Thông tư quy định cửa khẩu nhập khẩu phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất thuộc Danh mục do Thủ tướng Chính phủ quy định

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Thong-tu-01-2019-TT-BCT-quy-dinh-cua-khau-nhap-khau-phe-lieu-404424.aspx

Bài đã đăng