Thông báo lịch nghỉ lễ Quốc khánh năm 2019
HAIPHONG to CHENNAI
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 COSCO SUNNY IRIS 1825N 01-Nov-19 FRI 15-Nov-19 FRI 14
44 WHL STARSHIP AQUILA 1816N 01-Nov-19 FRI 21-Nov-19 SAT 20
44 COSCO KOTA WANGSA 0018N 02-Nov-19 SAT 15-Nov-19 MON 13
44 RCL STARSHIP AQUILA 1815 02-Nov-19 SAT 20-Nov-19 SAT 18
45 WHL SINOKOR HONGKONG 0180E 03-Nov-19 SUN 28-Nov-19 SAT 25
45 WHL TRIUMPH 1818N 04-Nov-19 MON 14-Nov-19 SAT 10
45 EMC KING CRIMSON V.020N 04-Nov-19 MON 20-Nov-19 SAT 16
45 RCL SUNNY IRIS 1825 04-Nov-19 MON 27-Nov-19 SAT 23
45 COSCO SKY HOPE 1817N 08-Nov-19 FRI 22-Nov-19 SAT 14
45 WHL DONGJIN AUBE 0050E 08-Nov-19 FRI 28-Nov-19 SAT 20
45 COSCO STARSHIP AQUILA 1816N 09-Nov-19 SAT 22-Nov-19 SAT 13
45 RCL SUNNY CANNA V.1818N 09-Nov-19 SAT 27-Nov-19 SAT 18
46 WHL SINOKOR HONGKONG 0181E 10-Nov-19 SUN 05-Dec-19 SAT 25
46 WHL TRIUMPH 1819N 11-Nov-19 MON 21-Nov-19 SAT 10
46 EMC SUNNY IRIS 1825 11-Nov-19 MON 27-Nov-19 SAT 16
46 RCL TRIDENT 1819 11-Nov-19 MON 04-Dec-19 SAT 23
46 COSCO SUNNY IRIS 1824N 15-Nov-19 FRI 29-Nov-19 FRI 14
46 WHL DONGJIN AUBE 0051E 15-Nov-19 FRI 05-Dec-19 SAT 20
46 COSCO KOTA WANGSA 0017N 16-Nov-19 SAT 29-Nov-19 SAT 13
46 RCL KING CRIMSON V.020N 16-Nov-19 SAT 04-Dec-19 SAT 18
47 WHL KHARIS HERITAGE 1726N 17-Nov-19 SUN 12-Dec-19 SAT 25
47 EMC TRIDENT 1819 18-Nov-19 MON 04-Dec-19 SAT 16
47 RCL SUNNY CALLA 1817 18-Nov-19 MON 11-Dec-19 SAT 23
HAIPHONG to KOLKATA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 WHL SKY HOPE 1815N 31-Oct-19 THU 22-Nov-19 THU 22
44 COSCO SKY HOPE 1817N 01-Nov-19 FRI 19-Nov-19 FRI 18
44 WHL STARSHIP AQUILA 1814N 01-Nov-19 FRI 24-Nov-19 THU 23
44 COSCO STARSHIP AQUILA 1816N 02-Nov-19 SAT 19-Nov-19 FRI 17
45 WHL SUNNY IRIS 1824N 03-Nov-19 SUN 22-Nov-19 THU 19
45 ZIM KOTA WANGSA V.018N 03-Nov-19 SUN 26-Nov-19 SAT 23
45 WHL KOTA WANGSA 0017N 04-Nov-19 MON 21-Nov-19 THU 17
45 EMC SUNNY CALLA 1817 04-Nov-19 MON 27-Nov-19 SAT 23
45 WHL SKY HOPE 1816N 07-Nov-19 THU 29-Nov-19 WED 22
45 COSCO SUNNY IRIS 1824N 08-Nov-19 FRI 26-Nov-19 SUN 18
45 WHL STARSHIP AQUILA 1815N 08-Nov-19 FRI 01-Dec-19 WED 23
45 COSCO KOTA WANGSA 0017N 09-Nov-19 SAT 26-Nov-19 SUN 17
46 WHL KOTA WANGSA 0018N 10-Nov-19 SUN 29-Nov-19 WED 19
46 ZIM HONGKONG VOYAGER 84 10-Nov-19 SUN 03-Dec-19 SAT 23
46 WHL SKY HOPE 1817N 11-Nov-19 MON 28-Nov-19 WED 17
46 EMC KOTA WANGSA V.018N 11-Nov-19 MON 04-Dec-19 SAT 23
46 WHL STARSHIP AQUILA 1816N 14-Nov-19 THU 06-Dec-19 WED 22
46 COSCO SKY HOPE 1816N 15-Nov-19 FRI 03-Dec-19 SUN 18
46 WHL SKY HOPE 1815N 15-Nov-19 FRI 08-Dec-19 WED 23
46 COSCO STARSHIP AQUILA 1815N 16-Nov-19 SAT 03-Dec-19 MON 17
47 WHL STARSHIP AQUILA 1814N 17-Nov-19 SUN 06-Dec-19 WED 19
47 ZIM FRISIA NUERNBERG V.082N 17-Nov-19 SUN 10-Dec-19 SAT 23
47 EMC HONGKONG VOYAGER 84 18-Nov-19 MON 11-Dec-19 SAT 23
HAIPHONG to MUDRA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 COSCO SKY HOPE 1817N 01-Nov-19 FRI 29-Nov-19 SAT 28
44 COSCO STARSHIP AQUILA 1816N 02-Nov-19 SAT 29-Nov-19 SAT 27
45 COSCO SUNNY IRIS 1824N 04-Nov-19 MON 27-Nov-19 FRI 23
45 COSCO KOTA WANGSA 0017N 08-Nov-19 FRI 06-Dec-19 FRI 28
45 COSCO SKY HOPE 1816N 09-Nov-19 SAT 06-Dec-19 FRI 27
46 COSCO STARSHIP AQUILA 1815N 11-Nov-19 MON 04-Dec-19 FRI 23
46 COSCO SUNNY IRIS 1825N 15-Nov-19 FRI 13-Dec-19 FRI 28
46 COSCO KOTA WANGSA 0018N 16-Nov-19 SAT 13-Dec-19 FRI 27
HAIPHONG to MUNDRA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 YANGMING SUNNY IRIS 1824 31-Oct-19 THU 22-Nov-19 SAT 22
44 WHL SUNNY IRIS 1824N 01-Nov-19 FRI 28-Nov-19 WED 27
44 RCL TRIDENT 1818 02-Nov-19 SAT 17-Nov-19 SAT 15
45 ZIM SKY HOPE 1817 03-Nov-19 SUN 29-Nov-19 SAT 26
45 WHL KOTA WANGSA 0017N 04-Nov-19 MON 21-Nov-19 WED 17
45 YANGMING SKY HOPE 1817 04-Nov-19 MON 24-Nov-19 SAT 20
45 EMC STARSHIP AQUILA 1815 06-Nov-19 WED 28-Nov-19 SAT 22
45 YANGMING TRIDENT 1818 07-Nov-19 THU 29-Nov-19 SAT 22
45 WHL SKY HOPE 1816N 08-Nov-19 FRI 05-Dec-19 WED 27
45 RCL TRIUMPH V.1818N 09-Nov-19 SAT 24-Nov-19 SAT 15
46 ZIM TRIUMPH V.1819N 10-Nov-19 SUN 06-Dec-19 SAT 26
46 WHL STARSHIP AQUILA 1815N 11-Nov-19 MON 28-Nov-19 FRI 17
46 YANGMING TRIUMPH V.1819N 11-Nov-19 MON 01-Dec-19 SAT 20
46 EMC SUNNY CANNA V.1818N 12-Nov-19 TUE 05-Dec-19 SAT 23
46 YANGMING TRIUMPH V.1818N 14-Nov-19 THU 06-Dec-19 SAT 22
46 WHL SUNNY IRIS 1825N 15-Nov-19 FRI 12-Dec-19 FRI 27
46 RCL SUNNY CAMELLIA 1819 16-Nov-19 SAT 01-Dec-19 SAT 15
47 ZIM SUNNY CAMELLIA 1820 17-Nov-19 SUN 13-Dec-19 SAT 26
47 WHL SKY HOPE 1817N 18-Nov-19 MON 05-Dec-19 FRI 17
47 YANGMING SUNNY CAMELLIA 1820 18-Nov-19 MON 08-Dec-19 SAT 20
47 YANGMING SUNNY CAMELLIA 1819 21-Nov-19 THU 13-Dec-19 SAT 22
HAIPHONG to NHAVA SHEVA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 EMC E.R. SWEDEN V.1802E 31-Oct-19 THU 20-Nov-19 SAT 20
44 YANGMING STARSHIP AQUILA V.1816N 31-Oct-19 THU 17-Nov-19 SAT 17
44 COSCO SUNNY IRIS 1824N 01-Nov-19 FRI 20-Nov-19 WED 19
44 WHL SUNNY IRIS 1824N 01-Nov-19 FRI 20-Nov-19 THU 19
44 COSCO KOTA WANGSA 0017N 02-Nov-19 SAT 20-Nov-19 WED 18
44 ZIM SUNNY IRIS 1825 02-Nov-19 SAT 01-Dec-19 SAT 29
45 WHL KOTA WANGSA 0017N 03-Nov-19 SUN 27-Nov-19 WED 24
45 EMC KING CRIMSON V.019N 03-Nov-19 SUN 24-Nov-19 SAT 21
45 RCL SUNNY CAMELLIA 1820 03-Nov-19 SUN 21-Nov-19 SAT 18
45 ZIM STARSHIP AQUILA 1815 03-Nov-19 SUN 25-Nov-19 SAT 22
45 WHL SKY HOPE 1816N 04-Nov-19 MON 22-Nov-19 THU 18
45 EMC CAPE FLINT V.005N 04-Nov-19 MON 20-Nov-19 SAT 16
45 EMC CONTI STOCKHOLM V.2E 04-Nov-19 MON 24-Nov-19 SAT 20
45 YANGMING KOTA WANGSA V.018N 04-Nov-19 MON 20-Nov-19 SAT 16
45 EMC CAPE FLINT V.006N 06-Nov-19 WED 24-Nov-19 SAT 18
45 EMC E.R.AMSTERDAM V.E1803 07-Nov-19 THU 27-Nov-19 SAT 20
45 YANGMING STARSHIP AQUILA V.1814N 07-Nov-19 THU 24-Nov-19 SAT 17
45 COSCO SKY HOPE 1816N 08-Nov-19 FRI 27-Nov-19 WED 19
45 WHL STARSHIP AQUILA 1815N 08-Nov-19 FRI 27-Nov-19 THU 19
45 COSCO STARSHIP AQUILA 1815N 09-Nov-19 SAT 27-Nov-19 WED 18
45 EMC TRIUMPH V.1818N 09-Nov-19 SAT 01-Dec-19 SAT 22
45 ZIM TRIDENT 1819 09-Nov-19 SAT 08-Dec-19 SAT 29
46 WHL SUNNY IRIS 1825N 10-Nov-19 SUN 04-Dec-19 THU 24
46 EMC SUNNY IRIS 1824 10-Nov-19 SUN 01-Dec-19 SAT 21
46 RCL STARSHIP AQUILA V.1816N 10-Nov-19 SUN 28-Nov-19 SAT 18
46 ZIM SUNNY CANNA V.1818N 10-Nov-19 SUN 02-Dec-19 SAT 22
46 WHL KOTA WANGSA 0018N 11-Nov-19 MON 29-Nov-19 SUN 18
46 EMC WAN HAI 203 V.467N 11-Nov-19 MON 27-Nov-19 SAT 16
46 EMC IAN H V.3E 11-Nov-19 MON 01-Dec-19 SAT 20
46 YANGMING HONGKONG VOYAGER 84 11-Nov-19 MON 27-Nov-19 SAT 16
46 EMC HAMBURG BAY V.25E 13-Nov-19 WED 01-Dec-19 SAT 18
46 EMC STARSHIP AQUILA V.1814N 14-Nov-19 THU 04-Dec-19 SAT 20
46 YANGMING SUNNY CANNA 1817 14-Nov-19 THU 01-Dec-19 SAT 17
46 COSCO SUNNY IRIS 1825N 15-Nov-19 FRI 04-Dec-19 WED 19
46 WHL SKY HOPE 1817N 15-Nov-19 FRI 04-Dec-19 SUN 19
46 COSCO KOTA WANGSA 0018N 16-Nov-19 SAT 04-Dec-19 WED 18
46 EMC SUNNY CAMELLIA 1819 16-Nov-19 SAT 08-Dec-19 SAT 22
46 ZIM SUNNY CALLA 1817 16-Nov-19 SAT 15-Dec-19 SAT 29
47 WHL STARSHIP AQUILA 1816N 17-Nov-19 SUN 11-Dec-19 SUN 24
47 EMC TRIDENT 1818 17-Nov-19 SUN 08-Dec-19 SAT 21
47 RCL STARSHIP AQUILA V.1814N 17-Nov-19 SUN 05-Dec-19 SAT 18
47 ZIM KING CRIMSON V.020N 17-Nov-19 SUN 09-Dec-19 SAT 22
47 EMC WAN HAI 213 V.334N 18-Nov-19 MON 04-Dec-19 SAT 16
47 EMC SUNNY CANNA 1817 18-Nov-19 MON 08-Dec-19 SAT 20
47 YANGMING FRISIA NUERNBERG V.082N 18-Nov-19 MON 04-Dec-19 SAT 16
47 YANGMING KING CRIMSON V.019N 21-Nov-19 THU 08-Dec-19 SAT 17
HAIPHONG to PIPAVAV
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 COSCO SKY HOPE 1816N 01-Nov-19 FRI 23-Nov-19 WED 22
44 COSCO STARSHIP AQUILA 1815N 02-Nov-19 SAT 23-Nov-19 SAT 21
45 RCL SUNNY CANNA 1817 03-Nov-19 SUN 25-Nov-19 SAT 22
45 COSCO SUNNY IRIS 1825N 08-Nov-19 FRI 30-Nov-19 FRI 22
45 COSCO KOTA WANGSA 0018N 09-Nov-19 SAT 30-Nov-19 WED 21
46 RCL KING CRIMSON V.019N 10-Nov-19 SUN 02-Dec-19 SAT 22
46 COSCO SKY HOPE 1817N 15-Nov-19 FRI 07-Dec-19 SAT 22
46 COSCO STARSHIP AQUILA 1816N 16-Nov-19 SAT 07-Dec-19 SAT 21
47 RCL SUNNY IRIS 1824 17-Nov-19 SUN 09-Dec-19 SAT 22
HAIPHONG to VISAKHAPATNAM
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
45 ZIM STARSHIP AQUILA V.1816N 03-Nov-19 SUN 25-Nov-19 SAT 22
45 EMC FRISIA NUERNBERG V.082N 04-Nov-19 MON 27-Nov-19 SAT 23
46 ZIM STARSHIP AQUILA V.1814N 10-Nov-19 SUN 02-Dec-19 SAT 22
46 EMC SKY HOPE 1817 11-Nov-19 MON 04-Dec-19 SAT 23
47 ZIM SUNNY CANNA 1817 17-Nov-19 SUN 09-Dec-19 SAT 22
47 EMC TRIUMPH V.1819N 18-Nov-19 MON 11-Dec-19 SAT 23
HAIPHONG to VIZAG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 WHL HONGKONG VOYAGER 0083N 01-Nov-19 FRI 23-Nov-19 SAT 22
45 WHL TRIUMPH 1818N 03-Nov-19 SUN 13-Nov-19 SAT 10
45 WHL KHARIS HERITAGE 1727N 04-Nov-19 MON 16-Nov-19 SAT 12
45 WHL DONGJIN AUBE 0049E 08-Nov-19 FRI 30-Nov-19 SAT 22
46 WHL SINOKOR HONGKONG 0180E 10-Nov-19 SUN 20-Nov-19 SAT 10
46 WHL DONGJIN AUBE 0050E 11-Nov-19 MON 23-Nov-19 SAT 12
46 WHL SINOKOR HONGKONG 0181E 15-Nov-19 FRI 07-Dec-19 SAT 22
47 WHL DONGJIN AUBE 0051E 17-Nov-19 SUN 27-Nov-19 SAT 10
HAIPHONG to BANGKOK
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 KMTC HONGKONG VOYAGER 85 28-Oct-19 WED 09-Nov-19 MON 12
44 KMTC WAN HAI 213 V.335N 30-Oct-19 WED 11-Nov-19 MON 12
44 SITC SITC HAIPHONG 1832S 30-Oct-19 THU 10-Nov-19 MON 11
45 KMTC SUNNY CANNA V.1820N 04-Nov-19 THU 16-Nov-19 TUE 12
45 KMTC CAPE FLINT V.007N 06-Nov-19 SUN 18-Nov-19 FRI 12
45 SITC BRIGHT LAEM CHABANG 1828S 06-Nov-19 SUN 17-Nov-19 THU 11
46 KMTC HONGKONG VOYAGER 86 11-Nov-19 MON 23-Nov-19 SAT 12
46 KMTC WAN HAI 203 V.469N 13-Nov-19 WED 25-Nov-19 MON 12
46 SITC SITC HAKATA 1830S 13-Nov-19 MON 24-Nov-19 FRI 11
47 KMTC SUNNY CANNA V.1821N 18-Nov-19 WED 30-Nov-19 MON 12
47 KMTC WAN HAI 205 V.478N 20-Nov-19 WED 02-Dec-19 MON 12
47 SITC SITC HAIPHONG 1834S 20-Nov-19 WED 01-Dec-19 SUN 11
HAIPHONG to JAKARTA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 YANGMING GREEN HORIZON 003S 28-Oct-19 WED 10-Nov-19 TUE 13
44 KMTC HONGKONG VOYAGER 85 28-Oct-19 THU 09-Nov-19 TUE 12
44 KMTC WAN HAI 213 V.335N 30-Oct-19 SUN 11-Nov-19 FRI 12
44 SITC SITC HAIPHONG 1832S 30-Oct-19 WED 10-Nov-19 SUN 11
44 YANGMING PRINCESS OF LUCK 021S 31-Oct-19 SUN 13-Nov-19 SAT 13
45 YANGMING YM INCEPTION 130S 04-Nov-19 WED 15-Nov-19 SUN 11
45 KMTC SUNNY CANNA V.1820N 04-Nov-19 MON 16-Nov-19 SAT 12
45 KMTC CAPE FLINT V.007N 06-Nov-19 WED 18-Nov-19 MON 12
45 SITC BRIGHT LAEM CHABANG 1828S 06-Nov-19 WED 17-Nov-19 SUN 11
45 YANGMING YM HARMONY 301S 07-Nov-19 SUN 18-Nov-19 THU 11
46 YANGMING GREEN HORIZON 004S 11-Nov-19 FRI 25-Nov-19 FRI 14
46 KMTC HONGKONG VOYAGER 86 11-Nov-19 WED 23-Nov-19 MON 12
46 KMTC WAN HAI 203 V.469N 13-Nov-19 WED 25-Nov-19 MON 12
46 SITC SITC HAKATA 1830S 13-Nov-19 THU 24-Nov-19 MON 11
46 YANGMING YM INTELLIGENT 141S 14-Nov-19 TUE 28-Nov-19 TUE 14
47 YANGMING YM INCEPTION 131S 18-Nov-19 SAT 30-Nov-19 THU 12
47 KMTC SUNNY CANNA V.1821N 18-Nov-19 THU 30-Nov-19 TUE 12
47 KMTC WAN HAI 205 V.478N 20-Nov-19 SUN 02-Dec-19 FRI 12
47 SITC SITC HAIPHONG 1834S 20-Nov-19 SUN 01-Dec-19 THU 11
HAIPHONG to LAEM CHABANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 YANGMING YM HARMONY 300N 27-Oct-19 FRI 03-Nov-19 FRI 7
44 SITC SITC HAIPHONG 1832S 30-Oct-19 MON 10-Nov-19 FRI 11
45 YANGMING YM INTELLIGENT 140N 03-Nov-19 SAT 10-Nov-19 SAT 7
45 SITC BRIGHT LAEM CHABANG 1828S 06-Nov-19 WED 17-Nov-19 SUN 11
46 YANGMING YM INSTRUCTION 225N 10-Nov-19 SAT 17-Nov-19 SAT 7
46 SITC SITC HAKATA 1830S 13-Nov-19 WED 24-Nov-19 SUN 11
47 YANGMING PRINCESS OF LUCK 021N 17-Nov-19 SAT 24-Nov-19 SAT 7
47 SITC SITC HAIPHONG 1834S 20-Nov-19 WED 01-Dec-19 SUN 11
HAIPHONG to LATKRA BANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 KMTC HONGKONG VOYAGER 85 28-Oct-19 SUN 09-Nov-19 FRI 12
44 KMTC WAN HAI 213 V.335N 30-Oct-19 MON 11-Nov-19 SAT 12
45 KMTC SUNNY CANNA V.1820N 04-Nov-19 WED 16-Nov-19 MON 12
45 KMTC CAPE FLINT V.007N 06-Nov-19 WED 18-Nov-19 MON 12
46 KMTC HONGKONG VOYAGER 86 11-Nov-19 WED 23-Nov-19 MON 12
46 KMTC WAN HAI 203 V.469N 13-Nov-19 WED 25-Nov-19 MON 12
47 KMTC SUNNY CANNA V.1821N 18-Nov-19 THU 30-Nov-19 TUE 12
47 KMTC WAN HAI 205 V.478N 20-Nov-19 SUN 02-Dec-19 FRI 12
HAIPHONG to NORTH MANILA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 YANGMING PRINCESS OF LUCK 018N 27-Oct-19 SAT 03-Nov-19 SAT 7
44 KMTC HONGKONG VOYAGER 85 28-Oct-19 MON 09-Nov-19 SAT 12
44 KMTC WAN HAI 213 V.335N 30-Oct-19 WED 11-Nov-19 MON 12
44 YANGMING ASIATIC DAWN 006B 31-Oct-19 SAT 06-Nov-19 FRI 6
45 YANGMING YM INITIATIVE 203N 03-Nov-19 THU 09-Nov-19 WED 6
45 KMTC SUNNY CANNA V.1820N 04-Nov-19 WED 16-Nov-19 MON 12
45 KMTC CAPE FLINT V.007N 06-Nov-19 WED 18-Nov-19 MON 12
45 YANGMING BAOHANG 18005B 07-Nov-19 SAT 14-Nov-19 SAT 7
46 YANGMING YM INTELLIGENT 138N 10-Nov-19 FRI 17-Nov-19 FRI 7
46 KMTC HONGKONG VOYAGER 86 11-Nov-19 THU 23-Nov-19 TUE 12
46 KMTC WAN HAI 203 V.469N 13-Nov-19 SUN 25-Nov-19 FRI 12
46 YANGMING PADIAN 2 18009B 14-Nov-19 MON 20-Nov-19 SUN 6
47 YANGMING YM INSTRUCTION 223N 223N 17-Nov-19 THU 25-Nov-19 FRI 8
47 KMTC SUNNY CANNA V.1821N 18-Nov-19 SUN 29-Nov-19 THU 11
47 KMTC WAN HAI 205 V.478N 20-Nov-19 MON 01-Dec-19 FRI 11
HAIPHONG to Pasir Gudang
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 YANGMING GREEN HORIZON 003S 28-Oct-19 SAT 08-Nov-19 WED 11
45 YANGMING YM INCEPTION 130S 04-Nov-19 SUN 15-Nov-19 THU 11
46 YANGMING GREEN HORIZON 004S 11-Nov-19 WED 24-Nov-19 TUE 13
HAIPHONG to Penang
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 YANGMING GREEN HORIZON 003S 28-Oct-19 SUN 10-Nov-19 SAT 13
44 YANGMING PRINCESS OF LUCK 021S 31-Oct-19 WED 11-Nov-19 SUN 11
45 YANGMING YM INCEPTION 130S 04-Nov-19 SUN 15-Nov-19 THU 11
45 YANGMING YM HARMONY 301S 07-Nov-19 FRI 20-Nov-19 THU 13
46 YANGMING GREEN HORIZON 004S 11-Nov-19 TUE 24-Nov-19 MON 13
46 YANGMING YM INTELLIGENT 141S 14-Nov-19 SAT 25-Nov-19 WED 11
47 YANGMING YM INCEPTION 131S 18-Nov-19 SUN 29-Nov-19 THU 11
1 2 3 4 5 6
Một số hình ảnh đẹp trong chuyến du lịch hè 2019 của TNN Logistics tại Hạ Long – Quảng Ninh và Mũi Né – Phan Thiết
HAIPHONG to CHENNAI
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 COSCO SUNNY IRIS 1825N 01-Nov-19 FRI 15-Nov-19 FRI 14
44 WHL STARSHIP AQUILA 1816N 01-Nov-19 FRI 21-Nov-19 SAT 20
44 COSCO KOTA WANGSA 0018N 02-Nov-19 SAT 15-Nov-19 MON 13
44 RCL STARSHIP AQUILA 1815 02-Nov-19 SAT 20-Nov-19 SAT 18
45 WHL SINOKOR HONGKONG 0180E 03-Nov-19 SUN 28-Nov-19 SAT 25
45 WHL TRIUMPH 1818N 04-Nov-19 MON 14-Nov-19 SAT 10
45 EMC KING CRIMSON V.020N 04-Nov-19 MON 20-Nov-19 SAT 16
45 RCL SUNNY IRIS 1825 04-Nov-19 MON 27-Nov-19 SAT 23
45 COSCO SKY HOPE 1817N 08-Nov-19 FRI 22-Nov-19 SAT 14
45 WHL DONGJIN AUBE 0050E 08-Nov-19 FRI 28-Nov-19 SAT 20
45 COSCO STARSHIP AQUILA 1816N 09-Nov-19 SAT 22-Nov-19 SAT 13
45 RCL SUNNY CANNA V.1818N 09-Nov-19 SAT 27-Nov-19 SAT 18
46 WHL SINOKOR HONGKONG 0181E 10-Nov-19 SUN 05-Dec-19 SAT 25
46 WHL TRIUMPH 1819N 11-Nov-19 MON 21-Nov-19 SAT 10
46 EMC SUNNY IRIS 1825 11-Nov-19 MON 27-Nov-19 SAT 16
46 RCL TRIDENT 1819 11-Nov-19 MON 04-Dec-19 SAT 23
46 COSCO SUNNY IRIS 1824N 15-Nov-19 FRI 29-Nov-19 FRI 14
46 WHL DONGJIN AUBE 0051E 15-Nov-19 FRI 05-Dec-19 SAT 20
46 COSCO KOTA WANGSA 0017N 16-Nov-19 SAT 29-Nov-19 SAT 13
46 RCL KING CRIMSON V.020N 16-Nov-19 SAT 04-Dec-19 SAT 18
47 WHL KHARIS HERITAGE 1726N 17-Nov-19 SUN 12-Dec-19 SAT 25
47 EMC TRIDENT 1819 18-Nov-19 MON 04-Dec-19 SAT 16
47 RCL SUNNY CALLA 1817 18-Nov-19 MON 11-Dec-19 SAT 23
HAIPHONG to KOLKATA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 WHL SKY HOPE 1815N 31-Oct-19 THU 22-Nov-19 THU 22
44 COSCO SKY HOPE 1817N 01-Nov-19 FRI 19-Nov-19 FRI 18
44 WHL STARSHIP AQUILA 1814N 01-Nov-19 FRI 24-Nov-19 THU 23
44 COSCO STARSHIP AQUILA 1816N 02-Nov-19 SAT 19-Nov-19 FRI 17
45 WHL SUNNY IRIS 1824N 03-Nov-19 SUN 22-Nov-19 THU 19
45 ZIM KOTA WANGSA V.018N 03-Nov-19 SUN 26-Nov-19 SAT 23
45 WHL KOTA WANGSA 0017N 04-Nov-19 MON 21-Nov-19 THU 17
45 EMC SUNNY CALLA 1817 04-Nov-19 MON 27-Nov-19 SAT 23
45 WHL SKY HOPE 1816N 07-Nov-19 THU 29-Nov-19 WED 22
45 COSCO SUNNY IRIS 1824N 08-Nov-19 FRI 26-Nov-19 SUN 18
45 WHL STARSHIP AQUILA 1815N 08-Nov-19 FRI 01-Dec-19 WED 23
45 COSCO KOTA WANGSA 0017N 09-Nov-19 SAT 26-Nov-19 SUN 17
46 WHL KOTA WANGSA 0018N 10-Nov-19 SUN 29-Nov-19 WED 19
46 ZIM HONGKONG VOYAGER 84 10-Nov-19 SUN 03-Dec-19 SAT 23
46 WHL SKY HOPE 1817N 11-Nov-19 MON 28-Nov-19 WED 17
46 EMC KOTA WANGSA V.018N 11-Nov-19 MON 04-Dec-19 SAT 23
46 WHL STARSHIP AQUILA 1816N 14-Nov-19 THU 06-Dec-19 WED 22
46 COSCO SKY HOPE 1816N 15-Nov-19 FRI 03-Dec-19 SUN 18
46 WHL SKY HOPE 1815N 15-Nov-19 FRI 08-Dec-19 WED 23
46 COSCO STARSHIP AQUILA 1815N 16-Nov-19 SAT 03-Dec-19 MON 17
47 WHL STARSHIP AQUILA 1814N 17-Nov-19 SUN 06-Dec-19 WED 19
47 ZIM FRISIA NUERNBERG V.082N 17-Nov-19 SUN 10-Dec-19 SAT 23
47 EMC HONGKONG VOYAGER 84 18-Nov-19 MON 11-Dec-19 SAT 23
HAIPHONG to MUDRA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 COSCO SKY HOPE 1817N 01-Nov-19 FRI 29-Nov-19 SAT 28
44 COSCO STARSHIP AQUILA 1816N 02-Nov-19 SAT 29-Nov-19 SAT 27
45 COSCO SUNNY IRIS 1824N 04-Nov-19 MON 27-Nov-19 FRI 23
45 COSCO KOTA WANGSA 0017N 08-Nov-19 FRI 06-Dec-19 FRI 28
45 COSCO SKY HOPE 1816N 09-Nov-19 SAT 06-Dec-19 FRI 27
46 COSCO STARSHIP AQUILA 1815N 11-Nov-19 MON 04-Dec-19 FRI 23
46 COSCO SUNNY IRIS 1825N 15-Nov-19 FRI 13-Dec-19 FRI 28
46 COSCO KOTA WANGSA 0018N 16-Nov-19 SAT 13-Dec-19 FRI 27
HAIPHONG to MUNDRA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 YANGMING SUNNY IRIS 1824 31-Oct-19 THU 22-Nov-19 SAT 22
44 WHL SUNNY IRIS 1824N 01-Nov-19 FRI 28-Nov-19 WED 27
44 RCL TRIDENT 1818 02-Nov-19 SAT 17-Nov-19 SAT 15
45 ZIM SKY HOPE 1817 03-Nov-19 SUN 29-Nov-19 SAT 26
45 WHL KOTA WANGSA 0017N 04-Nov-19 MON 21-Nov-19 WED 17
45 YANGMING SKY HOPE 1817 04-Nov-19 MON 24-Nov-19 SAT 20
45 EMC STARSHIP AQUILA 1815 06-Nov-19 WED 28-Nov-19 SAT 22
45 YANGMING TRIDENT 1818 07-Nov-19 THU 29-Nov-19 SAT 22
45 WHL SKY HOPE 1816N 08-Nov-19 FRI 05-Dec-19 WED 27
45 RCL TRIUMPH V.1818N 09-Nov-19 SAT 24-Nov-19 SAT 15
46 ZIM TRIUMPH V.1819N 10-Nov-19 SUN 06-Dec-19 SAT 26
46 WHL STARSHIP AQUILA 1815N 11-Nov-19 MON 28-Nov-19 FRI 17
46 YANGMING TRIUMPH V.1819N 11-Nov-19 MON 01-Dec-19 SAT 20
46 EMC SUNNY CANNA V.1818N 12-Nov-19 TUE 05-Dec-19 SAT 23
46 YANGMING TRIUMPH V.1818N 14-Nov-19 THU 06-Dec-19 SAT 22
46 WHL SUNNY IRIS 1825N 15-Nov-19 FRI 12-Dec-19 FRI 27
46 RCL SUNNY CAMELLIA 1819 16-Nov-19 SAT 01-Dec-19 SAT 15
47 ZIM SUNNY CAMELLIA 1820 17-Nov-19 SUN 13-Dec-19 SAT 26
47 WHL SKY HOPE 1817N 18-Nov-19 MON 05-Dec-19 FRI 17
47 YANGMING SUNNY CAMELLIA 1820 18-Nov-19 MON 08-Dec-19 SAT 20
47 YANGMING SUNNY CAMELLIA 1819 21-Nov-19 THU 13-Dec-19 SAT 22
HAIPHONG to NHAVA SHEVA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 EMC E.R. SWEDEN V.1802E 31-Oct-19 THU 20-Nov-19 SAT 20
44 YANGMING STARSHIP AQUILA V.1816N 31-Oct-19 THU 17-Nov-19 SAT 17
44 COSCO SUNNY IRIS 1824N 01-Nov-19 FRI 20-Nov-19 WED 19
44 WHL SUNNY IRIS 1824N 01-Nov-19 FRI 20-Nov-19 THU 19
44 COSCO KOTA WANGSA 0017N 02-Nov-19 SAT 20-Nov-19 WED 18
44 ZIM SUNNY IRIS 1825 02-Nov-19 SAT 01-Dec-19 SAT 29
45 WHL KOTA WANGSA 0017N 03-Nov-19 SUN 27-Nov-19 WED 24
45 EMC KING CRIMSON V.019N 03-Nov-19 SUN 24-Nov-19 SAT 21
45 RCL SUNNY CAMELLIA 1820 03-Nov-19 SUN 21-Nov-19 SAT 18
45 ZIM STARSHIP AQUILA 1815 03-Nov-19 SUN 25-Nov-19 SAT 22
45 WHL SKY HOPE 1816N 04-Nov-19 MON 22-Nov-19 THU 18
45 EMC CAPE FLINT V.005N 04-Nov-19 MON 20-Nov-19 SAT 16
45 EMC CONTI STOCKHOLM V.2E 04-Nov-19 MON 24-Nov-19 SAT 20
45 YANGMING KOTA WANGSA V.018N 04-Nov-19 MON 20-Nov-19 SAT 16
45 EMC CAPE FLINT V.006N 06-Nov-19 WED 24-Nov-19 SAT 18
45 EMC E.R.AMSTERDAM V.E1803 07-Nov-19 THU 27-Nov-19 SAT 20
45 YANGMING STARSHIP AQUILA V.1814N 07-Nov-19 THU 24-Nov-19 SAT 17
45 COSCO SKY HOPE 1816N 08-Nov-19 FRI 27-Nov-19 WED 19
45 WHL STARSHIP AQUILA 1815N 08-Nov-19 FRI 27-Nov-19 THU 19
45 COSCO STARSHIP AQUILA 1815N 09-Nov-19 SAT 27-Nov-19 WED 18
45 EMC TRIUMPH V.1818N 09-Nov-19 SAT 01-Dec-19 SAT 22
45 ZIM TRIDENT 1819 09-Nov-19 SAT 08-Dec-19 SAT 29
46 WHL SUNNY IRIS 1825N 10-Nov-19 SUN 04-Dec-19 THU 24
46 EMC SUNNY IRIS 1824 10-Nov-19 SUN 01-Dec-19 SAT 21
46 RCL STARSHIP AQUILA V.1816N 10-Nov-19 SUN 28-Nov-19 SAT 18
46 ZIM SUNNY CANNA V.1818N 10-Nov-19 SUN 02-Dec-19 SAT 22
46 WHL KOTA WANGSA 0018N 11-Nov-19 MON 29-Nov-19 SUN 18
46 EMC WAN HAI 203 V.467N 11-Nov-19 MON 27-Nov-19 SAT 16
46 EMC IAN H V.3E 11-Nov-19 MON 01-Dec-19 SAT 20
46 YANGMING HONGKONG VOYAGER 84 11-Nov-19 MON 27-Nov-19 SAT 16
46 EMC HAMBURG BAY V.25E 13-Nov-19 WED 01-Dec-19 SAT 18
46 EMC STARSHIP AQUILA V.1814N 14-Nov-19 THU 04-Dec-19 SAT 20
46 YANGMING SUNNY CANNA 1817 14-Nov-19 THU 01-Dec-19 SAT 17
46 COSCO SUNNY IRIS 1825N 15-Nov-19 FRI 04-Dec-19 WED 19
46 WHL SKY HOPE 1817N 15-Nov-19 FRI 04-Dec-19 SUN 19
46 COSCO KOTA WANGSA 0018N 16-Nov-19 SAT 04-Dec-19 WED 18
46 EMC SUNNY CAMELLIA 1819 16-Nov-19 SAT 08-Dec-19 SAT 22
46 ZIM SUNNY CALLA 1817 16-Nov-19 SAT 15-Dec-19 SAT 29
47 WHL STARSHIP AQUILA 1816N 17-Nov-19 SUN 11-Dec-19 SUN 24
47 EMC TRIDENT 1818 17-Nov-19 SUN 08-Dec-19 SAT 21
47 RCL STARSHIP AQUILA V.1814N 17-Nov-19 SUN 05-Dec-19 SAT 18
47 ZIM KING CRIMSON V.020N 17-Nov-19 SUN 09-Dec-19 SAT 22
47 EMC WAN HAI 213 V.334N 18-Nov-19 MON 04-Dec-19 SAT 16
47 EMC SUNNY CANNA 1817 18-Nov-19 MON 08-Dec-19 SAT 20
47 YANGMING FRISIA NUERNBERG V.082N 18-Nov-19 MON 04-Dec-19 SAT 16
47 YANGMING KING CRIMSON V.019N 21-Nov-19 THU 08-Dec-19 SAT 17
HAIPHONG to PIPAVAV
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 COSCO SKY HOPE 1816N 01-Nov-19 FRI 23-Nov-19 WED 22
44 COSCO STARSHIP AQUILA 1815N 02-Nov-19 SAT 23-Nov-19 SAT 21
45 RCL SUNNY CANNA 1817 03-Nov-19 SUN 25-Nov-19 SAT 22
45 COSCO SUNNY IRIS 1825N 08-Nov-19 FRI 30-Nov-19 FRI 22
45 COSCO KOTA WANGSA 0018N 09-Nov-19 SAT 30-Nov-19 WED 21
46 RCL KING CRIMSON V.019N 10-Nov-19 SUN 02-Dec-19 SAT 22
46 COSCO SKY HOPE 1817N 15-Nov-19 FRI 07-Dec-19 SAT 22
46 COSCO STARSHIP AQUILA 1816N 16-Nov-19 SAT 07-Dec-19 SAT 21
47 RCL SUNNY IRIS 1824 17-Nov-19 SUN 09-Dec-19 SAT 22
HAIPHONG to VISAKHAPATNAM
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
45 ZIM STARSHIP AQUILA V.1816N 03-Nov-19 SUN 25-Nov-19 SAT 22
45 EMC FRISIA NUERNBERG V.082N 04-Nov-19 MON 27-Nov-19 SAT 23
46 ZIM STARSHIP AQUILA V.1814N 10-Nov-19 SUN 02-Dec-19 SAT 22
46 EMC SKY HOPE 1817 11-Nov-19 MON 04-Dec-19 SAT 23
47 ZIM SUNNY CANNA 1817 17-Nov-19 SUN 09-Dec-19 SAT 22
47 EMC TRIUMPH V.1819N 18-Nov-19 MON 11-Dec-19 SAT 23
HAIPHONG to VIZAG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 WHL HONGKONG VOYAGER 0083N 01-Nov-19 FRI 23-Nov-19 SAT 22
45 WHL TRIUMPH 1818N 03-Nov-19 SUN 13-Nov-19 SAT 10
45 WHL KHARIS HERITAGE 1727N 04-Nov-19 MON 16-Nov-19 SAT 12
45 WHL DONGJIN AUBE 0049E 08-Nov-19 FRI 30-Nov-19 SAT 22
46 WHL SINOKOR HONGKONG 0180E 10-Nov-19 SUN 20-Nov-19 SAT 10
46 WHL DONGJIN AUBE 0050E 11-Nov-19 MON 23-Nov-19 SAT 12
46 WHL SINOKOR HONGKONG 0181E 15-Nov-19 FRI 07-Dec-19 SAT 22
47 WHL DONGJIN AUBE 0051E 17-Nov-19 SUN 27-Nov-19 SAT 10
HAIPHONG to BANGKOK
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 KMTC HONGKONG VOYAGER 85 28-Oct-19 WED 09-Nov-19 MON 12
44 KMTC WAN HAI 213 V.335N 30-Oct-19 WED 11-Nov-19 MON 12
44 SITC SITC HAIPHONG 1832S 30-Oct-19 THU 10-Nov-19 MON 11
45 KMTC SUNNY CANNA V.1820N 04-Nov-19 THU 16-Nov-19 TUE 12
45 KMTC CAPE FLINT V.007N 06-Nov-19 SUN 18-Nov-19 FRI 12
45 SITC BRIGHT LAEM CHABANG 1828S 06-Nov-19 SUN 17-Nov-19 THU 11
46 KMTC HONGKONG VOYAGER 86 11-Nov-19 MON 23-Nov-19 SAT 12
46 KMTC WAN HAI 203 V.469N 13-Nov-19 WED 25-Nov-19 MON 12
46 SITC SITC HAKATA 1830S 13-Nov-19 MON 24-Nov-19 FRI 11
47 KMTC SUNNY CANNA V.1821N 18-Nov-19 WED 30-Nov-19 MON 12
47 KMTC WAN HAI 205 V.478N 20-Nov-19 WED 02-Dec-19 MON 12
47 SITC SITC HAIPHONG 1834S 20-Nov-19 WED 01-Dec-19 SUN 11
HAIPHONG to JAKARTA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 YANGMING GREEN HORIZON 003S 28-Oct-19 WED 10-Nov-19 TUE 13
44 KMTC HONGKONG VOYAGER 85 28-Oct-19 THU 09-Nov-19 TUE 12
44 KMTC WAN HAI 213 V.335N 30-Oct-19 SUN 11-Nov-19 FRI 12
44 SITC SITC HAIPHONG 1832S 30-Oct-19 WED 10-Nov-19 SUN 11
44 YANGMING PRINCESS OF LUCK 021S 31-Oct-19 SUN 13-Nov-19 SAT 13
45 YANGMING YM INCEPTION 130S 04-Nov-19 WED 15-Nov-19 SUN 11
45 KMTC SUNNY CANNA V.1820N 04-Nov-19 MON 16-Nov-19 SAT 12
45 KMTC CAPE FLINT V.007N 06-Nov-19 WED 18-Nov-19 MON 12
45 SITC BRIGHT LAEM CHABANG 1828S 06-Nov-19 WED 17-Nov-19 SUN 11
45 YANGMING YM HARMONY 301S 07-Nov-19 SUN 18-Nov-19 THU 11
46 YANGMING GREEN HORIZON 004S 11-Nov-19 FRI 25-Nov-19 FRI 14
46 KMTC HONGKONG VOYAGER 86 11-Nov-19 WED 23-Nov-19 MON 12
46 KMTC WAN HAI 203 V.469N 13-Nov-19 WED 25-Nov-19 MON 12
46 SITC SITC HAKATA 1830S 13-Nov-19 THU 24-Nov-19 MON 11
46 YANGMING YM INTELLIGENT 141S 14-Nov-19 TUE 28-Nov-19 TUE 14
47 YANGMING YM INCEPTION 131S 18-Nov-19 SAT 30-Nov-19 THU 12
47 KMTC SUNNY CANNA V.1821N 18-Nov-19 THU 30-Nov-19 TUE 12
47 KMTC WAN HAI 205 V.478N 20-Nov-19 SUN 02-Dec-19 FRI 12
47 SITC SITC HAIPHONG 1834S 20-Nov-19 SUN 01-Dec-19 THU 11
HAIPHONG to LAEM CHABANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 YANGMING YM HARMONY 300N 27-Oct-19 FRI 03-Nov-19 FRI 7
44 SITC SITC HAIPHONG 1832S 30-Oct-19 MON 10-Nov-19 FRI 11
45 YANGMING YM INTELLIGENT 140N 03-Nov-19 SAT 10-Nov-19 SAT 7
45 SITC BRIGHT LAEM CHABANG 1828S 06-Nov-19 WED 17-Nov-19 SUN 11
46 YANGMING YM INSTRUCTION 225N 10-Nov-19 SAT 17-Nov-19 SAT 7
46 SITC SITC HAKATA 1830S 13-Nov-19 WED 24-Nov-19 SUN 11
47 YANGMING PRINCESS OF LUCK 021N 17-Nov-19 SAT 24-Nov-19 SAT 7
47 SITC SITC HAIPHONG 1834S 20-Nov-19 WED 01-Dec-19 SUN 11
HAIPHONG to LATKRA BANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 KMTC HONGKONG VOYAGER 85 28-Oct-19 SUN 09-Nov-19 FRI 12
44 KMTC WAN HAI 213 V.335N 30-Oct-19 MON 11-Nov-19 SAT 12
45 KMTC SUNNY CANNA V.1820N 04-Nov-19 WED 16-Nov-19 MON 12
45 KMTC CAPE FLINT V.007N 06-Nov-19 WED 18-Nov-19 MON 12
46 KMTC HONGKONG VOYAGER 86 11-Nov-19 WED 23-Nov-19 MON 12
46 KMTC WAN HAI 203 V.469N 13-Nov-19 WED 25-Nov-19 MON 12
47 KMTC SUNNY CANNA V.1821N 18-Nov-19 THU 30-Nov-19 TUE 12
47 KMTC WAN HAI 205 V.478N 20-Nov-19 SUN 02-Dec-19 FRI 12
HAIPHONG to NORTH MANILA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 YANGMING PRINCESS OF LUCK 018N 27-Oct-19 SAT 03-Nov-19 SAT 7
44 KMTC HONGKONG VOYAGER 85 28-Oct-19 MON 09-Nov-19 SAT 12
44 KMTC WAN HAI 213 V.335N 30-Oct-19 WED 11-Nov-19 MON 12
44 YANGMING ASIATIC DAWN 006B 31-Oct-19 SAT 06-Nov-19 FRI 6
45 YANGMING YM INITIATIVE 203N 03-Nov-19 THU 09-Nov-19 WED 6
45 KMTC SUNNY CANNA V.1820N 04-Nov-19 WED 16-Nov-19 MON 12
45 KMTC CAPE FLINT V.007N 06-Nov-19 WED 18-Nov-19 MON 12
45 YANGMING BAOHANG 18005B 07-Nov-19 SAT 14-Nov-19 SAT 7
46 YANGMING YM INTELLIGENT 138N 10-Nov-19 FRI 17-Nov-19 FRI 7
46 KMTC HONGKONG VOYAGER 86 11-Nov-19 THU 23-Nov-19 TUE 12
46 KMTC WAN HAI 203 V.469N 13-Nov-19 SUN 25-Nov-19 FRI 12
46 YANGMING PADIAN 2 18009B 14-Nov-19 MON 20-Nov-19 SUN 6
47 YANGMING YM INSTRUCTION 223N 223N 17-Nov-19 THU 25-Nov-19 FRI 8
47 KMTC SUNNY CANNA V.1821N 18-Nov-19 SUN 29-Nov-19 THU 11
47 KMTC WAN HAI 205 V.478N 20-Nov-19 MON 01-Dec-19 FRI 11
HAIPHONG to Pasir Gudang
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 YANGMING GREEN HORIZON 003S 28-Oct-19 SAT 08-Nov-19 WED 11
45 YANGMING YM INCEPTION 130S 04-Nov-19 SUN 15-Nov-19 THU 11
46 YANGMING GREEN HORIZON 004S 11-Nov-19 WED 24-Nov-19 TUE 13
HAIPHONG to Penang
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 YANGMING GREEN HORIZON 003S 28-Oct-19 SUN 10-Nov-19 SAT 13
44 YANGMING PRINCESS OF LUCK 021S 31-Oct-19 WED 11-Nov-19 SUN 11
45 YANGMING YM INCEPTION 130S 04-Nov-19 SUN 15-Nov-19 THU 11
45 YANGMING YM HARMONY 301S 07-Nov-19 FRI 20-Nov-19 THU 13
46 YANGMING GREEN HORIZON 004S 11-Nov-19 TUE 24-Nov-19 MON 13
46 YANGMING YM INTELLIGENT 141S 14-Nov-19 SAT 25-Nov-19 WED 11
47 YANGMING YM INCEPTION 131S 18-Nov-19 SUN 29-Nov-19 THU 11
1 2 3 4 5 6
Kỷ niệm 16 năm ngày thành lập TNN Logistics
HAIPHONG to CHENNAI
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 COSCO SUNNY IRIS 1825N 01-Nov-19 FRI 15-Nov-19 FRI 14
44 WHL STARSHIP AQUILA 1816N 01-Nov-19 FRI 21-Nov-19 SAT 20
44 COSCO KOTA WANGSA 0018N 02-Nov-19 SAT 15-Nov-19 MON 13
44 RCL STARSHIP AQUILA 1815 02-Nov-19 SAT 20-Nov-19 SAT 18
45 WHL SINOKOR HONGKONG 0180E 03-Nov-19 SUN 28-Nov-19 SAT 25
45 WHL TRIUMPH 1818N 04-Nov-19 MON 14-Nov-19 SAT 10
45 EMC KING CRIMSON V.020N 04-Nov-19 MON 20-Nov-19 SAT 16
45 RCL SUNNY IRIS 1825 04-Nov-19 MON 27-Nov-19 SAT 23
45 COSCO SKY HOPE 1817N 08-Nov-19 FRI 22-Nov-19 SAT 14
45 WHL DONGJIN AUBE 0050E 08-Nov-19 FRI 28-Nov-19 SAT 20
45 COSCO STARSHIP AQUILA 1816N 09-Nov-19 SAT 22-Nov-19 SAT 13
45 RCL SUNNY CANNA V.1818N 09-Nov-19 SAT 27-Nov-19 SAT 18
46 WHL SINOKOR HONGKONG 0181E 10-Nov-19 SUN 05-Dec-19 SAT 25
46 WHL TRIUMPH 1819N 11-Nov-19 MON 21-Nov-19 SAT 10
46 EMC SUNNY IRIS 1825 11-Nov-19 MON 27-Nov-19 SAT 16
46 RCL TRIDENT 1819 11-Nov-19 MON 04-Dec-19 SAT 23
46 COSCO SUNNY IRIS 1824N 15-Nov-19 FRI 29-Nov-19 FRI 14
46 WHL DONGJIN AUBE 0051E 15-Nov-19 FRI 05-Dec-19 SAT 20
46 COSCO KOTA WANGSA 0017N 16-Nov-19 SAT 29-Nov-19 SAT 13
46 RCL KING CRIMSON V.020N 16-Nov-19 SAT 04-Dec-19 SAT 18
47 WHL KHARIS HERITAGE 1726N 17-Nov-19 SUN 12-Dec-19 SAT 25
47 EMC TRIDENT 1819 18-Nov-19 MON 04-Dec-19 SAT 16
47 RCL SUNNY CALLA 1817 18-Nov-19 MON 11-Dec-19 SAT 23
HAIPHONG to KOLKATA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 WHL SKY HOPE 1815N 31-Oct-19 THU 22-Nov-19 THU 22
44 COSCO SKY HOPE 1817N 01-Nov-19 FRI 19-Nov-19 FRI 18
44 WHL STARSHIP AQUILA 1814N 01-Nov-19 FRI 24-Nov-19 THU 23
44 COSCO STARSHIP AQUILA 1816N 02-Nov-19 SAT 19-Nov-19 FRI 17
45 WHL SUNNY IRIS 1824N 03-Nov-19 SUN 22-Nov-19 THU 19
45 ZIM KOTA WANGSA V.018N 03-Nov-19 SUN 26-Nov-19 SAT 23
45 WHL KOTA WANGSA 0017N 04-Nov-19 MON 21-Nov-19 THU 17
45 EMC SUNNY CALLA 1817 04-Nov-19 MON 27-Nov-19 SAT 23
45 WHL SKY HOPE 1816N 07-Nov-19 THU 29-Nov-19 WED 22
45 COSCO SUNNY IRIS 1824N 08-Nov-19 FRI 26-Nov-19 SUN 18
45 WHL STARSHIP AQUILA 1815N 08-Nov-19 FRI 01-Dec-19 WED 23
45 COSCO KOTA WANGSA 0017N 09-Nov-19 SAT 26-Nov-19 SUN 17
46 WHL KOTA WANGSA 0018N 10-Nov-19 SUN 29-Nov-19 WED 19
46 ZIM HONGKONG VOYAGER 84 10-Nov-19 SUN 03-Dec-19 SAT 23
46 WHL SKY HOPE 1817N 11-Nov-19 MON 28-Nov-19 WED 17
46 EMC KOTA WANGSA V.018N 11-Nov-19 MON 04-Dec-19 SAT 23
46 WHL STARSHIP AQUILA 1816N 14-Nov-19 THU 06-Dec-19 WED 22
46 COSCO SKY HOPE 1816N 15-Nov-19 FRI 03-Dec-19 SUN 18
46 WHL SKY HOPE 1815N 15-Nov-19 FRI 08-Dec-19 WED 23
46 COSCO STARSHIP AQUILA 1815N 16-Nov-19 SAT 03-Dec-19 MON 17
47 WHL STARSHIP AQUILA 1814N 17-Nov-19 SUN 06-Dec-19 WED 19
47 ZIM FRISIA NUERNBERG V.082N 17-Nov-19 SUN 10-Dec-19 SAT 23
47 EMC HONGKONG VOYAGER 84 18-Nov-19 MON 11-Dec-19 SAT 23
HAIPHONG to MUDRA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 COSCO SKY HOPE 1817N 01-Nov-19 FRI 29-Nov-19 SAT 28
44 COSCO STARSHIP AQUILA 1816N 02-Nov-19 SAT 29-Nov-19 SAT 27
45 COSCO SUNNY IRIS 1824N 04-Nov-19 MON 27-Nov-19 FRI 23
45 COSCO KOTA WANGSA 0017N 08-Nov-19 FRI 06-Dec-19 FRI 28
45 COSCO SKY HOPE 1816N 09-Nov-19 SAT 06-Dec-19 FRI 27
46 COSCO STARSHIP AQUILA 1815N 11-Nov-19 MON 04-Dec-19 FRI 23
46 COSCO SUNNY IRIS 1825N 15-Nov-19 FRI 13-Dec-19 FRI 28
46 COSCO KOTA WANGSA 0018N 16-Nov-19 SAT 13-Dec-19 FRI 27
HAIPHONG to MUNDRA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 YANGMING SUNNY IRIS 1824 31-Oct-19 THU 22-Nov-19 SAT 22
44 WHL SUNNY IRIS 1824N 01-Nov-19 FRI 28-Nov-19 WED 27
44 RCL TRIDENT 1818 02-Nov-19 SAT 17-Nov-19 SAT 15
45 ZIM SKY HOPE 1817 03-Nov-19 SUN 29-Nov-19 SAT 26
45 WHL KOTA WANGSA 0017N 04-Nov-19 MON 21-Nov-19 WED 17
45 YANGMING SKY HOPE 1817 04-Nov-19 MON 24-Nov-19 SAT 20
45 EMC STARSHIP AQUILA 1815 06-Nov-19 WED 28-Nov-19 SAT 22
45 YANGMING TRIDENT 1818 07-Nov-19 THU 29-Nov-19 SAT 22
45 WHL SKY HOPE 1816N 08-Nov-19 FRI 05-Dec-19 WED 27
45 RCL TRIUMPH V.1818N 09-Nov-19 SAT 24-Nov-19 SAT 15
46 ZIM TRIUMPH V.1819N 10-Nov-19 SUN 06-Dec-19 SAT 26
46 WHL STARSHIP AQUILA 1815N 11-Nov-19 MON 28-Nov-19 FRI 17
46 YANGMING TRIUMPH V.1819N 11-Nov-19 MON 01-Dec-19 SAT 20
46 EMC SUNNY CANNA V.1818N 12-Nov-19 TUE 05-Dec-19 SAT 23
46 YANGMING TRIUMPH V.1818N 14-Nov-19 THU 06-Dec-19 SAT 22
46 WHL SUNNY IRIS 1825N 15-Nov-19 FRI 12-Dec-19 FRI 27
46 RCL SUNNY CAMELLIA 1819 16-Nov-19 SAT 01-Dec-19 SAT 15
47 ZIM SUNNY CAMELLIA 1820 17-Nov-19 SUN 13-Dec-19 SAT 26
47 WHL SKY HOPE 1817N 18-Nov-19 MON 05-Dec-19 FRI 17
47 YANGMING SUNNY CAMELLIA 1820 18-Nov-19 MON 08-Dec-19 SAT 20
47 YANGMING SUNNY CAMELLIA 1819 21-Nov-19 THU 13-Dec-19 SAT 22
HAIPHONG to NHAVA SHEVA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 EMC E.R. SWEDEN V.1802E 31-Oct-19 THU 20-Nov-19 SAT 20
44 YANGMING STARSHIP AQUILA V.1816N 31-Oct-19 THU 17-Nov-19 SAT 17
44 COSCO SUNNY IRIS 1824N 01-Nov-19 FRI 20-Nov-19 WED 19
44 WHL SUNNY IRIS 1824N 01-Nov-19 FRI 20-Nov-19 THU 19
44 COSCO KOTA WANGSA 0017N 02-Nov-19 SAT 20-Nov-19 WED 18
44 ZIM SUNNY IRIS 1825 02-Nov-19 SAT 01-Dec-19 SAT 29
45 WHL KOTA WANGSA 0017N 03-Nov-19 SUN 27-Nov-19 WED 24
45 EMC KING CRIMSON V.019N 03-Nov-19 SUN 24-Nov-19 SAT 21
45 RCL SUNNY CAMELLIA 1820 03-Nov-19 SUN 21-Nov-19 SAT 18
45 ZIM STARSHIP AQUILA 1815 03-Nov-19 SUN 25-Nov-19 SAT 22
45 WHL SKY HOPE 1816N 04-Nov-19 MON 22-Nov-19 THU 18
45 EMC CAPE FLINT V.005N 04-Nov-19 MON 20-Nov-19 SAT 16
45 EMC CONTI STOCKHOLM V.2E 04-Nov-19 MON 24-Nov-19 SAT 20
45 YANGMING KOTA WANGSA V.018N 04-Nov-19 MON 20-Nov-19 SAT 16
45 EMC CAPE FLINT V.006N 06-Nov-19 WED 24-Nov-19 SAT 18
45 EMC E.R.AMSTERDAM V.E1803 07-Nov-19 THU 27-Nov-19 SAT 20
45 YANGMING STARSHIP AQUILA V.1814N 07-Nov-19 THU 24-Nov-19 SAT 17
45 COSCO SKY HOPE 1816N 08-Nov-19 FRI 27-Nov-19 WED 19
45 WHL STARSHIP AQUILA 1815N 08-Nov-19 FRI 27-Nov-19 THU 19
45 COSCO STARSHIP AQUILA 1815N 09-Nov-19 SAT 27-Nov-19 WED 18
45 EMC TRIUMPH V.1818N 09-Nov-19 SAT 01-Dec-19 SAT 22
45 ZIM TRIDENT 1819 09-Nov-19 SAT 08-Dec-19 SAT 29
46 WHL SUNNY IRIS 1825N 10-Nov-19 SUN 04-Dec-19 THU 24
46 EMC SUNNY IRIS 1824 10-Nov-19 SUN 01-Dec-19 SAT 21
46 RCL STARSHIP AQUILA V.1816N 10-Nov-19 SUN 28-Nov-19 SAT 18
46 ZIM SUNNY CANNA V.1818N 10-Nov-19 SUN 02-Dec-19 SAT 22
46 WHL KOTA WANGSA 0018N 11-Nov-19 MON 29-Nov-19 SUN 18
46 EMC WAN HAI 203 V.467N 11-Nov-19 MON 27-Nov-19 SAT 16
46 EMC IAN H V.3E 11-Nov-19 MON 01-Dec-19 SAT 20
46 YANGMING HONGKONG VOYAGER 84 11-Nov-19 MON 27-Nov-19 SAT 16
46 EMC HAMBURG BAY V.25E 13-Nov-19 WED 01-Dec-19 SAT 18
46 EMC STARSHIP AQUILA V.1814N 14-Nov-19 THU 04-Dec-19 SAT 20
46 YANGMING SUNNY CANNA 1817 14-Nov-19 THU 01-Dec-19 SAT 17
46 COSCO SUNNY IRIS 1825N 15-Nov-19 FRI 04-Dec-19 WED 19
46 WHL SKY HOPE 1817N 15-Nov-19 FRI 04-Dec-19 SUN 19
46 COSCO KOTA WANGSA 0018N 16-Nov-19 SAT 04-Dec-19 WED 18
46 EMC SUNNY CAMELLIA 1819 16-Nov-19 SAT 08-Dec-19 SAT 22
46 ZIM SUNNY CALLA 1817 16-Nov-19 SAT 15-Dec-19 SAT 29
47 WHL STARSHIP AQUILA 1816N 17-Nov-19 SUN 11-Dec-19 SUN 24
47 EMC TRIDENT 1818 17-Nov-19 SUN 08-Dec-19 SAT 21
47 RCL STARSHIP AQUILA V.1814N 17-Nov-19 SUN 05-Dec-19 SAT 18
47 ZIM KING CRIMSON V.020N 17-Nov-19 SUN 09-Dec-19 SAT 22
47 EMC WAN HAI 213 V.334N 18-Nov-19 MON 04-Dec-19 SAT 16
47 EMC SUNNY CANNA 1817 18-Nov-19 MON 08-Dec-19 SAT 20
47 YANGMING FRISIA NUERNBERG V.082N 18-Nov-19 MON 04-Dec-19 SAT 16
47 YANGMING KING CRIMSON V.019N 21-Nov-19 THU 08-Dec-19 SAT 17
HAIPHONG to PIPAVAV
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 COSCO SKY HOPE 1816N 01-Nov-19 FRI 23-Nov-19 WED 22
44 COSCO STARSHIP AQUILA 1815N 02-Nov-19 SAT 23-Nov-19 SAT 21
45 RCL SUNNY CANNA 1817 03-Nov-19 SUN 25-Nov-19 SAT 22
45 COSCO SUNNY IRIS 1825N 08-Nov-19 FRI 30-Nov-19 FRI 22
45 COSCO KOTA WANGSA 0018N 09-Nov-19 SAT 30-Nov-19 WED 21
46 RCL KING CRIMSON V.019N 10-Nov-19 SUN 02-Dec-19 SAT 22
46 COSCO SKY HOPE 1817N 15-Nov-19 FRI 07-Dec-19 SAT 22
46 COSCO STARSHIP AQUILA 1816N 16-Nov-19 SAT 07-Dec-19 SAT 21
47 RCL SUNNY IRIS 1824 17-Nov-19 SUN 09-Dec-19 SAT 22
HAIPHONG to VISAKHAPATNAM
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
45 ZIM STARSHIP AQUILA V.1816N 03-Nov-19 SUN 25-Nov-19 SAT 22
45 EMC FRISIA NUERNBERG V.082N 04-Nov-19 MON 27-Nov-19 SAT 23
46 ZIM STARSHIP AQUILA V.1814N 10-Nov-19 SUN 02-Dec-19 SAT 22
46 EMC SKY HOPE 1817 11-Nov-19 MON 04-Dec-19 SAT 23
47 ZIM SUNNY CANNA 1817 17-Nov-19 SUN 09-Dec-19 SAT 22
47 EMC TRIUMPH V.1819N 18-Nov-19 MON 11-Dec-19 SAT 23
HAIPHONG to VIZAG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 WHL HONGKONG VOYAGER 0083N 01-Nov-19 FRI 23-Nov-19 SAT 22
45 WHL TRIUMPH 1818N 03-Nov-19 SUN 13-Nov-19 SAT 10
45 WHL KHARIS HERITAGE 1727N 04-Nov-19 MON 16-Nov-19 SAT 12
45 WHL DONGJIN AUBE 0049E 08-Nov-19 FRI 30-Nov-19 SAT 22
46 WHL SINOKOR HONGKONG 0180E 10-Nov-19 SUN 20-Nov-19 SAT 10
46 WHL DONGJIN AUBE 0050E 11-Nov-19 MON 23-Nov-19 SAT 12
46 WHL SINOKOR HONGKONG 0181E 15-Nov-19 FRI 07-Dec-19 SAT 22
47 WHL DONGJIN AUBE 0051E 17-Nov-19 SUN 27-Nov-19 SAT 10
HAIPHONG to BANGKOK
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 KMTC HONGKONG VOYAGER 85 28-Oct-19 WED 09-Nov-19 MON 12
44 KMTC WAN HAI 213 V.335N 30-Oct-19 WED 11-Nov-19 MON 12
44 SITC SITC HAIPHONG 1832S 30-Oct-19 THU 10-Nov-19 MON 11
45 KMTC SUNNY CANNA V.1820N 04-Nov-19 THU 16-Nov-19 TUE 12
45 KMTC CAPE FLINT V.007N 06-Nov-19 SUN 18-Nov-19 FRI 12
45 SITC BRIGHT LAEM CHABANG 1828S 06-Nov-19 SUN 17-Nov-19 THU 11
46 KMTC HONGKONG VOYAGER 86 11-Nov-19 MON 23-Nov-19 SAT 12
46 KMTC WAN HAI 203 V.469N 13-Nov-19 WED 25-Nov-19 MON 12
46 SITC SITC HAKATA 1830S 13-Nov-19 MON 24-Nov-19 FRI 11
47 KMTC SUNNY CANNA V.1821N 18-Nov-19 WED 30-Nov-19 MON 12
47 KMTC WAN HAI 205 V.478N 20-Nov-19 WED 02-Dec-19 MON 12
47 SITC SITC HAIPHONG 1834S 20-Nov-19 WED 01-Dec-19 SUN 11
HAIPHONG to JAKARTA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 YANGMING GREEN HORIZON 003S 28-Oct-19 WED 10-Nov-19 TUE 13
44 KMTC HONGKONG VOYAGER 85 28-Oct-19 THU 09-Nov-19 TUE 12
44 KMTC WAN HAI 213 V.335N 30-Oct-19 SUN 11-Nov-19 FRI 12
44 SITC SITC HAIPHONG 1832S 30-Oct-19 WED 10-Nov-19 SUN 11
44 YANGMING PRINCESS OF LUCK 021S 31-Oct-19 SUN 13-Nov-19 SAT 13
45 YANGMING YM INCEPTION 130S 04-Nov-19 WED 15-Nov-19 SUN 11
45 KMTC SUNNY CANNA V.1820N 04-Nov-19 MON 16-Nov-19 SAT 12
45 KMTC CAPE FLINT V.007N 06-Nov-19 WED 18-Nov-19 MON 12
45 SITC BRIGHT LAEM CHABANG 1828S 06-Nov-19 WED 17-Nov-19 SUN 11
45 YANGMING YM HARMONY 301S 07-Nov-19 SUN 18-Nov-19 THU 11
46 YANGMING GREEN HORIZON 004S 11-Nov-19 FRI 25-Nov-19 FRI 14
46 KMTC HONGKONG VOYAGER 86 11-Nov-19 WED 23-Nov-19 MON 12
46 KMTC WAN HAI 203 V.469N 13-Nov-19 WED 25-Nov-19 MON 12
46 SITC SITC HAKATA 1830S 13-Nov-19 THU 24-Nov-19 MON 11
46 YANGMING YM INTELLIGENT 141S 14-Nov-19 TUE 28-Nov-19 TUE 14
47 YANGMING YM INCEPTION 131S 18-Nov-19 SAT 30-Nov-19 THU 12
47 KMTC SUNNY CANNA V.1821N 18-Nov-19 THU 30-Nov-19 TUE 12
47 KMTC WAN HAI 205 V.478N 20-Nov-19 SUN 02-Dec-19 FRI 12
47 SITC SITC HAIPHONG 1834S 20-Nov-19 SUN 01-Dec-19 THU 11
HAIPHONG to LAEM CHABANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 YANGMING YM HARMONY 300N 27-Oct-19 FRI 03-Nov-19 FRI 7
44 SITC SITC HAIPHONG 1832S 30-Oct-19 MON 10-Nov-19 FRI 11
45 YANGMING YM INTELLIGENT 140N 03-Nov-19 SAT 10-Nov-19 SAT 7
45 SITC BRIGHT LAEM CHABANG 1828S 06-Nov-19 WED 17-Nov-19 SUN 11
46 YANGMING YM INSTRUCTION 225N 10-Nov-19 SAT 17-Nov-19 SAT 7
46 SITC SITC HAKATA 1830S 13-Nov-19 WED 24-Nov-19 SUN 11
47 YANGMING PRINCESS OF LUCK 021N 17-Nov-19 SAT 24-Nov-19 SAT 7
47 SITC SITC HAIPHONG 1834S 20-Nov-19 WED 01-Dec-19 SUN 11
HAIPHONG to LATKRA BANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 KMTC HONGKONG VOYAGER 85 28-Oct-19 SUN 09-Nov-19 FRI 12
44 KMTC WAN HAI 213 V.335N 30-Oct-19 MON 11-Nov-19 SAT 12
45 KMTC SUNNY CANNA V.1820N 04-Nov-19 WED 16-Nov-19 MON 12
45 KMTC CAPE FLINT V.007N 06-Nov-19 WED 18-Nov-19 MON 12
46 KMTC HONGKONG VOYAGER 86 11-Nov-19 WED 23-Nov-19 MON 12
46 KMTC WAN HAI 203 V.469N 13-Nov-19 WED 25-Nov-19 MON 12
47 KMTC SUNNY CANNA V.1821N 18-Nov-19 THU 30-Nov-19 TUE 12
47 KMTC WAN HAI 205 V.478N 20-Nov-19 SUN 02-Dec-19 FRI 12
HAIPHONG to NORTH MANILA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 YANGMING PRINCESS OF LUCK 018N 27-Oct-19 SAT 03-Nov-19 SAT 7
44 KMTC HONGKONG VOYAGER 85 28-Oct-19 MON 09-Nov-19 SAT 12
44 KMTC WAN HAI 213 V.335N 30-Oct-19 WED 11-Nov-19 MON 12
44 YANGMING ASIATIC DAWN 006B 31-Oct-19 SAT 06-Nov-19 FRI 6
45 YANGMING YM INITIATIVE 203N 03-Nov-19 THU 09-Nov-19 WED 6
45 KMTC SUNNY CANNA V.1820N 04-Nov-19 WED 16-Nov-19 MON 12
45 KMTC CAPE FLINT V.007N 06-Nov-19 WED 18-Nov-19 MON 12
45 YANGMING BAOHANG 18005B 07-Nov-19 SAT 14-Nov-19 SAT 7
46 YANGMING YM INTELLIGENT 138N 10-Nov-19 FRI 17-Nov-19 FRI 7
46 KMTC HONGKONG VOYAGER 86 11-Nov-19 THU 23-Nov-19 TUE 12
46 KMTC WAN HAI 203 V.469N 13-Nov-19 SUN 25-Nov-19 FRI 12
46 YANGMING PADIAN 2 18009B 14-Nov-19 MON 20-Nov-19 SUN 6
47 YANGMING YM INSTRUCTION 223N 223N 17-Nov-19 THU 25-Nov-19 FRI 8
47 KMTC SUNNY CANNA V.1821N 18-Nov-19 SUN 29-Nov-19 THU 11
47 KMTC WAN HAI 205 V.478N 20-Nov-19 MON 01-Dec-19 FRI 11
HAIPHONG to Pasir Gudang
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 YANGMING GREEN HORIZON 003S 28-Oct-19 SAT 08-Nov-19 WED 11
45 YANGMING YM INCEPTION 130S 04-Nov-19 SUN 15-Nov-19 THU 11
46 YANGMING GREEN HORIZON 004S 11-Nov-19 WED 24-Nov-19 TUE 13
HAIPHONG to Penang
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 YANGMING GREEN HORIZON 003S 28-Oct-19 SUN 10-Nov-19 SAT 13
44 YANGMING PRINCESS OF LUCK 021S 31-Oct-19 WED 11-Nov-19 SUN 11
45 YANGMING YM INCEPTION 130S 04-Nov-19 SUN 15-Nov-19 THU 11
45 YANGMING YM HARMONY 301S 07-Nov-19 FRI 20-Nov-19 THU 13
46 YANGMING GREEN HORIZON 004S 11-Nov-19 TUE 24-Nov-19 MON 13
46 YANGMING YM INTELLIGENT 141S 14-Nov-19 SAT 25-Nov-19 WED 11
47 YANGMING YM INCEPTION 131S 18-Nov-19 SUN 29-Nov-19 THU 11
1 2 3 4 5 6
Nhân viên hỗ trợ kinh doanh làm việc tại TP. Hồ Chí Minh
HAIPHONG to CHENNAI
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 COSCO SUNNY IRIS 1825N 01-Nov-19 FRI 15-Nov-19 FRI 14
44 WHL STARSHIP AQUILA 1816N 01-Nov-19 FRI 21-Nov-19 SAT 20
44 COSCO KOTA WANGSA 0018N 02-Nov-19 SAT 15-Nov-19 MON 13
44 RCL STARSHIP AQUILA 1815 02-Nov-19 SAT 20-Nov-19 SAT 18
45 WHL SINOKOR HONGKONG 0180E 03-Nov-19 SUN 28-Nov-19 SAT 25
45 WHL TRIUMPH 1818N 04-Nov-19 MON 14-Nov-19 SAT 10
45 EMC KING CRIMSON V.020N 04-Nov-19 MON 20-Nov-19 SAT 16
45 RCL SUNNY IRIS 1825 04-Nov-19 MON 27-Nov-19 SAT 23
45 COSCO SKY HOPE 1817N 08-Nov-19 FRI 22-Nov-19 SAT 14
45 WHL DONGJIN AUBE 0050E 08-Nov-19 FRI 28-Nov-19 SAT 20
45 COSCO STARSHIP AQUILA 1816N 09-Nov-19 SAT 22-Nov-19 SAT 13
45 RCL SUNNY CANNA V.1818N 09-Nov-19 SAT 27-Nov-19 SAT 18
46 WHL SINOKOR HONGKONG 0181E 10-Nov-19 SUN 05-Dec-19 SAT 25
46 WHL TRIUMPH 1819N 11-Nov-19 MON 21-Nov-19 SAT 10
46 EMC SUNNY IRIS 1825 11-Nov-19 MON 27-Nov-19 SAT 16
46 RCL TRIDENT 1819 11-Nov-19 MON 04-Dec-19 SAT 23
46 COSCO SUNNY IRIS 1824N 15-Nov-19 FRI 29-Nov-19 FRI 14
46 WHL DONGJIN AUBE 0051E 15-Nov-19 FRI 05-Dec-19 SAT 20
46 COSCO KOTA WANGSA 0017N 16-Nov-19 SAT 29-Nov-19 SAT 13
46 RCL KING CRIMSON V.020N 16-Nov-19 SAT 04-Dec-19 SAT 18
47 WHL KHARIS HERITAGE 1726N 17-Nov-19 SUN 12-Dec-19 SAT 25
47 EMC TRIDENT 1819 18-Nov-19 MON 04-Dec-19 SAT 16
47 RCL SUNNY CALLA 1817 18-Nov-19 MON 11-Dec-19 SAT 23
HAIPHONG to KOLKATA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 WHL SKY HOPE 1815N 31-Oct-19 THU 22-Nov-19 THU 22
44 COSCO SKY HOPE 1817N 01-Nov-19 FRI 19-Nov-19 FRI 18
44 WHL STARSHIP AQUILA 1814N 01-Nov-19 FRI 24-Nov-19 THU 23
44 COSCO STARSHIP AQUILA 1816N 02-Nov-19 SAT 19-Nov-19 FRI 17
45 WHL SUNNY IRIS 1824N 03-Nov-19 SUN 22-Nov-19 THU 19
45 ZIM KOTA WANGSA V.018N 03-Nov-19 SUN 26-Nov-19 SAT 23
45 WHL KOTA WANGSA 0017N 04-Nov-19 MON 21-Nov-19 THU 17
45 EMC SUNNY CALLA 1817 04-Nov-19 MON 27-Nov-19 SAT 23
45 WHL SKY HOPE 1816N 07-Nov-19 THU 29-Nov-19 WED 22
45 COSCO SUNNY IRIS 1824N 08-Nov-19 FRI 26-Nov-19 SUN 18
45 WHL STARSHIP AQUILA 1815N 08-Nov-19 FRI 01-Dec-19 WED 23
45 COSCO KOTA WANGSA 0017N 09-Nov-19 SAT 26-Nov-19 SUN 17
46 WHL KOTA WANGSA 0018N 10-Nov-19 SUN 29-Nov-19 WED 19
46 ZIM HONGKONG VOYAGER 84 10-Nov-19 SUN 03-Dec-19 SAT 23
46 WHL SKY HOPE 1817N 11-Nov-19 MON 28-Nov-19 WED 17
46 EMC KOTA WANGSA V.018N 11-Nov-19 MON 04-Dec-19 SAT 23
46 WHL STARSHIP AQUILA 1816N 14-Nov-19 THU 06-Dec-19 WED 22
46 COSCO SKY HOPE 1816N 15-Nov-19 FRI 03-Dec-19 SUN 18
46 WHL SKY HOPE 1815N 15-Nov-19 FRI 08-Dec-19 WED 23
46 COSCO STARSHIP AQUILA 1815N 16-Nov-19 SAT 03-Dec-19 MON 17
47 WHL STARSHIP AQUILA 1814N 17-Nov-19 SUN 06-Dec-19 WED 19
47 ZIM FRISIA NUERNBERG V.082N 17-Nov-19 SUN 10-Dec-19 SAT 23
47 EMC HONGKONG VOYAGER 84 18-Nov-19 MON 11-Dec-19 SAT 23
HAIPHONG to MUDRA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 COSCO SKY HOPE 1817N 01-Nov-19 FRI 29-Nov-19 SAT 28
44 COSCO STARSHIP AQUILA 1816N 02-Nov-19 SAT 29-Nov-19 SAT 27
45 COSCO SUNNY IRIS 1824N 04-Nov-19 MON 27-Nov-19 FRI 23
45 COSCO KOTA WANGSA 0017N 08-Nov-19 FRI 06-Dec-19 FRI 28
45 COSCO SKY HOPE 1816N 09-Nov-19 SAT 06-Dec-19 FRI 27
46 COSCO STARSHIP AQUILA 1815N 11-Nov-19 MON 04-Dec-19 FRI 23
46 COSCO SUNNY IRIS 1825N 15-Nov-19 FRI 13-Dec-19 FRI 28
46 COSCO KOTA WANGSA 0018N 16-Nov-19 SAT 13-Dec-19 FRI 27
HAIPHONG to MUNDRA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 YANGMING SUNNY IRIS 1824 31-Oct-19 THU 22-Nov-19 SAT 22
44 WHL SUNNY IRIS 1824N 01-Nov-19 FRI 28-Nov-19 WED 27
44 RCL TRIDENT 1818 02-Nov-19 SAT 17-Nov-19 SAT 15
45 ZIM SKY HOPE 1817 03-Nov-19 SUN 29-Nov-19 SAT 26
45 WHL KOTA WANGSA 0017N 04-Nov-19 MON 21-Nov-19 WED 17
45 YANGMING SKY HOPE 1817 04-Nov-19 MON 24-Nov-19 SAT 20
45 EMC STARSHIP AQUILA 1815 06-Nov-19 WED 28-Nov-19 SAT 22
45 YANGMING TRIDENT 1818 07-Nov-19 THU 29-Nov-19 SAT 22
45 WHL SKY HOPE 1816N 08-Nov-19 FRI 05-Dec-19 WED 27
45 RCL TRIUMPH V.1818N 09-Nov-19 SAT 24-Nov-19 SAT 15
46 ZIM TRIUMPH V.1819N 10-Nov-19 SUN 06-Dec-19 SAT 26
46 WHL STARSHIP AQUILA 1815N 11-Nov-19 MON 28-Nov-19 FRI 17
46 YANGMING TRIUMPH V.1819N 11-Nov-19 MON 01-Dec-19 SAT 20
46 EMC SUNNY CANNA V.1818N 12-Nov-19 TUE 05-Dec-19 SAT 23
46 YANGMING TRIUMPH V.1818N 14-Nov-19 THU 06-Dec-19 SAT 22
46 WHL SUNNY IRIS 1825N 15-Nov-19 FRI 12-Dec-19 FRI 27
46 RCL SUNNY CAMELLIA 1819 16-Nov-19 SAT 01-Dec-19 SAT 15
47 ZIM SUNNY CAMELLIA 1820 17-Nov-19 SUN 13-Dec-19 SAT 26
47 WHL SKY HOPE 1817N 18-Nov-19 MON 05-Dec-19 FRI 17
47 YANGMING SUNNY CAMELLIA 1820 18-Nov-19 MON 08-Dec-19 SAT 20
47 YANGMING SUNNY CAMELLIA 1819 21-Nov-19 THU 13-Dec-19 SAT 22
HAIPHONG to NHAVA SHEVA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 EMC E.R. SWEDEN V.1802E 31-Oct-19 THU 20-Nov-19 SAT 20
44 YANGMING STARSHIP AQUILA V.1816N 31-Oct-19 THU 17-Nov-19 SAT 17
44 COSCO SUNNY IRIS 1824N 01-Nov-19 FRI 20-Nov-19 WED 19
44 WHL SUNNY IRIS 1824N 01-Nov-19 FRI 20-Nov-19 THU 19
44 COSCO KOTA WANGSA 0017N 02-Nov-19 SAT 20-Nov-19 WED 18
44 ZIM SUNNY IRIS 1825 02-Nov-19 SAT 01-Dec-19 SAT 29
45 WHL KOTA WANGSA 0017N 03-Nov-19 SUN 27-Nov-19 WED 24
45 EMC KING CRIMSON V.019N 03-Nov-19 SUN 24-Nov-19 SAT 21
45 RCL SUNNY CAMELLIA 1820 03-Nov-19 SUN 21-Nov-19 SAT 18
45 ZIM STARSHIP AQUILA 1815 03-Nov-19 SUN 25-Nov-19 SAT 22
45 WHL SKY HOPE 1816N 04-Nov-19 MON 22-Nov-19 THU 18
45 EMC CAPE FLINT V.005N 04-Nov-19 MON 20-Nov-19 SAT 16
45 EMC CONTI STOCKHOLM V.2E 04-Nov-19 MON 24-Nov-19 SAT 20
45 YANGMING KOTA WANGSA V.018N 04-Nov-19 MON 20-Nov-19 SAT 16
45 EMC CAPE FLINT V.006N 06-Nov-19 WED 24-Nov-19 SAT 18
45 EMC E.R.AMSTERDAM V.E1803 07-Nov-19 THU 27-Nov-19 SAT 20
45 YANGMING STARSHIP AQUILA V.1814N 07-Nov-19 THU 24-Nov-19 SAT 17
45 COSCO SKY HOPE 1816N 08-Nov-19 FRI 27-Nov-19 WED 19
45 WHL STARSHIP AQUILA 1815N 08-Nov-19 FRI 27-Nov-19 THU 19
45 COSCO STARSHIP AQUILA 1815N 09-Nov-19 SAT 27-Nov-19 WED 18
45 EMC TRIUMPH V.1818N 09-Nov-19 SAT 01-Dec-19 SAT 22
45 ZIM TRIDENT 1819 09-Nov-19 SAT 08-Dec-19 SAT 29
46 WHL SUNNY IRIS 1825N 10-Nov-19 SUN 04-Dec-19 THU 24
46 EMC SUNNY IRIS 1824 10-Nov-19 SUN 01-Dec-19 SAT 21
46 RCL STARSHIP AQUILA V.1816N 10-Nov-19 SUN 28-Nov-19 SAT 18
46 ZIM SUNNY CANNA V.1818N 10-Nov-19 SUN 02-Dec-19 SAT 22
46 WHL KOTA WANGSA 0018N 11-Nov-19 MON 29-Nov-19 SUN 18
46 EMC WAN HAI 203 V.467N 11-Nov-19 MON 27-Nov-19 SAT 16
46 EMC IAN H V.3E 11-Nov-19 MON 01-Dec-19 SAT 20
46 YANGMING HONGKONG VOYAGER 84 11-Nov-19 MON 27-Nov-19 SAT 16
46 EMC HAMBURG BAY V.25E 13-Nov-19 WED 01-Dec-19 SAT 18
46 EMC STARSHIP AQUILA V.1814N 14-Nov-19 THU 04-Dec-19 SAT 20
46 YANGMING SUNNY CANNA 1817 14-Nov-19 THU 01-Dec-19 SAT 17
46 COSCO SUNNY IRIS 1825N 15-Nov-19 FRI 04-Dec-19 WED 19
46 WHL SKY HOPE 1817N 15-Nov-19 FRI 04-Dec-19 SUN 19
46 COSCO KOTA WANGSA 0018N 16-Nov-19 SAT 04-Dec-19 WED 18
46 EMC SUNNY CAMELLIA 1819 16-Nov-19 SAT 08-Dec-19 SAT 22
46 ZIM SUNNY CALLA 1817 16-Nov-19 SAT 15-Dec-19 SAT 29
47 WHL STARSHIP AQUILA 1816N 17-Nov-19 SUN 11-Dec-19 SUN 24
47 EMC TRIDENT 1818 17-Nov-19 SUN 08-Dec-19 SAT 21
47 RCL STARSHIP AQUILA V.1814N 17-Nov-19 SUN 05-Dec-19 SAT 18
47 ZIM KING CRIMSON V.020N 17-Nov-19 SUN 09-Dec-19 SAT 22
47 EMC WAN HAI 213 V.334N 18-Nov-19 MON 04-Dec-19 SAT 16
47 EMC SUNNY CANNA 1817 18-Nov-19 MON 08-Dec-19 SAT 20
47 YANGMING FRISIA NUERNBERG V.082N 18-Nov-19 MON 04-Dec-19 SAT 16
47 YANGMING KING CRIMSON V.019N 21-Nov-19 THU 08-Dec-19 SAT 17
HAIPHONG to PIPAVAV
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 COSCO SKY HOPE 1816N 01-Nov-19 FRI 23-Nov-19 WED 22
44 COSCO STARSHIP AQUILA 1815N 02-Nov-19 SAT 23-Nov-19 SAT 21
45 RCL SUNNY CANNA 1817 03-Nov-19 SUN 25-Nov-19 SAT 22
45 COSCO SUNNY IRIS 1825N 08-Nov-19 FRI 30-Nov-19 FRI 22
45 COSCO KOTA WANGSA 0018N 09-Nov-19 SAT 30-Nov-19 WED 21
46 RCL KING CRIMSON V.019N 10-Nov-19 SUN 02-Dec-19 SAT 22
46 COSCO SKY HOPE 1817N 15-Nov-19 FRI 07-Dec-19 SAT 22
46 COSCO STARSHIP AQUILA 1816N 16-Nov-19 SAT 07-Dec-19 SAT 21
47 RCL SUNNY IRIS 1824 17-Nov-19 SUN 09-Dec-19 SAT 22
HAIPHONG to VISAKHAPATNAM
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
45 ZIM STARSHIP AQUILA V.1816N 03-Nov-19 SUN 25-Nov-19 SAT 22
45 EMC FRISIA NUERNBERG V.082N 04-Nov-19 MON 27-Nov-19 SAT 23
46 ZIM STARSHIP AQUILA V.1814N 10-Nov-19 SUN 02-Dec-19 SAT 22
46 EMC SKY HOPE 1817 11-Nov-19 MON 04-Dec-19 SAT 23
47 ZIM SUNNY CANNA 1817 17-Nov-19 SUN 09-Dec-19 SAT 22
47 EMC TRIUMPH V.1819N 18-Nov-19 MON 11-Dec-19 SAT 23
HAIPHONG to VIZAG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 WHL HONGKONG VOYAGER 0083N 01-Nov-19 FRI 23-Nov-19 SAT 22
45 WHL TRIUMPH 1818N 03-Nov-19 SUN 13-Nov-19 SAT 10
45 WHL KHARIS HERITAGE 1727N 04-Nov-19 MON 16-Nov-19 SAT 12
45 WHL DONGJIN AUBE 0049E 08-Nov-19 FRI 30-Nov-19 SAT 22
46 WHL SINOKOR HONGKONG 0180E 10-Nov-19 SUN 20-Nov-19 SAT 10
46 WHL DONGJIN AUBE 0050E 11-Nov-19 MON 23-Nov-19 SAT 12
46 WHL SINOKOR HONGKONG 0181E 15-Nov-19 FRI 07-Dec-19 SAT 22
47 WHL DONGJIN AUBE 0051E 17-Nov-19 SUN 27-Nov-19 SAT 10
HAIPHONG to BANGKOK
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 KMTC HONGKONG VOYAGER 85 28-Oct-19 WED 09-Nov-19 MON 12
44 KMTC WAN HAI 213 V.335N 30-Oct-19 WED 11-Nov-19 MON 12
44 SITC SITC HAIPHONG 1832S 30-Oct-19 THU 10-Nov-19 MON 11
45 KMTC SUNNY CANNA V.1820N 04-Nov-19 THU 16-Nov-19 TUE 12
45 KMTC CAPE FLINT V.007N 06-Nov-19 SUN 18-Nov-19 FRI 12
45 SITC BRIGHT LAEM CHABANG 1828S 06-Nov-19 SUN 17-Nov-19 THU 11
46 KMTC HONGKONG VOYAGER 86 11-Nov-19 MON 23-Nov-19 SAT 12
46 KMTC WAN HAI 203 V.469N 13-Nov-19 WED 25-Nov-19 MON 12
46 SITC SITC HAKATA 1830S 13-Nov-19 MON 24-Nov-19 FRI 11
47 KMTC SUNNY CANNA V.1821N 18-Nov-19 WED 30-Nov-19 MON 12
47 KMTC WAN HAI 205 V.478N 20-Nov-19 WED 02-Dec-19 MON 12
47 SITC SITC HAIPHONG 1834S 20-Nov-19 WED 01-Dec-19 SUN 11
HAIPHONG to JAKARTA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 YANGMING GREEN HORIZON 003S 28-Oct-19 WED 10-Nov-19 TUE 13
44 KMTC HONGKONG VOYAGER 85 28-Oct-19 THU 09-Nov-19 TUE 12
44 KMTC WAN HAI 213 V.335N 30-Oct-19 SUN 11-Nov-19 FRI 12
44 SITC SITC HAIPHONG 1832S 30-Oct-19 WED 10-Nov-19 SUN 11
44 YANGMING PRINCESS OF LUCK 021S 31-Oct-19 SUN 13-Nov-19 SAT 13
45 YANGMING YM INCEPTION 130S 04-Nov-19 WED 15-Nov-19 SUN 11
45 KMTC SUNNY CANNA V.1820N 04-Nov-19 MON 16-Nov-19 SAT 12
45 KMTC CAPE FLINT V.007N 06-Nov-19 WED 18-Nov-19 MON 12
45 SITC BRIGHT LAEM CHABANG 1828S 06-Nov-19 WED 17-Nov-19 SUN 11
45 YANGMING YM HARMONY 301S 07-Nov-19 SUN 18-Nov-19 THU 11
46 YANGMING GREEN HORIZON 004S 11-Nov-19 FRI 25-Nov-19 FRI 14
46 KMTC HONGKONG VOYAGER 86 11-Nov-19 WED 23-Nov-19 MON 12
46 KMTC WAN HAI 203 V.469N 13-Nov-19 WED 25-Nov-19 MON 12
46 SITC SITC HAKATA 1830S 13-Nov-19 THU 24-Nov-19 MON 11
46 YANGMING YM INTELLIGENT 141S 14-Nov-19 TUE 28-Nov-19 TUE 14
47 YANGMING YM INCEPTION 131S 18-Nov-19 SAT 30-Nov-19 THU 12
47 KMTC SUNNY CANNA V.1821N 18-Nov-19 THU 30-Nov-19 TUE 12
47 KMTC WAN HAI 205 V.478N 20-Nov-19 SUN 02-Dec-19 FRI 12
47 SITC SITC HAIPHONG 1834S 20-Nov-19 SUN 01-Dec-19 THU 11
HAIPHONG to LAEM CHABANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 YANGMING YM HARMONY 300N 27-Oct-19 FRI 03-Nov-19 FRI 7
44 SITC SITC HAIPHONG 1832S 30-Oct-19 MON 10-Nov-19 FRI 11
45 YANGMING YM INTELLIGENT 140N 03-Nov-19 SAT 10-Nov-19 SAT 7
45 SITC BRIGHT LAEM CHABANG 1828S 06-Nov-19 WED 17-Nov-19 SUN 11
46 YANGMING YM INSTRUCTION 225N 10-Nov-19 SAT 17-Nov-19 SAT 7
46 SITC SITC HAKATA 1830S 13-Nov-19 WED 24-Nov-19 SUN 11
47 YANGMING PRINCESS OF LUCK 021N 17-Nov-19 SAT 24-Nov-19 SAT 7
47 SITC SITC HAIPHONG 1834S 20-Nov-19 WED 01-Dec-19 SUN 11
HAIPHONG to LATKRA BANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 KMTC HONGKONG VOYAGER 85 28-Oct-19 SUN 09-Nov-19 FRI 12
44 KMTC WAN HAI 213 V.335N 30-Oct-19 MON 11-Nov-19 SAT 12
45 KMTC SUNNY CANNA V.1820N 04-Nov-19 WED 16-Nov-19 MON 12
45 KMTC CAPE FLINT V.007N 06-Nov-19 WED 18-Nov-19 MON 12
46 KMTC HONGKONG VOYAGER 86 11-Nov-19 WED 23-Nov-19 MON 12
46 KMTC WAN HAI 203 V.469N 13-Nov-19 WED 25-Nov-19 MON 12
47 KMTC SUNNY CANNA V.1821N 18-Nov-19 THU 30-Nov-19 TUE 12
47 KMTC WAN HAI 205 V.478N 20-Nov-19 SUN 02-Dec-19 FRI 12
HAIPHONG to NORTH MANILA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 YANGMING PRINCESS OF LUCK 018N 27-Oct-19 SAT 03-Nov-19 SAT 7
44 KMTC HONGKONG VOYAGER 85 28-Oct-19 MON 09-Nov-19 SAT 12
44 KMTC WAN HAI 213 V.335N 30-Oct-19 WED 11-Nov-19 MON 12
44 YANGMING ASIATIC DAWN 006B 31-Oct-19 SAT 06-Nov-19 FRI 6
45 YANGMING YM INITIATIVE 203N 03-Nov-19 THU 09-Nov-19 WED 6
45 KMTC SUNNY CANNA V.1820N 04-Nov-19 WED 16-Nov-19 MON 12
45 KMTC CAPE FLINT V.007N 06-Nov-19 WED 18-Nov-19 MON 12
45 YANGMING BAOHANG 18005B 07-Nov-19 SAT 14-Nov-19 SAT 7
46 YANGMING YM INTELLIGENT 138N 10-Nov-19 FRI 17-Nov-19 FRI 7
46 KMTC HONGKONG VOYAGER 86 11-Nov-19 THU 23-Nov-19 TUE 12
46 KMTC WAN HAI 203 V.469N 13-Nov-19 SUN 25-Nov-19 FRI 12
46 YANGMING PADIAN 2 18009B 14-Nov-19 MON 20-Nov-19 SUN 6
47 YANGMING YM INSTRUCTION 223N 223N 17-Nov-19 THU 25-Nov-19 FRI 8
47 KMTC SUNNY CANNA V.1821N 18-Nov-19 SUN 29-Nov-19 THU 11
47 KMTC WAN HAI 205 V.478N 20-Nov-19 MON 01-Dec-19 FRI 11
HAIPHONG to Pasir Gudang
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 YANGMING GREEN HORIZON 003S 28-Oct-19 SAT 08-Nov-19 WED 11
45 YANGMING YM INCEPTION 130S 04-Nov-19 SUN 15-Nov-19 THU 11
46 YANGMING GREEN HORIZON 004S 11-Nov-19 WED 24-Nov-19 TUE 13
HAIPHONG to Penang
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 YANGMING GREEN HORIZON 003S 28-Oct-19 SUN 10-Nov-19 SAT 13
44 YANGMING PRINCESS OF LUCK 021S 31-Oct-19 WED 11-Nov-19 SUN 11
45 YANGMING YM INCEPTION 130S 04-Nov-19 SUN 15-Nov-19 THU 11
45 YANGMING YM HARMONY 301S 07-Nov-19 FRI 20-Nov-19 THU 13
46 YANGMING GREEN HORIZON 004S 11-Nov-19 TUE 24-Nov-19 MON 13
46 YANGMING YM INTELLIGENT 141S 14-Nov-19 SAT 25-Nov-19 WED 11
47 YANGMING YM INCEPTION 131S 18-Nov-19 SUN 29-Nov-19 THU 11
1 2 3 4 5 6
Nhân viên Môi giới hải quan làm việc tại Hà Nội
HAIPHONG to CHENNAI
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 COSCO SUNNY IRIS 1825N 01-Nov-19 FRI 15-Nov-19 FRI 14
44 WHL STARSHIP AQUILA 1816N 01-Nov-19 FRI 21-Nov-19 SAT 20
44 COSCO KOTA WANGSA 0018N 02-Nov-19 SAT 15-Nov-19 MON 13
44 RCL STARSHIP AQUILA 1815 02-Nov-19 SAT 20-Nov-19 SAT 18
45 WHL SINOKOR HONGKONG 0180E 03-Nov-19 SUN 28-Nov-19 SAT 25
45 WHL TRIUMPH 1818N 04-Nov-19 MON 14-Nov-19 SAT 10
45 EMC KING CRIMSON V.020N 04-Nov-19 MON 20-Nov-19 SAT 16
45 RCL SUNNY IRIS 1825 04-Nov-19 MON 27-Nov-19 SAT 23
45 COSCO SKY HOPE 1817N 08-Nov-19 FRI 22-Nov-19 SAT 14
45 WHL DONGJIN AUBE 0050E 08-Nov-19 FRI 28-Nov-19 SAT 20
45 COSCO STARSHIP AQUILA 1816N 09-Nov-19 SAT 22-Nov-19 SAT 13
45 RCL SUNNY CANNA V.1818N 09-Nov-19 SAT 27-Nov-19 SAT 18
46 WHL SINOKOR HONGKONG 0181E 10-Nov-19 SUN 05-Dec-19 SAT 25
46 WHL TRIUMPH 1819N 11-Nov-19 MON 21-Nov-19 SAT 10
46 EMC SUNNY IRIS 1825 11-Nov-19 MON 27-Nov-19 SAT 16
46 RCL TRIDENT 1819 11-Nov-19 MON 04-Dec-19 SAT 23
46 COSCO SUNNY IRIS 1824N 15-Nov-19 FRI 29-Nov-19 FRI 14
46 WHL DONGJIN AUBE 0051E 15-Nov-19 FRI 05-Dec-19 SAT 20
46 COSCO KOTA WANGSA 0017N 16-Nov-19 SAT 29-Nov-19 SAT 13
46 RCL KING CRIMSON V.020N 16-Nov-19 SAT 04-Dec-19 SAT 18
47 WHL KHARIS HERITAGE 1726N 17-Nov-19 SUN 12-Dec-19 SAT 25
47 EMC TRIDENT 1819 18-Nov-19 MON 04-Dec-19 SAT 16
47 RCL SUNNY CALLA 1817 18-Nov-19 MON 11-Dec-19 SAT 23
HAIPHONG to KOLKATA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 WHL SKY HOPE 1815N 31-Oct-19 THU 22-Nov-19 THU 22
44 COSCO SKY HOPE 1817N 01-Nov-19 FRI 19-Nov-19 FRI 18
44 WHL STARSHIP AQUILA 1814N 01-Nov-19 FRI 24-Nov-19 THU 23
44 COSCO STARSHIP AQUILA 1816N 02-Nov-19 SAT 19-Nov-19 FRI 17
45 WHL SUNNY IRIS 1824N 03-Nov-19 SUN 22-Nov-19 THU 19
45 ZIM KOTA WANGSA V.018N 03-Nov-19 SUN 26-Nov-19 SAT 23
45 WHL KOTA WANGSA 0017N 04-Nov-19 MON 21-Nov-19 THU 17
45 EMC SUNNY CALLA 1817 04-Nov-19 MON 27-Nov-19 SAT 23
45 WHL SKY HOPE 1816N 07-Nov-19 THU 29-Nov-19 WED 22
45 COSCO SUNNY IRIS 1824N 08-Nov-19 FRI 26-Nov-19 SUN 18
45 WHL STARSHIP AQUILA 1815N 08-Nov-19 FRI 01-Dec-19 WED 23
45 COSCO KOTA WANGSA 0017N 09-Nov-19 SAT 26-Nov-19 SUN 17
46 WHL KOTA WANGSA 0018N 10-Nov-19 SUN 29-Nov-19 WED 19
46 ZIM HONGKONG VOYAGER 84 10-Nov-19 SUN 03-Dec-19 SAT 23
46 WHL SKY HOPE 1817N 11-Nov-19 MON 28-Nov-19 WED 17
46 EMC KOTA WANGSA V.018N 11-Nov-19 MON 04-Dec-19 SAT 23
46 WHL STARSHIP AQUILA 1816N 14-Nov-19 THU 06-Dec-19 WED 22
46 COSCO SKY HOPE 1816N 15-Nov-19 FRI 03-Dec-19 SUN 18
46 WHL SKY HOPE 1815N 15-Nov-19 FRI 08-Dec-19 WED 23
46 COSCO STARSHIP AQUILA 1815N 16-Nov-19 SAT 03-Dec-19 MON 17
47 WHL STARSHIP AQUILA 1814N 17-Nov-19 SUN 06-Dec-19 WED 19
47 ZIM FRISIA NUERNBERG V.082N 17-Nov-19 SUN 10-Dec-19 SAT 23
47 EMC HONGKONG VOYAGER 84 18-Nov-19 MON 11-Dec-19 SAT 23
HAIPHONG to MUDRA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 COSCO SKY HOPE 1817N 01-Nov-19 FRI 29-Nov-19 SAT 28
44 COSCO STARSHIP AQUILA 1816N 02-Nov-19 SAT 29-Nov-19 SAT 27
45 COSCO SUNNY IRIS 1824N 04-Nov-19 MON 27-Nov-19 FRI 23
45 COSCO KOTA WANGSA 0017N 08-Nov-19 FRI 06-Dec-19 FRI 28
45 COSCO SKY HOPE 1816N 09-Nov-19 SAT 06-Dec-19 FRI 27
46 COSCO STARSHIP AQUILA 1815N 11-Nov-19 MON 04-Dec-19 FRI 23
46 COSCO SUNNY IRIS 1825N 15-Nov-19 FRI 13-Dec-19 FRI 28
46 COSCO KOTA WANGSA 0018N 16-Nov-19 SAT 13-Dec-19 FRI 27
HAIPHONG to MUNDRA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 YANGMING SUNNY IRIS 1824 31-Oct-19 THU 22-Nov-19 SAT 22
44 WHL SUNNY IRIS 1824N 01-Nov-19 FRI 28-Nov-19 WED 27
44 RCL TRIDENT 1818 02-Nov-19 SAT 17-Nov-19 SAT 15
45 ZIM SKY HOPE 1817 03-Nov-19 SUN 29-Nov-19 SAT 26
45 WHL KOTA WANGSA 0017N 04-Nov-19 MON 21-Nov-19 WED 17
45 YANGMING SKY HOPE 1817 04-Nov-19 MON 24-Nov-19 SAT 20
45 EMC STARSHIP AQUILA 1815 06-Nov-19 WED 28-Nov-19 SAT 22
45 YANGMING TRIDENT 1818 07-Nov-19 THU 29-Nov-19 SAT 22
45 WHL SKY HOPE 1816N 08-Nov-19 FRI 05-Dec-19 WED 27
45 RCL TRIUMPH V.1818N 09-Nov-19 SAT 24-Nov-19 SAT 15
46 ZIM TRIUMPH V.1819N 10-Nov-19 SUN 06-Dec-19 SAT 26
46 WHL STARSHIP AQUILA 1815N 11-Nov-19 MON 28-Nov-19 FRI 17
46 YANGMING TRIUMPH V.1819N 11-Nov-19 MON 01-Dec-19 SAT 20
46 EMC SUNNY CANNA V.1818N 12-Nov-19 TUE 05-Dec-19 SAT 23
46 YANGMING TRIUMPH V.1818N 14-Nov-19 THU 06-Dec-19 SAT 22
46 WHL SUNNY IRIS 1825N 15-Nov-19 FRI 12-Dec-19 FRI 27
46 RCL SUNNY CAMELLIA 1819 16-Nov-19 SAT 01-Dec-19 SAT 15
47 ZIM SUNNY CAMELLIA 1820 17-Nov-19 SUN 13-Dec-19 SAT 26
47 WHL SKY HOPE 1817N 18-Nov-19 MON 05-Dec-19 FRI 17
47 YANGMING SUNNY CAMELLIA 1820 18-Nov-19 MON 08-Dec-19 SAT 20
47 YANGMING SUNNY CAMELLIA 1819 21-Nov-19 THU 13-Dec-19 SAT 22
HAIPHONG to NHAVA SHEVA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 EMC E.R. SWEDEN V.1802E 31-Oct-19 THU 20-Nov-19 SAT 20
44 YANGMING STARSHIP AQUILA V.1816N 31-Oct-19 THU 17-Nov-19 SAT 17
44 COSCO SUNNY IRIS 1824N 01-Nov-19 FRI 20-Nov-19 WED 19
44 WHL SUNNY IRIS 1824N 01-Nov-19 FRI 20-Nov-19 THU 19
44 COSCO KOTA WANGSA 0017N 02-Nov-19 SAT 20-Nov-19 WED 18
44 ZIM SUNNY IRIS 1825 02-Nov-19 SAT 01-Dec-19 SAT 29
45 WHL KOTA WANGSA 0017N 03-Nov-19 SUN 27-Nov-19 WED 24
45 EMC KING CRIMSON V.019N 03-Nov-19 SUN 24-Nov-19 SAT 21
45 RCL SUNNY CAMELLIA 1820 03-Nov-19 SUN 21-Nov-19 SAT 18
45 ZIM STARSHIP AQUILA 1815 03-Nov-19 SUN 25-Nov-19 SAT 22
45 WHL SKY HOPE 1816N 04-Nov-19 MON 22-Nov-19 THU 18
45 EMC CAPE FLINT V.005N 04-Nov-19 MON 20-Nov-19 SAT 16
45 EMC CONTI STOCKHOLM V.2E 04-Nov-19 MON 24-Nov-19 SAT 20
45 YANGMING KOTA WANGSA V.018N 04-Nov-19 MON 20-Nov-19 SAT 16
45 EMC CAPE FLINT V.006N 06-Nov-19 WED 24-Nov-19 SAT 18
45 EMC E.R.AMSTERDAM V.E1803 07-Nov-19 THU 27-Nov-19 SAT 20
45 YANGMING STARSHIP AQUILA V.1814N 07-Nov-19 THU 24-Nov-19 SAT 17
45 COSCO SKY HOPE 1816N 08-Nov-19 FRI 27-Nov-19 WED 19
45 WHL STARSHIP AQUILA 1815N 08-Nov-19 FRI 27-Nov-19 THU 19
45 COSCO STARSHIP AQUILA 1815N 09-Nov-19 SAT 27-Nov-19 WED 18
45 EMC TRIUMPH V.1818N 09-Nov-19 SAT 01-Dec-19 SAT 22
45 ZIM TRIDENT 1819 09-Nov-19 SAT 08-Dec-19 SAT 29
46 WHL SUNNY IRIS 1825N 10-Nov-19 SUN 04-Dec-19 THU 24
46 EMC SUNNY IRIS 1824 10-Nov-19 SUN 01-Dec-19 SAT 21
46 RCL STARSHIP AQUILA V.1816N 10-Nov-19 SUN 28-Nov-19 SAT 18
46 ZIM SUNNY CANNA V.1818N 10-Nov-19 SUN 02-Dec-19 SAT 22
46 WHL KOTA WANGSA 0018N 11-Nov-19 MON 29-Nov-19 SUN 18
46 EMC WAN HAI 203 V.467N 11-Nov-19 MON 27-Nov-19 SAT 16
46 EMC IAN H V.3E 11-Nov-19 MON 01-Dec-19 SAT 20
46 YANGMING HONGKONG VOYAGER 84 11-Nov-19 MON 27-Nov-19 SAT 16
46 EMC HAMBURG BAY V.25E 13-Nov-19 WED 01-Dec-19 SAT 18
46 EMC STARSHIP AQUILA V.1814N 14-Nov-19 THU 04-Dec-19 SAT 20
46 YANGMING SUNNY CANNA 1817 14-Nov-19 THU 01-Dec-19 SAT 17
46 COSCO SUNNY IRIS 1825N 15-Nov-19 FRI 04-Dec-19 WED 19
46 WHL SKY HOPE 1817N 15-Nov-19 FRI 04-Dec-19 SUN 19
46 COSCO KOTA WANGSA 0018N 16-Nov-19 SAT 04-Dec-19 WED 18
46 EMC SUNNY CAMELLIA 1819 16-Nov-19 SAT 08-Dec-19 SAT 22
46 ZIM SUNNY CALLA 1817 16-Nov-19 SAT 15-Dec-19 SAT 29
47 WHL STARSHIP AQUILA 1816N 17-Nov-19 SUN 11-Dec-19 SUN 24
47 EMC TRIDENT 1818 17-Nov-19 SUN 08-Dec-19 SAT 21
47 RCL STARSHIP AQUILA V.1814N 17-Nov-19 SUN 05-Dec-19 SAT 18
47 ZIM KING CRIMSON V.020N 17-Nov-19 SUN 09-Dec-19 SAT 22
47 EMC WAN HAI 213 V.334N 18-Nov-19 MON 04-Dec-19 SAT 16
47 EMC SUNNY CANNA 1817 18-Nov-19 MON 08-Dec-19 SAT 20
47 YANGMING FRISIA NUERNBERG V.082N 18-Nov-19 MON 04-Dec-19 SAT 16
47 YANGMING KING CRIMSON V.019N 21-Nov-19 THU 08-Dec-19 SAT 17
HAIPHONG to PIPAVAV
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 COSCO SKY HOPE 1816N 01-Nov-19 FRI 23-Nov-19 WED 22
44 COSCO STARSHIP AQUILA 1815N 02-Nov-19 SAT 23-Nov-19 SAT 21
45 RCL SUNNY CANNA 1817 03-Nov-19 SUN 25-Nov-19 SAT 22
45 COSCO SUNNY IRIS 1825N 08-Nov-19 FRI 30-Nov-19 FRI 22
45 COSCO KOTA WANGSA 0018N 09-Nov-19 SAT 30-Nov-19 WED 21
46 RCL KING CRIMSON V.019N 10-Nov-19 SUN 02-Dec-19 SAT 22
46 COSCO SKY HOPE 1817N 15-Nov-19 FRI 07-Dec-19 SAT 22
46 COSCO STARSHIP AQUILA 1816N 16-Nov-19 SAT 07-Dec-19 SAT 21
47 RCL SUNNY IRIS 1824 17-Nov-19 SUN 09-Dec-19 SAT 22
HAIPHONG to VISAKHAPATNAM
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
45 ZIM STARSHIP AQUILA V.1816N 03-Nov-19 SUN 25-Nov-19 SAT 22
45 EMC FRISIA NUERNBERG V.082N 04-Nov-19 MON 27-Nov-19 SAT 23
46 ZIM STARSHIP AQUILA V.1814N 10-Nov-19 SUN 02-Dec-19 SAT 22
46 EMC SKY HOPE 1817 11-Nov-19 MON 04-Dec-19 SAT 23
47 ZIM SUNNY CANNA 1817 17-Nov-19 SUN 09-Dec-19 SAT 22
47 EMC TRIUMPH V.1819N 18-Nov-19 MON 11-Dec-19 SAT 23
HAIPHONG to VIZAG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 WHL HONGKONG VOYAGER 0083N 01-Nov-19 FRI 23-Nov-19 SAT 22
45 WHL TRIUMPH 1818N 03-Nov-19 SUN 13-Nov-19 SAT 10
45 WHL KHARIS HERITAGE 1727N 04-Nov-19 MON 16-Nov-19 SAT 12
45 WHL DONGJIN AUBE 0049E 08-Nov-19 FRI 30-Nov-19 SAT 22
46 WHL SINOKOR HONGKONG 0180E 10-Nov-19 SUN 20-Nov-19 SAT 10
46 WHL DONGJIN AUBE 0050E 11-Nov-19 MON 23-Nov-19 SAT 12
46 WHL SINOKOR HONGKONG 0181E 15-Nov-19 FRI 07-Dec-19 SAT 22
47 WHL DONGJIN AUBE 0051E 17-Nov-19 SUN 27-Nov-19 SAT 10
HAIPHONG to BANGKOK
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 KMTC HONGKONG VOYAGER 85 28-Oct-19 WED 09-Nov-19 MON 12
44 KMTC WAN HAI 213 V.335N 30-Oct-19 WED 11-Nov-19 MON 12
44 SITC SITC HAIPHONG 1832S 30-Oct-19 THU 10-Nov-19 MON 11
45 KMTC SUNNY CANNA V.1820N 04-Nov-19 THU 16-Nov-19 TUE 12
45 KMTC CAPE FLINT V.007N 06-Nov-19 SUN 18-Nov-19 FRI 12
45 SITC BRIGHT LAEM CHABANG 1828S 06-Nov-19 SUN 17-Nov-19 THU 11
46 KMTC HONGKONG VOYAGER 86 11-Nov-19 MON 23-Nov-19 SAT 12
46 KMTC WAN HAI 203 V.469N 13-Nov-19 WED 25-Nov-19 MON 12
46 SITC SITC HAKATA 1830S 13-Nov-19 MON 24-Nov-19 FRI 11
47 KMTC SUNNY CANNA V.1821N 18-Nov-19 WED 30-Nov-19 MON 12
47 KMTC WAN HAI 205 V.478N 20-Nov-19 WED 02-Dec-19 MON 12
47 SITC SITC HAIPHONG 1834S 20-Nov-19 WED 01-Dec-19 SUN 11
HAIPHONG to JAKARTA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 YANGMING GREEN HORIZON 003S 28-Oct-19 WED 10-Nov-19 TUE 13
44 KMTC HONGKONG VOYAGER 85 28-Oct-19 THU 09-Nov-19 TUE 12
44 KMTC WAN HAI 213 V.335N 30-Oct-19 SUN 11-Nov-19 FRI 12
44 SITC SITC HAIPHONG 1832S 30-Oct-19 WED 10-Nov-19 SUN 11
44 YANGMING PRINCESS OF LUCK 021S 31-Oct-19 SUN 13-Nov-19 SAT 13
45 YANGMING YM INCEPTION 130S 04-Nov-19 WED 15-Nov-19 SUN 11
45 KMTC SUNNY CANNA V.1820N 04-Nov-19 MON 16-Nov-19 SAT 12
45 KMTC CAPE FLINT V.007N 06-Nov-19 WED 18-Nov-19 MON 12
45 SITC BRIGHT LAEM CHABANG 1828S 06-Nov-19 WED 17-Nov-19 SUN 11
45 YANGMING YM HARMONY 301S 07-Nov-19 SUN 18-Nov-19 THU 11
46 YANGMING GREEN HORIZON 004S 11-Nov-19 FRI 25-Nov-19 FRI 14
46 KMTC HONGKONG VOYAGER 86 11-Nov-19 WED 23-Nov-19 MON 12
46 KMTC WAN HAI 203 V.469N 13-Nov-19 WED 25-Nov-19 MON 12
46 SITC SITC HAKATA 1830S 13-Nov-19 THU 24-Nov-19 MON 11
46 YANGMING YM INTELLIGENT 141S 14-Nov-19 TUE 28-Nov-19 TUE 14
47 YANGMING YM INCEPTION 131S 18-Nov-19 SAT 30-Nov-19 THU 12
47 KMTC SUNNY CANNA V.1821N 18-Nov-19 THU 30-Nov-19 TUE 12
47 KMTC WAN HAI 205 V.478N 20-Nov-19 SUN 02-Dec-19 FRI 12
47 SITC SITC HAIPHONG 1834S 20-Nov-19 SUN 01-Dec-19 THU 11
HAIPHONG to LAEM CHABANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 YANGMING YM HARMONY 300N 27-Oct-19 FRI 03-Nov-19 FRI 7
44 SITC SITC HAIPHONG 1832S 30-Oct-19 MON 10-Nov-19 FRI 11
45 YANGMING YM INTELLIGENT 140N 03-Nov-19 SAT 10-Nov-19 SAT 7
45 SITC BRIGHT LAEM CHABANG 1828S 06-Nov-19 WED 17-Nov-19 SUN 11
46 YANGMING YM INSTRUCTION 225N 10-Nov-19 SAT 17-Nov-19 SAT 7
46 SITC SITC HAKATA 1830S 13-Nov-19 WED 24-Nov-19 SUN 11
47 YANGMING PRINCESS OF LUCK 021N 17-Nov-19 SAT 24-Nov-19 SAT 7
47 SITC SITC HAIPHONG 1834S 20-Nov-19 WED 01-Dec-19 SUN 11
HAIPHONG to LATKRA BANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 KMTC HONGKONG VOYAGER 85 28-Oct-19 SUN 09-Nov-19 FRI 12
44 KMTC WAN HAI 213 V.335N 30-Oct-19 MON 11-Nov-19 SAT 12
45 KMTC SUNNY CANNA V.1820N 04-Nov-19 WED 16-Nov-19 MON 12
45 KMTC CAPE FLINT V.007N 06-Nov-19 WED 18-Nov-19 MON 12
46 KMTC HONGKONG VOYAGER 86 11-Nov-19 WED 23-Nov-19 MON 12
46 KMTC WAN HAI 203 V.469N 13-Nov-19 WED 25-Nov-19 MON 12
47 KMTC SUNNY CANNA V.1821N 18-Nov-19 THU 30-Nov-19 TUE 12
47 KMTC WAN HAI 205 V.478N 20-Nov-19 SUN 02-Dec-19 FRI 12
HAIPHONG to NORTH MANILA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 YANGMING PRINCESS OF LUCK 018N 27-Oct-19 SAT 03-Nov-19 SAT 7
44 KMTC HONGKONG VOYAGER 85 28-Oct-19 MON 09-Nov-19 SAT 12
44 KMTC WAN HAI 213 V.335N 30-Oct-19 WED 11-Nov-19 MON 12
44 YANGMING ASIATIC DAWN 006B 31-Oct-19 SAT 06-Nov-19 FRI 6
45 YANGMING YM INITIATIVE 203N 03-Nov-19 THU 09-Nov-19 WED 6
45 KMTC SUNNY CANNA V.1820N 04-Nov-19 WED 16-Nov-19 MON 12
45 KMTC CAPE FLINT V.007N 06-Nov-19 WED 18-Nov-19 MON 12
45 YANGMING BAOHANG 18005B 07-Nov-19 SAT 14-Nov-19 SAT 7
46 YANGMING YM INTELLIGENT 138N 10-Nov-19 FRI 17-Nov-19 FRI 7
46 KMTC HONGKONG VOYAGER 86 11-Nov-19 THU 23-Nov-19 TUE 12
46 KMTC WAN HAI 203 V.469N 13-Nov-19 SUN 25-Nov-19 FRI 12
46 YANGMING PADIAN 2 18009B 14-Nov-19 MON 20-Nov-19 SUN 6
47 YANGMING YM INSTRUCTION 223N 223N 17-Nov-19 THU 25-Nov-19 FRI 8
47 KMTC SUNNY CANNA V.1821N 18-Nov-19 SUN 29-Nov-19 THU 11
47 KMTC WAN HAI 205 V.478N 20-Nov-19 MON 01-Dec-19 FRI 11
HAIPHONG to Pasir Gudang
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 YANGMING GREEN HORIZON 003S 28-Oct-19 SAT 08-Nov-19 WED 11
45 YANGMING YM INCEPTION 130S 04-Nov-19 SUN 15-Nov-19 THU 11
46 YANGMING GREEN HORIZON 004S 11-Nov-19 WED 24-Nov-19 TUE 13
HAIPHONG to Penang
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 YANGMING GREEN HORIZON 003S 28-Oct-19 SUN 10-Nov-19 SAT 13
44 YANGMING PRINCESS OF LUCK 021S 31-Oct-19 WED 11-Nov-19 SUN 11
45 YANGMING YM INCEPTION 130S 04-Nov-19 SUN 15-Nov-19 THU 11
45 YANGMING YM HARMONY 301S 07-Nov-19 FRI 20-Nov-19 THU 13
46 YANGMING GREEN HORIZON 004S 11-Nov-19 TUE 24-Nov-19 MON 13
46 YANGMING YM INTELLIGENT 141S 14-Nov-19 SAT 25-Nov-19 WED 11
47 YANGMING YM INCEPTION 131S 18-Nov-19 SUN 29-Nov-19 THU 11
1 2 3 4 5 6