Thông báo lịch nghỉ lễ Quốc khánh năm 2019
HAIPHONG to PORT KELANG WEST PORT
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 YANGMING GREEN HORIZON 003S 28-Oct-19 SUN 08-Nov-19 THU 11
44 YANGMING PRINCESS OF LUCK 021S 31-Oct-19 WED 13-Nov-19 TUE 13
45 YANGMING YM INCEPTION 130S 04-Nov-19 SUN 17-Nov-19 SAT 13
45 YANGMING YM HARMONY 301S 07-Nov-19 WED 18-Nov-19 SUN 11
46 YANGMING GREEN HORIZON 004S 11-Nov-19 FRI 24-Nov-19 THU 13
46 YANGMING YM INTELLIGENT 141S 14-Nov-19 SUN 25-Nov-19 THU 11
47 YANGMING YM INCEPTION 131S 18-Nov-19 TUE 01-Dec-19 MON 13
HAIPHONG to PORT KLANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
45 ZIM HAMBURG BAY V.26E 05-Nov-19 FRI 13-Nov-19 SAT 8
46 ZIM IAN H V.4E 12-Nov-19 TUE 20-Nov-19 WED 8
47 ZIM E.R. SWEDEN V.1803E 20-Nov-19 SAT 26-Nov-19 FRI 6
HAIPHONG to SEMARANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
43 KMTC SUNNY ROSE V.1820N 26-Oct-19 SUN 06-Nov-19 THU 11
44 KMTC WAN HAI 213 V.335N 30-Oct-19 SUN 10-Nov-19 THU 11
44 KMTC TRIUMPH V.1820N 30-Oct-19 SUN 10-Nov-19 THU 11
44 KMTC MOUNT BUTLER 06-Dec 31-Oct-19 SUN 11-Nov-19 THU 11
44 KMTC PEGASUS UNIX V.0026N 02-Nov-19 SUN 13-Nov-19 THU 11
45 KMTC CAPE FLINT V.007N 06-Nov-19 SUN 17-Nov-19 THU 11
45 KMTC TRIDENT 25-Dec 06-Nov-19 SUN 17-Nov-19 THU 11
45 KMTC BOX ENDURANCE 11-Jan 07-Nov-19 SUN 18-Nov-19 THU 11
45 KMTC SUNNY ROSE V.1821N 09-Nov-19 SUN 20-Nov-19 THU 11
46 KMTC WAN HAI 203 V.469N 13-Nov-19 SUN 24-Nov-19 THU 11
46 KMTC TRIUMPH V.1821N 13-Nov-19 SUN 24-Nov-19 THU 11
46 KMTC MOUNT BUTLER 07-Dec 14-Nov-19 SUN 25-Nov-19 THU 11
46 KMTC PEGASUS UNIX V.0027N 16-Nov-19 SUN 27-Nov-19 THU 11
47 KMTC WAN HAI 205 V.478N 20-Nov-19 SUN 01-Dec-19 THU 11
47 KMTC TRIDENT 26-Dec 20-Nov-19 SUN 01-Dec-19 THU 11
HAIPHONG to SOUTH MANILA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 YANGMING PRINCESS OF LUCK 018N 27-Oct-19 SAT 14-Nov-19 WED 18
44 YANGMING ASIATIC DAWN 006B 31-Oct-19 SUN 16-Nov-19 TUE 16
45 YANGMING YM INITIATIVE 203N 03-Nov-19 WED 21-Nov-19 SUN 18
45 YANGMING BAOHANG 18005B 07-Nov-19 WED 25-Nov-19 SUN 18
46 YANGMING YM INTELLIGENT 138N 10-Nov-19 SUN 26-Nov-19 TUE 16
46 YANGMING PADIAN 2 18009B 14-Nov-19 SAT 20-Nov-19 FRI 6
47 YANGMING YM INSTRUCTION 223N 223N 17-Nov-19 THU 23-Nov-19 WED 6
HAIPHONG to SURABAYA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 KMTC HONGKONG VOYAGER 85 28-Oct-19 WED 08-Nov-19 SUN 11
44 KMTC WAN HAI 213 V.335N 30-Oct-19 WED 10-Nov-19 SUN 11
45 KMTC SUNNY CANNA V.1820N 04-Nov-19 WED 15-Nov-19 SUN 11
45 KMTC CAPE FLINT V.007N 06-Nov-19 WED 17-Nov-19 SUN 11
47 KMTC SUNNY CANNA V.1821N 18-Nov-19 THU 29-Nov-19 MON 11
47 KMTC WAN HAI 205 V.478N 20-Nov-19 SUN 01-Dec-19 THU 11
HAIPHONG to WEST PORTKLANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 A.E.L PRINCESS OF LUCK 021S 31-Oct-19 WED 12-Nov-19 MON 12
46 A.E.L YM INTELLIGENT 141S 14-Nov-19 WED 26-Nov-19 MON 12
HAIPHONG to AARHUS
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 MSC MSC REUNION HH752R 28-Oct-19 MON 05-Dec-19 THU 38
45 MSC MSC SIERRA II HH801R 04-Nov-19 MON 12-Dec-19 THU 38
46 MSC MSC REUNION HH802R 11-Nov-19 MON 19-Dec-19 THU 38
47 MSC MSC SIERRA II HH803R 18-Nov-19 MON 26-Dec-19 THU 38
HAIPHONG to ALGECIRAS
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 MSC MSC REUNION HH752R 28-Oct-19 MON 26-Nov-19 TUE 29
45 MSC MSC SIERRA II HH801R 04-Nov-19 MON 03-Dec-19 TUE 29
46 MSC MSC REUNION HH802R 11-Nov-19 MON 10-Dec-19 TUE 29
47 MSC MSC SIERRA II HH803R 18-Nov-19 MON 17-Dec-19 TUE 29
HAIPHONG to ANTWERP
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
43 YANG MING IBN AL ABBAR 139S 24-Oct-19 THU 29-Nov-19 FRI 36
44 YANG MING YM HORIZON 130N 27-Oct-19 SUN 10-Dec-19 TUE 44
44 YANG MING YM INCEPTION 110S 28-Oct-19 MON 06-Dec-19 FRI 39
44 MSC MSC REUNION HH752R 28-Oct-19 MON 01-Dec-19 SUN 34
44 MSC MSC REUNION HH752R 28-Oct-19 MON 04-Dec-19 WED 37
44 MSC MSC REUNION HH752R 28-Oct-19 MON 08-Dec-19 SUN 41
44 YANG MING YM HORIZON 247S 31-Oct-19 THU 06-Dec-19 FRI 36
45 YANG MING YM INTELLIGENT 209N 03-Nov-19 SUN 17-Dec-19 TUE 44
45 YANG MING SANTA LOUKIA 015S 04-Nov-19 MON 13-Dec-19 FRI 39
45 MSC MSC SIERRA II HH801R 04-Nov-19 MON 08-Dec-19 SUN 34
45 MSC MSC SIERRA II HH801R 04-Nov-19 MON 11-Dec-19 WED 37
45 MSC MSC SIERRA II HH801R 04-Nov-19 MON 15-Dec-19 SUN 41
45 YANG MING YM INTELLIGENT 131S 07-Nov-19 THU 13-Dec-19 FRI 36
46 YANG MING YM INSTRUCTION 139N 10-Nov-19 SUN 24-Dec-19 TUE 44
46 YANG MING YM INCEPTION 111S 11-Nov-19 MON 20-Dec-19 FRI 39
46 MSC MSC REUNION HH802R 11-Nov-19 MON 15-Dec-19 SUN 34
46 MSC MSC REUNION HH802R 11-Nov-19 MON 18-Dec-19 WED 37
46 MSC MSC REUNION HH802R 11-Nov-19 MON 22-Dec-19 SUN 41
46 YANG MING YM INSTRUCTION 210S 14-Nov-19 THU 20-Dec-19 FRI 36
47 YANG MING IBN AL ABBAR 276N 17-Nov-19 SUN 31-Dec-19 TUE 44
47 YANG MING SANTA LOUKIA 016S 18-Nov-19 MON 27-Dec-19 FRI 39
47 MSC MSC SIERRA II HH803R 18-Nov-19 MON 22-Dec-19 SUN 34
47 MSC MSC SIERRA II HH803R 18-Nov-19 MON 25-Dec-19 WED 37
47 MSC MSC SIERRA II HH803R 18-Nov-19 MON 29-Dec-19 SUN 41
HAIPHONG to ASHDOD - HAIFA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
43 ZIM FRISIA ALSTER V.87N 24-Oct-19 THU 19-Nov-19 TUE 26
44 ZIM FRISIA ALSTER V.88N 31-Oct-19 THU 26-Nov-19 TUE 26
45 ZIM FRISIA ALSTER V.89N 07-Nov-19 THU 03-Dec-19 TUE 26
46 ZIM FRISIA ALSTER V.90N 14-Nov-19 THU 10-Dec-19 TUE 26
HAIPHONG to BARCELONA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 MSC MSC REUNION HH752R 28-Oct-19 MON 23-Nov-19 SAT 26
45 MSC MSC SIERRA II HH801R 04-Nov-19 MON 30-Nov-19 SAT 26
46 MSC MSC REUNION HH802R 11-Nov-19 MON 07-Dec-19 SAT 26
47 MSC MSC SIERRA II HH803R 18-Nov-19 MON 14-Dec-19 SAT 26
HAIPHONG to BEIRUT
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 MSC MSC REUNION HH752R 28-Oct-19 MON 21-Nov-19 THU 24
45 MSC MSC SIERRA II HH801R 04-Nov-19 MON 28-Nov-19 THU 24
46 MSC MSC REUNION HH802R 11-Nov-19 MON 05-Dec-19 THU 24
47 MSC MSC SIERRA II HH803R 18-Nov-19 MON 12-Dec-19 THU 24
HAIPHONG to BREMERHAVEN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 MSC MSC REUNION HH752R 28-Oct-19 MON 27-Nov-19 WED 30
44 MSC MSC REUNION HH752R 28-Oct-19 MON 26-Nov-19 TUE 29
45 MSC MSC SIERRA II HH801R 04-Nov-19 MON 04-Dec-19 WED 30
45 MSC MSC SIERRA II HH801R 04-Nov-19 MON 03-Dec-19 TUE 29
46 MSC MSC REUNION HH802R 11-Nov-19 MON 11-Dec-19 WED 30
46 MSC MSC REUNION HH802R 11-Nov-19 MON 10-Dec-19 TUE 29
47 MSC MSC SIERRA II HH803R 18-Nov-19 MON 18-Dec-19 WED 30
47 MSC MSC SIERRA II HH803R 18-Nov-19 MON 17-Dec-19 TUE 29
HAIPHONG to FELIXSTOWE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 MSC MSC REUNION HH752R 28-Oct-19 MON 28-Nov-19 THU 31
45 MSC MSC SIERRA II HH801R 04-Nov-19 MON 05-Dec-19 THU 31
46 MSC MSC REUNION HH802R 11-Nov-19 MON 12-Dec-19 THU 31
47 MSC MSC SIERRA II HH803R 18-Nov-19 MON 19-Dec-19 THU 31
HAIPHONG to FOS SUR MER
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 MSC MSC REUNION HH752R 28-Oct-19 MON 30-Nov-19 SAT 33
45 MSC MSC SIERRA II HH801R 04-Nov-19 MON 07-Dec-19 SAT 33
46 MSC MSC REUNION HH802R 11-Nov-19 MON 14-Dec-19 SAT 33
47 MSC MSC SIERRA II HH803R 18-Nov-19 MON 21-Dec-19 SAT 33
1 2 3 4 5 6
Một số hình ảnh đẹp trong chuyến du lịch hè 2019 của TNN Logistics tại Hạ Long – Quảng Ninh và Mũi Né – Phan Thiết
HAIPHONG to PORT KELANG WEST PORT
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 YANGMING GREEN HORIZON 003S 28-Oct-19 SUN 08-Nov-19 THU 11
44 YANGMING PRINCESS OF LUCK 021S 31-Oct-19 WED 13-Nov-19 TUE 13
45 YANGMING YM INCEPTION 130S 04-Nov-19 SUN 17-Nov-19 SAT 13
45 YANGMING YM HARMONY 301S 07-Nov-19 WED 18-Nov-19 SUN 11
46 YANGMING GREEN HORIZON 004S 11-Nov-19 FRI 24-Nov-19 THU 13
46 YANGMING YM INTELLIGENT 141S 14-Nov-19 SUN 25-Nov-19 THU 11
47 YANGMING YM INCEPTION 131S 18-Nov-19 TUE 01-Dec-19 MON 13
HAIPHONG to PORT KLANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
45 ZIM HAMBURG BAY V.26E 05-Nov-19 FRI 13-Nov-19 SAT 8
46 ZIM IAN H V.4E 12-Nov-19 TUE 20-Nov-19 WED 8
47 ZIM E.R. SWEDEN V.1803E 20-Nov-19 SAT 26-Nov-19 FRI 6
HAIPHONG to SEMARANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
43 KMTC SUNNY ROSE V.1820N 26-Oct-19 SUN 06-Nov-19 THU 11
44 KMTC WAN HAI 213 V.335N 30-Oct-19 SUN 10-Nov-19 THU 11
44 KMTC TRIUMPH V.1820N 30-Oct-19 SUN 10-Nov-19 THU 11
44 KMTC MOUNT BUTLER 06-Dec 31-Oct-19 SUN 11-Nov-19 THU 11
44 KMTC PEGASUS UNIX V.0026N 02-Nov-19 SUN 13-Nov-19 THU 11
45 KMTC CAPE FLINT V.007N 06-Nov-19 SUN 17-Nov-19 THU 11
45 KMTC TRIDENT 25-Dec 06-Nov-19 SUN 17-Nov-19 THU 11
45 KMTC BOX ENDURANCE 11-Jan 07-Nov-19 SUN 18-Nov-19 THU 11
45 KMTC SUNNY ROSE V.1821N 09-Nov-19 SUN 20-Nov-19 THU 11
46 KMTC WAN HAI 203 V.469N 13-Nov-19 SUN 24-Nov-19 THU 11
46 KMTC TRIUMPH V.1821N 13-Nov-19 SUN 24-Nov-19 THU 11
46 KMTC MOUNT BUTLER 07-Dec 14-Nov-19 SUN 25-Nov-19 THU 11
46 KMTC PEGASUS UNIX V.0027N 16-Nov-19 SUN 27-Nov-19 THU 11
47 KMTC WAN HAI 205 V.478N 20-Nov-19 SUN 01-Dec-19 THU 11
47 KMTC TRIDENT 26-Dec 20-Nov-19 SUN 01-Dec-19 THU 11
HAIPHONG to SOUTH MANILA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 YANGMING PRINCESS OF LUCK 018N 27-Oct-19 SAT 14-Nov-19 WED 18
44 YANGMING ASIATIC DAWN 006B 31-Oct-19 SUN 16-Nov-19 TUE 16
45 YANGMING YM INITIATIVE 203N 03-Nov-19 WED 21-Nov-19 SUN 18
45 YANGMING BAOHANG 18005B 07-Nov-19 WED 25-Nov-19 SUN 18
46 YANGMING YM INTELLIGENT 138N 10-Nov-19 SUN 26-Nov-19 TUE 16
46 YANGMING PADIAN 2 18009B 14-Nov-19 SAT 20-Nov-19 FRI 6
47 YANGMING YM INSTRUCTION 223N 223N 17-Nov-19 THU 23-Nov-19 WED 6
HAIPHONG to SURABAYA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 KMTC HONGKONG VOYAGER 85 28-Oct-19 WED 08-Nov-19 SUN 11
44 KMTC WAN HAI 213 V.335N 30-Oct-19 WED 10-Nov-19 SUN 11
45 KMTC SUNNY CANNA V.1820N 04-Nov-19 WED 15-Nov-19 SUN 11
45 KMTC CAPE FLINT V.007N 06-Nov-19 WED 17-Nov-19 SUN 11
47 KMTC SUNNY CANNA V.1821N 18-Nov-19 THU 29-Nov-19 MON 11
47 KMTC WAN HAI 205 V.478N 20-Nov-19 SUN 01-Dec-19 THU 11
HAIPHONG to WEST PORTKLANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 A.E.L PRINCESS OF LUCK 021S 31-Oct-19 WED 12-Nov-19 MON 12
46 A.E.L YM INTELLIGENT 141S 14-Nov-19 WED 26-Nov-19 MON 12
HAIPHONG to AARHUS
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 MSC MSC REUNION HH752R 28-Oct-19 MON 05-Dec-19 THU 38
45 MSC MSC SIERRA II HH801R 04-Nov-19 MON 12-Dec-19 THU 38
46 MSC MSC REUNION HH802R 11-Nov-19 MON 19-Dec-19 THU 38
47 MSC MSC SIERRA II HH803R 18-Nov-19 MON 26-Dec-19 THU 38
HAIPHONG to ALGECIRAS
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 MSC MSC REUNION HH752R 28-Oct-19 MON 26-Nov-19 TUE 29
45 MSC MSC SIERRA II HH801R 04-Nov-19 MON 03-Dec-19 TUE 29
46 MSC MSC REUNION HH802R 11-Nov-19 MON 10-Dec-19 TUE 29
47 MSC MSC SIERRA II HH803R 18-Nov-19 MON 17-Dec-19 TUE 29
HAIPHONG to ANTWERP
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
43 YANG MING IBN AL ABBAR 139S 24-Oct-19 THU 29-Nov-19 FRI 36
44 YANG MING YM HORIZON 130N 27-Oct-19 SUN 10-Dec-19 TUE 44
44 YANG MING YM INCEPTION 110S 28-Oct-19 MON 06-Dec-19 FRI 39
44 MSC MSC REUNION HH752R 28-Oct-19 MON 01-Dec-19 SUN 34
44 MSC MSC REUNION HH752R 28-Oct-19 MON 04-Dec-19 WED 37
44 MSC MSC REUNION HH752R 28-Oct-19 MON 08-Dec-19 SUN 41
44 YANG MING YM HORIZON 247S 31-Oct-19 THU 06-Dec-19 FRI 36
45 YANG MING YM INTELLIGENT 209N 03-Nov-19 SUN 17-Dec-19 TUE 44
45 YANG MING SANTA LOUKIA 015S 04-Nov-19 MON 13-Dec-19 FRI 39
45 MSC MSC SIERRA II HH801R 04-Nov-19 MON 08-Dec-19 SUN 34
45 MSC MSC SIERRA II HH801R 04-Nov-19 MON 11-Dec-19 WED 37
45 MSC MSC SIERRA II HH801R 04-Nov-19 MON 15-Dec-19 SUN 41
45 YANG MING YM INTELLIGENT 131S 07-Nov-19 THU 13-Dec-19 FRI 36
46 YANG MING YM INSTRUCTION 139N 10-Nov-19 SUN 24-Dec-19 TUE 44
46 YANG MING YM INCEPTION 111S 11-Nov-19 MON 20-Dec-19 FRI 39
46 MSC MSC REUNION HH802R 11-Nov-19 MON 15-Dec-19 SUN 34
46 MSC MSC REUNION HH802R 11-Nov-19 MON 18-Dec-19 WED 37
46 MSC MSC REUNION HH802R 11-Nov-19 MON 22-Dec-19 SUN 41
46 YANG MING YM INSTRUCTION 210S 14-Nov-19 THU 20-Dec-19 FRI 36
47 YANG MING IBN AL ABBAR 276N 17-Nov-19 SUN 31-Dec-19 TUE 44
47 YANG MING SANTA LOUKIA 016S 18-Nov-19 MON 27-Dec-19 FRI 39
47 MSC MSC SIERRA II HH803R 18-Nov-19 MON 22-Dec-19 SUN 34
47 MSC MSC SIERRA II HH803R 18-Nov-19 MON 25-Dec-19 WED 37
47 MSC MSC SIERRA II HH803R 18-Nov-19 MON 29-Dec-19 SUN 41
HAIPHONG to ASHDOD - HAIFA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
43 ZIM FRISIA ALSTER V.87N 24-Oct-19 THU 19-Nov-19 TUE 26
44 ZIM FRISIA ALSTER V.88N 31-Oct-19 THU 26-Nov-19 TUE 26
45 ZIM FRISIA ALSTER V.89N 07-Nov-19 THU 03-Dec-19 TUE 26
46 ZIM FRISIA ALSTER V.90N 14-Nov-19 THU 10-Dec-19 TUE 26
HAIPHONG to BARCELONA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 MSC MSC REUNION HH752R 28-Oct-19 MON 23-Nov-19 SAT 26
45 MSC MSC SIERRA II HH801R 04-Nov-19 MON 30-Nov-19 SAT 26
46 MSC MSC REUNION HH802R 11-Nov-19 MON 07-Dec-19 SAT 26
47 MSC MSC SIERRA II HH803R 18-Nov-19 MON 14-Dec-19 SAT 26
HAIPHONG to BEIRUT
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 MSC MSC REUNION HH752R 28-Oct-19 MON 21-Nov-19 THU 24
45 MSC MSC SIERRA II HH801R 04-Nov-19 MON 28-Nov-19 THU 24
46 MSC MSC REUNION HH802R 11-Nov-19 MON 05-Dec-19 THU 24
47 MSC MSC SIERRA II HH803R 18-Nov-19 MON 12-Dec-19 THU 24
HAIPHONG to BREMERHAVEN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 MSC MSC REUNION HH752R 28-Oct-19 MON 27-Nov-19 WED 30
44 MSC MSC REUNION HH752R 28-Oct-19 MON 26-Nov-19 TUE 29
45 MSC MSC SIERRA II HH801R 04-Nov-19 MON 04-Dec-19 WED 30
45 MSC MSC SIERRA II HH801R 04-Nov-19 MON 03-Dec-19 TUE 29
46 MSC MSC REUNION HH802R 11-Nov-19 MON 11-Dec-19 WED 30
46 MSC MSC REUNION HH802R 11-Nov-19 MON 10-Dec-19 TUE 29
47 MSC MSC SIERRA II HH803R 18-Nov-19 MON 18-Dec-19 WED 30
47 MSC MSC SIERRA II HH803R 18-Nov-19 MON 17-Dec-19 TUE 29
HAIPHONG to FELIXSTOWE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 MSC MSC REUNION HH752R 28-Oct-19 MON 28-Nov-19 THU 31
45 MSC MSC SIERRA II HH801R 04-Nov-19 MON 05-Dec-19 THU 31
46 MSC MSC REUNION HH802R 11-Nov-19 MON 12-Dec-19 THU 31
47 MSC MSC SIERRA II HH803R 18-Nov-19 MON 19-Dec-19 THU 31
HAIPHONG to FOS SUR MER
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 MSC MSC REUNION HH752R 28-Oct-19 MON 30-Nov-19 SAT 33
45 MSC MSC SIERRA II HH801R 04-Nov-19 MON 07-Dec-19 SAT 33
46 MSC MSC REUNION HH802R 11-Nov-19 MON 14-Dec-19 SAT 33
47 MSC MSC SIERRA II HH803R 18-Nov-19 MON 21-Dec-19 SAT 33
1 2 3 4 5 6
Kỷ niệm 16 năm ngày thành lập TNN Logistics
HAIPHONG to PORT KELANG WEST PORT
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 YANGMING GREEN HORIZON 003S 28-Oct-19 SUN 08-Nov-19 THU 11
44 YANGMING PRINCESS OF LUCK 021S 31-Oct-19 WED 13-Nov-19 TUE 13
45 YANGMING YM INCEPTION 130S 04-Nov-19 SUN 17-Nov-19 SAT 13
45 YANGMING YM HARMONY 301S 07-Nov-19 WED 18-Nov-19 SUN 11
46 YANGMING GREEN HORIZON 004S 11-Nov-19 FRI 24-Nov-19 THU 13
46 YANGMING YM INTELLIGENT 141S 14-Nov-19 SUN 25-Nov-19 THU 11
47 YANGMING YM INCEPTION 131S 18-Nov-19 TUE 01-Dec-19 MON 13
HAIPHONG to PORT KLANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
45 ZIM HAMBURG BAY V.26E 05-Nov-19 FRI 13-Nov-19 SAT 8
46 ZIM IAN H V.4E 12-Nov-19 TUE 20-Nov-19 WED 8
47 ZIM E.R. SWEDEN V.1803E 20-Nov-19 SAT 26-Nov-19 FRI 6
HAIPHONG to SEMARANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
43 KMTC SUNNY ROSE V.1820N 26-Oct-19 SUN 06-Nov-19 THU 11
44 KMTC WAN HAI 213 V.335N 30-Oct-19 SUN 10-Nov-19 THU 11
44 KMTC TRIUMPH V.1820N 30-Oct-19 SUN 10-Nov-19 THU 11
44 KMTC MOUNT BUTLER 06-Dec 31-Oct-19 SUN 11-Nov-19 THU 11
44 KMTC PEGASUS UNIX V.0026N 02-Nov-19 SUN 13-Nov-19 THU 11
45 KMTC CAPE FLINT V.007N 06-Nov-19 SUN 17-Nov-19 THU 11
45 KMTC TRIDENT 25-Dec 06-Nov-19 SUN 17-Nov-19 THU 11
45 KMTC BOX ENDURANCE 11-Jan 07-Nov-19 SUN 18-Nov-19 THU 11
45 KMTC SUNNY ROSE V.1821N 09-Nov-19 SUN 20-Nov-19 THU 11
46 KMTC WAN HAI 203 V.469N 13-Nov-19 SUN 24-Nov-19 THU 11
46 KMTC TRIUMPH V.1821N 13-Nov-19 SUN 24-Nov-19 THU 11
46 KMTC MOUNT BUTLER 07-Dec 14-Nov-19 SUN 25-Nov-19 THU 11
46 KMTC PEGASUS UNIX V.0027N 16-Nov-19 SUN 27-Nov-19 THU 11
47 KMTC WAN HAI 205 V.478N 20-Nov-19 SUN 01-Dec-19 THU 11
47 KMTC TRIDENT 26-Dec 20-Nov-19 SUN 01-Dec-19 THU 11
HAIPHONG to SOUTH MANILA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 YANGMING PRINCESS OF LUCK 018N 27-Oct-19 SAT 14-Nov-19 WED 18
44 YANGMING ASIATIC DAWN 006B 31-Oct-19 SUN 16-Nov-19 TUE 16
45 YANGMING YM INITIATIVE 203N 03-Nov-19 WED 21-Nov-19 SUN 18
45 YANGMING BAOHANG 18005B 07-Nov-19 WED 25-Nov-19 SUN 18
46 YANGMING YM INTELLIGENT 138N 10-Nov-19 SUN 26-Nov-19 TUE 16
46 YANGMING PADIAN 2 18009B 14-Nov-19 SAT 20-Nov-19 FRI 6
47 YANGMING YM INSTRUCTION 223N 223N 17-Nov-19 THU 23-Nov-19 WED 6
HAIPHONG to SURABAYA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 KMTC HONGKONG VOYAGER 85 28-Oct-19 WED 08-Nov-19 SUN 11
44 KMTC WAN HAI 213 V.335N 30-Oct-19 WED 10-Nov-19 SUN 11
45 KMTC SUNNY CANNA V.1820N 04-Nov-19 WED 15-Nov-19 SUN 11
45 KMTC CAPE FLINT V.007N 06-Nov-19 WED 17-Nov-19 SUN 11
47 KMTC SUNNY CANNA V.1821N 18-Nov-19 THU 29-Nov-19 MON 11
47 KMTC WAN HAI 205 V.478N 20-Nov-19 SUN 01-Dec-19 THU 11
HAIPHONG to WEST PORTKLANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 A.E.L PRINCESS OF LUCK 021S 31-Oct-19 WED 12-Nov-19 MON 12
46 A.E.L YM INTELLIGENT 141S 14-Nov-19 WED 26-Nov-19 MON 12
HAIPHONG to AARHUS
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 MSC MSC REUNION HH752R 28-Oct-19 MON 05-Dec-19 THU 38
45 MSC MSC SIERRA II HH801R 04-Nov-19 MON 12-Dec-19 THU 38
46 MSC MSC REUNION HH802R 11-Nov-19 MON 19-Dec-19 THU 38
47 MSC MSC SIERRA II HH803R 18-Nov-19 MON 26-Dec-19 THU 38
HAIPHONG to ALGECIRAS
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 MSC MSC REUNION HH752R 28-Oct-19 MON 26-Nov-19 TUE 29
45 MSC MSC SIERRA II HH801R 04-Nov-19 MON 03-Dec-19 TUE 29
46 MSC MSC REUNION HH802R 11-Nov-19 MON 10-Dec-19 TUE 29
47 MSC MSC SIERRA II HH803R 18-Nov-19 MON 17-Dec-19 TUE 29
HAIPHONG to ANTWERP
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
43 YANG MING IBN AL ABBAR 139S 24-Oct-19 THU 29-Nov-19 FRI 36
44 YANG MING YM HORIZON 130N 27-Oct-19 SUN 10-Dec-19 TUE 44
44 YANG MING YM INCEPTION 110S 28-Oct-19 MON 06-Dec-19 FRI 39
44 MSC MSC REUNION HH752R 28-Oct-19 MON 01-Dec-19 SUN 34
44 MSC MSC REUNION HH752R 28-Oct-19 MON 04-Dec-19 WED 37
44 MSC MSC REUNION HH752R 28-Oct-19 MON 08-Dec-19 SUN 41
44 YANG MING YM HORIZON 247S 31-Oct-19 THU 06-Dec-19 FRI 36
45 YANG MING YM INTELLIGENT 209N 03-Nov-19 SUN 17-Dec-19 TUE 44
45 YANG MING SANTA LOUKIA 015S 04-Nov-19 MON 13-Dec-19 FRI 39
45 MSC MSC SIERRA II HH801R 04-Nov-19 MON 08-Dec-19 SUN 34
45 MSC MSC SIERRA II HH801R 04-Nov-19 MON 11-Dec-19 WED 37
45 MSC MSC SIERRA II HH801R 04-Nov-19 MON 15-Dec-19 SUN 41
45 YANG MING YM INTELLIGENT 131S 07-Nov-19 THU 13-Dec-19 FRI 36
46 YANG MING YM INSTRUCTION 139N 10-Nov-19 SUN 24-Dec-19 TUE 44
46 YANG MING YM INCEPTION 111S 11-Nov-19 MON 20-Dec-19 FRI 39
46 MSC MSC REUNION HH802R 11-Nov-19 MON 15-Dec-19 SUN 34
46 MSC MSC REUNION HH802R 11-Nov-19 MON 18-Dec-19 WED 37
46 MSC MSC REUNION HH802R 11-Nov-19 MON 22-Dec-19 SUN 41
46 YANG MING YM INSTRUCTION 210S 14-Nov-19 THU 20-Dec-19 FRI 36
47 YANG MING IBN AL ABBAR 276N 17-Nov-19 SUN 31-Dec-19 TUE 44
47 YANG MING SANTA LOUKIA 016S 18-Nov-19 MON 27-Dec-19 FRI 39
47 MSC MSC SIERRA II HH803R 18-Nov-19 MON 22-Dec-19 SUN 34
47 MSC MSC SIERRA II HH803R 18-Nov-19 MON 25-Dec-19 WED 37
47 MSC MSC SIERRA II HH803R 18-Nov-19 MON 29-Dec-19 SUN 41
HAIPHONG to ASHDOD - HAIFA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
43 ZIM FRISIA ALSTER V.87N 24-Oct-19 THU 19-Nov-19 TUE 26
44 ZIM FRISIA ALSTER V.88N 31-Oct-19 THU 26-Nov-19 TUE 26
45 ZIM FRISIA ALSTER V.89N 07-Nov-19 THU 03-Dec-19 TUE 26
46 ZIM FRISIA ALSTER V.90N 14-Nov-19 THU 10-Dec-19 TUE 26
HAIPHONG to BARCELONA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 MSC MSC REUNION HH752R 28-Oct-19 MON 23-Nov-19 SAT 26
45 MSC MSC SIERRA II HH801R 04-Nov-19 MON 30-Nov-19 SAT 26
46 MSC MSC REUNION HH802R 11-Nov-19 MON 07-Dec-19 SAT 26
47 MSC MSC SIERRA II HH803R 18-Nov-19 MON 14-Dec-19 SAT 26
HAIPHONG to BEIRUT
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 MSC MSC REUNION HH752R 28-Oct-19 MON 21-Nov-19 THU 24
45 MSC MSC SIERRA II HH801R 04-Nov-19 MON 28-Nov-19 THU 24
46 MSC MSC REUNION HH802R 11-Nov-19 MON 05-Dec-19 THU 24
47 MSC MSC SIERRA II HH803R 18-Nov-19 MON 12-Dec-19 THU 24
HAIPHONG to BREMERHAVEN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 MSC MSC REUNION HH752R 28-Oct-19 MON 27-Nov-19 WED 30
44 MSC MSC REUNION HH752R 28-Oct-19 MON 26-Nov-19 TUE 29
45 MSC MSC SIERRA II HH801R 04-Nov-19 MON 04-Dec-19 WED 30
45 MSC MSC SIERRA II HH801R 04-Nov-19 MON 03-Dec-19 TUE 29
46 MSC MSC REUNION HH802R 11-Nov-19 MON 11-Dec-19 WED 30
46 MSC MSC REUNION HH802R 11-Nov-19 MON 10-Dec-19 TUE 29
47 MSC MSC SIERRA II HH803R 18-Nov-19 MON 18-Dec-19 WED 30
47 MSC MSC SIERRA II HH803R 18-Nov-19 MON 17-Dec-19 TUE 29
HAIPHONG to FELIXSTOWE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 MSC MSC REUNION HH752R 28-Oct-19 MON 28-Nov-19 THU 31
45 MSC MSC SIERRA II HH801R 04-Nov-19 MON 05-Dec-19 THU 31
46 MSC MSC REUNION HH802R 11-Nov-19 MON 12-Dec-19 THU 31
47 MSC MSC SIERRA II HH803R 18-Nov-19 MON 19-Dec-19 THU 31
HAIPHONG to FOS SUR MER
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 MSC MSC REUNION HH752R 28-Oct-19 MON 30-Nov-19 SAT 33
45 MSC MSC SIERRA II HH801R 04-Nov-19 MON 07-Dec-19 SAT 33
46 MSC MSC REUNION HH802R 11-Nov-19 MON 14-Dec-19 SAT 33
47 MSC MSC SIERRA II HH803R 18-Nov-19 MON 21-Dec-19 SAT 33
1 2 3 4 5 6
Nhân viên hỗ trợ kinh doanh làm việc tại TP. Hồ Chí Minh
HAIPHONG to PORT KELANG WEST PORT
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 YANGMING GREEN HORIZON 003S 28-Oct-19 SUN 08-Nov-19 THU 11
44 YANGMING PRINCESS OF LUCK 021S 31-Oct-19 WED 13-Nov-19 TUE 13
45 YANGMING YM INCEPTION 130S 04-Nov-19 SUN 17-Nov-19 SAT 13
45 YANGMING YM HARMONY 301S 07-Nov-19 WED 18-Nov-19 SUN 11
46 YANGMING GREEN HORIZON 004S 11-Nov-19 FRI 24-Nov-19 THU 13
46 YANGMING YM INTELLIGENT 141S 14-Nov-19 SUN 25-Nov-19 THU 11
47 YANGMING YM INCEPTION 131S 18-Nov-19 TUE 01-Dec-19 MON 13
HAIPHONG to PORT KLANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
45 ZIM HAMBURG BAY V.26E 05-Nov-19 FRI 13-Nov-19 SAT 8
46 ZIM IAN H V.4E 12-Nov-19 TUE 20-Nov-19 WED 8
47 ZIM E.R. SWEDEN V.1803E 20-Nov-19 SAT 26-Nov-19 FRI 6
HAIPHONG to SEMARANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
43 KMTC SUNNY ROSE V.1820N 26-Oct-19 SUN 06-Nov-19 THU 11
44 KMTC WAN HAI 213 V.335N 30-Oct-19 SUN 10-Nov-19 THU 11
44 KMTC TRIUMPH V.1820N 30-Oct-19 SUN 10-Nov-19 THU 11
44 KMTC MOUNT BUTLER 06-Dec 31-Oct-19 SUN 11-Nov-19 THU 11
44 KMTC PEGASUS UNIX V.0026N 02-Nov-19 SUN 13-Nov-19 THU 11
45 KMTC CAPE FLINT V.007N 06-Nov-19 SUN 17-Nov-19 THU 11
45 KMTC TRIDENT 25-Dec 06-Nov-19 SUN 17-Nov-19 THU 11
45 KMTC BOX ENDURANCE 11-Jan 07-Nov-19 SUN 18-Nov-19 THU 11
45 KMTC SUNNY ROSE V.1821N 09-Nov-19 SUN 20-Nov-19 THU 11
46 KMTC WAN HAI 203 V.469N 13-Nov-19 SUN 24-Nov-19 THU 11
46 KMTC TRIUMPH V.1821N 13-Nov-19 SUN 24-Nov-19 THU 11
46 KMTC MOUNT BUTLER 07-Dec 14-Nov-19 SUN 25-Nov-19 THU 11
46 KMTC PEGASUS UNIX V.0027N 16-Nov-19 SUN 27-Nov-19 THU 11
47 KMTC WAN HAI 205 V.478N 20-Nov-19 SUN 01-Dec-19 THU 11
47 KMTC TRIDENT 26-Dec 20-Nov-19 SUN 01-Dec-19 THU 11
HAIPHONG to SOUTH MANILA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 YANGMING PRINCESS OF LUCK 018N 27-Oct-19 SAT 14-Nov-19 WED 18
44 YANGMING ASIATIC DAWN 006B 31-Oct-19 SUN 16-Nov-19 TUE 16
45 YANGMING YM INITIATIVE 203N 03-Nov-19 WED 21-Nov-19 SUN 18
45 YANGMING BAOHANG 18005B 07-Nov-19 WED 25-Nov-19 SUN 18
46 YANGMING YM INTELLIGENT 138N 10-Nov-19 SUN 26-Nov-19 TUE 16
46 YANGMING PADIAN 2 18009B 14-Nov-19 SAT 20-Nov-19 FRI 6
47 YANGMING YM INSTRUCTION 223N 223N 17-Nov-19 THU 23-Nov-19 WED 6
HAIPHONG to SURABAYA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 KMTC HONGKONG VOYAGER 85 28-Oct-19 WED 08-Nov-19 SUN 11
44 KMTC WAN HAI 213 V.335N 30-Oct-19 WED 10-Nov-19 SUN 11
45 KMTC SUNNY CANNA V.1820N 04-Nov-19 WED 15-Nov-19 SUN 11
45 KMTC CAPE FLINT V.007N 06-Nov-19 WED 17-Nov-19 SUN 11
47 KMTC SUNNY CANNA V.1821N 18-Nov-19 THU 29-Nov-19 MON 11
47 KMTC WAN HAI 205 V.478N 20-Nov-19 SUN 01-Dec-19 THU 11
HAIPHONG to WEST PORTKLANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 A.E.L PRINCESS OF LUCK 021S 31-Oct-19 WED 12-Nov-19 MON 12
46 A.E.L YM INTELLIGENT 141S 14-Nov-19 WED 26-Nov-19 MON 12
HAIPHONG to AARHUS
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 MSC MSC REUNION HH752R 28-Oct-19 MON 05-Dec-19 THU 38
45 MSC MSC SIERRA II HH801R 04-Nov-19 MON 12-Dec-19 THU 38
46 MSC MSC REUNION HH802R 11-Nov-19 MON 19-Dec-19 THU 38
47 MSC MSC SIERRA II HH803R 18-Nov-19 MON 26-Dec-19 THU 38
HAIPHONG to ALGECIRAS
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 MSC MSC REUNION HH752R 28-Oct-19 MON 26-Nov-19 TUE 29
45 MSC MSC SIERRA II HH801R 04-Nov-19 MON 03-Dec-19 TUE 29
46 MSC MSC REUNION HH802R 11-Nov-19 MON 10-Dec-19 TUE 29
47 MSC MSC SIERRA II HH803R 18-Nov-19 MON 17-Dec-19 TUE 29
HAIPHONG to ANTWERP
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
43 YANG MING IBN AL ABBAR 139S 24-Oct-19 THU 29-Nov-19 FRI 36
44 YANG MING YM HORIZON 130N 27-Oct-19 SUN 10-Dec-19 TUE 44
44 YANG MING YM INCEPTION 110S 28-Oct-19 MON 06-Dec-19 FRI 39
44 MSC MSC REUNION HH752R 28-Oct-19 MON 01-Dec-19 SUN 34
44 MSC MSC REUNION HH752R 28-Oct-19 MON 04-Dec-19 WED 37
44 MSC MSC REUNION HH752R 28-Oct-19 MON 08-Dec-19 SUN 41
44 YANG MING YM HORIZON 247S 31-Oct-19 THU 06-Dec-19 FRI 36
45 YANG MING YM INTELLIGENT 209N 03-Nov-19 SUN 17-Dec-19 TUE 44
45 YANG MING SANTA LOUKIA 015S 04-Nov-19 MON 13-Dec-19 FRI 39
45 MSC MSC SIERRA II HH801R 04-Nov-19 MON 08-Dec-19 SUN 34
45 MSC MSC SIERRA II HH801R 04-Nov-19 MON 11-Dec-19 WED 37
45 MSC MSC SIERRA II HH801R 04-Nov-19 MON 15-Dec-19 SUN 41
45 YANG MING YM INTELLIGENT 131S 07-Nov-19 THU 13-Dec-19 FRI 36
46 YANG MING YM INSTRUCTION 139N 10-Nov-19 SUN 24-Dec-19 TUE 44
46 YANG MING YM INCEPTION 111S 11-Nov-19 MON 20-Dec-19 FRI 39
46 MSC MSC REUNION HH802R 11-Nov-19 MON 15-Dec-19 SUN 34
46 MSC MSC REUNION HH802R 11-Nov-19 MON 18-Dec-19 WED 37
46 MSC MSC REUNION HH802R 11-Nov-19 MON 22-Dec-19 SUN 41
46 YANG MING YM INSTRUCTION 210S 14-Nov-19 THU 20-Dec-19 FRI 36
47 YANG MING IBN AL ABBAR 276N 17-Nov-19 SUN 31-Dec-19 TUE 44
47 YANG MING SANTA LOUKIA 016S 18-Nov-19 MON 27-Dec-19 FRI 39
47 MSC MSC SIERRA II HH803R 18-Nov-19 MON 22-Dec-19 SUN 34
47 MSC MSC SIERRA II HH803R 18-Nov-19 MON 25-Dec-19 WED 37
47 MSC MSC SIERRA II HH803R 18-Nov-19 MON 29-Dec-19 SUN 41
HAIPHONG to ASHDOD - HAIFA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
43 ZIM FRISIA ALSTER V.87N 24-Oct-19 THU 19-Nov-19 TUE 26
44 ZIM FRISIA ALSTER V.88N 31-Oct-19 THU 26-Nov-19 TUE 26
45 ZIM FRISIA ALSTER V.89N 07-Nov-19 THU 03-Dec-19 TUE 26
46 ZIM FRISIA ALSTER V.90N 14-Nov-19 THU 10-Dec-19 TUE 26
HAIPHONG to BARCELONA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 MSC MSC REUNION HH752R 28-Oct-19 MON 23-Nov-19 SAT 26
45 MSC MSC SIERRA II HH801R 04-Nov-19 MON 30-Nov-19 SAT 26
46 MSC MSC REUNION HH802R 11-Nov-19 MON 07-Dec-19 SAT 26
47 MSC MSC SIERRA II HH803R 18-Nov-19 MON 14-Dec-19 SAT 26
HAIPHONG to BEIRUT
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 MSC MSC REUNION HH752R 28-Oct-19 MON 21-Nov-19 THU 24
45 MSC MSC SIERRA II HH801R 04-Nov-19 MON 28-Nov-19 THU 24
46 MSC MSC REUNION HH802R 11-Nov-19 MON 05-Dec-19 THU 24
47 MSC MSC SIERRA II HH803R 18-Nov-19 MON 12-Dec-19 THU 24
HAIPHONG to BREMERHAVEN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 MSC MSC REUNION HH752R 28-Oct-19 MON 27-Nov-19 WED 30
44 MSC MSC REUNION HH752R 28-Oct-19 MON 26-Nov-19 TUE 29
45 MSC MSC SIERRA II HH801R 04-Nov-19 MON 04-Dec-19 WED 30
45 MSC MSC SIERRA II HH801R 04-Nov-19 MON 03-Dec-19 TUE 29
46 MSC MSC REUNION HH802R 11-Nov-19 MON 11-Dec-19 WED 30
46 MSC MSC REUNION HH802R 11-Nov-19 MON 10-Dec-19 TUE 29
47 MSC MSC SIERRA II HH803R 18-Nov-19 MON 18-Dec-19 WED 30
47 MSC MSC SIERRA II HH803R 18-Nov-19 MON 17-Dec-19 TUE 29
HAIPHONG to FELIXSTOWE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 MSC MSC REUNION HH752R 28-Oct-19 MON 28-Nov-19 THU 31
45 MSC MSC SIERRA II HH801R 04-Nov-19 MON 05-Dec-19 THU 31
46 MSC MSC REUNION HH802R 11-Nov-19 MON 12-Dec-19 THU 31
47 MSC MSC SIERRA II HH803R 18-Nov-19 MON 19-Dec-19 THU 31
HAIPHONG to FOS SUR MER
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 MSC MSC REUNION HH752R 28-Oct-19 MON 30-Nov-19 SAT 33
45 MSC MSC SIERRA II HH801R 04-Nov-19 MON 07-Dec-19 SAT 33
46 MSC MSC REUNION HH802R 11-Nov-19 MON 14-Dec-19 SAT 33
47 MSC MSC SIERRA II HH803R 18-Nov-19 MON 21-Dec-19 SAT 33
1 2 3 4 5 6
Nhân viên Môi giới hải quan làm việc tại Hà Nội
HAIPHONG to PORT KELANG WEST PORT
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 YANGMING GREEN HORIZON 003S 28-Oct-19 SUN 08-Nov-19 THU 11
44 YANGMING PRINCESS OF LUCK 021S 31-Oct-19 WED 13-Nov-19 TUE 13
45 YANGMING YM INCEPTION 130S 04-Nov-19 SUN 17-Nov-19 SAT 13
45 YANGMING YM HARMONY 301S 07-Nov-19 WED 18-Nov-19 SUN 11
46 YANGMING GREEN HORIZON 004S 11-Nov-19 FRI 24-Nov-19 THU 13
46 YANGMING YM INTELLIGENT 141S 14-Nov-19 SUN 25-Nov-19 THU 11
47 YANGMING YM INCEPTION 131S 18-Nov-19 TUE 01-Dec-19 MON 13
HAIPHONG to PORT KLANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
45 ZIM HAMBURG BAY V.26E 05-Nov-19 FRI 13-Nov-19 SAT 8
46 ZIM IAN H V.4E 12-Nov-19 TUE 20-Nov-19 WED 8
47 ZIM E.R. SWEDEN V.1803E 20-Nov-19 SAT 26-Nov-19 FRI 6
HAIPHONG to SEMARANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
43 KMTC SUNNY ROSE V.1820N 26-Oct-19 SUN 06-Nov-19 THU 11
44 KMTC WAN HAI 213 V.335N 30-Oct-19 SUN 10-Nov-19 THU 11
44 KMTC TRIUMPH V.1820N 30-Oct-19 SUN 10-Nov-19 THU 11
44 KMTC MOUNT BUTLER 06-Dec 31-Oct-19 SUN 11-Nov-19 THU 11
44 KMTC PEGASUS UNIX V.0026N 02-Nov-19 SUN 13-Nov-19 THU 11
45 KMTC CAPE FLINT V.007N 06-Nov-19 SUN 17-Nov-19 THU 11
45 KMTC TRIDENT 25-Dec 06-Nov-19 SUN 17-Nov-19 THU 11
45 KMTC BOX ENDURANCE 11-Jan 07-Nov-19 SUN 18-Nov-19 THU 11
45 KMTC SUNNY ROSE V.1821N 09-Nov-19 SUN 20-Nov-19 THU 11
46 KMTC WAN HAI 203 V.469N 13-Nov-19 SUN 24-Nov-19 THU 11
46 KMTC TRIUMPH V.1821N 13-Nov-19 SUN 24-Nov-19 THU 11
46 KMTC MOUNT BUTLER 07-Dec 14-Nov-19 SUN 25-Nov-19 THU 11
46 KMTC PEGASUS UNIX V.0027N 16-Nov-19 SUN 27-Nov-19 THU 11
47 KMTC WAN HAI 205 V.478N 20-Nov-19 SUN 01-Dec-19 THU 11
47 KMTC TRIDENT 26-Dec 20-Nov-19 SUN 01-Dec-19 THU 11
HAIPHONG to SOUTH MANILA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 YANGMING PRINCESS OF LUCK 018N 27-Oct-19 SAT 14-Nov-19 WED 18
44 YANGMING ASIATIC DAWN 006B 31-Oct-19 SUN 16-Nov-19 TUE 16
45 YANGMING YM INITIATIVE 203N 03-Nov-19 WED 21-Nov-19 SUN 18
45 YANGMING BAOHANG 18005B 07-Nov-19 WED 25-Nov-19 SUN 18
46 YANGMING YM INTELLIGENT 138N 10-Nov-19 SUN 26-Nov-19 TUE 16
46 YANGMING PADIAN 2 18009B 14-Nov-19 SAT 20-Nov-19 FRI 6
47 YANGMING YM INSTRUCTION 223N 223N 17-Nov-19 THU 23-Nov-19 WED 6
HAIPHONG to SURABAYA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 KMTC HONGKONG VOYAGER 85 28-Oct-19 WED 08-Nov-19 SUN 11
44 KMTC WAN HAI 213 V.335N 30-Oct-19 WED 10-Nov-19 SUN 11
45 KMTC SUNNY CANNA V.1820N 04-Nov-19 WED 15-Nov-19 SUN 11
45 KMTC CAPE FLINT V.007N 06-Nov-19 WED 17-Nov-19 SUN 11
47 KMTC SUNNY CANNA V.1821N 18-Nov-19 THU 29-Nov-19 MON 11
47 KMTC WAN HAI 205 V.478N 20-Nov-19 SUN 01-Dec-19 THU 11
HAIPHONG to WEST PORTKLANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 A.E.L PRINCESS OF LUCK 021S 31-Oct-19 WED 12-Nov-19 MON 12
46 A.E.L YM INTELLIGENT 141S 14-Nov-19 WED 26-Nov-19 MON 12
HAIPHONG to AARHUS
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 MSC MSC REUNION HH752R 28-Oct-19 MON 05-Dec-19 THU 38
45 MSC MSC SIERRA II HH801R 04-Nov-19 MON 12-Dec-19 THU 38
46 MSC MSC REUNION HH802R 11-Nov-19 MON 19-Dec-19 THU 38
47 MSC MSC SIERRA II HH803R 18-Nov-19 MON 26-Dec-19 THU 38
HAIPHONG to ALGECIRAS
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 MSC MSC REUNION HH752R 28-Oct-19 MON 26-Nov-19 TUE 29
45 MSC MSC SIERRA II HH801R 04-Nov-19 MON 03-Dec-19 TUE 29
46 MSC MSC REUNION HH802R 11-Nov-19 MON 10-Dec-19 TUE 29
47 MSC MSC SIERRA II HH803R 18-Nov-19 MON 17-Dec-19 TUE 29
HAIPHONG to ANTWERP
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
43 YANG MING IBN AL ABBAR 139S 24-Oct-19 THU 29-Nov-19 FRI 36
44 YANG MING YM HORIZON 130N 27-Oct-19 SUN 10-Dec-19 TUE 44
44 YANG MING YM INCEPTION 110S 28-Oct-19 MON 06-Dec-19 FRI 39
44 MSC MSC REUNION HH752R 28-Oct-19 MON 01-Dec-19 SUN 34
44 MSC MSC REUNION HH752R 28-Oct-19 MON 04-Dec-19 WED 37
44 MSC MSC REUNION HH752R 28-Oct-19 MON 08-Dec-19 SUN 41
44 YANG MING YM HORIZON 247S 31-Oct-19 THU 06-Dec-19 FRI 36
45 YANG MING YM INTELLIGENT 209N 03-Nov-19 SUN 17-Dec-19 TUE 44
45 YANG MING SANTA LOUKIA 015S 04-Nov-19 MON 13-Dec-19 FRI 39
45 MSC MSC SIERRA II HH801R 04-Nov-19 MON 08-Dec-19 SUN 34
45 MSC MSC SIERRA II HH801R 04-Nov-19 MON 11-Dec-19 WED 37
45 MSC MSC SIERRA II HH801R 04-Nov-19 MON 15-Dec-19 SUN 41
45 YANG MING YM INTELLIGENT 131S 07-Nov-19 THU 13-Dec-19 FRI 36
46 YANG MING YM INSTRUCTION 139N 10-Nov-19 SUN 24-Dec-19 TUE 44
46 YANG MING YM INCEPTION 111S 11-Nov-19 MON 20-Dec-19 FRI 39
46 MSC MSC REUNION HH802R 11-Nov-19 MON 15-Dec-19 SUN 34
46 MSC MSC REUNION HH802R 11-Nov-19 MON 18-Dec-19 WED 37
46 MSC MSC REUNION HH802R 11-Nov-19 MON 22-Dec-19 SUN 41
46 YANG MING YM INSTRUCTION 210S 14-Nov-19 THU 20-Dec-19 FRI 36
47 YANG MING IBN AL ABBAR 276N 17-Nov-19 SUN 31-Dec-19 TUE 44
47 YANG MING SANTA LOUKIA 016S 18-Nov-19 MON 27-Dec-19 FRI 39
47 MSC MSC SIERRA II HH803R 18-Nov-19 MON 22-Dec-19 SUN 34
47 MSC MSC SIERRA II HH803R 18-Nov-19 MON 25-Dec-19 WED 37
47 MSC MSC SIERRA II HH803R 18-Nov-19 MON 29-Dec-19 SUN 41
HAIPHONG to ASHDOD - HAIFA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
43 ZIM FRISIA ALSTER V.87N 24-Oct-19 THU 19-Nov-19 TUE 26
44 ZIM FRISIA ALSTER V.88N 31-Oct-19 THU 26-Nov-19 TUE 26
45 ZIM FRISIA ALSTER V.89N 07-Nov-19 THU 03-Dec-19 TUE 26
46 ZIM FRISIA ALSTER V.90N 14-Nov-19 THU 10-Dec-19 TUE 26
HAIPHONG to BARCELONA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 MSC MSC REUNION HH752R 28-Oct-19 MON 23-Nov-19 SAT 26
45 MSC MSC SIERRA II HH801R 04-Nov-19 MON 30-Nov-19 SAT 26
46 MSC MSC REUNION HH802R 11-Nov-19 MON 07-Dec-19 SAT 26
47 MSC MSC SIERRA II HH803R 18-Nov-19 MON 14-Dec-19 SAT 26
HAIPHONG to BEIRUT
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 MSC MSC REUNION HH752R 28-Oct-19 MON 21-Nov-19 THU 24
45 MSC MSC SIERRA II HH801R 04-Nov-19 MON 28-Nov-19 THU 24
46 MSC MSC REUNION HH802R 11-Nov-19 MON 05-Dec-19 THU 24
47 MSC MSC SIERRA II HH803R 18-Nov-19 MON 12-Dec-19 THU 24
HAIPHONG to BREMERHAVEN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 MSC MSC REUNION HH752R 28-Oct-19 MON 27-Nov-19 WED 30
44 MSC MSC REUNION HH752R 28-Oct-19 MON 26-Nov-19 TUE 29
45 MSC MSC SIERRA II HH801R 04-Nov-19 MON 04-Dec-19 WED 30
45 MSC MSC SIERRA II HH801R 04-Nov-19 MON 03-Dec-19 TUE 29
46 MSC MSC REUNION HH802R 11-Nov-19 MON 11-Dec-19 WED 30
46 MSC MSC REUNION HH802R 11-Nov-19 MON 10-Dec-19 TUE 29
47 MSC MSC SIERRA II HH803R 18-Nov-19 MON 18-Dec-19 WED 30
47 MSC MSC SIERRA II HH803R 18-Nov-19 MON 17-Dec-19 TUE 29
HAIPHONG to FELIXSTOWE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 MSC MSC REUNION HH752R 28-Oct-19 MON 28-Nov-19 THU 31
45 MSC MSC SIERRA II HH801R 04-Nov-19 MON 05-Dec-19 THU 31
46 MSC MSC REUNION HH802R 11-Nov-19 MON 12-Dec-19 THU 31
47 MSC MSC SIERRA II HH803R 18-Nov-19 MON 19-Dec-19 THU 31
HAIPHONG to FOS SUR MER
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 MSC MSC REUNION HH752R 28-Oct-19 MON 30-Nov-19 SAT 33
45 MSC MSC SIERRA II HH801R 04-Nov-19 MON 07-Dec-19 SAT 33
46 MSC MSC REUNION HH802R 11-Nov-19 MON 14-Dec-19 SAT 33
47 MSC MSC SIERRA II HH803R 18-Nov-19 MON 21-Dec-19 SAT 33
1 2 3 4 5 6