON V.020N 29-May-19 WED 04-Jun-19 TUE 6
19 DONGJIN TRIUMPH 1819N 30-May-19 THU 05-Jun-19 WED 6
19 KMTC KOTA WANGSA V.017N 30-May-19 SUN 05-Jun-19 SAT 6
19 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0180E 01-Jun-19 SAT 07-Jun-19 FRI 6
20 KMTC SUNNY CALLA 1817 03-Jun-19 THU 09-Jun-19 WED 6
20 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 05-Jun-19 WED 11-Jun-19 TUE 6
20 DONGJIN DONGJIN AUBE 0051E 06-Jun-19 SAT 13-Jun-19 SAT 7
20 KMTC TRIUMPH V.1818N 06-Jun-19 WED 12-Jun-19 TUE 6
20 KMTC STARSHIP AQUILA 1815 06-Jun-19 SUN 12-Jun-19 SAT 6
20 DONGJIN TRIUMPH 1818N 08-Jun-19 THU 14-Jun-19 WED 6
21 KMTC TRIDENT 1818 09-Jun-19 WED 15-Jun-19 TUE 6
HAIPHONG to KOBE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 CKL KOTA WANGSA 0017N 21-May-19 TUE 03-Jun-19 MON 13
18 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 22-May-19 MON 02-Jun-19 FRI 11
18 KMTC KING CRIMSON V.020N 22-May-19 WED 02-Jun-19 SUN 11
18 KMTC SUNNY IRIS 1825 22-May-19 WED 02-Jun-19 SUN 11
18 KMTC TRIDENT 1819 23-May-19 WED 03-Jun-19 SUN 11
18 CKL SKY HOPE 1816N 25-May-19 SAT 05-Jun-19 WED 11
19 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 26-May-19 SUN 06-Jun-19 THU 11
19 KMTC SUNNY CALLA 1817 26-May-19 THU 06-Jun-19 MON 11
19 KMTC KOTA WANGSA V.018N 27-May-19 SUN 07-Jun-19 THU 11
19 CKL SUNNY IRIS 1825N 29-May-19 WED 11-Jun-19 TUE 13
19 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 29-May-19 MON 09-Jun-19 FRI 11
19 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 29-May-19 WED 09-Jun-19 SUN 11
19 KMTC SKY HOPE 1817 29-May-19 WED 09-Jun-19 SUN 11
19 KMTC TRIUMPH V.1819N 30-May-19 WED 10-Jun-19 SUN 11
20 CKL KOTA WANGSA 0018N 02-Jun-19 SUN 15-Jun-19 SAT 13
20 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 02-Jun-19 THU 13-Jun-19 MON 11
20 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 03-Jun-19 SUN 14-Jun-19 THU 11
20 CKL SKY HOPE 1817N 05-Jun-19 WED 16-Jun-19 SUN 11
20 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 05-Jun-19 SUN 16-Jun-19 THU 11
20 KMTC SUNNY CANNA 1817 05-Jun-19 MON 16-Jun-19 FRI 11
20 KMTC KING CRIMSON V.019N 05-Jun-19 WED 16-Jun-19 SUN 11
20 KMTC SUNNY IRIS 1824 06-Jun-19 WED 17-Jun-19 SUN 11
21 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 09-Jun-19 SUN 20-Jun-19 THU 11
21 KMTC TRIDENT 1818 09-Jun-19 WED 20-Jun-19 SUN 11
HAIPHONG to KWANGYANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 KMTC HONGKONG VOYAGER 83 21-May-19 MON 27-May-19 SUN 6
19 KMTC SUNNY IRIS 1825 26-May-19 WED 02-Jun-19 WED 7
19 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 28-May-19 MON 03-Jun-19 SUN 6
20 KMTC SKY HOPE 1817 02-Jun-19 WED 09-Jun-19 WED 7
20 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 04-Jun-19 MON 10-Jun-19 SUN 6
HAIPHONG to LIANYUNGANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 KMTC KOTA WANGSA V.017N 22-May-19 SUN 05-Jun-19 SUN 14
18 KMTC TRIUMPH V.1818N 22-May-19 WED 05-Jun-19 WED 14
18 KMTC KING CRIMSON V.020N 22-May-19 WED 05-Jun-19 WED 14
18 KMTC KOTA WANGSA V.018N 22-May-19 SUN 05-Jun-19 SUN 14
18 KMTC TRIUMPH V.1819N 22-May-19 WED 05-Jun-19 WED 14
18 CKL SKY HOPE 1815N 23-May-19 SUN 10-Jun-19 THU 18
18 CKL STARSHIP AQUILA 1814N 24-May-19 MON 09-Jun-19 WED 16
18 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 25-May-19 SUN 10-Jun-19 TUE 16
19 CKL SUNNY IRIS 1824N 27-May-19 FRI 14-Jun-19 TUE 18
19 KMTC HONGKONG VOYAGER 83 29-May-19 MON 12-Jun-19 MON 14
19 KMTC SUNNY CAMELLIA 1819 29-May-19 THU 12-Jun-19 THU 14
19 KMTC SUNNY IRIS 1825 29-May-19 WED 12-Jun-19 WED 14
19 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 29-May-19 MON 12-Jun-19 MON 14
19 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 29-May-19 THU 12-Jun-19 THU 14
19 CKL KOTA WANGSA 0017N 31-May-19 TUE 16-Jun-19 THU 16
20 CKL SKY HOPE 1816N 03-Jun-19 SAT 21-Jun-19 WED 18
20 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 05-Jun-19 SUN 19-Jun-19 SUN 14
20 KMTC SUNNY CANNA 1817 05-Jun-19 MON 19-Jun-19 MON 14
20 KMTC KING CRIMSON V.019N 05-Jun-19 WED 19-Jun-19 WED 14
20 KMTC FRISIA NUERNBERG V.081N 05-Jun-19 WED 19-Jun-19 WED 14
20 KMTC STARSHIP AQUILA 1815 05-Jun-19 SUN 19-Jun-19 SUN 14
20 KMTC TRIDENT 1819 05-Jun-19 WED 19-Jun-19 WED 14
20 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 05-Jun-19 WED 19-Jun-19 WED 14
20 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 05-Jun-19 SUN 19-Jun-19 SUN 14
20 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 06-Jun-19 SUN 22-Jun-19 TUE 16
20 KMTC SUNNY IRIS 1824 06-Jun-19 WED 20-Jun-19 WED 14
20 CKL SUNNY IRIS 1825N 07-Jun-19 WED 25-Jun-19 SUN 18
21 KMTC TRIDENT 1818 09-Jun-19 WED 23-Jun-19 WED 14
HAIPHONG to NAGOYA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 22-May-19 MON 03-Jun-19 SAT 12
18 KMTC KING CRIMSON V.020N 22-May-19 WED 03-Jun-19 MON 12
18 KMTC SUNNY IRIS 1825 22-May-19 WED 03-Jun-19 MON 12
18 KMTC TRIDENT 1819 23-May-19 WED 04-Jun-19 MON 12
19 KMTC SUNNY CALLA 1817 26-May-19 THU 07-Jun-19 TUE 12
19 KMTC KOTA WANGSA V.018N 27-May-19 SUN 08-Jun-19 FRI 12
19 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 29-May-19 MON 10-Jun-19 SAT 12
19 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 29-May-19 WED 10-Jun-19 MON 12
19 KMTC SKY HOPE 1817 29-May-19 WED 10-Jun-19 MON 12
19 KMTC TRIUMPH V.1819N 30-May-19 WED 11-Jun-19 MON 12
20 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 02-Jun-19 THU 14-Jun-19 TUE 12
20 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 03-Jun-19 SUN 15-Jun-19 FRI 12
20 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 05-Jun-19 SUN 17-Jun-19 FRI 12
20 KMTC SUNNY CANNA 1817 05-Jun-19 MON 17-Jun-19 SAT 12
20 KMTC KING CRIMSON V.019N 05-Jun-19 WED 17-Jun-19 MON 12
20 KMTC SUNNY IRIS 1824 06-Jun-19 WED 18-Jun-19 MON 12
21 KMTC TRIDENT 1818 09-Jun-19 WED 21-Jun-19 MON 12
HAIPHONG to OSAKA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 CKL KOTA WANGSA 0017N 21-May-19 TUE 03-Jun-19 MON 13
18 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 22-May-19 MON 03-Jun-19 SAT 12
18 KMTC KING CRIMSON V.020N 22-May-19 WED 03-Jun-19 MON 12
18 KMTC SUNNY IRIS 1825 22-May-19 WED 03-Jun-19 MON 12
18 KMTC TRIDENT 1819 23-May-19 WED 04-Jun-19 MON 12
18 CKL SKY HOPE 1816N 25-May-19 SAT 05-Jun-19 WED 11
19 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 26-May-19 SUN 06-Jun-19 THU 11
19 KMTC SUNNY CALLA 1817 26-May-19 THU 07-Jun-19 TUE 12
19 KMTC KOTA WANGSA V.018N 27-May-19 SUN 08-Jun-19 FRI 12
19 CKL SUNNY IRIS 1825N 29-May-19 WED 11-Jun-19 TUE 13
19 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 29-May-19 MON 10-Jun-19 SAT 12
19 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 29-May-19 WED 10-Jun-19 MON 12
19 KMTC SKY HOPE 1817 29-May-19 WED 10-Jun-19 MON 12
19 KMTC TRIUMPH V.1819N 30-May-19 WED 11-Jun-19 MON 12
20 CKL KOTA WANGSA 0018N 02-Jun-19 SUN 15-Jun-19 SAT 13
20 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 02-Jun-19 THU 14-Jun-19 TUE 12
20 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 03-Jun-19 SUN 15-Jun-19 FRI 12
20 CKL SKY HOPE 1817N 05-Jun-19 WED 16-Jun-19 SUN 11
20 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 05-Jun-19 SUN 17-Jun-19 FRI 12
20 KMTC SUNNY CANNA 1817 05-Jun-19 MON 17-Jun-19 SAT 12
20 KMTC KING CRIMSON V.019N 05-Jun-19 WED 17-Jun-19 MON 12
20 KMTC SUNNY IRIS 1824 06-Jun-19 WED 18-Jun-19 MON 12
21 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 09-Jun-19 SUN 20-Jun-19 THU 11
21 KMTC TRIDENT 1818 09-Jun-19 WED 21-Jun-19 MON 12
HAIPHONG to PYONGTEAK
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 DONGJIN DONGJIN AUBE 0050E 22-May-19 SAT 29-May-19 SAT 7
18 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0181E 22-May-19 SAT 29-May-19 SAT 7
18 DONGJIN DONGJIN AUBE 0051E 22-May-19 SAT 29-May-19 SAT 7
HAIPHONG to SHANGHAI
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
19 KMTC HAMBURG BAY V.25E 29-May-19 SUN 05-Jun-19 SUN 7
19 KMTC E.R. SWEDEN V.1802E 29-May-19 SUN 05-Jun-19 SUN 7
19 KMTC CONTI STOCKHOLM V.2E 30-May-19 SUN 06-Jun-19 SUN 7
20 KMTC E.R.AMSTERDAM V.E1803 02-Jun-19 SUN 09-Jun-19 SUN 7
20 KMTC IAN H V.3E 03-Jun-19 SUN 10-Jun-19 SUN 7
17 SITC SITC NAGOYA 1817N 16-May-19 THU 21-May-19 TUE 5
18 SITC SITC YOKKAICHI 1815N 23-May-19 THU 28-May-19 TUE 5
19 SITC SITC OSAKA 1819N 30-May-19 THU 04-Jun-19 TUE 5
20 SITC SITC NAGOYA 1819N 06-Jun-19 THU 11-Jun-19 TUE 5
HAIPHONG to TOKYO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 CKL KOTA WANGSA 0017N 21-May-19 TUE 03-Jun-19 MON 13
18 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 22-May-19 MON 03-Jun-19 SAT 12
18 KMTC KING CRIMSON V.020N 22-May-19 WED 03-Jun-19 MON 12
18 KMTC SUNNY IRIS 1825 22-May-19 WED 03-Jun-19 MON 12
18 KMTC TRIDENT 1819 23-May-19 WED 04-Jun-19 MON 12
18 CKL SKY HOPE 1816N 25-May-19 SAT 05-Jun-19 WED 11
19 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 26-May-19 SUN 06-Jun-19 THU 11
19 KMTC SUNNY CALLA 1817 26-May-19 THU 07-Jun-19 TUE 12
19 KMTC KOTA WANGSA V.018N 27-May-19 SUN 08-Jun-19 FRI 12
19 CKL SUNNY IRIS 1825N 29-May-19 WED 11-Jun-19 TUE 13
19 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 29-May-19 MON 10-Jun-19 SAT 12
19 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 29-May-19 WED 10-Jun-19 MON 12
19 KMTC SKY HOPE 1817 29-May-19 WED 10-Jun-19 MON 12
19 KMTC TRIUMPH V.1819N 30-May-19 WED 11-Jun-19 MON 12
20 CKL KOTA WANGSA 0018N 02-Jun-19 SUN 15-Jun-19 SAT 13
20 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 02-Jun-19 THU 14-Jun-19 TUE 12
20 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 03-Jun-19 SUN 15-Jun-19 FRI 12
20 CKL SKY HOPE 1817N 05-Jun-19 WED 16-Jun-19 SUN 11
20 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 05-Jun-19 SUN 17-Jun-19 FRI 12
20 KMTC SUNNY CANNA 1817 05-Jun-19 MON 17-Jun-19 SAT 12
20 KMTC KING CRIMSON V.019N 05-Jun-19 WED 17-Jun-19 MON 12
20 KMTC SUNNY IRIS 1824 06-Jun-19 WED 18-Jun-19 MON 12
21 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 09-Jun-19 SUN 20-Jun-19 THU 11
21 KMTC TRIDENT 1818 09-Jun-19 WED 21-Jun-19 MON 12
HAIPHONG to YOKOHAMA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 22-May-19 MON 03-Jun-19 SAT 12
18 KMTC KING CRIMSON V.020N 22-May-19 WED 03-Jun-19 MON 12
18 KMTC SUNNY IRIS 1825 22-May-19 WED 03-Jun-19 MON 12
18 CKL STARSHIP AQUILA 1814N 23-May-19 MON 05-Jun-19 SUN 13
18 KMTC TRIDENT 1819 23-May-19 WED 04-Jun-19 MON 12
18 CKL SUNNY IRIS 1824N 25-May-19 FRI 09-Jun-19 SAT 15
19 KMTC SUNNY CALLA 1817 26-May-19 THU 07-Jun-19 TUE 12
19 KMTC KOTA WANGSA V.018N 27-May-19 SUN 08-Jun-19 FRI 12
19 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 29-May-19 MON 10-Jun-19 SAT 12
19 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 29-May-19 WED 10-Jun-19 MON 12
19 KMTC SKY HOPE 1817 29-May-19 WED 10-Jun-19 MON 12
19 KMTC TRIUMPH V.1819N 30-May-19 WED 11-Jun-19 MON 12
19 CKL KOTA WANGSA 0017N 01-Jun-19 TUE 16-Jun-19 WED 15
20 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 02-Jun-19 THU 14-Jun-19 TUE 12
20 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 03-Jun-19 SUN 15-Jun-19 FRI 12
20 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 05-Jun-19 SUN 17-Jun-19 FRI 12
20 KMTC SUNNY CANNA 1817 05-Jun-19 MON 17-Jun-19 SAT 12
20 KMTC KING CRIMSON V.019N 05-Jun-19 WED 17-Jun-19 MON 12
20 CKL SKY HOPE 1816N 06-Jun-19 SAT 19-Jun-19 FRI 13
20 KMTC SUNNY IRIS 1824 06-Jun-19 WED 18-Jun-19 MON 12
20 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 08-Jun-19 SUN 21-Jun-19 SAT 13
21 KMTC TRIDENT 1818 09-Jun-19 WED 21-Jun-19 MON 12
HAIPHONG to DALIAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 SITC EPONYMA 1817N 19-May-19 SUN 01-Jun-19 SAT 13
18 SITC EPONYMA 1817N 19-May-19 SUN 01-Jun-19 SAT 13
19 SITC SITC WEIHAI 1815N 26-May-19 SUN 08-Jun-19 SAT 13
19 SITC SITC WEIHAI 1815N 26-May-19 SUN 08-Jun-19 SAT 13
20 SITC SITC YANTAI 1815N 02-Jun-19 SUN 15-Jun-19 SAT 13
20 SITC SITC YANTAI 1815N 02-Jun-19 SUN 15-Jun-19 SAT 13
21 SITC REFLECTION 1729N 09-Jun-19 SUN 22-Jun-19 SAT 13
21 SITC REFLECTION 1819N 09-Jun-19 SUN 22-Jun-19 SAT 13
HAIPHONG to FOSHAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
17 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 16-May-19 THU 22-May-19 WED 6
17 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 18-May-19 SAT 25-May-19 FRI 7
18 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 23-May-19 THU 29-May-19 WED 6
18 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 25-May-19 SAT 01-Jun-19 FRI 7
19 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 30-May-19 THU 05-Jun-19 WED 6
19 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 01-Jun-19 SAT 08-Jun-19 FRI 7
1 2 3 6
Nhân viên Môi giới hải quan làm việc tại Hà Nội
HAIPHONG to SINGAPORE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 A.E.L YM HARMONY 301S 10-Jan-19 SUN 17-Jan-19 SUN 7
17 YANGMING YM INSTRUCTION 225S 16-May-19 SUN 22-May-19 SAT 6
18 A.E.L CAPE QUEST 1856 19-May-19 SAT 26-May-19 SAT 7
18 YANGMING GREEN HORIZON 003S 20-May-19 WED 28-May-19 THU 8
18 A.E.L GREEN HORIZON 003S 20-May-19 SAT 27-May-19 SAT 7
18 YANGMING PRINCESS OF LUCK 021S 23-May-19 SUN 31-May-19 MON 8
18 A.E.L PRINCESS OF LUCK 021S 23-May-19 THU 31-May-19 FRI 8
18 A.E.L KOTA JASA KJAA0055S 24-May-19 THU 01-Jun-19 FRI 8
19 A.E.L CAPE FORTIUS 1852 26-May-19 THU 03-Jun-19 FRI 8
19 YANGMING YM INCEPTION 130S 27-May-19 WED 02-Jun-19 TUE 6
19 A.E.L YM INCEPTION 130S 27-May-19 THU 04-Jun-19 FRI 8
19 YANGMING YM HARMONY 301S 30-May-19 SUN 05-Jun-19 SAT 6
19 A.E.L YM HARMONY? 301S 30-May-19 SUN 06-Jun-19 SUN 7
19 A.E.L KOTA JAYA KJYY0067S 31-May-19 SUN 07-Jun-19 SUN 7
20 A.E.L CALIFORNIA TRADER 1832 02-Jun-19 SUN 09-Jun-19 SUN 7
20 YANGMING GREEN HORIZON 004S 03-Jun-19 TUE 16-Jun-19 MON 13
20 A.E.L GREEN HORIZON 004S 03-Jun-19 SUN 10-Jun-19 SUN 7
20 YANGMING YM INTELLIGENT 141S 06-Jun-19 FRI 19-Jun-19 THU 13
20 A.E.L YM INTELLIGENT 141S 06-Jun-19 SUN 13-Jun-19 SUN 7
21 A.E.L CAPE QUEST 1860 09-Jun-19 SUN 21-Jun-19 FRI 12
21 YANGMING YM INCEPTION 131S 10-Jun-19 SAT 21-Jun-19 WED 11
21 A.E.L YM INCEPTION 131S 10-Jun-19 MON 22-Jun-19 SAT 12
HAIPHONG to BUSAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 CKL KOTA WANGSA 0017N 21-May-19 TUE 29-May-19 WED 8
18 KMTC KOTA WANGSA V.018N 21-May-19 SUN 04-Jun-19 SUN 14
18 KMTC FRISIA NUERNBERG V.081N 23-May-19 WED 31-May-19 THU 8
18 KMTC SKY HOPE 1816 23-May-19 WED 29-May-19 TUE 6
18 CKL SKY HOPE 1816N 25-May-19 SAT 31-May-19 FRI 6
19 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 26-May-19 SUN 01-Jun-19 SAT 6
19 DONGJIN KHARIS HERITAGE 1726N 26-May-19 FRI 02-Jun-19 FRI 7
19 KMTC TRIDENT 1818 26-May-19 WED 02-Jun-19 WED 7
19 KMTC SUNNY CAMELLIA 1819 27-May-19 THU 03-Jun-19 THU 7
19 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 28-May-19 SUN 11-Jun-19 SUN 14
19 CKL SUNNY IRIS 1825N 29-May-19 WED 06-Jun-19 THU 8
19 KMTC KING CRIMSON V.020N 30-May-19 WED 07-Jun-19 THU 8
19 KMTC SUNNY IRIS 1825 30-May-19 WED 05-Jun-19 TUE 6
19 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 30-May-19 THU 13-Jun-19 THU 14
20 CKL KOTA WANGSA 0018N 02-Jun-19 SUN 10-Jun-19 MON 8
20 DONGJIN HONGKONG VOYAGER 0083N 02-Jun-19 MON 08-Jun-19 SUN 6
20 KMTC TRIUMPH V.1818N 02-Jun-19 WED 09-Jun-19 WED 7
20 KMTC SUNNY CALLA 1817 03-Jun-19 THU 10-Jun-19 THU 7
20 KMTC SUNNY CANNA 1817 04-Jun-19 MON 10-Jun-19 SUN 6
20 CKL SKY HOPE 1817N 05-Jun-19 WED 11-Jun-19 TUE 6
20 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 06-Jun-19 WED 14-Jun-19 THU 8
20 KMTC SKY HOPE 1817 06-Jun-19 WED 12-Jun-19 TUE 6
20 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 06-Jun-19 SUN 20-Jun-19 SUN 14
21 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 09-Jun-19 SUN 15-Jun-19 SAT 6
21 DONGJIN TRIUMPH 1818N 09-Jun-19 THU 17-Jun-19 FRI 8
21 KMTC TRIDENT 1819 09-Jun-19 WED 16-Jun-19 WED 7
21 KMTC HONGKONG VOYAGER 83 11-Jun-19 MON 17-Jun-19 SUN 6
HAIPHONG to HAKATA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 CKL KOTA WANGSA 0017N 21-May-19 TUE 04-Jun-19 TUE 14
18 KMTC CAPE FLINT V.005N 23-May-19 THU 31-May-19 FRI 8
18 CKL SKY HOPE 1816N 25-May-19 SAT 06-Jun-19 THU 12
19 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 26-May-19 SUN 07-Jun-19 FRI 12
19 KMTC WAN HAI 203 V.467N 26-May-19 THU 03-Jun-19 FRI 8
19 KMTC WAN HAI 213 V.334N 27-May-19 THU 04-Jun-19 FRI 8
19 CKL SUNNY IRIS 1825N 29-May-19 WED 12-Jun-19 WED 14
19 KMTC CAPE FLINT V.006N 29-May-19 THU 06-Jun-19 FRI 8
20 CKL KOTA WANGSA 0018N 02-Jun-19 SUN 16-Jun-19 SUN 14
20 CKL SKY HOPE 1817N 05-Jun-19 WED 17-Jun-19 MON 12
21 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 09-Jun-19 SUN 21-Jun-19 FRI 12
HAIPHONG to INCHEON
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 KMTC FRISIA NUERNBERG V.081N 22-May-19 WED 28-May-19 TUE 6
18 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0181E 23-May-19 SAT 29-May-19 FRI 6
18 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 23-May-19 SUN 29-May-19 SAT 6
18 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 23-May-19 SUN 29-May-19 SAT 6
19 KMTC SUNNY CAMELLIA 1819 27-May-19 THU 02-Jun-19 WED 6
19 KMTC KING CRIMSON V.020N 29-May-19 WED 04-Jun-19 TUE 6
19 DONGJIN TRIUMPH 1819N 30-May-19 THU 05-Jun-19 WED 6
19 KMTC KOTA WANGSA V.017N 30-May-19 SUN 05-Jun-19 SAT 6
19 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0180E 01-Jun-19 SAT 07-Jun-19 FRI 6
20 KMTC SUNNY CALLA 1817 03-Jun-19 THU 09-Jun-19 WED 6
20 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 05-Jun-19 WED 11-Jun-19 TUE 6
20 DONGJIN DONGJIN AUBE 0051E 06-Jun-19 SAT 13-Jun-19 SAT 7
20 KMTC TRIUMPH V.1818N 06-Jun-19 WED 12-Jun-19 TUE 6
20 KMTC STARSHIP AQUILA 1815 06-Jun-19 SUN 12-Jun-19 SAT 6
20 DONGJIN TRIUMPH 1818N 08-Jun-19 THU 14-Jun-19 WED 6
21 KMTC TRIDENT 1818 09-Jun-19 WED 15-Jun-19 TUE 6
HAIPHONG to KOBE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 CKL KOTA WANGSA 0017N 21-May-19 TUE 03-Jun-19 MON 13
18 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 22-May-19 MON 02-Jun-19 FRI 11
18 KMTC KING CRIMSON V.020N 22-May-19 WED 02-Jun-19 SUN 11
18 KMTC SUNNY IRIS 1825 22-May-19 WED 02-Jun-19 SUN 11
18 KMTC TRIDENT 1819 23-May-19 WED 03-Jun-19 SUN 11
18 CKL SKY HOPE 1816N 25-May-19 SAT 05-Jun-19 WED 11
19 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 26-May-19 SUN 06-Jun-19 THU 11
19 KMTC SUNNY CALLA 1817 26-May-19 THU 06-Jun-19 MON 11
19 KMTC KOTA WANGSA V.018N 27-May-19 SUN 07-Jun-19 THU 11
19 CKL SUNNY IRIS 1825N 29-May-19 WED 11-Jun-19 TUE 13
19 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 29-May-19 MON 09-Jun-19 FRI 11
19 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 29-May-19 WED 09-Jun-19 SUN 11
19 KMTC SKY HOPE 1817 29-May-19 WED 09-Jun-19 SUN 11
19 KMTC TRIUMPH V.1819N 30-May-19 WED 10-Jun-19 SUN 11
20 CKL KOTA WANGSA 0018N 02-Jun-19 SUN 15-Jun-19 SAT 13
20 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 02-Jun-19 THU 13-Jun-19 MON 11
20 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 03-Jun-19 SUN 14-Jun-19 THU 11
20 CKL SKY HOPE 1817N 05-Jun-19 WED 16-Jun-19 SUN 11
20 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 05-Jun-19 SUN 16-Jun-19 THU 11
20 KMTC SUNNY CANNA 1817 05-Jun-19 MON 16-Jun-19 FRI 11
20 KMTC KING CRIMSON V.019N 05-Jun-19 WED 16-Jun-19 SUN 11
20 KMTC SUNNY IRIS 1824 06-Jun-19 WED 17-Jun-19 SUN 11
21 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 09-Jun-19 SUN 20-Jun-19 THU 11
21 KMTC TRIDENT 1818 09-Jun-19 WED 20-Jun-19 SUN 11
HAIPHONG to KWANGYANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 KMTC HONGKONG VOYAGER 83 21-May-19 MON 27-May-19 SUN 6
19 KMTC SUNNY IRIS 1825 26-May-19 WED 02-Jun-19 WED 7
19 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 28-May-19 MON 03-Jun-19 SUN 6
20 KMTC SKY HOPE 1817 02-Jun-19 WED 09-Jun-19 WED 7
20 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 04-Jun-19 MON 10-Jun-19 SUN 6
HAIPHONG to LIANYUNGANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 KMTC KOTA WANGSA V.017N 22-May-19 SUN 05-Jun-19 SUN 14
18 KMTC TRIUMPH V.1818N 22-May-19 WED 05-Jun-19 WED 14
18 KMTC KING CRIMSON V.020N 22-May-19 WED 05-Jun-19 WED 14
18 KMTC KOTA WANGSA V.018N 22-May-19 SUN 05-Jun-19 SUN 14
18 KMTC TRIUMPH V.1819N 22-May-19 WED 05-Jun-19 WED 14
18 CKL SKY HOPE 1815N 23-May-19 SUN 10-Jun-19 THU 18
18 CKL STARSHIP AQUILA 1814N 24-May-19 MON 09-Jun-19 WED 16
18 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 25-May-19 SUN 10-Jun-19 TUE 16
19 CKL SUNNY IRIS 1824N 27-May-19 FRI 14-Jun-19 TUE 18
19 KMTC HONGKONG VOYAGER 83 29-May-19 MON 12-Jun-19 MON 14
19 KMTC SUNNY CAMELLIA 1819 29-May-19 THU 12-Jun-19 THU 14
19 KMTC SUNNY IRIS 1825 29-May-19 WED 12-Jun-19 WED 14
19 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 29-May-19 MON 12-Jun-19 MON 14
19 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 29-May-19 THU 12-Jun-19 THU 14
19 CKL KOTA WANGSA 0017N 31-May-19 TUE 16-Jun-19 THU 16
20 CKL SKY HOPE 1816N 03-Jun-19 SAT 21-Jun-19 WED 18
20 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 05-Jun-19 SUN 19-Jun-19 SUN 14
20 KMTC SUNNY CANNA 1817 05-Jun-19 MON 19-Jun-19 MON 14
20 KMTC KING CRIMSON V.019N 05-Jun-19 WED 19-Jun-19 WED 14
20 KMTC FRISIA NUERNBERG V.081N 05-Jun-19 WED 19-Jun-19 WED 14
20 KMTC STARSHIP AQUILA 1815 05-Jun-19 SUN 19-Jun-19 SUN 14
20 KMTC TRIDENT 1819 05-Jun-19 WED 19-Jun-19 WED 14
20 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 05-Jun-19 WED 19-Jun-19 WED 14
20 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 05-Jun-19 SUN 19-Jun-19 SUN 14
20 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 06-Jun-19 SUN 22-Jun-19 TUE 16
20 KMTC SUNNY IRIS 1824 06-Jun-19 WED 20-Jun-19 WED 14
20 CKL SUNNY IRIS 1825N 07-Jun-19 WED 25-Jun-19 SUN 18
21 KMTC TRIDENT 1818 09-Jun-19 WED 23-Jun-19 WED 14
HAIPHONG to NAGOYA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 22-May-19 MON 03-Jun-19 SAT 12
18 KMTC KING CRIMSON V.020N 22-May-19 WED 03-Jun-19 MON 12
18 KMTC SUNNY IRIS 1825 22-May-19 WED 03-Jun-19 MON 12
18 KMTC TRIDENT 1819 23-May-19 WED 04-Jun-19 MON 12
19 KMTC SUNNY CALLA 1817 26-May-19 THU 07-Jun-19 TUE 12
19 KMTC KOTA WANGSA V.018N 27-May-19 SUN 08-Jun-19 FRI 12
19 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 29-May-19 MON 10-Jun-19 SAT 12
19 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 29-May-19 WED 10-Jun-19 MON 12
19 KMTC SKY HOPE 1817 29-May-19 WED 10-Jun-19 MON 12
19 KMTC TRIUMPH V.1819N 30-May-19 WED 11-Jun-19 MON 12
20 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 02-Jun-19 THU 14-Jun-19 TUE 12
20 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 03-Jun-19 SUN 15-Jun-19 FRI 12
20 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 05-Jun-19 SUN 17-Jun-19 FRI 12
20 KMTC SUNNY CANNA 1817 05-Jun-19 MON 17-Jun-19 SAT 12
20 KMTC KING CRIMSON V.019N 05-Jun-19 WED 17-Jun-19 MON 12
20 KMTC SUNNY IRIS 1824 06-Jun-19 WED 18-Jun-19 MON 12
21 KMTC TRIDENT 1818 09-Jun-19 WED 21-Jun-19 MON 12
HAIPHONG to OSAKA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 CKL KOTA WANGSA 0017N 21-May-19 TUE 03-Jun-19 MON 13
18 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 22-May-19 MON 03-Jun-19 SAT 12
18 KMTC KING CRIMSON V.020N 22-May-19 WED 03-Jun-19 MON 12
18 KMTC SUNNY IRIS 1825 22-May-19 WED 03-Jun-19 MON 12
18 KMTC TRIDENT 1819 23-May-19 WED 04-Jun-19 MON 12
18 CKL SKY HOPE 1816N 25-May-19 SAT 05-Jun-19 WED 11
19 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 26-May-19 SUN 06-Jun-19 THU 11
19 KMTC SUNNY CALLA 1817 26-May-19 THU 07-Jun-19 TUE 12
19 KMTC KOTA WANGSA V.018N 27-May-19 SUN 08-Jun-19 FRI 12
19 CKL SUNNY IRIS 1825N 29-May-19 WED 11-Jun-19 TUE 13
19 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 29-May-19 MON 10-Jun-19 SAT 12
19 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 29-May-19 WED 10-Jun-19 MON 12
19 KMTC SKY HOPE 1817 29-May-19 WED 10-Jun-19 MON 12
19 KMTC TRIUMPH V.1819N 30-May-19 WED 11-Jun-19 MON 12
20 CKL KOTA WANGSA 0018N 02-Jun-19 SUN 15-Jun-19 SAT 13
20 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 02-Jun-19 THU 14-Jun-19 TUE 12
20 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 03-Jun-19 SUN 15-Jun-19 FRI 12
20 CKL SKY HOPE 1817N 05-Jun-19 WED 16-Jun-19 SUN 11
20 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 05-Jun-19 SUN 17-Jun-19 FRI 12
20 KMTC SUNNY CANNA 1817 05-Jun-19 MON 17-Jun-19 SAT 12
20 KMTC KING CRIMSON V.019N 05-Jun-19 WED 17-Jun-19 MON 12
20 KMTC SUNNY IRIS 1824 06-Jun-19 WED 18-Jun-19 MON 12
21 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 09-Jun-19 SUN 20-Jun-19 THU 11
21 KMTC TRIDENT 1818 09-Jun-19 WED 21-Jun-19 MON 12
HAIPHONG to PYONGTEAK
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 DONGJIN DONGJIN AUBE 0050E 22-May-19 SAT 29-May-19 SAT 7
18 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0181E 22-May-19 SAT 29-May-19 SAT 7
18 DONGJIN DONGJIN AUBE 0051E 22-May-19 SAT 29-May-19 SAT 7
HAIPHONG to SHANGHAI
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
19 KMTC HAMBURG BAY V.25E 29-May-19 SUN 05-Jun-19 SUN 7
19 KMTC E.R. SWEDEN V.1802E 29-May-19 SUN 05-Jun-19 SUN 7
19 KMTC CONTI STOCKHOLM V.2E 30-May-19 SUN 06-Jun-19 SUN 7
20 KMTC E.R.AMSTERDAM V.E1803 02-Jun-19 SUN 09-Jun-19 SUN 7
20 KMTC IAN H V.3E 03-Jun-19 SUN 10-Jun-19 SUN 7
17 SITC SITC NAGOYA 1817N 16-May-19 THU 21-May-19 TUE 5
18 SITC SITC YOKKAICHI 1815N 23-May-19 THU 28-May-19 TUE 5
19 SITC SITC OSAKA 1819N 30-May-19 THU 04-Jun-19 TUE 5
20 SITC SITC NAGOYA 1819N 06-Jun-19 THU 11-Jun-19 TUE 5
HAIPHONG to TOKYO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 CKL KOTA WANGSA 0017N 21-May-19 TUE 03-Jun-19 MON 13
18 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 22-May-19 MON 03-Jun-19 SAT 12
18 KMTC KING CRIMSON V.020N 22-May-19 WED 03-Jun-19 MON 12
18 KMTC SUNNY IRIS 1825 22-May-19 WED 03-Jun-19 MON 12
18 KMTC TRIDENT 1819 23-May-19 WED 04-Jun-19 MON 12
18 CKL SKY HOPE 1816N 25-May-19 SAT 05-Jun-19 WED 11
19 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 26-May-19 SUN 06-Jun-19 THU 11
19 KMTC SUNNY CALLA 1817 26-May-19 THU 07-Jun-19 TUE 12
19 KMTC KOTA WANGSA V.018N 27-May-19 SUN 08-Jun-19 FRI 12
19 CKL SUNNY IRIS 1825N 29-May-19 WED 11-Jun-19 TUE 13
19 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 29-May-19 MON 10-Jun-19 SAT 12
19 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 29-May-19 WED 10-Jun-19 MON 12
19 KMTC SKY HOPE 1817 29-May-19 WED 10-Jun-19 MON 12
19 KMTC TRIUMPH V.1819N 30-May-19 WED 11-Jun-19 MON 12
20 CKL KOTA WANGSA 0018N 02-Jun-19 SUN 15-Jun-19 SAT 13
20 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 02-Jun-19 THU 14-Jun-19 TUE 12
20 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 03-Jun-19 SUN 15-Jun-19 FRI 12
20 CKL SKY HOPE 1817N 05-Jun-19 WED 16-Jun-19 SUN 11
20 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 05-Jun-19 SUN 17-Jun-19 FRI 12
20 KMTC SUNNY CANNA 1817 05-Jun-19 MON 17-Jun-19 SAT 12
20 KMTC KING CRIMSON V.019N 05-Jun-19 WED 17-Jun-19 MON 12
20 KMTC SUNNY IRIS 1824 06-Jun-19 WED 18-Jun-19 MON 12
21 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 09-Jun-19 SUN 20-Jun-19 THU 11
21 KMTC TRIDENT 1818 09-Jun-19 WED 21-Jun-19 MON 12
HAIPHONG to YOKOHAMA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 22-May-19 MON 03-Jun-19 SAT 12
18 KMTC KING CRIMSON V.020N 22-May-19 WED 03-Jun-19 MON 12
18 KMTC SUNNY IRIS 1825 22-May-19 WED 03-Jun-19 MON 12
18 CKL STARSHIP AQUILA 1814N 23-May-19 MON 05-Jun-19 SUN 13
18 KMTC TRIDENT 1819 23-May-19 WED 04-Jun-19 MON 12
18 CKL SUNNY IRIS 1824N 25-May-19 FRI 09-Jun-19 SAT 15
19 KMTC SUNNY CALLA 1817 26-May-19 THU 07-Jun-19 TUE 12
19 KMTC KOTA WANGSA V.018N 27-May-19 SUN 08-Jun-19 FRI 12
19 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 29-May-19 MON 10-Jun-19 SAT 12
19 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 29-May-19 WED 10-Jun-19 MON 12
19 KMTC SKY HOPE 1817 29-May-19 WED 10-Jun-19 MON 12
19 KMTC TRIUMPH V.1819N 30-May-19 WED 11-Jun-19 MON 12
19 CKL KOTA WANGSA 0017N 01-Jun-19 TUE 16-Jun-19 WED 15
20 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 02-Jun-19 THU 14-Jun-19 TUE 12
20 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 03-Jun-19 SUN 15-Jun-19 FRI 12
20 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 05-Jun-19 SUN 17-Jun-19 FRI 12
20 KMTC SUNNY CANNA 1817 05-Jun-19 MON 17-Jun-19 SAT 12
20 KMTC KING CRIMSON V.019N 05-Jun-19 WED 17-Jun-19 MON 12
20 CKL SKY HOPE 1816N 06-Jun-19 SAT 19-Jun-19 FRI 13
20 KMTC SUNNY IRIS 1824 06-Jun-19 WED 18-Jun-19 MON 12
20 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 08-Jun-19 SUN 21-Jun-19 SAT 13
21 KMTC TRIDENT 1818 09-Jun-19 WED 21-Jun-19 MON 12
HAIPHONG to DALIAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 SITC EPONYMA 1817N 19-May-19 SUN 01-Jun-19 SAT 13
18 SITC EPONYMA 1817N 19-May-19 SUN 01-Jun-19 SAT 13
19 SITC SITC WEIHAI 1815N 26-May-19 SUN 08-Jun-19 SAT 13
19 SITC SITC WEIHAI 1815N 26-May-19 SUN 08-Jun-19 SAT 13
20 SITC SITC YANTAI 1815N 02-Jun-19 SUN 15-Jun-19 SAT 13
20 SITC SITC YANTAI 1815N 02-Jun-19 SUN 15-Jun-19 SAT 13
21 SITC REFLECTION 1729N 09-Jun-19 SUN 22-Jun-19 SAT 13
21 SITC REFLECTION 1819N 09-Jun-19 SUN 22-Jun-19 SAT 13
HAIPHONG to FOSHAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
17 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 16-May-19 THU 22-May-19 WED 6
17 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 18-May-19 SAT 25-May-19 FRI 7
18 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 23-May-19 THU 29-May-19 WED 6
18 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 25-May-19 SAT 01-Jun-19 FRI 7
19 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 30-May-19 THU 05-Jun-19 WED 6
19 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 01-Jun-19 SAT 08-Jun-19 FRI 7
1 2 3 6
Nhân viên Kinh doanh làm việc tại TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng
HAIPHONG to SINGAPORE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 A.E.L YM HARMONY 301S 10-Jan-19 SUN 17-Jan-19 SUN 7
17 YANGMING YM INSTRUCTION 225S 16-May-19 SUN 22-May-19 SAT 6
18 A.E.L CAPE QUEST 1856 19-May-19 SAT 26-May-19 SAT 7
18 YANGMING GREEN HORIZON 003S 20-May-19 WED 28-May-19 THU 8
18 A.E.L GREEN HORIZON 003S 20-May-19 SAT 27-May-19 SAT 7
18 YANGMING PRINCESS OF LUCK 021S 23-May-19 SUN 31-May-19 MON 8
18 A.E.L PRINCESS OF LUCK 021S 23-May-19 THU 31-May-19 FRI 8
18 A.E.L KOTA JASA KJAA0055S 24-May-19 THU 01-Jun-19 FRI 8
19 A.E.L CAPE FORTIUS 1852 26-May-19 THU 03-Jun-19 FRI 8
19 YANGMING YM INCEPTION 130S 27-May-19 WED 02-Jun-19 TUE 6
19 A.E.L YM INCEPTION 130S 27-May-19 THU 04-Jun-19 FRI 8
19 YANGMING YM HARMONY 301S 30-May-19 SUN 05-Jun-19 SAT 6
19 A.E.L YM HARMONY? 301S 30-May-19 SUN 06-Jun-19 SUN 7
19 A.E.L KOTA JAYA KJYY0067S 31-May-19 SUN 07-Jun-19 SUN 7
20 A.E.L CALIFORNIA TRADER 1832 02-Jun-19 SUN 09-Jun-19 SUN 7
20 YANGMING GREEN HORIZON 004S 03-Jun-19 TUE 16-Jun-19 MON 13
20 A.E.L GREEN HORIZON 004S 03-Jun-19 SUN 10-Jun-19 SUN 7
20 YANGMING YM INTELLIGENT 141S 06-Jun-19 FRI 19-Jun-19 THU 13
20 A.E.L YM INTELLIGENT 141S 06-Jun-19 SUN 13-Jun-19 SUN 7
21 A.E.L CAPE QUEST 1860 09-Jun-19 SUN 21-Jun-19 FRI 12
21 YANGMING YM INCEPTION 131S 10-Jun-19 SAT 21-Jun-19 WED 11
21 A.E.L YM INCEPTION 131S 10-Jun-19 MON 22-Jun-19 SAT 12
HAIPHONG to BUSAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 CKL KOTA WANGSA 0017N 21-May-19 TUE 29-May-19 WED 8
18 KMTC KOTA WANGSA V.018N 21-May-19 SUN 04-Jun-19 SUN 14
18 KMTC FRISIA NUERNBERG V.081N 23-May-19 WED 31-May-19 THU 8
18 KMTC SKY HOPE 1816 23-May-19 WED 29-May-19 TUE 6
18 CKL SKY HOPE 1816N 25-May-19 SAT 31-May-19 FRI 6
19 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 26-May-19 SUN 01-Jun-19 SAT 6
19 DONGJIN KHARIS HERITAGE 1726N 26-May-19 FRI 02-Jun-19 FRI 7
19 KMTC TRIDENT 1818 26-May-19 WED 02-Jun-19 WED 7
19 KMTC SUNNY CAMELLIA 1819 27-May-19 THU 03-Jun-19 THU 7
19 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 28-May-19 SUN 11-Jun-19 SUN 14
19 CKL SUNNY IRIS 1825N 29-May-19 WED 06-Jun-19 THU 8
19 KMTC KING CRIMSON V.020N 30-May-19 WED 07-Jun-19 THU 8
19 KMTC SUNNY IRIS 1825 30-May-19 WED 05-Jun-19 TUE 6
19 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 30-May-19 THU 13-Jun-19 THU 14
20 CKL KOTA WANGSA 0018N 02-Jun-19 SUN 10-Jun-19 MON 8
20 DONGJIN HONGKONG VOYAGER 0083N 02-Jun-19 MON 08-Jun-19 SUN 6
20 KMTC TRIUMPH V.1818N 02-Jun-19 WED 09-Jun-19 WED 7
20 KMTC SUNNY CALLA 1817 03-Jun-19 THU 10-Jun-19 THU 7
20 KMTC SUNNY CANNA 1817 04-Jun-19 MON 10-Jun-19 SUN 6
20 CKL SKY HOPE 1817N 05-Jun-19 WED 11-Jun-19 TUE 6
20 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 06-Jun-19 WED 14-Jun-19 THU 8
20 KMTC SKY HOPE 1817 06-Jun-19 WED 12-Jun-19 TUE 6
20 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 06-Jun-19 SUN 20-Jun-19 SUN 14
21 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 09-Jun-19 SUN 15-Jun-19 SAT 6
21 DONGJIN TRIUMPH 1818N 09-Jun-19 THU 17-Jun-19 FRI 8
21 KMTC TRIDENT 1819 09-Jun-19 WED 16-Jun-19 WED 7
21 KMTC HONGKONG VOYAGER 83 11-Jun-19 MON 17-Jun-19 SUN 6
HAIPHONG to HAKATA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 CKL KOTA WANGSA 0017N 21-May-19 TUE 04-Jun-19 TUE 14
18 KMTC CAPE FLINT V.005N 23-May-19 THU 31-May-19 FRI 8
18 CKL SKY HOPE 1816N 25-May-19 SAT 06-Jun-19 THU 12
19 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 26-May-19 SUN 07-Jun-19 FRI 12
19 KMTC WAN HAI 203 V.467N 26-May-19 THU 03-Jun-19 FRI 8
19 KMTC WAN HAI 213 V.334N 27-May-19 THU 04-Jun-19 FRI 8
19 CKL SUNNY IRIS 1825N 29-May-19 WED 12-Jun-19 WED 14
19 KMTC CAPE FLINT V.006N 29-May-19 THU 06-Jun-19 FRI 8
20 CKL KOTA WANGSA 0018N 02-Jun-19 SUN 16-Jun-19 SUN 14
20 CKL SKY HOPE 1817N 05-Jun-19 WED 17-Jun-19 MON 12
21 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 09-Jun-19 SUN 21-Jun-19 FRI 12
HAIPHONG to INCHEON
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 KMTC FRISIA NUERNBERG V.081N 22-May-19 WED 28-May-19 TUE 6
18 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0181E 23-May-19 SAT 29-May-19 FRI 6
18 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 23-May-19 SUN 29-May-19 SAT 6
18 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 23-May-19 SUN 29-May-19 SAT 6
19 KMTC SUNNY CAMELLIA 1819 27-May-19 THU 02-Jun-19 WED 6
19 KMTC KING CRIMSON V.020N 29-May-19 WED 04-Jun-19 TUE 6
19 DONGJIN TRIUMPH 1819N 30-May-19 THU 05-Jun-19 WED 6
19 KMTC KOTA WANGSA V.017N 30-May-19 SUN 05-Jun-19 SAT 6
19 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0180E 01-Jun-19 SAT 07-Jun-19 FRI 6
20 KMTC SUNNY CALLA 1817 03-Jun-19 THU 09-Jun-19 WED 6
20 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 05-Jun-19 WED 11-Jun-19 TUE 6
20 DONGJIN DONGJIN AUBE 0051E 06-Jun-19 SAT 13-Jun-19 SAT 7
20 KMTC TRIUMPH V.1818N 06-Jun-19 WED 12-Jun-19 TUE 6
20 KMTC STARSHIP AQUILA 1815 06-Jun-19 SUN 12-Jun-19 SAT 6
20 DONGJIN TRIUMPH 1818N 08-Jun-19 THU 14-Jun-19 WED 6
21 KMTC TRIDENT 1818 09-Jun-19 WED 15-Jun-19 TUE 6
HAIPHONG to KOBE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 CKL KOTA WANGSA 0017N 21-May-19 TUE 03-Jun-19 MON 13
18 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 22-May-19 MON 02-Jun-19 FRI 11
18 KMTC KING CRIMSON V.020N 22-May-19 WED 02-Jun-19 SUN 11
18 KMTC SUNNY IRIS 1825 22-May-19 WED 02-Jun-19 SUN 11
18 KMTC TRIDENT 1819 23-May-19 WED 03-Jun-19 SUN 11
18 CKL SKY HOPE 1816N 25-May-19 SAT 05-Jun-19 WED 11
19 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 26-May-19 SUN 06-Jun-19 THU 11
19 KMTC SUNNY CALLA 1817 26-May-19 THU 06-Jun-19 MON 11
19 KMTC KOTA WANGSA V.018N 27-May-19 SUN 07-Jun-19 THU 11
19 CKL SUNNY IRIS 1825N 29-May-19 WED 11-Jun-19 TUE 13
19 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 29-May-19 MON 09-Jun-19 FRI 11
19 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 29-May-19 WED 09-Jun-19 SUN 11
19 KMTC SKY HOPE 1817 29-May-19 WED 09-Jun-19 SUN 11
19 KMTC TRIUMPH V.1819N 30-May-19 WED 10-Jun-19 SUN 11
20 CKL KOTA WANGSA 0018N 02-Jun-19 SUN 15-Jun-19 SAT 13
20 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 02-Jun-19 THU 13-Jun-19 MON 11
20 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 03-Jun-19 SUN 14-Jun-19 THU 11
20 CKL SKY HOPE 1817N 05-Jun-19 WED 16-Jun-19 SUN 11
20 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 05-Jun-19 SUN 16-Jun-19 THU 11
20 KMTC SUNNY CANNA 1817 05-Jun-19 MON 16-Jun-19 FRI 11
20 KMTC KING CRIMSON V.019N 05-Jun-19 WED 16-Jun-19 SUN 11
20 KMTC SUNNY IRIS 1824 06-Jun-19 WED 17-Jun-19 SUN 11
21 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 09-Jun-19 SUN 20-Jun-19 THU 11
21 KMTC TRIDENT 1818 09-Jun-19 WED 20-Jun-19 SUN 11
HAIPHONG to KWANGYANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 KMTC HONGKONG VOYAGER 83 21-May-19 MON 27-May-19 SUN 6
19 KMTC SUNNY IRIS 1825 26-May-19 WED 02-Jun-19 WED 7
19 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 28-May-19 MON 03-Jun-19 SUN 6
20 KMTC SKY HOPE 1817 02-Jun-19 WED 09-Jun-19 WED 7
20 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 04-Jun-19 MON 10-Jun-19 SUN 6
HAIPHONG to LIANYUNGANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 KMTC KOTA WANGSA V.017N 22-May-19 SUN 05-Jun-19 SUN 14
18 KMTC TRIUMPH V.1818N 22-May-19 WED 05-Jun-19 WED 14
18 KMTC KING CRIMSON V.020N 22-May-19 WED 05-Jun-19 WED 14
18 KMTC KOTA WANGSA V.018N 22-May-19 SUN 05-Jun-19 SUN 14
18 KMTC TRIUMPH V.1819N 22-May-19 WED 05-Jun-19 WED 14
18 CKL SKY HOPE 1815N 23-May-19 SUN 10-Jun-19 THU 18
18 CKL STARSHIP AQUILA 1814N 24-May-19 MON 09-Jun-19 WED 16
18 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 25-May-19 SUN 10-Jun-19 TUE 16
19 CKL SUNNY IRIS 1824N 27-May-19 FRI 14-Jun-19 TUE 18
19 KMTC HONGKONG VOYAGER 83 29-May-19 MON 12-Jun-19 MON 14
19 KMTC SUNNY CAMELLIA 1819 29-May-19 THU 12-Jun-19 THU 14
19 KMTC SUNNY IRIS 1825 29-May-19 WED 12-Jun-19 WED 14
19 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 29-May-19 MON 12-Jun-19 MON 14
19 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 29-May-19 THU 12-Jun-19 THU 14
19 CKL KOTA WANGSA 0017N 31-May-19 TUE 16-Jun-19 THU 16
20 CKL SKY HOPE 1816N 03-Jun-19 SAT 21-Jun-19 WED 18
20 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 05-Jun-19 SUN 19-Jun-19 SUN 14
20 KMTC SUNNY CANNA 1817 05-Jun-19 MON 19-Jun-19 MON 14
20 KMTC KING CRIMSON V.019N 05-Jun-19 WED 19-Jun-19 WED 14
20 KMTC FRISIA NUERNBERG V.081N 05-Jun-19 WED 19-Jun-19 WED 14
20 KMTC STARSHIP AQUILA 1815 05-Jun-19 SUN 19-Jun-19 SUN 14
20 KMTC TRIDENT 1819 05-Jun-19 WED 19-Jun-19 WED 14
20 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 05-Jun-19 WED 19-Jun-19 WED 14
20 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 05-Jun-19 SUN 19-Jun-19 SUN 14
20 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 06-Jun-19 SUN 22-Jun-19 TUE 16
20 KMTC SUNNY IRIS 1824 06-Jun-19 WED 20-Jun-19 WED 14
20 CKL SUNNY IRIS 1825N 07-Jun-19 WED 25-Jun-19 SUN 18
21 KMTC TRIDENT 1818 09-Jun-19 WED 23-Jun-19 WED 14
HAIPHONG to NAGOYA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 22-May-19 MON 03-Jun-19 SAT 12
18 KMTC KING CRIMSON V.020N 22-May-19 WED 03-Jun-19 MON 12
18 KMTC SUNNY IRIS 1825 22-May-19 WED 03-Jun-19 MON 12
18 KMTC TRIDENT 1819 23-May-19 WED 04-Jun-19 MON 12
19 KMTC SUNNY CALLA 1817 26-May-19 THU 07-Jun-19 TUE 12
19 KMTC KOTA WANGSA V.018N 27-May-19 SUN 08-Jun-19 FRI 12
19 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 29-May-19 MON 10-Jun-19 SAT 12
19 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 29-May-19 WED 10-Jun-19 MON 12
19 KMTC SKY HOPE 1817 29-May-19 WED 10-Jun-19 MON 12
19 KMTC TRIUMPH V.1819N 30-May-19 WED 11-Jun-19 MON 12
20 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 02-Jun-19 THU 14-Jun-19 TUE 12
20 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 03-Jun-19 SUN 15-Jun-19 FRI 12
20 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 05-Jun-19 SUN 17-Jun-19 FRI 12
20 KMTC SUNNY CANNA 1817 05-Jun-19 MON 17-Jun-19 SAT 12
20 KMTC KING CRIMSON V.019N 05-Jun-19 WED 17-Jun-19 MON 12
20 KMTC SUNNY IRIS 1824 06-Jun-19 WED 18-Jun-19 MON 12
21 KMTC TRIDENT 1818 09-Jun-19 WED 21-Jun-19 MON 12
HAIPHONG to OSAKA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 CKL KOTA WANGSA 0017N 21-May-19 TUE 03-Jun-19 MON 13
18 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 22-May-19 MON 03-Jun-19 SAT 12
18 KMTC KING CRIMSON V.020N 22-May-19 WED 03-Jun-19 MON 12
18 KMTC SUNNY IRIS 1825 22-May-19 WED 03-Jun-19 MON 12
18 KMTC TRIDENT 1819 23-May-19 WED 04-Jun-19 MON 12
18 CKL SKY HOPE 1816N 25-May-19 SAT 05-Jun-19 WED 11
19 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 26-May-19 SUN 06-Jun-19 THU 11
19 KMTC SUNNY CALLA 1817 26-May-19 THU 07-Jun-19 TUE 12
19 KMTC KOTA WANGSA V.018N 27-May-19 SUN 08-Jun-19 FRI 12
19 CKL SUNNY IRIS 1825N 29-May-19 WED 11-Jun-19 TUE 13
19 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 29-May-19 MON 10-Jun-19 SAT 12
19 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 29-May-19 WED 10-Jun-19 MON 12
19 KMTC SKY HOPE 1817 29-May-19 WED 10-Jun-19 MON 12
19 KMTC TRIUMPH V.1819N 30-May-19 WED 11-Jun-19 MON 12
20 CKL KOTA WANGSA 0018N 02-Jun-19 SUN 15-Jun-19 SAT 13
20 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 02-Jun-19 THU 14-Jun-19 TUE 12
20 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 03-Jun-19 SUN 15-Jun-19 FRI 12
20 CKL SKY HOPE 1817N 05-Jun-19 WED 16-Jun-19 SUN 11
20 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 05-Jun-19 SUN 17-Jun-19 FRI 12
20 KMTC SUNNY CANNA 1817 05-Jun-19 MON 17-Jun-19 SAT 12
20 KMTC KING CRIMSON V.019N 05-Jun-19 WED 17-Jun-19 MON 12
20 KMTC SUNNY IRIS 1824 06-Jun-19 WED 18-Jun-19 MON 12
21 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 09-Jun-19 SUN 20-Jun-19 THU 11
21 KMTC TRIDENT 1818 09-Jun-19 WED 21-Jun-19 MON 12
HAIPHONG to PYONGTEAK
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 DONGJIN DONGJIN AUBE 0050E 22-May-19 SAT 29-May-19 SAT 7
18 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0181E 22-May-19 SAT 29-May-19 SAT 7
18 DONGJIN DONGJIN AUBE 0051E 22-May-19 SAT 29-May-19 SAT 7
HAIPHONG to SHANGHAI
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
19 KMTC HAMBURG BAY V.25E 29-May-19 SUN 05-Jun-19 SUN 7
19 KMTC E.R. SWEDEN V.1802E 29-May-19 SUN 05-Jun-19 SUN 7
19 KMTC CONTI STOCKHOLM V.2E 30-May-19 SUN 06-Jun-19 SUN 7
20 KMTC E.R.AMSTERDAM V.E1803 02-Jun-19 SUN 09-Jun-19 SUN 7
20 KMTC IAN H V.3E 03-Jun-19 SUN 10-Jun-19 SUN 7
17 SITC SITC NAGOYA 1817N 16-May-19 THU 21-May-19 TUE 5
18 SITC SITC YOKKAICHI 1815N 23-May-19 THU 28-May-19 TUE 5
19 SITC SITC OSAKA 1819N 30-May-19 THU 04-Jun-19 TUE 5
20 SITC SITC NAGOYA 1819N 06-Jun-19 THU 11-Jun-19 TUE 5
HAIPHONG to TOKYO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 CKL KOTA WANGSA 0017N 21-May-19 TUE 03-Jun-19 MON 13
18 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 22-May-19 MON 03-Jun-19 SAT 12
18 KMTC KING CRIMSON V.020N 22-May-19 WED 03-Jun-19 MON 12
18 KMTC SUNNY IRIS 1825 22-May-19 WED 03-Jun-19 MON 12
18 KMTC TRIDENT 1819 23-May-19 WED 04-Jun-19 MON 12
18 CKL SKY HOPE 1816N 25-May-19 SAT 05-Jun-19 WED 11
19 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 26-May-19 SUN 06-Jun-19 THU 11
19 KMTC SUNNY CALLA 1817 26-May-19 THU 07-Jun-19 TUE 12
19 KMTC KOTA WANGSA V.018N 27-May-19 SUN 08-Jun-19 FRI 12
19 CKL SUNNY IRIS 1825N 29-May-19 WED 11-Jun-19 TUE 13
19 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 29-May-19 MON 10-Jun-19 SAT 12
19 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 29-May-19 WED 10-Jun-19 MON 12
19 KMTC SKY HOPE 1817 29-May-19 WED 10-Jun-19 MON 12
19 KMTC TRIUMPH V.1819N 30-May-19 WED 11-Jun-19 MON 12
20 CKL KOTA WANGSA 0018N 02-Jun-19 SUN 15-Jun-19 SAT 13
20 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 02-Jun-19 THU 14-Jun-19 TUE 12
20 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 03-Jun-19 SUN 15-Jun-19 FRI 12
20 CKL SKY HOPE 1817N 05-Jun-19 WED 16-Jun-19 SUN 11
20 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 05-Jun-19 SUN 17-Jun-19 FRI 12
20 KMTC SUNNY CANNA 1817 05-Jun-19 MON 17-Jun-19 SAT 12
20 KMTC KING CRIMSON V.019N 05-Jun-19 WED 17-Jun-19 MON 12
20 KMTC SUNNY IRIS 1824 06-Jun-19 WED 18-Jun-19 MON 12
21 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 09-Jun-19 SUN 20-Jun-19 THU 11
21 KMTC TRIDENT 1818 09-Jun-19 WED 21-Jun-19 MON 12
HAIPHONG to YOKOHAMA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 22-May-19 MON 03-Jun-19 SAT 12
18 KMTC KING CRIMSON V.020N 22-May-19 WED 03-Jun-19 MON 12
18 KMTC SUNNY IRIS 1825 22-May-19 WED 03-Jun-19 MON 12
18 CKL STARSHIP AQUILA 1814N 23-May-19 MON 05-Jun-19 SUN 13
18 KMTC TRIDENT 1819 23-May-19 WED 04-Jun-19 MON 12
18 CKL SUNNY IRIS 1824N 25-May-19 FRI 09-Jun-19 SAT 15
19 KMTC SUNNY CALLA 1817 26-May-19 THU 07-Jun-19 TUE 12
19 KMTC KOTA WANGSA V.018N 27-May-19 SUN 08-Jun-19 FRI 12
19 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 29-May-19 MON 10-Jun-19 SAT 12
19 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 29-May-19 WED 10-Jun-19 MON 12
19 KMTC SKY HOPE 1817 29-May-19 WED 10-Jun-19 MON 12
19 KMTC TRIUMPH V.1819N 30-May-19 WED 11-Jun-19 MON 12
19 CKL KOTA WANGSA 0017N 01-Jun-19 TUE 16-Jun-19 WED 15
20 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 02-Jun-19 THU 14-Jun-19 TUE 12
20 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 03-Jun-19 SUN 15-Jun-19 FRI 12
20 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 05-Jun-19 SUN 17-Jun-19 FRI 12
20 KMTC SUNNY CANNA 1817 05-Jun-19 MON 17-Jun-19 SAT 12
20 KMTC KING CRIMSON V.019N 05-Jun-19 WED 17-Jun-19 MON 12
20 CKL SKY HOPE 1816N 06-Jun-19 SAT 19-Jun-19 FRI 13
20 KMTC SUNNY IRIS 1824 06-Jun-19 WED 18-Jun-19 MON 12
20 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 08-Jun-19 SUN 21-Jun-19 SAT 13
21 KMTC TRIDENT 1818 09-Jun-19 WED 21-Jun-19 MON 12
HAIPHONG to DALIAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 SITC EPONYMA 1817N 19-May-19 SUN 01-Jun-19 SAT 13
18 SITC EPONYMA 1817N 19-May-19 SUN 01-Jun-19 SAT 13
19 SITC SITC WEIHAI 1815N 26-May-19 SUN 08-Jun-19 SAT 13
19 SITC SITC WEIHAI 1815N 26-May-19 SUN 08-Jun-19 SAT 13
20 SITC SITC YANTAI 1815N 02-Jun-19 SUN 15-Jun-19 SAT 13
20 SITC SITC YANTAI 1815N 02-Jun-19 SUN 15-Jun-19 SAT 13
21 SITC REFLECTION 1729N 09-Jun-19 SUN 22-Jun-19 SAT 13
21 SITC REFLECTION 1819N 09-Jun-19 SUN 22-Jun-19 SAT 13
HAIPHONG to FOSHAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
17 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 16-May-19 THU 22-May-19 WED 6
17 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 18-May-19 SAT 25-May-19 FRI 7
18 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 23-May-19 THU 29-May-19 WED 6
18 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 25-May-19 SAT 01-Jun-19 FRI 7
19 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 30-May-19 THU 05-Jun-19 WED 6
19 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 01-Jun-19 SAT 08-Jun-19 FRI 7
1 2 3 6
Xuất khẩu gỗ vào Liên minh Châu Âu EU và quy định mới về chứng chỉ FLEGT
HAIPHONG to SINGAPORE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 A.E.L YM HARMONY 301S 10-Jan-19 SUN 17-Jan-19 SUN 7
17 YANGMING YM INSTRUCTION 225S 16-May-19 SUN 22-May-19 SAT 6
18 A.E.L CAPE QUEST 1856 19-May-19 SAT 26-May-19 SAT 7
18 YANGMING GREEN HORIZON 003S 20-May-19 WED 28-May-19 THU 8
18 A.E.L GREEN HORIZON 003S 20-May-19 SAT 27-May-19 SAT 7
18 YANGMING PRINCESS OF LUCK 021S 23-May-19 SUN 31-May-19 MON 8
18 A.E.L PRINCESS OF LUCK 021S 23-May-19 THU 31-May-19 FRI 8
18 A.E.L KOTA JASA KJAA0055S 24-May-19 THU 01-Jun-19 FRI 8
19 A.E.L CAPE FORTIUS 1852 26-May-19 THU 03-Jun-19 FRI 8
19 YANGMING YM INCEPTION 130S 27-May-19 WED 02-Jun-19 TUE 6
19 A.E.L YM INCEPTION 130S 27-May-19 THU 04-Jun-19 FRI 8
19 YANGMING YM HARMONY 301S 30-May-19 SUN 05-Jun-19 SAT 6
19 A.E.L YM HARMONY? 301S 30-May-19 SUN 06-Jun-19 SUN 7
19 A.E.L KOTA JAYA KJYY0067S 31-May-19 SUN 07-Jun-19 SUN 7
20 A.E.L CALIFORNIA TRADER 1832 02-Jun-19 SUN 09-Jun-19 SUN 7
20 YANGMING GREEN HORIZON 004S 03-Jun-19 TUE 16-Jun-19 MON 13
20 A.E.L GREEN HORIZON 004S 03-Jun-19 SUN 10-Jun-19 SUN 7
20 YANGMING YM INTELLIGENT 141S 06-Jun-19 FRI 19-Jun-19 THU 13
20 A.E.L YM INTELLIGENT 141S 06-Jun-19 SUN 13-Jun-19 SUN 7
21 A.E.L CAPE QUEST 1860 09-Jun-19 SUN 21-Jun-19 FRI 12
21 YANGMING YM INCEPTION 131S 10-Jun-19 SAT 21-Jun-19 WED 11
21 A.E.L YM INCEPTION 131S 10-Jun-19 MON 22-Jun-19 SAT 12
HAIPHONG to BUSAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 CKL KOTA WANGSA 0017N 21-May-19 TUE 29-May-19 WED 8
18 KMTC KOTA WANGSA V.018N 21-May-19 SUN 04-Jun-19 SUN 14
18 KMTC FRISIA NUERNBERG V.081N 23-May-19 WED 31-May-19 THU 8
18 KMTC SKY HOPE 1816 23-May-19 WED 29-May-19 TUE 6
18 CKL SKY HOPE 1816N 25-May-19 SAT 31-May-19 FRI 6
19 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 26-May-19 SUN 01-Jun-19 SAT 6
19 DONGJIN KHARIS HERITAGE 1726N 26-May-19 FRI 02-Jun-19 FRI 7
19 KMTC TRIDENT 1818 26-May-19 WED 02-Jun-19 WED 7
19 KMTC SUNNY CAMELLIA 1819 27-May-19 THU 03-Jun-19 THU 7
19 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 28-May-19 SUN 11-Jun-19 SUN 14
19 CKL SUNNY IRIS 1825N 29-May-19 WED 06-Jun-19 THU 8
19 KMTC KING CRIMSON V.020N 30-May-19 WED 07-Jun-19 THU 8
19 KMTC SUNNY IRIS 1825 30-May-19 WED 05-Jun-19 TUE 6
19 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 30-May-19 THU 13-Jun-19 THU 14
20 CKL KOTA WANGSA 0018N 02-Jun-19 SUN 10-Jun-19 MON 8
20 DONGJIN HONGKONG VOYAGER 0083N 02-Jun-19 MON 08-Jun-19 SUN 6
20 KMTC TRIUMPH V.1818N 02-Jun-19 WED 09-Jun-19 WED 7
20 KMTC SUNNY CALLA 1817 03-Jun-19 THU 10-Jun-19 THU 7
20 KMTC SUNNY CANNA 1817 04-Jun-19 MON 10-Jun-19 SUN 6
20 CKL SKY HOPE 1817N 05-Jun-19 WED 11-Jun-19 TUE 6
20 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 06-Jun-19 WED 14-Jun-19 THU 8
20 KMTC SKY HOPE 1817 06-Jun-19 WED 12-Jun-19 TUE 6
20 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 06-Jun-19 SUN 20-Jun-19 SUN 14
21 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 09-Jun-19 SUN 15-Jun-19 SAT 6
21 DONGJIN TRIUMPH 1818N 09-Jun-19 THU 17-Jun-19 FRI 8
21 KMTC TRIDENT 1819 09-Jun-19 WED 16-Jun-19 WED 7
21 KMTC HONGKONG VOYAGER 83 11-Jun-19 MON 17-Jun-19 SUN 6
HAIPHONG to HAKATA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 CKL KOTA WANGSA 0017N 21-May-19 TUE 04-Jun-19 TUE 14
18 KMTC CAPE FLINT V.005N 23-May-19 THU 31-May-19 FRI 8
18 CKL SKY HOPE 1816N 25-May-19 SAT 06-Jun-19 THU 12
19 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 26-May-19 SUN 07-Jun-19 FRI 12
19 KMTC WAN HAI 203 V.467N 26-May-19 THU 03-Jun-19 FRI 8
19 KMTC WAN HAI 213 V.334N 27-May-19 THU 04-Jun-19 FRI 8
19 CKL SUNNY IRIS 1825N 29-May-19 WED 12-Jun-19 WED 14
19 KMTC CAPE FLINT V.006N 29-May-19 THU 06-Jun-19 FRI 8
20 CKL KOTA WANGSA 0018N 02-Jun-19 SUN 16-Jun-19 SUN 14
20 CKL SKY HOPE 1817N 05-Jun-19 WED 17-Jun-19 MON 12
21 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 09-Jun-19 SUN 21-Jun-19 FRI 12
HAIPHONG to INCHEON
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 KMTC FRISIA NUERNBERG V.081N 22-May-19 WED 28-May-19 TUE 6
18 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0181E 23-May-19 SAT 29-May-19 FRI 6
18 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 23-May-19 SUN 29-May-19 SAT 6
18 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 23-May-19 SUN 29-May-19 SAT 6
19 KMTC SUNNY CAMELLIA 1819 27-May-19 THU 02-Jun-19 WED 6
19 KMTC KING CRIMSON V.020N 29-May-19 WED 04-Jun-19 TUE 6
19 DONGJIN TRIUMPH 1819N 30-May-19 THU 05-Jun-19 WED 6
19 KMTC KOTA WANGSA V.017N 30-May-19 SUN 05-Jun-19 SAT 6
19 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0180E 01-Jun-19 SAT 07-Jun-19 FRI 6
20 KMTC SUNNY CALLA 1817 03-Jun-19 THU 09-Jun-19 WED 6
20 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 05-Jun-19 WED 11-Jun-19 TUE 6
20 DONGJIN DONGJIN AUBE 0051E 06-Jun-19 SAT 13-Jun-19 SAT 7
20 KMTC TRIUMPH V.1818N 06-Jun-19 WED 12-Jun-19 TUE 6
20 KMTC STARSHIP AQUILA 1815 06-Jun-19 SUN 12-Jun-19 SAT 6
20 DONGJIN TRIUMPH 1818N 08-Jun-19 THU 14-Jun-19 WED 6
21 KMTC TRIDENT 1818 09-Jun-19 WED 15-Jun-19 TUE 6
HAIPHONG to KOBE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 CKL KOTA WANGSA 0017N 21-May-19 TUE 03-Jun-19 MON 13
18 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 22-May-19 MON 02-Jun-19 FRI 11
18 KMTC KING CRIMSON V.020N 22-May-19 WED 02-Jun-19 SUN 11
18 KMTC SUNNY IRIS 1825 22-May-19 WED 02-Jun-19 SUN 11
18 KMTC TRIDENT 1819 23-May-19 WED 03-Jun-19 SUN 11
18 CKL SKY HOPE 1816N 25-May-19 SAT 05-Jun-19 WED 11
19 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 26-May-19 SUN 06-Jun-19 THU 11
19 KMTC SUNNY CALLA 1817 26-May-19 THU 06-Jun-19 MON 11
19 KMTC KOTA WANGSA V.018N 27-May-19 SUN 07-Jun-19 THU 11
19 CKL SUNNY IRIS 1825N 29-May-19 WED 11-Jun-19 TUE 13
19 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 29-May-19 MON 09-Jun-19 FRI 11
19 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 29-May-19 WED 09-Jun-19 SUN 11
19 KMTC SKY HOPE 1817 29-May-19 WED 09-Jun-19 SUN 11
19 KMTC TRIUMPH V.1819N 30-May-19 WED 10-Jun-19 SUN 11
20 CKL KOTA WANGSA 0018N 02-Jun-19 SUN 15-Jun-19 SAT 13
20 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 02-Jun-19 THU 13-Jun-19 MON 11
20 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 03-Jun-19 SUN 14-Jun-19 THU 11
20 CKL SKY HOPE 1817N 05-Jun-19 WED 16-Jun-19 SUN 11
20 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 05-Jun-19 SUN 16-Jun-19 THU 11
20 KMTC SUNNY CANNA 1817 05-Jun-19 MON 16-Jun-19 FRI 11
20 KMTC KING CRIMSON V.019N 05-Jun-19 WED 16-Jun-19 SUN 11
20 KMTC SUNNY IRIS 1824 06-Jun-19 WED 17-Jun-19 SUN 11
21 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 09-Jun-19 SUN 20-Jun-19 THU 11
21 KMTC TRIDENT 1818 09-Jun-19 WED 20-Jun-19 SUN 11
HAIPHONG to KWANGYANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 KMTC HONGKONG VOYAGER 83 21-May-19 MON 27-May-19 SUN 6
19 KMTC SUNNY IRIS 1825 26-May-19 WED 02-Jun-19 WED 7
19 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 28-May-19 MON 03-Jun-19 SUN 6
20 KMTC SKY HOPE 1817 02-Jun-19 WED 09-Jun-19 WED 7
20 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 04-Jun-19 MON 10-Jun-19 SUN 6
HAIPHONG to LIANYUNGANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 KMTC KOTA WANGSA V.017N 22-May-19 SUN 05-Jun-19 SUN 14
18 KMTC TRIUMPH V.1818N 22-May-19 WED 05-Jun-19 WED 14
18 KMTC KING CRIMSON V.020N 22-May-19 WED 05-Jun-19 WED 14
18 KMTC KOTA WANGSA V.018N 22-May-19 SUN 05-Jun-19 SUN 14
18 KMTC TRIUMPH V.1819N 22-May-19 WED 05-Jun-19 WED 14
18 CKL SKY HOPE 1815N 23-May-19 SUN 10-Jun-19 THU 18
18 CKL STARSHIP AQUILA 1814N 24-May-19 MON 09-Jun-19 WED 16
18 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 25-May-19 SUN 10-Jun-19 TUE 16
19 CKL SUNNY IRIS 1824N 27-May-19 FRI 14-Jun-19 TUE 18
19 KMTC HONGKONG VOYAGER 83 29-May-19 MON 12-Jun-19 MON 14
19 KMTC SUNNY CAMELLIA 1819 29-May-19 THU 12-Jun-19 THU 14
19 KMTC SUNNY IRIS 1825 29-May-19 WED 12-Jun-19 WED 14
19 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 29-May-19 MON 12-Jun-19 MON 14
19 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 29-May-19 THU 12-Jun-19 THU 14
19 CKL KOTA WANGSA 0017N 31-May-19 TUE 16-Jun-19 THU 16
20 CKL SKY HOPE 1816N 03-Jun-19 SAT 21-Jun-19 WED 18
20 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 05-Jun-19 SUN 19-Jun-19 SUN 14
20 KMTC SUNNY CANNA 1817 05-Jun-19 MON 19-Jun-19 MON 14
20 KMTC KING CRIMSON V.019N 05-Jun-19 WED 19-Jun-19 WED 14
20 KMTC FRISIA NUERNBERG V.081N 05-Jun-19 WED 19-Jun-19 WED 14
20 KMTC STARSHIP AQUILA 1815 05-Jun-19 SUN 19-Jun-19 SUN 14
20 KMTC TRIDENT 1819 05-Jun-19 WED 19-Jun-19 WED 14
20 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 05-Jun-19 WED 19-Jun-19 WED 14
20 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 05-Jun-19 SUN 19-Jun-19 SUN 14
20 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 06-Jun-19 SUN 22-Jun-19 TUE 16
20 KMTC SUNNY IRIS 1824 06-Jun-19 WED 20-Jun-19 WED 14
20 CKL SUNNY IRIS 1825N 07-Jun-19 WED 25-Jun-19 SUN 18
21 KMTC TRIDENT 1818 09-Jun-19 WED 23-Jun-19 WED 14
HAIPHONG to NAGOYA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 22-May-19 MON 03-Jun-19 SAT 12
18 KMTC KING CRIMSON V.020N 22-May-19 WED 03-Jun-19 MON 12
18 KMTC SUNNY IRIS 1825 22-May-19 WED 03-Jun-19 MON 12
18 KMTC TRIDENT 1819 23-May-19 WED 04-Jun-19 MON 12
19 KMTC SUNNY CALLA 1817 26-May-19 THU 07-Jun-19 TUE 12
19 KMTC KOTA WANGSA V.018N 27-May-19 SUN 08-Jun-19 FRI 12
19 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 29-May-19 MON 10-Jun-19 SAT 12
19 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 29-May-19 WED 10-Jun-19 MON 12
19 KMTC SKY HOPE 1817 29-May-19 WED 10-Jun-19 MON 12
19 KMTC TRIUMPH V.1819N 30-May-19 WED 11-Jun-19 MON 12
20 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 02-Jun-19 THU 14-Jun-19 TUE 12
20 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 03-Jun-19 SUN 15-Jun-19 FRI 12
20 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 05-Jun-19 SUN 17-Jun-19 FRI 12
20 KMTC SUNNY CANNA 1817 05-Jun-19 MON 17-Jun-19 SAT 12
20 KMTC KING CRIMSON V.019N 05-Jun-19 WED 17-Jun-19 MON 12
20 KMTC SUNNY IRIS 1824 06-Jun-19 WED 18-Jun-19 MON 12
21 KMTC TRIDENT 1818 09-Jun-19 WED 21-Jun-19 MON 12
HAIPHONG to OSAKA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 CKL KOTA WANGSA 0017N 21-May-19 TUE 03-Jun-19 MON 13
18 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 22-May-19 MON 03-Jun-19 SAT 12
18 KMTC KING CRIMSON V.020N 22-May-19 WED 03-Jun-19 MON 12
18 KMTC SUNNY IRIS 1825 22-May-19 WED 03-Jun-19 MON 12
18 KMTC TRIDENT 1819 23-May-19 WED 04-Jun-19 MON 12
18 CKL SKY HOPE 1816N 25-May-19 SAT 05-Jun-19 WED 11
19 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 26-May-19 SUN 06-Jun-19 THU 11
19 KMTC SUNNY CALLA 1817 26-May-19 THU 07-Jun-19 TUE 12
19 KMTC KOTA WANGSA V.018N 27-May-19 SUN 08-Jun-19 FRI 12
19 CKL SUNNY IRIS 1825N 29-May-19 WED 11-Jun-19 TUE 13
19 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 29-May-19 MON 10-Jun-19 SAT 12
19 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 29-May-19 WED 10-Jun-19 MON 12
19 KMTC SKY HOPE 1817 29-May-19 WED 10-Jun-19 MON 12
19 KMTC TRIUMPH V.1819N 30-May-19 WED 11-Jun-19 MON 12
20 CKL KOTA WANGSA 0018N 02-Jun-19 SUN 15-Jun-19 SAT 13
20 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 02-Jun-19 THU 14-Jun-19 TUE 12
20 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 03-Jun-19 SUN 15-Jun-19 FRI 12
20 CKL SKY HOPE 1817N 05-Jun-19 WED 16-Jun-19 SUN 11
20 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 05-Jun-19 SUN 17-Jun-19 FRI 12
20 KMTC SUNNY CANNA 1817 05-Jun-19 MON 17-Jun-19 SAT 12
20 KMTC KING CRIMSON V.019N 05-Jun-19 WED 17-Jun-19 MON 12
20 KMTC SUNNY IRIS 1824 06-Jun-19 WED 18-Jun-19 MON 12
21 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 09-Jun-19 SUN 20-Jun-19 THU 11
21 KMTC TRIDENT 1818 09-Jun-19 WED 21-Jun-19 MON 12
HAIPHONG to PYONGTEAK
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 DONGJIN DONGJIN AUBE 0050E 22-May-19 SAT 29-May-19 SAT 7
18 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0181E 22-May-19 SAT 29-May-19 SAT 7
18 DONGJIN DONGJIN AUBE 0051E 22-May-19 SAT 29-May-19 SAT 7
HAIPHONG to SHANGHAI
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
19 KMTC HAMBURG BAY V.25E 29-May-19 SUN 05-Jun-19 SUN 7
19 KMTC E.R. SWEDEN V.1802E 29-May-19 SUN 05-Jun-19 SUN 7
19 KMTC CONTI STOCKHOLM V.2E 30-May-19 SUN 06-Jun-19 SUN 7
20 KMTC E.R.AMSTERDAM V.E1803 02-Jun-19 SUN 09-Jun-19 SUN 7
20 KMTC IAN H V.3E 03-Jun-19 SUN 10-Jun-19 SUN 7
17 SITC SITC NAGOYA 1817N 16-May-19 THU 21-May-19 TUE 5
18 SITC SITC YOKKAICHI 1815N 23-May-19 THU 28-May-19 TUE 5
19 SITC SITC OSAKA 1819N 30-May-19 THU 04-Jun-19 TUE 5
20 SITC SITC NAGOYA 1819N 06-Jun-19 THU 11-Jun-19 TUE 5
HAIPHONG to TOKYO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 CKL KOTA WANGSA 0017N 21-May-19 TUE 03-Jun-19 MON 13
18 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 22-May-19 MON 03-Jun-19 SAT 12
18 KMTC KING CRIMSON V.020N 22-May-19 WED 03-Jun-19 MON 12
18 KMTC SUNNY IRIS 1825 22-May-19 WED 03-Jun-19 MON 12
18 KMTC TRIDENT 1819 23-May-19 WED 04-Jun-19 MON 12
18 CKL SKY HOPE 1816N 25-May-19 SAT 05-Jun-19 WED 11
19 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 26-May-19 SUN 06-Jun-19 THU 11
19 KMTC SUNNY CALLA 1817 26-May-19 THU 07-Jun-19 TUE 12
19 KMTC KOTA WANGSA V.018N 27-May-19 SUN 08-Jun-19 FRI 12
19 CKL SUNNY IRIS 1825N 29-May-19 WED 11-Jun-19 TUE 13
19 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 29-May-19 MON 10-Jun-19 SAT 12
19 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 29-May-19 WED 10-Jun-19 MON 12
19 KMTC SKY HOPE 1817 29-May-19 WED 10-Jun-19 MON 12
19 KMTC TRIUMPH V.1819N 30-May-19 WED 11-Jun-19 MON 12
20 CKL KOTA WANGSA 0018N 02-Jun-19 SUN 15-Jun-19 SAT 13
20 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 02-Jun-19 THU 14-Jun-19 TUE 12
20 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 03-Jun-19 SUN 15-Jun-19 FRI 12
20 CKL SKY HOPE 1817N 05-Jun-19 WED 16-Jun-19 SUN 11
20 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 05-Jun-19 SUN 17-Jun-19 FRI 12
20 KMTC SUNNY CANNA 1817 05-Jun-19 MON 17-Jun-19 SAT 12
20 KMTC KING CRIMSON V.019N 05-Jun-19 WED 17-Jun-19 MON 12
20 KMTC SUNNY IRIS 1824 06-Jun-19 WED 18-Jun-19 MON 12
21 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 09-Jun-19 SUN 20-Jun-19 THU 11
21 KMTC TRIDENT 1818 09-Jun-19 WED 21-Jun-19 MON 12
HAIPHONG to YOKOHAMA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 22-May-19 MON 03-Jun-19 SAT 12
18 KMTC KING CRIMSON V.020N 22-May-19 WED 03-Jun-19 MON 12
18 KMTC SUNNY IRIS 1825 22-May-19 WED 03-Jun-19 MON 12
18 CKL STARSHIP AQUILA 1814N 23-May-19 MON 05-Jun-19 SUN 13
18 KMTC TRIDENT 1819 23-May-19 WED 04-Jun-19 MON 12
18 CKL SUNNY IRIS 1824N 25-May-19 FRI 09-Jun-19 SAT 15
19 KMTC SUNNY CALLA 1817 26-May-19 THU 07-Jun-19 TUE 12
19 KMTC KOTA WANGSA V.018N 27-May-19 SUN 08-Jun-19 FRI 12
19 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 29-May-19 MON 10-Jun-19 SAT 12
19 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 29-May-19 WED 10-Jun-19 MON 12
19 KMTC SKY HOPE 1817 29-May-19 WED 10-Jun-19 MON 12
19 KMTC TRIUMPH V.1819N 30-May-19 WED 11-Jun-19 MON 12
19 CKL KOTA WANGSA 0017N 01-Jun-19 TUE 16-Jun-19 WED 15
20 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 02-Jun-19 THU 14-Jun-19 TUE 12
20 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 03-Jun-19 SUN 15-Jun-19 FRI 12
20 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 05-Jun-19 SUN 17-Jun-19 FRI 12
20 KMTC SUNNY CANNA 1817 05-Jun-19 MON 17-Jun-19 SAT 12
20 KMTC KING CRIMSON V.019N 05-Jun-19 WED 17-Jun-19 MON 12
20 CKL SKY HOPE 1816N 06-Jun-19 SAT 19-Jun-19 FRI 13
20 KMTC SUNNY IRIS 1824 06-Jun-19 WED 18-Jun-19 MON 12
20 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 08-Jun-19 SUN 21-Jun-19 SAT 13
21 KMTC TRIDENT 1818 09-Jun-19 WED 21-Jun-19 MON 12
HAIPHONG to DALIAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 SITC EPONYMA 1817N 19-May-19 SUN 01-Jun-19 SAT 13
18 SITC EPONYMA 1817N 19-May-19 SUN 01-Jun-19 SAT 13
19 SITC SITC WEIHAI 1815N 26-May-19 SUN 08-Jun-19 SAT 13
19 SITC SITC WEIHAI 1815N 26-May-19 SUN 08-Jun-19 SAT 13
20 SITC SITC YANTAI 1815N 02-Jun-19 SUN 15-Jun-19 SAT 13
20 SITC SITC YANTAI 1815N 02-Jun-19 SUN 15-Jun-19 SAT 13
21 SITC REFLECTION 1729N 09-Jun-19 SUN 22-Jun-19 SAT 13
21 SITC REFLECTION 1819N 09-Jun-19 SUN 22-Jun-19 SAT 13
HAIPHONG to FOSHAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
17 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 16-May-19 THU 22-May-19 WED 6
17 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 18-May-19 SAT 25-May-19 FRI 7
18 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 23-May-19 THU 29-May-19 WED 6
18 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 25-May-19 SAT 01-Jun-19 FRI 7
19 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 30-May-19 THU 05-Jun-19 WED 6
19 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 01-Jun-19 SAT 08-Jun-19 FRI 7
1 2 3 6
Thông báo lịch nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2019
HAIPHONG to SINGAPORE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 A.E.L YM HARMONY 301S 10-Jan-19 SUN 17-Jan-19 SUN 7
17 YANGMING YM INSTRUCTION 225S 16-May-19 SUN 22-May-19 SAT 6
18 A.E.L CAPE QUEST 1856 19-May-19 SAT 26-May-19 SAT 7
18 YANGMING GREEN HORIZON 003S 20-May-19 WED 28-May-19 THU 8
18 A.E.L GREEN HORIZON 003S 20-May-19 SAT 27-May-19 SAT 7
18 YANGMING PRINCESS OF LUCK 021S 23-May-19 SUN 31-May-19 MON 8
18 A.E.L PRINCESS OF LUCK 021S 23-May-19 THU 31-May-19 FRI 8
18 A.E.L KOTA JASA KJAA0055S 24-May-19 THU 01-Jun-19 FRI 8
19 A.E.L CAPE FORTIUS 1852 26-May-19 THU 03-Jun-19 FRI 8
19 YANGMING YM INCEPTION 130S 27-May-19 WED 02-Jun-19 TUE 6
19 A.E.L YM INCEPTION 130S 27-May-19 THU 04-Jun-19 FRI 8
19 YANGMING YM HARMONY 301S 30-May-19 SUN 05-Jun-19 SAT 6
19 A.E.L YM HARMONY? 301S 30-May-19 SUN 06-Jun-19 SUN 7
19 A.E.L KOTA JAYA KJYY0067S 31-May-19 SUN 07-Jun-19 SUN 7
20 A.E.L CALIFORNIA TRADER 1832 02-Jun-19 SUN 09-Jun-19 SUN 7
20 YANGMING GREEN HORIZON 004S 03-Jun-19 TUE 16-Jun-19 MON 13
20 A.E.L GREEN HORIZON 004S 03-Jun-19 SUN 10-Jun-19 SUN 7
20 YANGMING YM INTELLIGENT 141S 06-Jun-19 FRI 19-Jun-19 THU 13
20 A.E.L YM INTELLIGENT 141S 06-Jun-19 SUN 13-Jun-19 SUN 7
21 A.E.L CAPE QUEST 1860 09-Jun-19 SUN 21-Jun-19 FRI 12
21 YANGMING YM INCEPTION 131S 10-Jun-19 SAT 21-Jun-19 WED 11
21 A.E.L YM INCEPTION 131S 10-Jun-19 MON 22-Jun-19 SAT 12
HAIPHONG to BUSAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 CKL KOTA WANGSA 0017N 21-May-19 TUE 29-May-19 WED 8
18 KMTC KOTA WANGSA V.018N 21-May-19 SUN 04-Jun-19 SUN 14
18 KMTC FRISIA NUERNBERG V.081N 23-May-19 WED 31-May-19 THU 8
18 KMTC SKY HOPE 1816 23-May-19 WED 29-May-19 TUE 6
18 CKL SKY HOPE 1816N 25-May-19 SAT 31-May-19 FRI 6
19 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 26-May-19 SUN 01-Jun-19 SAT 6
19 DONGJIN KHARIS HERITAGE 1726N 26-May-19 FRI 02-Jun-19 FRI 7
19 KMTC TRIDENT 1818 26-May-19 WED 02-Jun-19 WED 7
19 KMTC SUNNY CAMELLIA 1819 27-May-19 THU 03-Jun-19 THU 7
19 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 28-May-19 SUN 11-Jun-19 SUN 14
19 CKL SUNNY IRIS 1825N 29-May-19 WED 06-Jun-19 THU 8
19 KMTC KING CRIMSON V.020N 30-May-19 WED 07-Jun-19 THU 8
19 KMTC SUNNY IRIS 1825 30-May-19 WED 05-Jun-19 TUE 6
19 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 30-May-19 THU 13-Jun-19 THU 14
20 CKL KOTA WANGSA 0018N 02-Jun-19 SUN 10-Jun-19 MON 8
20 DONGJIN HONGKONG VOYAGER 0083N 02-Jun-19 MON 08-Jun-19 SUN 6
20 KMTC TRIUMPH V.1818N 02-Jun-19 WED 09-Jun-19 WED 7
20 KMTC SUNNY CALLA 1817 03-Jun-19 THU 10-Jun-19 THU 7
20 KMTC SUNNY CANNA 1817 04-Jun-19 MON 10-Jun-19 SUN 6
20 CKL SKY HOPE 1817N 05-Jun-19 WED 11-Jun-19 TUE 6
20 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 06-Jun-19 WED 14-Jun-19 THU 8
20 KMTC SKY HOPE 1817 06-Jun-19 WED 12-Jun-19 TUE 6
20 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 06-Jun-19 SUN 20-Jun-19 SUN 14
21 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 09-Jun-19 SUN 15-Jun-19 SAT 6
21 DONGJIN TRIUMPH 1818N 09-Jun-19 THU 17-Jun-19 FRI 8
21 KMTC TRIDENT 1819 09-Jun-19 WED 16-Jun-19 WED 7
21 KMTC HONGKONG VOYAGER 83 11-Jun-19 MON 17-Jun-19 SUN 6
HAIPHONG to HAKATA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 CKL KOTA WANGSA 0017N 21-May-19 TUE 04-Jun-19 TUE 14
18 KMTC CAPE FLINT V.005N 23-May-19 THU 31-May-19 FRI 8
18 CKL SKY HOPE 1816N 25-May-19 SAT 06-Jun-19 THU 12
19 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 26-May-19 SUN 07-Jun-19 FRI 12
19 KMTC WAN HAI 203 V.467N 26-May-19 THU 03-Jun-19 FRI 8
19 KMTC WAN HAI 213 V.334N 27-May-19 THU 04-Jun-19 FRI 8
19 CKL SUNNY IRIS 1825N 29-May-19 WED 12-Jun-19 WED 14
19 KMTC CAPE FLINT V.006N 29-May-19 THU 06-Jun-19 FRI 8
20 CKL KOTA WANGSA 0018N 02-Jun-19 SUN 16-Jun-19 SUN 14
20 CKL SKY HOPE 1817N 05-Jun-19 WED 17-Jun-19 MON 12
21 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 09-Jun-19 SUN 21-Jun-19 FRI 12
HAIPHONG to INCHEON
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 KMTC FRISIA NUERNBERG V.081N 22-May-19 WED 28-May-19 TUE 6
18 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0181E 23-May-19 SAT 29-May-19 FRI 6
18 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 23-May-19 SUN 29-May-19 SAT 6
18 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 23-May-19 SUN 29-May-19 SAT 6
19 KMTC SUNNY CAMELLIA 1819 27-May-19 THU 02-Jun-19 WED 6
19 KMTC KING CRIMSON V.020N 29-May-19 WED 04-Jun-19 TUE 6
19 DONGJIN TRIUMPH 1819N 30-May-19 THU 05-Jun-19 WED 6
19 KMTC KOTA WANGSA V.017N 30-May-19 SUN 05-Jun-19 SAT 6
19 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0180E 01-Jun-19 SAT 07-Jun-19 FRI 6
20 KMTC SUNNY CALLA 1817 03-Jun-19 THU 09-Jun-19 WED 6
20 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 05-Jun-19 WED 11-Jun-19 TUE 6
20 DONGJIN DONGJIN AUBE 0051E 06-Jun-19 SAT 13-Jun-19 SAT 7
20 KMTC TRIUMPH V.1818N 06-Jun-19 WED 12-Jun-19 TUE 6
20 KMTC STARSHIP AQUILA 1815 06-Jun-19 SUN 12-Jun-19 SAT 6
20 DONGJIN TRIUMPH 1818N 08-Jun-19 THU 14-Jun-19 WED 6
21 KMTC TRIDENT 1818 09-Jun-19 WED 15-Jun-19 TUE 6
HAIPHONG to KOBE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 CKL KOTA WANGSA 0017N 21-May-19 TUE 03-Jun-19 MON 13
18 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 22-May-19 MON 02-Jun-19 FRI 11
18 KMTC KING CRIMSON V.020N 22-May-19 WED 02-Jun-19 SUN 11
18 KMTC SUNNY IRIS 1825 22-May-19 WED 02-Jun-19 SUN 11
18 KMTC TRIDENT 1819 23-May-19 WED 03-Jun-19 SUN 11
18 CKL SKY HOPE 1816N 25-May-19 SAT 05-Jun-19 WED 11
19 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 26-May-19 SUN 06-Jun-19 THU 11
19 KMTC SUNNY CALLA 1817 26-May-19 THU 06-Jun-19 MON 11
19 KMTC KOTA WANGSA V.018N 27-May-19 SUN 07-Jun-19 THU 11
19 CKL SUNNY IRIS 1825N 29-May-19 WED 11-Jun-19 TUE 13
19 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 29-May-19 MON 09-Jun-19 FRI 11
19 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 29-May-19 WED 09-Jun-19 SUN 11
19 KMTC SKY HOPE 1817 29-May-19 WED 09-Jun-19 SUN 11
19 KMTC TRIUMPH V.1819N 30-May-19 WED 10-Jun-19 SUN 11
20 CKL KOTA WANGSA 0018N 02-Jun-19 SUN 15-Jun-19 SAT 13
20 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 02-Jun-19 THU 13-Jun-19 MON 11
20 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 03-Jun-19 SUN 14-Jun-19 THU 11
20 CKL SKY HOPE 1817N 05-Jun-19 WED 16-Jun-19 SUN 11
20 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 05-Jun-19 SUN 16-Jun-19 THU 11
20 KMTC SUNNY CANNA 1817 05-Jun-19 MON 16-Jun-19 FRI 11
20 KMTC KING CRIMSON V.019N 05-Jun-19 WED 16-Jun-19 SUN 11
20 KMTC SUNNY IRIS 1824 06-Jun-19 WED 17-Jun-19 SUN 11
21 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 09-Jun-19 SUN 20-Jun-19 THU 11
21 KMTC TRIDENT 1818 09-Jun-19 WED 20-Jun-19 SUN 11
HAIPHONG to KWANGYANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 KMTC HONGKONG VOYAGER 83 21-May-19 MON 27-May-19 SUN 6
19 KMTC SUNNY IRIS 1825 26-May-19 WED 02-Jun-19 WED 7
19 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 28-May-19 MON 03-Jun-19 SUN 6
20 KMTC SKY HOPE 1817 02-Jun-19 WED 09-Jun-19 WED 7
20 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 04-Jun-19 MON 10-Jun-19 SUN 6
HAIPHONG to LIANYUNGANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 KMTC KOTA WANGSA V.017N 22-May-19 SUN 05-Jun-19 SUN 14
18 KMTC TRIUMPH V.1818N 22-May-19 WED 05-Jun-19 WED 14
18 KMTC KING CRIMSON V.020N 22-May-19 WED 05-Jun-19 WED 14
18 KMTC KOTA WANGSA V.018N 22-May-19 SUN 05-Jun-19 SUN 14
18 KMTC TRIUMPH V.1819N 22-May-19 WED 05-Jun-19 WED 14
18 CKL SKY HOPE 1815N 23-May-19 SUN 10-Jun-19 THU 18
18 CKL STARSHIP AQUILA 1814N 24-May-19 MON 09-Jun-19 WED 16
18 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 25-May-19 SUN 10-Jun-19 TUE 16
19 CKL SUNNY IRIS 1824N 27-May-19 FRI 14-Jun-19 TUE 18
19 KMTC HONGKONG VOYAGER 83 29-May-19 MON 12-Jun-19 MON 14
19 KMTC SUNNY CAMELLIA 1819 29-May-19 THU 12-Jun-19 THU 14
19 KMTC SUNNY IRIS 1825 29-May-19 WED 12-Jun-19 WED 14
19 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 29-May-19 MON 12-Jun-19 MON 14
19 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 29-May-19 THU 12-Jun-19 THU 14
19 CKL KOTA WANGSA 0017N 31-May-19 TUE 16-Jun-19 THU 16
20 CKL SKY HOPE 1816N 03-Jun-19 SAT 21-Jun-19 WED 18
20 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 05-Jun-19 SUN 19-Jun-19 SUN 14
20 KMTC SUNNY CANNA 1817 05-Jun-19 MON 19-Jun-19 MON 14
20 KMTC KING CRIMSON V.019N 05-Jun-19 WED 19-Jun-19 WED 14
20 KMTC FRISIA NUERNBERG V.081N 05-Jun-19 WED 19-Jun-19 WED 14
20 KMTC STARSHIP AQUILA 1815 05-Jun-19 SUN 19-Jun-19 SUN 14
20 KMTC TRIDENT 1819 05-Jun-19 WED 19-Jun-19 WED 14
20 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 05-Jun-19 WED 19-Jun-19 WED 14
20 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 05-Jun-19 SUN 19-Jun-19 SUN 14
20 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 06-Jun-19 SUN 22-Jun-19 TUE 16
20 KMTC SUNNY IRIS 1824 06-Jun-19 WED 20-Jun-19 WED 14
20 CKL SUNNY IRIS 1825N 07-Jun-19 WED 25-Jun-19 SUN 18
21 KMTC TRIDENT 1818 09-Jun-19 WED 23-Jun-19 WED 14
HAIPHONG to NAGOYA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 22-May-19 MON 03-Jun-19 SAT 12
18 KMTC KING CRIMSON V.020N 22-May-19 WED 03-Jun-19 MON 12
18 KMTC SUNNY IRIS 1825 22-May-19 WED 03-Jun-19 MON 12
18 KMTC TRIDENT 1819 23-May-19 WED 04-Jun-19 MON 12
19 KMTC SUNNY CALLA 1817 26-May-19 THU 07-Jun-19 TUE 12
19 KMTC KOTA WANGSA V.018N 27-May-19 SUN 08-Jun-19 FRI 12
19 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 29-May-19 MON 10-Jun-19 SAT 12
19 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 29-May-19 WED 10-Jun-19 MON 12
19 KMTC SKY HOPE 1817 29-May-19 WED 10-Jun-19 MON 12
19 KMTC TRIUMPH V.1819N 30-May-19 WED 11-Jun-19 MON 12
20 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 02-Jun-19 THU 14-Jun-19 TUE 12
20 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 03-Jun-19 SUN 15-Jun-19 FRI 12
20 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 05-Jun-19 SUN 17-Jun-19 FRI 12
20 KMTC SUNNY CANNA 1817 05-Jun-19 MON 17-Jun-19 SAT 12
20 KMTC KING CRIMSON V.019N 05-Jun-19 WED 17-Jun-19 MON 12
20 KMTC SUNNY IRIS 1824 06-Jun-19 WED 18-Jun-19 MON 12
21 KMTC TRIDENT 1818 09-Jun-19 WED 21-Jun-19 MON 12
HAIPHONG to OSAKA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 CKL KOTA WANGSA 0017N 21-May-19 TUE 03-Jun-19 MON 13
18 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 22-May-19 MON 03-Jun-19 SAT 12
18 KMTC KING CRIMSON V.020N 22-May-19 WED 03-Jun-19 MON 12
18 KMTC SUNNY IRIS 1825 22-May-19 WED 03-Jun-19 MON 12
18 KMTC TRIDENT 1819 23-May-19 WED 04-Jun-19 MON 12
18 CKL SKY HOPE 1816N 25-May-19 SAT 05-Jun-19 WED 11
19 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 26-May-19 SUN 06-Jun-19 THU 11
19 KMTC SUNNY CALLA 1817 26-May-19 THU 07-Jun-19 TUE 12
19 KMTC KOTA WANGSA V.018N 27-May-19 SUN 08-Jun-19 FRI 12
19 CKL SUNNY IRIS 1825N 29-May-19 WED 11-Jun-19 TUE 13
19 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 29-May-19 MON 10-Jun-19 SAT 12
19 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 29-May-19 WED 10-Jun-19 MON 12
19 KMTC SKY HOPE 1817 29-May-19 WED 10-Jun-19 MON 12
19 KMTC TRIUMPH V.1819N 30-May-19 WED 11-Jun-19 MON 12
20 CKL KOTA WANGSA 0018N 02-Jun-19 SUN 15-Jun-19 SAT 13
20 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 02-Jun-19 THU 14-Jun-19