Miễn giảm giá dịch vụ lưu container, lưu bãi cho doanh nghiệp nhập khẩu

|


Theo thống kê, đến ngày 25/01/2019 có tổng số 24.184 container phế liệu đang lưu giữ tại các cảng biển trên toàn lãnh thổ Việt Nam, trong đó có 3.085 container đã lưu trên 90 ngày nhưng chưa có chủ hàng đến nhận. Việc tồn ứ khối lượng container lớn trên gây khó khăn rất lớn về không gian khai thác của cảng biển, tăng nguy cơ hư hỏng hàng hoá và khó khăn về đảm bảo nguồn nguyên liệu sản xuất của các doanh nghiệp. Để giải quyết tình trạng trên, một trong các nội dung chính trong chỉ đạo của Tổ công tác của Thủ tướng chính phủ ngày 29/01/2019 là giao nhiệm vụ cho Bộ Giao thông vận tải khẩn trương làm việc với hãng tàu và Doanh nghiệp cảng biển đế xem xét miễn giảm phí lưu container, lưu bãi cho các Doanh nghiệp chủ hàng do việc chậm dỡ hàng do lỗi của các cơ quan quản lý nhà nước hoặc vướng mắc về cơ chế chính sách. Ngày 07/03/2019 Cục Hàng hải Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải đã có công văn 646/CHHVN-VTDVHH hỏa tốc gửi đến các hãng tàu biển, doanh nghiệp (DN) cảng biển, các hiệp hội (nhựa, thép, giấy…) thông báo việc miễn giảm giá dịch vụ lưu container, lưu bãi cho các DN chủ hàng nhập khẩu, theo đó các Hiệp hội ngành hàng, các hãng tàu, đại lý hãng tàu, doanh nghiệp cảng biển, chủ hàng phối hợp để rà soát, thống kê, phân loại hàng hoá container phế liệu đang tồn đọng, lập phương án đề xuất xin miễn giảm phí lưu container, phí lưu bãi cho từng lô hàng và kế hoạch làm việc với từng hãng tàu, và gửi báo cáo về cục Hàng hải Việt Nam trước ngày 15/03/2019 để Cục Hàng hải Việt Nam tổng hợp, lập kế hoạch làm việc cụ thể với hãng tàu, doanh nghiệp cảng với các chủ hàng liên quan.

Liên hệ