Lọc theo LD-9 LD-29 M1 LD3 LD1 LD8 LD7 M-1 M-1

LD-9

Loại máy bay: All 747’s &767 &AB3, Lower Deck
Dài: 3020 mm 119 in
Rộng: 2080 mm 82 in
Cao: 1520 mm 60 in
Khối lượng: 10.6 m3 374 cu ft
Trọng lượng tối đa cả bì: 4626 kg 10200 lb
Tỉ lệ: 5

Loại máy bay: All 747’s &767 &AB3, Lower Deck
Dài: 302 cm 119 in
Rộng: 229 cm 90 in
Cao: 152 cm 60 in
Khối lượng: 11.4 m3 403 cu ft
Trọng lượng tối đa cả bì: 4626 kg 10200 lb
Trọng lượng bì: 266 kg 587 lb
Tỉ lệ: 2BG

LD-29

Loại máy bay: All 747’s, Lower Deck
Dài: 302 cm 119 in
Rộng: 208 cm 82 in
Cao: 152 cm 60 in
Khối lượng: 14.5 m3 511 cu ft
Trọng lượng tối đa cả bì: 4626 kg 10200 lb
Trọng lượng bì: 260 kg 573 lb
Tỉ lệ: 5W

M1

Loại máy bay: 747 Freighter, Main Deck
Dài: 305 cm 120 in
Rộng: 229 cm 90 in
Cao: 229 cm 90 in
Khối lượng: 17.5 m3 619 cu ft
Trọng lượng tối đa cả bì: 6800 kg 15000 lb
Trọng lượng bì: 330 kg 728 lb
Tỉ lệ: 2

LD3

Loại máy bay: All 747’s & 767 &AB3, Lower Deck
Dài: 147 cm 58 in
Rộng: 140 cm 55 in
Cao: 152 cm 60 in
Khối lượng: 4.3 m3 153 cu ft
Trọng lượng tối đa cả bì: 1587 kg 3500 lb
Trọng lượng bì: - -
Tỉ lệ: 8

LD1

Loại máy bay: All 747’s & 767 &AB3, Lower Deck
Dài: 147 cm 58 in
Rộng: 140 cm 55 in
Cao: 152 cm 60 in
Khối lượng: 4.84 m3 171 cu ft
Trọng lượng tối đa cả bì: 1587 kg 3500 lb
Trọng lượng bì: - -
Tỉ lệ: 8

LD8

Loại máy bay: 767, Lower Deck
Dài: 233 cm 55 in
Rộng: 140 cm 55 in
Cao: 152 cm 60 in
Khối lượng: 7.2 m3 253 cu ft
Trọng lượng tối đa cả bì: 2449 kg 5400 lb
Trọng lượng bì: 128 kg 282 lb
Tỉ lệ: 6A

LD7

Loại máy bay: All 747’s &767 &AB3, Lower Deck
Dài:

Rộng:
Cao:
Khối lượng:
Trọng lượng tối đa cả bì: 4626 kg
10200 lb
Trọng lượng bì: 110 kg 242 lb
Tỉ lệ: 2C

M-1

Loại máy bay: 747 Freighter, Main Deck
Dài: - -
Rộng: - -
Cao: - -
Khối lượng: - -
Trọng lượng tối đa cả bì: 4626 kg
10200 lb
Trọng lượng bì: 110 kg 242 lb
Tỉ lệ: 2H

Loại máy bay: All 747’s &767 &AB3, Lower Deck
Dài: 305 cm
119 in
Rộng: 208 cm 82 in
Cao: 147 cm 60 in
Khối lượng: 9.6 m3 339 cu ft
Trọng lượng tối đa cả bì: 4626 kg
10200 lb
Trọng lượng bì: 400 kg 880 lb
Tỉ lệ: 5

Loại máy bay: All 747’s &767 &AB3, Lower Deck
Dài: 147 cm 58 in
Rộng: 140 cm 55 in
Cao: 152 cm 60 in
Khối lượng: 3.6 m3 127 cu ft
Trọng lượng tối đa cả bì: 1587 kg
3500 lb
Trọng lượng bì: 210 kg 462 lb
Tỉ lệ: 8

M-1

Loại máy bay: All 747’s &767 &AB3, Lower Deck
Dài:

Rộng:
Cao:
Khối lượng:
Trọng lượng tối đa cả bì: 6800 kg
15000 lb
Trọng lượng bì: 110 kg 242 lb
Tỉ lệ: 2C

Liên hệ