Thực hiện theo quy định của Nhà nước về chế độ nghỉ Lễ, Tết năm 2020;

Căn cứ tình hình thực tế của Công ty, Ban Giám đốc Công ty trân trọng thông báo đến Quý khách hàng, Quý đối tác và toàn thể cán bộ nhân viên về việc nghỉ Tết dương lịch 2020 như sau:

1.Thời gian nghỉ:

Nghỉ 01 ngày: thứ Tư – ngày 01/01/2020

2. Trách nhiệm của các phòng/bộ phận

Các phòng/bộ phận/cá nhân có trách nhiệm thông báo cho khách hàng/đối tác về lịch nghỉ Tết dương lịch 2020 của Công ty và chủ động sắp xếp công việc đảm bảo không ảnh hưởng tới việc thực hiện các giao dịch đã cam kết.

Dưới đây là danh sách các cá nhân được phân công để tiếp nhận thông tin và điều phối giải quyết các công việc phát sinh trong thời gian nghỉ Tết dương lịch 2020:

  • Nguyễn Kim Thái (Phòng Kinh doanh)

Số điện thoại: +84 979 531 682       Email: thai.nk@tnnlogistics.com.vn

  • Nguyễn Thị Phương Anh (Phòng Khai thác)

Số điện thoại: +84 936 680 809       Email: anh.np@tnnlogistics.com.vn

  • Nguyễn Hồng Vân (VP Hà Nội)

Số điện thoại: +84 903 511 465       Email: van.nguyen@tnnlogistics.com.vn

  • Nguyễn Vĩnh Phước (VP TP. Hồ Chí Minh)

Số điện thoại: +84 911 729 966      Email: ops-hcm@tnnlogistics.com.vn

  • Đỗ Duy Long (Đội Kho – xe)

Số điện thoại: +84 904 442 728     Email: truck1@tnnlogistics.com.vn

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:                                                               GIÁM ĐỐC

–  Các phòng ban;                                                       (đã ký)

–  Quý đối tác;

 Lưu HCNS.                                                 VŨ THỊ HỒNG NHUNG


Bài đã đăng