Thông báo lịch nghỉ lễ Quốc khánh năm 2019
HAIPHONG to SINGAPORE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 A.E.L YM HARMONY 301S 10-Jan-19 SUN 17-Jan-19 SUN 7
43 YANGMING YM INSTRUCTION 225S 24-Oct-19 SUN 30-Oct-19 SAT 6
44 A.E.L CAPE QUEST 1856 27-Oct-19 SAT 03-Nov-19 SAT 7
44 YANGMING GREEN HORIZON 003S 28-Oct-19 WED 05-Nov-19 THU 8
44 A.E.L GREEN HORIZON 003S 28-Oct-19 SAT 04-Nov-19 SAT 7
44 YANGMING PRINCESS OF LUCK 021S 31-Oct-19 SUN 08-Nov-19 MON 8
44 A.E.L PRINCESS OF LUCK 021S 31-Oct-19 THU 08-Nov-19 FRI 8
44 A.E.L KOTA JASA KJAA0055S 01-Nov-19 THU 09-Nov-19 FRI 8
45 A.E.L CAPE FORTIUS 1852 03-Nov-19 THU 11-Nov-19 FRI 8
45 YANGMING YM INCEPTION 130S 04-Nov-19 WED 10-Nov-19 TUE 6
45 A.E.L YM INCEPTION 130S 04-Nov-19 THU 12-Nov-19 FRI 8
45 YANGMING YM HARMONY 301S 07-Nov-19 SUN 13-Nov-19 SAT 6
45 A.E.L YM HARMONY? 301S 07-Nov-19 SUN 14-Nov-19 SUN 7
45 A.E.L KOTA JAYA KJYY0067S 08-Nov-19 SUN 15-Nov-19 SUN 7
46 A.E.L CALIFORNIA TRADER 1832 10-Nov-19 SUN 17-Nov-19 SUN 7
46 YANGMING GREEN HORIZON 004S 11-Nov-19 TUE 24-Nov-19 MON 13
46 A.E.L GREEN HORIZON 004S 11-Nov-19 SUN 18-Nov-19 SUN 7
46 YANGMING YM INTELLIGENT 141S 14-Nov-19 FRI 27-Nov-19 THU 13
46 A.E.L YM INTELLIGENT 141S 14-Nov-19 SUN 21-Nov-19 SUN 7
47 A.E.L CAPE QUEST 1860 17-Nov-19 SUN 29-Nov-19 FRI 12
47 YANGMING YM INCEPTION 131S 18-Nov-19 SAT 29-Nov-19 WED 11
47 A.E.L YM INCEPTION 131S 18-Nov-19 MON 30-Nov-19 SAT 12
HAIPHONG to BUSAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 CKL KOTA WANGSA 0017N 29-Oct-19 TUE 06-Nov-19 WED 8
44 KMTC KOTA WANGSA V.018N 29-Oct-19 SUN 12-Nov-19 SUN 14
44 KMTC FRISIA NUERNBERG V.081N 31-Oct-19 WED 08-Nov-19 THU 8
44 KMTC SKY HOPE 1816 31-Oct-19 WED 06-Nov-19 TUE 6
44 CKL SKY HOPE 1816N 02-Nov-19 SAT 08-Nov-19 FRI 6
45 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 03-Nov-19 SUN 09-Nov-19 SAT 6
45 DONGJIN KHARIS HERITAGE 1726N 03-Nov-19 FRI 10-Nov-19 FRI 7
45 KMTC TRIDENT 1818 03-Nov-19 WED 10-Nov-19 WED 7
45 KMTC SUNNY CAMELLIA 1819 04-Nov-19 THU 11-Nov-19 THU 7
45 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 05-Nov-19 SUN 19-Nov-19 SUN 14
45 CKL SUNNY IRIS 1825N 06-Nov-19 WED 14-Nov-19 THU 8
45 KMTC KING CRIMSON V.020N 07-Nov-19 WED 15-Nov-19 THU 8
45 KMTC SUNNY IRIS 1825 07-Nov-19 WED 13-Nov-19 TUE 6
45 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 07-Nov-19 THU 21-Nov-19 THU 14
46 CKL KOTA WANGSA 0018N 10-Nov-19 SUN 18-Nov-19 MON 8
46 DONGJIN HONGKONG VOYAGER 0083N 10-Nov-19 MON 16-Nov-19 SUN 6
46 KMTC TRIUMPH V.1818N 10-Nov-19 WED 17-Nov-19 WED 7
46 KMTC SUNNY CALLA 1817 11-Nov-19 THU 18-Nov-19 THU 7
46 KMTC SUNNY CANNA 1817 12-Nov-19 MON 18-Nov-19 SUN 6
46 CKL SKY HOPE 1817N 13-Nov-19 WED 19-Nov-19 TUE 6
46 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 14-Nov-19 WED 22-Nov-19 THU 8
46 KMTC SKY HOPE 1817 14-Nov-19 WED 20-Nov-19 TUE 6
46 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 14-Nov-19 SUN 28-Nov-19 SUN 14
47 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 17-Nov-19 SUN 23-Nov-19 SAT 6
47 DONGJIN TRIUMPH 1818N 17-Nov-19 THU 25-Nov-19 FRI 8
47 KMTC TRIDENT 1819 17-Nov-19 WED 24-Nov-19 WED 7
47 KMTC HONGKONG VOYAGER 83 19-Nov-19 MON 25-Nov-19 SUN 6
HAIPHONG to HAKATA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 CKL KOTA WANGSA 0017N 29-Oct-19 TUE 12-Nov-19 TUE 14
44 KMTC CAPE FLINT V.005N 31-Oct-19 THU 08-Nov-19 FRI 8
44 CKL SKY HOPE 1816N 02-Nov-19 SAT 14-Nov-19 THU 12
45 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 03-Nov-19 SUN 15-Nov-19 FRI 12
45 KMTC WAN HAI 203 V.467N 03-Nov-19 THU 11-Nov-19 FRI 8
45 KMTC WAN HAI 213 V.334N 04-Nov-19 THU 12-Nov-19 FRI 8
45 CKL SUNNY IRIS 1825N 06-Nov-19 WED 20-Nov-19 WED 14
45 KMTC CAPE FLINT V.006N 06-Nov-19 THU 14-Nov-19 FRI 8
46 CKL KOTA WANGSA 0018N 10-Nov-19 SUN 24-Nov-19 SUN 14
46 CKL SKY HOPE 1817N 13-Nov-19 WED 25-Nov-19 MON 12
47 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 17-Nov-19 SUN 29-Nov-19 FRI 12
HAIPHONG to INCHEON
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 KMTC FRISIA NUERNBERG V.081N 30-Oct-19 WED 05-Nov-19 TUE 6
44 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0181E 31-Oct-19 SAT 06-Nov-19 FRI 6
44 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 31-Oct-19 SUN 06-Nov-19 SAT 6
44 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 31-Oct-19 SUN 06-Nov-19 SAT 6
45 KMTC SUNNY CAMELLIA 1819 04-Nov-19 THU 10-Nov-19 WED 6
45 KMTC KING CRIMSON V.020N 06-Nov-19 WED 12-Nov-19 TUE 6
45 DONGJIN TRIUMPH 1819N 07-Nov-19 THU 13-Nov-19 WED 6
45 KMTC KOTA WANGSA V.017N 07-Nov-19 SUN 13-Nov-19 SAT 6
45 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0180E 09-Nov-19 SAT 15-Nov-19 FRI 6
46 KMTC SUNNY CALLA 1817 11-Nov-19 THU 17-Nov-19 WED 6
46 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 13-Nov-19 WED 19-Nov-19 TUE 6
46 DONGJIN DONGJIN AUBE 0051E 14-Nov-19 SAT 21-Nov-19 SAT 7
46 KMTC TRIUMPH V.1818N 14-Nov-19 WED 20-Nov-19 TUE 6
46 KMTC STARSHIP AQUILA 1815 14-Nov-19 SUN 20-Nov-19 SAT 6
46 DONGJIN TRIUMPH 1818N 16-Nov-19 THU 22-Nov-19 WED 6
47 KMTC TRIDENT 1818 17-Nov-19 WED 23-Nov-19 TUE 6
HAIPHONG to KOBE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 CKL KOTA WANGSA 0017N 29-Oct-19 TUE 11-Nov-19 MON 13
44 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 30-Oct-19 MON 10-Nov-19 FRI 11
44 KMTC KING CRIMSON V.020N 30-Oct-19 WED 10-Nov-19 SUN 11
44 KMTC SUNNY IRIS 1825 30-Oct-19 WED 10-Nov-19 SUN 11
44 KMTC TRIDENT 1819 31-Oct-19 WED 11-Nov-19 SUN 11
44 CKL SKY HOPE 1816N 02-Nov-19 SAT 13-Nov-19 WED 11
45 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 03-Nov-19 SUN 14-Nov-19 THU 11
45 KMTC SUNNY CALLA 1817 03-Nov-19 THU 14-Nov-19 MON 11
45 KMTC KOTA WANGSA V.018N 04-Nov-19 SUN 15-Nov-19 THU 11
45 CKL SUNNY IRIS 1825N 06-Nov-19 WED 19-Nov-19 TUE 13
45 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 06-Nov-19 MON 17-Nov-19 FRI 11
45 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 06-Nov-19 WED 17-Nov-19 SUN 11
45 KMTC SKY HOPE 1817 06-Nov-19 WED 17-Nov-19 SUN 11
45 KMTC TRIUMPH V.1819N 07-Nov-19 WED 18-Nov-19 SUN 11
46 CKL KOTA WANGSA 0018N 10-Nov-19 SUN 23-Nov-19 SAT 13
46 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 10-Nov-19 THU 21-Nov-19 MON 11
46 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 11-Nov-19 SUN 22-Nov-19 THU 11
46 CKL SKY HOPE 1817N 13-Nov-19 WED 24-Nov-19 SUN 11
46 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 13-Nov-19 SUN 24-Nov-19 THU 11
46 KMTC SUNNY CANNA 1817 13-Nov-19 MON 24-Nov-19 FRI 11
46 KMTC KING CRIMSON V.019N 13-Nov-19 WED 24-Nov-19 SUN 11
46 KMTC SUNNY IRIS 1824 14-Nov-19 WED 25-Nov-19 SUN 11
47 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 17-Nov-19 SUN 28-Nov-19 THU 11
47 KMTC TRIDENT 1818 17-Nov-19 WED 28-Nov-19 SUN 11
HAIPHONG to KWANGYANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 KMTC HONGKONG VOYAGER 83 29-Oct-19 MON 04-Nov-19 SUN 6
45 KMTC SUNNY IRIS 1825 03-Nov-19 WED 10-Nov-19 WED 7
45 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 05-Nov-19 MON 11-Nov-19 SUN 6
46 KMTC SKY HOPE 1817 10-Nov-19 WED 17-Nov-19 WED 7
46 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 12-Nov-19 MON 18-Nov-19 SUN 6
HAIPHONG to LIANYUNGANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 KMTC KOTA WANGSA V.017N 30-Oct-19 SUN 13-Nov-19 SUN 14
44 KMTC TRIUMPH V.1818N 30-Oct-19 WED 13-Nov-19 WED 14
44 KMTC KING CRIMSON V.020N 30-Oct-19 WED 13-Nov-19 WED 14
44 KMTC KOTA WANGSA V.018N 30-Oct-19 SUN 13-Nov-19 SUN 14
44 KMTC TRIUMPH V.1819N 30-Oct-19 WED 13-Nov-19 WED 14
44 CKL SKY HOPE 1815N 31-Oct-19 SUN 18-Nov-19 THU 18
44 CKL STARSHIP AQUILA 1814N 01-Nov-19 MON 17-Nov-19 WED 16
44 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 02-Nov-19 SUN 18-Nov-19 TUE 16
45 CKL SUNNY IRIS 1824N 04-Nov-19 FRI 22-Nov-19 TUE 18
45 KMTC HONGKONG VOYAGER 83 06-Nov-19 MON 20-Nov-19 MON 14
45 KMTC SUNNY CAMELLIA 1819 06-Nov-19 THU 20-Nov-19 THU 14
45 KMTC SUNNY IRIS 1825 06-Nov-19 WED 20-Nov-19 WED 14
45 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 06-Nov-19 MON 20-Nov-19 MON 14
45 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 06-Nov-19 THU 20-Nov-19 THU 14
45 CKL KOTA WANGSA 0017N 08-Nov-19 TUE 24-Nov-19 THU 16
46 CKL SKY HOPE 1816N 11-Nov-19 SAT 29-Nov-19 WED 18
46 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 13-Nov-19 SUN 27-Nov-19 SUN 14
46 KMTC SUNNY CANNA 1817 13-Nov-19 MON 27-Nov-19 MON 14
46 KMTC KING CRIMSON V.019N 13-Nov-19 WED 27-Nov-19 WED 14
46 KMTC FRISIA NUERNBERG V.081N 13-Nov-19 WED 27-Nov-19 WED 14
46 KMTC STARSHIP AQUILA 1815 13-Nov-19 SUN 27-Nov-19 SUN 14
46 KMTC TRIDENT 1819 13-Nov-19 WED 27-Nov-19 WED 14
46 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 13-Nov-19 WED 27-Nov-19 WED 14
46 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 13-Nov-19 SUN 27-Nov-19 SUN 14
46 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 14-Nov-19 SUN 30-Nov-19 TUE 16
46 KMTC SUNNY IRIS 1824 14-Nov-19 WED 28-Nov-19 WED 14
46 CKL SUNNY IRIS 1825N 15-Nov-19 WED 03-Dec-19 SUN 18
47 KMTC TRIDENT 1818 17-Nov-19 WED 01-Dec-19 WED 14
HAIPHONG to NAGOYA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 30-Oct-19 MON 11-Nov-19 SAT 12
44 KMTC KING CRIMSON V.020N 30-Oct-19 WED 11-Nov-19 MON 12
44 KMTC SUNNY IRIS 1825 30-Oct-19 WED 11-Nov-19 MON 12
44 KMTC TRIDENT 1819 31-Oct-19 WED 12-Nov-19 MON 12
45 KMTC SUNNY CALLA 1817 03-Nov-19 THU 15-Nov-19 TUE 12
45 KMTC KOTA WANGSA V.018N 04-Nov-19 SUN 16-Nov-19 FRI 12
45 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 06-Nov-19 MON 18-Nov-19 SAT 12
45 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 06-Nov-19 WED 18-Nov-19 MON 12
45 KMTC SKY HOPE 1817 06-Nov-19 WED 18-Nov-19 MON 12
45 KMTC TRIUMPH V.1819N 07-Nov-19 WED 19-Nov-19 MON 12
46 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 10-Nov-19 THU 22-Nov-19 TUE 12
46 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 11-Nov-19 SUN 23-Nov-19 FRI 12
46 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 13-Nov-19 SUN 25-Nov-19 FRI 12
46 KMTC SUNNY CANNA 1817 13-Nov-19 MON 25-Nov-19 SAT 12
46 KMTC KING CRIMSON V.019N 13-Nov-19 WED 25-Nov-19 MON 12
46 KMTC SUNNY IRIS 1824 14-Nov-19 WED 26-Nov-19 MON 12
47 KMTC TRIDENT 1818 17-Nov-19 WED 29-Nov-19 MON 12
HAIPHONG to OSAKA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 CKL KOTA WANGSA 0017N 29-Oct-19 TUE 11-Nov-19 MON 13
44 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 30-Oct-19 MON 11-Nov-19 SAT 12
44 KMTC KING CRIMSON V.020N 30-Oct-19 WED 11-Nov-19 MON 12
44 KMTC SUNNY IRIS 1825 30-Oct-19 WED 11-Nov-19 MON 12
44 KMTC TRIDENT 1819 31-Oct-19 WED 12-Nov-19 MON 12
44 CKL SKY HOPE 1816N 02-Nov-19 SAT 13-Nov-19 WED 11
45 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 03-Nov-19 SUN 14-Nov-19 THU 11
45 KMTC SUNNY CALLA 1817 03-Nov-19 THU 15-Nov-19 TUE 12
45 KMTC KOTA WANGSA V.018N 04-Nov-19 SUN 16-Nov-19 FRI 12
45 CKL SUNNY IRIS 1825N 06-Nov-19 WED 19-Nov-19 TUE 13
45 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 06-Nov-19 MON 18-Nov-19 SAT 12
45 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 06-Nov-19 WED 18-Nov-19 MON 12
45 KMTC SKY HOPE 1817 06-Nov-19 WED 18-Nov-19 MON 12
45 KMTC TRIUMPH V.1819N 07-Nov-19 WED 19-Nov-19 MON 12
46 CKL KOTA WANGSA 0018N 10-Nov-19 SUN 23-Nov-19 SAT 13
46 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 10-Nov-19 THU 22-Nov-19 TUE 12
46 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 11-Nov-19 SUN 23-Nov-19 FRI 12
46 CKL SKY HOPE 1817N 13-Nov-19 WED 24-Nov-19 SUN 11
46 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 13-Nov-19 SUN 25-Nov-19 FRI 12
46 KMTC SUNNY CANNA 1817 13-Nov-19 MON 25-Nov-19 SAT 12
46 KMTC KING CRIMSON V.019N 13-Nov-19 WED 25-Nov-19 MON 12
46 KMTC SUNNY IRIS 1824 14-Nov-19 WED 26-Nov-19 MON 12
47 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 17-Nov-19 SUN 28-Nov-19 THU 11
47 KMTC TRIDENT 1818 17-Nov-19 WED 29-Nov-19 MON 12
HAIPHONG to PYONGTEAK
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 DONGJIN DONGJIN AUBE 0050E 30-Oct-19 SAT 06-Nov-19 SAT 7
44 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0181E 30-Oct-19 SAT 06-Nov-19 SAT 7
44 DONGJIN DONGJIN AUBE 0051E 30-Oct-19 SAT 06-Nov-19 SAT 7
HAIPHONG to SHANGHAI
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
45 KMTC HAMBURG BAY V.25E 06-Nov-19 SUN 13-Nov-19 SUN 7
45 KMTC E.R. SWEDEN V.1802E 06-Nov-19 SUN 13-Nov-19 SUN 7
45 KMTC CONTI STOCKHOLM V.2E 07-Nov-19 SUN 14-Nov-19 SUN 7
46 KMTC E.R.AMSTERDAM V.E1803 10-Nov-19 SUN 17-Nov-19 SUN 7
46 KMTC IAN H V.3E 11-Nov-19 SUN 18-Nov-19 SUN 7
43 SITC SITC NAGOYA 1817N 24-Oct-19 THU 29-Oct-19 TUE 5
44 SITC SITC YOKKAICHI 1815N 31-Oct-19 THU 05-Nov-19 TUE 5
45 SITC SITC OSAKA 1819N 07-Nov-19 THU 12-Nov-19 TUE 5
46 SITC SITC NAGOYA 1819N 14-Nov-19 THU 19-Nov-19 TUE 5
HAIPHONG to TOKYO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 CKL KOTA WANGSA 0017N 29-Oct-19 TUE 11-Nov-19 MON 13
44 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 30-Oct-19 MON 11-Nov-19 SAT 12
44 KMTC KING CRIMSON V.020N 30-Oct-19 WED 11-Nov-19 MON 12
44 KMTC SUNNY IRIS 1825 30-Oct-19 WED 11-Nov-19 MON 12
44 KMTC TRIDENT 1819 31-Oct-19 WED 12-Nov-19 MON 12
44 CKL SKY HOPE 1816N 02-Nov-19 SAT 13-Nov-19 WED 11
45 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 03-Nov-19 SUN 14-Nov-19 THU 11
45 KMTC SUNNY CALLA 1817 03-Nov-19 THU 15-Nov-19 TUE 12
45 KMTC KOTA WANGSA V.018N 04-Nov-19 SUN 16-Nov-19 FRI 12
45 CKL SUNNY IRIS 1825N 06-Nov-19 WED 19-Nov-19 TUE 13
45 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 06-Nov-19 MON 18-Nov-19 SAT 12
45 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 06-Nov-19 WED 18-Nov-19 MON 12
45 KMTC SKY HOPE 1817 06-Nov-19 WED 18-Nov-19 MON 12
45 KMTC TRIUMPH V.1819N 07-Nov-19 WED 19-Nov-19 MON 12
46 CKL KOTA WANGSA 0018N 10-Nov-19 SUN 23-Nov-19 SAT 13
46 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 10-Nov-19 THU 22-Nov-19 TUE 12
46 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 11-Nov-19 SUN 23-Nov-19 FRI 12
46 CKL SKY HOPE 1817N 13-Nov-19 WED 24-Nov-19 SUN 11
46 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 13-Nov-19 SUN 25-Nov-19 FRI 12
46 KMTC SUNNY CANNA 1817 13-Nov-19 MON 25-Nov-19 SAT 12
46 KMTC KING CRIMSON V.019N 13-Nov-19 WED 25-Nov-19 MON 12
46 KMTC SUNNY IRIS 1824 14-Nov-19 WED 26-Nov-19 MON 12
47 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 17-Nov-19 SUN 28-Nov-19 THU 11
47 KMTC TRIDENT 1818 17-Nov-19 WED 29-Nov-19 MON 12
HAIPHONG to YOKOHAMA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 30-Oct-19 MON 11-Nov-19 SAT 12
44 KMTC KING CRIMSON V.020N 30-Oct-19 WED 11-Nov-19 MON 12
44 KMTC SUNNY IRIS 1825 30-Oct-19 WED 11-Nov-19 MON 12
44 CKL STARSHIP AQUILA 1814N 31-Oct-19 MON 13-Nov-19 SUN 13
44 KMTC TRIDENT 1819 31-Oct-19 WED 12-Nov-19 MON 12
44 CKL SUNNY IRIS 1824N 02-Nov-19 FRI 17-Nov-19 SAT 15
45 KMTC SUNNY CALLA 1817 03-Nov-19 THU 15-Nov-19 TUE 12
45 KMTC KOTA WANGSA V.018N 04-Nov-19 SUN 16-Nov-19 FRI 12
45 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 06-Nov-19 MON 18-Nov-19 SAT 12
45 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 06-Nov-19 WED 18-Nov-19 MON 12
45 KMTC SKY HOPE 1817 06-Nov-19 WED 18-Nov-19 MON 12
45 KMTC TRIUMPH V.1819N 07-Nov-19 WED 19-Nov-19 MON 12
45 CKL KOTA WANGSA 0017N 09-Nov-19 TUE 24-Nov-19 WED 15
46 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 10-Nov-19 THU 22-Nov-19 TUE 12
46 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 11-Nov-19 SUN 23-Nov-19 FRI 12
46 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 13-Nov-19 SUN 25-Nov-19 FRI 12
46 KMTC SUNNY CANNA 1817 13-Nov-19 MON 25-Nov-19 SAT 12
46 KMTC KING CRIMSON V.019N 13-Nov-19 WED 25-Nov-19 MON 12
46 CKL SKY HOPE 1816N 14-Nov-19 SAT 27-Nov-19 FRI 13
46 KMTC SUNNY IRIS 1824 14-Nov-19 WED 26-Nov-19 MON 12
46 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 16-Nov-19 SUN 29-Nov-19 SAT 13
47 KMTC TRIDENT 1818 17-Nov-19 WED 29-Nov-19 MON 12
HAIPHONG to DALIAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 SITC EPONYMA 1817N 27-Oct-19 SUN 09-Nov-19 SAT 13
44 SITC EPONYMA 1817N 27-Oct-19 SUN 09-Nov-19 SAT 13
45 SITC SITC WEIHAI 1815N 03-Nov-19 SUN 16-Nov-19 SAT 13
45 SITC SITC WEIHAI 1815N 03-Nov-19 SUN 16-Nov-19 SAT 13
46 SITC SITC YANTAI 1815N 10-Nov-19 SUN 23-Nov-19 SAT 13
46 SITC SITC YANTAI 1815N 10-Nov-19 SUN 23-Nov-19 SAT 13
47 SITC REFLECTION 1729N 17-Nov-19 SUN 30-Nov-19 SAT 13
47 SITC REFLECTION 1819N 17-Nov-19 SUN 30-Nov-19 SAT 13
HAIPHONG to FOSHAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
43 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 24-Oct-19 THU 30-Oct-19 WED 6
43 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 26-Oct-19 SAT 02-Nov-19 FRI 7
44 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 31-Oct-19 THU 06-Nov-19 WED 6
44 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 02-Nov-19 SAT 09-Nov-19 FRI 7
45 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 07-Nov-19 THU 13-Nov-19 WED 6
45 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 09-Nov-19 SAT 16-Nov-19 FRI 7
1 2 3 6
Một số hình ảnh đẹp trong chuyến du lịch hè 2019 của TNN Logistics tại Hạ Long – Quảng Ninh và Mũi Né – Phan Thiết
HAIPHONG to SINGAPORE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 A.E.L YM HARMONY 301S 10-Jan-19 SUN 17-Jan-19 SUN 7
43 YANGMING YM INSTRUCTION 225S 24-Oct-19 SUN 30-Oct-19 SAT 6
44 A.E.L CAPE QUEST 1856 27-Oct-19 SAT 03-Nov-19 SAT 7
44 YANGMING GREEN HORIZON 003S 28-Oct-19 WED 05-Nov-19 THU 8
44 A.E.L GREEN HORIZON 003S 28-Oct-19 SAT 04-Nov-19 SAT 7
44 YANGMING PRINCESS OF LUCK 021S 31-Oct-19 SUN 08-Nov-19 MON 8
44 A.E.L PRINCESS OF LUCK 021S 31-Oct-19 THU 08-Nov-19 FRI 8
44 A.E.L KOTA JASA KJAA0055S 01-Nov-19 THU 09-Nov-19 FRI 8
45 A.E.L CAPE FORTIUS 1852 03-Nov-19 THU 11-Nov-19 FRI 8
45 YANGMING YM INCEPTION 130S 04-Nov-19 WED 10-Nov-19 TUE 6
45 A.E.L YM INCEPTION 130S 04-Nov-19 THU 12-Nov-19 FRI 8
45 YANGMING YM HARMONY 301S 07-Nov-19 SUN 13-Nov-19 SAT 6
45 A.E.L YM HARMONY? 301S 07-Nov-19 SUN 14-Nov-19 SUN 7
45 A.E.L KOTA JAYA KJYY0067S 08-Nov-19 SUN 15-Nov-19 SUN 7
46 A.E.L CALIFORNIA TRADER 1832 10-Nov-19 SUN 17-Nov-19 SUN 7
46 YANGMING GREEN HORIZON 004S 11-Nov-19 TUE 24-Nov-19 MON 13
46 A.E.L GREEN HORIZON 004S 11-Nov-19 SUN 18-Nov-19 SUN 7
46 YANGMING YM INTELLIGENT 141S 14-Nov-19 FRI 27-Nov-19 THU 13
46 A.E.L YM INTELLIGENT 141S 14-Nov-19 SUN 21-Nov-19 SUN 7
47 A.E.L CAPE QUEST 1860 17-Nov-19 SUN 29-Nov-19 FRI 12
47 YANGMING YM INCEPTION 131S 18-Nov-19 SAT 29-Nov-19 WED 11
47 A.E.L YM INCEPTION 131S 18-Nov-19 MON 30-Nov-19 SAT 12
HAIPHONG to BUSAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 CKL KOTA WANGSA 0017N 29-Oct-19 TUE 06-Nov-19 WED 8
44 KMTC KOTA WANGSA V.018N 29-Oct-19 SUN 12-Nov-19 SUN 14
44 KMTC FRISIA NUERNBERG V.081N 31-Oct-19 WED 08-Nov-19 THU 8
44 KMTC SKY HOPE 1816 31-Oct-19 WED 06-Nov-19 TUE 6
44 CKL SKY HOPE 1816N 02-Nov-19 SAT 08-Nov-19 FRI 6
45 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 03-Nov-19 SUN 09-Nov-19 SAT 6
45 DONGJIN KHARIS HERITAGE 1726N 03-Nov-19 FRI 10-Nov-19 FRI 7
45 KMTC TRIDENT 1818 03-Nov-19 WED 10-Nov-19 WED 7
45 KMTC SUNNY CAMELLIA 1819 04-Nov-19 THU 11-Nov-19 THU 7
45 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 05-Nov-19 SUN 19-Nov-19 SUN 14
45 CKL SUNNY IRIS 1825N 06-Nov-19 WED 14-Nov-19 THU 8
45 KMTC KING CRIMSON V.020N 07-Nov-19 WED 15-Nov-19 THU 8
45 KMTC SUNNY IRIS 1825 07-Nov-19 WED 13-Nov-19 TUE 6
45 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 07-Nov-19 THU 21-Nov-19 THU 14
46 CKL KOTA WANGSA 0018N 10-Nov-19 SUN 18-Nov-19 MON 8
46 DONGJIN HONGKONG VOYAGER 0083N 10-Nov-19 MON 16-Nov-19 SUN 6
46 KMTC TRIUMPH V.1818N 10-Nov-19 WED 17-Nov-19 WED 7
46 KMTC SUNNY CALLA 1817 11-Nov-19 THU 18-Nov-19 THU 7
46 KMTC SUNNY CANNA 1817 12-Nov-19 MON 18-Nov-19 SUN 6
46 CKL SKY HOPE 1817N 13-Nov-19 WED 19-Nov-19 TUE 6
46 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 14-Nov-19 WED 22-Nov-19 THU 8
46 KMTC SKY HOPE 1817 14-Nov-19 WED 20-Nov-19 TUE 6
46 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 14-Nov-19 SUN 28-Nov-19 SUN 14
47 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 17-Nov-19 SUN 23-Nov-19 SAT 6
47 DONGJIN TRIUMPH 1818N 17-Nov-19 THU 25-Nov-19 FRI 8
47 KMTC TRIDENT 1819 17-Nov-19 WED 24-Nov-19 WED 7
47 KMTC HONGKONG VOYAGER 83 19-Nov-19 MON 25-Nov-19 SUN 6
HAIPHONG to HAKATA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 CKL KOTA WANGSA 0017N 29-Oct-19 TUE 12-Nov-19 TUE 14
44 KMTC CAPE FLINT V.005N 31-Oct-19 THU 08-Nov-19 FRI 8
44 CKL SKY HOPE 1816N 02-Nov-19 SAT 14-Nov-19 THU 12
45 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 03-Nov-19 SUN 15-Nov-19 FRI 12
45 KMTC WAN HAI 203 V.467N 03-Nov-19 THU 11-Nov-19 FRI 8
45 KMTC WAN HAI 213 V.334N 04-Nov-19 THU 12-Nov-19 FRI 8
45 CKL SUNNY IRIS 1825N 06-Nov-19 WED 20-Nov-19 WED 14
45 KMTC CAPE FLINT V.006N 06-Nov-19 THU 14-Nov-19 FRI 8
46 CKL KOTA WANGSA 0018N 10-Nov-19 SUN 24-Nov-19 SUN 14
46 CKL SKY HOPE 1817N 13-Nov-19 WED 25-Nov-19 MON 12
47 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 17-Nov-19 SUN 29-Nov-19 FRI 12
HAIPHONG to INCHEON
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 KMTC FRISIA NUERNBERG V.081N 30-Oct-19 WED 05-Nov-19 TUE 6
44 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0181E 31-Oct-19 SAT 06-Nov-19 FRI 6
44 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 31-Oct-19 SUN 06-Nov-19 SAT 6
44 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 31-Oct-19 SUN 06-Nov-19 SAT 6
45 KMTC SUNNY CAMELLIA 1819 04-Nov-19 THU 10-Nov-19 WED 6
45 KMTC KING CRIMSON V.020N 06-Nov-19 WED 12-Nov-19 TUE 6
45 DONGJIN TRIUMPH 1819N 07-Nov-19 THU 13-Nov-19 WED 6
45 KMTC KOTA WANGSA V.017N 07-Nov-19 SUN 13-Nov-19 SAT 6
45 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0180E 09-Nov-19 SAT 15-Nov-19 FRI 6
46 KMTC SUNNY CALLA 1817 11-Nov-19 THU 17-Nov-19 WED 6
46 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 13-Nov-19 WED 19-Nov-19 TUE 6
46 DONGJIN DONGJIN AUBE 0051E 14-Nov-19 SAT 21-Nov-19 SAT 7
46 KMTC TRIUMPH V.1818N 14-Nov-19 WED 20-Nov-19 TUE 6
46 KMTC STARSHIP AQUILA 1815 14-Nov-19 SUN 20-Nov-19 SAT 6
46 DONGJIN TRIUMPH 1818N 16-Nov-19 THU 22-Nov-19 WED 6
47 KMTC TRIDENT 1818 17-Nov-19 WED 23-Nov-19 TUE 6
HAIPHONG to KOBE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 CKL KOTA WANGSA 0017N 29-Oct-19 TUE 11-Nov-19 MON 13
44 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 30-Oct-19 MON 10-Nov-19 FRI 11
44 KMTC KING CRIMSON V.020N 30-Oct-19 WED 10-Nov-19 SUN 11
44 KMTC SUNNY IRIS 1825 30-Oct-19 WED 10-Nov-19 SUN 11
44 KMTC TRIDENT 1819 31-Oct-19 WED 11-Nov-19 SUN 11
44 CKL SKY HOPE 1816N 02-Nov-19 SAT 13-Nov-19 WED 11
45 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 03-Nov-19 SUN 14-Nov-19 THU 11
45 KMTC SUNNY CALLA 1817 03-Nov-19 THU 14-Nov-19 MON 11
45 KMTC KOTA WANGSA V.018N 04-Nov-19 SUN 15-Nov-19 THU 11
45 CKL SUNNY IRIS 1825N 06-Nov-19 WED 19-Nov-19 TUE 13
45 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 06-Nov-19 MON 17-Nov-19 FRI 11
45 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 06-Nov-19 WED 17-Nov-19 SUN 11
45 KMTC SKY HOPE 1817 06-Nov-19 WED 17-Nov-19 SUN 11
45 KMTC TRIUMPH V.1819N 07-Nov-19 WED 18-Nov-19 SUN 11
46 CKL KOTA WANGSA 0018N 10-Nov-19 SUN 23-Nov-19 SAT 13
46 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 10-Nov-19 THU 21-Nov-19 MON 11
46 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 11-Nov-19 SUN 22-Nov-19 THU 11
46 CKL SKY HOPE 1817N 13-Nov-19 WED 24-Nov-19 SUN 11
46 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 13-Nov-19 SUN 24-Nov-19 THU 11
46 KMTC SUNNY CANNA 1817 13-Nov-19 MON 24-Nov-19 FRI 11
46 KMTC KING CRIMSON V.019N 13-Nov-19 WED 24-Nov-19 SUN 11
46 KMTC SUNNY IRIS 1824 14-Nov-19 WED 25-Nov-19 SUN 11
47 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 17-Nov-19 SUN 28-Nov-19 THU 11
47 KMTC TRIDENT 1818 17-Nov-19 WED 28-Nov-19 SUN 11
HAIPHONG to KWANGYANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 KMTC HONGKONG VOYAGER 83 29-Oct-19 MON 04-Nov-19 SUN 6
45 KMTC SUNNY IRIS 1825 03-Nov-19 WED 10-Nov-19 WED 7
45 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 05-Nov-19 MON 11-Nov-19 SUN 6
46 KMTC SKY HOPE 1817 10-Nov-19 WED 17-Nov-19 WED 7
46 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 12-Nov-19 MON 18-Nov-19 SUN 6
HAIPHONG to LIANYUNGANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 KMTC KOTA WANGSA V.017N 30-Oct-19 SUN 13-Nov-19 SUN 14
44 KMTC TRIUMPH V.1818N 30-Oct-19 WED 13-Nov-19 WED 14
44 KMTC KING CRIMSON V.020N 30-Oct-19 WED 13-Nov-19 WED 14
44 KMTC KOTA WANGSA V.018N 30-Oct-19 SUN 13-Nov-19 SUN 14
44 KMTC TRIUMPH V.1819N 30-Oct-19 WED 13-Nov-19 WED 14
44 CKL SKY HOPE 1815N 31-Oct-19 SUN 18-Nov-19 THU 18
44 CKL STARSHIP AQUILA 1814N 01-Nov-19 MON 17-Nov-19 WED 16
44 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 02-Nov-19 SUN 18-Nov-19 TUE 16
45 CKL SUNNY IRIS 1824N 04-Nov-19 FRI 22-Nov-19 TUE 18
45 KMTC HONGKONG VOYAGER 83 06-Nov-19 MON 20-Nov-19 MON 14
45 KMTC SUNNY CAMELLIA 1819 06-Nov-19 THU 20-Nov-19 THU 14
45 KMTC SUNNY IRIS 1825 06-Nov-19 WED 20-Nov-19 WED 14
45 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 06-Nov-19 MON 20-Nov-19 MON 14
45 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 06-Nov-19 THU 20-Nov-19 THU 14
45 CKL KOTA WANGSA 0017N 08-Nov-19 TUE 24-Nov-19 THU 16
46 CKL SKY HOPE 1816N 11-Nov-19 SAT 29-Nov-19 WED 18
46 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 13-Nov-19 SUN 27-Nov-19 SUN 14
46 KMTC SUNNY CANNA 1817 13-Nov-19 MON 27-Nov-19 MON 14
46 KMTC KING CRIMSON V.019N 13-Nov-19 WED 27-Nov-19 WED 14
46 KMTC FRISIA NUERNBERG V.081N 13-Nov-19 WED 27-Nov-19 WED 14
46 KMTC STARSHIP AQUILA 1815 13-Nov-19 SUN 27-Nov-19 SUN 14
46 KMTC TRIDENT 1819 13-Nov-19 WED 27-Nov-19 WED 14
46 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 13-Nov-19 WED 27-Nov-19 WED 14
46 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 13-Nov-19 SUN 27-Nov-19 SUN 14
46 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 14-Nov-19 SUN 30-Nov-19 TUE 16
46 KMTC SUNNY IRIS 1824 14-Nov-19 WED 28-Nov-19 WED 14
46 CKL SUNNY IRIS 1825N 15-Nov-19 WED 03-Dec-19 SUN 18
47 KMTC TRIDENT 1818 17-Nov-19 WED 01-Dec-19 WED 14
HAIPHONG to NAGOYA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 30-Oct-19 MON 11-Nov-19 SAT 12
44 KMTC KING CRIMSON V.020N 30-Oct-19 WED 11-Nov-19 MON 12
44 KMTC SUNNY IRIS 1825 30-Oct-19 WED 11-Nov-19 MON 12
44 KMTC TRIDENT 1819 31-Oct-19 WED 12-Nov-19 MON 12
45 KMTC SUNNY CALLA 1817 03-Nov-19 THU 15-Nov-19 TUE 12
45 KMTC KOTA WANGSA V.018N 04-Nov-19 SUN 16-Nov-19 FRI 12
45 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 06-Nov-19 MON 18-Nov-19 SAT 12
45 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 06-Nov-19 WED 18-Nov-19 MON 12
45 KMTC SKY HOPE 1817 06-Nov-19 WED 18-Nov-19 MON 12
45 KMTC TRIUMPH V.1819N 07-Nov-19 WED 19-Nov-19 MON 12
46 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 10-Nov-19 THU 22-Nov-19 TUE 12
46 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 11-Nov-19 SUN 23-Nov-19 FRI 12
46 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 13-Nov-19 SUN 25-Nov-19 FRI 12
46 KMTC SUNNY CANNA 1817 13-Nov-19 MON 25-Nov-19 SAT 12
46 KMTC KING CRIMSON V.019N 13-Nov-19 WED 25-Nov-19 MON 12
46 KMTC SUNNY IRIS 1824 14-Nov-19 WED 26-Nov-19 MON 12
47 KMTC TRIDENT 1818 17-Nov-19 WED 29-Nov-19 MON 12
HAIPHONG to OSAKA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 CKL KOTA WANGSA 0017N 29-Oct-19 TUE 11-Nov-19 MON 13
44 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 30-Oct-19 MON 11-Nov-19 SAT 12
44 KMTC KING CRIMSON V.020N 30-Oct-19 WED 11-Nov-19 MON 12
44 KMTC SUNNY IRIS 1825 30-Oct-19 WED 11-Nov-19 MON 12
44 KMTC TRIDENT 1819 31-Oct-19 WED 12-Nov-19 MON 12
44 CKL SKY HOPE 1816N 02-Nov-19 SAT 13-Nov-19 WED 11
45 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 03-Nov-19 SUN 14-Nov-19 THU 11
45 KMTC SUNNY CALLA 1817 03-Nov-19 THU 15-Nov-19 TUE 12
45 KMTC KOTA WANGSA V.018N 04-Nov-19 SUN 16-Nov-19 FRI 12
45 CKL SUNNY IRIS 1825N 06-Nov-19 WED 19-Nov-19 TUE 13
45 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 06-Nov-19 MON 18-Nov-19 SAT 12
45 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 06-Nov-19 WED 18-Nov-19 MON 12
45 KMTC SKY HOPE 1817 06-Nov-19 WED 18-Nov-19 MON 12
45 KMTC TRIUMPH V.1819N 07-Nov-19 WED 19-Nov-19 MON 12
46 CKL KOTA WANGSA 0018N 10-Nov-19 SUN 23-Nov-19 SAT 13
46 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 10-Nov-19 THU 22-Nov-19 TUE 12
46 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 11-Nov-19 SUN 23-Nov-19 FRI 12
46 CKL SKY HOPE 1817N 13-Nov-19 WED 24-Nov-19 SUN 11
46 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 13-Nov-19 SUN 25-Nov-19 FRI 12
46 KMTC SUNNY CANNA 1817 13-Nov-19 MON 25-Nov-19 SAT 12
46 KMTC KING CRIMSON V.019N 13-Nov-19 WED 25-Nov-19 MON 12
46 KMTC SUNNY IRIS 1824 14-Nov-19 WED 26-Nov-19 MON 12
47 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 17-Nov-19 SUN 28-Nov-19 THU 11
47 KMTC TRIDENT 1818 17-Nov-19 WED 29-Nov-19 MON 12
HAIPHONG to PYONGTEAK
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 DONGJIN DONGJIN AUBE 0050E 30-Oct-19 SAT 06-Nov-19 SAT 7
44 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0181E 30-Oct-19 SAT 06-Nov-19 SAT 7
44 DONGJIN DONGJIN AUBE 0051E 30-Oct-19 SAT 06-Nov-19 SAT 7
HAIPHONG to SHANGHAI
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
45 KMTC HAMBURG BAY V.25E 06-Nov-19 SUN 13-Nov-19 SUN 7
45 KMTC E.R. SWEDEN V.1802E 06-Nov-19 SUN 13-Nov-19 SUN 7
45 KMTC CONTI STOCKHOLM V.2E 07-Nov-19 SUN 14-Nov-19 SUN 7
46 KMTC E.R.AMSTERDAM V.E1803 10-Nov-19 SUN 17-Nov-19 SUN 7
46 KMTC IAN H V.3E 11-Nov-19 SUN 18-Nov-19 SUN 7
43 SITC SITC NAGOYA 1817N 24-Oct-19 THU 29-Oct-19 TUE 5
44 SITC SITC YOKKAICHI 1815N 31-Oct-19 THU 05-Nov-19 TUE 5
45 SITC SITC OSAKA 1819N 07-Nov-19 THU 12-Nov-19 TUE 5
46 SITC SITC NAGOYA 1819N 14-Nov-19 THU 19-Nov-19 TUE 5
HAIPHONG to TOKYO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 CKL KOTA WANGSA 0017N 29-Oct-19 TUE 11-Nov-19 MON 13
44 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 30-Oct-19 MON 11-Nov-19 SAT 12
44 KMTC KING CRIMSON V.020N 30-Oct-19 WED 11-Nov-19 MON 12
44 KMTC SUNNY IRIS 1825 30-Oct-19 WED 11-Nov-19 MON 12
44 KMTC TRIDENT 1819 31-Oct-19 WED 12-Nov-19 MON 12
44 CKL SKY HOPE 1816N 02-Nov-19 SAT 13-Nov-19 WED 11
45 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 03-Nov-19 SUN 14-Nov-19 THU 11
45 KMTC SUNNY CALLA 1817 03-Nov-19 THU 15-Nov-19 TUE 12
45 KMTC KOTA WANGSA V.018N 04-Nov-19 SUN 16-Nov-19 FRI 12
45 CKL SUNNY IRIS 1825N 06-Nov-19 WED 19-Nov-19 TUE 13
45 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 06-Nov-19 MON 18-Nov-19 SAT 12
45 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 06-Nov-19 WED 18-Nov-19 MON 12
45 KMTC SKY HOPE 1817 06-Nov-19 WED 18-Nov-19 MON 12
45 KMTC TRIUMPH V.1819N 07-Nov-19 WED 19-Nov-19 MON 12
46 CKL KOTA WANGSA 0018N 10-Nov-19 SUN 23-Nov-19 SAT 13
46 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 10-Nov-19 THU 22-Nov-19 TUE 12
46 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 11-Nov-19 SUN 23-Nov-19 FRI 12
46 CKL SKY HOPE 1817N 13-Nov-19 WED 24-Nov-19 SUN 11
46 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 13-Nov-19 SUN 25-Nov-19 FRI 12
46 KMTC SUNNY CANNA 1817 13-Nov-19 MON 25-Nov-19 SAT 12
46 KMTC KING CRIMSON V.019N 13-Nov-19 WED 25-Nov-19 MON 12
46 KMTC SUNNY IRIS 1824 14-Nov-19 WED 26-Nov-19 MON 12
47 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 17-Nov-19 SUN 28-Nov-19 THU 11
47 KMTC TRIDENT 1818 17-Nov-19 WED 29-Nov-19 MON 12
HAIPHONG to YOKOHAMA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 30-Oct-19 MON 11-Nov-19 SAT 12
44 KMTC KING CRIMSON V.020N 30-Oct-19 WED 11-Nov-19 MON 12
44 KMTC SUNNY IRIS 1825 30-Oct-19 WED 11-Nov-19 MON 12
44 CKL STARSHIP AQUILA 1814N 31-Oct-19 MON 13-Nov-19 SUN 13
44 KMTC TRIDENT 1819 31-Oct-19 WED 12-Nov-19 MON 12
44 CKL SUNNY IRIS 1824N 02-Nov-19 FRI 17-Nov-19 SAT 15
45 KMTC SUNNY CALLA 1817 03-Nov-19 THU 15-Nov-19 TUE 12
45 KMTC KOTA WANGSA V.018N 04-Nov-19 SUN 16-Nov-19 FRI 12
45 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 06-Nov-19 MON 18-Nov-19 SAT 12
45 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 06-Nov-19 WED 18-Nov-19 MON 12
45 KMTC SKY HOPE 1817 06-Nov-19 WED 18-Nov-19 MON 12
45 KMTC TRIUMPH V.1819N 07-Nov-19 WED 19-Nov-19 MON 12
45 CKL KOTA WANGSA 0017N 09-Nov-19 TUE 24-Nov-19 WED 15
46 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 10-Nov-19 THU 22-Nov-19 TUE 12
46 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 11-Nov-19 SUN 23-Nov-19 FRI 12
46 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 13-Nov-19 SUN 25-Nov-19 FRI 12
46 KMTC SUNNY CANNA 1817 13-Nov-19 MON 25-Nov-19 SAT 12
46 KMTC KING CRIMSON V.019N 13-Nov-19 WED 25-Nov-19 MON 12
46 CKL SKY HOPE 1816N 14-Nov-19 SAT 27-Nov-19 FRI 13
46 KMTC SUNNY IRIS 1824 14-Nov-19 WED 26-Nov-19 MON 12
46 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 16-Nov-19 SUN 29-Nov-19 SAT 13
47 KMTC TRIDENT 1818 17-Nov-19 WED 29-Nov-19 MON 12
HAIPHONG to DALIAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 SITC EPONYMA 1817N 27-Oct-19 SUN 09-Nov-19 SAT 13
44 SITC EPONYMA 1817N 27-Oct-19 SUN 09-Nov-19 SAT 13
45 SITC SITC WEIHAI 1815N 03-Nov-19 SUN 16-Nov-19 SAT 13
45 SITC SITC WEIHAI 1815N 03-Nov-19 SUN 16-Nov-19 SAT 13
46 SITC SITC YANTAI 1815N 10-Nov-19 SUN 23-Nov-19 SAT 13
46 SITC SITC YANTAI 1815N 10-Nov-19 SUN 23-Nov-19 SAT 13
47 SITC REFLECTION 1729N 17-Nov-19 SUN 30-Nov-19 SAT 13
47 SITC REFLECTION 1819N 17-Nov-19 SUN 30-Nov-19 SAT 13
HAIPHONG to FOSHAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
43 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 24-Oct-19 THU 30-Oct-19 WED 6
43 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 26-Oct-19 SAT 02-Nov-19 FRI 7
44 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 31-Oct-19 THU 06-Nov-19 WED 6
44 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 02-Nov-19 SAT 09-Nov-19 FRI 7
45 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 07-Nov-19 THU 13-Nov-19 WED 6
45 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 09-Nov-19 SAT 16-Nov-19 FRI 7
1 2 3 6
Kỷ niệm 16 năm ngày thành lập TNN Logistics
HAIPHONG to SINGAPORE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 A.E.L YM HARMONY 301S 10-Jan-19 SUN 17-Jan-19 SUN 7
43 YANGMING YM INSTRUCTION 225S 24-Oct-19 SUN 30-Oct-19 SAT 6
44 A.E.L CAPE QUEST 1856 27-Oct-19 SAT 03-Nov-19 SAT 7
44 YANGMING GREEN HORIZON 003S 28-Oct-19 WED 05-Nov-19 THU 8
44 A.E.L GREEN HORIZON 003S 28-Oct-19 SAT 04-Nov-19 SAT 7
44 YANGMING PRINCESS OF LUCK 021S 31-Oct-19 SUN 08-Nov-19 MON 8
44 A.E.L PRINCESS OF LUCK 021S 31-Oct-19 THU 08-Nov-19 FRI 8
44 A.E.L KOTA JASA KJAA0055S 01-Nov-19 THU 09-Nov-19 FRI 8
45 A.E.L CAPE FORTIUS 1852 03-Nov-19 THU 11-Nov-19 FRI 8
45 YANGMING YM INCEPTION 130S 04-Nov-19 WED 10-Nov-19 TUE 6
45 A.E.L YM INCEPTION 130S 04-Nov-19 THU 12-Nov-19 FRI 8
45 YANGMING YM HARMONY 301S 07-Nov-19 SUN 13-Nov-19 SAT 6
45 A.E.L YM HARMONY? 301S 07-Nov-19 SUN 14-Nov-19 SUN 7
45 A.E.L KOTA JAYA KJYY0067S 08-Nov-19 SUN 15-Nov-19 SUN 7
46 A.E.L CALIFORNIA TRADER 1832 10-Nov-19 SUN 17-Nov-19 SUN 7
46 YANGMING GREEN HORIZON 004S 11-Nov-19 TUE 24-Nov-19 MON 13
46 A.E.L GREEN HORIZON 004S 11-Nov-19 SUN 18-Nov-19 SUN 7
46 YANGMING YM INTELLIGENT 141S 14-Nov-19 FRI 27-Nov-19 THU 13
46 A.E.L YM INTELLIGENT 141S 14-Nov-19 SUN 21-Nov-19 SUN 7
47 A.E.L CAPE QUEST 1860 17-Nov-19 SUN 29-Nov-19 FRI 12
47 YANGMING YM INCEPTION 131S 18-Nov-19 SAT 29-Nov-19 WED 11
47 A.E.L YM INCEPTION 131S 18-Nov-19 MON 30-Nov-19 SAT 12
HAIPHONG to BUSAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 CKL KOTA WANGSA 0017N 29-Oct-19 TUE 06-Nov-19 WED 8
44 KMTC KOTA WANGSA V.018N 29-Oct-19 SUN 12-Nov-19 SUN 14
44 KMTC FRISIA NUERNBERG V.081N 31-Oct-19 WED 08-Nov-19 THU 8
44 KMTC SKY HOPE 1816 31-Oct-19 WED 06-Nov-19 TUE 6
44 CKL SKY HOPE 1816N 02-Nov-19 SAT 08-Nov-19 FRI 6
45 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 03-Nov-19 SUN 09-Nov-19 SAT 6
45 DONGJIN KHARIS HERITAGE 1726N 03-Nov-19 FRI 10-Nov-19 FRI 7
45 KMTC TRIDENT 1818 03-Nov-19 WED 10-Nov-19 WED 7
45 KMTC SUNNY CAMELLIA 1819 04-Nov-19 THU 11-Nov-19 THU 7
45 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 05-Nov-19 SUN 19-Nov-19 SUN 14
45 CKL SUNNY IRIS 1825N 06-Nov-19 WED 14-Nov-19 THU 8
45 KMTC KING CRIMSON V.020N 07-Nov-19 WED 15-Nov-19 THU 8
45 KMTC SUNNY IRIS 1825 07-Nov-19 WED 13-Nov-19 TUE 6
45 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 07-Nov-19 THU 21-Nov-19 THU 14
46 CKL KOTA WANGSA 0018N 10-Nov-19 SUN 18-Nov-19 MON 8
46 DONGJIN HONGKONG VOYAGER 0083N 10-Nov-19 MON 16-Nov-19 SUN 6
46 KMTC TRIUMPH V.1818N 10-Nov-19 WED 17-Nov-19 WED 7
46 KMTC SUNNY CALLA 1817 11-Nov-19 THU 18-Nov-19 THU 7
46 KMTC SUNNY CANNA 1817 12-Nov-19 MON 18-Nov-19 SUN 6
46 CKL SKY HOPE 1817N 13-Nov-19 WED 19-Nov-19 TUE 6
46 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 14-Nov-19 WED 22-Nov-19 THU 8
46 KMTC SKY HOPE 1817 14-Nov-19 WED 20-Nov-19 TUE 6
46 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 14-Nov-19 SUN 28-Nov-19 SUN 14
47 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 17-Nov-19 SUN 23-Nov-19 SAT 6
47 DONGJIN TRIUMPH 1818N 17-Nov-19 THU 25-Nov-19 FRI 8
47 KMTC TRIDENT 1819 17-Nov-19 WED 24-Nov-19 WED 7
47 KMTC HONGKONG VOYAGER 83 19-Nov-19 MON 25-Nov-19 SUN 6
HAIPHONG to HAKATA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 CKL KOTA WANGSA 0017N 29-Oct-19 TUE 12-Nov-19 TUE 14
44 KMTC CAPE FLINT V.005N 31-Oct-19 THU 08-Nov-19 FRI 8
44 CKL SKY HOPE 1816N 02-Nov-19 SAT 14-Nov-19 THU 12
45 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 03-Nov-19 SUN 15-Nov-19 FRI 12
45 KMTC WAN HAI 203 V.467N 03-Nov-19 THU 11-Nov-19 FRI 8
45 KMTC WAN HAI 213 V.334N 04-Nov-19 THU 12-Nov-19 FRI 8
45 CKL SUNNY IRIS 1825N 06-Nov-19 WED 20-Nov-19 WED 14
45 KMTC CAPE FLINT V.006N 06-Nov-19 THU 14-Nov-19 FRI 8
46 CKL KOTA WANGSA 0018N 10-Nov-19 SUN 24-Nov-19 SUN 14
46 CKL SKY HOPE 1817N 13-Nov-19 WED 25-Nov-19 MON 12
47 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 17-Nov-19 SUN 29-Nov-19 FRI 12
HAIPHONG to INCHEON
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 KMTC FRISIA NUERNBERG V.081N 30-Oct-19 WED 05-Nov-19 TUE 6
44 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0181E 31-Oct-19 SAT 06-Nov-19 FRI 6
44 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 31-Oct-19 SUN 06-Nov-19 SAT 6
44 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 31-Oct-19 SUN 06-Nov-19 SAT 6
45 KMTC SUNNY CAMELLIA 1819 04-Nov-19 THU 10-Nov-19 WED 6
45 KMTC KING CRIMSON V.020N 06-Nov-19 WED 12-Nov-19 TUE 6
45 DONGJIN TRIUMPH 1819N 07-Nov-19 THU 13-Nov-19 WED 6
45 KMTC KOTA WANGSA V.017N 07-Nov-19 SUN 13-Nov-19 SAT 6
45 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0180E 09-Nov-19 SAT 15-Nov-19 FRI 6
46 KMTC SUNNY CALLA 1817 11-Nov-19 THU 17-Nov-19 WED 6
46 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 13-Nov-19 WED 19-Nov-19 TUE 6
46 DONGJIN DONGJIN AUBE 0051E 14-Nov-19 SAT 21-Nov-19 SAT 7
46 KMTC TRIUMPH V.1818N 14-Nov-19 WED 20-Nov-19 TUE 6
46 KMTC STARSHIP AQUILA 1815 14-Nov-19 SUN 20-Nov-19 SAT 6
46 DONGJIN TRIUMPH 1818N 16-Nov-19 THU 22-Nov-19 WED 6
47 KMTC TRIDENT 1818 17-Nov-19 WED 23-Nov-19 TUE 6
HAIPHONG to KOBE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 CKL KOTA WANGSA 0017N 29-Oct-19 TUE 11-Nov-19 MON 13
44 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 30-Oct-19 MON 10-Nov-19 FRI 11
44 KMTC KING CRIMSON V.020N 30-Oct-19 WED 10-Nov-19 SUN 11
44 KMTC SUNNY IRIS 1825 30-Oct-19 WED 10-Nov-19 SUN 11
44 KMTC TRIDENT 1819 31-Oct-19 WED 11-Nov-19 SUN 11
44 CKL SKY HOPE 1816N 02-Nov-19 SAT 13-Nov-19 WED 11
45 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 03-Nov-19 SUN 14-Nov-19 THU 11
45 KMTC SUNNY CALLA 1817 03-Nov-19 THU 14-Nov-19 MON 11
45 KMTC KOTA WANGSA V.018N 04-Nov-19 SUN 15-Nov-19 THU 11
45 CKL SUNNY IRIS 1825N 06-Nov-19 WED 19-Nov-19 TUE 13
45 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 06-Nov-19 MON 17-Nov-19 FRI 11
45 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 06-Nov-19 WED 17-Nov-19 SUN 11
45 KMTC SKY HOPE 1817 06-Nov-19 WED 17-Nov-19 SUN 11
45 KMTC TRIUMPH V.1819N 07-Nov-19 WED 18-Nov-19 SUN 11
46 CKL KOTA WANGSA 0018N 10-Nov-19 SUN 23-Nov-19 SAT 13
46 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 10-Nov-19 THU 21-Nov-19 MON 11
46 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 11-Nov-19 SUN 22-Nov-19 THU 11
46 CKL SKY HOPE 1817N 13-Nov-19 WED 24-Nov-19 SUN 11
46 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 13-Nov-19 SUN 24-Nov-19 THU 11
46 KMTC SUNNY CANNA 1817 13-Nov-19 MON 24-Nov-19 FRI 11
46 KMTC KING CRIMSON V.019N 13-Nov-19 WED 24-Nov-19 SUN 11
46 KMTC SUNNY IRIS 1824 14-Nov-19 WED 25-Nov-19 SUN 11
47 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 17-Nov-19 SUN 28-Nov-19 THU 11
47 KMTC TRIDENT 1818 17-Nov-19 WED 28-Nov-19 SUN 11
HAIPHONG to KWANGYANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 KMTC HONGKONG VOYAGER 83 29-Oct-19 MON 04-Nov-19 SUN 6
45 KMTC SUNNY IRIS 1825 03-Nov-19 WED 10-Nov-19 WED 7
45 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 05-Nov-19 MON 11-Nov-19 SUN 6
46 KMTC SKY HOPE 1817 10-Nov-19 WED 17-Nov-19 WED 7
46 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 12-Nov-19 MON 18-Nov-19 SUN 6
HAIPHONG to LIANYUNGANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 KMTC KOTA WANGSA V.017N 30-Oct-19 SUN 13-Nov-19 SUN 14
44 KMTC TRIUMPH V.1818N 30-Oct-19 WED 13-Nov-19 WED 14
44 KMTC KING CRIMSON V.020N 30-Oct-19 WED 13-Nov-19 WED 14
44 KMTC KOTA WANGSA V.018N 30-Oct-19 SUN 13-Nov-19 SUN 14
44 KMTC TRIUMPH V.1819N 30-Oct-19 WED 13-Nov-19 WED 14
44 CKL SKY HOPE 1815N 31-Oct-19 SUN 18-Nov-19 THU 18
44 CKL STARSHIP AQUILA 1814N 01-Nov-19 MON 17-Nov-19 WED 16
44 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 02-Nov-19 SUN 18-Nov-19 TUE 16
45 CKL SUNNY IRIS 1824N 04-Nov-19 FRI 22-Nov-19 TUE 18
45 KMTC HONGKONG VOYAGER 83 06-Nov-19 MON 20-Nov-19 MON 14
45 KMTC SUNNY CAMELLIA 1819 06-Nov-19 THU 20-Nov-19 THU 14
45 KMTC SUNNY IRIS 1825 06-Nov-19 WED 20-Nov-19 WED 14
45 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 06-Nov-19 MON 20-Nov-19 MON 14
45 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 06-Nov-19 THU 20-Nov-19 THU 14
45 CKL KOTA WANGSA 0017N 08-Nov-19 TUE 24-Nov-19 THU 16
46 CKL SKY HOPE 1816N 11-Nov-19 SAT 29-Nov-19 WED 18
46 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 13-Nov-19 SUN 27-Nov-19 SUN 14
46 KMTC SUNNY CANNA 1817 13-Nov-19 MON 27-Nov-19 MON 14
46 KMTC KING CRIMSON V.019N 13-Nov-19 WED 27-Nov-19 WED 14
46 KMTC FRISIA NUERNBERG V.081N 13-Nov-19 WED 27-Nov-19 WED 14
46 KMTC STARSHIP AQUILA 1815 13-Nov-19 SUN 27-Nov-19 SUN 14
46 KMTC TRIDENT 1819 13-Nov-19 WED 27-Nov-19 WED 14
46 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 13-Nov-19 WED 27-Nov-19 WED 14
46 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 13-Nov-19 SUN 27-Nov-19 SUN 14
46 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 14-Nov-19 SUN 30-Nov-19 TUE 16
46 KMTC SUNNY IRIS 1824 14-Nov-19 WED 28-Nov-19 WED 14
46 CKL SUNNY IRIS 1825N 15-Nov-19 WED 03-Dec-19 SUN 18
47 KMTC TRIDENT 1818 17-Nov-19 WED 01-Dec-19 WED 14
HAIPHONG to NAGOYA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 30-Oct-19 MON 11-Nov-19 SAT 12
44 KMTC KING CRIMSON V.020N 30-Oct-19 WED 11-Nov-19 MON 12
44 KMTC SUNNY IRIS 1825 30-Oct-19 WED 11-Nov-19 MON 12
44 KMTC TRIDENT 1819 31-Oct-19 WED 12-Nov-19 MON 12
45 KMTC SUNNY CALLA 1817 03-Nov-19 THU 15-Nov-19 TUE 12
45 KMTC KOTA WANGSA V.018N 04-Nov-19 SUN 16-Nov-19 FRI 12
45 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 06-Nov-19 MON 18-Nov-19 SAT 12
45 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 06-Nov-19 WED 18-Nov-19 MON 12
45 KMTC SKY HOPE 1817 06-Nov-19 WED 18-Nov-19 MON 12
45 KMTC TRIUMPH V.1819N 07-Nov-19 WED 19-Nov-19 MON 12
46 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 10-Nov-19 THU 22-Nov-19 TUE 12
46 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 11-Nov-19 SUN 23-Nov-19 FRI 12
46 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 13-Nov-19 SUN 25-Nov-19 FRI 12
46 KMTC SUNNY CANNA 1817 13-Nov-19 MON 25-Nov-19 SAT 12
46 KMTC KING CRIMSON V.019N 13-Nov-19 WED 25-Nov-19 MON 12
46 KMTC SUNNY IRIS 1824 14-Nov-19 WED 26-Nov-19 MON 12
47 KMTC TRIDENT 1818 17-Nov-19 WED 29-Nov-19 MON 12
HAIPHONG to OSAKA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 CKL KOTA WANGSA 0017N 29-Oct-19 TUE 11-Nov-19 MON 13
44 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 30-Oct-19 MON 11-Nov-19 SAT 12
44 KMTC KING CRIMSON V.020N 30-Oct-19 WED 11-Nov-19 MON 12
44 KMTC SUNNY IRIS 1825 30-Oct-19 WED 11-Nov-19 MON 12
44 KMTC TRIDENT 1819 31-Oct-19 WED 12-Nov-19 MON 12
44 CKL SKY HOPE 1816N 02-Nov-19 SAT 13-Nov-19 WED 11
45 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 03-Nov-19 SUN 14-Nov-19 THU 11
45 KMTC SUNNY CALLA 1817 03-Nov-19 THU 15-Nov-19 TUE 12
45 KMTC KOTA WANGSA V.018N 04-Nov-19 SUN 16-Nov-19 FRI 12
45 CKL SUNNY IRIS 1825N 06-Nov-19 WED 19-Nov-19 TUE 13
45 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 06-Nov-19 MON 18-Nov-19 SAT 12
45 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 06-Nov-19 WED 18-Nov-19 MON 12
45 KMTC SKY HOPE 1817 06-Nov-19 WED 18-Nov-19 MON 12
45 KMTC TRIUMPH V.1819N 07-Nov-19 WED 19-Nov-19 MON 12
46 CKL KOTA WANGSA 0018N 10-Nov-19 SUN 23-Nov-19 SAT 13
46 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 10-Nov-19 THU 22-Nov-19 TUE 12
46 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 11-Nov-19 SUN 23-Nov-19 FRI 12
46 CKL SKY HOPE 1817N 13-Nov-19 WED 24-Nov-19 SUN 11
46 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 13-Nov-19 SUN 25-Nov-19 FRI 12
46 KMTC SUNNY CANNA 1817 13-Nov-19 MON 25-Nov-19 SAT 12
46 KMTC KING CRIMSON V.019N 13-Nov-19 WED 25-Nov-19 MON 12
46 KMTC SUNNY IRIS 1824 14-Nov-19 WED 26-Nov-19 MON 12
47 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 17-Nov-19 SUN 28-Nov-19 THU 11
47 KMTC TRIDENT 1818 17-Nov-19 WED 29-Nov-19 MON 12
HAIPHONG to PYONGTEAK
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 DONGJIN DONGJIN AUBE 0050E 30-Oct-19 SAT 06-Nov-19 SAT 7
44 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0181E 30-Oct-19 SAT 06-Nov-19 SAT 7
44 DONGJIN DONGJIN AUBE 0051E 30-Oct-19 SAT 06-Nov-19 SAT 7
HAIPHONG to SHANGHAI
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
45 KMTC HAMBURG BAY V.25E 06-Nov-19 SUN 13-Nov-19 SUN 7
45 KMTC E.R. SWEDEN V.1802E 06-Nov-19 SUN 13-Nov-19 SUN 7
45 KMTC CONTI STOCKHOLM V.2E 07-Nov-19 SUN 14-Nov-19 SUN 7
46 KMTC E.R.AMSTERDAM V.E1803 10-Nov-19 SUN 17-Nov-19 SUN 7
46 KMTC IAN H V.3E 11-Nov-19 SUN 18-Nov-19 SUN 7
43 SITC SITC NAGOYA 1817N 24-Oct-19 THU 29-Oct-19 TUE 5
44 SITC SITC YOKKAICHI 1815N 31-Oct-19 THU 05-Nov-19 TUE 5
45 SITC SITC OSAKA 1819N 07-Nov-19 THU 12-Nov-19 TUE 5
46 SITC SITC NAGOYA 1819N 14-Nov-19 THU 19-Nov-19 TUE 5
HAIPHONG to TOKYO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 CKL KOTA WANGSA 0017N 29-Oct-19 TUE 11-Nov-19 MON 13
44 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 30-Oct-19 MON 11-Nov-19 SAT 12
44 KMTC KING CRIMSON V.020N 30-Oct-19 WED 11-Nov-19 MON 12
44 KMTC SUNNY IRIS 1825 30-Oct-19 WED 11-Nov-19 MON 12
44 KMTC TRIDENT 1819 31-Oct-19 WED 12-Nov-19 MON 12
44 CKL SKY HOPE 1816N 02-Nov-19 SAT 13-Nov-19 WED 11
45 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 03-Nov-19 SUN 14-Nov-19 THU 11
45 KMTC SUNNY CALLA 1817 03-Nov-19 THU 15-Nov-19 TUE 12
45 KMTC KOTA WANGSA V.018N 04-Nov-19 SUN 16-Nov-19 FRI 12
45 CKL SUNNY IRIS 1825N 06-Nov-19 WED 19-Nov-19 TUE 13
45 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 06-Nov-19 MON 18-Nov-19 SAT 12
45 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 06-Nov-19 WED 18-Nov-19 MON 12
45 KMTC SKY HOPE 1817 06-Nov-19 WED 18-Nov-19 MON 12
45 KMTC TRIUMPH V.1819N 07-Nov-19 WED 19-Nov-19 MON 12
46 CKL KOTA WANGSA 0018N 10-Nov-19 SUN 23-Nov-19 SAT 13
46 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 10-Nov-19 THU 22-Nov-19 TUE 12
46 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 11-Nov-19 SUN 23-Nov-19 FRI 12
46 CKL SKY HOPE 1817N 13-Nov-19 WED 24-Nov-19 SUN 11
46 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 13-Nov-19 SUN 25-Nov-19 FRI 12
46 KMTC SUNNY CANNA 1817 13-Nov-19 MON 25-Nov-19 SAT 12
46 KMTC KING CRIMSON V.019N 13-Nov-19 WED 25-Nov-19 MON 12
46 KMTC SUNNY IRIS 1824 14-Nov-19 WED 26-Nov-19 MON 12
47 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 17-Nov-19 SUN 28-Nov-19 THU 11
47 KMTC TRIDENT 1818 17-Nov-19 WED 29-Nov-19 MON 12
HAIPHONG to YOKOHAMA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 30-Oct-19 MON 11-Nov-19 SAT 12
44 KMTC KING CRIMSON V.020N 30-Oct-19 WED 11-Nov-19 MON 12
44 KMTC SUNNY IRIS 1825 30-Oct-19 WED 11-Nov-19 MON 12
44 CKL STARSHIP AQUILA 1814N 31-Oct-19 MON 13-Nov-19 SUN 13
44 KMTC TRIDENT 1819 31-Oct-19 WED 12-Nov-19 MON 12
44 CKL SUNNY IRIS 1824N 02-Nov-19 FRI 17-Nov-19 SAT 15
45 KMTC SUNNY CALLA 1817 03-Nov-19 THU 15-Nov-19 TUE 12
45 KMTC KOTA WANGSA V.018N 04-Nov-19 SUN 16-Nov-19 FRI 12
45 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 06-Nov-19 MON 18-Nov-19 SAT 12
45 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 06-Nov-19 WED 18-Nov-19 MON 12
45 KMTC SKY HOPE 1817 06-Nov-19 WED 18-Nov-19 MON 12
45 KMTC TRIUMPH V.1819N 07-Nov-19 WED 19-Nov-19 MON 12
45 CKL KOTA WANGSA 0017N 09-Nov-19 TUE 24-Nov-19 WED 15
46 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 10-Nov-19 THU 22-Nov-19 TUE 12
46 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 11-Nov-19 SUN 23-Nov-19 FRI 12
46 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 13-Nov-19 SUN 25-Nov-19 FRI 12
46 KMTC SUNNY CANNA 1817 13-Nov-19 MON 25-Nov-19 SAT 12
46 KMTC KING CRIMSON V.019N 13-Nov-19 WED 25-Nov-19 MON 12
46 CKL SKY HOPE 1816N 14-Nov-19 SAT 27-Nov-19 FRI 13
46 KMTC SUNNY IRIS 1824 14-Nov-19 WED 26-Nov-19 MON 12
46 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 16-Nov-19 SUN 29-Nov-19 SAT 13
47 KMTC TRIDENT 1818 17-Nov-19 WED 29-Nov-19 MON 12
HAIPHONG to DALIAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 SITC EPONYMA 1817N 27-Oct-19 SUN 09-Nov-19 SAT 13
44 SITC EPONYMA 1817N 27-Oct-19 SUN 09-Nov-19 SAT 13
45 SITC SITC WEIHAI 1815N 03-Nov-19 SUN 16-Nov-19 SAT 13
45 SITC SITC WEIHAI 1815N 03-Nov-19 SUN 16-Nov-19 SAT 13
46 SITC SITC YANTAI 1815N 10-Nov-19 SUN 23-Nov-19 SAT 13
46 SITC SITC YANTAI 1815N 10-Nov-19 SUN 23-Nov-19 SAT 13
47 SITC REFLECTION 1729N 17-Nov-19 SUN 30-Nov-19 SAT 13
47 SITC REFLECTION 1819N 17-Nov-19 SUN 30-Nov-19 SAT 13
HAIPHONG to FOSHAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
43 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 24-Oct-19 THU 30-Oct-19 WED 6
43 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 26-Oct-19 SAT 02-Nov-19 FRI 7
44 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 31-Oct-19 THU 06-Nov-19 WED 6
44 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 02-Nov-19 SAT 09-Nov-19 FRI 7
45 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 07-Nov-19 THU 13-Nov-19 WED 6
45 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 09-Nov-19 SAT 16-Nov-19 FRI 7
1 2 3 6
Nhân viên hỗ trợ kinh doanh làm việc tại TP. Hồ Chí Minh
HAIPHONG to SINGAPORE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 A.E.L YM HARMONY 301S 10-Jan-19 SUN 17-Jan-19 SUN 7
43 YANGMING YM INSTRUCTION 225S 24-Oct-19 SUN 30-Oct-19 SAT 6
44 A.E.L CAPE QUEST 1856 27-Oct-19 SAT 03-Nov-19 SAT 7
44 YANGMING GREEN HORIZON 003S 28-Oct-19 WED 05-Nov-19 THU 8
44 A.E.L GREEN HORIZON 003S 28-Oct-19 SAT 04-Nov-19 SAT 7
44 YANGMING PRINCESS OF LUCK 021S 31-Oct-19 SUN 08-Nov-19 MON 8
44 A.E.L PRINCESS OF LUCK 021S 31-Oct-19 THU 08-Nov-19 FRI 8
44 A.E.L KOTA JASA KJAA0055S 01-Nov-19 THU 09-Nov-19 FRI 8
45 A.E.L CAPE FORTIUS 1852 03-Nov-19 THU 11-Nov-19 FRI 8
45 YANGMING YM INCEPTION 130S 04-Nov-19 WED 10-Nov-19 TUE 6
45 A.E.L YM INCEPTION 130S 04-Nov-19 THU 12-Nov-19 FRI 8
45 YANGMING YM HARMONY 301S 07-Nov-19 SUN 13-Nov-19 SAT 6
45 A.E.L YM HARMONY? 301S 07-Nov-19 SUN 14-Nov-19 SUN 7
45 A.E.L KOTA JAYA KJYY0067S 08-Nov-19 SUN 15-Nov-19 SUN 7
46 A.E.L CALIFORNIA TRADER 1832 10-Nov-19 SUN 17-Nov-19 SUN 7
46 YANGMING GREEN HORIZON 004S 11-Nov-19 TUE 24-Nov-19 MON 13
46 A.E.L GREEN HORIZON 004S 11-Nov-19 SUN 18-Nov-19 SUN 7
46 YANGMING YM INTELLIGENT 141S 14-Nov-19 FRI 27-Nov-19 THU 13
46 A.E.L YM INTELLIGENT 141S 14-Nov-19 SUN 21-Nov-19 SUN 7
47 A.E.L CAPE QUEST 1860 17-Nov-19 SUN 29-Nov-19 FRI 12
47 YANGMING YM INCEPTION 131S 18-Nov-19 SAT 29-Nov-19 WED 11
47 A.E.L YM INCEPTION 131S 18-Nov-19 MON 30-Nov-19 SAT 12
HAIPHONG to BUSAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 CKL KOTA WANGSA 0017N 29-Oct-19 TUE 06-Nov-19 WED 8
44 KMTC KOTA WANGSA V.018N 29-Oct-19 SUN 12-Nov-19 SUN 14
44 KMTC FRISIA NUERNBERG V.081N 31-Oct-19 WED 08-Nov-19 THU 8
44 KMTC SKY HOPE 1816 31-Oct-19 WED 06-Nov-19 TUE 6
44 CKL SKY HOPE 1816N 02-Nov-19 SAT 08-Nov-19 FRI 6
45 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 03-Nov-19 SUN 09-Nov-19 SAT 6
45 DONGJIN KHARIS HERITAGE 1726N 03-Nov-19 FRI 10-Nov-19 FRI 7
45 KMTC TRIDENT 1818 03-Nov-19 WED 10-Nov-19 WED 7
45 KMTC SUNNY CAMELLIA 1819 04-Nov-19 THU 11-Nov-19 THU 7
45 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 05-Nov-19 SUN 19-Nov-19 SUN 14
45 CKL SUNNY IRIS 1825N 06-Nov-19 WED 14-Nov-19 THU 8
45 KMTC KING CRIMSON V.020N 07-Nov-19 WED 15-Nov-19 THU 8
45 KMTC SUNNY IRIS 1825 07-Nov-19 WED 13-Nov-19 TUE 6
45 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 07-Nov-19 THU 21-Nov-19 THU 14
46 CKL KOTA WANGSA 0018N 10-Nov-19 SUN 18-Nov-19 MON 8
46 DONGJIN HONGKONG VOYAGER 0083N 10-Nov-19 MON 16-Nov-19 SUN 6
46 KMTC TRIUMPH V.1818N 10-Nov-19 WED 17-Nov-19 WED 7
46 KMTC SUNNY CALLA 1817 11-Nov-19 THU 18-Nov-19 THU 7
46 KMTC SUNNY CANNA 1817 12-Nov-19 MON 18-Nov-19 SUN 6
46 CKL SKY HOPE 1817N 13-Nov-19 WED 19-Nov-19 TUE 6
46 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 14-Nov-19 WED 22-Nov-19 THU 8
46 KMTC SKY HOPE 1817 14-Nov-19 WED 20-Nov-19 TUE 6
46 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 14-Nov-19 SUN 28-Nov-19 SUN 14
47 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 17-Nov-19 SUN 23-Nov-19 SAT 6
47 DONGJIN TRIUMPH 1818N 17-Nov-19 THU 25-Nov-19 FRI 8
47 KMTC TRIDENT 1819 17-Nov-19 WED 24-Nov-19 WED 7
47 KMTC HONGKONG VOYAGER 83 19-Nov-19 MON 25-Nov-19 SUN 6
HAIPHONG to HAKATA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 CKL KOTA WANGSA 0017N 29-Oct-19 TUE 12-Nov-19 TUE 14
44 KMTC CAPE FLINT V.005N 31-Oct-19 THU 08-Nov-19 FRI 8
44 CKL SKY HOPE 1816N 02-Nov-19 SAT 14-Nov-19 THU 12
45 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 03-Nov-19 SUN 15-Nov-19 FRI 12
45 KMTC WAN HAI 203 V.467N 03-Nov-19 THU 11-Nov-19 FRI 8
45 KMTC WAN HAI 213 V.334N 04-Nov-19 THU 12-Nov-19 FRI 8
45 CKL SUNNY IRIS 1825N 06-Nov-19 WED 20-Nov-19 WED 14
45 KMTC CAPE FLINT V.006N 06-Nov-19 THU 14-Nov-19 FRI 8
46 CKL KOTA WANGSA 0018N 10-Nov-19 SUN 24-Nov-19 SUN 14
46 CKL SKY HOPE 1817N 13-Nov-19 WED 25-Nov-19 MON 12
47 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 17-Nov-19 SUN 29-Nov-19 FRI 12
HAIPHONG to INCHEON
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 KMTC FRISIA NUERNBERG V.081N 30-Oct-19 WED 05-Nov-19 TUE 6
44 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0181E 31-Oct-19 SAT 06-Nov-19 FRI 6
44 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 31-Oct-19 SUN 06-Nov-19 SAT 6
44 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 31-Oct-19 SUN 06-Nov-19 SAT 6
45 KMTC SUNNY CAMELLIA 1819 04-Nov-19 THU 10-Nov-19 WED 6
45 KMTC KING CRIMSON V.020N 06-Nov-19 WED 12-Nov-19 TUE 6
45 DONGJIN TRIUMPH 1819N 07-Nov-19 THU 13-Nov-19 WED 6
45 KMTC KOTA WANGSA V.017N 07-Nov-19 SUN 13-Nov-19 SAT 6
45 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0180E 09-Nov-19 SAT 15-Nov-19 FRI 6
46 KMTC SUNNY CALLA 1817 11-Nov-19 THU 17-Nov-19 WED 6
46 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 13-Nov-19 WED 19-Nov-19 TUE 6
46 DONGJIN DONGJIN AUBE 0051E 14-Nov-19 SAT 21-Nov-19 SAT 7
46 KMTC TRIUMPH V.1818N 14-Nov-19 WED 20-Nov-19 TUE 6
46 KMTC STARSHIP AQUILA 1815 14-Nov-19 SUN 20-Nov-19 SAT 6
46 DONGJIN TRIUMPH 1818N 16-Nov-19 THU 22-Nov-19 WED 6
47 KMTC TRIDENT 1818 17-Nov-19 WED 23-Nov-19 TUE 6
HAIPHONG to KOBE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 CKL KOTA WANGSA 0017N 29-Oct-19 TUE 11-Nov-19 MON 13
44 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 30-Oct-19 MON 10-Nov-19 FRI 11
44 KMTC KING CRIMSON V.020N 30-Oct-19 WED 10-Nov-19 SUN 11
44 KMTC SUNNY IRIS 1825 30-Oct-19 WED 10-Nov-19 SUN 11
44 KMTC TRIDENT 1819 31-Oct-19 WED 11-Nov-19 SUN 11
44 CKL SKY HOPE 1816N 02-Nov-19 SAT 13-Nov-19 WED 11
45 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 03-Nov-19 SUN 14-Nov-19 THU 11
45 KMTC SUNNY CALLA 1817 03-Nov-19 THU 14-Nov-19 MON 11
45 KMTC KOTA WANGSA V.018N 04-Nov-19 SUN 15-Nov-19 THU 11
45 CKL SUNNY IRIS 1825N 06-Nov-19 WED 19-Nov-19 TUE 13
45 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 06-Nov-19 MON 17-Nov-19 FRI 11
45 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 06-Nov-19 WED 17-Nov-19 SUN 11
45 KMTC SKY HOPE 1817 06-Nov-19 WED 17-Nov-19 SUN 11
45 KMTC TRIUMPH V.1819N 07-Nov-19 WED 18-Nov-19 SUN 11
46 CKL KOTA WANGSA 0018N 10-Nov-19 SUN 23-Nov-19 SAT 13
46 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 10-Nov-19 THU 21-Nov-19 MON 11
46 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 11-Nov-19 SUN 22-Nov-19 THU 11
46 CKL SKY HOPE 1817N 13-Nov-19 WED 24-Nov-19 SUN 11
46 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 13-Nov-19 SUN 24-Nov-19 THU 11
46 KMTC SUNNY CANNA 1817 13-Nov-19 MON 24-Nov-19 FRI 11
46 KMTC KING CRIMSON V.019N 13-Nov-19 WED 24-Nov-19 SUN 11
46 KMTC SUNNY IRIS 1824 14-Nov-19 WED 25-Nov-19 SUN 11
47 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 17-Nov-19 SUN 28-Nov-19 THU 11
47 KMTC TRIDENT 1818 17-Nov-19 WED 28-Nov-19 SUN 11
HAIPHONG to KWANGYANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 KMTC HONGKONG VOYAGER 83 29-Oct-19 MON 04-Nov-19 SUN 6
45 KMTC SUNNY IRIS 1825 03-Nov-19 WED 10-Nov-19 WED 7
45 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 05-Nov-19 MON 11-Nov-19 SUN 6
46 KMTC SKY HOPE 1817 10-Nov-19 WED 17-Nov-19 WED 7
46 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 12-Nov-19 MON 18-Nov-19 SUN 6
HAIPHONG to LIANYUNGANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 KMTC KOTA WANGSA V.017N 30-Oct-19 SUN 13-Nov-19 SUN 14
44 KMTC TRIUMPH V.1818N 30-Oct-19 WED 13-Nov-19 WED 14
44 KMTC KING CRIMSON V.020N 30-Oct-19 WED 13-Nov-19 WED 14
44 KMTC KOTA WANGSA V.018N 30-Oct-19 SUN 13-Nov-19 SUN 14
44 KMTC TRIUMPH V.1819N 30-Oct-19 WED 13-Nov-19 WED 14
44 CKL SKY HOPE 1815N 31-Oct-19 SUN 18-Nov-19 THU 18
44 CKL STARSHIP AQUILA 1814N 01-Nov-19 MON 17-Nov-19 WED 16
44 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 02-Nov-19 SUN 18-Nov-19 TUE 16
45 CKL SUNNY IRIS 1824N 04-Nov-19 FRI 22-Nov-19 TUE 18
45 KMTC HONGKONG VOYAGER 83 06-Nov-19 MON 20-Nov-19 MON 14
45 KMTC SUNNY CAMELLIA 1819 06-Nov-19 THU 20-Nov-19 THU 14
45 KMTC SUNNY IRIS 1825 06-Nov-19 WED 20-Nov-19 WED 14
45 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 06-Nov-19 MON 20-Nov-19 MON 14
45 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 06-Nov-19 THU 20-Nov-19 THU 14
45 CKL KOTA WANGSA 0017N 08-Nov-19 TUE 24-Nov-19 THU 16
46 CKL SKY HOPE 1816N 11-Nov-19 SAT 29-Nov-19 WED 18
46 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 13-Nov-19 SUN 27-Nov-19 SUN 14
46 KMTC SUNNY CANNA 1817 13-Nov-19 MON 27-Nov-19 MON 14
46 KMTC KING CRIMSON V.019N 13-Nov-19 WED 27-Nov-19 WED 14
46 KMTC FRISIA NUERNBERG V.081N 13-Nov-19 WED 27-Nov-19 WED 14
46 KMTC STARSHIP AQUILA 1815 13-Nov-19 SUN 27-Nov-19 SUN 14
46 KMTC TRIDENT 1819 13-Nov-19 WED 27-Nov-19 WED 14
46 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 13-Nov-19 WED 27-Nov-19 WED 14
46 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 13-Nov-19 SUN 27-Nov-19 SUN 14
46 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 14-Nov-19 SUN 30-Nov-19 TUE 16
46 KMTC SUNNY IRIS 1824 14-Nov-19 WED 28-Nov-19 WED 14
46 CKL SUNNY IRIS 1825N 15-Nov-19 WED 03-Dec-19 SUN 18
47 KMTC TRIDENT 1818 17-Nov-19 WED 01-Dec-19 WED 14
HAIPHONG to NAGOYA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 30-Oct-19 MON 11-Nov-19 SAT 12
44 KMTC KING CRIMSON V.020N 30-Oct-19 WED 11-Nov-19 MON 12
44 KMTC SUNNY IRIS 1825 30-Oct-19 WED 11-Nov-19 MON 12
44 KMTC TRIDENT 1819 31-Oct-19 WED 12-Nov-19 MON 12
45 KMTC SUNNY CALLA 1817 03-Nov-19 THU 15-Nov-19 TUE 12
45 KMTC KOTA WANGSA V.018N 04-Nov-19 SUN 16-Nov-19 FRI 12
45 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 06-Nov-19 MON 18-Nov-19 SAT 12
45 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 06-Nov-19 WED 18-Nov-19 MON 12
45 KMTC SKY HOPE 1817 06-Nov-19 WED 18-Nov-19 MON 12
45 KMTC TRIUMPH V.1819N 07-Nov-19 WED 19-Nov-19 MON 12
46 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 10-Nov-19 THU 22-Nov-19 TUE 12
46 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 11-Nov-19 SUN 23-Nov-19 FRI 12
46 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 13-Nov-19 SUN 25-Nov-19 FRI 12
46 KMTC SUNNY CANNA 1817 13-Nov-19 MON 25-Nov-19 SAT 12
46 KMTC KING CRIMSON V.019N 13-Nov-19 WED 25-Nov-19 MON 12
46 KMTC SUNNY IRIS 1824 14-Nov-19 WED 26-Nov-19 MON 12
47 KMTC TRIDENT 1818 17-Nov-19 WED 29-Nov-19 MON 12
HAIPHONG to OSAKA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 CKL KOTA WANGSA 0017N 29-Oct-19 TUE 11-Nov-19 MON 13
44 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 30-Oct-19 MON 11-Nov-19 SAT 12
44 KMTC KING CRIMSON V.020N 30-Oct-19 WED 11-Nov-19 MON 12
44 KMTC SUNNY IRIS 1825 30-Oct-19 WED 11-Nov-19 MON 12
44 KMTC TRIDENT 1819 31-Oct-19 WED 12-Nov-19 MON 12
44 CKL SKY HOPE 1816N 02-Nov-19 SAT 13-Nov-19 WED 11
45 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 03-Nov-19 SUN 14-Nov-19 THU 11
45 KMTC SUNNY CALLA 1817 03-Nov-19 THU 15-Nov-19 TUE 12
45 KMTC KOTA WANGSA V.018N 04-Nov-19 SUN 16-Nov-19 FRI 12
45 CKL SUNNY IRIS 1825N 06-Nov-19 WED 19-Nov-19 TUE 13
45 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 06-Nov-19 MON 18-Nov-19 SAT 12
45 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 06-Nov-19 WED 18-Nov-19 MON 12
45 KMTC SKY HOPE 1817 06-Nov-19 WED 18-Nov-19 MON 12
45 KMTC TRIUMPH V.1819N 07-Nov-19 WED 19-Nov-19 MON 12
46 CKL KOTA WANGSA 0018N 10-Nov-19 SUN 23-Nov-19 SAT 13
46 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 10-Nov-19 THU 22-Nov-19 TUE 12
46 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 11-Nov-19 SUN 23-Nov-19 FRI 12
46 CKL SKY HOPE 1817N 13-Nov-19 WED 24-Nov-19 SUN 11
46 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 13-Nov-19 SUN 25-Nov-19 FRI 12
46 KMTC SUNNY CANNA 1817 13-Nov-19 MON 25-Nov-19 SAT 12
46 KMTC KING CRIMSON V.019N 13-Nov-19 WED 25-Nov-19 MON 12
46 KMTC SUNNY IRIS 1824 14-Nov-19 WED 26-Nov-19 MON 12
47 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 17-Nov-19 SUN 28-Nov-19 THU 11
47 KMTC TRIDENT 1818 17-Nov-19 WED 29-Nov-19 MON 12
HAIPHONG to PYONGTEAK
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 DONGJIN DONGJIN AUBE 0050E 30-Oct-19 SAT 06-Nov-19 SAT 7
44 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0181E 30-Oct-19 SAT 06-Nov-19 SAT 7
44 DONGJIN DONGJIN AUBE 0051E 30-Oct-19 SAT 06-Nov-19 SAT 7
HAIPHONG to SHANGHAI
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
45 KMTC HAMBURG BAY V.25E 06-Nov-19 SUN 13-Nov-19 SUN 7
45 KMTC E.R. SWEDEN V.1802E 06-Nov-19 SUN 13-Nov-19 SUN 7
45 KMTC CONTI STOCKHOLM V.2E 07-Nov-19 SUN 14-Nov-19 SUN 7
46 KMTC E.R.AMSTERDAM V.E1803 10-Nov-19 SUN 17-Nov-19 SUN 7
46 KMTC IAN H V.3E 11-Nov-19 SUN 18-Nov-19 SUN 7
43 SITC SITC NAGOYA 1817N 24-Oct-19 THU 29-Oct-19 TUE 5
44 SITC SITC YOKKAICHI 1815N 31-Oct-19 THU 05-Nov-19 TUE 5
45 SITC SITC OSAKA 1819N 07-Nov-19 THU 12-Nov-19 TUE 5
46 SITC SITC NAGOYA 1819N 14-Nov-19 THU 19-Nov-19 TUE 5
HAIPHONG to TOKYO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 CKL KOTA WANGSA 0017N 29-Oct-19 TUE 11-Nov-19 MON 13
44 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 30-Oct-19 MON 11-Nov-19 SAT 12
44 KMTC KING CRIMSON V.020N 30-Oct-19 WED 11-Nov-19 MON 12
44 KMTC SUNNY IRIS 1825 30-Oct-19 WED 11-Nov-19 MON 12
44 KMTC TRIDENT 1819 31-Oct-19 WED 12-Nov-19 MON 12
44 CKL SKY HOPE 1816N 02-Nov-19 SAT 13-Nov-19 WED 11
45 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 03-Nov-19 SUN 14-Nov-19 THU 11
45 KMTC SUNNY CALLA 1817 03-Nov-19 THU 15-Nov-19 TUE 12
45 KMTC KOTA WANGSA V.018N 04-Nov-19 SUN 16-Nov-19 FRI 12
45 CKL SUNNY IRIS 1825N 06-Nov-19 WED 19-Nov-19 TUE 13
45 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 06-Nov-19 MON 18-Nov-19 SAT 12
45 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 06-Nov-19 WED 18-Nov-19 MON 12
45 KMTC SKY HOPE 1817 06-Nov-19 WED 18-Nov-19 MON 12
45 KMTC TRIUMPH V.1819N 07-Nov-19 WED 19-Nov-19 MON 12
46 CKL KOTA WANGSA 0018N 10-Nov-19 SUN 23-Nov-19 SAT 13
46 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 10-Nov-19 THU 22-Nov-19 TUE 12
46 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 11-Nov-19 SUN 23-Nov-19 FRI 12
46 CKL SKY HOPE 1817N 13-Nov-19 WED 24-Nov-19 SUN 11
46 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 13-Nov-19 SUN 25-Nov-19 FRI 12
46 KMTC SUNNY CANNA 1817 13-Nov-19 MON 25-Nov-19 SAT 12
46 KMTC KING CRIMSON V.019N 13-Nov-19 WED 25-Nov-19 MON 12
46 KMTC SUNNY IRIS 1824 14-Nov-19 WED 26-Nov-19 MON 12
47 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 17-Nov-19 SUN 28-Nov-19 THU 11
47 KMTC TRIDENT 1818 17-Nov-19 WED 29-Nov-19 MON 12
HAIPHONG to YOKOHAMA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 30-Oct-19 MON 11-Nov-19 SAT 12
44 KMTC KING CRIMSON V.020N 30-Oct-19 WED 11-Nov-19 MON 12
44 KMTC SUNNY IRIS 1825 30-Oct-19 WED 11-Nov-19 MON 12
44 CKL STARSHIP AQUILA 1814N 31-Oct-19 MON 13-Nov-19 SUN 13
44 KMTC TRIDENT 1819 31-Oct-19 WED 12-Nov-19 MON 12
44 CKL SUNNY IRIS 1824N 02-Nov-19 FRI 17-Nov-19 SAT 15
45 KMTC SUNNY CALLA 1817 03-Nov-19 THU 15-Nov-19 TUE 12
45 KMTC KOTA WANGSA V.018N 04-Nov-19 SUN 16-Nov-19 FRI 12
45 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 06-Nov-19 MON 18-Nov-19 SAT 12
45 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 06-Nov-19 WED 18-Nov-19 MON 12
45 KMTC SKY HOPE 1817 06-Nov-19 WED 18-Nov-19 MON 12
45 KMTC TRIUMPH V.1819N 07-Nov-19 WED 19-Nov-19 MON 12
45 CKL KOTA WANGSA 0017N 09-Nov-19 TUE 24-Nov-19 WED 15
46 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 10-Nov-19 THU 22-Nov-19 TUE 12
46 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 11-Nov-19 SUN 23-Nov-19 FRI 12
46 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 13-Nov-19 SUN 25-Nov-19 FRI 12
46 KMTC SUNNY CANNA 1817 13-Nov-19 MON 25-Nov-19 SAT 12
46 KMTC KING CRIMSON V.019N 13-Nov-19 WED 25-Nov-19 MON 12
46 CKL SKY HOPE 1816N 14-Nov-19 SAT 27-Nov-19 FRI 13
46 KMTC SUNNY IRIS 1824 14-Nov-19 WED 26-Nov-19 MON 12
46 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 16-Nov-19 SUN 29-Nov-19 SAT 13
47 KMTC TRIDENT 1818 17-Nov-19 WED 29-Nov-19 MON 12
HAIPHONG to DALIAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 SITC EPONYMA 1817N 27-Oct-19 SUN 09-Nov-19 SAT 13
44 SITC EPONYMA 1817N 27-Oct-19 SUN 09-Nov-19 SAT 13
45 SITC SITC WEIHAI 1815N 03-Nov-19 SUN 16-Nov-19 SAT 13
45 SITC SITC WEIHAI 1815N 03-Nov-19 SUN 16-Nov-19 SAT 13
46 SITC SITC YANTAI 1815N 10-Nov-19 SUN 23-Nov-19 SAT 13
46 SITC SITC YANTAI 1815N 10-Nov-19 SUN 23-Nov-19 SAT 13
47 SITC REFLECTION 1729N 17-Nov-19 SUN 30-Nov-19 SAT 13
47 SITC REFLECTION 1819N 17-Nov-19 SUN 30-Nov-19 SAT 13
HAIPHONG to FOSHAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
43 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 24-Oct-19 THU 30-Oct-19 WED 6
43 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 26-Oct-19 SAT 02-Nov-19 FRI 7
44 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 31-Oct-19 THU 06-Nov-19 WED 6
44 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 02-Nov-19 SAT 09-Nov-19 FRI 7
45 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 07-Nov-19 THU 13-Nov-19 WED 6
45 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 09-Nov-19 SAT 16-Nov-19 FRI 7
1 2 3 6
Nhân viên Môi giới hải quan làm việc tại Hà Nội
HAIPHONG to SINGAPORE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 A.E.L YM HARMONY 301S 10-Jan-19 SUN 17-Jan-19 SUN 7
43 YANGMING YM INSTRUCTION 225S 24-Oct-19 SUN 30-Oct-19 SAT 6
44 A.E.L CAPE QUEST 1856 27-Oct-19 SAT 03-Nov-19 SAT 7
44 YANGMING GREEN HORIZON 003S 28-Oct-19 WED 05-Nov-19 THU 8
44 A.E.L GREEN HORIZON 003S 28-Oct-19 SAT 04-Nov-19 SAT 7
44 YANGMING PRINCESS OF LUCK 021S 31-Oct-19 SUN 08-Nov-19 MON 8
44 A.E.L PRINCESS OF LUCK 021S 31-Oct-19 THU 08-Nov-19 FRI 8
44 A.E.L KOTA JASA KJAA0055S 01-Nov-19 THU 09-Nov-19 FRI 8
45 A.E.L CAPE FORTIUS 1852 03-Nov-19 THU 11-Nov-19 FRI 8
45 YANGMING YM INCEPTION 130S 04-Nov-19 WED 10-Nov-19 TUE 6
45 A.E.L YM INCEPTION 130S 04-Nov-19 THU 12-Nov-19 FRI 8
45 YANGMING YM HARMONY 301S 07-Nov-19 SUN 13-Nov-19 SAT 6
45 A.E.L YM HARMONY? 301S 07-Nov-19 SUN 14-Nov-19 SUN 7
45 A.E.L KOTA JAYA KJYY0067S 08-Nov-19 SUN 15-Nov-19 SUN 7
46 A.E.L CALIFORNIA TRADER 1832 10-Nov-19 SUN 17-Nov-19 SUN 7
46 YANGMING GREEN HORIZON 004S 11-Nov-19 TUE 24-Nov-19 MON 13
46 A.E.L GREEN HORIZON 004S 11-Nov-19 SUN 18-Nov-19 SUN 7
46 YANGMING YM INTELLIGENT 141S 14-Nov-19 FRI 27-Nov-19 THU 13
46 A.E.L YM INTELLIGENT 141S 14-Nov-19 SUN 21-Nov-19 SUN 7
47 A.E.L CAPE QUEST 1860 17-Nov-19 SUN 29-Nov-19 FRI 12
47 YANGMING YM INCEPTION 131S 18-Nov-19 SAT 29-Nov-19 WED 11
47 A.E.L YM INCEPTION 131S 18-Nov-19 MON 30-Nov-19 SAT 12
HAIPHONG to BUSAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 CKL KOTA WANGSA 0017N 29-Oct-19 TUE 06-Nov-19 WED 8
44 KMTC KOTA WANGSA V.018N 29-Oct-19 SUN 12-Nov-19 SUN 14
44 KMTC FRISIA NUERNBERG V.081N 31-Oct-19 WED 08-Nov-19 THU 8
44 KMTC SKY HOPE 1816 31-Oct-19 WED 06-Nov-19 TUE 6
44 CKL SKY HOPE 1816N 02-Nov-19 SAT 08-Nov-19 FRI 6
45 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 03-Nov-19 SUN 09-Nov-19 SAT 6
45 DONGJIN KHARIS HERITAGE 1726N 03-Nov-19 FRI 10-Nov-19 FRI 7
45 KMTC TRIDENT 1818 03-Nov-19 WED 10-Nov-19 WED 7
45 KMTC SUNNY CAMELLIA 1819 04-Nov-19 THU 11-Nov-19 THU 7
45 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 05-Nov-19 SUN 19-Nov-19 SUN 14
45 CKL SUNNY IRIS 1825N 06-Nov-19 WED 14-Nov-19 THU 8
45 KMTC KING CRIMSON V.020N 07-Nov-19 WED 15-Nov-19 THU 8
45 KMTC SUNNY IRIS 1825 07-Nov-19 WED 13-Nov-19 TUE 6
45 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 07-Nov-19 THU 21-Nov-19 THU 14
46 CKL KOTA WANGSA 0018N 10-Nov-19 SUN 18-Nov-19 MON 8
46 DONGJIN HONGKONG VOYAGER 0083N 10-Nov-19 MON 16-Nov-19 SUN 6
46 KMTC TRIUMPH V.1818N 10-Nov-19 WED 17-Nov-19 WED 7
46 KMTC SUNNY CALLA 1817 11-Nov-19 THU 18-Nov-19 THU 7
46 KMTC SUNNY CANNA 1817 12-Nov-19 MON 18-Nov-19 SUN 6
46 CKL SKY HOPE 1817N 13-Nov-19 WED 19-Nov-19 TUE 6
46 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 14-Nov-19 WED 22-Nov-19 THU 8
46 KMTC SKY HOPE 1817 14-Nov-19 WED 20-Nov-19 TUE 6
46 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 14-Nov-19 SUN 28-Nov-19 SUN 14
47 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 17-Nov-19 SUN 23-Nov-19 SAT 6
47 DONGJIN TRIUMPH 1818N 17-Nov-19 THU 25-Nov-19 FRI 8
47 KMTC TRIDENT 1819 17-Nov-19 WED 24-Nov-19 WED 7
47 KMTC HONGKONG VOYAGER 83 19-Nov-19 MON 25-Nov-19 SUN 6
HAIPHONG to HAKATA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 CKL KOTA WANGSA 0017N 29-Oct-19 TUE 12-Nov-19 TUE 14
44 KMTC CAPE FLINT V.005N 31-Oct-19 THU 08-Nov-19 FRI 8
44 CKL SKY HOPE 1816N 02-Nov-19 SAT 14-Nov-19 THU 12
45 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 03-Nov-19 SUN 15-Nov-19 FRI 12
45 KMTC WAN HAI 203 V.467N 03-Nov-19 THU 11-Nov-19 FRI 8
45 KMTC WAN HAI 213 V.334N 04-Nov-19 THU 12-Nov-19 FRI 8
45 CKL SUNNY IRIS 1825N 06-Nov-19 WED 20-Nov-19 WED 14
45 KMTC CAPE FLINT V.006N 06-Nov-19 THU 14-Nov-19 FRI 8
46 CKL KOTA WANGSA 0018N 10-Nov-19 SUN 24-Nov-19 SUN 14
46 CKL SKY HOPE 1817N 13-Nov-19 WED 25-Nov-19 MON 12
47 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 17-Nov-19 SUN 29-Nov-19 FRI 12
HAIPHONG to INCHEON
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 KMTC FRISIA NUERNBERG V.081N 30-Oct-19 WED 05-Nov-19 TUE 6
44 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0181E 31-Oct-19 SAT 06-Nov-19 FRI 6
44 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 31-Oct-19 SUN 06-Nov-19 SAT 6
44 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 31-Oct-19 SUN 06-Nov-19 SAT 6
45 KMTC SUNNY CAMELLIA 1819 04-Nov-19 THU 10-Nov-19 WED 6
45 KMTC KING CRIMSON V.020N 06-Nov-19 WED 12-Nov-19 TUE 6
45 DONGJIN TRIUMPH 1819N 07-Nov-19 THU 13-Nov-19 WED 6
45 KMTC KOTA WANGSA V.017N 07-Nov-19 SUN 13-Nov-19 SAT 6
45 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0180E 09-Nov-19 SAT 15-Nov-19 FRI 6
46 KMTC SUNNY CALLA 1817 11-Nov-19 THU 17-Nov-19 WED 6
46 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 13-Nov-19 WED 19-Nov-19 TUE 6
46 DONGJIN DONGJIN AUBE 0051E 14-Nov-19 SAT 21-Nov-19 SAT 7
46 KMTC TRIUMPH V.1818N 14-Nov-19 WED 20-Nov-19 TUE 6
46 KMTC STARSHIP AQUILA 1815 14-Nov-19 SUN 20-Nov-19 SAT 6
46 DONGJIN TRIUMPH 1818N 16-Nov-19 THU 22-Nov-19 WED 6
47 KMTC TRIDENT 1818 17-Nov-19 WED 23-Nov-19 TUE 6
HAIPHONG to KOBE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 CKL KOTA WANGSA 0017N 29-Oct-19 TUE 11-Nov-19 MON 13
44 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 30-Oct-19 MON 10-Nov-19 FRI 11
44 KMTC KING CRIMSON V.020N 30-Oct-19 WED 10-Nov-19 SUN 11
44 KMTC SUNNY IRIS 1825 30-Oct-19 WED 10-Nov-19 SUN 11
44 KMTC TRIDENT 1819 31-Oct-19 WED 11-Nov-19 SUN 11
44 CKL SKY HOPE 1816N 02-Nov-19 SAT 13-Nov-19 WED 11
45 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 03-Nov-19 SUN 14-Nov-19 THU 11
45 KMTC SUNNY CALLA 1817 03-Nov-19 THU 14-Nov-19 MON 11
45 KMTC KOTA WANGSA V.018N 04-Nov-19 SUN 15-Nov-19 THU 11
45 CKL SUNNY IRIS 1825N 06-Nov-19 WED 19-Nov-19 TUE 13
45 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 06-Nov-19 MON 17-Nov-19 FRI 11
45 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 06-Nov-19 WED 17-Nov-19 SUN 11
45 KMTC SKY HOPE 1817 06-Nov-19 WED 17-Nov-19 SUN 11
45 KMTC TRIUMPH V.1819N 07-Nov-19 WED 18-Nov-19 SUN 11
46 CKL KOTA WANGSA 0018N 10-Nov-19 SUN 23-Nov-19 SAT 13
46 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 10-Nov-19 THU 21-Nov-19 MON 11
46 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 11-Nov-19 SUN 22-Nov-19 THU 11
46 CKL SKY HOPE 1817N 13-Nov-19 WED 24-Nov-19 SUN 11
46 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 13-Nov-19 SUN 24-Nov-19 THU 11
46 KMTC SUNNY CANNA 1817 13-Nov-19 MON 24-Nov-19 FRI 11
46 KMTC KING CRIMSON V.019N 13-Nov-19 WED 24-Nov-19 SUN 11
46 KMTC SUNNY IRIS 1824 14-Nov-19 WED 25-Nov-19 SUN 11
47 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 17-Nov-19 SUN 28-Nov-19 THU 11
47 KMTC TRIDENT 1818 17-Nov-19 WED 28-Nov-19 SUN 11
HAIPHONG to KWANGYANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 KMTC HONGKONG VOYAGER 83 29-Oct-19 MON 04-Nov-19 SUN 6
45 KMTC SUNNY IRIS 1825 03-Nov-19 WED 10-Nov-19 WED 7
45 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 05-Nov-19 MON 11-Nov-19 SUN 6
46 KMTC SKY HOPE 1817 10-Nov-19 WED 17-Nov-19 WED 7
46 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 12-Nov-19 MON 18-Nov-19 SUN 6
HAIPHONG to LIANYUNGANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 KMTC KOTA WANGSA V.017N 30-Oct-19 SUN 13-Nov-19 SUN 14
44 KMTC TRIUMPH V.1818N 30-Oct-19 WED 13-Nov-19 WED 14
44 KMTC KING CRIMSON V.020N 30-Oct-19 WED 13-Nov-19 WED 14
44 KMTC KOTA WANGSA V.018N 30-Oct-19 SUN 13-Nov-19 SUN 14
44 KMTC TRIUMPH V.1819N 30-Oct-19 WED 13-Nov-19 WED 14
44 CKL SKY HOPE 1815N 31-Oct-19 SUN 18-Nov-19 THU 18
44 CKL STARSHIP AQUILA 1814N 01-Nov-19 MON 17-Nov-19 WED 16
44 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 02-Nov-19 SUN 18-Nov-19 TUE 16
45 CKL SUNNY IRIS 1824N 04-Nov-19 FRI 22-Nov-19 TUE 18
45 KMTC HONGKONG VOYAGER 83 06-Nov-19 MON 20-Nov-19 MON 14
45 KMTC SUNNY CAMELLIA 1819 06-Nov-19 THU 20-Nov-19 THU 14
45 KMTC SUNNY IRIS 1825 06-Nov-19 WED 20-Nov-19 WED 14
45 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 06-Nov-19 MON 20-Nov-19 MON 14
45 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 06-Nov-19 THU 20-Nov-19 THU 14
45 CKL KOTA WANGSA 0017N 08-Nov-19 TUE 24-Nov-19 THU 16
46 CKL SKY HOPE 1816N 11-Nov-19 SAT 29-Nov-19 WED 18
46 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 13-Nov-19 SUN 27-Nov-19 SUN 14
46 KMTC SUNNY CANNA 1817 13-Nov-19 MON 27-Nov-19 MON 14
46 KMTC KING CRIMSON V.019N 13-Nov-19 WED 27-Nov-19 WED 14
46 KMTC FRISIA NUERNBERG V.081N 13-Nov-19 WED 27-Nov-19 WED 14
46 KMTC STARSHIP AQUILA 1815 13-Nov-19 SUN 27-Nov-19 SUN 14
46 KMTC TRIDENT 1819 13-Nov-19 WED 27-Nov-19 WED 14
46 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 13-Nov-19 WED 27-Nov-19 WED 14
46 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 13-Nov-19 SUN 27-Nov-19 SUN 14
46 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 14-Nov-19 SUN 30-Nov-19 TUE 16
46 KMTC SUNNY IRIS 1824 14-Nov-19 WED 28-Nov-19 WED 14
46 CKL SUNNY IRIS 1825N 15-Nov-19 WED 03-Dec-19 SUN 18
47 KMTC TRIDENT 1818 17-Nov-19 WED 01-Dec-19 WED 14
HAIPHONG to NAGOYA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 30-Oct-19 MON 11-Nov-19 SAT 12
44 KMTC KING CRIMSON V.020N 30-Oct-19 WED 11-Nov-19 MON 12
44 KMTC SUNNY IRIS 1825 30-Oct-19 WED 11-Nov-19 MON 12
44 KMTC TRIDENT 1819 31-Oct-19 WED 12-Nov-19 MON 12
45 KMTC SUNNY CALLA 1817 03-Nov-19 THU 15-Nov-19 TUE 12
45 KMTC KOTA WANGSA V.018N 04-Nov-19 SUN 16-Nov-19 FRI 12
45 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 06-Nov-19 MON 18-Nov-19 SAT 12
45 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 06-Nov-19 WED 18-Nov-19 MON 12
45 KMTC SKY HOPE 1817 06-Nov-19 WED 18-Nov-19 MON 12
45 KMTC TRIUMPH V.1819N 07-Nov-19 WED 19-Nov-19 MON 12
46 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 10-Nov-19 THU 22-Nov-19 TUE 12
46 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 11-Nov-19 SUN 23-Nov-19 FRI 12
46 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 13-Nov-19 SUN 25-Nov-19 FRI 12
46 KMTC SUNNY CANNA 1817 13-Nov-19 MON 25-Nov-19 SAT 12
46 KMTC KING CRIMSON V.019N 13-Nov-19 WED 25-Nov-19 MON 12
46 KMTC SUNNY IRIS 1824 14-Nov-19 WED 26-Nov-19 MON 12
47 KMTC TRIDENT 1818 17-Nov-19 WED 29-Nov-19 MON 12
HAIPHONG to OSAKA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 CKL KOTA WANGSA 0017N 29-Oct-19 TUE 11-Nov-19 MON 13
44 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 30-Oct-19 MON 11-Nov-19 SAT 12
44 KMTC KING CRIMSON V.020N 30-Oct-19 WED 11-Nov-19 MON 12
44 KMTC SUNNY IRIS 1825 30-Oct-19 WED 11-Nov-19 MON 12
44 KMTC TRIDENT 1819 31-Oct-19 WED 12-Nov-19 MON 12
44 CKL SKY HOPE 1816N 02-Nov-19 SAT 13-Nov-19 WED 11
45 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 03-Nov-19 SUN 14-Nov-19 THU 11
45 KMTC SUNNY CALLA 1817 03-Nov-19 THU 15-Nov-19 TUE 12
45 KMTC KOTA WANGSA V.018N 04-Nov-19 SUN 16-Nov-19 FRI 12
45 CKL SUNNY IRIS 1825N 06-Nov-19 WED 19-Nov-19 TUE 13
45 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 06-Nov-19 MON 18-Nov-19 SAT 12
45 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 06-Nov-19 WED 18-Nov-19 MON 12
45 KMTC SKY HOPE 1817 06-Nov-19 WED 18-Nov-19 MON 12
45 KMTC TRIUMPH V.1819N 07-Nov-19 WED 19-Nov-19 MON 12
46 CKL KOTA WANGSA 0018N 10-Nov-19 SUN 23-Nov-19 SAT 13
46 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 10-Nov-19 THU 22-N